Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 003486 22431569 na godz. na dobę w sumie
Dziecko autystyczne - ebook/pdf
Dziecko autystyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 62
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-981-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka „Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu” porusza trudny temat autyzmu dziecięcego.

Chociaż na rynku wydawniczym jest wiele poradników poświęconych tej problematyce, jednak ich autorzy to najczęściej lekarze, psycholodzy i pedagodzy. Książka Beaty Zawiślak to pozycja szczególna. Jego autorka jest pedagogiem, ale przede wszystkim mamą sześcioletniego chłopca, która towarzyszy dziecku autystycznemu w każdej chwili jego życia, na każdym etapie jego rozwoju, w każdym momencie jego zmagań z chorobą. Autorka jest nie tylko osobą, która aktywnie uczestniczy w terapii dziecka autystycznego, ale także kreuje tę terapię, od kilku lat poszukując różnych możliwości pomocy.

W pracy znajdziemy dokładne omówienie przejawów autyzmu oraz  opis sytuacji dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny (rodziców, rodzeństwa). Autorka wskazuje także sposoby radzenia sobie w tej sytuacji, z uwzględnieniem wielu form terapii.
Poruszane w pierwszej części książki kwestie zostały poszerzone o opis doświadczeń i działań podejmowanych przez Autorkę i jej rodzinę, co jest dużym atutem pracy.

Książka ta to niezwykle przydatny poradnik, który może służyć rodzinom dzieci autystycznych  oraz specjalistom i studentom zainteresowanym autyzmem.

dr Agata Chudzicka-Czupała

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dziecko Dziecko autystyczne autystyczne Prawdziwa opowieść o Maciusiu kalśiwaZ ataeB Mojemu synkowi Maciusiowi, mojej rodzinie, wszystkim specjalistom, których spotkałam na swojej drodze i którzy okazali się bardzo pomocni w leczeniu i rehabilitacji mojego synka, oraz wszystkim znanym i nieznanym osobom, które otworzyły swoje serca na jego potrzeby. B. Zawiślak, Dziecko autystyczne, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-981-0, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012 Copyright by O cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków ���� Recenzenci: dr Agata Chudzicka-Czupała prof. dr hab. Ewa Pisula Redakcja wydawnicza: Beata Bednarz Adiustacja: Izabela Rutkowska Projekt okładki z wykorzystaniem zdjęcia Autorki: Andrzej Augustyński Opracowanie typogra czne: Alicja Kuźma Zdjęcia: Beata Zawiślak i Adam Lorenc ISBN 978-83-7587-981-0 O cyna Wydawnicza „Impuls” ��-��� Kraków, ul. Turniejowa ��/� tel. (��) ���-��-��, fax (��) ���-��-�� www.impulso cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulso cyna.com.pl Wydanie I, Kraków ���� B. Zawiślak, Dziecko autystyczne, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-981-0, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................ � CZĘŚĆ � Rozdział �. Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie ........................................ �� �.�. Niepełnosprawność dziecka .......................................................... �� �.�. Orzeczenie o niepełnosprawności ................................................ �� Rozdział �. Objawy autyzmu ................................................................................... �� �.�. Kontakty społeczne ....................................................................... �� �.�. Język emocji ................................................................................... �� �.�. Rozwój komunikacji ....................................................................... �� �.�. Rozwój poznawczy ........................................................................ �� �.�. Napięcie mięśniowe ....................................................................... �� �.�. Energia i zachowanie ..................................................................... �� Rozdział �. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością .................... �� �.�. Wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem .................................. �� �.�. Metody stymulacji rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka autystycznego .................................................................. �� �.�. Środowisko rodzinne dzieci z autyzmem ..................................... �� CZĘŚĆ � Rozdział �. Charakterystyka przypadku .................................................................. �� �.�. Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka autystycznego .................................................................. �� �.�. Dylematy przeżywane przez matkę w procesie pełnej, bezwarunkowej akceptacji niepełnosprawności dziecka ........... �� Zakończenie ............................................................................................................. �� Bibliogra a ............................................................................................................... �� Aneks ........................................................................................................................ �� B. Zawiślak, Dziecko autystyczne, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-981-0, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012 Wstęp Istnieje wiele teorii naukowych na temat autyzmu. Nie ma jednoznacznej odpo- wiedzi na pytania, jakie są jego przyczyny oraz jakie metody pracy z dzieckiem autystycznym mogą być w pełni skuteczne. Autyzm nie jest rzadkim zaburzeniem rozwojowym. Według ostatnich badań może na nie cierpieć między innymi ponad pół miliona młodych Amerykanów i ok. 60 tys. Polaków. Zwykle patrzy się na spektrum autyzmu stereotypowo: mil- czące, wycofane we własny świat dzieci albo niepełnosprawni geniusze, liczący karty w sześciu taliach równocześnie, jak pamiętny Raymond Babbitt z fi lmu Rain Man. Tymczasem autystyczne dziecko najczęściej mówi (choć zwykle w sposób zaburzony), nierzadko potrafi się śmiać, skakać czy pocałować mamę. Może, ale nie musi, przejawiać jakieś szczególne zdolności. Alarmujące objawy są często subtelne, możliwe jednak do zauważenia przez rodziców albo lekarza, co jest o tyle ważne, że wczesne rozpoznanie autyzmu i odpowiednia terapia zwiększają szansę na lepsze funkcjonowanie w dorosłym życiu1. Temat ten jest mi szczególnie bliski, ponieważ jestem matką dziecka autystycz- nego. Oddana do rąk Czytelników książka jest odbiciem mojej wiedzy, doświadczeń, dylematów osobistych, emocjonalnych przeżyć dotyczących funkcjonowania w ro- dzinie z dzieckiem autystycznym. Nie ulega wątpliwości, że dziecko autystyczne jest dzieckiem niepełnospraw- nym. Takie okoliczności stawiają przed rodzicami określone wyzwania. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2 niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długo- trwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą nie- zdolność do pracy. Niepełnosprawni to osoby, które od urodzenia posiadają niepełnosprawność, a także te, które nabyły ją z wiekiem, pod wpływem wypadku lub choroby. Nie- zależnie od źródła i przyczyny osoby dotknięte niepełnosprawnością znajdują się 1 M. Pustkowski, Splątane szlaki w głowie. Jak bronić się przed mitami na temat przyczyn i lecze- niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). nia autyzmu, „Poradnik Psychologiczny Polityki” 2011, nr 3, t. 7, s. 54. 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób B. Zawiślak, Dziecko autystyczne, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-981-0, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012 8 ––Wstęp–– w  grupie szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Niejednokrotnie mamy więc do czynienia z mechanizmem „obwiniania ofi ary”3. Moim celem było wielopłaszczyznowe przedstawienie problematyki zwią- zanej z  dzieckiem autystycznym. W  pierwszej części omawiam merytoryczne opracowania dotyczące uregulowań prawnych niepełnosprawności, problematyki autyzmu oraz metod wspomagania rozwoju dziecka. W drugiej części prezentu- ję indywidualny przypadek mojego dziecka – Maciusia, który ma obecnie sześć lat. Charakteryzuję metody pracy z moim synem stosowane w ciągu trzyletniego okresu leczenia i rehabilitacji. Opisuję również własne spostrzeżenia i konkluzje dotyczące spektrum autyzmu oraz moich przeżyć emocjonalnych jako rodzica w procesie bezwarunkowej akceptacji zaburzenia. Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam zasa- dy orzekania o niepełnosprawności, a także instytucje zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych. W rozdziale drugim omawiam zagadnienie autyzmu w aspektach: kontaktów społecznych, języka emocji, rozwoju komunikacji społecznej, integracji zmysłów, napięcia mięśniowego, energii i zachowania dziecka. W  kolejnym rozdziale przedstawiam problematykę dotyczącą wspomagania dziecka z niepełnosprawnością. Opisuję pracę terapeutyczno-edukacyjną skierowa- ną do dzieci autystycznych oraz metody stymulacji ich rozwoju psychoruchowego i społecznego. Jednocześnie poruszam kwestię pomocy rodzinie w akceptacji nie- pełnosprawności dziecka. W rozdziale czwartym analizuję wybrany przypadek dziecka autystycznego: zaburzenia w sferze rozwoju psychoruchowego i społecznego, metody wczesne- go wspomagania rozwoju, a także dylematy przeżywane przez członków rodziny w procesie pełnej, bezwarunkowej akceptacji niepełnosprawności dziecka. Książkę zamyka podsumowanie rozważań merytorycznych na temat funkcjo- nowania dziecka autystycznego. 3 B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańków, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób nie- pełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań, Zakład Wydawniczo-Poligrafi czny Ministerstwa Pra- cy i Polityki Socjalnej, Warszawa 2008, s. 205. B. Zawiślak, Dziecko autystyczne, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-981-0, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziecko autystyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: