Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 003991 24088709 na godz. na dobę w sumie
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2 - ebook/pdf
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 218
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2055-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przedstawiona w dwóch tomach monografia pt. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości stanowi oryginalne opracowanie w zakresie szeroko rozumianej twórczości dziecka i twórczej pracy nauczyciela. Publikacja skupiła Autorów, którzy współpracowali z Doktor Bronisławą Dymarą i inspirowali się jej twórczością pedagogiczną. Teksty prezentują odkrywcze i twórcze podejścia w pracy z dzieckiem. W opracowaniach jest położony nacisk na niekonwencjonalność w pracy pedagogicznej w odniesieniu do teorii i praktyki.

Publikacja jest adresowana do szerokiej rzeszy nauczycieli, badaczy, którym drogie jest dobro dziecka i jego twórczość. Stanowi ona kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu działań innowacyjnych w pracy z dzieckiem. Zwrócono w niej uwagę na oryginalność metod w kształtowaniu postaw dziecka do twórczości i szeroko rozumianych wartości. Monografia może stanowić źródło inspiracji do ciekawych propozycji dydaktycznych z dzieckiem dla studentów, nauczycieli czy rodziców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości TOM II NR 3261 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Katowice 2014 Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości TOM II Pod redakcją Urszuli Szuścik i Beaty Oelszlaeger-Kosturek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Katowice 2014 Redaktor serii: PUBLIKACJE WYDZIAŁU ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI URSZULA SZUŚCIK Recenzent BOGUSŁAW ŚLIWERSKI Spis treści Wstęp Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiesława Korzeniowska Dziecko w świecie dorosłych – na przestrzeni dziejów . . . Andrzej Stroynowski Błędy w wychowaniu magnatów polskich w XVIII wieku . Jadwiga Szymaniak Dlaczego bronię kompetencji? Małgorzata Zalewska-Bujak Nauczyciel, czyli kto? . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczepan Kutrowski Współbycie – przejaw ludzkiej żywotności i stylu życia . . . . . . . . . . Stanisław Bortnowski Pozwólmy uczniom działać twórczo (na przykładzie lekcji nie tylko z poezji) . . . . . . Renata Raszka Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 10 . 11 . 23 . 35 . 49 . 64 . 71 . 77 Katarzyna Nadrowska Jak współdziałać z dzieckiem w przedszkolu? – czyli o roli metod aktywizujących w pracy nauczyciela . . . . . . 93 Jolanta Chowaniak, Jolanta Molenda Dziecko w świecie ekspresji plastycznej – wykorzystanie twórczych . technik plastycznych w pracy z dzieckiem przedszkolnym . Urszula Szuścik Ocena prac plastycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 117 6 Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości – tom II Karolina Kmiecik-Jusięga Dziecko w świecie koni. Pedagogiczny aspekt kontaktu z koniem . . . . 124 Anna Kurzeja Dziecko w świecie dopalaczy Grażyna Leśniczak Rola nauczyciela przedszkola . . . . . . . . . . . . . . . 133 w procesie wychowania estetycznego dziecka . . . . . . . . . 147 Natalia Ruman Pomoc rodziny i szkoły dziecku przeżywającemu żałobę. Refleksje o śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Monika Michalak, Sabina Kamińska Świat należy do nas: o aktywności twórczej dziecka . . . . . . . . 179 Bronisława Dymara, Barbara Pierzchała Dorośli i dzieci w świecie marzeń. Wywiad Bronisławy Dymary z Barbarą Pierzchałą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 . 199 . 213 . . . . . . . . Bibliografia . Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . Contents Wstęp Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . 10 Wiesława Korzeniowska The child in the adult world – throughout history . . . . . . . . . 11 Andrzej Stroynowski Mistakes in the upbringing of Polish magnates in the 18th Century . . . . 23 Jadwiga Szymaniak Why do I stand up for competence? . . . . . . . . . . . . . 35 Małgorzata Zalewska-Bujak A teacher – meaning what? . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Szczepan Kutrowski Coexistence – an expression of human vitality and lifestyle . . . . . . 64 Stanisław Bortnowski Let’s let children act creatively (the example of ‘not-only-poetry’ classes) . . . . . . . . . . . 71 Renata Raszka Myths and facts about developing children’s mathematical thinking . . . 77 Katarzyna Nadrowska How to cooperate with children in kindergarten? About the role of activising methods in the teacher’s work . . . . . . 93 Jolanta Chowaniak, Jolanta Molenda The child in the world of artistic expression – the use of creative artistic . techniques in the work with kindergarten children . . . . . . . 107 8 Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości – tom II Urszula Szuścik Assessing children’s artwork . . . . . . . . . . . . . . 117 Karolina Kmiecik-Jusięga Children in the world of horses. The pedagogical aspect of contact with horses Anna Kurzeja Children in the world of ‘afterburners’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . 133 Grażyna Leśniczak The role of the kindergarten teacher in the process of children’s aesthetic education . . . . . . . . . . . . . . 147 Natalia Ruman The help offered by the family and school to a child experiencing grief. . Reflections about death . . . . . . . . . . . . . Monika Michalak, Sabina Kamińska The world is ours: about the creative activity of children . . . . . . 163 . 179 . 187 . 199 . 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronisława Dymara, Barbara Pierzchała Adults and children in the world of dreams . Bibliography . Index of names . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp Monografia prezentuje bogactwo i różnorodność ujęcia problematyki wokół dziecka, warunków jego twórczego życia i edukacji. W swej twórczości pedagogicznej doktor Bronisława Dymara wyraźnie i zasadniczo podkreśla rolę twórczej i innowacyjnej pracy nauczyciela. Twórczy nauczyciel wyzwala twórczość w dzieciach w szerokim ujęciu. Kształtuje w wychowankach umiejętność refleksji nad rzeczywistością i trady- cją. Nauczyciel z sercem idzie krok za dzieckiem, a nie przed nim. Jest jego przewod- nikiem i pozwala mu wychodzić poza własne granice, które wskazują drogę dalszego rozwoju i wzrastania w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i estetycznej. Publikacja pt. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, tom drugi – stanowi kontynuację pierwszego tomu, pod tym samym tytułem, przygotowa- nego pod redakcją naukową Urszuli Szuścik i Beaty Oelszlaeger-Kosturek. Zawiera teksty autorów nawiązujących w mniejszym lub większym zakresie do treści serii książek pedagogicznych, wydawanej od 1996 roku pod redakcją Bronisławy Dy- mary, a traktującej o dziecku w wielu światach. W poszczególnych tekstach, podobnie jak w pierwszym tomie, autorzy – profesorowie, nauczyciele i studenci, przyjaciele i sympatycy serii, odnieśli się do innowacyjności w pedagogice współbycia jako nowej odmiany personalizmu. Ukazali jej źródła i cechy w perspektywie przyjaznej szkoły – szkoły opartej na równoprawnym współdziałaniu dzieci i nauczycieli, współpodmio- tów edukacji. Odsłonili wewnętrzne życie dziecka, świat jego potrzeb, zainteresowań, marzeń, nadziei i niepokojów. Omówili przejawy tego swoistego spotkania nauczyciela ze światami dziecka, które następuje między innymi wskutek twórczego i harmonijne- go zdobywania wiedzy przedmiotowej, strategicznej i autokreacyjnej w partnerskim dyskursie. W drugim tomie publikacji pt. Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdzia- łania i wartości ujęto teksty skoncentrowane głównie wokół obszaru tematycznego dotyczącego światów: dziecięcego i dorosłych – wychowania w rodzinie, szkole – ba- rier i pokus w wychowaniu; współbycia dziecka i nauczyciela w duchu podmiotowości, ale i szeroko pojętej tradycji oraz nauczycielskich kompetencji. Niektóre z tekstów uzupełniają wątki podjęte w pierwszym tomie publikacji, przede wszystkim te z nich, które dotyczą aktywnej i kreatywnej edukacji szkolnej. Urszula Szuścik Preface This monograph presents the richness and the variety of takes on a child s world as well as the conditions for a child’s creative life and education. In her work, Bronisława Dymara, Ph.D. clearly and strongly emphasizes the role of a creative and innovative teacher. A creative teacher triggers a child’s own creativity in many ways. He shapes a child’s ability to reflect on the reality and tradition. A teacher with a heart goes a step behind a child rather than before. As a guide, he allows children to go beyond their own limits, which show them the way of further development and growth in various spheres: the intellectual, emotional, social and aesthetic. The publication A child in the world of innovative education, cooperation, and values. Vol. 2. is a continuation of the first volume with the same title, prepared under the editorship of Urszula Szuścik and Beata Oelszlaeger-Kosturek. The volume features a number of texts which, to a lesser or greater extent, refer to the issues raised in the series of educational books issued since 1996 under the editorship of Bronisława Dymara, dealing with children in many worlds. The authors of the individual texts – professors, teachers, students and friends of the series, as in the first volume, referred to innovations of the pedagogy of coexistence as a new variety of Personalism. They showed its sources and characteristics in the perspective of a friendly school – a school based on the equal interaction between children and teachers, the co-subjects of education. The authors unveiled the inner life of a child, the world of its needs, interests, dreams, hopes and anxieties. They discussed various manifestations of the peculiar encounter of a teacher with the worlds of a child, which takes place in the course of the creative and harmonious acquisition of the knowledge of a given subject as well as the strategic and self-creative knowledge, as a result of a discourse between partners. The second volume of the publication The child in the world of innovative education, cooperation and values includes texts focused mainly on the themes of a child’s world and an adult’s world – education in the family, school – barriers and temptations in bringing up practices, the coexistence of a child and a teacher in the spirit of equality of co-subjects, but also in the spirit of broadly understood tradition and with respect for a teacher’s competence. Some of the texts supplement the topics raised in the first volume of the publication, especially those which are concerned with the active and creative school education. Urszula Szuścik Tłum. Andrzej Pasterny Indeks nazwisk A Abramowska Janina 74 Anzlem św. 66 Ariés Philippe 16, 17, 20 Arystoteles 65 Augustyn św. 13, 14, 18, 66 B Badinter Elisabeth 13, 14, 18, 20, 22 Balcerzan Edward 73 Baltes Paul 46 Barnes Douglas 122 Bauman Zygmunt 165 Białostocki Jan 118 Białoszewski Miron 72, 75 Bogdanowicz Marta 95, 101, 102 Bortnowski Stanisław 71, 74 Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna 138 Böttcher Wolfgang 40 Bruner Jerome S. 51, 91, 117, 122 Brzozowski Stanisław 66 C Chopin Fryderyk 71 Chowaniak Jolanta 107 Cieszyńska Jagoda 95, 105, 106, Clero Claude 73, 109, 152 Czartoryska Izabela 30, 34 Czartoryska Izabela z Flemmingów 26, 28 Czartoryska Konstancja 27 Czartoryski Adam Jerzy 28 Czartoryski Adam Kazimierz 24, 26, 28, 33 Czartoryski August 30, 33 Czartoryski Michał Fryderyk 25 Czerwiński Marcin 69 D Dalcroze Emile J. 158, 159 Danielewicz Teresa 95, 104 Dąbrowski Kazimierz 164 Dąbrowski Mirosław 80, 85, 86, 91 Debesse Maurice 158 Dennison Paul E. 100, 101 Dodziuk Anna 174, 175 Dolya Galina 105, 106 Dreher Eva 45 Dróżka Wanda 69 Dudzikowa Maria 51, 53, 55, 62 Dumouriez Charles 26 Dymara Bronisława 9, 10, 23, 73, 109, 154, 180, 182, 184, 187, 188 Dziamska Dorota 95, 97, 98, 100 E Epikur 169 Erazm z Rotterdamu 17, 67 F Fend Alexandra 46 Fend Helmut 42 Freinet Celestin 159 Freud Zygmunt 68, 164, 165, 174 Fullan Michael 52 G Gałczyński Konstanty I. 71, 72 Garmezy Norman 144 Gaś Zbigniew 140, 143 Geoffrin Marie-Thérèse 33 Gierak Cz. 118, 120 Gliczner Erazm 28 Gloton Robert 73, 109, 152 Gołaszewska Marta 119, 152, 157, 160 Gruszczyk-Kolczyńska Edyta 82, 84, 90, 91 Gutenberg Jan 169 H Hanter Ewa 104 Harwas-Napierała Barbara 43, 44 Havighurst Robert J. 43, 45, 46, 108 Hegel Georg 68 Herbart Johann F. 42 Herbert Martin M. 166, 168, 171, 176 Hessen Sergiusz 36 214 Heymann Hans W. 38 Hitler Adolf 68 Hume Dawid 67 J Jabłonowska Anna z Sapiehów 24 Jan Paweł II 52, 178 Jefferson Thomas 67 Jessor Richard 143 Jessor Shirley L. 143 Jung Carl G. 68 K Kaczmarczyk Bogusława 110 Kalinowska Anna 78–80, 82–85, 87–89, 92 Kamiński A.S. 23 Kamińska Sabina 179 Kanning Uwe 40, 41 Kant Immanuel 65, 68 Karol Łysy 15 Karol Wielki 15 Kartezjusz 67 Kaunitz Anton W. 33 Kawula Stanisław 131 Kavenaugh Robert 172 Keirse Menu 175 Keyserling Herman 27 Kielar-Turska Maria 43 Kitowicz Jędrzej ks. 25, 26, 32 Kleiner Juliusz 76 Klim-Klimaszewska Anna 132, 147, 148 Klus-Stańska Dorota 82, 91 Kmiecik-Jusięga Karolina 124 Kolof Mitzler de 24 Kołłątaj Hugo 23, 26, 33 Komeński Jan Amos 163 Konarski Stanisław 30, 31 Konfucjusz 151 Kopernik Mikołaj 180 Korczak Janusz 133–136 Korzeniowska Wiesława 11, 14, 35 Kossakowska Katarzyna z Potockich 24 Koźmińska Anna 95, 104 Krettenauer Tobias 42, 44–47 Krygowska Zofia 91 Kubler-Ross Elizabeth 172 Kupisiewicz Czesław 149, 150 Kupisiewicz Małgorzata 149, 150 Kurzeja Anna 133 Kutrowski Szczepan 64 Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości – tom I L Leszczyński Stanisław 29 Leśniczak Grażyna 147 Leżańska Wiesława 53–55, 60, 149, 150 Lévinas Emmanuel 54 Lichtenberg Georg 77 Lindemann Erich 173 Likurg 11 Lindart Marc 40 Locke John 67 Lorek Maria 188 Lotar 15 Lowenfeld Viktor 109, 119, 120 Lubomirska Izabela 30 Lubomirska Izabela z Czartoryskich 26, 29, 30, 33 Lubomirski Stanisław 32, 33 Ł Łukaszewicz Ryszard 189 M Magnuska Janina 104 Makselon Józef 164 Małachowski Adam 25 Małachowski Antoni 25 Małachowski Jacek 25 Małachowski Jan 24, 25 Małachowski Mikołaj 25 Małachowski Stanisław 25 Marciniak Tadeusz 118 Marks Karol 68 McClelland David 47 Merki Katharina Maag 47 Michalak Monika 179 Mniszech Michał Jerzy Wandalin 24 Molenda Jolanta 107 Moneta-Malewska Maria 140, 141 Monteskiusz 19 Morus Tomasz 67 Mounier Edgar 36 Munro Tom 118 Muszyński Heliodor 36, 189 N Nadrowska Katarzyna 93 Napoleon 68 Niemcewicz Julian 26 Nietzsche Fryderyk 66 Niparko Romuald 178 Indeks nazwisk Norwid Cyprian Kamil 179 Nowak Barbara 157 Nowak Marian 36, 178 Nowicka Marzena 91, 92 O Obuchowska Irena 44 O’Connor Nancy 170 Oelszlaeger-Kosturek Beata 9, 10, 187 Oerter Rolf 45 Okoń Wincenty 49, 118, 179 Olbrycht Katarzyna 50, 58, 61, 63, 117 Orff Carl 158, 159 Ostrowska Krystyna 45 Ostrowska A. 164 P Pascal Blaise 69 Piaget Jean S. 91, 120, 122, 167 Pielasińska Wiesława 150 Pierzchała Barbara 187, 190 Pietrasiński Zbigniew 73 Platon 64, 65, 66, 67 Poniatowska Konstancja 31 Poniatowska Konstancja z Czartoryskich 27 Poniatowski Kazimierz 29, 32 Poniatowski Stanisław 30 Poniatowski Stanisław August 23, 25, 27, 30–33 Popek Stanisław 109, 110, 119 Portalupi Antoni 27 Potocki Bazyli 25, 30, 32 Potocki Ignacy 29 Potocki Jan 29 Potocki Stanisław Szczęsny 24, 29 Prokopiuk E. 111 Prokopiuk Włodzimierz 56, 58, 61 Przetacznik-Gierowska Maria 43, 110 R Radziwiłł Hieronim 25, 27 Radziwiłł Karol Stanisław „Panie Kochanku” 26, 29, 31, 32 Radziwiłł Michał Kazimierz „Rybeńko” 29 Radziwiłłowa Anna z Sanguszków 24, 27 Radziwiłłowa Franciszka Urszula z Sanguszków 24 Radziwiłłowa Helena 26, 30, 33 Radziwiłłowa Helena z Przeździeckich 26 Radziwiłłowa Urszula z Wiśniowieckich 24, 27, 28 Raszka Renata 77 Read Herbert 109, 118, 119, 154 Repnin Mikołaj 33 215 Roberts Monty 131, 132 Rose-Krasnor Linda 46, 47 Rousseau Jan J. 21, 67 Różewicz Tadeusz 133 Ruman Natalia 163 S Salverte Jean L.T. de 27 Sandauer Artur 70 Sas-Nowosielski Krzysztof 138 Saski Maurycy 33 Schopenhauer Artur 65 Sierosławski Janusz 137 Sievers Jacob 33 Skrzypczyk Witold 144 Smith Adam 67 Stackelberg Otto Magnus 33 Streit Fred 140 Stroynowski Andrzej 23, 24, 28, 29, 34 Stróżewski Władysław 180 Suchodolski Bogdan 65, 66, 150 Sułkowski Antoni P. 28 Susłowski Adam 126 Swoboda Ewa 89 Szafrańska Danuta 110 Szczepkowska Joanna 74 Szmidt Krzysztof J. 59, 60, 109 Szuman Stefan 109, 110, 118–122, 149, 150, 152–156, 159 Szuścik Urszula 9, 10, 35, 50, 58, 117, 123, 187 Szymaniak Jadwiga 35, 38 Ś Śliwicki Piotr ks. 27 T Talleyrand Charles 19, 21 Tarła Adam 29 Tatarkiewicz Władysław 73 Tischner Józef 68 Tomasz św. 66, 67 Trempała Janusz 43 Twardowski Jan ks. 72 Tymichova Hana 95, 102–104 Tyszkowa Maria 109, 111 V Varenhorst Barbara 143 Vivés Juan L. 14 216 W Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości – tom I Wollman Lidia 187 Wygotski Lew S. 91, 104, 122 Wawrzyniak-Beszerda Renata 51, 53, 55, 62 Wojcieszek Krzysztof A. 133, 136, 146 Wojnar Irena 73, 110, 150, 153, 158 Z Zalewska-Bujak Małgorzata 49 Redakcja i korekta JUSTYNA MROCZKOWSKA Projekt okładki EMILIA DAJNOWICZ Redaktor techniczny MAREK FRANCIK Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-8012-054-9 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-055-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,75 Ark. wyd. 20,0 Papier offset. kl. III 90 g Cena zł 32,0 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: