Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00271 003655 21524224 na godz. na dobę w sumie
Działalność spółki z o.o. w uchwałach wspólników - ebook/pdf
Działalność spółki z o.o. w uchwałach wspólników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 331
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-376-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo wyjaśnia tę kwestię niniejsza publikacja.
Najważniejsze kompetencje w spółce są przypisane zgromadzeniu wspólników. To ono decyduje, w jaki sposób podzielić wypracowany zysk lub pokryć straty, wybiera lub odwołuje członków organów spółki oraz wyraża zgodę na podjęcie działań w newralgicznych dla spółki kwestiach. Decyzje w tych i licznych innych sprawach wspólnicy podejmują w formie uchwał. Kompetencje uchwałodawcze przysługują w określonych sprawach także zarządowi – jako organowi reprezentującemu i prowadzącemu sprawy spółki, a także radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej, co zostało omówione w dalszych działach publikacji.
Podjęcie uchwały w spółce z o.o. może się wiązać z licznymi dylematami. Czy uchwała może zostać podjęta na formalnie zwołanym zgromadzeniu wspólników, czy też w formie kurendy lub głosowania pisemnego? A może wymogi jej podjęcia są jeszcze bardziej sformalizowane, tj. przed notariuszem? W jaki sposób sformułować uchwałę? Kiedy uchwały należy zgłosić do sądu rejestrowego, jakie wiążą się z tym koszty i jak wypełnić formularz do sądu?
Odpowiedzi na te i inne pytania udziela praktyczne omówienie, w którym każdy rodzaj uchwały został odrębnie zaprezentowany wraz z wzorem oraz – jeśli jest to wymagane – z przykładowo wypełnionym formularzem KRS.
Uchwały wspólników zostały podzielone na odpowiednie kategorie, dzięki czemu łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Najpierw omówione są ogólne zasady podejmowania uchwał, a następnie uchwały podejmowane na etapie tworzenia spółki, uchwały dotyczące uprawnień i obowiązków w spółce, uchwały stanowiące wykonywanie uprawnień wobec organów spółki, w tym uprawnień nadzorczych, uchwały związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem spółki, zmianą umowy spółki, rozwiązaniem i likwidacją spółki, w końcu uchwały dotyczące łączenia i podziału spółek.
Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami ponad 80 dokumentów. Są to m.in. wzory uchwał w sprawach:
● powołania pełnomocnika;
● podwyższenia kapitału zakładowego;
● podziału zysku;
● powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w sporze z jej zarządem;
● wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.
Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o charakterze kapitało- wym. Jest to sposób prowadzenia działalności minimalizujący ryzyko i odpowiedzial- ność wspólników za ewentualne niepowodzenie spółki. Podstawą działalności spółki z o.o. jest kapitał zakładowy, a wspólnicy odgrywają w niej drugorzędną rolę. Cele prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. mogą być rozmaite: zarobko- we, gospodarcze, ale niemające charakteru zarobkowego, bądź nawet niegospodarcze. Generalnie spółka z o.o. może zostać zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Realizując wspomniane cele, spółka z o.o. podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? O tym stanowią przepisy Kodeksu spółek handlo- wych. Przystępnie i praktycznie wyjaśnia tę kwestię także niniejsza publikacja. Rola wspólników jako elementu właścicielskiego w spółce z o.o. jest drugorzędna – w porównaniu z rolą kapitału zakładowego – co nie zmienia faktu, że pozycja ta jest nadal silna. Z tego względu zgromadzeniu wspólników jako organowi spółki przypisane są najważniejsze kompetencje w spółce. Zgromadzenia wspólników nie trzeba powoły- wać, po prostu jest i stanowi odzwierciedlenie aktualnego składu osobowego wspólni- ków każdej spółki z o.o. To zgromadzenie wspólników decyduje, w jaki sposób podzielić wypracowany zysk lub pokryć straty, wybiera lub odwołuje członków organów spółki, w końcu wyraża zgodę na podjęcie działań w newralgicznych dla spółki kwestiach. Decyzje w tych i licznych innych sprawach wspólnicy podejmują w formie uchwał. Co do zasady wspólnicy podejmują uchwały na zgromadzeniach wspólników – zwyczajnych lub nadzwyczajnych. W określonych sytuacjach Kodeks spółek handlowych zezwala na podejmowanie uchwał w mniej formalny sposób, w innych wprost wymaga podejmowa- nia ich na zgromadzeniu wspólników. Podjęcie uchwały w spółce z o.o. może się wiązać z licznymi dylematami. Czy uchwa- ła może zostać podjęta właśnie na formalnie zwołanym zgromadzeniu wspólników, czy też w formie kurendy lub głosowania pisemnego, a może wymogi jej podjęcia są jesz- cze bardziej formalne (przed notariuszem)? W jaki sposób sformułować uchwałę? Kiedy uchwały należy zgłosić do sądu rejestrowego, jakie wiążą się z tym koszty i jak wypełnić formularz do sądu? Z wątpliwościami tego rodzaju spotykam się na co dzień. Na te i inne pytania postarałem się odpowiedzieć w niniejszej publikacji. 9 Wstęp Choć Kodeks spółek handlowych wymienia wśród organów spółki zgromadzenie wspól- ników w ostatniej kolejności, w tym opracowaniu kolejność została częściowo odwró- cona, a uchwały wspólników zaprezentowano w pierwszej kolejności. Wystarczającym uzasadnieniem dla takiego zabiegu są wiodąca wśród organów spółki z o.o. rola zgroma- dzenia wspólników i liczne kompetencje decyzyjne w sprawach spółki. Potwierdza to na- wet pobieżna lektura odpowiedniego działu Kodeksu dotyczącego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu usystematyzowania uchwały wspólników zostały podzielone na odpowiednie kategorie. Najpierw omówione są ogólne zasady podejmowania uchwał, a następnie uchwały podejmowane na etapie tworzenia spółki, uchwały dotyczące uprawnień i obo- wiązków w spółce, uchwały stanowiące wykonywanie uprawnień wobec organów spół- ki, w tym uprawnień nadzorczych, uchwały związane z szeroko pojętym funkcjonowa- niem spółki, zmianą umowy spółki, rozwiązaniem i likwidacją spółki, w końcu uchwały dotyczące łączenia i podziału spółek. Określenie zgromadzenia wspólników jako organu uchwałodawczego może sugero- wać, iż podejmowanie decyzji w sprawie funkcjonowania spółki w formie uchwał doty- czy tylko tego organu. Nic bardziej mylnego, a kompetencje uchwałodawcze przysługują w określonych sprawach również zarządowi – jako organowi reprezentującemu i prowa- dzącemu sprawy spółki, a także radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej, co zostało omó- wione w dalszych działach publikacji. Wzór każdej uchwały i przykładowo wypełnionego formularza do sądu rejestrowego został poprzedzony odpowiednią dawką informacji teoretycznych popartych orzecznic- twem, aby pełniej wprowadzić Czytelnika w daną materię. Mam nadzieję, że teoretyczno-praktyczna zawartość niniejszej publikacji okaże się przy- datna przy wykonywaniu uchwałodawczych kompetencji w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Adam Sroga 10 Dział I Zgromadzenie wspólników jako organ uchwałodawczy Rozdział 1 Zakres i reguły dotyczące uchwał wspólników 1.1. Ogólne zasady podejmowania uchwał 1.1.1. Uchwały wspólników (zgromadzenia wspólników) W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.) występuje or- gan uchwałodawczy – zgromadzenie wspólników. Inaczej niż w przypadku zarządu czy rady nadzorczej nie trzeba formalnego powołania tego organu. Zgromadzenie wspólni- ków ma bowiem z góry określony skład osobowy, który zmienia się wraz ze zmianą gro- na wspólników. Zasadą jest, że wspólnicy podejmują uchwały na zgromadzeniach wspólników – zwy- czajnych i nadzwyczajnych. Odstępstwem od tej zasady jest podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników. Jest to możliwe, gdy wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte (tzw. kurenda), albo na głosowa- nie pisemne. Pierwszy sposób polega na głosowaniu nad gotową uchwałą o konkretnej treści, przy czym wszyscy wspólnicy muszą się pod taką uchwałą podpisać. W drugim przypadku mamy do czynienia z wyrażeniem jednomyślnej zgody na to, aby głosować w przyszłości na piśmie. To późniejsze głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach – uchwała zapada bezwzględną większością głosów. Niekiedy ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm., dalej: k.s.h.) wprost wskazuje, jakich uchwał nie wolno podejmować 11 Dział I. Zgromadzenie wspólników jako organ uchwałodawczy poza zwyczajnym zgromadzeniem wspólników (tak jest np. w przypadku art. 231 § 2 k.s.h.). W wielu przepisach przewidziano wymóg podejmowania uchwał na zgromadze- niu wspólników bez wskazania, czy ma się to odbyć na zgromadzeniu zwyczajnym czy nadzwyczajnym: art. 15, art. 191 § 1, art. 199 § 2, art. 210 § 1, art. 222 § 6, art. 233, art. 237 § 2, art. 281, art. 288 § 1–2, art. 506, art. 522, art. 541, art. 562 k.s.h. W innych przypadkach wprowadzono ogólnie konieczność podejmowania uchwał bez sprecyzo- wania, czy ma się to odbyć na zgromadzeniu wspólników (zwyczajnym albo nadzwyczaj- nym), czy też pisemnie, np. w art. 178 § 1, art. 201 § 4, art. 207, art. 255 § 1 k.s.h. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania i podziały, skłonić się można ku poglądowi, że podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników (tj. w trybie art. 227 § 2 k.s.h.) jest dopuszczalne zawsze wtedy, gdy Kodeks spółek handlowych wyraźnie tego nie zabrania. Sformułowanie „uchwała wspólników” powinno być więc rozumiane w ten sposób, że uchwała może być podjęta na zgromadzeniu wspólników albo w trybie okre- ślonym w art. 227 § 2 k.s.h., jeśli nie jest zastrzeżona pierwsza forma. Wymóg podejmowania uchwały wspólników (zgromadzenia wspólników) może wyni- kać zarówno z Kodeksu spółek handlowych, jak i z umowy spółki, co ma znaczenie dla skutków dokonania czynności prawnej bez wymaganej uchwały (art. 17 k.s.h.). W pierw- szym przypadku czynność taka jest nieważna. Tymczasem czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki (w tym zgromadzenia wspólników) pozostaje waż- na, gdy taki wymóg wynika z ustaw. W terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego powinno odbyć się zwy- czajne zgromadzenie wspólników. Obligatoryjnie przedmiotem jego obrad jest: ■■ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz spra- wozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ■■ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiąz- ków, ■■ powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty – o ile sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Zdecydowana większość zgromadzeń wspólników ma charakter nadzwyczajny. Zwołuje się je w przypadkach określonych w dziale I k.s.h. „Spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością”, w przypadkach określonych w umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Zgromadzenia wspólników odbywają się co do zasady w siedzibie spółki, tj. w miejsco- wości, w której swoje funkcje wykonuje zarząd. Określenie siedziby spółki stanowi jeden z obligatoryjnych elementów umowy spółki. Umowa spółki może też wskazywać w swej 1.1.4. Miejsce i sposób zwoływania zgromadzeń 1.1.2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników 1.1.3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność spółki z o.o. w uchwałach wspólników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: