Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003641 21320559 na godz. na dobę w sumie
Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej - ebook/pdf
Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej - ebook/pdf
Autor: , , , , , Liczba stron: 116
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3809-0001-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja jest pracą, w której zamieszczono zbiór autorskich opracowań osadzonych w nurtach pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej oraz ukazujących współczesne, naukowe aspekty tych subdyscyplin.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................... 7 dr hab. barbara baraniak Kształcenie czy edukacja poszkolna – interesującymi ofertami nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale dla każdego człowieka dorosłego ............................................................................................ 11 dr hab. Edyta WoltEr Dziedzictwo kulturowe podstawą edukacji ............................................... 35 mgr marzena Sałyga Edukacja w rozwoju komunikacji interpersonalnej wpisanej w struktury kompetencyjne .................................................................................... 45 dr alekSandra kulpa-puczyńSka Pracownicy peryferyjni – szanse i bariery dostępu do edukacji ................ 65 dr hab. barbara baraniak Praca ważną kategorią naukową (poznawczą) i badawczą pedagogiki pracy ................................................................................................... 81 dr StaniSław Janiec Nurty w refleksji socjologicznej nad pracą ................................................ 95 mgr Jacek BrzezińSki Ochrona środowiska nowym obszarem kształcenia doradców zawodowych ....................................................................................... 103 2015 - Baraniak - Edukacja.indd 5 2015-11-26 14:23:06 Human education and work as implications for work pedagogy and social pedagogy Summary Introduction ................................................................................................ 7 barbara baraniak School and post school education – interesting offers not only for employees and employers but for every adult .................................... 11 Edyta WoltEr Cultural heritage as basis for education ..................................................... 35 marzena Sałyga Education in the development of interpersonal communication intrinsic to competence structures .................................................................... 45 alekSandra kulpa-puczyńSka Peripheral workers – education access’ chances and obstacles ................. 65 barbara baraniak Work as an important scientific (cognitive) and investigative category of work pedagogy ............................................................................... 81 StaniSław Janiec Trends in sociological thought regarding work ......................................... 95 Jacek BrzezińSki Environmental protection as a new field of education for job counselors .... 103 2015 - Baraniak - Edukacja.indd 6 2015-11-26 14:23:06 Wprowadzenie Przedkładana czytelnikom monografia wieloautorska koncentruje się wokół współcześnie znaczących, a powiązanych ze sobą pojęć: „edukacja” i „praca”. Autorzy rozdziałów traktują edukację m.in. jako proces mający miejsce w więk- szości środowisk oraz instytucji towarzyszących rozwojowi człowieka, a także proces nieograniczony, w którym uczestniczy wielość podmiotów – bez względu na wiek – umożliwiając całożyciowy rozwój jednostek. Takie rozumienie edu- kacji, jak podkreśla dr hab. Barbara Baraniak, prof. UKSW – jedna z autorek, tworzy podstawy nowej, działowej koncepcji pedagogiki pracy. Zagadnieniem rozpatrywanym w niniejszej publikacji jest również oddziaływanie procesów gospodarczych, społecznych i kulturowych na edukację, gdyż o jej celach i za- daniach należy mówić na tle zmian cywilizacyjnych, mających wpływ na różne obszary życia człowieka, w tym na jego aktywność zawodową. Refleksje autorów poszczególnych rozdziałów edukację odnoszą do kwestii pracy ludzkiej, prezentując rozumienie tej ostatniej na gruncie różnych nauk. W nie wpisują się m.in. trudności, z jakimi jednostka spotyka się w edukacji, przygoto- wującej ją do podjęcia pracy zawodowej, jak i uczestnicząc już w tymże procesie. Autorzy kolejnych rozdziałów uwzględniają przemiany, jakie już dokonały się w organizacji współczesnej pracy, jej charakterze oraz formach zatrudnienia, an- tycypując przyszłość. Dlatego analizują oni pracę, jak również edukację przygo- towującą do niej, nie tylko w warstwie badawczej, ale i poznawczej, wyjaśniając jej sens – podobnie jak edukacji – na podstawie przytaczanych poglądów, m.in. w wymiarze pedagogicznym, socjologicznym czy filozoficznym. Powyższe tło wpisuje się w autorskie propozycje siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich – studium dr hab. Barbary Baraniak, prof. UKSW – ukazuje, jakie walo- ry kształceniowe, wychowawcze, czy oba razem, są ważniejsze dla podmiotów procesu pracy, tj. pracowników i pracodawców, ale również dla wszystkich osób dorosłych zainteresowanych własnym rozwojem. Autorka uznaje je za równo- ważne, czyniąc edukację i jej różnorodne formy ważną kategorią uczących się podmiotów, zainteresowanych ciągłym rozwojem, w tym bezinteresownym. Ta cecha współczesnej edukacji została dostrzeżona również w tekście dr hab. Edyty 2015 - Baraniak - Edukacja.indd 7 2015-11-26 14:23:06 8 Wprowadzenie Wolter, w którym autorka podkreśla, że istotnym składnikiem wielostronnych działań dydaktyczno-wychowawczych jest dziedzictwo kultury, bowiem służy ono m.in. lepszemu zrozumieniu stosowania zróżnicowanych form kształcenia i metod dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji. Opracowanie to uka- zuje także antynomię natury i kultury, różne definicje kultury, ich związek z kate- gorią pojęciową wspomnianego dziedzictwa kulturowego. Z kolei mgr Marzena Sałyga w rozdziale „Edukacja w rozwoju komunikacji interpersonalnej wpisanej w struktury kompetencyjne” przybliża nie tylko wielostronny charakter zagad- nienia komunikacji interpersonalnej, ale także wskazuje edukację jako miejsce kształtowania komunikacji, będącej swoistym narzędziem rozwoju człowieka, w tym pracownika. Zwraca uwagę także na fakt, iż szczególnie dzisiaj cenione kompetencje społeczne umożliwiają szybką adaptację do zmieniających się wa- runków życia, w tym zatrudnienia oraz skuteczną interakcję z otoczeniem. Dwa następne opracowania odnoszą się do kwestii pracy: jako kluczowej kategorii w obszarze pedagogiki pracy (prof. Barbara Baraniak) oraz zmienności charak- teru i organizacji pracy (dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska). Autorka pierwszego z nich ukazuje także rodowód pracy i jej społeczny oraz naukowy sens. Natomiast drugi tekst opisuje doświadczenia pracowników „peryferyjnych”, koncentrując się na problemie dostępu do edukacji osób korzystających z elastycznych form zatrudnienia. Autor kolejnego rozdziału – dr Stanisław Janiec wskazuje na obecne problemy socjologii pracy, eksponując również pracę w nurcie socjologicznym i powołując się na takie autorytety, jak A. Giddens, J. Majka, J. Sztumski czy kardynał Stefan Wyszyński. Publikację zamyka tekst mgr. Jacka Brzezińskiego na temat nowych obszarów w zakresie kształcenia doradców zawodowych; za taki współczesność – nie tylko w obszarze poradnictwa zawodowego – uznaje ochronę środowiska, wskazując na potrzebę poszerzenia kształcenia doradców zawodowych o ten nowy, a niezwykle ważny społecznie wątek. Kolejny ważny element naszej monografii to terminologia rozdziałów, któ- ra czyni publikację dobrym kompendium wiedzy np. dla studentów kierunków pedagogicznych, podobnie jak zbiory badań empirycznych. Te ostatnie sprawia- ją, że niniejsze opracowanie powinno zainteresować – poza studentami – wiele podmiotów zajmujących się problematyką współczesnej edukacji i pracy i stać się jedną z dróg poszukiwania skutecznych rozwiązań dla procesów pracy czło- wieka, tkwiących w edukacji, a podjętych przez autorów. Kierująca pracami nad niniejszą monografią wieloautorską prof. UKSW dr hab. Barbara Baraniak, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogi- ki Pracy, wspierana przez dr Beatę Krajewską i ks. dr. Zbigniewa Babickiego, adiunktów Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, oraz autorzy pra- gną w zakończeniu wstępu podziękować recenzentom zbioru, panu prof. zw. dr. 2015 - Baraniak - Edukacja.indd 8 2015-11-26 14:23:06 Wprowadzenie 9 hab. Ryszardowi Parzęckiemu oraz pani prof. UKSW dr hab. Barbarze Kałdon, za cenne uwagi i wskazówki, które pozwoliły nadać publikacji ostateczny kształt, bowiem praca nad monografią okazała się niezwykle trudna, z uwagi na jej nową wydawniczą formułę. Autorzy monografii żywią nadzieję, że niniejsza publikacja zyska przychylność czytelników i stanie się kolejnym znaczącym źródłem wiedzy o pracy i edukacji człowieka wpisanej w nurt współczesnej pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. Będziemy również wdzięczni za sugestie, propozycje doskonalące niniejszą pracę, kierowane do poszczególnych autorów na adres Wydziału Nauk Pedago- gicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15. Redaktorzy naukowi monografii wieloautorskiej dr hab. Barbara Baraniak, prof. UKSW dr Beata Krajewska i ks. dr Zbigniew Babicki w imieniu Zespołu Autorskiego monografii wieloautorskiej 2015 - Baraniak - Edukacja.indd 9 2015-11-26 14:23:07
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej
Autor:
, , , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: