Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00630 012898 21064152 na godz. na dobę w sumie
Edukacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych i PKPiR - ebook/pdf
Edukacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych i PKPiR - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-525-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji „Edukacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych i pkpir” zostało przedstawione, jak rozliczyć w kosztach przedsiębiorstwa wydatki ponoszone na rzecz uczestnictwa w kursach specjalistycznych, studiach itd. Tekst został wzbogacony przykładami wraz z zapisami w pkpir. Opisano również, jakie stanowisko w omawianych kwestiach prezentują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Artykuł zawiera liczne przykłady wybranych sytuacji, aby w sposób przejrzysty zrozumieć poszczególny przepisy.

Dzięki publikacji znajdziesz odpowiedź m.in. na pytania:

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na studia
Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na aplikację radcowską
Czy można zaliczyć do kosztów kurs nauki języka obcego
Czy można zaliczyć do kosztów kurs prawa jazdy ufundowany pracownikowi
Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na szkolenia dla kontrahentów

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grzegorz Ziółkowski Edukacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych i pkpir 2 SPIS TREŚCI 1. Edukacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych i w pkpir 1.1. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na studia . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na aplikację radcowską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3. Czy można zaliczyć do kosztów kurs nauki języka obcego . . . . . 9 1.4. Czy można zaliczyć do kosztów kurs prawa jazdy ufundowany pracownikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na szkolenia dla kontrahentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 maj 2014 r. EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR 3 edukacja, koszty uzyskania przychodów, księga przychodów i rozchodów 1. Edukacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych i w pkpir Wielu przedsiębiorców decyduje się na podnoszenie swoich kwa- lifikacji, uczestnicząc w kursach specjalistycznych oraz podejmu- jąc studia na kierunkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W raporcie przedstawiamy, jak rozliczyć w kosztach wydatki ponoszone na ten cel. Odpowiedzi wzbogaciliśmy przykła- dami wraz z zapisami w pkpir. Prezentujemy również, jakie stanowi- sko w omawianych kwestiach prezentują organy podatkowe i sądy administracyjne. 1.1. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na studia problEm prowadzę działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej. Jestem kardiologiem. W kwietniu 2014 r. otrzymałem fakturę za przewód doktorski w zakresie kardiologii. Fakturę opłaciłem sam. przychody z działalności gospodarczej rozliczam według skali podatkowej. Czy mogę zaliczyć wydatki na przewód doktorski do kosztów? rADA lekarz ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na studia podnoszące jego kwalifikacje medyczne. UZASADNIENIE Aby wydatki poniesione na studia można było zaliczyć do kosztów uzy- skania przychodów, należy wykazać, że studia są związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej dzia- łalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W inter- pretacji indywidualnej z 31 stycznia 2012 r., sygn. ITPB1/415-1145/11/DP, Dyrektor Izby Skar- bowej w Bydgoszczy stwierdził, że: MF Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność go- spodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. prZykłAD Podatnik prowadzi indywidualną praktykę lekarską. Opłacił studia doktoranckie w zakre- sie swojej specjalizacji lekarskiej. Podatnik ma prawo zaliczyć wydatki na takie studia do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie praktyki lekarskiej. Faktura za przewód została wystawiona 4 kwietnia 2014 r. Jako koszt pośredni lekarz ujmie ją w tej w dacie w kolumnie 13 pkpir. maj 2014 r. 4 EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR Zapis w pkpir Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Opis zdarzenia gospodarczego Pozostałe wydatki Razem wydatki zł gr zł gr 1 2 3 6 13 14 123 4.04.2014 Faktura 12/2014 Przewód doktorski 12 000 00 12 000 00 Jeżeli opłacone przez przedsiębiorcę studia służą podnoszeniu poziomu wiedzy i wy- kształcenia niemającego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wydatki na takie studia nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zwrócił na to uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 grud- nia 2012 r., sygn. ITPB1/415-1058/12/AD: MF We wniosku wskazano, że ponoszone przez Panią wydatki dotyczą sfinansowania studiów, które podjęła Pani na kierunku psychologia. Obecnie prowadzi Pani dzia- łalność w zakresie usług doradczych w obszarze doboru i zakupu sprzętu sporto- wo-turystycznego. W znacznej mierze wykonuje Pani również usługi typowo administracyj- ne i biurowe, tj. prowadzenie biura i spraw związanych z tym zakresem (obsługa urządzeń biurowych oraz używanie wszelkich programów graficznych do sporządzania analiz, wykre- sów, ekspertyz na rzecz innych podmiotów). W przyszłości zamierza Pani rozszerzyć za- kres wykonywanych usług. Po dokonaniu analizy złożonego wniosku stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy uznanie za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z podjętymi stu- diami w zakresie psychologii (czesne, materiały dydaktyczne, dojazdy) niezgodne byłoby z przepisem art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Celem, jaki był związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, było niewątpliwie zdobycie wiedzy i umiejętności, jednakże mając na uwadze rodzaj wykonywanych usług, uznać należy, iż wydatki te nie są poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Są to wydatki o charakterze osobistym, związane z podnoszeniem poziomu wiedzy, niemającym jednak związku z pro- wadzoną działalnością gospodarczą. Nie można więc podzielić Pani stanowiska, iż ponie- sienie ww. wydatków wiąże się z rzeczywistym zdarzeniem gospodarczym, mającym wpływ na wysokość osiągniętego lub potencjalnego przychodu z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. W tych okolicznościach również planowane przez Panią w przyszłości roz- szerzenie usług nie powoduje, iż wydatki, o których mowa, mają związek z przychodem, czy też zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodu w okresie finansowania nauki. prZykłAD Podatnik prowadzi indywidualną praktykę lekarską. Opłacił studia podyplomowe w za- kresie historii sztuki. Podatnik nie ma prawa zaliczyć wydatków na takie studia do kosz- tów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie praktyki lekarskiej. maj 2014 r. EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR 5 W przypadku przedstawionym w pytaniu nie budzi wątpliwości, że lekarz pro- wadzący indywidualną praktykę lekarską może zaliczyć do kosztów tej praktyki wydatki na studia doktoranckie ściśle związane z wykonywanym zawodem. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 października 2013 r., sygn. IPTPB1/415-457/13-4/MD, czyta- my, że: MF Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wniosko- dawca prowadzi od dnia 2 marca 2013 r. działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej. (…) Mając na uwadze przedstawiony we wnio- sku stan faktyczny oraz argumentację Wnioskodawcy w świetle obowiązujących przepi- sów prawa, stwierdzić należy, że wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranc- kimi (w zakresie prowadzonej praktyki lekarskiej – przypis autora), choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne w wykonywanej przez Wniosko- dawcę działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Oczywiście w praktyce występują przypadki, w których trudno jednoznacznie rozstrzy- gnąć o zaliczeniu wydatków na studia do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W takich przypadkach zaliczenie do kosztów wydatków na studia bezpieczniej potwierdzić indywidualną interpretacją. prZykłAD Właściciel firmy spedycyjno-transportowej podjął studia prawnicze. Wydatki na nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Argumentował to tym, że liczne proble- my prawne związane z prowadzeniem firmy transportowej wymagają od niego po- głębionej wiedzy w tym zakresie. Bez odpowiedniej wiedzy prawnej nie jest bowiem w stanie rozstrzygać problemów dotyczących m.in. konstrukcji umów na świadczo- ne usługi spedycyjne i transportowe, praw pracowników czy uzyskiwania licencji na transport. Argumenty podatnika na pewno przemawiają za zaliczeniem wydatków na studia prawnicze do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej firmy trans- portowej. Należy jednak zwrócić uwagę na ryzyko, że organy podatkowe mogą kwestionować ta- kie stanowisko. Mogą bowiem wskazać, że wydatki na studia prawnicze nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie usług transportowych. Przedmiotem działalności gospodarczej nie jest bowiem świadczenie usług prawnych. Studia prawnicze można zaliczyć do kosztów w tych przypadkach, gdy związek z prowadzoną działalnością gospodarczą jest wyraźniejszy, np. przy prowadzeniu biura rachunkowego, które wiąże się ze świadczeniem usług prawnych. Biorąc pod uwagę takie ryzyko, zaliczenie wydatków na studia prawnicze przez właściciela firmy transportowej bezpieczniej jest potwierdzić interpretacją indywidualną organu podatkowego. maj 2014 r. 6 EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR 1.2. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na aplikację radcowską problEm W styczniu 2014 r. przystąpiłem do egzami- nu radcowskiego, uzyskując wynik pozytywny. 1 kwietnia 2014 r. rozpocząłem działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. prowadzę książkę przychodów i rozchodów. W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w latach 2010–2013 ponosiłem wydatki z nią związane, m.in. opłaty roczne za trzy lata aplikacji. Czy wydatki na odbytą aplikację radcowską mogę zaliczyć do kosztów uzy- skania przychodów rozpoczętej działalności gospodarczej? rADA Zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wy- datki na aplikację radcowską odbytą przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik musi się liczyć ze sporem z organem podatkowym. Na korzystne rozstrzygnięcie tego sporu podatnik ma szansę przed są- dem administracyjnym. UZASADNIENIE Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonal- ne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działal- nością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, za- bezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów (art. 22 ust. 1 updof). Każdy przypadek ponoszonego wydatku należy oceniać indywidual- nie pod kątem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Przy tym obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutko- wego pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem tego źródła przy- chodu – każdorazowo spoczywa na podatniku. W przedstawionym przypadku radca prawny powinien wykazać, że wydatki ponoszone na aplikację radcowską, poniesione przed otwar- ciem kancelarii, mają związek z rozpoczętą działalnością gospodar- czą. Obiektywnie patrząc, nie powinno to być szczególnie kłopotliwe. Racjonalne jest, że aplikację radcowską odbywamy w celu uzyskania uprawnień, które następnie pozwolą nam na otworzenie kancelarii radcowskiej i uzyskiwanie z niej przychodów. Związek poniesionych wydatków na aplikację z otwartą następnie działalnością gospodar- czą jest więc bardzo wyraźny. Niestety, tego związku nie dostrzegają w przeważającej większości organy podatkowe. Przykładowo – Dy- rektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2013 r., sygn. ITPB1/415-1051/13/AK, uznał, że: maj 2014 r. MULTIPAKIET Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r. Książka „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron) Program do ewidencji przebiegu pojazdu oraz płyta CD Pakiet 3 porad ekspertów w Teleporadni INFORMACJE I ZAMÓWIENIA tel. 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl www.sklep.infor.pl EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR 7 MF Koszty aplikacji radcowskiej poniesione przez Wnioskodawcę należy zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego pozio- mu wiedzy prawniczej (działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych można również prowadzić, nie posiadając tytułu radcy prawnego). Ponadto należy zauwa- żyć, że elementy edukacyjne aplikacji mogą być wykorzystane poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego, świadczą bowiem o podniesieniu poziomu wykształcenia prawniczego w ogólności, rzutują na zwiększenie atrakcyjności osoby z wykształceniem wyższym praw- niczym na rynku zatrudnienia. Zawód radcy prawnego można jednak wykonywać w różnych formach, np. w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej lub jawnej, partnerskiej, komandytowej lub koman- dytowo-akcyjnej lub w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. (…) Skoro wydatki Wnioskodawca ponosił w latach wcześniejszych, przed rozpoczęciem prowadzenia działal- ności gospodarczej, to nie można uznać, że wydatki te poniósł w celu zachowania lub za- bezpieczenia źródła przychodów (które jeszcze nie istniało). Wbrew twierdzeniu Wniosko- dawcy, ponoszone wydatki nie przyczyniały się do osiągania przychodów z działalności gospodarczej. (…) Kosztami uzyskania przychodów są jedynie takie wydatki, które mają przyczynę w dzia- łalności gospodarczej podatnika. Brak jest więc związku przyczynowo-skutkowego pomię- dzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzo- nej w późniejszym okresie. Konkludując, odbycie aplikacji jest etapem przygotowującym do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jednakże samo przystąpienie do egzaminu na aplikację, jak i odbywanie aplikacji nie determinuje formy, w jakiej zawód radcy prawnego będzie wykonywany, a jest wymogiem niezbędnym do uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu. Podkreślić należy zatem, że skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia dzia- łalności gospodarczej, nie w ramach ryzyka gospodarczego, a ich celem było uzyskanie kwalifikacji do jej rozpoczęcia, brak jest związku pomiędzy ich poniesieniem a uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej. To niekorzystne dla podatników stanowisko potwierdzają również inne organy podatko- we (zob. interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 grud- nia 2013 r., sygn. ITPB1/415-1054/13/AK, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 wrze- śnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-914/13-2/AG). Korzystne dla podatników stanowisko można znaleźć w interpretacji indywidualnej Dy- rektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 stycznia 2012 r., sygn. PTPB1/415-227/11-2/ASZ, w której uznał on, że: MF Wnioskodawczyni poniosła wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawo- dowych radcy prawnego. Poniesione wydatki udokumentowane są potwier- dzeniami wykonania przelewów lub potwierdzeniami dokonania przekazów pocztowych. (…) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie za- wierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów wydatków ponoszo- nych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zatem koszty poniesione przed maj 2014 r. 8 EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem, stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospo- darczej (…). Na korzystne rozstrzygnięcie podatnik może natomiast liczyć przed sądem admini- stracyjnym. W przeważającej liczbie wyroków sądy administracyjne potwierdzały prawo zaliczenia do kosztów wydatków na aplikacje radcowską, nawet jeżeli zostały one ponie- sione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (por. m.in. wyroki: WSA w Poznaniu z 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Po 50/13, z 31 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Po 301/12, z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 896/12, z 17 października 2013 r., sygn. akt I SA/Po 358/13; WSA w Kielcach z 19 września 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 468/13, czy WSA w Gdań- sku z 10 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 626/13). Jedynie orzecznictwo WSA w Warszawie jest niejednolite. W wyroku z 7 marca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2577/12, sąd uznał, że wydatki na aplikację adwokacką miały charakter osobisty, a wiedza zdobyta na aplikacji w ciągu kilku lat nauki nie może być wyłącznie spo- żytkowana w procesie świadczenia usług prawniczych przez adwokata. Natomiast w wy- roku z 11 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3233/12, WSA w Warszawie zajął odmienne stanowisko. Uznał w nim, że okoliczność, iż podatnik w okresie poprzedzającym rozpo- częcie działalności gospodarczej pozostawał w stosunku pracy, jest bez znaczenia dla za- kwalifikowania poniesionych wydatków, ponieważ wydatki te były poniesione niezależne od istniejącego stosunku pracy. Zaliczając więc wydatki na aplikację radcowską odbytą przed rozpoczęciem działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej, podatnik musi się liczyć ze sporem z organem podatkowym. Na korzystne rozstrzygnięcie tego sporu ma szansę przed sądem administracyjnym. prZykłAD Radca prawny rozpoczął działalność gospodarczą 1 kwietnia 2014 r. W latach 2010– –2013 poniósł koszty związane z odbyciem aplikacji radcowskiej: QQQ za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską, QQQ za wpis na listę aplikantów radcowskich, QQQ opłaty roczne za kolejne lata aplikacji radcowskiej, QQQ składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w samorządzie radcowskim (jako aplikant radcowski), QQQ za egzamin radcowski, QQQ za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną za postępowanie w przedmiocie wpisu. Na wszystkie wymienione wydatki radca posiada dowody wpłat. Wraz z dokumentacją o przyjęciu i ukończeniu aplikacji pozwalają one zdaniem większości sądów administra- cyjnych na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów podatkowych. Radca zde- cydował się na ujęcie kosztów odbytej aplikacji w kolumnie 13 pkpir, w dacie 1 kwiet- nia 2014 r., na podstawie zestawienia opłat. maj 2014 r. EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR 9 Zapis w pkpir Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Opis zdarzenia gospodarczego Pozostałe wydatki Razem wydatki zł gr zł gr 1 2 3 6 13 14 1 1.04.2014 Zestawienie opłat Aplikacja radcowska 15 360 00 15 360 00 Problemów z zaliczeniem do kosztów wydatków na aplikację prawniczą nie powinni mieć natomiast podatnicy, którzy odbywają aplikację już w trakcie prowadzenia działalności go- spodarczej w zakresie usług prawniczych. Takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 stycznia 2014 r., sygn. IPPB1/415- -1120/13-2/IF, w której czytamy, że: MF Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi od 1 sierpnia 2013 r. działalność gospodarczą – prawniczą. W dniu 28 września 2013 r. Wnioskodawczyni przystąpiła do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i uzyskała wynik pozy- tywny. W dniu 16 października 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła niezbędne dokumenty celem uzyskania wpisu na listę aplikantów radcowskich. Od dnia 1 stycznia 2014 r. Wnioskodaw- czyni rozpoczyna szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej. Koszty aplikacji pokrywane będą wyłącznie z przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Ma- jąc na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż wydatki ponoszone w związku z aplikacją radcowską, przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawniczych, ponoszone w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpie- czenia źródła przychodów, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej po- zarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania. 1.3. Czy można zaliczyć do kosztów kurs nauki języka obcego problEm prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług rachunkowych. mam możliwość pozyskania dodatkowych klientów z krajów niemieckojęzycznych. Chcę więc sfinansować sobie kurs języka niemieckiego. Czy wydatek na ten kurs mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? rADA podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów wydatki na kurs języka nie- mieckiego, jeżeli jest to związane z pozyskiwaniem klientów niemieckoję- zycznych. UZASADNIENIE Wydatki na naukę języków obcych nie zostały wymienione w katalogu wy- datków niebędących kosztami uzyskania przychodów, o których mowa w art. 23 updof. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku podatnik ma możliwość zaliczenia wydatków na naukę języka obcego do kosztów. Do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone maj 2014 r. 10 EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR te wydatki na naukę języków obcych, które można uznać za ra- cjonalne i gospodarczo uzasadnione. Będzie to miało miejsce w sytuacjach, gdy nauka języka obcego daje możliwość rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwania tym samym zwiększonych przychodów. Nauka języka obcego nie może służyć wyłącznie podnoszeniu wiedzy osobistej, bez wpływu na prowa- dzoną działalność. Takie stanowisko zajmują również organy po- datkowe, m.in.: QQQ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2010 r., sygn. IBPBI/1/415-201/10/JS, który uznał za koszt wydatki na naukę języka obcego przez przedsiębiorcę, który chciał rozszerzyć swoją stronę internetową o wersję anglojęzyczną; QQQ Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidu- alnej z 19 maja 2010 r., sygn. ITPB1/415-284/10/PSZ, który uznał za koszt wydatki na naukę języka chińskiego przez podatniczkę prowadzącą firmę w zakresie pośrednictwa handlowego pomiędzy firmami chińskimi i francuskimi; QQQ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidual- nej z 21 października 2010 r., sygn. IPPB1/415-778/10-2/RS, który uznał za koszt wydatki na naukę języka obcego przez podatnika świadczącego usługi doradcze w zakresie projektów multime- dialnych. Podatnik chciał rozszerzyć działalność na teren Ukra- iny i Rosji. W każdym z powyższych przykładów związek nauki języka obce- go z prowadzoną działalnością gospodarczą był – można stwierdzić – „namacalny”, z uwagi na realizowane lub planowane projekty bizne- sowe. W przypadku braku tak wyraźnego związku pomiędzy nauką ję- zyka i prowadzoną działalnością gospodarczą należy się liczyć z tym, że zaliczenie do kosztów wydatków na jego naukę będzie kwestiono- wane przez fiskusa. Reasumując, jeśli przedsiębiorca jest w stanie wykazać, że ponie- sione wydatki na kurs nauki języka obcego są związane z wykonywa- niem działalności gospodarczej, to koszty te obciążą koszty podatko- we. Należy jednak pamiętać, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia celowości poniesionego wydatku. prZykłAD Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych. Opłacił sobie kurs zaawansowany w zakresie na- uki języka chińskiego. Wydatek ten jest związany z planem rozsze- rzenia świadczonych usług o naukę języka chińskiego. W takim maj 2014 r. MULTIPAKIET Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r. Książka „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron) Program do ewidencji przebiegu pojazdu oraz płyta CD Pakiet 3 porad ekspertów w Teleporadni INFORMACJE I ZAMÓWIENIA tel. 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl www.sklep.infor.pl EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR 11 przypadku organy podatkowe nie powinny kwestionować wydatku na kurs języka obce- go jako kosztu uzyskania przychodów pracodawcy. Jako koszt pośredni pan Nowak ujął wydatek na kurs w kolumnie 13 pkpir w dacie wystawienia faktury. Zapis w pkpir Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Opis zdarzenia gospodarczego Pozostałe wydatki Razem wydatki zł gr zł gr 1 2 3 6 13 14 158 22.04.2014 Faktura 12/2014 Kurs języka chińskiego 3 360 00 3 360 00 1.4. Czy można zaliczyć do kosztów kurs prawa jazdy ufundowany pracownikowi problEm prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zatrudniam trzech pracowników. Jednemu z nich chcę ufundować kurs prawa jazdy kate- gorii b. Jest to niezbędne do wykonywania jego obowiązków pracowniczych, ponieważ do jego zadań należy m.in. rozwożenie do klientów wykonanych przeze mnie prac protetycznych. Czy wydatek na kurs prawa jazdy mogę za- liczyć do kosztów? rADA W przedstawionych okolicznościach podatnik może zaliczyć do kosz- tów wydatki na kurs prawa jazdy samochodem osobowym ufundowany dla pracownika. UZASADNIENIE Jeszcze kilka lata temu organy podatkowe regularnie kwestionowały za- liczenie do kosztów podatkowych wydatków na kurs prawa jazdy kategorii B (samochód osobowy). Organy twierdziły, że są to wydatki o charakterze osobistym, które nie są związa- ne z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ale z potrzebami prywatnymi osób. Dotyczyło to zarówno prawa jazdy dla właścicieli firm, jak i dla ich pracowników. Przy- kładem takiego stanowiska jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 października 2011 r., sygn. ITPB1/415-786/11/DP, w której organ podat- kowy stwierdził, że: MF Uzyskanie prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jest ono potrzebne zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej, jak i pry- watnie w celu kierowania pojazdami do celów osobistych. Aby więc mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, kurs prawa jazdy musiałby być ściśle związany z zajęciem, które wykonywane byłoby wyłącznie w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. Zauważyć należy, iż prowadzi Pani pozarolniczą działalność maj 2014 r. 12 EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR gospodarczą w zakresie usług medycznych (ratownik medyczny), zatem prowadzona przez Panią działalność nie jest związana z prowadzeniem samochodu. Nie prowadzi Pani bowiem działalności w zakresie usług transportowych, nie jest też Pani kierowcą karetki. Nie można zatem przyjąć, że poprzez zdobycie uprawnień do prowadzenia sa- mochodu osobowego nastąpi podwyższenie posiadanych przez Panią kwalifikacji w za- kresie ratownik medyczny, co będzie miało związek z pozyskiwaniem nowych źródeł przychodów. Tak więc wydatek poniesiony na uzyskanie prawa jazdy – w tym konkretnym przypadku – nie ma ścisłego związku tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi Pani w znacznym stopniu również życie prywatne. A zatem wydatki poniesione w związku z uzyskaniem prawa jazdy nie stanowią kosztów uzyska- nia przychodów prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. Przy okazji zmian wprowadzonych w ustawie o VAT od 1 stycznia 2011 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym podkreśliło, że do zwolnionych z VAT należą usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C (samochody ciężarowe), D (autobusy), E (pojazdy z przyczepą) oraz B (samochody osobowe). Zdaniem Ministerstwa Finansów zwolnienie to opiera się m.in. na tym, że są to usługi kształcenia zawodowego. Stanowisko to dotyczy również kursów szkolenia w zakresie nauki jazdy samochodami osobowymi. Zdaniem Ministerstwa Finansów usługi te mieszczą się w zakresie kształcenia zawodowego, ponieważ posiadanie prawa jazdy kategorii B jest obecnie jednym z podsta- wowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska pracy. Argumentacja przedstawiona w komunikacie Ministerstwa Finansów jest istotna nie tyl- ko dla zastosowania zwolnienia z VAT dla kursów nauki jazdy. Argumenty te przemawiają również za tym, że wydatki poczynione na kurs prawa jazdy kategorii B dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko to zaczęły również podzielać organy podatkowe. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrekto- ra Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 czerwca 2012 r., sygn. ITPB1/415-274b/12/PSZ, w któ- rej czytamy, że: MF Z treści wniosku wynika, iż zatrudnia Pan pracowników, których praca wiąże się z wy- jazdami poza siedzibę pracodawcy. Dlatego też za pracowników, którzy nie posiadają niezbędnych uprawnień, zatrudnionych na umowę o pracę zamierza Pan zapłacić za kurs prawa jazdy. Opłata za kurs będzie zachętą kontynuacji pracy w Pana firmie. Kurs opłaca- ny będzie tylko za pracowników „szczególnie cennych”. Sfinansowany przez Pana kurs na pra- wo jazdy wiąże się z zakresem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Wydatki poniesione z tego tytułu mają na celu podniesienie umiejętności pracowników poprzez uzyska- nie prawa jazdy niezbędnego do wykonywania pracy w charakterze handlowców. Mając powyższe na uwadze, przyjąć należy, iż spełniona zostanie dyspozycja ge- neralna dotycząca kosztów uzyskania przychodów wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe wydatki poniesione zo- staną w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przy- chodów, mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warun- kiem ich należytego udokumentowania. Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż maj 2014 r. EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR 13 faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki na pokrycie kosztów kursu nauki jazdy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowych lekcji jaz- dy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W przypadku rozwiązania umowy o pracę nie występuje również konieczność korygowa- nia kosztów uzyskania przychodów, skoro wydatki poniesione przez Pana były racjonalnie uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że to przedsiębiorca musi wykazać w każdym przypadku zwią- zek wydatku na kurs prawa jazdy z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie jest tak, że w każdym przypadku organ podatkowy uzna wydatek na kurs prawa jazdy kategorii B za koszt uzyskania przychodów. prZykłAD Anna Nowak prowadzi działalność gospodarczą w zakresie cateringu. Jednemu z pra- cowników ufundowała kurs na prawo jazdy kategorii B. Po otrzymaniu prawa jazdy przez pracownika pani Nowak „przesunęła” go z kuchni do rozwozu dań do klientów. W takim przypadku organy podatkowe nie powinny kwestionować wydatku na kurs prawa jazdy dla pracownika jako kosztu uzyskania przychodów pracodawcy. prZykłAD Przedsiębiorca zatrudnia pracownika, któremu ufundował kurs prawa jazdy kategorii B. Wartość wydatku wyniosła 1900 zł. Kurs prawa jazdy związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika i będzie służyć działalności gospodarczej przed- siębiorcy. Dzięki temu pracodawca może zaliczyć go do kosztów, a dla pracownika jest to świadczenie zwolnione od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 90 updof). Świadczenie to przedsiębiorca ujmie w kolumnie 12 pkpir. W kolumnie 12 księgi należy ująć bowiem również te świadczenia związane ze stosunkiem pracy, które u pracowni- ka korzystają ze zwolnienia od podatku, ale pracodawca może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, żeby nie ujmować tego świadczenia w podstawie obliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika. Sam moment rozliczenia przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń jest rozbieżnie interpretowany w orzecznictwie sądowym. Opierając się jednak na uchwale siedmiu sędziów NSA z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) oraz uchwale posze- rzonego składu NSA z 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10), należy przyjąć, że nieodpłatne świadczenie to już samo zagwarantowanie pracownikowi możliwości skorzystania z uprawnienia. W takim przypadku świadczenie z tytułu wykupionego kur- su prawa jazdy należy rozliczyć w kosztach w dacie, w której pracownik może zacząć korzystać z kursu. Załóżmy, że w naszym przykładzie pracownik miał możliwość rozpoczęcia kursu od 5 kwietnia. W takiej dacie przedsiębiorca ujmie to świadczenie jako koszt w kolum- nie 12 pkpir. maj 2014 r. 14 EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCY W KOSZTACH PODATKOWYCH I PKPIR Zapis w pkpir Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Opis zdarzenia gospodarczego Wynagrodzenia w gotówce i w naturze Razem wydatki zł gr zł gr 1 2 3 6 12 14 283 5.04.2014 Faktura 2/04/14 Kurs prawa jazdy 1 900 00 1900 00 dla pracownika Odpowiadając na pytanie, warto wspomnieć, że organy podatkowe nigdy nie kwestiono- wały zaliczania do kosztów wydatków na kurs prawa jazdy kategorii C, D i E, jeżeli tylko z oko- liczności wyraźnie wynikało, że są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 1.5. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na szkolenia dla kontrahentów problEm prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji da- chówek. W celu zwiększenia sprzedaży i pozyskiwania nowych kontrahen- tów planuję organizować szkolenia instruktażowe dla przedsiębiorców z branży dekarskiej (potencjalnych kontrahentów). osobami szkolącymi mają być moi pracownicy. W związku z organizacją szkoleń będę ponosić wydatki obejmujące: zakwaterowanie, poczęstunek (catering, kawa, her- bata, ciastka). Czy wydatki te mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przy- chodów? rADA Tak. może pan zaliczyć wydatki na szkolenie kontrahentów do kosz- tów uzyskania przychodów. UZASADNIENIE Podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, pod warunkiem ich związku z prowadzoną działalnością go- spodarczą. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 updof. Z prze- pisu tego wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i go- spodarczo uzasadnione wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ust. 1 updof. W przepisie art. 16 ust. 1 pkt 23 updof wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholo- wych. Jak podkreślał NSA w wyroku siedmiu sędziów z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11: maj 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Edukacja przedsiębiorcy w kosztach podatkowych i PKPiR
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: