Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 008124 21565451 na godz. na dobę w sumie
E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe - książka
E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3964-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> start-up
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Własny biznes bez ryzyka

Biznes czy etat? A gdyby tak jedno i drugie?

Ile razy ostatnio sobie powtarzałeś: 'Mam dość życia od pierwszego do pierwszego! Rzucam tę robotę! Rozkręcę własną firmę!'? I co? Zwolniłeś się? Masz już własne wizytówki? Twój notes jest wypełniony terminami spotkań z klientami? Jeśli tak - przyjmij gratulacje za odwagę i determinację. Jeśli jednak skończyło się tylko na obiecywaniu samemu sobie, nie przejmuj się. Istnieje rozwiązanie w sam raz dla Ciebie. To e-biznes... na etacie!

Zwolnić się z pracy i założyć własną firmę: łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jezioro problemów, morze formalności, ocean niepewności. Na szczęście pod ręką masz koło ratunkowe - biznes w sieci! Bez poświęcania całego wolnego czasu i bez ryzyka. Na własny rachunek (bankowy). Jeśli dobrze to rozegrasz, nadejdzie moment, w którym dodatkowe dochody staną się głównymi!

Maciej Dutko podpowie Ci, jak prowadzić własny 'E-biznes po godzinach':


Dr Maciej Dutko - e-przedsiębiorca, właściciel firmy szkoleniowej Dutkon.pl, autor kilku książek (w tym dwóch bestsellerów: 'Twoja pierwsza strona WWW' oraz 'E-biznes. Poradnik praktyka'). Certyfikowany Wykładowca Allegro, który (w oparciu o sprawdzone w praktyce metody) przeszkolił kilka tysięcy sprzedawców internetowych, także za granicą. Przedmioty związane z e-biznesem wykłada na uczelniach wyższych w całej Polsce; prowadzi blog ekspercki Akademia-Internetu.pl. Więcej informacji znajdziesz na stronie Dutko.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Magdalena Stasik Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/ebizwk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3964-9 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorze WstÚp Rozdziaï 1. E-biznes a etat — jak to pogodziÊ? 1.1. Pracuj i e-pracuj równoczeĂnie 1.2. StabilnoĂÊ pracy, niestabilnoĂÊ rynku — to bujda! 1.3. E-biznes lepszy od biznesu 1.4. Czy mogÚ dziaïaÊ „na szaro”? Kiedy powinienem zaïoĝyÊ firmÚ? Rozdziaï 2. Allegro, oczywiĂcie! 2.1. KorzyĂci dla poczÈtkujÈcego e-sprzedawcy 2.2. Strategie handlu na Allegro 2.3. NajczÚstsze wpadki poczÈtkujÈcych sprzedawców Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 3.1. Zalety i wady wïasnego serwisu sprzedaĝowego 3.2. Ile kosztuje sklep internetowy? 3.3. FunkcjonalnoĂÊ, czyli co musi mieÊ dobry e-sklep 3.4. Które narzÚdzie wybraÊ? 3.5. iStore.pl — szybko, ïatwo i przyjemnie (studium przypadku) 5 7 9 11 13 18 20 23 24 30 40 51 52 55 57 64 70 4 E-biznes po godzinach Rozdziaï 4. E-usïugi 4.1. Kura znoszÈca zïote jajka 4.2. Ale ja siÚ chyba nie nadajÚ... 4.3. Wybrane pomysïy na e-usïugi 4.4. Gdzie siÚ promowaÊ? 4.5. FunEnglish.pl: e-nauka przez zabawÚ (studium przypadku) — Bartïomiej Postek, Krzysztof Wojewodzic Rozdziaï 5. Marketing, czyli jak (wy)promowaÊ swój e-biznes 5.1. Wïasna strona WWW 5.2. JesteĂ na Allegro — jesteĂ widoczny! 5.3. Daj siÚ wygooglaÊ 5.4. Optymalna treĂÊ = optymalna pozycja 5.5. AdWords — piguïka na szybkÈ widocznoĂÊ 5.6. Branding: od nazwy do marki Rozdziaï 6. Badanie efektów — po ludzku, po prostu Rozdziaï 7. E-biznes po drugiej stronie lustra Rozdziaï 8. Prognozy i trendy Dodatek. Przydatne adresy WWW 93 94 98 100 111 115 121 123 123 124 127 129 143 153 163 169 179 Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 55 e-aukcje e-sklep Koszty w przypadku Allegro pïacisz za wystawienie kaĝdego przedmiotu oraz prowizjÚ od jego sprzedaĝy opïaty zaleĝne sÈ od aplikacji, którÈ wybierzesz, oraz od modelu, wedïug którego bÚdziesz rozliczaÊ siÚ z dostawcÈ usïugi (szczegóïy w podrozdziale 3.2) 3.2. Ile kosztuje sklep internetowy? To zaleĝy. JeĂli chcesz zapewniÊ sobie absolutnÈ niezaleĝnoĂÊ aplikacyjnÈ i sprzÚtowÈ, warto, abyĂ zadbaï o wïasny serwer lub przynajmniej dobry hosting oraz zdobyï odpowiedni program do prowadzenia e-sklepu. To jednak wymaga wiÚkszej inwestycji, li- czonej nierzadko w tysiÈcach zïotych. Moĝesz teĝ wynajÈÊ oprogra- mowanie i zaïoĝyÊ konto u jednego z usïugodawców — w ten sposób uruchomisz swój pierwszy sklep w kilkanaĂcie minut i za nie wiÚ- cej niĝ kilkadziesiÈt zïotych miesiÚcznie. JeĂli zamierzasz od razu zaistnieÊ w Internecie jako profesjonalny sprzedawca i masz na to Ărodki, moĝesz wynajÈÊ jednÈ z licznych firm programistycznych oferujÈcych zaprojektowanie serwisu sprze- daĝowego ĂciĂle wedïug Twoich potrzeb i ĝyczeñ (projekt szyty na miarÚ). NajczÚĂciej firmy takie bazujÈ na gotowym, autorskim oprogramowaniu, które dostosowujÈ do preferencji klienta: tworzÈ indywidualnÈ szatÚ graficznÈ, ukïad elementów czy zestaw dodatko- wych funkcjonalnoĂci. Sklep taki instalowany jest póěniej na wskaza- nym przez Ciebie serwerze — moĝe to byÊ Twój serwer firmowy lub miejsce dzierĝawione od wybranej firmy hostingowej. 56 E-biznes po godzinach Wïasny serwer i oprogramowanie stworzone na zamówienie to jednak luksus, na który drobny, poczÈtkujÈcy e-sprzedawca rzadko bÚdzie w stanie sobie pozwoliÊ. Znacznie bardziej realne wydaje siÚ natomiast skorzystanie z jednego z modeli udostÚpnia- nia programów do prowadzenia e-sklepu: x Zakup jednorazowy — kupujesz aplikacjÚ wraz z licencjÈ do komercyjnego uĝytku. SpoĂród gotowych rozwiÈzañ to jest relatywnie najdroĝsze — trzeba liczyÊ siÚ z inwestycjÈ rzÚdu od kilkuset do kilku tysiÚcy zïotych. Ta opcja daje Ci jednak niezaleĝnoĂÊ od cudzych platform sprzedaĝowych i — co najwaĝniejsze — nie pociÈga za sobÈ koniecznoĂci pïacenia staïych, comiesiÚcznych opïat. PoczÈtkowy wydatek zwróci siÚ wielokrotnie, jeĝeli planujesz dïugofalowÈ dziaïalnoĂÊ. x Rozliczenia prowizyjne — zakïadasz konto w ramach platformy sprzedaĝowej i pïacisz tylko wtedy, gdy uda siÚ sprzedaÊ towar. Ta forma jest dobra dla poczÈtkujÈcych sprzedawców, poniewaĝ nie generuje kosztów, kiedy nie ma sprzedaĝy. Wspóïpraca z poĂrednikiem prowizyjnym prze- staje siÚ jednak opïacaÊ w momencie, gdy sprzedaĝ roĂnie — im wiÚcej sprzedajesz, tym wiÚksze kwoty musisz prze- znaczaÊ z tytuïu prowizji. x Model abonamentowy — pïacisz staïy, miesiÚczny abo- nament. W niektórych przypadkach jego wysokoĂÊ jest nie- zaleĝna od poziomu sprzedaĝy (jest to wadÈ, gdy rozpoczy- nasz dziaïalnoĂÊ i nie masz wielu zamówieñ, a za sklep mimo wszystko trzeba pïaciÊ; jednak cecha ta staje siÚ za- letÈ, gdy sprzedaĝ roĂnie, a opïaty siÚ nie zmieniajÈ). IstniejÈ teĝ firmy udostÚpniajÈce oprogramowanie sklepowe on-line; za korzystanie z niego pïaci siÚ „progowo” — abonament wzrasta w zaleĝnoĂci od osiÈgniÚcia kolejnych progów wy- sokoĂci sprzedaĝy. Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 57 x Aplikacje bezpïatne — sprzedawcy internetowi majÈ teĝ do dyspozycji wiele darmowych programów do tworzenia wïasnych e-sklepów. Ich zaletÈ (oprócz braku kosztów) jest czÚsto silne wsparcie techniczne w postaci olbrzymich spo- ïecznoĂci internetowych, sukcesywnie rozbudowujÈcych i udoskonalajÈcych takie narzÚdzia. Przykïadem takiego na- rzÚdzia jest osCommerce — najpopularniejsza darmowa apli- kacja do prowadzenia e-sklepu. 3.3. FunkcjonalnoĂÊ, czyli co musi mieÊ dobry e-sklep Aplikacji do prowadzenia sklepu internetowego sÈ setki: darmowych i pïatnych, o mniejszych lub wiÚkszych moĝliwoĂciach. Wykaz najpopularniejszych z nich znajdziesz w kolejnym podrozdziale, teraz jednak zastanówmy siÚ, jakie funkcje powinna posiadaÊ platforma, na której oprzesz swój e-biznes. PamiÚtaj, ĝe zasada „im wiÚcej, tym lepiej” nie zawsze jest wïaĂciwa — dla sklepu o niewielkim asortymencie nie musisz in- stalowaÊ kosztownego „kombajnu”, czÚsto wystarczy bowiem narzÚ- dzie o podstawowych moĝliwoĂciach. Z drugiej strony przy rozwoju sprzedaĝy moĝesz napotkaÊ róĝne ograniczenia, ustalane przez dostawców programów sprzedaĝowych. Oto elementy, na które — oprócz kosztów, oczywiĂcie — po- winieneĂ zwróciÊ uwagÚ: x Pomoc operatora w instalacji sklepu, gwarancja — jeĝeli kupujesz oprogramowanie, które bÚdzie stawiane na serwe- rze, dowiedz siÚ, czy sprzedawca pomoĝe Ci w jego zain- stalowaniu i konfiguracji (naturalnie, jeĝeli sam nie masz wiedzy technicznej w tym zakresie). ZwróÊ uwagÚ równieĝ na moĝliwoĂÊ uzyskania póěniejszej pomocy na wypadek 58 E-biznes po godzinach problemów technicznych (popularne bezpïatne aplikacje, takie jak osCommerce czy Zen Cart, doczekaïy siÚ wielu forów dyskusyjnych i blogów, tworzonych przez ludzi na caïym Ăwiecie — wsparcie takich spoïecznoĂci moĝe oka- zaÊ siÚ bezcenne). ZwróÊ teĝ uwagÚ, czy dostawca komer- cyjnego narzÚdzia do e-sprzedaĝy oferuje w cenie przy- najmniej roczny okres gwarancyjny, w którym zapewni Ci pomoc technicznÈ i wsparcie w razie problemów. x Hosting dostÚpny w pakiecie — oprogramowanie sprze- daĝowe, do którego posiadasz licencjÚ, powinieneĂ móc swobodnie zainstalowaÊ na dowolnym serwerze. Jednak dla osób poczÈtkujÈcych w e-biznesie i niezaawansowanych technicznie przydatne bÚdÈ zwïaszcza oferty tych dostawców, którzy wraz z narzÚdziem dajÈ moĝliwoĂÊ jego zainstalo- wania na wïasnym serwerze — oszczÚdza to klientowi czasu na poszukiwanie i wybór zewnÚtrznego hostingodawcy. x MiesiÚczny limit transferu danych — wybierajÈc aplikacjÚ do prowadzenia e-sklepu wraz z hostingiem, przyjrzyj siÚ, czy i jakie miesiÚczne limity transferu danych narzuca do- stawca usïugi. x Limit wystawianych produktów — spróbuj oszacowaÊ, jak duĝy asortyment ma wchodziÊ w skïad Twojej oferty. Niektóre programy narzucajÈ limity, powyĝej których nie bÚdziesz mógï dodawaÊ nowych towarów lub trzeba bÚdzie dodatkowo zapïaciÊ za ich przekroczenie. Ta sama uwaga do- tyczy liczby kategorii produktowych, które moĝna utworzyÊ. x Limit zdjÚÊ produktów — wiÚkszoĂÊ aplikacji e-sklepowych nie ogranicza liczby fotografii, które moĝesz wstawiÊ do opisu kaĝdego z produktów, ale sÈ i takie, które pozwalajÈ Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 59 na dodanie tylko kilku obrazów. Sprawdě to, zwïaszcza je- Ăli bÚdziesz sprzedawaï asortyment, w którego przypadku niezbÚdna jest dokïadna i bogata prezentacja wizualna (ta- kimi branĝami sÈ na przykïad motoryzacja i nieruchomoĂci — aby sprzedaÊ samochód czy mieszkanie, trzeba pokazaÊ moĝliwie wiele szczegóïowych zdjÚÊ). x Moduï dodawania komentarzy przez kupujÈcych — klienci ceniÈ sobie nie tylko dobre opisy produktów, ale takĝe moĝliwoĂÊ zapoznania siÚ z opiniami innych osób, które juĝ skorzystaïy z oferty sprzedawcy. Moduï wstawiania ko- mentarzy pozwoli na prezentacjÚ takich opinii dla kaĝdego Twojego produktu. x Cross-selling (sprzedaĝ krzyĝowa) — zapewne jako ku- pujÈcy nieraz spotkaïeĂ siÚ z komunikatami w rodzaju „Osoby, które kupiïy ten produkt, wybraïy równieĝ...”. To wïaĂnie prosta forma sprzedaĝy krzyĝowej — zasugerowa- nie klientowi, ĝe oprócz towaru, który wybraï, moĝe doku- piÊ jeszcze inne produkty. Bardziej zaawansowanÈ technikÈ cross-sellingu jest za- pamiÚtywanie przez system wczeĂniejszych wyborów uĝyt- kowników, aby póěniej wyĂwietlaÊ im oferty produktów skojarzonych (przykïadowo: klient kupuje drukarkÚ, a po jakimĂ czasie wyĂwietla siÚ informacja, ĝe w ofercie spe- cjalnej znajdujÈ siÚ materiaïy eksploatacyjne do tego modelu). Optymalizacja sprzedaĝy krzyĝowej moĝe skutecznie wpïy- nÈÊ na zwiÚkszenie wartoĂci koszyka przez kupujÈcego, dla- tego przed wyborem programu do prowadzenia e-sklepu naleĝy sprawdziÊ, czy aplikacja daje takie moĝliwoĂci. x Intuicyjny koszyk — to absolutny wymóg kaĝdego sklepu internetowego. Chodzi o to, aby kupujÈcy mógï ïatwo 60 E-biznes po godzinach dodawaÊ produkty do zamówienia, ale musi mieÊ teĝ moĝ- liwoĂÊ ich bezproblemowego usuwania albo zmiany iloĂci. ChoÊ dziĂ w zasadzie jest to standard, warto przed wyborem oprogramowania do prowadzenia sklepu w cyberprzestrzeni przetestowaÊ dziaïanie koszyka. x Intuicyjny panel administracyjny — przyjazny interfejs to element, od którego zaleĝy, jak szybko wdroĝysz siÚ w sprawne zarzÈdzanie towarami i ofertami. Coraz wiÚcej do- stawców usïug e-commerce udostÚpnia juĝ wersje demo, któ- re bez zobowiÈzañ pozwalajÈ przeÊwiczyÊ te czynnoĂci — warto skorzystaÊ z moĝliwoĂci przetestowania aplikacji przed podjÚciem decyzji o wyborze tego, a nie innego narzÚdzia. x Stany magazynowe — to sprawa waĝna oczywiĂcie dla sprzedajÈcego, ale moĝe byÊ przydatna takĝe dla kupujÈcych — wyĂwietlanie przy kaĝdej ofercie informacji o liczbie dostÚpnych egzemplarzy towaru moĝe uïatwiÊ podejmowanie decyzji zakupowych. Jakkolwiek warto zastanowiÊ siÚ nad ujawnianiem tych informacji ze wzglÚdów strategicznych — kupujÈcy, widzÈc, ĝe dostÚpnych jest jeszcze 30 sztuk da- nego towaru, zapewne nie bÚdzie siÚ Ăpieszyï z zakupem; z drugiej strony informacja, ĝe na stanie sÈ jeszcze tylko 2 produkty, moĝe „pomóc” maruderom w podjÚciu decyzji. x MoĝliwoĂÊ zakupów bez rejestracji — waĝne, aby Twoi klienci mogli dokonywaÊ zakupów w sposób jak najprost- szy i bez koniecznoĂci zakïadania konta w systemie. Jeszcze kilka lat temu nie byïo to oczywiste dla e-sprzedawców, a przymus rejestracji czÚsto zniechÚcaï klientów. DziĂ na szczÚĂcie zdecydowana wiÚkszoĂÊ dostÚpnych narzÚdzi sklepowych do e-handlu opcjÚ zakupów bez zakïadania konta ma juĝ w standardzie, ale pamiÚtaj, aby siÚ co do tego upewniÊ. Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 61 x Newsletter — dobrze jest daÊ kupujÈcym moĝliwoĂÊ zapi- sania siÚ na e-biuletyn informujÈcy na przykïad o nowo- Ăciach i promocjach danej firmy. JeĂli bÚdziesz prowadziÊ mailingi, wybierz platformÚ, która posiada moduï rozsyïa- nia newsletterów. x Moduï CMS — w czasach rosnÈcej konkurencji znacznie lepiej prezentujÈ siÚ sprzedawcy, którzy oprócz towarów oferujÈ swoim klientom takĝe wartoĂciowe treĂci (na przy- kïad sklep z odzieĝÈ moĝe zawieraÊ artykuïy na temat mody, a serwis z akcesoriami dla wÚdkarzy — treĂci przydatne amatorom „taaakiej ryby”). Doskonaïym przykïadem jest sklep z zegarkami Reloj.pl, który w sekcji Poradnik KupujÈce- go dostarcza klientom wielu przydatnych informacji (na przy- kïad jak skracaÊ bransoletÚ, czym róĝniÈ siÚ poszczególne ty- py szkieïek do zegarków, jakie sÈ klasy wodoszczelnoĂci itp.). Niektóre narzÚdzia e-sklepowe posiadajÈ wbudowa- ny moduï CMS (zarzÈdzanie treĂciÈ i dodawanie arty- kuïów, prowadzenie bloga branĝowego itp.) — warto korzystaÊ z tej moĝliwoĂci równieĝ z myĂlÈ o skutecz- niejszym pozycjonowaniu: serwis oferujÈcy wartoĂciowe treĂci bÚdzie wyĝej eksponowany w wyszukiwarkach in- ternetowych. x Integracja z porównywarkami cen i z wyszukiwarkami oraz z serwisami spoïecznoĂciowymi — Ceneo, SkÈpiec czy Nokaut to serwisy, w których kaĝdego dnia miliony inter- nautów poszukujÈ okazji cenowych i porównujÈ produkty. Juĝ na etapie wyboru aplikacji sprzedaĝowej warto siÚ dowie- dzieÊ, czy daje ona moĝliwoĂÊ automatycznego dodawania produktów do porównywarek cen. 62 E-biznes po godzinach To samo zresztÈ dotyczy wyszukiwarek: wprowadzenie nowego produktu do sklepu powinno skutkowaÊ automa- tycznym wysïaniem odpowiedniej informacji do Google’a, co ma fundamentalne znaczenie ze wzglÚdu na pozycjo- nowanie i promowanie oferty. JeĂli chcesz zwiÚkszyÊ liczbÚ kanaïów promocyjnych i sprzedaĝowych, moĝesz zastano- wiÊ siÚ równieĝ nad wyborem e-sklepu, który bÚdzie moĝ- na zintegrowaÊ miÚdzy innymi z kontem na Facebooku. x Wersja dla urzÈdzeñ mobilnych — zakupy z poziomu iPhone’a czy innych urzÈdzeñ przenoĂnych o wzglÚdnie maïych wyĂwietlaczach nie cieszÈ siÚ jeszcze duĝÈ popu- larnoĂciÈ (choÊby dlatego, ĝe e-zakupy lubimy robiÊ na spokojnie, w domowym zaciszu, a przede wszystkim oglÈ- dajÈc poĝÈdane przedmioty na peïnowymiarowych ekranach). Zakupy mobilne jednak ewoluujÈ, a kupujÈcy powoli de- cydujÈ siÚ juĝ na tÚ formÚ nabywania towarów — z myĂlÈ o nich warto sprawdziÊ, czy nasz przyszïy sklep pozwoli im na komfortowe kupowanie. x Integracja z Allegro — jak juĝ wiesz, dobry e-biznes po- winien opieraÊ siÚ na dwóch nogach: jedna z nich to sklep internetowy, druga — serwisy aukcyjne. Idealnym rozwiÈza- niem bÚdzie integracja obu kanaïów i ïatwy import/eksport ofert miÚdzy platformami — automatyzacja taka pozwoli zaoszczÚdziÊ sporo czasu, co szczególnie odczujesz, zarzÈ- dzajÈc ofertÈ o licznym asortymencie. x Moduïy logistyczne i ksiÚgowe — obsïugujÈc dziesiÈtki czy setki zamówieñ tygodniowo, szybko przekonasz siÚ, jak uciÈĝliwe i czasochïonne jest przygotowywanie przesyïek, adresowanie, prowadzenie ewidencji nadañ itp. Dobre apli- kacje sprzedaĝowe zapewniajÈ wsparcie i w tym zakresie. Rozdziaï 3. Sklep internetowy dla ĝóïtodziobów 63 To samo dotyczy fakturowania i wsparcia dla ksiÚgowoĂci (integracja z programami takimi jak Subiekt, SAP itp.). x Obsïuga e-pïatnoĂci — w wielu sklepach po dokonaniu zakupu klient otrzymuje komunikat w stylu: „DziÚkujemy za zïoĝone zamówienie. ProszÚ wpïaciÊ kwotÚ X na ra- chunek Y, podajÈc numer transakcji”. KupujÈcy musi wiÚc zalogowaÊ siÚ do swojego konta bankowego oraz rÚcznie wpisaÊ tytuï przelewu i kwotÚ. MajÈc na wzglÚdzie mak- symalne uïatwienie pïatnoĂci i skrócenie czasu potrzebnego na tÚ czynnoĂÊ, przed wyborem programu e-sklepowego sprawdě, czy pozwala on na zainstalowanie najpopular- niejszych systemów uïatwiajÈcych pïatnoĂci on-line, takĝe te dokonywane kartami kredytowymi i debetowymi. x Moduï CRM — zarzÈdzanie relacjami z klientem (CRM — Customer Relationship Management) to obszar, w którym wesprzeÊ CiÚ moĝe odpowiedni dodatek do systemu sprze- daĝowego. DziÚki niemu bÚdziesz miaï ïatwy dostÚp do korespondencji z kupujÈcym, historii jego zamówieñ, in- formacji o preferencjach zakupowych itd. x Certyfikat SSL — dobry sprzedawca powinien dbaÊ o bez- pieczeñstwo danych swoich klientów, a takĝe wïasnych baz produktów. Poziom bezpieczeñstwa zwiÚkszysz dziÚki od- powiedniemu certyfikatowi, którego uzyskanie uïatwiajÈ niektórzy dostawcy usïug e-commerce. x Szata graficzna — aby Twój sklep nie wyglÈdaï tak samo jak 100 innych funkcjonujÈcych juĝ w sieci, dowiedz siÚ, jakie bÚdziesz miaï moĝliwoĂci w zakresie indywidualizacji jego kolorystyki i ukïadu. Dobrze, abyĂ mógï ïatwo zmie- niÊ szablon graficzny, natomiast peïnÈ kontrolÚ dadzÈ Ci 64 E-biznes po godzinach tylko te aplikacje, które pozwalajÈ na modyfikowanie kodu ěródïowego i arkuszy stylów (CSS). Niektórzy usïugodawcy oferujÈ teĝ wykonanie indywidualnej szaty graficznej sklepu wedïug wytycznych i ĝyczeñ klienta (koszt takiej usïugi waha siÚ zazwyczaj od kilkuset do kilku tysiÚcy zïotych, czasami bywa jednak wliczony w cenÚ bazowÈ). x Róĝne wersje jÚzykowe — jeĂli planujesz sprzedaĝ takĝe dla odbiorców obcojÚzycznych, wybierz tÚ aplikacjÚ, która pozwala na równolegïe zainstalowanie alternatywnych wersji jÚzykowych serwisu. x Aktualizacje — branĝa e-commerce i IT zmienia siÚ w galo- pujÈcym tempie. NajnowoczeĂniejszy dziĂ sklep za 4 lata moĝe okazaÊ siÚ staruszkiem nienadÈĝajÈcym za wymogami i kaprysami klientów oraz nowymi standardami. Niektórzy dostawcy aplikacji e-sprzedaĝowych dajÈ moĝliwoĂÊ póěniej- szego aktualizowania sklepów — takie oferty warto wziÈÊ pod uwagÚ w pierwszej kolejnoĂci. 3.4. Które narzÚdzie wybraÊ? Odpowiedě na tak postawione pytanie mogïaby przybraÊ dwie formy: albo bardzo rozbudowanego omówienia, prezentujÈcego parametry oraz zalety i wady poszczególnych aplikacji, albo pro- stego zestawienia dostÚpnych rozwiÈzañ. Wariant pierwszy nie jest fizycznie moĝliwy do zrealizowania miÚdzy innymi z powodu wieloĂci dostÚpnych programów do prowadzenia sklepu interne- towego, a takĝe ich ogromnego zróĝnicowania. Dlatego — zamiast na warsztat braÊ poszczególne aplikacje — postanowiïem podpo- wiedzieÊ Ci raczej, jakimi kryteriami kierowaÊ siÚ przy wyborze.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: