Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00611 013083 21063073 na godz. na dobę w sumie
Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1 - ebook/pdf
Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 116
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2415-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-14%), audiobook).

Zasadniczym tematem tomu jest wieloaspektowe ujęcie dyskursu autopromocyjnego we współczesnych realiach. Prace znajdujące się w tym tomie starają się wypełnić lukę w studiach nad dynamicznie rozwijającym się w Polsce dyskursem autopromocyjnym. Wśród autorów znaleźli się językoznawcy, logopedzi, trenerzy biznesu, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w swoich tekstach przedstawili zjawisko autopromocji w perspektywie zarówno swoich badań naukowych, jak i doświadczeń zawodowych.

Tom adresowany jest zarówno do studentów specjalizacji: dziennikarstwo, komunikacja medialna, komunikacja promocyjna oraz dyskurs publiczny w obrębie studiów humanistycznych, jak i do studentów dziennikarstwa oraz różnych specjalizacji medialnych na Wydziałach Nauk Społecznych oraz Pedagogiczno-Psychologicznych jako doskonałe wzbogacenie wiedzy na temat autopromocji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Iwona Loewe – dr hab., od 1996 roku jest związana z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; w 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2008 roku – doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznaw- stwa. Jej zainteresowania naukowe obejmują: problemy konstruk- cji analitycznych w polszczyźnie w perspektywie stylistycznej, składniowej i leksykalnej; zagadnienia pragmatyczno-stylistyczne tekstów z funkcją perswazyjną (reklama, laudacja, zajawka radio- wa, telewizyjna, zapowiedź prasowa); zagadnienia genologiczno- -komunikologiczne paratekstów (nota redakcyjna, lid, zapowiedź; flesz); strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych w nowych odsłonach (autotematyzm, sposoby pozyskiwania od- biorcy, przemiany strategii dyskursywnych; nowe gatunki). Jest autorką kilku monografii książkowych: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski (Katowice 2000) i Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (Katowice 2007), współautorką skryptu dla studentów filologii polskiej Gra w gramatykę. Ćwiczenia i ma- teriały do gramatyki opisowej języka polskiego (Katowice 2002). Ewelina Tyc – magister, doktorantka w Instytucie Języka Pol- skiego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii polskiej i po- litologii, trener biznesu. Zainteresowania naukowe: lingwistyka płci, dyskurs telewizyjny, język polityki, public relations. Inicja- torka i organizatorka pierwszego na Uniwersytecie Śląskim cyklu konferencji poświęconych problemowi autopromocji. Aleksandra Kalisz – magister, doktorantka w Instytucie Ję- zyka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii pol- skiej. Zainteresowania naukowe: gatunki telewizyjne, dyskurs tele- wizyjny, glottodydaktyka. Inicjatorka i organizatorka pierwszego na Uniwersytecie Śląskim cyklu konferencji poświęconych proble- mowi autopromocji. Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony Tom 1 Potrzeba uznania i samorealizacji od wieków determinowała czło- wieka i zmuszała do przekraczania granic własnych możliwości. Często stawała się bodźcem do tworzenia rzeczy nowych, wznio- słych, budzących podziw w oczach innych. Na tej płaszczyźnie zro- dziła się silna potrzeba budowania wizerunku, który nie tylko zapi- sywałby się w sposób trwały w pamięci danego odbiorcy, ale także wyróżniałby tak jednostki, jak i zbiorowości na tle innych. W ten oto sposób wytwory ludzkiego umysłu mogły wkraczać w sferę publicz- ną, pozbawiając anonimowości autora. Mimo upływającego czasu rzecz pozostała niezmienna. Nadal przecież rządzi nami ta sama potrzeba uznania, akceptacji, a współcześnie jeszcze potrzeba wy- różniania się spośród innych. Nowe technologie, a co za tym idzie możliwości, jakie ze sobą niosą, pozwalają jednak na wykorzysty- wanie znacznie większej ilości przekaźników w celu upubliczniania tego, co jeszcze przed momentem znajdowało się w sferze naszych zamierzeń, co stwarza też niepowtarzalną szansę na promowanie własnego wizerunku w miejscach dotąd niedostępnych. Redaktorki t D y s k u r s a u o p r o m o c y j n y i j e g o w s p ó ł c z e s n e o d s ł o n y . T o m 1 Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-415-8 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2015 Dyskurs autopromocyjny i  jego współczesne odsłony Tom 1 NR 3280 Dyskurs autopromocyjny i  jego współczesne odsłony Tom 1 pod redakcją Iwony Loewe, Eweliny Tyc, Aleksandry Kalisz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz Recenzenci Paweł Nowak Dorota Brzozowska Spis treści Wstęp (Iwona Loewe, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc) . . . . . . . . . . . . . . 7 Autopromocja w przestrzeni publicznej Irena Kamińska-Radomska Zachowanie zgodne z etykietą jako wsparcie dla komunikatu w wystąpieniach pu- blicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natalia Moćko Jakość słowa w  wystąpieniach publicznych — spostrzeżenia poczynione okiem logopedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julia Ostapenko Manipulacja w dyskursie politycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebastian Musioł Narzędzia narracyjne w autopromocji marketingowej . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Orzeł Opowieści… wizerunkowej treści. Storytelling jako strategia autopromocji . . . . . Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc List motywacyjny w perspektywie procesu rekrutacyjnego. Autopromocja w prze- strzeni human resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Język osobniczy a autopromocja Emilia Kałuzińska „Bo w  szkole wspinam się najlepiej” — ekshibicjonizm czy autopromocja? Kilka uwag na temat dziecięcego mówienia o sobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 19 29 39 49 55 67 6 Magdalena Ławecka Styl osobniczy czy kreacja medialna? — o wypowiedziach Kuby Wojewódzkiego . . Kamila Kuros-Kowalska Sposoby autoprezetacji kobiet i mężczyzn na przykładzie reportaży podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego oraz Beaty Pawlikowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . Karolina Łapińska Mówię jak jest, czyli metody autoprezentacji i wywierania wpływu Mariusza Maksa Kolonki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 95 109 Spis treści Wstęp Potrzeba uznania i  samorealizacji od wieków determinowała człowieka i  zmuszała do przekraczania granic własnych możliwości. Często stawała się bodźcem do tworzenia rzeczy nowych, wzniosłych, budzących podziw w oczach innych. Na tej płaszczyźnie zrodziła się silna potrzeba budowania wizerunku, który nie tylko zapisywałby się w sposób trwały w pamięci danego odbiorcy, ale także wyróżniałby zarówno jednostki, jak i zbiorowości na tle innych. W ten oto sposób wytwory ludzkiego umysłu mogły wkraczać w sferę publiczną, pozbawia- jąc anonimowości autora. Mimo upływającego czasu rzecz pozostała niezmienna. Nadal przecież rządzi nami ta sama potrzeba uznania, akceptacji, a współcześnie jeszcze potrzeba wyróżniania się spośród innych. Nowe technologie, a co za tym idzie: możliwości, jakie ze sobą niosą, pozwalają jednak na wykorzystywanie znacznie większej ilości przekaźników w  celu upubliczniania tego, co jeszcze przed momentem znajdowało się w  sferze naszych zamierzeń, co stwarza też niepowtarzalną szansę na promowanie własnego wizerunku w miejscach dotąd niedostępnych. Popularne w ostatnich latach zjawisko autopromocji występuje więc w pew- nej przestrzeni komunikacyjnej. Ma swojego nadawcę i odbiorcę. Przyjmuje też konkretne kształty, bo — w przeciwieństwie do autoprezentacji — autopromocja nie podlega asercji. Nadawca może zatem swobodnie tworzyć swój wizerunek bez obaw o to, że zostanie on skonfrontowany z rzeczywistością. Kreacja prze- słania produkt, stając się samym produktem. Współcześnie panuje moda na autopromocję i  nie tylko sam leksem jest modny, ale też zjawisko. W mediach wiele można usłyszeć o metodach, techni- kach, strategiach… autopromocji, ale nie tylko w  mediach, żywo interesują się tym zagadnieniem naukowcy; wśród przedmiotów akademickich od niedawna można znaleźć te związane właśnie z szeroko rozumianą promocją. W  obliczu wzrastającego zainteresowania już nie tylko przekazem, ale też samym sposobem jego realizacji, zrodziła się potrzeba przyjrzenia się zjawisku 8 autopromocji w  polskiej perspektywie, ponieważ warto podkreślić, że wiele na ten temat zostało napisane przez badaczy zagranicznych, szczególnie tych z kra- jów anglojęzycznych, natomiast w  Polsce jest to zjawisko nowe, które wymaga ciągłego opisu. Wykorzystując narzędzia badawcze, jakimi posługują się na co dzień zarówno naukowcy z różnych dziedzin, jak i praktycy zaproszeni do wspól- nego projektu, chcemy ukazać autopromocję jednostki w przestrzeni medialnej, w sferze życia publicznego oraz w działaniach marketingowych. Zasadniczym tematem zebranych artykułów jest wieloaspektowe ujęcie dys- kursu autopromocyjnego we współczesnych realiach. Prace znajdujące się w tym tomie starają się wypełnić lukę w  studiach nad dynamicznie rozwijającym się w Polsce dyskursem autopromocyjnym. Wśród autorów znaleźli się językoznaw- cy, logopedzi, trenerzy biznesu, PR-owcy, medioznawcy oraz kulturoznawcy, którzy w  swoich tekstach przedstawili zjawisko autopromocji w  perspektywie zarówno przeprowadzonych badań naukowych, jak i doświadczeń zawodowych. Mamy nadzieję, że tom, który oddajemy w ręce Czytelnika, dostarczy wielu wskazówek i  nowinek nie tylko naukowcom, lecz także praktykom, którzy na co dzień zajmują się autopromocją, oraz będzie inspiracją do dalszych badań naukowych nad tym typem dyskursu. Iwona Loewe, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc Wstęp Na okładce wykorzystano Executives working city skyline background Vector graphic by www.VectorOpenStock.com Redakcja Katarzyna Więckowska Projekt okładki Kamil Gorlicki Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Łamanie Damian Walasek Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-414-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-415-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 7,25 Ark. wyd. 8,5 Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Iwona Loewe – dr hab., od 1996 roku jest związana z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; w 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2008 roku – doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznaw- stwa. Jej zainteresowania naukowe obejmują: problemy konstruk- cji analitycznych w polszczyźnie w perspektywie stylistycznej, składniowej i leksykalnej; zagadnienia pragmatyczno-stylistyczne tekstów z funkcją perswazyjną (reklama, laudacja, zajawka radio- wa, telewizyjna, zapowiedź prasowa); zagadnienia genologiczno- -komunikologiczne paratekstów (nota redakcyjna, lid, zapowiedź; flesz); strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych w nowych odsłonach (autotematyzm, sposoby pozyskiwania od- biorcy, przemiany strategii dyskursywnych; nowe gatunki). Jest autorką kilku monografii książkowych: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski (Katowice 2000) i Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (Katowice 2007), współautorką skryptu dla studentów filologii polskiej Gra w gramatykę. Ćwiczenia i ma- teriały do gramatyki opisowej języka polskiego (Katowice 2002). Ewelina Tyc – magister, doktorantka w Instytucie Języka Pol- skiego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii polskiej i po- litologii, trener biznesu. Zainteresowania naukowe: lingwistyka płci, dyskurs telewizyjny, język polityki, public relations. Inicja- torka i organizatorka pierwszego na Uniwersytecie Śląskim cyklu konferencji poświęconych problemowi autopromocji. Aleksandra Kalisz – magister, doktorantka w Instytucie Ję- zyka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii pol- skiej. Zainteresowania naukowe: gatunki telewizyjne, dyskurs tele- wizyjny, glottodydaktyka. Inicjatorka i organizatorka pierwszego na Uniwersytecie Śląskim cyklu konferencji poświęconych proble- mowi autopromocji. Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony Tom 1 Potrzeba uznania i samorealizacji od wieków determinowała czło- wieka i zmuszała do przekraczania granic własnych możliwości. Często stawała się bodźcem do tworzenia rzeczy nowych, wznio- słych, budzących podziw w oczach innych. Na tej płaszczyźnie zro- dziła się silna potrzeba budowania wizerunku, który nie tylko zapi- sywałby się w sposób trwały w pamięci danego odbiorcy, ale także wyróżniałby tak jednostki, jak i zbiorowości na tle innych. W ten oto sposób wytwory ludzkiego umysłu mogły wkraczać w sferę publicz- ną, pozbawiając anonimowości autora. Mimo upływającego czasu rzecz pozostała niezmienna. Nadal przecież rządzi nami ta sama potrzeba uznania, akceptacji, a współcześnie jeszcze potrzeba wy- różniania się spośród innych. Nowe technologie, a co za tym idzie możliwości, jakie ze sobą niosą, pozwalają jednak na wykorzysty- wanie znacznie większej ilości przekaźników w celu upubliczniania tego, co jeszcze przed momentem znajdowało się w sferze naszych zamierzeń, co stwarza też niepowtarzalną szansę na promowanie własnego wizerunku w miejscach dotąd niedostępnych. Redaktorki t D y s k u r s a u o p r o m o c y j n y i j e g o w s p ó ł c z e s n e o d s ł o n y . T o m 1 Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-415-8 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO KATOWICE 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: