Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 006236 22578547 na godz. na dobę w sumie
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Organizacja nauki, wychowania i opieki - ebook/pdf
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Organizacja nauki, wychowania i opieki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7309-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> psychologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja to kompendium wiedzy na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Poznaj 6 podstawowych obowiązków przedszkola wynikających z dostarczenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marzenna Czarnocka DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PRZEDSZKOLU Organizacja nauki, wychowania i opieki Autor: Marzenna Czarnocka Wydawca: Julita Brodzińska Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7309-3 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – organizacja nauki, wychowania i opieki w roku 2017/2018 Obowiązek wspomagania dzieci w rozwoju oraz dostosowania procesu wychowa- nia, kształcenia i opieki do ich potrzeb rozwojowych jest jednym z kluczowych za- dań przedszkola. Dowiedz się, jak wypełniać ten obowiązek po reformie systemu oświaty, która wprowadza wiele propozycji zmian w zakresie udzielania i organi- zacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidu- alnego przygotowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek wspo- magania dzieci w rozwoju oraz dostosowania procesu wychowania, kształcenia i opieki do potrzeb rozwojowych dzieci powinno się re- alizować z uwzględnieniem nowych przepisów. Należy pamiętać, że wszystkie podejmowane w tym zakresie działania podlegają nadzorowi pedagogicznemu i wiążą się z ewaluacją pracy przedszkola – niezbędna jest więc dokładna znajomość nowych regulacji prawnych. 10 KLUCZOWYCH ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W roku szkolnym 2017/2018 pomoc psycho- logiczno-pedagogiczna będzie realizowana na nowych zasadach, w związku z czym w dzia- łaniach związanych z planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  nowym roku szkolnym dyrektor powinien uwzględnić nowe przepisy tak, by przedszkole było przy- gotowane do realizacji zadań zgodnie z aktu- alnymi wymaganiami prawa. Działania w tym zakresie podlegają nadzorowi pedagogiczne- mu i wiążą się z ewaluacją pracy przedszkola. Nowe wymagania wobec przedszkola zobo- wiązują do monitorowania i  analizowania sytuacji każdego dziecka. Tabela 1. Dziesięć najważniejszych zmian w zasadach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Zmiana 1. Rozszerzenie katalogu przyczyn trudności dzieci, które uzasadniają potrzebę udzielania wsparcia w przedszkolu (§ 2 ust. 2 pkt 4 i 7 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej) Komentarz Wśród proponowanych zmian wskazano kolejną grupę dzieci, którym należy udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Doprecyzowano również potrzeby dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej jako dzieci i młodzież z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej. U podstaw tej 3 Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu zmiany leży przekonanie, że odpowiednio wczesne działania w zakresie pomocy psycholo- giczno-pedagogicznej udzielanej tym dzieciom zapobiegną narastaniu trudności, np. od- powiednio wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania i emocji będzie przeciwdziałało utrwalaniu się trudności dziecka w tym obszarze rozwoju i pojawieniu się w przyszłości niedostosowania społecznego. Natomiast szybkie wsparcie dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej ułatwi im rozwijanie kompetencji psychospołecznych, w tym przygotowanie do nauki podstawowych umiejętności szkolnych i zniweluje np. ryzyko dysleksji czy innych niepowodzeń uwarunkowanych trudnościami dziecka w zakresie rozwoju kompetencji językowych. Zmiana 2. Poszerzenie celu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej) Dotychczasowe przepisy definiowały pomoc psychologiczną jako działanie polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Aktualnie pomoc psy- chologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu ma polegać na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwo- jowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. Zmiana 3. Poszerzenie zakresu rozpoznania dokonywanego przez nauczycieli (§ 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej) Zmiana celu pomocy udzielanej dzieciom w przedszkolu wiąże się z poszerzeniem obszaru rozpoznania dokonywanego przez nauczycieli i specjalistów, którzy w środowisku przed- szkolnym najłatwiej i najtrafniej mogą zaobserwować pierwsze symptomy trudności dziec- ka. Ważnym czynnikiem w zakresie dokonywanego rozpoznania jest przy tym wzięcie pod uwagę, na ile uwarunkowania tkwiące w środowisku dziecka, w tym również w przedszkolu, mają wpływ na jego funkcjonowanie i jakie zmiany w tym obszarze są konieczne, aby wzmocnić skuteczność oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych. Uwzględnienie wpływu czynników środowiskowych – zarówno barier, jak i czynników wspierających – na jakość procesu wychowania i edukacji poszerza perspektywę widzenia specjalnych potrzeb edu- kacyjnych – dostrzeganych nie tylko z punktu widzenia uwarunkowań rozwojowych kon- kretnego dziecka, ale również przez pryzmat psychospołecznych uwarunkowań środowiska, w którym dziecko funkcjonuje. Przy rozpoznawaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w przedszkolu należy zatem uwzględnić przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjono- waniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczest- nictwo w środowisku przedszkolnym, oraz wspieranie jego mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień. Rozpoznanie sytuacji i warunków, które determinują to, jak dziecko funkcjonuje, rozpoznanie środowiska i przyczyn ograniczających bądź wspiera- jących jego optymalny rozwój stanowi fundament skutecznego wsparcia dziecka, w tym zniwelowania lub skompensowania tych uwarunkowań środowiskowych, które mogą stanowić barierę dla dziecka. 4 Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Organizacja nauki, wychowania i opieki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: