Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01756 019691 23382339 na godz. na dobę w sumie
Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego - ebook/pdf
Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2216-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Cywilizacja medialna, zmediatyzowany świat, zapośredniczona rzeczywistość to tylko kilka określeń współczesnego środowiska życia człowieka. Nie wydaje się przesadą stwierdzenie, że media są dziś wszechobecne. Ich rozwój nigdy dotąd nie przebiegał tak szybko, a instrumentarium nie było tak szerokie. Dla potencjalnego odbiorcy media są źródłem zarówno szans, jak i zagrożeń. Edukacja medialna, rozumiana jako edukacja o mediach, do mediów i przez media stanowi odpowiedź na wyzwania czasu. Prezentowana książka jest próbą przybliżenia czytelnikowi istoty oraz stanu edukacji medialnej w Polsce, zwłaszcza w kontekście edukacji szkolnej. Porusza również problem reklamy jako komunikatu perswazyjnego. Zasadniczą cześć pracy stanowi analiza wyników badań dotyczących wpływu warsztatów z edukacji medialnej na odbiór reklam telewizyjnych u młodzieży licealnej. Autorka dąży również do przedstawienia opinii środowiska szkolnego na Śląsku na temat edukowania medialnego. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych zainteresowanych problemem mediów w kontekście edukacji, ale również do czynnych nauczycieli, pedagogów, studentów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

978-83-8012-216-1 EDUKACJA MEDIALNA A REKLAMA NR 3081 MONIKA FRANIA EDUKACJA MEDIALNA A REKLAMA STUDIA TEORETYCZNE I ANALIZY EMPIRYCZNE W KONTEKŚCIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Pedagogika Katarzyna Krasoń Recenzent Mirosława Wawrzak ‑Chodaczek SPIS TREŚCI Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie w problematykę reklamy 1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje przekazów reklamowych 1.2. Oddziaływanie reklamy na człowieka w wybranych modelach i kon‑ cepcjach 1.2.1. Wybrane modele i mechanizmy psychologiczne(go) oddziały‑ wania reklamy 1.2.2. Perswazja i manipulacja w reklamie 1.2.3. Cechy sloganu reklamowego 1.3. Specyfika reklamy telewizyjnej 1.3.1. Reklama telewizyjna a dzieci i młodzież w świetle dotychcza‑ sowych badań i analiz Rozdział 2 Media jako przestrzeń edukacyjno ‑wychowawcza dzieci i młodzieży w aspekcie wybranych problemów 2.1. Znaczenie mediów we współczesnym świecie w wybranych te‑ oriach 2.2. Telewizja jako pozaszkolna przestrzeń życia – szanse i zagrożenia Rozdział 3 Edukacja medialna wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego 3.1. Charakterystyka edukacji medialnej i wychowania do mediów 3.2. Alfabetyzacja medialna w środowisku pozaszkolnym 3.3. Wybrane aspekty medialnej ścieżki edukacyjnej 3.4. Edukacja medialna w kontekście aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego 9 13 13 17 17 23 29 30 36 41 41 48 57 57 63 65 70 6 Spis treści Rozdział 4 Wprowadzenie alfabetyzacji medialnej do edukacji wybranych krajów – perspektywa globalna 4.1. Postulaty, praktyka i programy nauczania 4.2. Eksperymentalne projekty dydaktyczno ‑badawcze na przykładzie brazylijskim Rozdział 5 Podstawy teoretyczne procesu dydaktycznego w zakresie edukacji medialnej 5.1. Założenia ogólne w kontekście eksploracji własnych 5.2. Teorie uczenia się w nurcie konstruktywistycznym 5.3. Metody nauczania mediów Rozdział 6 Reklama telewizyjna a licealiści – próba charakterystyki wybranych aspektów zjawiska na podstawie eksploracji eksperymentalnej 6.1. Recepcja reklamy – wyniki ankietowych badań początkowych 6.3. Analiza zmiany percepcji reklamy – próba podsumowania 6.4. Typy recepcji reklamy telewizyjnej wśród badanej młodzieży Rozdział 7 Edukacyjne warsztaty medialne a percepcja wyselekcjonowanych spotów reklamowych 7.1. Analiza formy i treści eksperymentalnego bloku reklam telewizyjnych 7.2. Odbiór eksperymentalnego bloku reklam – wyniki pretestu i post‑ testu 7.2.1. Upodobania osobiste dotyczące spotów reklamowych 7.2.2. Komunikat reklamowy a dobra konsumpcyjne 7.2.3. Skuteczność reklamy w ocenie uczniów 7.2.4. Funkcja rozrywkowa reklamy 7.3. Wpływ zajęć z edukacji medialnej na świadomość wykorzystywania technik perswazyjnych w reklamie i wiedzę na ten temat Rozdział 8 Edukacja medialna oczami uczniów, dyrektorów szkół i przyszłych peda‑ gogów 6.2. Recepcja reklamy – wyniki ankietowych badań końcowych 6.1.1. Parametr częstotliwości 6.1.2. Parametr upodobań 6.1.3. Parametr akceptacji 6.2.1. Parametr częstotliwości 6.2.2. Parametr upodobań 6.2.3. Parametr akceptacji 77 77 80 83 83 84 87 89 89 91 99 102 110 111 116 121 128 131 135 135 140 141 146 150 154 156 161 Spis treści 7 Uogólnienia i wnioski końcowe – perspektywa empiryczna i prakty‑ czna Bibliografia Literatura Zasoby internetowe Dokumenty i akty prawne Wykaz rysunków, tabel i wykresów Summary Zusammenfassung 167 175 175 183 184 187 191 193 SŁOWO WSTĘPNE Truizmem można dziś nazwać stwierdzenie, że reklama jest dźwignią handlu. Społeczeństwo, które stało się konsumpcyjne, uznaje już niemal wszystko za towar i dobro, które można nabyć. Obecnie niewielu wy‑ twórców będzie się odwoływać do przekonania, że dobry produkt nie potrzebuje reklamy. Człowiek już od najmłodszych lat traktowany jest jako potencjalny nabywca i obiekt zabiegów reklamowych. W dobie, gdy rzeczywistość społeczną państw rozwiniętych można nazwać cywili‑ zacją medialną, media wkraczają w prawie każdą dziedzinę ludzkiego życia – tym samym stają się najpopularniejszym nośnikiem reklam. Dzięki nim reklama oddziałuje na zmysły, wypełnia naszą codzienność, ukazując siłę perswazji i potencjał rozbudzania potrzeb. Zarówno dzieci, jak i dorosłych reklama stawia przed jednakowym problemem, polega‑ jącym na odróżnianiu przyjemności, którą sprawia oglądanie spotu, od potencjalnej przyjemności, jakiej oczekują odbiorcy w każdym wieku, kupując reklamowany produkt. Twórcy reklam konstruują przekaz w taki sposób, aby adresat uwierzył, że nabycie towaru lub skorzystanie z usługi, których dotyczy komunikat perswazyjny, zapewni szczęście, poczucie spełnienia i inne pozytywne doznania1. Reklamy nie można jednak – podobnie jak innych przekazów medialnych – postrzegać wyłącznie w negatywnym świetle, jako mani‑ pulację. Działanie manipulacyjne reklamy zależy od wielu czynników. Ważne, aby jej adresaci nie byli bierni, ale aktywni, krytyczni, twór‑ czy i świadomi. Taką właśnie postawę powinna kształtować edukacja medialna, trwająca przez całe życie i obejmująca wiele płaszczyzn, rozumiana w niniejszych rozważaniach nie jako uczenie przez media, 1 S. Tisseron: Dziecko w świecie obrazów. Przeł. E. Burakowska. Warszawa 2006, s. 106. 10 Słowo wstępne ale jako edukacja o mediach, „wychowanie do mediów”2. Upowszech‑ nienie alfabetyzacji medialnej to zadanie, jakie stoi dzisiaj przed społeczeństwem pretendującym do miana informacyjnego (wiedzy, obywatelskiego), przed instytucjami, przed każdym z nas. Narastająca potrzeba wychowywania do świadomego, odpowiedzialnego i twór‑ czego korzystania z mediów jest zauważana w Polsce od lat, brak jednak skutecznych działań. Parlament Europejski oraz Komisja Wspólnot Eu‑ ropejskich zalecają państwom członkowskim umożliwienie wszystkim obywatelom pogłębiania kompetencji medialnych i edukacji w tym zakresie3. Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 roku, dotyczącym podstawy programowej kształce‑ nia, zrezygnowało ze ścieżki edukacyjnej prowadzonej w środowisku szkolnym. Polska praktyka w obszarze edukacji medialnej znalazła się obecnie w punkcie krytycznym. Biorąc pod uwagę obecne trendy i zjawiska, żywię przekonanie, iż omawiany w niniejszej publikacji temat nawiązuje do ważnych aktual‑ nych zagadnień, procesów zachodzących w otaczającej rzeczywistości społecznej. Badania własne, których wyniki zostały zaprezentowane, wpisują się w jeden z nurtów tematycznych rozwijającej się pedagogiki medialnej – „budowanie teorii oraz teoretycznych podstaw przygo‑ towania do odbioru przekazów medialnych – edukacji medialnej”4. Znaczenie pedagogiki medialnej cały czas wzrasta5. Jest ona rozumiana jako subdyscyplina pedagogiczna wykorzystująca dorobek teoretyczny, metodologiczny i empiryczny takich dyscyplin, jak: psychologia, socjo‑ logia, antropologia kultury, filozofia, informatyka, oraz osiągnięcia nauk medioznawczych i społecznych6. Podjęte eksploracje badawcze dotyczyły ustalenia relacji między warsztatami z edukacji medialnej a odbiorem reklam i wiedzą na temat stosowanych w nich technik perswazyjnych. Zajęcia warsztatowe dla uczniów, prowadzone według autorskiego pomysłu, koncentrowały się na szeroko pojętym zagadnieniu mediów, 2 Pojęcie „wychowania do mediów”, używane na gruncie polskim np. przez A. Lepę (zob. Eadem: Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów. Łódź 2003), zostało w pracy zamieszczone celowo, gdyż w moim przekonaniu dość dokładnie określa, czym powin‑ no być oddziaływanie edukacyjne i wychowawcze w zakresie edukacji medialnej. 3 G. Łęcicki: Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa. „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 71–73. Zob. http://www.kmt.uksw.edu.pl/ media/pdf/kmt3_lecicki.pdf [data dostępu: 2.01.2011]. 4 J. Izdebska: Badania nad mediami w życiu dziecka i rodziny – próba oceny i nowe wyzwania. W: Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania. Red. M. Sokołowski. War‑ szawa 2010, s. 61. 5 B. Siemieniecki: Przedmiot i zadania mediów w edukacji. W: Pedagogika medialna. T. 1. Red. B. Siemieniecki. Warszawa 2007, s. 140–151. 6 J. Izdebska: Badania nad mediami…, s. 61. Słowo wstępne 11 w tym również reklamy. Definicję odbioru reklamy przyjęto za J. Chrap‑ kiem, opierając się na trzech parametrach: częstotliwości, upodobań i akceptacji. W zależności od kraju, edukacja medialna przybiera różne formy i cechuje się odmiennymi sposobami realizacji. W związku z tym pro‑ wadzone były badania nad jej efektywnością. Uzyskano interesujące pod względem poznawczym wyniki, jednak nie zdołano udzielić jedno‑ znacznej odpowiedzi na postawione pytania. Wciąż aktualna pozostaje potrzeba badań na dużą skalę. Konieczne jest także przeprowadzenie w mniejszym zakresie eksperymentów, które najlepiej pozwolą poznać efektywność specyficznych metod czy pomocy w edukacji medialnej7. W rozdziale pierwszym przedstawiłam pojęcie, funkcje i rodzaje re‑ klamy. Odniosłam się do wybranych modeli i koncepcji oddziaływania reklamy na człowieka. Podsumowaniem tej części było określenie spe‑ cyfiki reklamy telewizyjnej zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i na podstawie doniesień z badań empirycznych. Kolejny rozdział dotyczy problemu znaczenia mediów w życiu czło‑ wieka według wybranych teorii. Scharakteryzowałam telewizję, która stała się obecnie przestrzenią edukacyjno ‑wychowawczą dzieci i mło‑ dzieży, starając się opisać jej wady i zalety. Rozdział trzeci koncentruje się na edukacji medialnej postrzeganej jako wyzwanie społeczeństwa informacyjnego. W dalszych podrozdzia‑ łach przedstawiłam wybrane pojęcia edukacji medialnej – wychowania do mediów i alfabetyzacji medialnej w odniesieniu do środowiska szkolnego i pozaszkolnego, jej przedmiot, cele i zadania. Następnie do‑ konałam analizy podstawy programowej ścieżki edukacyjnej: edukacja czytelnicza i medialna, oraz wybranych, opublikowanych programów autorskich. Wskazałam główne zmiany w zakresie edukowania medial‑ nego, jakie przyniosła reforma programowa, a także omówiłam krótko podstawy teoretyczne, na których należy się oprzeć, planując proces dydaktyczny. Czwarty rozdział książki to opis rozwiązań i konkretnych projektów dotyczących alfabetyzacji medialnej w państwach Unii Europejskiej i na świecie. Najważniejsze, z perspektywy poruszanych zagadnień, aspekty dydaktyczne edukacji medialnej czytelnik odnajdzie w rozdziale piątym. Prezentacji i analizy uzyskanych w toku badań wyników dokonałam w kolejnych trzech rozdziałach. Wyniki uzyskane w czasie pretestu oraz posttestu w ramach eksperymentu pedagogicznego, zgodnie z planem grupowym Solomona w zakresie odbioru reklamy w sensie ogólnym, 7 D. Lemish: Children and Television – a Global Perspective. Malden–Oxford–Victoria 2007, s. 196. 12 Słowo wstępne stanowią część główną rozdziału szóstego. Podjęłam również próbę ty‑ pologizacji odbiorców reklam. Czynnikiem eksperymentalnym w opisy‑ wanych badaniach były zajęcia warsztatowe z edukacji medialnej, prze‑ prowadzone w dwóch śląskich liceach ogólnokształcących, w wymiarze jednego semestru. W rozdziale siódmym przedstawiłam eksperymentalny blok reklamowy oraz wyniki uzyskane w trakcie badań początkowych i końcowych, dotyczące recepcji konkretnych spotów telewizyjnych oraz świadomości technik perswazyjnych w nich zastosowanych. Rozdział ósmy stanowi prezentację opinii dyrektorów i uczniów szkół z terenu województwa śląskiego, a także studentów przygotowujących się do wy‑ konywania zawodu nauczyciela lub pedagoga, na temat szkolnej eduka‑ cji medialnej – potrzeb, możliwości, ograniczeń i znaczenia. Eksplikując uzyskane wyniki, posłużyłam się narzędziami analizy statystycznej, co pomogło zauważyć pewne korelacje między badanymi zjawiskami. Przeprowadzone badania uwidoczniły potrzebę edukowania me‑ dialnego w szkole. Wnioski łączą się z krytyczną oceną oddziaływań edukacyjnych skierowanych na modyfikację odbioru komunikatów reklamowych wśród młodzieży licealnej. Mimo pewnych ograniczeń, badania wpisują się w próby opracowania teoretycznych podstaw ana‑ lizy oddziaływań przekazów medialnych oraz mogą stać się inspiracją do dalszych naukowych eksploracji. Mogą służyć też wdrożeniu do innowacyjnej, praktycznej działalności pedagogicznej. Również wnioski płynące z badań przeprowadzonych wśród dyrektorów śląskich szkół, a także przyszłych pedagogów, mogą stanowić odniesienie do projekto‑ wanych rozwiązań praktycznych, dotyczących placówek oświatowych. WYKAZ RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW Rys. 1. Techniki prezentacji produktu lub usługi wykorzystywane w reklamie telewizyjnej Rys. 2. Cechy dzieciństwa telewizyjnego w kontekście zagrożeń Tabela 1. Modele oddziaływania reklamy Tabela 2. Elementy ścieżki edukacyjnej: edukacja czytelnicza i medialna doty‑ czące odbioru reklamy w sensie ogólnym Tabela 3. Rozkład odpowiedzi udzielonych w preteście na pytanie: Jak często oglądasz programy telewizyjne? (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Tabela 4. Wyniki pretestu dotyczące dziennego czasu przeznaczonego na oglą‑ danie telewizji (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Tabela 5. Rozkład odpowiedzi udzielonych w preteście na pytanie: Czy pod‑ czas zakupów częściej sięgasz po produkty reklamowane niż inne? (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Tabela 6. Rozkład odpowiedzi udzielonych w preteście na pytanie: Czy rekla‑ mowany towar jest lepszy od towaru tego samego rodzaju, który nie jest reklamowany? (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Tabela 7. Rozkład odpowiedzi udzielonych w preteście na pytanie: Czy pod wpływem reklam „naciskasz” rodziców na kupno określonych ma‑ rek produktów? (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Tabela 8. Rozkład odpowiedzi udzielonych w preteście na pytanie: Czy zwra‑ casz uwagę, czy koledzy/koleżanki mają markowe, reklamowane produkty? (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Tabela 9. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy oglą‑ dasz bloki reklamowe od początku do końca? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 10. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy sta‑ rasz się unikać oglądania bloków reklamowych? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) 188 Wykaz rysunków, tabel i wykresów Tabela 11. Rozkład odpowiedzi udzielonych w preteście i postteście na pytanie: Czy oglądanie programów telewizyjnych jest dla ciebie rozrywką? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 12. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście przy zadaniu: Wybierz jeden element charakterystyczny dla reklam, które szczególnie ci się podobają? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 13. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy prze‑ szkadzają ci reklamy telewizyjne? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 14. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy lubisz reklamy telewizyjne? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 15. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy re‑ klamy telewizyjne są potrzebne? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 16. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy pod wpływem reklam „naciskasz” rodziców na kupno określonych ma‑ rek produktów? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 17. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy zwra‑ casz uwagę, czy koledzy/koleżanki posiadają markowe, reklamowa‑ ne produkty? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 18. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy ogląda‑ jąc reklamy, zastanawiasz się, co reklamodawca chciał osiągnąć przez emitowany przekaz? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 19. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy pod‑ czas zakupów częściej sięgasz po produkty reklamowane niż inne? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Tabela 20. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy rekla‑ mowany towar jest lepszy od towaru tego samego rodzaju, który nie jest promowany? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 1. Wyniki pretestu dotyczące ulubionych audycji telewizyjnych (NGE1 Wykres 2. Wyniki pretestu dotyczące sposobów unikania oglądania reklam te‑ lewizyjnych (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Wykres 3. Wyniki pretestu dotyczące sposobu postrzegania reklamy telewizyj‑ = 13, NGK1 = 13) nej (NGE1 = 13) nej (NGK1 = 13) Wykres 4. Wyniki pretestu dotyczące sposobu postrzegania reklamy telewizyj‑ Wykres 5. Rozkład odpowiedzi udzielonych w preteście na pytanie: Czy tele‑ wizja powinna emitować reklamy dla dzieci? (NGE1 = 13, NGK1 = 13) Wykres 6. Wyniki posttestu dotyczące ulubionych audycji telewizyjnych (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 7. Wyniki posttestu dotyczące sposobów unikania oglądania reklam telewizjnych (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 12. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy tele‑ wizja powinna emitować reklamy dla dzieci? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 13. Rozkład odpowiedzi udzielonych w postteście na pytanie: Czy reklama pomaga w dokonywaniu wyborów konsumenckich? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 14. Wyniki posttestu dotyczące wpływu reklamy na wyobraźnię (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 15. Typy odbiorców reklamy ze względu na parametr częstotliwości Wykres 16. Typy odbiorców reklamy ze względu na parametr częstotliwości Wykres 17. Typy odbiorców reklamy ze względu na parametr częstotliwości Wykres 18. Typy odbiorców reklamy ze względu na parametr częstotliwości (NGE1 = 13) (NGE2 = 13) (NGK1 = 13) (NGK2 = 13) Wykaz rysunków, tabel i wykresów 189 Wykres 8. Wyniki posttestu dotyczące sposobu postrzegania reklamy telewi‑ Wykres 9. Wyniki posttestu dotyczące sposobu postrzegania reklamy telewi‑ Wykres 10. Wyniki posttestu dotyczące sposobu postrzegania reklamy telewi‑ Wykres 11. Wyniki posttestu dotyczące sposobu postrzegania reklamy telewi‑ zyjnej (NGE1 = 13) zyjnej (NGK1 = 13) zyjnej (NGE2 = 13) zyjnej (NGK2 = 13) Wykres 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy podobały ci się obejrzane re‑ klamy? (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie o reklamę, która podobała się naj‑ bardziej spośród wszystkich spotów emitowanych w eksperymen‑ talnym bloku reklamowym (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 21. Rozkład odpowiedzi na pytanie o zapamiętane produkty – możli‑ wa dowolna liczba wskazań (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie o preferencje zakupu (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 23. Rozkład odpowiedzi na pytanie o posiadanie któregoś z produk‑ tów reklamowanych w eksperymentalnym bloku spotów (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 24. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy deklarowany wcześniej zakup produktu lub usługi był zdaniem ankietowanego zasługą reklamy (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 25. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy reklama jest skuteczna (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 26. Rozkład odpowiedzi na pytanie o najskuteczniejszy spot reklamo‑ wy (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) 190 Wykaz rysunków, tabel i wykresów Wykres 27. Rozkład odpowiedzi na pytanie o te elementy spotów reklamo‑ wych, które najbardziej zwróciły uwagę badanych (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 28. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy oglądanie bloku reklam było dla ankietowanego przyjemnością lub rozrywką (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 29. Rozkład odpowiedzi na pytanie o nastawienie badanych do rekla‑ my (NGE1 = 13, NGE2 = 13, NGK1 = 13, NGK2 = 13) Wykres 30. Rozkład odpowiedzi studentów pedagogiki na pytanie o grupę wiekową, która powinna być objęta edukacją medialną (N = 225) Wykres 31. Rozkład odpowiedzi studentów pedagogiki na pytanie o podmiot odpowiedzialny za edukowanie medialne. Monika Frania Media education and commercials Theoretical studies and empirical analyses in the context of the school environment Summary The subject ‑matter discussed in this publication refers to important up ‑to ‑date issues and phenomena taking place in the school reality surrounding us. The author’s own stud‑ ies, the results of which were presented, can be inscribed into one of the thematic trends of developing media pedagogy. Research explorations under investigation were related to establishing the relationship between the media education workshops and reception as well as knowledge on persuasive techniques used in commercials. Workshops for students, conducted in accordance with the author’s idea, concentrated on a broadly ‑understood phenomenon of the media, including commercials, too. A definition of the commercial reception was taken after J. Chrapek, basing on three parameters: frequency, preferences and acceptation. The first chapter presents notions, functions and types of commercials. A reference was made to selected models and conceptions of the influence of commercials on human beings. In summary, the specificity of a TV commercial, both in the theoretical dimension, and on the basis of findings from the empirical studies, were specified. The next chapter touches upon the problem of the role of the media in human’s life according to selec‑ ted theories. Television that has currently become the educational space for children and teenagers, with its advantages and disadvantages was characterized accordingly. The third chapter concentrates on the media education perceived as a challenge of the information society. Further subchapters present selected notions, such as media education – educa‑ ting for the media, media alphabetization with reference to the school and outside ‑school environment, its subject, aims and tasks. Next, the analysis of the curriculum concerning the educational path was made. The main changes related to the media education the cur‑ riculum reform brought were presented, as well as theoretical bases one should use when planning a didactic process were briefly elaborated on. Chapter four is a description of solutions and concrete project concerning the media alphabetization in the countries of the European Union and worldwide. The most important didactic aspects in the context of the media education, from the perspective of the issues dealt with, were shown in chapter five. Presentation and analysis of the results gained in the course of the research conduct‑ ed were presented in three chapters. The results obtained during a pre ‑test and post ‑test within the pedagogical experiment according to the Solomon’s group plan within the commercial reception in general constitute the main part of chapter six. Also, the attempt was made to categorize the commercial audience. The experimental factor in the studies in 192 Summary question was the media education workshop, conducted in two Silesian grammar schools for the period of one semester. Chapter seven presents the experimental commercial block and the results received during the initial and final research, concerning the reception of particular commercial TV spots, also within the awareness of persuasive techniques used in them. Chapter eight constitutes presentation of opinions of headmasters and students from schools in the Silesian voivodeship, as well as students preparing for the teacher or pedagogue profession on the school media education; needs, possibilities, limitations and significance. Explicating the results obtained, the tools of the statistic analysis were used, which allowed for finding certain correlations in the phenomena researched. The very studies showed the need of the media education in schools. Conclusions are combined with a critical evaluation of educational influences directed at modifica‑ tion of the reception of commercial messages among the grammar school youth. Despite certain limitations, the studies can be inscribed into the attempts at working out theo‑ retical bases within the scope of the analysis of the influence of the media content, and can become an inspiration for further academic explorations. They can also serve as the introduction into an innovative practical pedagogical activity. Also, conclusions coming from the studies in question among headmasters of the Silesian schools and future peda‑ gogues, can constitute a reference to designed practical solutions concerning educational institutions. Monika Frania Mediale Erziehung und Werbung Theoretische Studien und empirische Analysen über das Schulmilieu Zusammenfassung Das in vorliegender Monografie behandelte Thema bezieht sich auf aktuelle und be‑ deutende Erscheinungen der sozialen Wirklichkeit. Die von der Verfasserin selbst durchge‑ führten Forschungen, deren Ergebnisse hier angeführt werden, passen sich in einen The‑ menbereich der sich rasch entwickelnden medialen Pädagogik hinein. Diese Forschungen sollten die Zusammenhänge zwischen den medialen Workshops und der Rezeption und Informationen von den in der Werbung angewandten persuasiven Techniken feststellen. Der Schwerpunkt der nach der Verfasserin geleiteten Workshops für Schüler lag in dem Problem der Medien und der Werbung. Die Rezeption der Werbung wurde nach J. Chrapek mit drei Parametern: Häufigkeit, Vorliebe und Akzeptanz definiert. Im ersten Kapitel werden der Begriff, die Funktion und verschiedene Arten der Wer‑ bung dargestellt. Die Verfasserin bezieht ihre Stellung zu ausgewählten Modellen der Wer‑ bung und zur Einwirkung der Werbung auf den Menschen. Im Resümee beweist sie einen spezifischen Charakter der Fernsehwerbung in der Theorie und in Bezug auf empirische Forschungen. Das nächste Kapitel betrifft die von ausgewählten Theorien behandelte Rolle der Massenmedien im menschlichen Leben. Die Verfasserin charakterisiert das Fernsehen, das heutzutage zum Hauptraum für Erziehung und Bildung der Kinder und der Jugend geworden ist, indem sie dessen Nach ‑ und Vorteile nennt. Im dritten Kapitel konzentriert sie sich auf die als eine Herausforderung für eine Informationsgesellschaft betrachtete me‑ diale Erziehung. Weitere Unterkapitel behandeln ausgewählte Begriffe: mediale Erziehung und mediale Alphabetisierung in Bezug auf Schulmilieu und außerschulische Kreise, den Gegenstand der medialen Erziehung, deren Ziele und Aufgaben. Die Verfasserin analysiert programmatische Grundlagen des Lehrpfades und zeigt, wie er sich in Folge der program‑ matischen Reform geändert hat. Hier bespricht sie auch kurz theoretische Hinweise für künftige Planung des didaktischen Prozesses. Das vierte Kapitel beinhaltet konkrete Pro‑ jekte zur medialen Alphabetisierung in den EU ‑Ländern und in der Welt. Die hinsichtlich des Hauptthemas schwerwiegendsten didaktischen Aspekte der medialen Erziehung wer‑ den im fünften Kapitel erörtert. Die Forschungsergebnisse befinden sich in den drei nächsten piteln. Das nach dem Gruppenplan von Solomon durchgeführte pädagogische Experiment sollte die Rezeption der Werbung im allgemeinen erforschen und die Ergebnisse des Prä ‑ und Posttestes wur‑ den zum Hauptteil des sechsten Kapitels. Der Versuchsfaktor in den genannten Forschun‑ gen waren die in zwei schlesischen Oberschulen ein Semester lang geleiteten Workshops in der medialen Erziehung. Das siebte Kapitel präsentiert einen experimentellen Werbeblock 194 Zusammenfassung und die im Laufe der Anfangs ‑ und Endforschungen über die Rezeption von konkreten Werbefernsehspots und die darin angewandten persuasiven Techniken erreichten Ergeb‑ nisse. Im achten Kapitel bespricht die Verfasserin die von Schuldirektoren und Schülern vom Gebiet der schlesischen Woiwodschaft und von Studenten, zukünftigen Lehrern, ge‑ äußerten Meinungen über mediale Schulbildung – deren Bedürfnisse, Möglichkeiten, Ein‑ schränkungen und Bedeutung. Alle Forschungsergebnisse wurden mittels der statistischen Auswertung erläutert, was einige Korrelationen zwischen den untersuchten Erscheinungen feststellen ließ. Aus den Forschungen geht hervor, dass eine mediale Erziehung in der Schule nötig ist. Mit den Schlüssen geht eine kritische Beurteilung der Bildungsverfahren einher, die die Rezeption der Werbespots bei der Oberschuljugend modifizieren sollten. Trotz bestimmter Einschränkungen passen sich oben genannte Forschungen in die Versuche hinein, theore‑ tische Grundlagen zur Ergründung der Einwirkung von medialen Übertragungen zu ent‑ wickeln und sie können weitere wissenschaftliche Erforschungen anregen. Ihre Ergebnisse können auch in der innovativen pädagogischen Praxis ausgenutzt werden. Redaktor Aleksandra Gaździcka Projektant okładki Damian Frania Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Mirosława Żłobińska Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑2194‑3 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑216‑1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 12,25. Ark. wyd. 13,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław 978-83-8012-216-1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: