Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 002860 23545791 na godz. na dobę w sumie
Efektywny trening antystresowy - ebook/pdf
Efektywny trening antystresowy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Cztery Głowy Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7843-265-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Agnieszka Jasińska, psycholog i doświadczona psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, w prostych słowach przedstawia definicję stresu i jego wpływu na nasze życie. Tytuł „Efektywny trening antystresowy” pozwala „zaprzyjaźnić się” ze stresem, nauczyć się mierzyć jego poziom i kontrolować za pomocą skutecznych i prostych do opanowania narzędzi. Po opanowaniu materiału stres nie będzie już taki straszny jak go malują.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EFEKTYWNY TRENING W RTRTRY TNYNYWNW EFEKTYWNY TRENINGGGGGNGINNIENRERR EFEEF YWYWTYKTEKFEEEEEE GGNG ANTYSTRESOWY RR ANTYSTRESOWYYWYYYWWOSOESRER WE WYWOWSOSRTRSTYSTYSTYNTNAN AN AA asiń Ja Agnieszka Jasińska Agnieszka Jasińska egnA eieg kańs kesszk ka GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE WEJDŹ NA WEJDŹ NA I WPISZ KOD: I WPISZ KOD: WWW.FISZKI.PL/GRATISY WWW.FISZKI.PL/GRATISY 40BaETA17 40BaETA17 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Czym jest stres? ............................................................... 1 Czym jest stres? ............................................................... 1 Jak radzimy sobie ze stresem? ............................... 7 Jak radzimy sobie ze stresem? ............................... 7 Myśli a emocje ................................................................. 11 Myśli a emocje ................................................................. 11 Techniki relaksacyjne ................................................. 18 Techniki relaksacyjne ................................................. 18 Emocje a samopoczucie .......................................... 27 Emocje a samopoczucie .......................................... 27 Uważność .......................................................................... 32 Uważność .......................................................................... 32 W zdrowym ciele – zdrowy duch! .................... 35 W zdrowym ciele – zdrowy duch! .................... 35 ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ  Wystąpienia publiczne  Wystąpienia publiczne  Idealna prezentacja krok po kroku  Idealna prezentacja krok po kroku  Efektywny trening antystresowy  Efektywny trening antystresowy  Naukowe sekrety motywacji  Naukowe sekrety motywacji BUCKIACADEMY.FISZKI.PL BUCKIACADEMY.FISZKI.PL SPRAWDŹ SPRAWDŹ Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Redakcja: Patrycja Wojsyk Redakcja: Patrycja Wojsyk Współpraca redakcyjna: Piotr Bucki Współpraca redakcyjna: Piotr Bucki Korekta: dr Tomasz Karpowicz Korekta: dr Tomasz Karpowicz Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-265-4 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-265-4 biuro@fi szki.pl biuro@fi szki.pl BUCKIACADEMY BUCKIACADEMY JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do materiałów dodatkowych online. Wystarczy materiałów dodatkowych online. Wystarczy 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, zawsze możesz wrócić do fi szek. zawsze możesz wrócić do fi szek. FISZKI FISZKI + + GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE TEORIA TEORIA WIDEO WIDEO NAGRANIA MP3 NAGRANIA MP3 ĆWICZENIA ĆWICZENIA MATERIAŁY MATERIAŁY DO POBRANIA DO POBRANIA PRZYDATNE LINKI PRZYDATNE LINKI CZYM JEST STRES? CZYM JEST STRES? CO TO JEST STRES? CO TO JEST STRES? Czemu tak się go boimy? Mówimy Czemu tak się go boimy? Mówimy o stresie językiem, który każe nam go o stresie językiem, który każe nam go traktować jak najgorszego wroga: „walcz traktować jak najgorszego wroga: „walcz ze stresem”, „pokonaj stres”, „nie daj się ze stresem”, „pokonaj stres”, „nie daj się stresowi”. stresowi”. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uzna- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uzna- ła, że stres to jedno z największych zagrożeń ła, że stres to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia w XXI wieku. dla zdrowia w XXI wieku. W takim razie – czy rzeczywiście po- W takim razie – czy rzeczywiście po- winniśmy się go bać? winniśmy się go bać? Przede wszystkim dobrze jest sobie Przede wszystkim dobrze jest sobie uzmysłowić, że stres może być naszym uzmysłowić, że stres może być naszym sprzymierzeńcem – nie zawsze jest zły. sprzymierzeńcem – nie zawsze jest zły. I o tej dobrej roli stresu też się tutaj do- I o tej dobrej roli stresu też się tutaj do- wiesz. Dzięki ćwiczeniom, które propo- wiesz. Dzięki ćwiczeniom, które propo- nuję, poznasz strategie radzenia sobie nuję, poznasz strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nauczysz się no- w trudnych sytuacjach, nauczysz się no- wych technik panowania nad nieprzy- wych technik panowania nad nieprzy- jemnymi emocjami oraz dowiesz się, jemnymi emocjami oraz dowiesz się, co zrobić, żeby stresować się dokładnie co zrobić, żeby stresować się dokładnie tyle, ile trzeba, i ani trochę więcej. tyle, ile trzeba, i ani trochę więcej. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1A 1A ĆWICZENIE 1 ĆWICZENIE 1 CO TO JEST STRES? CO TO JEST STRES? Zastanów się: jaka jest Twoja defi nicja Zastanów się: jaka jest Twoja defi nicja stresu? stresu? Jak myślisz: dlaczego stres jest po- Jak myślisz: dlaczego stres jest po- trzebny do życia? trzebny do życia? www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1B 1B CZYM JEST STRES? CZYM JEST STRES? DEFINICJA STRESU DEFINICJA STRESU Do psychologii i medycyny pojęcie Do psychologii i medycyny pojęcie stresu trafi ło w 1936 roku – Hans Seyle stresu trafi ło w 1936 roku – Hans Seyle (1907–1982), lekarz i endokrynolog (któ- (1907–1982), lekarz i endokrynolog (któ- ry badał zjawisko stresu przez ponad ry badał zjawisko stresu przez ponad 50 lat i aż 10 razy bliski był otrzymania 50 lat i aż 10 razy bliski był otrzymania Nagrody Nobla), zauważył duże podo- Nagrody Nobla), zauważył duże podo- bieństwo między procesem testowania bieństwo między procesem testowania metali pod kątem ich odporności na ob- metali pod kątem ich odporności na ob- ciążenia a reakcją ludzkiego organizmu ciążenia a reakcją ludzkiego organizmu na bodźce ze strony środowiska – np. na bodźce ze strony środowiska – np. fale zimna lub gorąca wywołują u ludzi fale zimna lub gorąca wywołują u ludzi reakcję alarmową. Reakcja ta jest tzw. reakcję alarmową. Reakcja ta jest tzw. reakcją niespecyfi czną (jej rodzaj nie reakcją niespecyfi czną (jej rodzaj nie zależy od rodzaju czynnika, jaki ją wy- zależy od rodzaju czynnika, jaki ją wy- wołuje). wołuje). www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2A 2A ĆWICZENIE 2 ĆWICZENIE 2 ROZPOZNAJ OBJAWY ROZPOZNAJ OBJAWY STRESU STRESU Przeczytaj poniższą defi nicję stresu: Przeczytaj poniższą defi nicję stresu: „Stres to reakcja organizmu w postaci „Stres to reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii do pokonywania róż- mobilizacji energii do pokonywania róż- norodnych przeszkód, barier, wymagań, norodnych przeszkód, barier, wymagań, bez względu na to, czy towarzyszą jej bez względu na to, czy towarzyszą jej przyjemne, czy – przykre odczucia”1. przyjemne, czy – przykre odczucia”1. Zastanów się, po czym poznajesz, że Zastanów się, po czym poznajesz, że się stresujesz – jakie są objawy Twojego się stresujesz – jakie są objawy Twojego stresu (np. brak apetytu czy – wręcz stresu (np. brak apetytu czy – wręcz przeciwnie – zwiększone łaknienie, a przeciwnie – zwiększone łaknienie, a może napięcie fi zyczne)? Jakie emocje może napięcie fi zyczne)? Jakie emocje przeżywasz wtedy najczęściej? przeżywasz wtedy najczęściej? 1 Wszystkie przypisy znajdziesz 1 Wszystkie przypisy znajdziesz w akademii online! w akademii online! www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2B 2B CZYM JEST STRES? CZYM JEST STRES? CO CIĘ STRESUJE? CO CIĘ STRESUJE? reakcję reakcję Niespecyfi czną Niespecyfi czną stresową stresową mogą wywoływać zdarzenia o bardzo mogą wywoływać zdarzenia o bardzo zróżnicowanej naturze – mówimy wte- zróżnicowanej naturze – mówimy wte- dy o tzw. stresorach: dy o tzw. stresorach:  fi zycznych – mogą to być: hałas, głód,  fi zycznych – mogą to być: hałas, głód, infekcje, temperatura powietrza, ciężka infekcje, temperatura powietrza, ciężka fi zyczna praca, długotrwała podróż czy fi zyczna praca, długotrwała podróż czy nadmiar bodźców; nadmiar bodźców;  psychicznych – do których  psychicznych – do których należą: obawy, zamartwianie się, należą: obawy, zamartwianie się, rozpamiętywanie przeszłości, nadmierne rozpamiętywanie przeszłości, nadmierne obciążenie zadaniami, utrata kontroli, obciążenie zadaniami, utrata kontroli, nadmiar zmian; nadmiar zmian;  społecznych – takich jak: konfl ikt, strata  społecznych – takich jak: konfl ikt, strata bliskich osób, trudne relacje. bliskich osób, trudne relacje. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 3A 3A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywny trening antystresowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: