Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 002088 22765544 na godz. na dobę w sumie
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III - książka
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 536
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-861-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj nowoczesne metody zarządzania projektami

Zmiany w gospodarce pociągają za sobą zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami. Menedżerowie wyższych szczebli zmieniają sposób kierowania firmami, a kierownicy projektów -- sposoby zarządzania projektami. Wiele narzędzi i metod, wykorzystywanych jeszcze całkiem niedawno, dziś okazuje się zbędnymi i przestarzałymi reliktami. Nowe modele zespołów projektowych, udoskonalone metody weryfikowania projektów i coraz doskonalsze narzędzia informatyczne to tylko niektóre zagadnienia, jakie menedżerowie projektów muszą przyswoić, aby nadal sprawnie wykonywać swoją pracę.

Książka 'Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III' przedstawia nowoczesne metody zarządzania projektami, wypracowane w ciągu kilku ostatnich lat i uwzględniające zmiany, jakie dokonały się na światowych rynkach i w gospodarce. Porównuje tradycyjne sposoby kierowania projektami z nowymi, nazywanymi ekstremalnym zarządzaniem projektami oraz adaptacyjnym zarządzaniem projektami. Opisuje techniki wdrażania nowych projektów i współczesnych narzędzi informatycznych.

Przekonaj się, jak nowoczesne metody zarządzania projektami mogą poprawić efektywność ich realizacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Efektywne zarz¹dzanie projektami. Wydanie III Autorzy: Robert K. Wysocki, Rudd McGary T³umaczenie: Tomasz Rzychoñ (przedmowa, rozdz 1–12, 15–21, dod. A, B), Micha³ Szolc (rozdz. 13–14) ISBN: 83-7361-861-9 Tytu³ orygina³u: Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme, Third Edition Format: B5, stron: 536 Poznaj nowoczesne metody zarz¹dzania projektami (cid:129) Rozpoznaj prawid³owo potrzeby klienta i zdefiniuj zakres projektu (cid:129) Zaplanuj proces realizacji projektu uwzglêdniaj¹c wszystkie czynniki wp³ywaj¹ce na niego (cid:129) Kontroluj prace projektowe wykorzystuj¹c modele i narzêdzia informatyczne Zmiany w gospodarce poci¹gaj¹ za sob¹ zmiany w sposobach zarz¹dzania przedsiêbiorstwami i organizacjami. Mened¿erowie wy¿szych szczebli zmieniaj¹ sposób kierowania firmami, a kierownicy projektów -- sposoby zarz¹dzania projektami. Wiele narzêdzi i metod, wykorzystywanych jeszcze ca³kiem niedawno, dziœ okazuje siê zbêdnymi i przestarza³ymi reliktami. Nowe modele zespo³ów projektowych, udoskonalone metody weryfikowania projektów i coraz doskonalsze narzêdzia informatyczne to tylko niektóre zagadnienia, jakie mened¿erowie projektów musz¹ przyswoiæ, aby nadal sprawnie wykonywaæ swoj¹ pracê. Ksi¹¿ka „Efektywne zarz¹dzanie projektami. Wydanie III” przedstawia nowoczesne metody zarz¹dzania projektami, wypracowane w ci¹gu kilku ostatnich lat i uwzglêdniaj¹ce zmiany, jakie dokona³y siê na œwiatowych rynkach i w gospodarce. Porównuje tradycyjne sposoby kierowania projektami z nowymi, nazywanymi ekstremalnym zarz¹dzaniem projektami oraz adaptacyjnym zarz¹dzaniem projektami. Opisuje techniki wdra¿ania nowych projektów i wspó³czesnych narzêdzi informatycznych. (cid:129) Zdefiniowanie projektu (cid:129) Wyznaczenie celu i zakresu projektu (cid:129) Tradycyjne zarz¹dzanie projektami (cid:129) Prognozowanie czasu, alokacja zasobów i zestawienie wymagañ projektu (cid:129) Harmonogramowanie projektu (cid:129) Budowanie zespo³u projektowego (cid:129) Kontrola postêpów prac projektowych (cid:129) Zamykanie projektu (cid:129) Metoda ³añcucha krytycznego (cid:129) Adaptacyjna struktura projektu (cid:129) Zarz¹dzanie portfelem projektów Przekonaj siê, jak nowoczesne metody zarz¹dzania projektami mog¹ poprawiæ efektywnoœæ ich realizacji. SPIS TREŚCI Podziękowania ......................................................................15 O autorach............................................................................17 Przedmowa ..........................................................................19 Wprowadzenie ......................................................................21 45 Część I Rozdział 1. Czym jest projekt? ................................................................47 Definicja projektu ................................................................................................ 47 Sekwencja działań ............................................................................................ 48 Niepowtarzalne działania .............................................................................. 48 Złożone działania ............................................................................................ 48 Powiązane działania ........................................................................................ 49 Jeden cel ............................................................................................................ 49 Określony czas realizacji ................................................................................ 49 Bez przekraczania budżetu .............................................................................50 Zgodnie z wymaganiami .................................................................................50 Czym jest program? ...............................................................................................50 Parametry projektu ...............................................................................................51 Zakres .................................................................................................................51 Jakość ..................................................................................................................52 Koszty .................................................................................................................52 Czas ....................................................................................................................53 Zasoby ................................................................................................................53 Trójkąt zakresu projektu ......................................................................................54 Zmiana zakresu projektu ................................................................................55 Pułapka nadziei .................................................................................................55 Malejąca efektywność włożonej pracy ...........................................................56 Zmiana cech projektu ......................................................................................56 4 Efektywne zarządzanie projektami Klasyfikacje projektów ..........................................................................................57 Klasyfikacja według cech projektów ..............................................................57 Klasyfikacja według typów projektów ...........................................................59 Podsumowanie .......................................................................................................60 Pytania do dyskusji ................................................................................................60 Rozdział 2. Czym jest tradycyjne zarządzanie projektami? ..........................61 Zasady tradycyjnego zarządzania projektami ...................................................61 Definiowanie .....................................................................................................62 Planowanie ........................................................................................................63 Wykonanie planu .............................................................................................64 Kontrola ............................................................................................................65 Zamykanie projektu .........................................................................................65 Cykl realizacji projektu w TPM ...........................................................................66 Etapy cyklu realizacji projektu w TPM .........................................................67 Poziomy tradycyjnego zarządzania projektami ...........................................73 Zarządzanie jakością ............................................................................................ 74 Model ciągłego zarządzania jakością (CQMM) ..........................................75 Model procesowego zarządzania jakością (PQMM) ...................................76 Zarządzanie ryzykiem .......................................................................................... 77 Identyfikowanie ryzyka .................................................................................. 79 Ocena ryzyka .................................................................................................... 79 Planowanie działań w zarządzaniu ryzykiem .............................................. 80 Monitorowanie i kontrola ryzyka ................................................................. 80 Przykładowa ocena ryzyka ..............................................................................81 Zarządzanie zaopatrzeniem .................................................................................83 Planowanie zaopatrzenia ................................................................................ 84 Zapytanie ofertowe ...........................................................................................85 Obsługa informacyjna adresatów zapytania ofertowego ...........................86 Wybieranie najlepszej oferty ...........................................................................86 Zarządzanie kontraktem ................................................................................ 87 Zamykanie kontraktu ..................................................................................... 88 Tradycyjne zarządzanie projektami a inne metodologie ................................ 88 Krzywa bólu .......................................................................................................... 89 Podsumowanie .......................................................................................................93 Pytania do dyskusji ................................................................................................93 Rozdział 3. Zakres projektu ....................................................................95 Definiowanie projektu .........................................................................................95 Zarządzanie oczekiwaniami klienta ...................................................................96 Odróżnianie potrzeb od zachcianek ............................................................ 97 Tworzenie warunków satysfakcji ................................................................... 97 Przeglądy postępów prac w punktach kontrolnych .................................. 101 Spis treści 5 Tworzenie statutu projektu ................................................................................ 101 Z czego składa się statut projektu? ...............................................................102 Załączniki do statutu projektu ......................................................................111 Sesja planowania projektowego, czyli jak rozwijać statut projektu .............. 113 Przedkładanie statutu projektu do akceptacji ................................................. 114 Uczestnicy procesu zatwierdzania statutu .................................................. 116 Kryteria akceptacji statutu projektu ............................................................ 117 Stan projektu po fazie akceptacji ................................................................. 117 Definicja projektu ............................................................................................... 118 Podsumowanie ..................................................................................................... 119 Pytania do dyskusji .............................................................................................. 119 Rozdział 4. Działania w ramach projektu ................................................121 Struktura podziału pracy ................................................................................... 121 Jak korzystać ze struktury podziału pracy? ......................................................123 Tworzenie struktury podziału pracy ................................................................125 Podejście z góry na dół ...................................................................................126 Podejście z dołu do góry ................................................................................128 Struktura podziału pracy w małych projektach .........................................129 Jak szybko tworzyć strukturę podziału pracy w dużych projektach? ......130 Sześć kryteriów testowania kompletności struktury podziału pracy ...........130 Zaawansowanie wykonania działania i jego ukończenie muszą być mierzalne ................................................................................... 131 Zdarzenie powodujące rozpoczęcie i zakończenie działania ...................132 Jasno zdefiniowany rezultat działania ........................................................132 Oszacowanie czasu i kosztu wykonania działania ....................................132 Czas trwania działania nie może przekraczać akceptowanych limitów .... 133 Działania powinny być od siebie niezależne .............................................. 133 Tworzenie struktury podziału pracy podczas sesji planowania ..............134 Podejścia do tworzenia struktury podziału pracy .......................................... 135 Podejścia przedmiotowe ................................................................................136 Podejścia czynnościowe .................................................................................137 Podejścia organizacyjne .................................................................................138 Prezentacja graficzna struktury podziału pracy ..............................................139 Podsumowanie .....................................................................................................142 Pytania do dyskusji ..............................................................................................143 Rozdział 5. Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu ..145 Szacowanie czasu trwania projektu ..................................................................145 Ilość zasobów a czas trwania działania ........................................................148 Zmienność czasu trwania działania .............................................................149 Sześć metod prognozowania czasu trwania działania ..............................150 Dokładność prognozy ...................................................................................154 6 Efektywne zarządzanie projektami Prognozowanie ilości potrzebnych zasobów .................................................. 155 Ludzie jako zasoby .........................................................................................156 Struktura podziału zasobów .........................................................................157 Prognozowanie czasu trwania działania jako funkcja dostępności zasobów ....158 Obliczanie czasu trwania działania na podstawie czasu pracy i procentu jednego dnia pracy ...................................................................158 Obliczanie procentu jednego dnia pracy na podstawie czasu trwania działania i czasu pracy ..................................................................159 Obliczanie czasu pracy na podstawie czasu trwania działania i procentu jednego dnia pracy ...................................................................159 Rozpisywanie profilu przypisania zasobów ...............................................159 Prognozowanie kosztów .....................................................................................160 Planowanie zasobów ......................................................................................160 Prognozowanie kosztów ................................................................................ 161 Budżetowanie kosztów ..................................................................................162 Kontrola kosztów ...........................................................................................162 Sesja planowania jako narzędzie prognozowania czasu trwania, kosztów i wymaganych zasobów ....................................................................163 Definiowanie wymaganych zasobów ..........................................................164 Definiowanie kosztów ...................................................................................165 Podsumowanie .....................................................................................................165 Pytania do dyskusji ..............................................................................................166 Rozdział 6. Diagram sieci projektu .........................................................167 Czym jest diagram sieci projektu? .....................................................................167 Tworzenie kompletnego diagramu sieci projektu .....................................168 Korzyści z tworzenia harmonogramu sieciowego .....................................169 Budowanie diagramu sieci metodą diagramowania pierwszeństwa ............ 171 Zależności ........................................................................................................173 Ograniczenia ...................................................................................................175 Zmienne opóźnione ......................................................................................179 Tworzenie wstępnego harmonogramu projektu .......................................180 Analiza wstępnego diagramu sieci projektu ....................................................185 Skracanie harmonogramu ............................................................................185 Rezerwa menedżerska ....................................................................................188 Tworzenie i analiza sieci podczas sesji wspólnego planowania projektowego ...............................................................................189 Podsumowanie .....................................................................................................192 Pytania do dyskusji ..............................................................................................192 Rozdział 7. Dostępność zasobów i koszty projektu a zmiany w harmonogramie ..................................................193 Problem dostępności zasobów ..........................................................................193 Poziomowanie zasobów .....................................................................................194 Akceptacja harmonogramu uwzględniającego poziom zasobów ................197 Spis treści 7 Strategie poziomowania zasobów .....................................................................197 Wykorzystywanie dostępnych zapasów czasu ............................................198 Przesuwanie daty zakończenia projektu .....................................................198 Wygładzanie ....................................................................................................199 Alternatywne metody tworzenia harmonogramu działań .......................199 Wpływ poziomowania zasobów na koszty projektu ......................................201 Wdrażanie mikropoziomowego planowania projektowego ........................ 202 Pakiety robocze ....................................................................................................203 Cel zastosowania pakietu roboczego .......................................................... 204 Format pakietu roboczego ........................................................................... 205 Podsumowanie .................................................................................................... 208 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 208 Rozdział 8. Wspólne sesje planowania projektowego: organizowanie i prowadzenie ............................................... 209 Wspólne sesje planowania projektowego ........................................................ 209 Planowanie sesji .............................................................................................. 211 Uczestnicy .......................................................................................................212 Warunki lokalowe ..........................................................................................215 Wyposażenie ...................................................................................................215 Plan sesji ...........................................................................................................215 Rezultaty ..........................................................................................................216 Propozycja projektu ............................................................................................217 Treść propozycji projektu .............................................................................218 Podsumowanie .....................................................................................................219 Pytania do dyskusji ..............................................................................................219 Rozdział 9. Rekrutacja, organizowanie i zarządzanie zespołem projektowym ........................................................221 Menedżer projektu a kierownik liniowy ......................................................... 222 Projekty jako narzędzia motywacji i rozwoju umiejętności ..........................223 Czynniki motywacyjne ................................................................................. 224 Czynniki higieniczne .................................................................................... 224 Rekrutacja zespołu projektowego .................................................................... 227 Menedżer projektu ........................................................................................ 228 Członkowie podstawowego zespołu projektowego ...................................230 Członkowie zespołu zaangażowani na zlecenie .........................................234 Organizowanie zespołu projektowego .............................................................238 Uprawnienia ....................................................................................................238 Odpowiedzialność .........................................................................................238 Równoważenie zespołu .................................................................................239 Jak uwolnić potencjał zespołu projektowego? ........................................... 240 Plan rozwoju zespołu .....................................................................................241 8 Efektywne zarządzanie projektami Ustalanie zasad pracy w zespole ....................................................................... 242 W jakich sytuacjach trzeba określić zasady pracy w zespole? .................. 242 Pokonywanie problemów .............................................................................243 Podejmowanie decyzji .................................................................................. 245 Rozwiązywanie konfliktów .......................................................................... 249 Budowanie konsensusu ................................................................................ 250 Burza mózgów ................................................................................................251 Spotkania zespołu ......................................................................................... 252 Zarządzanie komunikacją w zespole ................................................................253 Czas przekazywania informacji, treść komunikatów i kanały dystrybucji informacji .................................................................253 Zarządzanie komunikacją poza zespołem ................................................. 257 Podsumowanie .................................................................................................... 259 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 260 Rozdział 10.Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem ...........261 Kontrola a ryzyko ................................................................................................261 Działania regulujące ...................................................................................... 262 Wysoki poziom kontroli — niskie ryzyko .................................................263 Niski poziom kontroli — wysokie ryzyko ................................................ 264 Równoważenie systemu kontroli ................................................................ 264 Kontrola a jakość .................................................................................................265 System raportowania o postępach ....................................................................265 Rodzaje raportów o stanie projektu ............................................................266 Aktualizowanie informacji .......................................................................... 269 Częstotliwość raportowania .........................................................................271 Odchylenia od planu .....................................................................................271 Stosowanie graficznych narzędzi raportowania .............................................273 Diagramy Gantta ............................................................................................273 Trend odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych (celów cząstkowych) ....................................................................................273 Kontrola harmonogramu i kosztów .......................................................... 278 Raport o stanie projektu, wykonany na bazie struktury podziału pracy ..283 Stopień szczegółowości raportu ....................................................................... 285 Menedżer działania ....................................................................................... 285 Menedżer projektu ........................................................................................ 285 Zarządzający ................................................................................................... 286 Spotkania monitorujące postępy prac ............................................................ 286 Kto powinien uczestniczyć w spotkaniach monitorujących? ................. 286 W jakich porach organizować spotkania monitorujące? ........................ 287 Czemu służą spotkania monitorujące? ...................................................... 287 Zakres spotkań monitorujących ................................................................. 288 Zarządzanie zmianą ........................................................................................... 289 Spis treści 9 Zarządzanie eskalacją problemów ....................................................................293 Strategie zapobiegania eskalacji problemów ............................................. 294 Zespołowe zarządzanie problemami .......................................................... 295 Podsumowanie .................................................................................................... 296 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 296 Rozdział 11. Zamykanie projektu ............................................................299 Etapy procesu zamykania projektu ................................................................. 299 Uzyskanie akceptacji rezultatów projektu przez klienta ...............................300 Akceptacja nieformalna ................................................................................300 Akceptacja formalna ......................................................................................300 Dostarczenie zamówionych elementów ..........................................................301 Skompletowanie dokumentacji projektu ........................................................301 Audyt powdrożeniowy .......................................................................................303 Raport zamykający ..............................................................................................305 Uczczenie sukcesu ...............................................................................................306 Podsumowanie .....................................................................................................306 Pytania do dyskusji ..............................................................................................307 Rozdział 12. Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego ........... 309 Czym jest łańcuch krytyczny? ............................................................................310 Odchylenia czasu trwania: naturalne i specjalne ............................................310 Statystyczne uzasadnienie metody łańcucha krytycznego ............................ 311 Podejście do zarządzania projektami od strony łańcucha krytycznego ...... 313 Etap 1. Tworzenie harmonogramu terminów najwcześniejszych ...........314 Etap 2. Przekształcanie harmonogramu terminów najwcześniejszych w harmonogram terminów najpóźniejszych ..........................................314 Etap 3. Rozwiązywanie konfliktu zasobów ................................................ 315 Bufory ...................................................................................................................316 Czym są bufory? .............................................................................................316 Rodzaje buforów ............................................................................................316 Jak używamy buforów? ..................................................................................317 Zarządzanie buforami ...................................................................................318 Historia zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego .................321 Podsumowanie .....................................................................................................322 Pytania do dyskusji ..............................................................................................322 323 Część II Rozdział 13. Adaptacyjna struktura projektu — wprowadzenie ..................325 Definicja APF .......................................................................................................327 Ogólne spojrzenie na APF .................................................................................328 Zakres wersji ....................................................................................................328 Plan cyklu ........................................................................................................ 331 Budowa cyklu ..................................................................................................332 10 Efektywne zarządzanie projektami Punkt kontrolny klienta ................................................................................333 Przegląd rezultatów wersji .............................................................................334 Najważniejsze wartości APF ...............................................................................335 Orientacja na klienta .....................................................................................335 Współudział klienta .......................................................................................336 Informacja o efektach prac — wcześnie i często ........................................336 Ciągłe pytania i introspekcja ........................................................................337 Osiąganie rezultatów poprzez ciągłe zmiany .............................................337 Planowanie tylko najbliższej przyszłości ....................................................337 Podsumowanie .....................................................................................................338 Pytania do dyskusji ..............................................................................................338 Rozdział 14. Zakres wersji .....................................................................339 Definiowanie zakresu wersji projektu ..............................................................340 Tworzenie warunków satysfakcji ..................................................................341 Tworzenie statutu projektu ...........................................................................343 Ramy czasowe i budżet ..................................................................................345 Planowanie zakresu wersji ..................................................................................346 Tworzenie średniopoziomowej struktury podziału pracy .......................347 Kryteria szeregowania celów cząstkowych projektu (funkcjonalności) ....347 Ustalanie priorytetów ....................................................................................349 Ustalanie priorytetów w trójkącie zakresu projektu ..................................350 Określenie liczby i czasów trwania cykli .....................................................353 Przypisywanie funkcjonalności do cykli .....................................................354 Opis celów cząstkowych każdego cyklu ......................................................354 Podsumowanie .....................................................................................................355 Pytania do dyskusji ..............................................................................................355 Rozdział 15. Plan cyklu ..........................................................................357 Niskopoziomowa struktura podziału pracy w cyklu .....................................359 Mikrozarządzanie projektem w APF ................................................................360 Prognozowanie czasów trwania zadań .............................................................361 Prognozowanie wymaganych zasobów ............................................................362 Wpisywanie wymaganych zasobów do struktury podziału pracy ...........363 Identyfikowanie zapotrzebowania na unikalne zasoby ............................363 Określanie kolejności zadań ..............................................................................364 Podsumowanie .....................................................................................................364 Pytania do dyskusji ..............................................................................................365 Rozdział 16. Budowa cyklu .....................................................................367 Tworzenie mikropoziomowego harmonogramu i przypisywanie zasobów do zadań ................................................................368 Tworzenie pakietów roboczych .........................................................................372 Wykonywanie planu ...........................................................................................373 Spis treści 11 Monitorowanie i dostosowywanie harmonogramu budowy cyklu .............374 Bank zakresów .................................................................................................374 Rejestr problemów .........................................................................................375 Zhierarchizowana macierz zakresu .............................................................376 Spotkania monitorujące ................................................................................377 Raporty o stanie projektu ..............................................................................377 Podsumowanie .....................................................................................................378 Pytania do dyskusji ..............................................................................................378 Rozdział 17. Punkt kontrolny klienta .......................................................379 Jakich informacji potrzebujemy w punkcie kontrolnym klienta? ...............380 Porównanie funkcji planowanej z faktycznie zrealizowaną ....................381 Bank zakresu ...................................................................................................381 O co pytamy w punkcie kontrolnym klienta? .................................................381 Co zawierał plan? ............................................................................................381 Co faktycznie zrobiliśmy? .............................................................................382 Czy zakres wersji wciąż jest wiążący? ...........................................................382 Czy zespół pracował zgodnie z oczekiwaniami? ........................................383 Czego się nauczyliśmy? ..................................................................................383 Jak ulepszamy następny cykl? ............................................................................383 Zaktualizowana lista celów cząstkowych (funkcjonalności) ....................384 Na nowo uszeregowana lista funkcjonalności ...........................................384 Czas trwania następnego cyklu ....................................................................384 Podsumowanie .....................................................................................................385 Pytania do dyskusji ..............................................................................................385 Rozdział 18. Przegląd rezultatów wersji ..................................................387 Ocena osiągniętych korzyści biznesowych ......................................................388 Wnioski, które będą użyteczne w następnej wersji .........................................389 Wnioski użyteczne w doskonaleniu APF .........................................................389 Podsumowanie .....................................................................................................389 Pytania do dyskusji ..............................................................................................389 Rozdział 19. Odmiany APF .....................................................................391 Cykl sprawdzania koncepcji ..............................................................................392 Rewidowanie planu wersji ..................................................................................393 Ekstremalne zarządzanie projektami ...............................................................393 Definicja projektu ekstremalnego ................................................................394 Ogólnie o ekstremalnym zarządzaniu projektami ....................................395 TPM, APF i xPM — porównanie ..................................................................... 408 Podsumowanie .................................................................................................... 409 Pytania do dyskusji ..............................................................................................410 12 Efektywne zarządzanie projektami Część III 413 Rozdział 20.Zarządzanie portfelem projektów .........................................415 Wprowadzenie do zarządzania portfelem projektów ....................................416 Koncepcje zarządzania portfelem ................................................................416 Główne etapy zarządzania portfelem projektów .......................................418 Tworzenie strategii portfela .............................................................................. 420 Model zgodności strategicznej .....................................................................421 Macierz BCG (macierz produktów/usług) .................................................423 Macierz dystrybucji projektów .................................................................... 425 Model wzrostu i przetrwania ....................................................................... 427 Kategorie inwestycyjne projektów .............................................................. 427 Który model wybrać? .................................................................................... 428 Ocena zgodności projektu ze strategią portfela ............................................. 428 Hierarchizacja projektu i przyznanie funduszy ............................................ 429 Wymuszony ranking ......................................................................................430 Q-sort ...............................................................................................................431 Niezbędne, ważne, przydatne .......................................................................431 Kryteria ważone ..............................................................................................432 Model porównywania parami ......................................................................434 Ryzyko-korzyści ..............................................................................................435 Budowanie zrównoważonego portfela, złożonego z uszeregowanych projektów ..........................................................................436 Równoważenie portfela .................................................................................437 Model zgodności strategicznej i kryteria ważone ......................................438 Macierz dystrybucji projektów i wymuszony ranking ............................. 440 Model selekcji Grahama-Englunda, kategorie inwestycyjne projektów i macierz ryzyko-korzyści ....................................................... 442 Równoważenie portfela przez częściowe finansowanie i niepełne obsadzanie projektów .............................................................. 446 Zarządzanie aktywnymi projektami ................................................................ 446 Stan projektu .................................................................................................. 447 Raportowanie o stanie portfela ................................................................... 448 Zamykanie projektów w portfelu ......................................................................453 Osiągnięcie korzyści biznesowych projektu .............................................. 454 Czego nauczyliśmy się podczas realizacji projektu? ................................. 454 Przygotowanie projektu do zgłoszenia go do portfela ...................................455 Statut projektu dostosowany do potrzeb zarządzania portfelem ...........456 Dwuetapowe składanie propozycji projektu ............................................. 459 Przedkładanie całej propozycji projektu za jednym razem ..................... 459 Podsumowanie .................................................................................................... 460 Pytania do dyskusji ..............................................................................................461 Spis treści 13 Rozdział 21. Biuro wsparcia projektów ....................................................463 Przesłanki tworzenia biur zarządzania projektami ....................................... 464 Czym jest biuro wsparcia projektów? ...............................................................465 Jednostka organizacyjna utworzona na stałe albo na określony czas .....466 Portfel usług świadczonych przez PSO .......................................................466 Określony portfel projektów ....................................................................... 467 Nazewnictwo biur wsparcia projektów ........................................................... 468 Definiowanie misji biura wsparcia projektów ............................................... 469 Formułowanie celów PSO ................................................................................. 470 Funkcje PSO ........................................................................................................ 470 Wspieranie projektów ....................................................................................471 Konsultacje i doradztwo ................................................................................471 Tworzenie metod i standardów ................................................................... 472 Narzędzia informatyczne ..............................................................................473 Szkolenie ......................................................................................................... 474 Doradztwo w zarządzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów .............................................................................. 475 Struktura organizacyjna PSO ........................................................................... 476 Wirtualne i rzeczywiste biura wsparcia projektów ................................... 476 Biura proaktywne i reaktywne ..................................................................... 476 Biuro powołane na czas określony i na stałe ............................................. 476 Program i projekt .......................................................................................... 477 Biuro korporacyjne i funkcjonalne ............................................................ 477 Biura centralne i regionalne ......................................................................... 477 Miejsce PSO w organizacji ................................................................................ 477 Jak zorientować się, że PSO jest nam potrzebne? ........................................... 479 Raport Standish Group ................................................................................ 479 Sygnały wskazujące, że PSO jest organizacji potrzebne ........................... 480 Tworzenie PSO ................................................................................................... 482 Etapy wzrostu PSO ........................................................................................ 482 Planowanie PSO ............................................................................................ 484 Trudności związanie z tworzeniem PSO ........................................................ 495 Szybkość i cierpliwość ................................................................................... 496 Wdrażanie PSO metodą z dołu do góry ..................................................... 496 Myślenie systemowe ...................................................................................... 496 Systemy na poziomie całej organizacji ....................................................... 496 Zarządzanie wiedzą ....................................................................................... 497 Uczenie się ...................................................................................................... 497 Otwarta komunikacja ................................................................................... 497 Podsumowanie .................................................................................................... 497 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 498 14 Efektywne zarządzanie projektami Epilog Dodatki Dodatek Podsumowanie i wnioski ......................................................499 Komentarz Boba Wysockiego .......................................................................... 499 Komentarz Rudda McGary’ego ....................................................................... 500 503 Bibliografia ....................................................................... 505 Tradycyjne zarządzanie projektami ..................................................................506 Adaptacyjna struktura projektu ........................................................................514 Ekstremalne zarządzanie projektami ............................................................... 515 Zarządzanie projektami w całej organizacji ....................................................516 Skorowidz .........................................................................517 ROZDZIAŁ 11 Czym jest projekt? Sprawy nie zawsze są takie, jakimi się wydają. Fedrus, rzymski pisarz, autor bajek i mitów Definicja projektu A by zacząć mówić o projektach, musimy mieć punkt odniesienia. Zbyt często ludzie nazywają swoje zadania „projektami”. Projekt można ściśle zdefinio- wać. Jeżeli zestaw zadań lub prac do wykonania nie spełnia tej definicji, wte- dy nie możemy mówić o projekcie. Jeżeli chcemy korzystać z omawianych w tej książce technik, najpierw zdefiniujmy projekt. Projekt to sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym terminie bez przekraczania ustalonego budżetu, zgodnie z założonymi wymaganiami. Czego dowiesz się z tego rozdziału? Po przeczytaniu rozdziału będziesz potrafił: (cid:139) Zdefiniować projekt. (cid:139) Określić cechy projektu. (cid:139) Odróżnić projekt od programu, działania i zadania. (cid:139) Zinterpretować trzy parametry definiujące wymagania projektu. (cid:139) Klasyfikować projekty zgodnie z przyjętymi w tej książce zasadami. (cid:139) Zdefiniować terminy, takie jak zmiana zakresu projektu, pułapka nadziei, malejąca efektywność włożonej pracy i zmiany cech projektu. Definicja zamieszczona przed ramką składa się z kilku części. Prześledźmy każdą z nich, aby zdobyć wszechstronny pogląd o tym, czym jest projekt. 48 Rozdział 1. Sekwencja działań Projekt składa się z wielu działań, które muszą być wykonane w określonej kolejności lub inaczej sekwencji. Działanie to zdefiniowana część pracy. ODWOŁANIE Tę nieformalną definicję działania rozwiniemy w rozdziale 4. Sekwencja działań zależy od wymagań technicznych, a nie od prerogatyw menedżerów. Aby określić właściwą kolejność, najlepiej jest myśleć w katego- riach nakładów i rezultatów. × Jakie nakłady są potrzebne w celu rozpoczęcia działania? × Jakie rezultaty otrzymamy w wyniku wykonania działania? Rezultat jednego lub więcej działań staje się często nakładem w kolejnych działaniach lub zestawach działań. Należy unikać określania sekwencji na podstawie dostępnych zasobów lub za pomocą stwierdzeń typu „Pete zacznie pracować nad działaniem B, gdy tylko wykona działanie A”. Takie podejście zakłada sztuczną relację między działaniami. Co się stanie, jeżeli Pete będzie niedostępny? Nie chodzi o to, żeby w fazie tworzenia harmonogramu ignorować problem ograniczenia za- sobów, ale o to, że decyzje, kiedy wykorzystać jakie zasoby, podejmuje się później, w trakcie planowania poszczególnych działań. Niepowtarzalne działania Działania w ramach projektu są niepowtarzalne. Projekt nigdy wcześniej nie istniał i nigdy się nie powtórzy w takich samych warunkach. Nawet jeżeli po- stanowimy zrealizować ten sam projekt jeszcze raz, będziemy musieli podej- mować działania w odmiennych sytuacjach. Najczęściej przyczyny różnic są poza kontrolą — ktoś się spóźnia, ktoś inny jest chory lub wysiada zasilanie. Choć takie zdarzenia mogą mieć miejsce rzadko, nigdy nie wiemy, kiedy za- istnieją, z jakim natężeniem i jaki będą miały wpływ na harmonogram pro- jektu. Menedżer projektu nie może ignorować takich zdarzeń. Złożone działania Proste działania to np. koszenie trawy, malowanie domu, mycie samochodu czy ładowanie ciężarówki. Działania, które składają się na projekt, są złożone. Do takich działań należy np. zaprojektowanie intuicyjnego interfejsu użyt- kownika do systemu aplikacji. Czym jest projekt? 49 Powiązane działania Dla każdej pary działań projektu zachodzą między nimi logiczne lub tech- niczne relacje. Sekwencja działań wynika z ich wcześniejszego uporządkowania na podstawie tych relacji. Uważamy je za powiązane, ponieważ rezultat jednego działania jest nakładem kolejnego, np. musimy zaprojektować program, zanim będziemy go dostosowywać do szczegółowych wymagań. W projekcie może zajść potrzeba wykonania zestawu niepowiązanych ze sobą działań, np. pomalowania poszczególnych pomieszczeń w domu. Z pewnymi wyjątkami, pomieszczenia można pomalować w dowolnej kolejności, gdyż nie będzie to kolidowało z założonym efektem końcowym Zadanie zostanie wykonane, gdy wszystkie pomieszczenia zostaną pomalowane. Malowanie domu jest zestawem działań, jednak nie mieści się w naszej definicji projektu. Jeden cel Projekty muszą mieć jeden, konkretny cel ogólny, np. zaprojektowanie miej- skiego placu zabaw dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy socjalnej1. Projekty bardzo duże lub złożone mogą być podzielone na podprojekty, z których każdy spełnia definicję projektu. Taki podział pozwala poprawiać zarządza- nie i kontrolę projektu, np. praca nad podprojektami może zostać rozdzie- lona na poszczególne departamenty, oddziały lub obszary geograficzne. Ten nieco sztuczny podział złożonych projektów na podprojekty upraszcza two- rzenie harmonogramów i eliminuje straty czasu, który byłby potrzebny na komunikację między departamentami. Wada polega na tym, że podprojekty są wzajemnie współzależne. W ten sposób projekt staje się bardziej złożony i rosną potrzeby komunikacyjne. Określony czas realizacji Projekty mają określone daty ukończenia. Te daty mogą być narzucane przez zarządzających lub podmioty poza firmą, np. przez klientów lub agencję rzą- dową. Termin ukończenia jest poza kontrolą zespołu projektowego. Po dacie ukończenia projekt uznaje się za zamknięty bez względu na to, czy rezultaty zostały osiągnięte, czy nie. 1 W języku angielskim w dziedzinie zarządzania projektami stosuje się dwa różne terminy dla określenia celu: goal oraz objective. Goal to „cel ogólny” i zarazem nadrzędny. Jest określany poprzez zwięzłe i rzeczowe wyrażenia, dlatego do pewnego stopnia można go porównać z pojęciem misji firmy (jest ona wyrazem dążenia firmy do realizacji określonych postulatów — choć wyrażona w sposób ogólny, jest zwięzła i jasna). Objectives to „cele kierunkowe”, których realizacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego – zarówno krótko- jak i długoterminowe. Dla przykładu celem ogólnym może być wygranie wojny, natomiast celami kierunkowymi przejęcie kontroli na liniami komunikacyjnymi, sabotowanie produkcji i rozkodowywanie tajnych informacji wroga — przyp. red. 50 Rozdział 1. Bez przekraczania budżetu Projekty mają określone limity zasobów. Chodzi o maksymalną liczbę zaanga- żowanych osób, czas pracy urządzeń, zasoby finansowe i inne zasoby, które planuje się przeznaczyć do realizacji projektu. Zarządzający najczęściej mogą te limity dostosowywać do bieżących potrzeb projektu, jednak dla menedżera projektu limity są sztywne. Załóżmy, że w danym czasie w firmie pracuje tylko jeden projektant stron internetowych. Wielkość zasobu, dostępna dla mene- dżera projektu, jest więc stała. Zmienić wielkość zasobów mogą zarządzający firmą, lecz menedżer projektu nie może pozwolić sobie na ten luksus. ODWOŁANIE O limitach zasobów powiemy więcej w rozdziale 7. Zgodnie z wymaganiami Klient lub beneficjent końcowy projektu oczekuje od wykonawcy sprawno- ści działania i wysokiej jakości wykonania. Te oczekiwania mogą być narzu- cone z góry (np. ustalenie daty ukończenia projektu) lub uzgadniane z klientem (np. dostarczanie cotygodniowych raportów o sprzedaży). Mimo że menedżer projektu nie ma wpływu na wymagania projektu, w praktyce może doprowadzać do zmian założonych warunków, np. podczas określania wymagań klient mógł nie mieć wystarczającej ilości informacji na jakiś temat lub w otoczeniu projektu mogły zajść znaczące zmiany (ryzyko takich zmian jest tym większe, im dłuższy jest czas realizacji projektu). Nierealnym byłoby oczekiwanie, że wymagania pozostaną niezmienione od początku do końca cyklu realizacji projektu. Wymagania systemów mogą i będą się zmieniać. Zarządzanie zmianą to kolejne wyzwanie dla menedżera projektu. ODWOŁANIE W rozdziale 10. pokażemy Ci, jak skutecznie zarządzać projektem, kiedy zmieniają się wymagania klienta. Czym jest program? Program jest zbiorem projektów. Projekty w programie muszą być realizowane w określonej kolejności. Jest to warunek ukończenia programu. Programy obejmują wiele projektów, dlatego ich zakres jest szerszy niż w przypadku pojedynczych projektów, np. rząd Stanów Zjednoczonych realizuje program kosmiczny, który obejmuje kilkanaście dużych projektów, takich jak projekt Czym jest projekt? 51 Challengera2. Wykonawca budowlany może realizować określony w kontrakcie program budowy parku przemysłowo-technologicznego, zlecając poszczególne projekty podwykonawcom. W przeciwieństwie do projektów, w programach realizowanych jest wiele celów. W programie kosmicznym NASA podczas każdej misji kosmicznej jest pro- wadzonych kilka lub kilkanaście projektów badawczo-naukowych. Choć wszystkie eksperymenty są prowadzone na pokładzie jednego promu czy stacji orbitalnej, są one od siebie całkowicie niezależne. Wszystkie razem tworzą program. Parametry projektu W każdym projekcie wymagania definiowane są przez pięć parametrów: × zakres, jakość, × × koszty, × czas, × zasoby. Te parametry są wzajemnie współzależne — zmiana jednego może pociągać za sobą zmianę pozostałych, przywracając tym samym projektowi równowagę. W tym kontekście zestaw powyższych pięciu parametrów tworzy system, który musi pozostawać w równowadze, by zrównoważony był cały projekt. Wymie- nione parametry w dużym stopniu decydują o sukcesie lub porażce projektu, dlatego omówimy każdy z nich osobno. Zakres Zakres projektu to dokument określający jego granice. Zakres projektu defi- niuje nie tylko to, co zostanie zrobione, ale także to, co nie zostanie wyko- nane. W branży IT zakres projektu bywa nazywany specyfikacją funkcjonalną. Z kolei inżynierowie mówią najczęściej o zakresie prac. W obiegu są też inne nazwy, jak: dokument porozumienia, oświadczenie o zakresie projektu, doku- ment inicjacji projektu czy formularz projektu. Bez względu na swoją nazwę, 2 O katastrofie Challengera rozpisywali się dziennikarze i wypowiadali członkowie komisji śledczej, powołanej w celu wykrycia przyczyn wypadku. Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Kto tak naprawdę był odpowiedzialny za porażkę projektu? Dlaczego nikt nie zareagował na wczesne sygnały ostrzegawcze? Dlaczego zawiódł sprawdzony system kontroli NASA? Czy w tym przypadku zwyciężyła biurokracja? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w pełnym studium przypadku projektu Challengera, omówionym w książce Zarządzanie projektami. Studium przypadków, napisanej przez prof. Harolda Kerznera (Onepress, Gliwice 2005) — przyp. tłum. 52 Rozdział 1. ten dokument jest podstawą określania dalszych prac w projekcie. Dlatego bardzo ważne jest właściwe określenie zakresu. W rozdziale 3. powiemy, w jaki sposób prawidłowo określony zakres projektu warunkuje satysfakcję klienta. Już na początku projektu trzeba obrać właściwą drogę, a potem trzymać kurs. Nie twierdzimy, że zakres projektu jest niezmienny. Nie wiadomo, jak i kiedy, ale w trakcie realizacji zakres projektu na pewno się zmieni. Wykrycie tych zmian i zdecydowanie, jak dostosować do nich działania w projekcie to bodaj najpoważniejsze wyzwanie menedżera projektu. ODWOŁANIE Zakres projektu przybliżymy w rozdziale 3., a zarządzanie zakresem projektu zostanie omówione w rozdziale 10., w podrozdziale „Zarządzanie zmianą”. Jakość W każdym projekcie możemy mówić o dwóch kategoriach jakości: × Pierwszą jest jakość produktu. Chodzi tu o jakość rezultatów, dostarczanych w wyniku realizacji projektu. Aby zapewnić jakość produktu na wymaganym poziomie, polecamy tradycyjne narzędzia kontroli jakości, omówione w rozdziale 2. × Drugą jest jakość procesu zarządzania projektem. Oznacza to konieczność nieustannej kontroli jakości zarządzania i znajdywania sposobów jej usprawnienia. Odpowiednia jakość procesu jest więc efektem jej ciągłego doskonalenia i skutecznego nią zarządzania. Ten problem omawiamy w rozdziale 5. Dobry program zarządzania jakością pozwala monitorować postępy prac nad projektem. W ten sposób można w dowolnej chwili ustalić, czy projekt jest dobrą inwestycją. Korzysta na tym nie tylko klient, ale także wykonawca, który może wykorzystywać swoje zasoby bardziej efektywnie, ograniczając marno- trawstwo i liczbę poprawek w projekcie. Zarządzanie jakością nie dopuszcza kompromisów. W zamian zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, rozumia- nego jako ukończenie projektu i dostarczenie klientowi satysfakcji. Koszty Koszt wyrażony w jednostkach pieniężnych to kolejna zmienna, definiująca projekt. Koszty są określone w formie budżetu projektu. Koszty są szczególnie ważne, gdy rezultatem projektu jest osiąganie przychodów ze sprzedaży (kie- rowanej do klientów zewnętrznych lub wewnętrznych). Koszty są bardzo ważnym zagadnieniem od początku do końca cyklu reali- zacji projektu. Pierwszy problem pojawia się już na początku, zanim zostanie określony formalnie zakres projektu. Często klient szacuje wówczas wydatki Czym jest projekt? 53 jakich jego zdaniem wymagać będzie projekt. W zależności od stopnia wiedzy i nastawienia klienta, podana kwota może być bliska rzeczywistemu koszto- wi projektu lub bardzo daleka od niego. Konsultanci często mają do czynie- nia z sytuacjami, w których klient wyraźnie określa górną granicę budżetu. W takim przypadku dostosowuje się zakres projektu tak by nie przekroczyć narzuconych limitów. W bardziej formalnych sytuacjach menedżer projektu przedstawia klientowi propozycję całkowitego kosztu projektu. Nawet jeżeli menedżer projektu przedstawia tylko wstępną propozycję, klient może na tej podstawie podjąć decyzję o rozpoczęciu lub zaniechaniu projektu. Czas Klient określa ramy czasowe, w tym termin ukończenia projektu. Do pewnego stopnia koszty i czas są ze sobą powiązane. Czas realizacji projektu można skrócić, lecz w ten sposób zwykle rosną koszty. Czas jest bardzo ciekawym rodzajem zasobu. Nie można go zmagazynować. Jest zużywany bez względu na to, jak go wykorzystujemy. Celem menedżera projektu jest możliwie najbardziej efektywne i produktywne zagospodaro- wanie czasu, przeznaczonego na projekt. Przyszły czas (czyli ten, który dopiero nastąpi) może być rozdzielany wewnątrz projektu lub pomiędzy projektami. Od chwili rozpoczęcia projektu celem staje się wykonanie pracy w założonym harmonogramie. Dobry menedżer projektu wie o tym i zazdrośnie strzeże za- pasów przyszłego czasu. ODWOŁANIE To zagadnienie omówimy szczegółowo w rozdziałach 5., 7. (tu powiemy więcej o tworzeniu harmonogramów) i 9. Zasoby Zasoby w naukach ekonomicznych zazwyczaj ujmuje się w następujące grupy: × Zasoby kapitałowe — chodzi o wszelki fizyczny kapitał produkcyjny, np. nieruchomości, sprzęt produkcyjny, wyposażenie ogólne, środki transportu, surowce, materiały, półprodukty itp. × Zasoby ludzkie. × Zasoby technologiczne — chodzi o konkretną wiedzę, która jest dostępna zazwyczaj w postaci licencji, patentów, know-how itp. × Zasoby informacyjne — chodzi o zbiory informacji, które wykorzystuje w procesie decyzyjnym. Zasoby te są ograniczone w swej ilości, ich wykorzystanie może zostać zapla- nowane, a w razie potrzeby, można je pozyskać z zewnątrz. Zasoby te ulegają zużyciu w różnym stopniu — jedne są bardziej trwałe od innych. W każdym 54 Rozdział 1. przypadku są podstawą tworzenia harmonogramu działań w projekcie i jego prawidłowego wykonania. W przypadku projektów dotyczących rozwijania systemów kluczowym zaso- bem są ludzie. W takich projektach bardzo ważna jest też dostępność mocy ob- liczeniowej komputerów (przede wszystkim w fazie testowania). Zbyt długi czas przetwarzania danych często jest nie lada wyzwaniem dla menedżera pro- jektu, usiłującego nakreślić harmonogram, mieszczący się w narzuconych ramach czasowych. Trójkąt zakresu projektu Projekty są dynamicznymi systemami, które trzeba równoważyć. Udowod- nimy Ci, że nie jest to łatwe zadanie! Rysunek 1.1 ilustruje tę dynamikę. Rysunek 1.1. Trójkąt zakresu projektu Obszar wewnątrz trójkąta reprezentuje zakres i jakość projektu. Linie opisane jako czas, koszty i dostępność zasobów wyznaczają gr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: