Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 005221 22562655 na godz. na dobę w sumie
Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy - ebook/pdf
Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 226
Wydawca: EBOOKOWO Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9794-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości, należy także do fundamentalnych jakości ludzkiego życia. Problematyka związana ze zdrowiem i chorobą człowieka w różnych etapach jego życia od wielu stuleci stanowiła przedmiot dociekań naukowych (teoretycznych i badawczych) podejmowanych przez filozofów, lekarzy, działaczy społecznych oraz przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych. Zagadnienia związane ze zdrowiem człowieka nabrały zupełnie innego odcienia pod koniec XX wieku. Wzrost zainteresowania tą problematyką stanowił wynik opanowania wielu poważnych chorób za sprawą szczepień, upowszechnienia opieki medycznej, rozwoju systemu sanitarnego oraz jakości pożywienia. W krajach rozwiniętych i bardziej uprzemysłowionych wydłużyła się średnia ludzkiego życia, a i ono samo stało się zdrowsze dzięki zaawansowaniu technologii, rozwojowi wiedzy medycznej i programom ochrony zdrowia. Nie oznacza to jednak, że ludzie są współcześnie zdrowi i nie dotykają ich choroby. Dzieje się wręcz przeciwnie, w miejsce chorób opanowanych pojawiły się następne, stanowiące plagę i poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Monografia składa się z dziesięciu tekstów podejmujących szeroko rozumianą problematykę oscylującą wokół zagadnień zdrowia i choroby dziecka jako podstawowych wyznaczników ludzkiego życia i podejmowanej działalności. Prezentowane w publikacji teksty stanowią uzupełniającą się jedność, równocześnie zachowując specyficzną odrębność poruszanych zagadnień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIECKO W ZDROWIU I CHOROBIE. WYBRANE PROBLEMY © Copyright by Autorzy e-bookowo Redakcja naukowa: Iwona Banach, Anetta Soroka-Fedorczuk Recenzent: Prof. UZ dr hab. Jarosław Bąbka Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-794-0 ISBN druk 978-83-7859-795-7 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2017 Spis treści Słowo wstępne............................................................................5 Iwona Banach Anetta Soroka-Fedorczuk ZNACZENIE EDUKACJI W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW WOBEC OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.....................................13 Joanna Bulska KSZTAŁTOWANIE POSTAW DZIECKA WOBEC ZDROWIA W RODZINIE I W SZKOLE......................................39 Grażyna Czerwiak, Monika Szpringer, Maria Michalska WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA W ZESPOLE NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI..............................................................55 Małgorzata Urbańska-Kosińska DZIECKO Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.................................................69 Dr Jolanta Lipińska-Lokś DZIECKO AUTYSTYCZNE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM.................................................87 Joanna Hoffmann-Aulich, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W PROMOCJI ZDROWIA UCZNIÓW.......................................119 Agnieszka Zalewska-Meler ZERWANE WIĘZI WYCHOWANIA I HIGIENY SZKOLNEJ – UCZEŃ W OPRESJI HIGIENICZNEJ......................................137 Mirosława Nyczaj-Drąg SAMOPOCZUCIE UCZNIA W SZKOLE W KONTEKŚCIE SYTUACJI RODZINNEJ.............................151 Bożena Olszak-Krzyżanowska WYBRANE KWESTIE WSPARCIA RODZINY I DZIECKA...............................................................183 Anna Szczęsna ZDROWIE NAUCZYCIELI I ICH DOBRA KONDYCJA PSYCHICZNA JAKO WARUNEK ADEKWATNEGO WSPIERANIA DZIECI W ZDROWIU I CHOROBIE.................213 4 e-bookowo Słowo wstępne Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości, należy także do fundamentalnych jakości ludzkiego życia. Problematyka związana ze zdrowiem i chorobą człowieka w różnych etapach jego życia od wielu stuleci stanowiła przedmiot dociekań naukowych (teore- tycznych i badawczych) podejmowanych przez filozofów, lekarzy, działaczy społecznych oraz przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych. Zagadnienia związane ze zdrowiem człowieka nabrały zupełnie innego odcienia pod koniec XX wieku. Wzrost zainteresowania tą problematyką stanowił wynik opanowania wielu poważnych chorób za sprawą szczepień, upowszechnienia opieki medycznej, rozwoju systemu sanitarnego oraz jakości poży- wienia. W krajach rozwiniętych i bardziej uprzemysłowionych wy- dłużyła się średnia ludzkiego życia, a i ono samo stało się zdrowsze dzięki zaawansowaniu technologii, rozwojowi wiedzy medycznej i programom ochrony zdrowia. Nie oznacza to jednak, że ludzie są współcześnie zdrowi i nie dotykają ich choroby. Dzieje się wręcz przeciwnie, w miejsce chorób opanowanych pojawiły się następne, stanowiące plagę i poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W obrębie tych rozważań zauważa się duże zróżnicowanie po- glądów dotyczących poruszanej problematyki. Można zauważyć, iż tworzone na przestrzeni wieków definicje, terminologia i kon- cepcje zdrowia i choroby zasadniczo różnią się od siebie, ulegały one przeobrażeniom i odzwierciedlają panujące w danej czaso- przestrzeni doktryny filozoficzne. Były wynikiem aktualnego 5 e-bookowo stanu wiedzy o zdrowiu człowieka, jego związkach z otaczającą go rzeczywistością, odbijają się w nich także zwyczaje i tradycje, nie bez wpływu okazywały się również stosunki społeczno-polityczne. Występujące różnice i rozbieżności w obrębie tej problematyki nie stanowiły jednak przeszkody w podejmowaniu wysiłków zmie- rzających do poprawy jakości ludzkiego życia oraz rozwiązywania problemów ludzkości związanych ze zdrowiem lub chorobą wyko- rzystując do tego celu edukację, socjalizację i wychowanie. Zainteresowanie zdrowiem i uczynienie go przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych spowodowało, że zatarły się granice pomiędzy problematyką zdrowia podejmowaną z per- spektywy nauk medycznych, a perspektywą istotną dla nauk spo- łecznych i humanistycznych. Współcześnie wiadomo już, że próby rozwiązania i poradzenia sobie z niektórymi zagadnieniami do- tyczącymi zdrowia i choroby człowieka podejmowane wyłącznie z punktu widzenia nauk medycznych nie może przynieść właści- wych rezultatów. Dopiero współpraca przedstawicieli świata nauk medycznych z pedagogami, psychologami i socjologami może doprowadzić do wypracowania rozwiązań wielu problemów teo- retyczno-praktycznych1. Zdrowie jest jednym z podstawowych wyznaczników jakości życia. I chociaż samo pojęcie „jakość życia” zawiera w sobie wiele wymiarów: filozoficzny, społeczny, medyczny, ekonomiczny, kultu- rowy itp. podstawowym celem jest jego optymalizcja. Zagadnienia dotyczące jakości życia najczęściej podejmowane są na gruncie psychologii i medycyny, nie zmienia to jednak faktu konieczności uświadomienia sobie, że rozpoznanie tego problemu dokonywane z pedagogicznego punktu widzenia posiada niebagatelną rolę. Analiza pedagogiczna obszaru jakości życia człowieka ma duże 1 M. Kaliszewska, M. Kowalski, Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewole- niem, Kielce-Zielona Góra 2011, s. 15-17. 6 e-bookowo znaczenie z perspektywy rozwoju człowieka w trakcie jego życia oraz społecznych uwarunkowań, które w istotny sposób wpływają na jego funkcjonowanie. Istotę nauk społecznych stanowią subiek- tywne (wewnętrzne) i obiektywne (zewnętrzne) determinanty ja- kości życia człowieka. Zadaniem pedagogiki jest w tym przypadku zapewnienie różnych form wsparcia, pomocy jednostkowej lub instytucjonalnej zmierzającej do poprawy jakości życia pojedyn- czego człowieka, ale i całego społeczeństwa. Zdrowie i stosunek człowieka do zdrowia „w ogóle” jest wy- znacznikiem szeroko rozumianej kultury. Zmiany kulturowe do- konujące się w społeczeństwach wpłynęły także na przemiany w kulturze zdrowotnej. Pojmowanie i urzeczywistnianie zdrowia ujmowane jest przynajmniej dwuaspektowo Pierwszy aspekt podkreśla miejsce wartości zdrowia w hie- rarchicznym układzie wartości, a kolejny koncentruje się na spo- sobach realizacji wartości w działaniach człowieka. Zatem „kul- tura zdrowotna jest taką rzeczywistością, która powstaje nie tylko w wyniku działań służących zdrowiu i jakości życia człowieka, ale także poprzez którą (w której) realizuje się sam człowiek2”. Przyjmuje się, że poczucie zdrowia stanowi jeden z głównych wyznaczników jakości życia. Tym samym wskazuj się na wystę- powanie zależności pomiędzy stanem zdrowia a jakością życia. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu czło- wieka. Dla podkreślenia tej zależności zaczęto tworzyć modele teoretycznej jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (He- alth Related Quality of Life-HRQOL), w których zaproponowano wskaźniki dobrostanu, tak psychicznego, jak i społecznego3. Medy- cyna, wprowadzając na swój grunt pojęcie jakości życia, akcento- 2 Tamże, s. 18. 3 Zobacz: L. Wołowicka, Przegląd badań nad jakością życia chorych po inten- sywnej terapii dorosłych, w: L. Wołowicka (red.), Jakość życia w naukach me- dycznych, Wyd. Akademii Medycznej, Poznań 2001, s. 193. 7 e-bookowo wała głównie związek jakości życia ze stanem zdrowia, rozumiejąc przez to postrzeganie przez pacjenta wpływu choroby i przebiegu leczenia na jego funkcjonowanie i ogólne poczucie satysfakcji ży- ciowej. Na jakość życia warunkowaną stanem zdrowia składają się cztery podstawowe wymiary: stan fizyczny i sprawność ruchowa (także poziom ogólnej energii życiowej), stan psychiczny (funkcjo- nowanie poznawcze i emocjonalne), sytuacja społeczna (pełnienie ról, wsparcie), doznania somatyczne (objawy choroby, odczuwanie bólu) oraz warunki ekonomiczne4. Rola edukacji dla wszechstronnego rozwoju człowieka jest bez- dyskusyjna. Zasadnicze jej zadanie w aktualnych warunkach spro- wadza się do takiego kształtowania osobowości człowieka, aby był on przekonany o możliwościach wpływu na własne życie. Zasoby tkwiące w człowieku są nieograniczone i dzięki własnej działal- ności i wysiłkom podejmowanym w toku całego życia może on do- konywać przeobrażeń w różnych jego zakresach oraz nadawać mu właściwy kształt. Poprzez pedagogiczne działanie można i należy uświadomić człowiekowi od najwcześniejszych lat, że w znacznym stopniu jest on odpowiedzialny za swoje życie i ma wpływ na jego jakość. Jakość zaś tego życia pozostaje w ścisłym związku z sytuacją życiową człowieka oraz determinuje rodzaj i charakter interakcji społecznych, przyczyniając się do budowania własnej hierarchii wartości oraz wyznaczania własnych życiowych celów. Mając na uwadze cel i sens oddziaływań pedagogicznych zmie- rzających do rozwoju i kształtowania pełnowartościowego, wszech- stronnie rozwiniętego, szczęśliwego człowieka należy pamiętać, że występowanie choroby i niepełnosprawności w jego życiu może stanowić swoistego rodzaju zakłócenie zaburzające jego funkcjo- nowanie, dobry stan psychiczny, fizyczny i duchowy, a tym samym 4 A. Dziurowicz-Kozłowska, Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 2 2002, s. 87-88. 8 e-bookowo ograniczać czerpanie radości z życia5. Dyskusje podejmowane nad zaproponowaną w publikacji pro- blematyką toczą się od dłuższego już czasu, stanowiąc nieustannie obszar stałego zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Podjęta przez Autorów tematyka wydaje się pozostawać nieustannie aktualną z uwagi na fakt, iż mimo intensywnych prac zmierzających do wy- pracowania efektywnych metod i form pracy w podejmowanych obszarach do osiągnięcia ideału prowadzi jeszcze daleka i wyboista droga. Monografia składa się z dziesięciu tekstów podejmujących szeroko rozumianą problematykę oscylującą wokół zagadnień zdrowia i choroby dziecka jako podstawowych wyznaczników ludzkiego życia i podejmowanej działalności. Prezentowane w pu- blikacji teksty stanowią uzupełniającą się jedność, równocześnie zachowując specyficzną odrębność poruszanych zagadnień. Rozważania otwiera artykuł Iwony Banach i Anetty Soroki -Fedorczuk dotyczący kwestii edukacji i tkwiących w niej moż- liwości w zakresie kształtowania postaw dzieci i młodzieży wobec osób chorych i niepełnosprawnych. Przedmiot analizy stanowią próby rozpatrywania edukacji jako procesu partycypującego spo- strzeganie osób z niepełnosprawnością oraz uświadomienie au- tonomii osób niepełnosprawnych rozumiane jako ważniejsze za- dania współczesnej szkoły - otwartej na odmienność. Joanna Bulska porusza zagadnienia związane z kształtowa- niem postaw dziecka wobec zdrowia w rodzinie i szkole. Autorka zwraca uwagę na znaczenie i wpływ środowiska na stan zdrowia i samopoczucie dziecka, przybliżając jednocześnie cele edukacji 5 J. Daszykowska, Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Oficyna Wydaw- nicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 59. 9 e-bookowo zdrowotnej. W tekście Grażyny Czerwiak, Moniki Szpringer i Marii Mi- chalskiej zaprezentowana została analiza zachowań dzieci w ze- spole nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. Podjęto także starania o przestawienie specyfiki postępowania rodziców, opie- kunów i nauczycieli wobec dziecka w środowisku. Z medycznego punktu widzenia zagadnienia związane z funk- cjonowaniem w placówce oświatowej dziecka z cukrzycą typu 1 podejmuje Małgorzata Urbańska-Kosińska. Autorka analizuje oczekiwania wobec nauczycieli w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 oraz problemy prawne i organizacyjne dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej, a także problemy psychologiczno-społeczne dziecka cukrzycowego. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w środowisku szkolnym stanowiło przedmiot rozważań Jolanty Lipińskiej-Lokś, która zwraca uwagę, iż posiadane zaburzenia i odchylenia rozwojowe tych uczniów stwarzają konieczność stosowania specjalnej organi- zacji nauki i specjalnych metod pracy. Związki i wzajemne relacje zachodzące między pedagogiką a pielęgniarstwem dostrzec można w tekście przygotowanym przez Joannę Hoffmann-Aulich, Monikę Lato-Pawłowską, Grażynę Milewską-Wilk. Autorki poruszają zagadnienia związane z rolą i zadaniami pielęgniarki szkolnej w promocji zdrowia uczniów oraz wskazują na znaczenie udziału pielęgniarek w tworzeniu szkoły promującej zdrowie. Natomiast Agnieszka Zalewska-Meler zwraca uwagę na wza- jemne związki zachodzące między wychowaniem i higieną szkolną. W artykule dokonano rysu historycznego higieny szkolnej oraz zwrócono szczególną uwagę na kwestie monitorowania, oceny prawidłowości i specyfiki rozwoju, jak również promowania edu- kacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. 10 e-bookowo Na kwestii samopoczucia ucznia w szkole w kontekście sytu- acji rodzinnej koncentruje się Mirosława Nyczaj-Drąg, która przybliża znaczenie i rozumienie terminu samopoczucie oraz odwołuje się do teorii równowagi poznawczej jako podstawy opisu i wyjaśniania stanu samopoczucia ucznia w szkole. W dal- szej części materiału zaprezentowany jest projekt badań własnych dotyczący stanu samopoczucia pierwszoklasistów w szkole i jego uwarunkowań, uzyskane wyniki oraz wnioski. Problematykę związaną z kwestiami dotyczącymi wsparcia rodziny i dziecka podjęła Bożena Olszak-Krzyżanowska rozpa- trując wybrane formy wsparcia rodziny leżące w gestii pomocy społecznej. Autorka zaprezentowała schemat organizacyjny insty- tucji pomocowych oraz system orzecznictwa w Polsce, realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Zespoły Orzekające o Stopniu Niepełnosprawności. Publikację zamyka tekst Anny Szczęsnej, która ukazuje zdrowie nauczycieli i ich dobrą kondycję psychiczną jako warunek adekwatnego wspierania dzieci w zdrowiu i chorobie. W pierwszej części artykułu omówiono kwestie związane z kondycją psychiczną nauczycieli i opiekunów oraz wsparciem społecznym i jego rolą w funkcjonowaniu zawodowym. Natomiast w drugiej części tekstu Autorka zaprezentowała wyniki badań podejmowanych w tym za- kresie. Żywimy nadzieję, iż bogactwo i różnorodność zawartych w monografii treści przybliży Czytelnikowi oraz pozwoli lepiej po- znać i zrozumieć problematykę związaną z rozmaitymi aspektami zdrowia i choroby dziecka oraz ich znaczeniem dla przebiegu pro- cesu wychowawczego. Problemy wybrane i podjęte przez Autorów wpisują się w zaproponowaną formułę publikacji. Satysfakcję naszą wzbudzi, jeśli publikacja ta stanowić będzie przyczynek inspiracji dla refleksji czy dyskusji nad podejmowanymi problemami. Je- 11 e-bookowo steśmy przekonane, iż Czytelnicy – zarówno przedstawiciele świata nauki, pedagodzy, nauczyciele-praktycy, studenci i rodzice znajdą tu interesujące informacje, które przyczynią się do wzbogacenia ich wiedzy oraz zainspirują do podejmowania konkretnej działal- ności praktycznej w omawianym zakresie. Zapraszając Czytelnika do lektury kierujemy się dużą dozą optymizmu, iż przygotowana publikacja będąca wynikiem twórczej pracy Autorów stanowić może swoisty asumpt będący zaproszeniem do głębszej refleksji nad poruszanymi obszarami oraz przyczyni się do poprawy jakości podejmowanych przez rodziców, nauczycieli i wychowawców od- działywań. Iwona Banach Anetta Soroka-Fedorczuk 12 e-bookowo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: