Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 002453 20852837 na godz. na dobę w sumie
Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie - ebook/pdf
Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 423
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-66-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia przedstawia opisy ośmiu obszarów tematycznych, które związane są z procesami poznawania, badania i projektowania edukacji jutra. Wymienione obszary stanowią podstawowe obszary refleksji i działań związanych z tą edukacją. Ich dobór wynika między innymi:
• z analizy stanu rozwoju wiedzy o edukacji, w tym rozwoju historycznego
i porównawczego;
• ze składników strukturalnych procesu edukacji oraz zjawisk edukacyjnych;
• ze stanu rozwoju nauk pedagogicznych oraz nauk pokrewnych;
• ze stanu rozwoju metodologii pedagogiki i metodologii badań w naukach
społecznych i humanistycznych;
• z doświadczeń praktycznych autorów referatów oraz z doświadczeń
praktyków edukacyjnych;
• z dotychczasowego dorobku ideowego Tatrzańskich Sympozjów i Seminariów
Naukowych Edukacja Jutra, tworzonego z inspiracji Profesora Kazimierza Denka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REDAKCJA NAUKOWAEDUKACJAJUTRAWARTOŚCI – WYCHOWANIE – KSZTAŁCENIE XXIII1ALEKSANDRA KAMIŃSKAPIOTR OLEŚNIEWICZWARTOŚCI – WYCHOWANIE – KSZTAŁCENIE Edukacja jutra Wartości – Wychowanie – Kształcenie Redakcja: Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz Sosnowiec 2017 SERIA: MONOGRAFIE EDUKACJA JUTRA ISBN: 978-83-61991-60-1 RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Stanisław Palka – przewodniczący; dr hab. Piotr Oleśniewicz prof. WSB – wiceprzewodniczący; prof. dr hab. Ryszard Bera; prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki; prof. dr hab. Ihor Dobryansky (Ukraina); prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa; prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. (Czechy); prof. dr hab. Zenon Jasiński; prof. dr hab. Romuald Kalinowski; prof. dr hab. Wojciech Kojs; prof. dr hab. Maria Kozielska; prof. dr hab. Dariusz Kubinowski; prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński; prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak; prof. dr hab. Bronisław Marciniak; ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski; prof. dr hab. Zbyszko Melosik; prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz; prof. dr hab. Ryszard Parzęcki; prof. dr hab. Jacek Piekarski; prof. dr hab. Józef Półturzycki; prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki; prof. dr hab. Bogdan Szulc; prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski; prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski; prof. dr hab. Kazimierz Wenta; prof. dr hab. dr h.c. Mykoła Zymomrya (Ukraina); prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek; dr hab. Andrzej Ćwiklinski prof. UAM; dr hab. Jan Grzesiak prof. UAM; dr hab. Anna Karpińska prof. UwB; dr hab. Michał Kaczmarczyk prof. WSH; dr hab. Pola Kuleczka prof. UZ; dr hab. Władysława Łuszczuk prof. WSH; dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. WSB; dr hab. Ryszard Pęczkowski prof. UR; dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF; dr hab. Ewa Szadzińska prof. UŚ; dr hab. Tomasz Zimny, prof. US; dr Marek Lewandowski; dr Aleksandra Kamińska – sekretarz RECENZENCI: dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk prof. US dr hab. Michał Kaczmarczyk prof. WSH Redakcja językowa, korekta i łamanie: Wydawnictwo Atrament Copyright by Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ISBN: 978-83-65682-66-6 Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec wydawnictwo@humanitas.edu.pl; dystrybucja@humanitas.edu.pl; www.humanitas.edu.pl Projekt okładki: Bartłomiej Dudek Wydanie I Publikacja została dofinansowana przez: Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski Sosnowiec 2017 Druk: www.druk-24h.com.pl ul. Zgierska 12/12 04-092 Warszawa Edukacja jutra Wartości – Wychowanie – Kształcenie Spis treści Wstęp Stanisław Palka Zarys obszarów tematycznych poznawania, badania i projektowania edukacji jutra Część I. Wartości we współczesnej edukacji Andrzej Ćwikliński Aksjologia w teorii i praktyce edukacyjnej Zofia Remiszewska Młodzież akademicka i jej świat wartości. Komunikat z badań Cecylia Langier Wartości moralne uznawane przez studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Barbara Baraniak Praca w kategoriach wartości 7 13 27 41 51 4 Część II. Edukacja kulturowa, patriotyczna i obywatelska Bogdan M. Szulc Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym Maria Sobieszczyk Edukacja patriotyczna i obywatelska kanwą praktyk pedagogicznych przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji – możliwości, propozycje, rozwiązania praktyczne Halina Guzy-Steinke Edukacja regionalna – w poszukiwaniu tego, co zapomniane Sonia Wawrzyniak Istota i znaczenie edukacji w warunkach wielokulturowości Adam Rosół Kultura narodowa a zadania edukacyjne szkoły wyższej Część III. Wielowymiarowość kształcenia w edukacji wyższej Wojciech Kojs Nauczanie uczenia się – węzłowy problem edukacji i pedagogiki (z myślą o edukacji jutra...) Joanna Ogrodnik, Ewa Przybyła Skuteczność stosowania kar i nagród w procesie kształcenia w opinii przyszłych nauczycieli Katarzyna Wereszczyńska Kompetencje społeczne studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Bartłomiej Gołek Kształtowanie potrzeb poznawczych młodzieży w społeczeństwie opartym na wiedzy Część IV. Kierunki w kształceniu osób dorosłych Karina Górska-Rożej Edukacja jutra – edukacją ludzi dorosłych 65 77 87 101 111 125 141 155 171 183 Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie Krzysztof Krakowski Miejsce i rola szkolenia obronnego w doskonaleniu zawodowym kadr administracji publicznej i samorządowej Zbigniew Leśniewski Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Część V. Kształcenie w systemie edukacji szkolnej Maria Porzucek-Miśkiewicz Determinanty rozwoju uczniów zdolnych Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa Preferencje motywacyjne uczniów na różnych poziomach edukacyjnych Gabriela Kryk Proces kształcenia młodszych uczniów – rzeczywistość a potrzeby edukacyjne Maria Kopsztejn Nauczyciel języka polskiego a przemiany edukacyjne w polskim systemie oświatowym po 1989 roku Część VI. Wychowanie dzieci i młodzieży w świecie współczesnym Edward Nycz Kapitał tożsamościowy młodego pokolenia. Próba rozeznania zjawiska w zmieniającej się rzeczywistości Aleksandra Aszkiełowicz, Kacper Radzki Relacja nauczyciela z uczniem jako przestrzeń manipulacji wychowawczej Marcin Bulak Ruch harcerski Nieprzetarty Szlak – doświadczenia historyczne dla Edukacji jutra Daria Sikorska Konsumpcja dopalaczy przez młodzież w wieku ponadgimnazjalnym Beata Ciupińska Jak zatrzymać niepożądane zachowania nastolatków? Trening zastępowania agresji według Goldsteina w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej 5 195 209 223 233 245 257 269 283 295 307 319 Spis treści 6 Część VII. Znaczenie dorosłych w wychowaniu dziecka Aleksandra Aszkiełowicz Rola rodziców w procesie adaptacji dzieci do przedszkola w kontekście Edukacji jutra Tatiana Grabowska Rodzina sprzymierzeńcem w drodze do podmiotowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym Aleksandra Siedlaczek-Szwed Znaczenie środowisk w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka Część VIII. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna w ramach zorganizowanych instytucji wychowawczych Danuta Szeligiewicz-Urban Propozycja działań ochronnych na rzecz dzieci w wieku szkolnym w kontekście zmian w systemie szkolnictwa Beata Matusek Z teorii i praktyki organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej Beata Matusek Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Katarzyna Kiepas-Remesz Znaczenie i możliwości wykorzystania wyobraźni w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami 333 345 357 373 385 397 411 Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie Wstęp. Zarys obszarów tematycznych poznawania, badania i projektowania edukacji jutra Poniżej przedstawiam opisy ośmiu obszarów tematycznych, które związane są z procesami poznawania, badania i projektowania edukacji jutra. Wy- mienione obszary stanowią podstawowe obszary refleksji i działań związanych z tą edukacją. Ich dobór wynika między innymi: • • • • • • z analizy stanu rozwoju wiedzy o edukacji, w tym rozwoju historycz- nego i porównawczego; ze składników strukturalnych procesu edukacji oraz zjawisk edukacyjnych; ze stanu rozwoju nauk pedagogicznych oraz nauk pokrewnych; ze stanu rozwoju metodologii pedagogiki i metodologii badań w na- ukach społecznych i humanistycznych; z doświadczeń praktycznych autorów referatów oraz z  doświadczeń praktyków edukacyjnych; z dotychczasowego dorobku ideowego Tatrzańskich Sympozjów i Se- minariów Naukowych Edukacja Jutra, tworzonego z inspiracji Profe- sora Kazimierza Denka. Wyłonione obszary zostały wstępnie zapełnione przez opracowania zawarte w aktu- alnych materiałach XXIII TSN oraz w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika i będą mogły być uzupełniane o teksty publikowane w kolejnych latach. 1. Podstawowe wartości przyświecające edukacji jutra (składniki aksjologii edukacyjnej) – wyprowadzane w związku z nimi cele i wyłaniane w związku z celami zadania. Te wartości, cele i zadania związane są zarówno ze społecznym wymiarem edukacji, jak i z wymiarem indywidualnym, osob- niczo-rozwojowym. Analizy wartości, celów i zadań odnoszone są do: • • • globalnego, ogólnoludzkiego zakresu edukacji, zakresu europejskiego, głównie obszaru państw Unii Europejskiej, zakresu krajowego oraz regionalnego – tzw. małych ojczyzn. 8 2. Obszary i elementy składowe edukacji jutra – w obrębie obszarów edukacyjnych, uwagi wymagają przede wszystkim: • • • • • • • edukacja szkolna (w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych), a także edukacja przedszkolna; edukacja w szkołach wyższych zawodowych i magisterskich ze szcze- gólnym zwróceniem uwagi na uniwersytety; edukacja zawodowa w szkołach zawodowych; edukacja pozaszkolna stanowiąca dopełnienie i rozwinięcie edukacji szkolnej; edukacja dorosłych stanowiąca przede wszystkim realizację idei kształ- cenia przez całe życie; edukacja społeczna szkolna i  pozaszkolna kształtująca świadomych obywateli kraju demokratycznego; edukacja osób z  niepełnosprawnościami fizycznymi, umysłowymi i  psychicznymi stwarzająca możliwości przygotowywania młodzieży i dorosłych do czynnego udziału w życiu zawodowym i społecznym osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do składników edukacji trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na: kształcenie, a więc zarówno nauczanie, jak i wychowanie umysłowe • (m.in. rozwój myślenia krytycznego i twórczego, rozwój zaintereso- wań, kształtowanie postaw poznawczych); samokształcenie związane zarówno z fazą etapu szkolnego dzieci i mło- dzieży, jak i z fazą rozwoju po etapie szkolnym młodzieży i dorosłych; • wychowanie moralne stanowiące rdzeń procesu wychowania szkolne- go i społecznego oraz przygotowujące dzieci, młodzież i dorosłych do życia godziwego, moralnie akceptowanego; • • wychowanie estetyczne wzbogacające życie człowieka o  kontakty z dziełami sztuki, kultury, przyrody dające przeżycia estetyczne; • wychowanie zdrowotne obejmujące dbałość o zdrowie fizyczne i psy- • • chiczne indywidualne i zbiorowe, kulturę fizyczną; opiekę dającą podstawy do zaspokajania potrzeb biologicznych i roz- wojowych dzieci, młodzieży i dorosłych; profilaktykę w zakresie zjawisk szkodliwych indywidualnie i społecz- nie (m.in. uzależnień, agresji, marginalizacji), w ślad za tym terapię; Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie 9 • organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, przygo- towywanie do korzystnego rozwojowo działania w tym zakresie m.in. w formie krajoznawstwa. 3. Organizowanie i realizowanie procesów edukacji jutra – co w związ- ku przyjętymi celami i zadaniami wiąże się: • • • • • z doborem i układem treści kształcenia i wychowania, z doborem i stosowaniem metod i technik kształcenia i wychowania, ze stosowaniem form organizacji procesów pedagogicznych (m.in. zajęć lekcyjnych, wycieczek) oraz form aktywności uczniów i wycho- wanków (indywidualnych, grupowych i zbiorowych), ze stosowaniem środków dydaktycznych i wychowawczych z uwzględ- nieniem nowych technologii elektronicznych, z ocenianiem, szacowaniem, ewaluacją efektów realizacji procesów edukacyjnych. W parze z organizowaniem i realizowaniem procesów iść powinno okre- ślanie uwarunkowań przebiegu i  efektów edukacji, zarówno uwarunkowań pozytywnych, jak i negatywnych. 4. Podmioty realizujące oraz podmioty wspierające edukację jutra – do podmiotów organizujących i realizujących edukację należą przede wszystkim: nauczyciele, uczniowie i studenci, wychowawcy i wychowankowie, opieku- nowie, profilaktycy, trenerzy. W  skład podmiotów wspierających edukację wchodzą głównie: rodziny, samorządy terytorialne, organizacje i  instytucje kulturalne, organizacje społeczne, organizacje i  instytucje sportowe, środki medialne – internet, telewizja, radio, czasopisma, a także biblioteki oraz ko- ścioły (m.in. katolickie, ewangelickie, prawosławne). 5. Prowadzenie i  wykorzystywanie dla potrzeb edukacji jutra ba- dań naukowych – ten obszar można uznać za jeden z  najważniejszych punktów realizacji działań służących zmianom edukacyjnym. Uczestnicy Tatrzańskich Sympozjów Naukowych mogą – i powinni – zdobywać wie- dzę o edukacji na drodze badań opisowych, diagnostycznych oraz wyja- śniających. Wiedzę użyteczną dla edukacji jutra można istotnie wzbogacać poprzez próby wprowadzania przez badaczy zmian. Można tutaj umieścić przede wszystkim: • • prowadzenie badań eksperymentalnych (rzecz dotyczy np. klasycz- nych eksperymentów dydaktycznych), prowadzenie badań w działaniu z udziałem nauczycieli i wychowawców. Wprowadzenie do XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra 10 Potrzebom edukacji jutra służą innowacje edukacyjne (wprowadzanie przez nauczycieli i  wychowawców zmian do procesów kształcenia i  wychowania w celu ich ulepszania); programowe, metodyczne czy też organizacyjne. 6. Wykorzystywanie w dziele tworzenia edukacji jutra doświadczeń hi- storycznych i  doświadczeń z  różnych krajów – doświadczenia historyczne (wynikające z  badań historycznych) mogą stanowić żywe przykłady tego, co dawało i może dawać korzystne (ale również niekorzystne) rezultaty dydaktycz- ne i wychowawcze. Koronnym tego przykładem są doświadczenia z minionych reform oświatowych. Wynikające z badań porównawczych doświadczenia z in- nych krajów również mogą być przykładem korzystnych działań dydaktyczno- -wychowawczych, które przy zachowaniu reguł ekwiwalencji i kontekstualności można próbować stosować w Polsce. W ten sam sposób możemy również do- wiedzieć się, które działania są niekorzystne i w Polsce nie warto ich powtarzać. 7. Wykorzystywanie w tworzeniu edukacji jutra danych z pozapedago- gicznych badań w naukach społecznych i humanistycznych – poszerzenie danych z badań pedagogicznych danymi z badań w innych naukach społecz- nych i humanistycznych może stanowić istotne wzbogacenie dla edukacji ju- tra. Użyteczne mogą być dane z badań prowadzonych w naukach filozoficz- nych (np. w aksjologii, etyce, estetyce), psychologicznych (m.in. z obszaru psychologii rozwoju, psychologii wychowawczej czy psychologii społecznej), socjologicznych (np. w ramach socjologii wychowania, socjologii edukacji lub socjologii kultury), ale też w ramach nauk etnologicznych, ekonomicznych, prawnych, o kulturze (w tym o kulturze fizycznej), o polityce, językoznaw- czych, religioznawczych, a nawet medioznawczych. 8. Prognozowanie i  projektowanie edukacji jutra – oświadczenia ba- dawcze i praktyczne związane z dotychczasowym etapem realizowania eduka- cji mogą dać podstawy do prognozowania oraz – co bardzo ważne – projekto- wania elementów składowych edukacji jutra. Badacze pedagogiczni nie mają roli sprawczej we wprowadzaniu zmian edukacyjnych, tę rolę pełnią politycy oświatowi, lecz mają oni rolę doradczą, inspirującą i krytyczną. Jak wspomniano we wstępie, niektórymi wymienionymi obszarami tema- tycznymi zajęli się Autorzy tekstów z XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Nauko- wego z 2017 roku, zaś pozostałymi mogą zająć się badacze w następnych latach i na następnych Sympozjach Tatrzańskich, do czego gorąco zachęcam. Stanisław Palka przewodniczący Komitetu Naukowego XXIII TSN Edukacja Jutra Edukacja jutra. Wartości – Wychowanie – Kształcenie Część I Wartości we współczesnej edukacji
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: