Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00413 007240 20253808 na godz. na dobę w sumie
Dyskurs i jego odmiany - ebook/pdf
Dyskurs i jego odmiany - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 368
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2791-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Publikacja gromadzi teksty przedstawicieli zróżnicowanego pod względem metodologicznym i problemowym nurtu badań nad dyskursem w Polsce. Autorzy poszczególnych artykułów zarówno rozważają istotne zagadnienia teoretyczne, jak i dają obraz różnych odmian dyskursu publicznego, zwłaszcza instytucjonalnych (urzędowy, religijny, edukacyjny, terapeutyczny, turystyczny), wspólnot ideologicznych, etnicznych i kulturowych, oraz bogato reprezentowanego w tomie dyskursu medialnego. Interesująco wypadła – obrana w kilku artykułach – perspektywa oglądu śledząca sposoby aktualizowania tego samego zagadnienia w różnych mediach i przez różne wspólnoty dyskursu. Wiele miejsca w opracowaniu poświęca się problematyce teoretycznej (sposobom podziału przestrzeni komunikacji publicznej, metodom analizy dyskursu czy wreszcie kontekstom badawczym, które metody analizy dyskursu otwierają i z którymi się splatają).

Książka zainteresuje nie tylko specjalistów, wywodzących się z różnych środowisk i tradycji badawczych dyskursu, ale wszystkich pragnących pogłębić swą wiedzę o regułach, normach, strategiach komunikacyjnych, którymi kierują się aktorzy dyskursu publicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

D Y S K U R S I DYSKURS I JEGO ODMIANY J E G O O D M A N Y I Więcej o książce CENA 36 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-791-3 KATOWICE 2016 Dyskurs i jego odmiany NR 3460 Dyskurs i jego odmiany Bożeny Witosz, Katarzyny Sujkowskiej ‑Sobisz i Ewy Ficek pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz Recenzenci Barbara Kudra Paweł Nowak Spis treści Wprowadzenie (Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek) 9 Część pierwsza Mapy, sieci, konstelacje — techniki reprezentacji przestrzeni dyskursu Stanisław Gajda Współczesna polska przestrzeń dyskursywna Bożena Witosz Czy potrzebne nam typologie dyskursu? Konstelacja dyskursów związanych tematycznie i funkcjonalnie ze sferą pra‑ Irena Szczepankowska wa — próba typologii Część druga Dyskursy instytucjonalne — odmiany, przemiany i translokacje Mariusz Rutkowski Dyskurs urzędowy w ramach dyskursu instytucjonalnego Ewa Malinowska Dyskurs urzędowy w mediach elektronicznych Jolanta Nocoń Dyskurs edukacyjny w Internecie Maria Wojtak O dyskursie religijnym, jego osobliwościach i przeobrażeniach 15 22 31 43 54 62 71 6 Spis treści Katarzyna Wyrwas Opowiadanie w dyskursie homiletycznym. Uwagi wstępne Ewa Ficek Językowe manifestacje dyskursu terapeutycznego (na wybranych przykładach) Beata Duda Współczesny flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym Dyskursy wspólnot ideologicznych, etnicznych i kulturowych Część trzecia Katarzyna Kłosińska Opozycja jako podstawowe tworzywo dyskursów politycznych Irena Kamińska ‑Szmaj U źródeł politycznego dyskursu dominującego w czasach PRL Marzena Makuchowska Kreacyjny charakter dyskursów o aborcji Bernadetta Ciesek Relacje interdyskursywne w przestrzeni dyskursu feministycznego Janina Labocha Zaolziański dyskurs tożsamości etnicznej Regionalny dyskurs humorystyczny na przykładzie śląskich i góralskich dowci‑ Iwona Wowro pów o małżeństwie Część czwarta Dyskursy medialne i dyskursy w mediach Bogusław Skowronek Dyskurs filmowy jako odmiana dyskursu medialnego Beata Grochala Charakterystyka medialnego dyskursu sportowego Iwona Loewe Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym Ewa Szkudlarek ‑Śmiechowicz Kategoria nadawcy w telewizyjnym dyskursie politycznym Marta Smykała Boso przez świat (według blondynki), podróże kulinarne i z żartem, pieprz, wa‑ nilia i losy kobiet na krańcu świata, czyli o zmianie form relacjonowania podróży na podstawie wybranych audycji radiowych i programów telewi‑ zyjnych 86 95 103 113 121 132 146 156 166 189 200 210 224 234 Spis treści Barbara Bogołębska Przenikanie się dyskursów dziennikarskich i medialnych Grażyna Habrajska Dyskurs publicystyczny. Moduły informacyjne w procesie interpretacji tekstu Maria Krauz Hiperstruktura, klastry tekstów czy dyskurs krytyczny — recenzja prasowa w grupie tekstów towarzyszących Część piąta Dyskursy o… — temat jako wyznacznik dyskursu Odmiany dyskursu o gentryfikacji. Studium przypadku z perspektywy krytycz‑ Łukasz Kumięga nych badań nad dyskursem Leszek Będkowski Polskie dystopie drugiej połowy XX i przełomu XX/XXI w. a dyskurs na tematy „polityczne” w przestrzeni publicznej. Zarys problematyki Artur Rejter Problematyka płci a nazwy własne. W stronę onomastyki dyskursu Rozważania wokół dyskursu i metod jego analizy Część szósta O przydatności koncepcji „stylu myślowego” i „kolektywu myślowego” Ludwika Waldemar Czachur Flecka w lingwistyce dyskursu Aleksy Awdiejew Struktura dyskursu, relewancja i interpretacja Zofia Bilut ‑Homplewicz Intertekstualność i dyskursywność w germanistycznej lingwistyce dyskursu Anna Hanus Kilka refleksji na temat miejsca tekstu w germanistycznej analizie dyskursu Mirosława Siuciak Dyskurs publiczny w perspektywie diachronicznej Zastosowanie językoznawstwa korpusowego do badań nad dyskursem episto‑ Monika Zaśko ‑Zielińska larnym 7 244 254 261 279 289 301 313 322 329 339 350 358 Wprowadzenie Fragmentaryczność, zmienność, nietrwałość, różnorodność to dominujące aspekty doświadczenia, jakie oferuje nam współczesna kultura. Dyskurs, ze względu na swą heterogeniczną złożoność, otwartość i „mgławicowość”, zdaje się dziś najlepiej spełniać funkcję kategorii reprezentującej niestabilność świata społecznych relacji. Zadaniem badawczym wciąż pozostaje wysiłek konstru‑ owania modeli, które w sposób najbardziej satysfakcjonujący mogłyby odtwo‑ rzyć ową dynamiczną strukturę. W sferze teorii najmocniejszym znakiem dążeń systematyzacyjnych jest manifestowane dziś coraz częściej odejście od modelu hierarchicznego porządku do modelu układu przestrzennego, obrazowanego naj‑ częściej w postaci mapy i sieci. Mapa wyznacza każdemu punktowi (dyskurso‑ wi) odpowiednie miejsce w przestrzeni społeczno ‑kulturowej, a sieć przedstawia obraz skomplikowanej plątaniny wielorakich powiązań między poszczególnymi punktami (dyskursami). O tych zagadnieniach teoretycznych traktują teksty po‑ mieszczone w Części pierwszej. Stanisław Gajda wprowadza nas w problemy reprezentacji świata społecznego w kontekście przeżywanego dziś tzw. zwro‑ tu kulturowego, Irena Szczepankowska próbuje wykorzystać, odpowiednio je modyfikując, modele przestrzenne do systematyki dyskursów związanych ze sferą prawa, a Bożena Witosz stara się uzasadnić potrzebę systematyzacji, ta bowiem zawsze wprowadza ład w myśleniu o z natury „nieuładzonych” prak‑ tykach komunikacyjnych. Lektura prac autorów wprowadzających czytelnika w zagadnienia teoretyczno ‑metodologiczne uświadamia trudność, jaką napotka‑ ły redaktorki tomu. Nie sposób (przynajmniej na razie) przełożyć zasad kon‑ strukcyjnych modeli przestrzennych (mapy i sieci) na linearny układ książki i czasowy porządek lektury. Wyodrębniono więc cztery wielkie konstelacje dys‑ kursów (instytucjonalną, ideologiczną, medialną oraz obejmującą dyskursy po‑ łączone wspólnym tematem), przyjmując za kryterium wyróżnienia dominującą pozycję jednego z aspektów dyskursu. Typy kategorii zgromadzone w tych zbio‑ rach, co oczywiste, pozostają w sieci relacji z dyskursami pozostałych rodzin. 10 Wprowadzenie W myśleniu o dyskursach instytucjonalnych nie da się pominąć ich wymiaru ideologicznego (co szczególnie wyraźnie przebija się w tekście Marii Wojtak, charakteryzującej specyfikę współczesnego dyskursu religijnego), a także ich zapośredniczenia (na co wskazują zwłaszcza artykuły Ewy Malinowskiej i Jo‑ lanty Nocoń, uwzględniające medium Internetu jako narzędzie komunikowania się w ramach wspólnoty instytucjonalnej). O zgromadzeniu opracowań wymie‑ nionych autorek, jak również Mariusza Rutkowskiego, Ewy Ficek, Katarzyny Wyrwas i Beaty Dudy, w obrębie rodziny dyskursów instytucjonalnych zade‑ cydowała perspektywa, z jakiej autor danego artykułu przygląda się wybranej odmianie dyskursu. Autorzy wprawdzie kierują spojrzenie na wybrane kompo‑ nenty omawianej kategorii, ulokowane na różnych płaszczyznach (są to: nor‑ my, środki i sposoby komunikowania się, podmioty dyskursu, sfera poznawcza, manifestacje tekstowe determinowane konwencjami gatunkowymi), ale zawsze w centrum ich interpretacji pozostaje instytucjonalność (wyznacznik omówio‑ ny dokładniej w artykule Mariusza Rutkowskiego). W Części trzeciej znajdują się teksty autorek (Katarzyny Kłosińskiej, Ireny Kamińskiej ‑Szmaj, Bernadet‑ ty Ciesek, Janiny Labochy i Iwony Wowro), które na pierwszym planie sytu‑ ują wspólnoty (ideologiczne, etniczne, kulturowe) dyskursu, łączone w sposób mniej lub bardziej trwały więzią podzielanych przekonań światopoglądowych i aksjologicznych. I w tej grupie odmian dyskursu publicznego trudno wyłączyć udział kryterium instytucjonalnego (co widać szczególnie w wypowiedziach Katarzyny Kłosińskiej i Ireny Kamińskiej ‑Szmaj na temat dyskursu polityczne‑ go). Krótkiego uzasadnienia wymaga decyzja ulokowania w tej „ideologicznej” rodzinie artykułu Marzeny Makuchowskiej, którego tytuł mógłby sugerować kwalifikację do zbioru dyskursów (zróżnicowanych instytucjonalnie oraz świa‑ topoglądowo) podejmujących temat aborcji. Autorka stoi jednak na stanowisku, że dyskurs o aborcji jest wewnętrznie silnie spolaryzowany, a podstawą stratyfi‑ kacji są przekonania światopoglądowe uczestników życia społecznego w Polsce. Bogato reprezentowana jest w tomie rodzina dyskursów medialnych. Część im poświęconą otwierają dwa syntetyczne omówienia: dyskursu filmowego pióra Bogusława Skowronka oraz dyskursu sportowego autorstwa Beaty Grochali, a w następnych tekstach autorzy, omawiając kolejno różne jego odmiany (dys‑ kurs telewizyjny, dziennikarski, publicystyczny), koncentrują się na wybranych poziomach i kategoriach dyskursu: tworzywie językowym (artykuł Iwony Loe‑ we), nadawcy (wypowiedź Ewy Szkudlarek ‑Śmiechowicz), temacie oraz inter‑ akcji (tekst Marty Smykały), warstwie argumentacyjnej (artykuł Grażyny Ha‑ brajskiej). Metafora sieci, uwzględniająca interferencje między wyróżnionymi typami dyskursu medialnego, przystaje do zaprezentowanego przez Barbarę Bo‑ gołębską przeglądu funkcjonujących w środowisku medioznawców podziałów przestrzeni medialnej. Część zamyka wypowiedź Marii Krauz, omawiająca tek‑ stowe (z podkreśleniem tego aspektu) manifestacje odmiany dyskursu medial‑ nego, jaką jest dziennikarski dyskurs krytyczny. Autorzy artykułów zgrupowa‑ Wprowadzenie 11 nych w Części piątej koncentrują się na sposobach ujęcia tematu: gentryfikacji współczesnej przestrzeni miejskiej (tekst Łukasza Kumięgi), płci (wypowiedź Artura Rejtera) i „czarnych” wizjach przyszłości (artykuł Leszka Będkowskie‑ go) warunkowanych światopoglądem podmiotów, ramą instytucjonalną czy in‑ nymi wyznacznikami dyskursu. Całość zamykają teksty (Waldemara Czachura, Aleksego Awdiejewa, Zofii Bilut ‑Homplewicz, Anny Hanus, Mirosławy Siuciak i Moniki Zaśko ‑Zielińskiej) rozważające — z różnych perspektyw i w różnych aspektach — problematykę lingwistyki dyskursu (teoretycznych kontekstów, metod i zakresu badań oraz pojęć związanych z kategorią dyskursu). Pozostaje nam wyrazić nadzieję, że lektura tekstów zgromadzonych w to‑ mie, który oddajemy do rąk Czytelników, dostarczy nie tylko poznawczej sa‑ tysfakcji, ale będzie też źródłem przemyśleń i inspiracji do dalszych badań nad dyskursem. Bożena Witosz Katarzyna Sujkowska -Sobisz Ewa Ficek Redaktor: Agnieszka Plutecka Projektant okładki: Agata Augustynik Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Korektor: Urszula Bańcerek Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑790 ‑6 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑791 ‑3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawnictwo@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 23,0. Ark. wyd. 28,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 36 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław D Y S K U R S I DYSKURS I JEGO ODMIANY J E G O O D M A N Y I Więcej o książce CENA 36 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-791-3 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: