Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00956 012514 22970167 na godz. na dobę w sumie
Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej - ebook/pdf
Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 240
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2203-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Tom zbiorowy Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej obejmuje refleksją przede wszystkim to spostrzeżenie, że twórcy epoki romantyzmu cenili sobie innowacyjność i oryginalność w sztuce. Sami jednak stworzyli prąd, który miał ogromny wpływ nie tylko na tradycję literacką, ale szeroko pojmowaną kulturę. Celem projektu, którego efektem jest niniejszy tom, było w związku z tym zastanowienie się nad zagadnieniem, jak dziedzictwo romantyczne funkcjonuje we współczesności. Czy romantyczne motywy i mity zostały przetworzone, czy wciąż istnieją w niezmienionej formie? Osoby, które wzięły udział w projekcie, próbowały odpowiedzieć na to i wiele innych pytań, odnajdując ślady epoki romantyzmu we współczesnych tekstach kultury. Rzecz interesująca, nikt spośród autorów nie zainteresował się prowokacyjnie niejako zasygnalizowaną w tytule tomu „(nie)obecnością” wątków romantycznych, wszyscy piszą o ich „obecności” w kulturze współczesnej.

W projekcie uczestniczą studenci i doktoranci z najważniejszych ośrodków badawczych (uniwersyteckich) w Polsce: z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cena 26 (+ VAT) D z i e d z i c t w o r o m a n t y c z n e . O Dziedzictwo romantyczne O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej ( n i e ) o b e c n o ś c i r o m a n t y z m u w k u l t u r z e w s p ó ł c z e s n e j ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-203-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskego • Katowice 2013 Dziedzictwo romantyczne NR 3050 Dziedzictwo romantyczne O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej Marka Piechoty, Marii Janoszki, Oskara Kalarusa pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Maciej Szargot Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersyteckiej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Spis treści U stóp epoki (Maria Janoszka, Oskar Kalarus) . . . . . . . Aleksandra Zając Romantyczne inspiracje – przełamanie kryzysu podmiotowości . Maria Janoszka Dwie koncepcje ironii – Richard Rorty i Friedrich Schlegel . . . . . . . . Anna Kołos Parodie historiozofii romantycznej w najnowszej literaturze polskiej . . . . . . . . . . . . . Robert Dudziński Konrad wśród atomowego pyłu. Dziedzictwo romantyczne w zbiorze opowiadań Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe Jacka Dukaja . . . . . . . . . . Marta Duńko Bohater romantyczny XX wieku. Uwagi o Monizie Clavier Sławomira Mrożka . Joanna Maj Romantyczna figura historii w Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza . . Katarzyna Szkaradnik Donkiszoci, wygnańcy i emisariusze trwania – o obrazie romantyzmu u Mieczy- sława Porębskiego i romantyzmie jako obrazie współczesności . . . . . . Joanna Gulewicz W aniołów przerobieni? O romantycznych inspiracjach w twórczości Ewy Son- nenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 18 34 55 78 97 109 122 Mikołaj Szafraniec Komediowa trawestacja romantycznej grozy we współczesnej kinematografii . . 140 6 Spis treści Marta Kalarus „Widziałem rzeczy, o których ludziom się nie śniło…” – powieść Frankenstein . a wizerunki sztucznego człowieka w kinie współczesnym . . . . . . . Marta Hoffmann Świat Disneya kontra świat romantyków – dwa modele filmowej adaptacji dzieł . romantycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Wróblewska Jane Austen – reinterpretacje . . . . . . . . . . . . Katarzyna Dziedzic Mity romantyczne we współczesnych inscenizacjach Dziadów . . . . . . . . . . . . . Weronika Górska W obronie pana Twardowskiego i psa Łajki. O wpływach romantyzmu na tek- sty piosenek zespołu Akurat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Wolny Południowoamerykańska Pocahontas, czyli o brazylijskości dziś i pięćset lat te- mu. Piosenka Chico Buarque de Holanda Iracema voou (Iracema poleciała) jako przykład przetworzenia romantycznego mitu narodowościowego . . . . . . Katarzyna Trefler Czy muzyka romantyczna jest wieczna? . . . Indeks osobowy (opracowała Maria Janoszka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 163 178 192 201 216 228 235 U stóp epoki Twórcy epoki romantyzmu cenili sobie innowacyjność i oryginalność w sztuce. Sami jednak stworzyli prąd, który miał ogromny wpływ nie tylko na tradycję literacką, ale także na szeroko pojmowaną kulturę. Celem projektu, któ- rego efektem jest niniejszy tom, było w związku z tym zastanowienie się nad za- gadnieniem, jak dziedzictwo romantyczne funkcjonuje we współczesności. Czy romantyczne motywy i mity zostały przetworzone, czy wciąż istnieją w niezmie- nionej formie? Osoby, które wzięły udział w projekcie, próbowały odpowiedzieć na to i wiele innych pytań, odnajdując ślady epoki romantyzmu we współcze- snych tekstach kultury. Tom Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej jest już czwartym zbiorem szkiców, który został wydany z inicjaty- wy Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu działającego na Wydziale Filo- logicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyraźnie wyróżnia się on jed- nak na tle poprzednich pozycji, ponieważ po raz pierwszy postanowiono zerwać z dotychczasową formułą „U stóp pomnika”, która zakładała, że młodzi badacze próbują spojrzeć na twórców romantycznych do pewnego stopnia onieśmieleni monumentami wielkich poetów: Mickiewicza1, Słowackiego2 i Krasińskiego3. Zmiana, którą wprowadzono w życie tym razem, polega na tym, że auto- rzy nie stoją już pod pomnikiem konkretnego wieszcza, ale – jako osoby żyjące w XXI wieku – znajdują się niejako w cieniu całej epoki romantyzmu. Już we wstępie do tomu Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika Magdalena Bąk zwraca uwagę na łatwość, z jaką młodzi badacze na przestrzeni kilku stron potrafią pokonać drogę dzielącą romantyzm od współczesności4. Także w poprzednich zbiorach nie brakowało artykułów potwierdzających niesłabnącą żywotność 1 Adam Mickiewicz. U stóp pomnika. Red. M. Kempna. Katowice 2007. 2 Juliusz Słowacki. U stóp pomnika. Red. M. Kempna, K. Pawlas. Katowice 2008. 3 Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika. Red. M. Janoszka, O. Kalarus. Katowice 2012. 4 M. Bąk: Trzeci pomnik. W: Zygmunt Krasiński…, s. 8–9. 8 U stóp epoki wielkich wieszczów w dzisiejszych czasach. Tym razem jednak zmieniona zo- stała perspektywa i to współczesność została postawiona jako punkt wyjścia do refleksji na temat trwałości dziedzictwa romantycznego. Zdaje się, że opublikowane artykuły w pewnym stopniu negują prowoka- cyjny tytuł projektu, ponieważ autorzy dosyć jednoznacznie wskazują, że dzie- dzictwo romantyczne jest nieustannie widoczne we współczesności, zarówno ze względu na kontynuowanie tradycji, jak i na indywidualne wpływy i inspiracje. Mimo tego nazwa przedsięwzięcia jest niezwykle znacząca, ponieważ u jej pod- staw leżało zadanie sobie pytania o to, czy w ogóle możemy dziś mówić o żywot- ności dziedzictwa romantycznego. Znaczący jest również fakt, że w większości referatów wskazane dziedzictwo funkcjonuje już pod postacią – mniej lub bar- dziej – zmienioną, na której kształt miały wpływ różne wydarzenia historyczne oraz zjawiska kultury współczesnej. Niewątpliwą zaletą tomu jest to, że publikujący w nim swoje szkice studenci i doktoranci – reprezentujący najważniejsze ośrodki badawcze z całej Polski – postanowili spojrzeć na interesujące nas zagadnienie z różnych perspektyw. Sze- rokie zainteresowania naukowe badaczy przyczyniły się do tego, że w niniejszym tomie zostały objęte refleksją zarówno literatura i filozofia, jak i sztuki plastycz- ne, film czy muzyka. Jako że oświecenie i romantyzm są często interpretowane przez badaczy jako epoki przełomowe dla kultury popularnej, nie dziwi fakt, że większość autorów właśnie z kultury popularnej czerpała inspirację do swoich rozważań. To oczywiście sprawiło, że oddawany w ręce czytelnika tom ma mniej jednolity charakter niż wcześniejsze publikacje pisane „u stóp pomnika”. Jednak, być może właśnie dzięki temu, bliżej jest mu do oddania charakteru współcze- sności. Zgromadzone tu artykuły obrazują znaczny stopień skomplikowania spo- sobów funkcjonowania paradygmatu romantycznego w kulturze współczesnej. Szczególnie wyrazisty kontur otrzymuje on we współczesnej literaturze polskiej – przede wszystkim jako obiekt parodystycznej krytyki, którą to linię obiera sze- reg twórców – od Marcina Świetlickiego i Jerzego Pilcha, przez Dawida Bień- kowskiego, Izabelę Filipiak, Sylwię Chutnik, do Doroty Masłowskiej i Tomasza Piątka. Nieustannie powracają pytania o znaczenie wątków martyrologiczno- -mesjanistycznych w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej, jak w Mo- nizie Clavier Sławomira Mrożka czy opowiadaniach ze zbioru Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe Jacka Dukaja; wątki te, skojarzone z ofiarą powstania war- szawskiego, w Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza stają się zaś kanwą kreacji nowego mitu tożsamościowego lub pretekstem do przyjęcia perspektywy bardziej uniwersalnej w refleksji nad prawami historii. Podobna potrzeba dysku- sji z mitami romantycznymi przenika najnowsze teatralne interpretacje Dziadów Mickiewicza w reżyserii Pawła Wodzińskiego i Jacka Jabrzyka. Mniej polemicz- nie nastawiony do romantyzmu jest natomiast Mieczysław Porębski, którego diagnozy znaczenia tej epoki dla ponowoczesności ująć można w trzy figury: U stóp epoki 9 Don Kichota, wygnańca i emisariusza trwania; podobnie Ewa Sonnenberg, która nawiązuje w tomiku Płonący tramwaj do filozofii genezyjskiej Juliusza Słowac- kiego i koncepcji Andrzeja Towiańskiego. Jeżeli w polskiej literaturze najnowszej przeważają postawy krytyczne wobec paradygmatu romantycznego, to filozofia współczesna zdaje się prezentować sto- sunek o wiele bardziej afirmatywny, upatrując w romantyzmie epoki źródłowej dla przełomowych zmian w zakresie definicji podmiotu, prowadzących do zane- gowania koncepcji kartezjańskiego cogito. Romantyczne hasła potrzeby autokre- acji i samodzielnego nadawania sensu światu, który utracił stałe znaczenia, jawią się, zdaniem Charlesa Taylora i Agaty Bielik-Robson, jako panaceum na pono- woczesny kryzys podmiotowości. Z kolei idea ironii romantycznej okazuje się bliska koncepcji ironizmu Richarda Rorty’ego, skądinąd ceniącego romantyków za eksponowanie twórczej siły wyobraźni i kreatywnego użycia języka. Obszarem badań, który przyciągnął szczególną uwagę młodych badaczy, jest kinematografia. Zgromadzone tu artykuły prezentują pełny wachlarz różnych interpretacji charakterystycznych dla romantyzmu mitów, postaw i tematów – od parodystycznych przekształceń i trawestacji romantycznej grozy w filmach Romana Polańskiego i Mela Brooksa po reinterpretacje powieści Jane Austen, wyposażające ich bohaterki i bohaterów – czy to z powodów komercyjnych, czy ideologicznych – w cechy nieobecne w pierwowzorze. Grę z dziedzictwem ro- mantyzmu podejmują również skierowane do młodego odbiorcy produkcje fil- mowe Disneya, adaptujące Małą syrenę Hansa Christiana Andersena czy Kate- drę Marii Panny w Paryżu Victora Hugo według dwóch modeli: zawężającego i rozszerzającego siatkę problemową romantycznego wzorca. Z kolei stawiający podstawowe pytania o definicję człowieczeństwa oraz granice nauki Franken- stein Mary Shelley okazuje się tradycją fundamentalną i nadal niezmiernie żywą dla wizerunku sztucznego człowieka we współczesnym kinie. „Wyczulenie” fil- mu na dziedzictwo romantyzmu jest zjawiskiem o tyle istotnym, iż to właśnie kinematografia jawi się jako ta dziedzina sztuk artystycznych, która posiada aktualnie – w obliczu kryzysu czytelnictwa – moc organizowania wyobraźni o wiele szerszych kręgów odbiorców niż literatura piękna. Podobną funkcję spełniać dziś mogą również teksty piosenek, jak wyrażająca romantyczny sprzeciw wobec dominacji paradygmatu naukowego nad irracjo- nalną sferą pragnień i doznań kompozycja zespołu Akurat czy utwór Iracema voou Chico Buarque de Holanda, nawiązujący do jednej z romantycznych „wiel- kich narracji” kształtujących tożsamość narodową Brazylijczyków, opisującej zakazaną miłość indiańskiej wojowniczki i portugalskiego kolonizatora. Także współczesna wysoka kultura muzyczna inspirowana jest muzyką romantyczną, do której bezpośrednio nawiązuje ruch nowego romantyzmu z lat 70.; cechy ro- mantycznego stylu muzycznego są również ważną tradycją dla muzyki filmowej. Ze względu na obszerność zagadnienia i duże zainteresowanie publikacją w niniejszym tomie zarówno redaktorzy, jak i recenzent – dr hab. Maciej Szargot 10 U stóp epoki – musieli dołożyć wszelkich starań, żeby w ręce czytelników trafiły jedynie naj- ciekawsze artykuły. Tym samym mamy przyjemność zaprezentować odbiorcom szesnaście interesujących i przedstawiających różnorodne stanowiska badawcze szkiców, jednoznacznie – aczkolwiek po części wbrew oczekiwaniom inicjatorów projektu – potwierdzających obecność dziedzictwa romantycznego w kulturze współczesnej. Maria Janoszka, Oskar Kalarus Indeks osobowy 111 Abrams Meyer Howard 178 Aldiss Brian 155 Alencar José de 221, 222, 225 Andersen Hans Christian 9, 163–169, 175, 177 Andrade Oswaldo de 218 Andruchowycz Jurij 47 Andrzejewski Jerzy 48 Appignanesi Richard 119 Arystofanes 24 Arystoteles 143 Augustyn, św. 11, 128 Austen Jane 9, 178–191 Babicki Krzysztof 193 Bachórz Józef 111 Baczyński Krzysztof 52 Bąk Magdalena 7 Bakuła Bogusław 45 Banach Andrzej 149 Baran Bogdan 123 Baran Marcin 39 Barańczak Anna 201, 207 Bartl Carmen 20 Bataille Georges 123, 124 Bauman Zygmunt 74 Bava Mario 144 Beethoven Ludwig van 231 Berent Wacław 13, 48 Bereś Stanisław 136 Bernat Andrzej 194 Bettelheim Bruno 208–210 Beylin Stefania 165 Bhaskar Roy 31, 32 Biedroń Tomasz 18 Bielik-Robson Agata 9, 11, 13, 14, 16, 17, 35, Bieńczyk Marek 94, 110 Bieńkowski Dawid 8, 41, 46–48, 54 Bittner Ireneusz 129, 130, 132, 134 Blake William 15 Błoński Jan 79, 81, 82, 84, 95, 211 Bloom Harold 30 Bonaparte Napoleon 178 Bosi Alfredo 221 Brahms Johannes 231 Brodziński Kazimierz 206 Brontë, siostry 189 Brooke-Rose Christine 18 Brooks Mel 9, 143–150 Brown Lloyd 182 Bruckner Anton 231 Brzozowski Jacek 83 Burke Edmund 181 Butler Marilyn 181 Byron George Gordon 116, 117, 144, 179, 180 Cabral Pedro Álvares 216 Caillois Roger 211 Carter Adam 23 Céline Louis-Ferdinand 118 Chirpaz François 133 Chłopecki Andrzej 229 Chodkowski Andrzej 228 Chutnik Sylwia 8, 48, 49, 54 Cieśla-Korytowska Maria 128, 129, 131, 136, 206, 210 Citkowska-Kimla Anna 21, 28 Coleridge Samuel Taylor 15, 17 236 Indeks osobowy Collini Stefan 18 Condorcet Jean Antoine Nicholas de 31 Constable John 119 Cooley Linda 178 Crumb Georg 229 Cudak Romuald 130 Culler Jonathan 18 Czachowska Jadwiga 141 Czajka Helena 218 Czajkowski Piotr 230 Czapliński Przemysław 34, 35, 44–46 Czapska Maria 112 Czermińska Małgorzata 171 Dabert Dobrochna 36, 37 Danek Danuta 208 Dejmek Kazimierz 193 Derrida Jacques 13, 29 Dick Phillip Kindred 155 Disney Walt 9, 164, 166, 168, 169, 175–177 Dobosiewicz Ilona 182, 184 Domański Paweł 128 Dopart Bogusław 192 Duckworth Alistair 181 Dukaj Jacek 8, 55, 56, 58–61, 63–70, 72–77 Dumas Aleksander 175 Dunin Kinga 34 Dunin-Wąsowicz Paweł 74 Dvořák Antonín 231 Dziewulska Małgorzata 193 Eco Umberto 18 Einstein Alfred 228, 232 Eliade Mircea 122–125, 129, 135 Faulkner William 118 Fichte Johann Gottlieb 21 Filipiak Izabela 8, 43, 44 Fiut Aleksander 61 Ford Harrison 158 Fordyce James 183–185 Foucault Michel 13, 15, 29 Frank Hans 101 Gadacz Tadeusz 14 Gajewska Grażyna 152, 160, 161 Gałczyński Konstanty Ildefons 82 Garrat Chris 119 Gawin Dariusz 97 Gemra Anna 152–154 Gierymski Maksymilian 117 Gilbert Sandra 182, 185, 189 Girard René 124 Gisborne Thomas 183, 185 Gocal Łukasz 204, 205 Goethe Johann Wolfgang 144, 182 Goldmann Henryk 156, 169 Gombrowicz Witold 38, 40, 45, 52–54, 65, 82, 106, 109, 118 Górecki Henryk Mikołaj 230 Gosk Hanna 36 Grabska Iwona 118 Gretkowska Manuela 43 Grzegorzewski Jerzy 193 Gubar Susan 182, 185, 189 Guevara Ernesto Che 58 Gwizdalanka Danuta 232 Harding Denys Wyatt 182 Hauer Rutger 159 Hawthorne Nathaniel 154 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 21, 78 Heinzmann Richard 128 Hempel Jan 128 Herbert Zbigniew 60, 61, 63, 74 Hieronim, św. 128 Hobbes Thomas 144 Holanda Chico Buarque de 9, 216, 222, 223, 225, 227 Holanda Sérgio Buarque de 218, 222 Homer 110 Hopfinger Maryla 164, 172 Hugo Victor 9, 163, 170–172, 175, 177 Inglot Mieczysław 86 Jabrzyk Jacek 8, 194–196, 200 Jakimów Piotr 204 James William 128 Janicka Elżbieta 98, 106, 107 Janion Maria 34–37, 44, 45, 53, 54, 57, 59, 64, 65, 69, 73, 78, 80, 97, 104–106, 112, 115, 134, 136, 166, 170, 171, 194, 196, 197, 208 Janoszka Maria 7 Janus-Sitarz Anna 214 Jarocińska Michalina 228 Jarosiński Stefan 228 Jarzębski Jerzy 35 Jawłowska Aldona 151 Johnson Samuel 178, 181 Indeks osobowy 237 Kaczmarski Jacek 117, 118 Kalarus Oskar 7 Kalembka Sławomir 58 Kant Immanuel 182 Kantor Tadeusz 118 Kaper Bronisław 231 Kaplan Deborah 188 Karloff Boris 152 Kartezjusz (właśc. Descartes René) 11, 12, 15, 17 Karwowska Bożena 36 Kasperkowicz Ryszard 112 Kasprowicz Jan 117 Kawyn Stefan 206 Keats John 179 Keff Bożena 98 Kempna Magdalena 7 Kijowski Andrzej 78 Kilar Wojciech 229, 230 Kirkham Margaret 182, 183, 189 Kiślak Elżbieta 110 Kłaptocz Tomasz 204, 205 Kleczewska Maja 194 Kleiner Juliusz 51 Kłudka Piotr 204 Knapik Eugeniusz 229, 230 Knox-Shaw Peter 181 Kocjan Krzysztof 122 Koenig Jerzy 88 Kornaś Tadeusz 193 Korngold Erich 213 Kosiński Dariusz 192 Kot Karolina 124 Kotyńska Katarzyna 47 Kowalczyk Witold 169 Kowalczykowa Alina 119, 169 Kowalska Małgorzata 156 Kozłowska Małgorzata 62 Krasiński Zygmunt 7 Król Marcin 112, 114 Krzanowski Andrzej 229, 230 Kubrick Stanley 213 Kunz Tomasz 130, 136 Kupis Bogdan 129 Kuziak Michał 115, 197 Kwiek Marek 30 Lasoń Aleksander 229, 230 Le Fanu Sheridan 146 Lechoń Jan (właśc. Leszek Serafinowicz) 38, 39, 194 Lee Ang 188 Leeuw Gerardus van der 128, 133–135 Legutko Piotr 90, 91 Lem Stanisław 55 Lévinas Emmanuel 156 Lewicki Roman 169 Lewis Matthew Gregory 142, 180 Ligęza Wojciech 61 Lipski Robert 141 Liszt Ferenc 230 Littell Jonathan 52, 62 London Jack 154 Looser Devoney 189 Lovecraft Howard Philips 141, 144 Lovejoy Arthur Oncken 15 Lubelski Tadeusz 60 Ławski Jarosław 83, 88, 91, 93, 120 Łuszczykiewicz Piotr 202, 203 MacGowran Jack 144 Mahler Gustav 231 Maj O. 204 Makaruk Maria 198 Malczewski Antoni 110 Malinowski Kazimierz 75 Malinowski Mariusz 217 Marcinko Marcin 64 Markiewicz Henryk 141 Markowski Michał Paweł 20, 24, 25, 28 Marks Karol 78 Masłowska Dorota 8, 45, 51, 52, 54 Matuszewski Ryszard 38 Mazur Anna 176 Mazurkiewicz Adam 55, 65, 71, 75 Melecki Maciej 130 Melkowski Stanisław 79 Michałek Bolesław 176 Michałowski Piotr 113, 114 Mickiewicz Adam 7, 8, 35, 42, 51, 55, 57, 58, 64, 78, 79, 82–85, 88, 92–94, 103, 111, 116, 141, 142, 166, 173, 174, 192, 193, 199, 205–207, 214, 215 Migasiński Jacek 133 Miłosz Czesław 65, 106, 109 Milton John 167 Miodońska-Brookes Ewa 192 Mochnacki Maurycy 39, 104, 206 Momro Jakub 115 Mrowiec Magdalena 68, 69 238 Indeks osobowy Mrożek Sławomir 8, 38, 78–96 Mudrick Marvin 182 Munk Andrzej 59, 60 Namowicz Tadeusz 20, 22 Nasiłowska Anna 46 Nawrocki Michał 94 Newman Alfred 231 Newton Isaac 210 Nielsen Leslie 145 Niemczyńska Aleksandra 188 Nietzsche Friedrich 12, 13, 17, 29 Niewiadomska Cecylia 165 Niziołek Grzegorz 193 Norwid Cyprian Kamil 83 Novalis (właśc. Hardenberg Friedrich Leopold von) 11, 15, 17, 19–22 Nowak Zbigniew Jerzy 207 Nowakowski Jan 82 Obirek Stanisław 45 Ochab Magdalena 123 Ohnheiser Ingeborg 169 Ordon Juliusz Konstanty42 Orliński Wojciech 75 Orłowski Władysław 164, 165, 171 Orwell George 31 Ostaszewski Robert 46 Pańta Andrzej 124 Paszkowski Józef 117 Pawlas Karolina 7 Peck MacDonald Susan 184 Péju Pierre 209, 210 Penderecki Krzysztof 230 Piątek Tomasz 8, 50–54 Piechota Marek 207 Piekara Jacek 55 Pigoń Stanisław 110 Pilch Jerzy 8, 40, 42 Piłsudski Józef 42 Piwińska Marta 78–80, 83–85, 88, 90, 97, 136 Płaszczewska Olga 136 Platon 11, 12, 18, 133, 134 Pluta Magdalena 209 Pociej Bohdan 228, 229, 233, 234 Podsiadło Jacek 39 Poe Edgar Allan 173 Polański Roman 9, 143–146, 149, 150 Polidori John 144 Polkowski Jan 39 Pollak Seweryn 38 Popowski Wacław Jan 19 Porębski Mieczysław 8, 109–114, 116–121 Prejs Bogdan 130 Prokopiuk Jerzy 108 Prussak Maria 109, 111, 120, 192, 207 Przybylski Ryszard 97, 104, 120, 207 Przychodniak Zbigniew 83 Pysiak Krzysztof 78, 94 Radcliffe Ann 145, 180 Radkowska-Walkowicz Magdalena 151, 154, 156–159, 161 Ramalho Maria Irene 218 Raszewski Zbigniew 193 Ribeiro António Sousa 218 Richardson Samuel 181 Ricupero Bernardo 217, 219, 221 Rilke Rainer Maria 204 Rimski-Korsakow Nikołaj 231 Romanowski Mieczysław 51 Rorty Richard 9, 15, 18–23, 25–27, 29–33 Roszkowski Jakub 195 Rousseau Jean Jacques 182, 218, 220 Różewicz Tadeusz 38, 80, 95, 117 Rózsa Milós 231 Rudnicki Paweł 202, 203 Rymkiewicz Jarosław Marek 8, 97–108 Santiago Silviano 225 Santos Boaventura de 218 Schelling Friedrich Wilhelm Joseph 21, 28 Schlegel August Wilhelm 19 Schlegel Friedrich 18–29, 31–33 Schleiermacher Friedrich 21 Schopenhauer Artur 103, 124 Schulz Bruno 118 Scott Ridley 155, 157–161 Scott Walter 180, 187, 221 Sendecki Marcin 39 Shelley Mary 9, 142, 144, 147, 148, 151–156, 160–162 Shelley Percy Bysshe 14, 17, 194 Showalter Elaine 189 Sieniewicz Mariusz 42, 45, 54 Sienkiewicz Henryk 35, 36, 59 Sinko Tadeusz 143 Siwicka Dorota 110, 114, 115, 194 Siwiec Magdalena 119 Sławiński Janusz 35, 141 Słonimski Antoni 37–39 Słowacki Juliusz 7, 9, 39, 44, 51, 66, 68, 69, 83, 86, 88, 91, 93, 94, 103, 104, 134, 136, 196 Sodré Nelson Werneck 218, 220 Sokrates 24 Sonnenberg Ewa 9, 112–129, 131–133, 135, 137–139 Sowińska Iwona 230–232 Spielberg Steven 155, 158, 161, 213 Spinoza Baruch 28 Stasiuk Andrzej 54, 85 Stefanowska Zofia 82, 207 Steiner Max 231 Stevenson Robert Louis 154 Stillinger Jack 178 Stoker Bram 142, 144, 146, 147 Strauss Richard 231 Strzelecki Paweł 230, 231 Subel Joanna 117, 120 Sugiera Małgorzata 79 Swinarski Konrad 193 Szahaj Andrzej 18, 19, 26, 29, 31, 32 Szargot Maciej 9 Shakespeare William 44 Szostkiewicz Adam 119 Szpakowska Małgorzata 88 Szturc Włodzimierz 21, 24, 25, 28, 29, 32, 136 Szumańska-Grossowa Hanna 170 Szuster Marcin 30 Szybowicz Eliza 34, 35 Szyłak Jerzy 158 Śliwiński Piotr 39, 40 Śniadecka Ludwika 112 Śniadecki Jan 205–207, 213 Świetlicki Marcin 8, 38, 39, 53 Tate Sharon 145 Taylor Charles 9, 14–17 Thompson Ewa 45 Tieck Ludwig 19 Tiomkin Dimitrij 231 Tołstoj Aleksiej 144, 146 Towiański Andrzej 9, 133, 135, 138, 139 Indeks osobowy 239 Treugutt Stefan 207 Tuwim Julian 39, 204 Uniłowski Krzysztof 63, 64, 73, 74 Vico Giambattista 105 Voltaire (właśc. Arouet François-Marie) 198 Wackenroder Wilhelm Heinrich 19 Wacławek Marek 112 Wagner Richard 230, 231 Walicki Andrzej 97 Walpole Horace 180 Wasilewska Diana 118 Waxman Franz 231 Wells Herbert George 154 Wierzewski Wojciech 175 Wierzyński Kazimierz 204 Wilder Gene 147 Witkowska Alina 97, 104, 111, 132, 133, 135, 138, 176, 207 Witkowski Michał 43–45 Witwicki Władysław 134 Wodziński Paweł 8, 194, 196–200 Wojaczek Rafał 130, 136–138 Wojnar Ireneusz 204, 205 Wollstonecraft Mary 179, 182, 183 Wordsworth William 179 Wróbel Piotr 204, 205, 207, 212 Wysocki Piotr 42 Wyspiański Stanisław 48, 82, 192 Yeats William Butler 14 Zgorzelski Czesław 206, 207 Zielińska Marta 115, 208 Ziołowicz Agnieszka 136 Ziomek Jerzy 140, 141, 143, 145, 147–149 Zwias Przemysław 204, 205 Żardecka-Nowak Magdalena 23, 30 Żeleński-Boy Tadeusz 112 Żeromski Stefan 48 Żmigrodzka Maria 97, 104–106, 112 Żółty Wojciech 204, 205 Żurowski Maciej 211 Opracowała Maria Janoszka Redaktor Katarzyna Więckowska Projektant okładki Tomasz Gut Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Danuta Stencel Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2188-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-203-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 15,0. Ark. wyd. 19,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 26 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Cena 26 (+ VAT) D z i e d z i c t w o r o m a n t y c z n e . O Dziedzictwo romantyczne O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej ( n i e ) o b e c n o ś c i r o m a n t y z m u w k u l t u r z e w s p ó ł c z e s n e j ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-203-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskego • Katowice 2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: