Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 002556 22737387 na godz. na dobę w sumie
Ego to Twój wróg - książka
Ego to Twój wróg - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6760-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Historia zna wielu wybitnych ludzi, którzy po osiągnięciu sukcesu, zaślepieni sławą i bogactwem, popadali w obsesję na swoim punkcie, tracili swą świetność i ostatecznie upadali. Wiele fortun i wspaniałych firm utracono w spektakularny sposób. Równie wielu genialnych młodych ludzi nie osiągnęło pełni swoich możliwości, gdyż zaniechali zdobywania wiedzy i rozwoju. Każdy z nas łatwo może wpaść w pułapkę niedostrzegania własnych wad, ulegania złudzeniom i nieprzyjmowania krytyki. Przyczyna takich problemów jest znana od stuleci. Piszą o niej filozofowie i myśliciele, słusznie ostrzegając Cię przed najbliższym wrogiem: Twoim własnym ego.

Trzymasz w ręku książkę, dzięki której łatwiej odpowiesz sobie na parę ważkich pytań. Niezależnie od tego, czy stoisz u progu sukcesu, czy znajdujesz się na szczycie kariery, czy też właśnie poniosłeś największą porażkę w życiu, Twoje ego może skutecznie doprowadzić Cię do samozniszczenia. Dzięki tej inspirującej książce umiejętniej pokierujesz swoim życiem. Nie przeoczysz ważnych ostrzeżeń, unikniesz błędów i łatwiej zrealizujesz swoje cele. Powstrzymasz ego, zanim rozwiną się złe nawyki, wykształcisz w sobie pokorę i dyscyplinę, aby posłużyły Ci w momencie sukcesu, a także nauczysz się pielęgnować siłę i wytrwałość, tak by żadna porażka Cię nie zniszczyła.

Ujarzmij Twoje ego, zanim ono Cię pokona!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Ego Is the Enemy Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-283-6760-9 Copyright © 2016 by Ryan Holiday All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2018, 2020 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/egotwv Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI SPIS TRE(cid:165)CI Bolesny wst(cid:218)p Wprowadzenie 11 17 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I 27 D(cid:200)(cid:285)enie do sukcesu 36 S(cid:239)owa, s(cid:239)owa, s(cid:239)owa 41 By(cid:202) kim(cid:258) czy czego(cid:258) dokona(cid:202)? 47 Wci(cid:200)(cid:285) si(cid:218) ucz 53 Nie szukaj pasji 59 Zastosuj strategi(cid:218) p(cid:239)ótna 65 Panuj nad sob(cid:200) 71 Wyjd(cid:283) z w(cid:239)asnej g(cid:239)owy 77 Niebezpiecze(cid:241)stwa przedwczesnego popadania w pych(cid:218) Praca, praca, praca 82 We wszystkim, co wydarzy si(cid:218) potem, ego b(cid:218)dzie Twoim wrogiem… 87 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II Sukces Ucz si(cid:218) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie Nie opowiadaj sobie historyjek Co jest dla Ciebie wa(cid:285)ne? Kontrola, paranoja i poczucie, (cid:285)e co(cid:258) nam si(cid:218) nale(cid:285)y 9 93 102 107 113 118 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G Zarz(cid:200)dzaj sob(cid:200) Wystrzegaj si(cid:218) choroby o nazwie ja Rozmy(cid:258)laj nad bezkresem Zachowaj trze(cid:283)wo(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u W tym, co cz(cid:218)sto nast(cid:218)puje pó(cid:283)niej, ego jest Twoim wrogiem… 123 128 133 138 143 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III 149 Niepowodzenie 160 Czas aktywno(cid:258)ci czy czas bierno(cid:258)ci? 165 Wystarczy si(cid:218) stara(cid:202) Sceny z Podziemnego kr(cid:218)gu 171 176 Postaw granic(cid:218) 182 Prowad(cid:283) w(cid:239)asn(cid:200) kart(cid:218) wyników Zawsze kochaj 187 We wszystkim, co wydarzy si(cid:218) pó(cid:283)niej, ego jest Twoim wrogiem… 193 195 Epilog 201 Co powiniene(cid:258) przeczyta(cid:202) w dalszej kolejno(cid:258)ci? 203 Wybrana bibliografia Podzi(cid:218)kowania 207 10 Poleć książkęKup książkę BOLESNY WST(cid:125)P BOLESNY WST(cid:125)P T o nie jest ksi(cid:200)(cid:285)ka o mnie. Jednak poniewa(cid:285) dotyczy ona ego, odpowiem na pytanie, którego pomini(cid:218)cie by(cid:239)oby hipokryzj(cid:200). Kim, do diab(cid:239)a, jestem, aby pisa(cid:202) co(cid:258) takiego? Moja historia nie ma du(cid:285)ego znaczenia dla prezentowanych dalej lekcji, ale chc(cid:218) j(cid:200) pokrótce przedstawi(cid:202) w tym wst(cid:218)pie. Do(cid:258)wiad- czy(cid:239)em bowiem ego na ka(cid:285)dym z etapów mojego krótkiego (cid:285)ycia: aspiracje, sukces, pora(cid:285)ka i znów to samo, i wszystko od nowa. Gdy mia(cid:239)em 19 lat, wyczuwaj(cid:200)c zaskakuj(cid:200)ce i prze(cid:239)omowe mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci, zrezygnowa(cid:239)em ze studiów. Mentorzy rywalizowali o moj(cid:200) uwag(cid:218) i traktowali mnie jak swojego protegowanego. Postrzegany jako wschodz(cid:200)ca gwiazda, by(cid:239)em tym dzieciakiem. Sukces przyszed(cid:239) szybko. Gdy sta(cid:239)em si(cid:218) najm(cid:239)odszym dyrektorem w agencji promocji ta- lentów w Beverly Hills, uczestniczy(cid:239)em w podpisywaniu kontraktów z wieloma popularnymi zespo(cid:239)ami rockowymi i pracowa(cid:239)em z nimi. Doradza(cid:239)em w temacie ksi(cid:200)(cid:285)ek, które pó(cid:283)niej sprzedawa(cid:239)y si(cid:218) w mi- lionach egzemplarzy i tworzy(cid:239)y nowe gatunki literackie. W wieku 21 lat odpowiada(cid:239)em za strategi(cid:218) firmy American Apparel, wówczas jednej z najpopularniejszych marek modowych na (cid:258)wiecie. Wkrótce zosta(cid:239)em dyrektorem ds. marketingu. W wieku 25 lat opublikowa(cid:239)em pierwsz(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218). Sta(cid:239)a si(cid:218) ona natychmiastowym, cho(cid:202) kontrowersyjnym bestsellerem. Na ok(cid:239)adce dominowa(cid:239)a moja twarz. Pewne studio zarezerwowa(cid:239)o sobie prawo do nakr(cid:218)cenia serialu telewizyjnego o moim (cid:285)yciu. W ci(cid:200)gu kilku nast(cid:218)pnych lat wpad(cid:239)em w wiele pu(cid:239)apek sukcesu takich jak: 11 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G wp(cid:239)ywy, publiczne wyst(cid:218)py, obecno(cid:258)(cid:202) w prasie, zasoby, pieni(cid:200)dze, a nawet troch(cid:218) s(cid:239)awy. Pó(cid:283)niej na podstawie tych aktywów zbudo- wa(cid:239)em odnosz(cid:200)c(cid:200) sukcesy firm(cid:218), gdzie pracowa(cid:239)em ze znanymi i hoj- nymi klientami oraz wykonywa(cid:239)em obowi(cid:200)zki, dzi(cid:218)ki którym zapra- szano mnie na konferencje i ciekawe imprezy. Wraz z sukcesami pojawi(cid:239)a si(cid:218) pokusa opowiadania historyjek, koloryzowania, pomijania u(cid:258)miechów losu i dodawania do tego wszystkiego mitologii. Mam tu na my(cid:258)li godn(cid:200) Herkulesa walk(cid:218) o wielko(cid:258)(cid:202) wbrew wszelkiemu prawdopodobie(cid:241)stwu: spanie na pod- (cid:239)odze, odrzucenie przez rodziców, cierpienie z powodu ambicji. Przez tego typu opowiadanie ostatecznie zaczynasz uto(cid:285)samia(cid:202) si(cid:218) z w(cid:239)asnym talentem, a twoj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) wyznaczaj(cid:200) osi(cid:200)gni(cid:218)cia. Jednak takie historie nigdy nie s(cid:200) szczere ani pomocne. W tym, co tu pisz(cid:218), opu(cid:258)ci(cid:239)em wiele rzeczy. Wygodnie pomin(cid:200)(cid:239)em stres i po- kusy. Bolesne upadki i b(cid:239)(cid:218)dy — wszystkie b(cid:239)(cid:218)dy — pozostawi(cid:239)em na zapleczu, wybieraj(cid:200)c atrakcyjniejsze wydarzenia. S(cid:200) momenty, o których mówi(cid:218) niech(cid:218)tnie: publiczne upokorzenie przez osob(cid:218), któr(cid:200) podziwia(cid:239)em, co wstrz(cid:200)sn(cid:218)(cid:239)o mn(cid:200) do tego stopnia, (cid:285)e trafi(cid:239)em pó(cid:283)niej na pogotowie; dzie(cid:241), w którym straci(cid:239)em panowanie nad sob(cid:200), wszed(cid:239)em do gabinetu szefa i powiedzia(cid:239)em, (cid:285)e nie mog(cid:218) ju(cid:285) tego znie(cid:258)(cid:202) i wracam do szko(cid:239)y (i mówi(cid:239)em to na powa(cid:285)nie); ulotny charakter s(cid:239)awy autora bestsellera i to, jak krótko moja ksi(cid:200)(cid:285)ka nim by(cid:239)a (przez tydzie(cid:241)); spotkanie z czytelnikami, na którym pojawi(cid:239)a si(cid:218) jedna osoba; rozpad za(cid:239)o(cid:285)onej przeze mnie firmy i konieczno(cid:258)(cid:202) jej odbudowania, co zdarzy(cid:239)o mi si(cid:218) dwukrotnie. To tylko niektóre chwile, które zosta(cid:239)y zr(cid:218)cznie ocenzurowane. Ten bardziej kompletny obraz to nadal tylko wycinek z (cid:285)ycia, ale widoczne s(cid:200) w nim du(cid:285)o wa(cid:285)niejsze kwestie — przynajmniej w kontek(cid:258)cie tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Chodzi tu o ambicj(cid:218), osi(cid:200)gni(cid:218)cia i prze- ciwno(cid:258)ci. Nie wierz(cid:218) w objawienia ani w jeden jedyny moment, który zmienia cz(cid:239)owieka. Takich chwil jest wiele. W okresie ok. sze(cid:258)ciu miesi(cid:218)cy w 2014 r. przytrafi(cid:239)a mi si(cid:218) ca(cid:239)a seria takich momentów. Najpierw American Apparel, firma, w której wykona(cid:239)em du(cid:285)(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) najlepszej pracy, znalaz(cid:239)a si(cid:218) na skraju bankructwa z setkami milionów dolarów d(cid:239)ugu. Sta(cid:239)a si(cid:218) tylko cieniem z czasów dawnej (cid:258)wietno(cid:258)ci. Jej za(cid:239)o(cid:285)yciel, którego ju(cid:285) jako m(cid:239)ody cz(cid:239)owiek gor(cid:200)co podziwia(cid:239)em, zosta(cid:239) bezceremonialnie zwolniony przez w(cid:239)asno- 12 Poleć książkęKup książkę BOLESNY WST(cid:125)P r(cid:218)cznie wybrany zarz(cid:200)d i sko(cid:241)czy(cid:239), (cid:258)pi(cid:200)c na kanapie u przyjaciela. Pó(cid:283)niej agencja promocji talentów, w której si(cid:218) wybi(cid:239)em, te(cid:285) wpa- d(cid:239)a w k(cid:239)opoty. Zosta(cid:239)a pozwana przez klientów, którym by(cid:239)a win- na du(cid:285)(cid:200) sum(cid:218). W tym samym czasie jeden z moich mentorów wy- cofa(cid:239) si(cid:218) z firmy i nasza relacja si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:239)a. To byli ludzie, wokó(cid:239) których zbudowa(cid:239)em swoje (cid:285)ycie. Ludzie, których podziwia(cid:239)em i od których si(cid:218) uczy(cid:239)em. Ich stabilno(cid:258)(cid:202) — finansowa, emocjonalna, psychologiczna — nie tylko by(cid:239)a czym(cid:258), co przyjmowa(cid:239)em za pewnik. By(cid:239)a ona centralnym punktem moje- go istnienia i poczucia warto(cid:258)ci. A jednak widzia(cid:239)em, jak wszyscy oni jeden po drugim si(cid:218) za(cid:239)amuj(cid:200). Sytuacja si(cid:218) zmieni(cid:239)a lub przynajmniej takie mia(cid:239)em wra(cid:285)enie. Droga od pragnienia zostania kim(cid:258) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie do zdania so- bie sprawy, (cid:285)e nigdy nie chc(cid:218) sta(cid:202) si(cid:218) kim(cid:258) takim, to cios, na który nie sposób si(cid:218) przygotowa(cid:202). Trudno(cid:258)ci dotkn(cid:218)(cid:239)y tak(cid:285)e mnie. Dok(cid:239)adnie w czasie, w którym najmniej mog(cid:239)em sobie na to pozwoli(cid:202), zacz(cid:218)(cid:239)y wychodzi(cid:202) na jaw problemy zaniedbywane przeze mnie w (cid:285)yciu. Mimo sukcesów znów znalaz(cid:239)em si(cid:218) w mie(cid:258)cie, w którym zaczy- na(cid:239)em, zestresowany i przepracowany, po oddaniu du(cid:285)ej cz(cid:218)(cid:258)ci ci(cid:218)(cid:285)- ko zdobytej wolno(cid:258)ci, poniewa(cid:285) nie potrafi(cid:239)em odmówi(cid:202) pieni(cid:200)dzom i ekscytacji zwi(cid:200)zanej z powa(cid:285)nymi kryzysami. By(cid:239)em tak spi(cid:218)ty, (cid:285)e najdrobniejsze zak(cid:239)ócenie doprowadza(cid:239)o mnie do niepowstrzyma- nych wybuchów w(cid:258)ciek(cid:239)o(cid:258)ci. Praca, która zawsze przychodzi(cid:239)a mi (cid:239)atwo, sta(cid:239)a si(cid:218) m(cid:218)czarni(cid:200). Moja wiara w siebie i innych ludzi pod- upad(cid:239)a, podobnie jak jako(cid:258)(cid:202) mojego (cid:285)ycia. Pami(cid:218)tam, jak pewnego dnia po tygodniach w trasie wróci(cid:239)em do domu i dozna(cid:239)em ataku paniki, poniewa(cid:285) sie(cid:202) wi-fi nie dzia(cid:239)a(cid:239)a. Je(cid:258)li nie wy(cid:258)l(cid:218) tych e-maili, je(cid:258)li nie wy(cid:258)l(cid:218) tych e-maili, je(cid:258)li nie wy(cid:258)l(cid:218) tych e-maili, je(cid:258)li nie wy(cid:258)l(cid:218) tych e-maili… Wydaje ci si(cid:218), (cid:285)e robisz to, co powiniene(cid:258). Spo(cid:239)ecze(cid:241)stwo ci(cid:218) za to wynagradza. Pó(cid:283)niej jednak widzisz, jak twoja przysz(cid:239)a (cid:285)ona ci(cid:218) opuszcza, poniewa(cid:285) nie jeste(cid:258) ju(cid:285) tym samym cz(cid:239)owiekiem co wcze- (cid:258)niej. Jak mog(cid:239)o do tego doj(cid:258)(cid:202)? Czy naprawd(cid:218) jednego dnia mo(cid:285)esz mie(cid:202) wra(cid:285)enie, (cid:285)e stoisz na ramionach olbrzymów, a nast(cid:218)pnego starasz si(cid:218) wygrzeba(cid:202) z rumowiska powsta(cid:239)ego w wyniku wielu wy- buchów i próbujesz uratowa(cid:202) co(cid:258) z ruin? 13 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G Korzy(cid:258)(cid:202) z tego by(cid:239)a taka, (cid:285)e musia(cid:239)em pogodzi(cid:202) si(cid:218) z faktem bycia pracoholikiem. Nie w sensie: „Och, on po prostu za du(cid:285)o pracuje” lub: „Zrelaksuj si(cid:218) i nie przejmuj si(cid:218) tym”, ale raczej: „Je(cid:258)li si(cid:218) nie wyk(cid:200)pie i nie zacznie spotyka(cid:202) z lud(cid:283)mi, umrze m(cid:239)odo”. Zro- zumia(cid:239)em, (cid:285)e nap(cid:218)d i przymus, które pozwoli(cid:239)y mi tak szybko od- nie(cid:258)(cid:202) sukces, maj(cid:200) swoj(cid:200) cen(cid:218), zap(cid:239)acon(cid:200) te(cid:285) przez wielu innych. Wa(cid:285)na by(cid:239)a nie tyle ilo(cid:258)(cid:202) pracy, ile jej przesadne znaczenie w mojej wizji siebie. By(cid:239)em tak beznadziejnie uwi(cid:218)ziony we w(cid:239)asnej g(cid:239)owie, (cid:285)e sta(cid:239)em si(cid:218) niewolnikiem w(cid:239)asnych my(cid:258)li. Efektem by(cid:239)o b(cid:239)(cid:218)dne ko(cid:239)o bólu i frustracji. Musia(cid:239)em odkry(cid:202), dlaczego tak si(cid:218) sta(cid:239)o — je(cid:258)li chcia(cid:239)em unikn(cid:200)(cid:202) równie tragicznego za(cid:239)amania. Przez d(cid:239)ugi czas jako badacz i autor studiowa(cid:239)em histori(cid:218) oraz biznes. Podobnie jak we wszystkich obszarach dotycz(cid:200)cych ludzi, tak i tu odpowiednio d(cid:239)uga perspektywa pozwala dostrzec uniwer- salne prawa. S(cid:200) to tematy, które od dawna mnie fascynuj(cid:200). Najwa(cid:285)- niejszym z nich by(cid:239)o ego. Ego i jego wp(cid:239)yw na (cid:285)ycie nie by(cid:239)y dla mnie czym(cid:258) nowym. Bada- nia do tej ksi(cid:200)(cid:285)ki rozpocz(cid:200)(cid:239)em prawie rok przed opisanymi wcze(cid:258)niej wydarzeniami. Jednak moje bolesne do(cid:258)wiadczenia z tego okresu pozwoli(cid:239)y mi spojrze(cid:202) na analizowane kwestie w nieosi(cid:200)galny dla mnie wcze(cid:258)niej sposób. Zobaczy(cid:239)em, (cid:285)e negatywne skutki ego s(cid:200) widoczne nie tylko we mnie i na kartach historii, ale te(cid:285) w(cid:258)ród przyjació(cid:239), klientów, wspó(cid:239)- pracowników, a tak(cid:285)e w(cid:258)ród najwy(cid:285)ej postawionych osób z ró(cid:285)nych bran(cid:285). Ego kosztowa(cid:239)o podziwianych przeze mnie ludzi setki milio- nów dolarów i — podobnie jak w przypadku Syzyfa — odsuwa(cid:239)o ich od zrealizowania celów tu(cid:285) przed ich osi(cid:200)gni(cid:218)ciem. Na tym etapie sam przynajmniej zobaczy(cid:239)em, jak wygl(cid:200)da taki upadek. Po kilku miesi(cid:200)cach od u(cid:258)wiadomienia problemu wytatuowa- (cid:239)em sobie na prawym przedramieniu napis EGO IS THE ENEMY, czyli „EGO TO WRÓG”. Nie wiem, sk(cid:200)d wzi(cid:200)(cid:239)em te s(cid:239)owa; zapew- ne z jakiej(cid:258) ksi(cid:200)(cid:285)ki, któr(cid:200) czyta(cid:239)em dawno temu. Natychmiast jednak okaza(cid:239)y si(cid:218) one (cid:283)ród(cid:239)em ukojenia i ukierunkowania. Na lewym ramieniu nosz(cid:218) napis o podobnie niejasnym pochodzeniu: THE OBSTACLES IS THE WAY, czyli „PRZESZKODA JEST DROG(cid:107)”. Teraz ka(cid:285)dego dnia spogl(cid:200)dam na te dwa zwroty i pos(cid:239)uguj(cid:218) si(cid:218) nimi jak wskazówkami w trakcie podejmowania (cid:285)yciowych decyzji. Nie 14 Poleć książkęKup książkę BOLESNY WST(cid:125)P mog(cid:218) nie patrzy(cid:202) na nie, gdy p(cid:239)ywam, medytuj(cid:218), pisz(cid:218), wychodz(cid:218) rano spod prysznica. Oba s(cid:200) dla mnie przygotowaniem — i rad(cid:200) — w wyborach w(cid:239)a(cid:258)ciwej drogi w prawie ka(cid:285)dej sytuacji, w jakiej mog(cid:218) si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202). Napisa(cid:239)em t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) nie dlatego, (cid:285)e posiad(cid:239)em jak(cid:200)(cid:258) m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) i czuj(cid:218) si(cid:218) uprawniony do jej g(cid:239)oszenia, ale dlatego, (cid:285)e chcia(cid:239)bym móc j(cid:200) przeczyta(cid:202) w krytycznych prze(cid:239)omowych momentach w(cid:239)a- snego (cid:285)ycia — gdy sam, podobnie jak inne osoby, zosta(cid:239)em wezwa- ny do udzielenia odpowiedzi na najwa(cid:285)niejsze pytanie, jakie cz(cid:239)o- wiek mo(cid:285)e sobie w (cid:285)yciu zada(cid:202): „Kim chc(cid:218) by(cid:202)?”. A tak(cid:285)e: „Jak(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) wybior(cid:218) (z (cid:239)ac. quod vitae sectabor iter)?”. Poniewa(cid:285) odkry(cid:239)em, (cid:285)e s(cid:200) to ponadczasowe i uniwersalne pyta- nia, poza tym fragmentem (wst(cid:218)pem) staram si(cid:218) korzysta(cid:202) w ksi(cid:200)(cid:285)ce z filozofii i z historycznych przyk(cid:239)adów zamiast z w(cid:239)asnego (cid:285)ycia. Ksi(cid:200)(cid:285)ki historyczne pe(cid:239)ne s(cid:200) opowie(cid:258)ci o ow(cid:239)adni(cid:218)tych obsesj(cid:200) genialnych wizjonerach, którzy zmienili (cid:258)wiat za pomoc(cid:200) czystej, niemal niezrozumia(cid:239)ej si(cid:239)y. Odkry(cid:239)em jednak, (cid:285)e je(cid:258)li si(cid:218) temu do- k(cid:239)adniej przyjrze(cid:202), histori(cid:218) tworz(cid:200) te(cid:285) jednostki na ka(cid:285)dym kroku walcz(cid:200)ce ze swoim ego, unikaj(cid:200)ce (cid:258)wiate(cid:239) reflektorów i stawiaj(cid:200)ce wy(cid:285)sze cele ponad d(cid:200)(cid:285)enie do s(cid:239)awy. Zajmowanie si(cid:218) takimi przy- padkami i przedstawianie ich sta(cid:239)o si(cid:218) moim sposobem na ich po- znanie oraz przyswojenie ich wa(cid:285)nych cech. Podobnie jak pozosta(cid:239)e napisane przeze mnie ksi(cid:200)(cid:285)ki, ta równie(cid:285) jest inspirowana filozofi(cid:200) stoików i innych wybitnych klasycznych my(cid:258)licieli. Cz(cid:218)sto si(cid:218)gam do nich we wszystkich moich tekstach, a tak(cid:285)e opieram si(cid:218) na nich w (cid:285)yciu. Je(cid:258)li znajdziesz w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce co(cid:258) pomocnego dla siebie, zawdzi(cid:218)czasz to im, a nie mnie. Mówca Demostenes powiedzia(cid:239) kiedy(cid:258), (cid:285)e cnota rozpoczyna si(cid:218) od zrozumienia i jest realizowana dzi(cid:218)ki odwadze. Musimy zacz(cid:200)(cid:202) od spojrzenia na siebie i (cid:258)wiat w zupe(cid:239)nie nowy sposób. Nast(cid:218)pnie musimy walczy(cid:202) o to, by si(cid:218) zmieni(cid:202) i zachowa(cid:202) te zmiany — to trudna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tej pracy. Nie mówi(cid:218), (cid:285)e powiniene(cid:258) st(cid:239)amsi(cid:202) lub zdusi(cid:202) wszelkie przejawy ego w swoim (cid:285)yciu. Nie twierdz(cid:218) nawet, (cid:285)e jest to mo(cid:285)liwe. Przedstawiam tu tylko przyk(cid:239)ady, moralne opowiastki, które zach(cid:218)caj(cid:200) do pój(cid:258)cia za lepszymi impulsami. W s(cid:239)ynnej Etyce Arystoteles, opisuj(cid:200)c natur(cid:218) ludzk(cid:200), pos(cid:239)uguje si(cid:218) analogi(cid:200) do powykrzywianego kawa(cid:239)ka drewna. Aby wyelimino- wa(cid:202) krzywizny, do(cid:258)wiadczony cie(cid:258)la powoli przyk(cid:239)ada si(cid:239)(cid:218) w od- 15 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G wrotnym do nich kierunku, prostuj(cid:200)c je. Dwa tysi(cid:200)ce lat pó(cid:283)niej Immanuel Kant stwierdzi(cid:239): „Z powykrzywianego drewna ludzko(cid:258)ci nie sposób uzyska(cid:202) nic prostego”. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e nigdy nie wyelimi- nujemy wszystkich skrzywie(cid:241), ale mo(cid:285)emy d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do tego, by sta(cid:202) si(cid:218) bardziej prostymi. Mi(cid:239)o jest poczu(cid:202) si(cid:218) wyj(cid:200)tkowym, pe(cid:239)nym si(cid:239)y lub zainspirowa- nym. Jednak nie temu ma s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) ta ksi(cid:200)(cid:285)ka. Stara(cid:239)em si(cid:218) opracowa(cid:202) j(cid:200) w taki sposób, by(cid:258) dotar(cid:239) do tego samego miejsca, w którym ja sko(cid:241)czy(cid:239)em, pisz(cid:200)c j(cid:200) — (cid:285)eby(cid:258) my(cid:258)la(cid:239) mniej o sobie. Mam nadzie- j(cid:218), (cid:285)e staniesz si(cid:218) mniej zaanga(cid:285)owany w opowiadan(cid:200) przez Ciebie histori(cid:218) o w(cid:239)asnej wyj(cid:200)tkowo(cid:258)ci i w efekcie zyskasz zdolno(cid:258)(cid:202) do realizowania zmieniaj(cid:200)cych (cid:258)wiat zada(cid:241), które sobie wyznaczysz. 16 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE WPROWADZENIE Pierwsza zasada mówi, (cid:285)e nie mo(cid:285)esz si(cid:218) oszukiwa(cid:202) — a naj(cid:239)atwiej jest ci zwodzi(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie samego siebie. — RICHARD FEYNMAN M o(cid:285)liwe, (cid:285)e jeste(cid:258) m(cid:239)ody i pe(cid:239)en ambicji. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e jeste(cid:258) m(cid:239)ody i zmagasz si(cid:218) z trudno(cid:258)ciami. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e zarobi(cid:239)e(cid:258) kilka pierwszych milionów, podpisa(cid:239)e(cid:258) pierwszy kontrakt, dosta(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) do jakiej(cid:258) elitarnej grupy lub osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o na ca(cid:239)e (cid:285)ycie. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e jeste(cid:258) zdumiony tym, jak samotnie jest na szczycie. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e odpowiadasz za kierowanie innymi w trakcie kryzysu. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie straci(cid:239)e(cid:258) prac(cid:218). Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e znalaz(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) na dnie. Niezale(cid:285)nie od tego, w jakim miejscu si(cid:218) znajdujesz i co robisz, Twój najgorszy wróg znajduje si(cid:218) w Tobie. Jest nim Twoje ego. „Mnie to nie dotyczy — my(cid:258)lisz sobie. — Nikt nigdy nie nazwa(cid:239) mnie egocentrykiem”. Zapewne zawsze uwa(cid:285)a(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) za stosunkowo zrównowa(cid:285)on(cid:200) osob(cid:218). Jednak problemy z ego s(cid:200) nieod(cid:239)(cid:200)czne w(cid:258)ród osób z ambicjami, talentami, pop(cid:218)dami i potencja(cid:239)em do ich reali- zacji. Dok(cid:239)adnie to samo, co sprawia, (cid:285)e jeste(cid:258)my tak obiecuj(cid:200)cymi my(cid:258)licielami, praktykami, twórcami i przedsi(cid:218)biorcami, co popy- cha nas na szczyt w danych dziedzinach, powoduje te(cid:285), (cid:285)e (cid:239)atwo poddajemy si(cid:218) omawianej ciemniejszej stronie naszej psychiki. 17 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G Nie jest to ksi(cid:200)(cid:285)ka o ego w sensie freudowskim. Sigmund Freud wyja(cid:258)nia(cid:239) ego za pomoc(cid:200) analogii. Mówi(cid:239), (cid:285)e jest ono jak je(cid:283)dziec na koniu. To zwierz(cid:218) reprezentuje nie(cid:258)wiadome pop(cid:218)dy, nato- miast ego stara si(cid:218) nim kierowa(cid:202). Wspó(cid:239)cze(cid:258)ni psychologowie po- s(cid:239)uguj(cid:200) si(cid:218) za(cid:258) s(cid:239)owem „egotysta” do opisu kogo(cid:258), kto jest niebez- piecznie skoncentrowany na sobie i lekcewa(cid:285)y wszystkich innych. Wszystkie te definicje s(cid:200) prawdziwe, ale poza kontekstem klinicznym niewiele z nich po(cid:285)ytku. Ego, z którym stykamy si(cid:218) najcz(cid:218)(cid:258)ciej, odpowiada mniej for- malnej definicji, zwi(cid:200)zanej z niezdrowym przekonaniem na temat w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci. Chodzi o arogancj(cid:218) i skoncentrowan(cid:200) na sobie ambicj(cid:218). Tym podej(cid:258)ciem pos(cid:239)uguj(cid:218) si(cid:218) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Ego to kapry- (cid:258)ne dziecko w ka(cid:285)dym z nas, które chce stawia(cid:202) na swoim, ignoruj(cid:200)c wszystko i wszystkich poza tym. Potrzeba bycia lepszym ni(cid:285), kim(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285), docenianym za co(cid:258) ponad wszelk(cid:200) rozs(cid:200)dn(cid:200) potrzeb(cid:218) — to w(cid:239)a(cid:258)nie ego. To poczucie wy(cid:285)szo(cid:258)ci i (cid:258)mia(cid:239)o(cid:258)ci wykraczaj(cid:200)ce poza granice pewno(cid:258)ci siebie i talentu. Problemy pojawiaj(cid:200) si(cid:218), gdy wizje siebie i (cid:258)wiata staj(cid:200) si(cid:218) tak przesadne, (cid:285)e zaczynaj(cid:200) zniekszta(cid:239)ca(cid:202) otaczaj(cid:200)c(cid:200) nas rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Gdy, jak wyja(cid:258)nia trener Bill Walsh, „pewno(cid:258)(cid:202) siebie przeradza si(cid:218) w arogancj(cid:218), asertywno(cid:258)(cid:202) w upór, a nadmierna wiara w siebie pro- wadzi do beztroski”. Tak dzia(cid:239)a ego, które, jak ostrzega pisarz Cyril Connolly, „ci(cid:200)gnie nas w dó(cid:239) jak si(cid:239)a grawitacji”. W tym uj(cid:218)ciu ego jest wrogiem tego, czego pragniesz, i tego, co masz: opanowania fachu, prawdziwie twórczych pomys(cid:239)ów, dobrej wspó(cid:239)pracy z innymi, budowania lojalno(cid:258)ci i wsparcia, d(cid:239)ugowiecz- no(cid:258)ci, powtarzalno(cid:258)ci i utrwalenia sukcesów. Ego niweczy atuty i oka- zje. Jest magnesem dla wrogów i b(cid:239)(cid:218)dów, Scyll(cid:200) i Charybd(cid:200). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas nie jest „egomaniakami”, jednak ego jest (cid:283)ród(cid:239)em prawie ka(cid:285)dej wyobra(cid:285)alnej trudno(cid:258)ci i przeszkody — od przyczyn pora(cid:285)ek po to, dlaczego musimy nieustannie wygrywa(cid:202), i to kosztem innych. Od powodów, dla których nie mamy tego, czego pragnie- my, po to, dlaczego zdobycie tego nie sprawia, (cid:285)e czujemy si(cid:218) lepiej. Zwykle nie postrzegamy sytuacji w ten sposób. Za nasze proble- my obwiniamy co(cid:258) innego (zwykle innych ludzi). Jeste(cid:258)my, jak uj(cid:200)(cid:239) to kilka tysi(cid:218)cy lat temu poeta Lukrecjusz, „chorymi lud(cid:283)mi nie(cid:258)wia- domymi przyczyn swoich dolegliwo(cid:258)ci”. Dotyczy to zw(cid:239)aszcza lu- 18 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE dzi sukcesu, którzy nie potrafi(cid:200) dostrzec, czego ego nie pozwala im osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), poniewa(cid:285) widz(cid:200) wy(cid:239)(cid:200)cznie swoje dokonania. W przypadku ka(cid:285)dej ambicji i ka(cid:285)dego celu — zarówno du(cid:285)ego, jak i ma(cid:239)ego — ego przeszkadza nam w podró(cid:285)y, w któr(cid:200) wk(cid:239)adamy ca(cid:239)y wysi(cid:239)ek. Jeden z pionierów na stanowisku CEO, Harold Geneen, po- równa(cid:239) egoizm do alkoholizmu: „Egotysta nie potyka si(cid:218), zrzucaj(cid:200)c rzeczy z biurka. Nie j(cid:200)ka si(cid:218) ani nie (cid:258)lini. Nie. Zamiast tego staje si(cid:218) coraz bardziej arogancki, a niektórzy ludzie, nie wiedz(cid:200)c, co kryje si(cid:218) pod t(cid:200) postaw(cid:200), myl(cid:200) t(cid:218) arogancj(cid:218) z poczuciem w(cid:239)adzy i pew- no(cid:258)ci(cid:200) siebie”. Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e egoty(cid:258)ci pope(cid:239)niaj(cid:200) ten sam b(cid:239)(cid:200)d w stosunku do siebie, nie zdaj(cid:200)c sobie sprawy z choroby, w jak(cid:200) popadli, i tego, (cid:285)e ich ona zabija. Je(cid:258)li ego jest g(cid:239)osem mówi(cid:200)cym nam, (cid:285)e jeste(cid:258)my lepsi ni(cid:285) w rze- czywisto(cid:258)ci, mo(cid:285)na uzna(cid:202), (cid:285)e utrudnia odniesienie prawdziwego sukcesu, poniewa(cid:285) uniemo(cid:285)liwia bezpo(cid:258)redni i szczery kontakt z ota- czaj(cid:200)cym nas (cid:258)wiatem. Jeden z pierwszych cz(cid:239)onków klubu Anonimo- wych Alkoholików zdefiniowa(cid:239) ego jako „(cid:258)wiadome izolowanie si(cid:218) od”. Od czego? Od wszystkiego. Jest wiele negatywnych objawów tej izolacji: nie mo(cid:285)emy wspó(cid:239)- pracowa(cid:202) z innymi, je(cid:258)li budujemy wokó(cid:239) siebie (cid:258)ciany; nie mo(cid:285)emy ulepszy(cid:202) (cid:258)wiata, je(cid:258)li nie rozumiemy ani jego, ani samych siebie; nie mo(cid:285)emy przyjmowa(cid:202) informacji zwrotnych, je(cid:258)li nie potrafimy lub nie chcemy otrzymywa(cid:202) przekazu z zewn(cid:200)trz; nie potrafimy dostrzega(cid:202) ani tworzy(cid:202) okazji, je(cid:258)li zamiast dostrzegania tego, co znajduje si(cid:218) przed nami, (cid:285)yjemy w (cid:258)wiecie w(cid:239)asnych fantazji. Bez trafnej oceny w(cid:239)asnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci w porównaniu z umiej(cid:218)tno(cid:258)ciami innych lu- dzi b(cid:218)dziemy nie tyle pewni siebie, ile pogr(cid:200)(cid:285)eni w z(cid:239)udzeniach. Jak chcesz dotrze(cid:202) do innych ludzi, motywowa(cid:202) ich i kierowa(cid:202) nimi, je(cid:258)li nie potrafisz zrozumie(cid:202) ich potrzeb, poniewa(cid:285) utraci(cid:239)e(cid:258) kon- takt nawet z w(cid:239)asnymi? Performerka Marina Abramovi(cid:202) ujmuje to bezpo(cid:258)rednio: „Je(cid:258)li zaczniesz wierzy(cid:202) w swoj(cid:200) wielko(cid:258)(cid:202), oznacza to (cid:258)mier(cid:202) twojej kre- atywno(cid:258)ci”. Ego jest podtrzymywane przez jedn(cid:200) rzecz: komfort. D(cid:200)(cid:285)enie do czego(cid:258) wielkiego — niezale(cid:285)nie od tego, czy w dziedzinie sportu, sztuki czy biznesu — cz(cid:218)sto budzi l(cid:218)k. Ego go (cid:239)agodzi. Jest wyba- wieniem od niepewno(cid:258)ci. Zast(cid:218)puj(cid:200)c racjonalne i (cid:258)wiadome cz(cid:218)(cid:258)ci 19 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G psychiki przechwa(cid:239)kami i koncentracj(cid:200) na sobie, ego mówi nam to, co chcemy us(cid:239)ysze(cid:202), i to wtedy, kiedy nam to odpowiada. Jest to jednak krótkoterminowe rozwi(cid:200)zanie o d(cid:239)ugotrwa(cid:239)ych konsekwencjach. EGO ZAWSZE BY(cid:146)O OBECNE. TERAZ SI(cid:125) ROZZUCHWALI(cid:146)O Obecnie bardziej ni(cid:285) kiedykolwiek wcze(cid:258)niej kultura podsyca ego. Nigdy jeszcze nie by(cid:239)o tak (cid:239)atwo opowiada(cid:202) o sobie i si(cid:218) puszy(cid:202). Mo(cid:285)emy przed milionami fanów i obserwatorów przechwala(cid:202) si(cid:218) naszymi celami, co niegdy(cid:258) by(cid:239)o przywilejem tylko gwiazd rocka i guru. Mo(cid:285)emy (cid:258)ledzi(cid:202) naszych idoli na Twitterze i komunikowa(cid:202) si(cid:218) z nimi, mo(cid:285)emy czyta(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ki i teksty z witryn, ogl(cid:200)da(cid:202) wyst(cid:200)- pienia TED Talks, czerpa(cid:202) z „w(cid:218)(cid:285)a stra(cid:285)ackiego” inspiracji i po- twierdzania swojej warto(cid:258)ci w niespotykanym wcze(cid:258)niej stopniu (istnieje nawet przeznaczona do tego aplikacja). Mo(cid:285)emy og(cid:239)osi(cid:202) si(cid:218) CEO naszej istniej(cid:200)cej tylko na papierze firmy. Mo(cid:285)emy zamie- (cid:258)ci(cid:202) wa(cid:285)n(cid:200) wiadomo(cid:258)(cid:202) w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych i czeka(cid:202) na sp(cid:239)ywaj(cid:200)ce gratulacje. Mo(cid:285)emy publikowa(cid:202) artyku(cid:239)y na nasz temat w miejscach, które by(cid:239)y (cid:283)ród(cid:239)ami obiektywnego dziennikarstwa. Niektórzy z nas korzystaj(cid:200) z tego w wi(cid:218)kszym stopniu ni(cid:285) inni, ale to tylko kwestia nat(cid:218)(cid:285)enia. Poza zmianami w technologii jeste(cid:258)my namawiani do tego, by przede wszystkim uwierzy(cid:202) w nasz(cid:200) wyj(cid:200)tkowo(cid:258)(cid:202). Mówi(cid:200) nam: „Miej wielkie marzenia”, „(cid:191)yj odwa(cid:285)nie”, „Niech ci(cid:218) zapami(cid:218)taj(cid:200)” i „B(cid:200)d(cid:283) nieustraszony”. Uwa(cid:285)amy, (cid:285)e sukces wymaga odwa(cid:285)nej wizji lub fantastycznego planu. Zak(cid:239)adamy, (cid:285)e tak w(cid:239)a(cid:258)nie by(cid:239)o z za(cid:239)o(cid:285)y- cielami firmy X lub mistrzowskiej dru(cid:285)yny Y. Ale czy rzeczywi(cid:258)cie? Czy naprawd(cid:218) tak by(cid:239)o? W mediach ogl(cid:200)damy podejmuj(cid:200)cych ry- zyko pysza(cid:239)ków i ludzi sukcesu, po czym w nadziei na w(cid:239)asne osi(cid:200)- gni(cid:218)cia próbujemy na(cid:258)ladowa(cid:202) ich s(cid:239)uszne przekonanie, odpowiedni(cid:200) postaw(cid:218). Zak(cid:239)adamy zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) przyczynowo-skutkow(cid:200), która w rzeczy- wisto(cid:258)ci nie wyst(cid:218)puje. Bierzemy objawy powodzenia za sam sukces i w swojej naiwno(cid:258)ci mylimy efekt uboczny z przyczyn(cid:200). 20 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE Oczywi(cid:258)cie dla niektórych ludzi ego si(cid:218) sprawdza. Wiele s(cid:239)yn- nych postaci historycznych by(cid:239)o znanych z egoizmu. Ale równie egoistyczni byli liczni nieudacznicy, których jest znacznie wi(cid:218)cej. (cid:191)yjemy jednak w kulturze, która zach(cid:218)ca do rzutu ko(cid:258)(cid:202)mi, posta- wienia zak(cid:239)adu niezale(cid:285)nie od ryzyka. GDZIEKOLWIEK SI(cid:125) ZNAJDUJESZ, EGO TE(cid:191) TAM JEST W danym momencie (cid:285)ycia ludzie znajduj(cid:200) si(cid:218) na jednym z trzech etapów. Albo do czego(cid:258) d(cid:200)(cid:285)ymy i staramy si(cid:218) pozostawi(cid:202) (cid:258)lad we wszech(cid:258)wiecie, albo osi(cid:200)gn(cid:218)li(cid:258)my sukces — ma(cid:239)y lub wielki, albo ponie(cid:258)li(cid:258)my pora(cid:285)k(cid:218) — ostatnio lub jedn(cid:200) z wielu. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas p(cid:239)ynnie przechodzi przez te etapy. D(cid:200)(cid:285)ymy do czego(cid:258) do czasu odniesienia sukcesu, cieszymy si(cid:218) sukcesami do czasu poniesienia pora(cid:285)ki lub zwi(cid:218)kszenia si(cid:218) d(cid:200)(cid:285)e(cid:241), a po pora(cid:285)ce mo(cid:285)emy ponownie zacz(cid:200)(cid:202) do czego(cid:258) d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) lub osi(cid:200)ga(cid:202) sukcesy. Ego jest wrogiem na ka(cid:285)dym z tych etapów. W pewnym sensie jest ono wrogiem budowania, podtrzymywania i dochodzenia do siebie. Gdy wszystko toczy si(cid:218) szybko i (cid:239)atwo, problemy mog(cid:200) by(cid:202) nieodczuwalne. Jednak w czasach zmian lub trudno(cid:258)ci… Dlatego ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest podzielona na trzy cz(cid:218)(cid:258)ci: d(cid:200)(cid:285)enie, sukces, pora(cid:285)ka. Cel takiej struktury jest prosty: ma ona pomóc powstrzyma(cid:202) ego wcze(cid:258)nie, zanim rozwin(cid:200) si(cid:218) z(cid:239)e nawyki, zast(cid:200)pi(cid:202) p(cid:239)yn(cid:200)ce z ego po- kusy pokor(cid:200) i dyscyplin(cid:200) w momencie odniesienia sukcesu, a tak(cid:285)e piel(cid:218)gnowa(cid:202) si(cid:239)(cid:218) i wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202), tak by w chwili, gdy los obróci si(cid:218) przeciwko Tobie, pora(cid:285)ka Ci(cid:218) nie zniszczy(cid:239)a. Krótko mówi(cid:200)c: ksi(cid:200)(cid:285)ka ma pomóc Ci by(cid:202): (cid:120) skromnym w d(cid:200)(cid:285)eniach, (cid:120) wdzi(cid:218)cznym w obliczu sukcesów, (cid:120) odpornym w obliczu pora(cid:285)ek. Nie chc(cid:218) przez to powiedzie(cid:202), (cid:285)e nie jeste(cid:258) wyj(cid:200)tkowy i (cid:285)e nie masz czego(cid:258) wspania(cid:239)ego do zrobienia podczas swojego krótkiego (cid:285)ycia na tej planecie. Nie chodzi o to, (cid:285)e nie nale(cid:285)y przekracza(cid:202) 21 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G granic kreatywno(cid:258)ci, tworzy(cid:202) wynalazków, czu(cid:202) inspiracji lub d(cid:200)- (cid:285)y(cid:202) do naprawd(cid:218) ambitnych zmian i innowacji. Wprost przeciw- nie. Jednak aby móc osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to wszystko i podejmowa(cid:202) ryzyko, potrzebna jest równowaga. Kwakier William Penn zaobserwowa(cid:239): „Budowle, które s(cid:200) tak bardzo nara(cid:285)one na warunki atmosferyczne, potrzebuj(cid:200) solidnych fundamentów”. A WI(cid:125)C CO TERAZ? Ksi(cid:200)(cid:285)ka, któr(cid:200) trzymasz w r(cid:218)ku, zosta(cid:239)a napisana z pewnym opty- mistycznym za(cid:239)o(cid:285)eniem: Twoje ego nie jest si(cid:239)(cid:200), której stale musisz si(cid:218) poddawa(cid:202). Mo(cid:285)na sobie z ni(cid:200) poradzi(cid:202). Mo(cid:285)na j(cid:200) ukierunkowa(cid:202). W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce przyjrzysz si(cid:218) postaciom takim jak: William Tecum- seh Sherman, Katharine Graham, Jackie Robinson, Eleanor Ro- osevelt, Bill Walsh, Benjamin Franklin, Belizariusz, Angela Merkel i George Marshall. Czy zdo(cid:239)aliby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to, co osi(cid:200)gn(cid:218)li — ura- towali padaj(cid:200)ce firmy, rozwin(cid:218)li sztuk(cid:218) wojskow(cid:200), wyeliminowali segregacj(cid:218) rasow(cid:200) w baseballu, zrewolucjonizowali atak w futbolu ameryka(cid:241)skim, przeciwstawili si(cid:218) tyranii, m(cid:218)(cid:285)nie znosili nieszcz(cid:218)(cid:258)cia — gdyby z powodu ego byli skupieni na sobie i nieugruntowani? To (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) i kontakt z rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200) — o której pisarz i stra- teg Robert Greene powiedzia(cid:239) kiedy(cid:258), (cid:285)e musimy by(cid:202) z ni(cid:200) zwi(cid:200)zani tak jak paj(cid:200)k z sieci(cid:200) — by(cid:239)y (cid:283)ród(cid:239)em ich wybitnych dzie(cid:239) sztuki, pism, projektów, biznesów, dzia(cid:239)a(cid:241) marketingowych i przywództwa. Z analiz tych postaci wynika, (cid:285)e by(cid:239)y to osoby ugruntowane, rozwa(cid:285)ne i bezwzgl(cid:218)dnie realistyczne. Nie chodzi o to, (cid:285)e by(cid:239)y w pe(cid:239)ni wolne od podszeptów ego. Wiedzia(cid:239)y jednak, jak w odpowiednich momentach je powstrzyma(cid:202), ukierunkowa(cid:202) i podporz(cid:200)dkowa(cid:202) sobie. Byli to wielcy, a jednocze(cid:258)nie skromni ludzie. Chwileczk(cid:218), ale „taki to a taki” mia(cid:239) wielkie ego i odniós(cid:239) sukces. Co ze Steve’em Jobsem? Co z Kanye’em Westem? Mo(cid:285)emy stara(cid:202) si(cid:218) uzasadni(cid:202) najgorsze zachowania, wskazuj(cid:200)c nietypowe przypadki. Nikt jednak nie odniós(cid:239) sukcesu dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e by(cid:239) pogr(cid:200)(cid:285)ony w iluzji, skupiony na sobie lub oderwany od rzeczy- wisto(cid:258)ci. Nawet je(cid:258)li te cechy s(cid:200) skorelowane lub powi(cid:200)zane z nie- którymi znanymi lud(cid:283)mi, to samo dotyczy te(cid:285) wielu innych aspek- tów: uzale(cid:285)nie(cid:241), nadu(cid:285)y(cid:202) (wzgl(cid:218)dem samego siebie lub innych), 22 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE depresji, manii. Gdy przyjrzysz si(cid:218) (cid:285)yciu takich osób, zobaczysz, (cid:285)e najwi(cid:218)cej osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)y w okresach, gdy przeciwstawia(cid:239)y si(cid:218) wymie- nionym impulsom, zaburzeniom i wadom. Dopiero po uwolnieniu si(cid:218) od ego i obci(cid:200)(cid:285)e(cid:241) cz(cid:239)owiek mo(cid:285)e w pe(cid:239)ni wykorzysta(cid:202) swoje mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Dlatego przyjrzymy si(cid:218) osobom takim jak Howard Hughes, per- ski król Kserkses, John DeLorean, Aleksander Wielki. Poznasz te(cid:285) ku przestrodze wiele opowie(cid:258)ci o innych postaciach, które utraci(cid:239)y kontakt z rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200), co pokaza(cid:239)o, jak wielkim ryzykiem mo- (cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202) s(cid:239)uchanie ego. Przyjrzymy si(cid:218) kosztownym lekcjom wyniesionym przez tych ludzi i cenie, jak(cid:200) zap(cid:239)acili w formie nie- szcz(cid:218)(cid:258)cia i samozniszczenia. Zobaczysz, jak cz(cid:218)sto nawet odnosz(cid:200)ce najwi(cid:218)ksze sukcesy osoby wahaj(cid:200) si(cid:218) mi(cid:218)dzy skromno(cid:258)ci(cid:200) a s(cid:239)ucha- niem ego. Ujrzysz te(cid:285) wynikaj(cid:200)ce z tego problemy. Po wyeliminowaniu ego zostaje nam to, co prawdziwe. Zamiast ego pojawia si(cid:218) skromno(cid:258)(cid:202). Jest to jednak twarda skromno(cid:258)(cid:202) po(cid:239)(cid:200)- czona z pewno(cid:258)ci(cid:200) siebie. Podczas gdy ego jest sztuczne, tego ro- dzaju pewno(cid:258)(cid:202) siebie zapewnia odporno(cid:258)(cid:202). Ego jest przyw(cid:239)aszczane, na pewno(cid:258)(cid:202) siebie trzeba zapracowa(cid:202). Ego jest samozwa(cid:241)cze, a wy- nikaj(cid:200)ca z niego duma jest sztuczna. Ego oszukuje, pewno(cid:258)(cid:202) siebie przygotowuje na trudno(cid:258)ci. To jak ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy trucizn(cid:200) a sku- tecznym lekiem. Na dalszych stronach zobaczysz, (cid:285)e pewno(cid:258)(cid:202) siebie pozwoli(cid:239)a cichemu i niedocenianemu genera(cid:239)owi sta(cid:202) si(cid:218) czo(cid:239)owym wojow- nikiem i strategiem Stanów Zjednoczonych w trakcie wojny sece- syjnej. Inny genera(cid:239) z powodu ego utraci(cid:239) po tej samej wojnie w(cid:239)adz(cid:218) i wp(cid:239)ywy oraz popad(cid:239) w n(cid:218)dz(cid:218) i nies(cid:239)aw(cid:218). Pewno(cid:258)(cid:202) siebie pomog(cid:239)a statecznej niemieckiej badaczce nie tylko sta(cid:202) si(cid:218) przywódczyni(cid:200) no- wego rodzaju, ale te(cid:285) si(cid:239)(cid:200) na rzecz pokoju. Ego sprawi(cid:239)o, (cid:285)e dwóch ró(cid:285)nych, cho(cid:202) równie b(cid:239)yskotliwych i odwa(cid:285)nych in(cid:285)ynierów XX w., da(cid:239)o si(cid:218) wci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) w wir s(cid:239)awy i (cid:285)ycia celebrytów, po czym ich na- dzieje zosta(cid:239)y rozwiane w wyniku niepowodze(cid:241), bankructwa, skan- dalu i szale(cid:241)stwa. Pewno(cid:258)(cid:202) siebie poprowadzi(cid:239)a jedn(cid:200) z najgorszych dru(cid:285)yn w historii ligi NFL do trzykrotnego zwyci(cid:218)stwa w Super Bowl i pó(cid:283)niej do powstania jednej z najwi(cid:218)kszych pot(cid:218)g futbolu ameryka(cid:241)skiego. Natomiast niezliczeni inni trenerzy, politycy, przed- si(cid:218)biorcy i pisarze pokonali podobne trudno(cid:258)ci tylko po to, by — co zdarza si(cid:218) cz(cid:218)(cid:258)ciej — szybko odda(cid:202) miejsce na szczycie komu(cid:258) innemu. 23 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G Niektórzy ucz(cid:200) si(cid:218) pokory, inni wybieraj(cid:200) ego. Niektórzy s(cid:200) przy- gotowani na zmienne koleje losu: zarówno na korzystny, jak i nie- korzystny bieg wydarze(cid:241). Inni takiego przygotowania nie maj(cid:200). Co wybierzesz? Kim si(cid:218) staniesz? Si(cid:218)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) po t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), poniewa(cid:285) czujesz, (cid:285)e ostatecznie b(cid:218)dziesz musia(cid:239) odpowiedzie(cid:202) na te pytania — (cid:258)wiadomie b(cid:200)d(cid:283) nie. No có(cid:285), oto ten moment. Pora zaczyna(cid:202). 24 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I 25 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G 26 Poleć książkęKup książkę D(cid:107)(cid:191)ENIE DO SUKCESU D(cid:107)(cid:191)ENIE DO SUKCESU Zamierzamy co(cid:258) zrobi(cid:202). Mamy cel, misj(cid:218), nowy pocz(cid:200)tek. Ka(cid:285)da wielka podró(cid:285) rozpoczyna si(cid:218) od tego miejsca, jednak zbyt wielu z nas nigdy nie dociera do planowanego celu. Cz(cid:218)sto win(cid:218) za to po- nosi ego. Podbudowujemy si(cid:218), opowiadaj(cid:200)c niestworzone historie. Udajemy, (cid:285)e wszystko ju(cid:285) wiemy. Pozwalamy naszej gwie(cid:283)dzie jasno rozb(cid:239)ysn(cid:200)(cid:202), po czym nasze plany ko(cid:241)cz(cid:200) si(cid:218) niepowodzeniem i nie mamy poj(cid:218)cia, dlaczego tak si(cid:218) sta(cid:239)o. To objawy ego, a lekarstwem na nie s(cid:200) pokora i kontakt z rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200). 27 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G NIEZALE(cid:191)NIE OD TEGO, DO CZEGO D(cid:107)(cid:191)YSZ, EGO TO TWÓJ WRÓG… 28 Poleć książkęKup książkę D(cid:107)(cid:191)ENIE DO SUKCESU D(cid:107)(cid:191)ENIE DO SUKCESU Mówi(cid:200), (cid:285)e chirurg jest odwa(cid:285)ny, je(cid:258)li r(cid:218)ka nie dr(cid:285)y mu nawet w trakcie operacji na nim samym. Równie (cid:258)mia(cid:239)y jest kto(cid:258), kto nie waha si(cid:218) zedrze(cid:202) tajemniczej zas(cid:239)ony samou(cid:239)udy, zakrywaj(cid:200)cej przed nim szpetot(cid:218) jego w(cid:239)asnego post(cid:218)powania. — ADAM SMITH O ko(cid:239)o 374 r. p.n.e. Izokrates, jeden z najbardziej znanych na- uczycieli i mówców w Atenach, napisa(cid:239) list do m(cid:239)odego cz(cid:239)o- wieka o imieniu Demonik. Przyja(cid:283)ni(cid:239) si(cid:218) ze zmar(cid:239)ym nied(cid:239)ugo wcze- (cid:258)niej ojcem ch(cid:239)opca i chcia(cid:239) przekaza(cid:202) Demonikowi rady dotycz(cid:200)ce tego, jak ten móg(cid:239)by bra(cid:202) przyk(cid:239)ad z rodzica. By(cid:239)y to ró(cid:285)ne rady — od praktycznych po moralne. Wszystkie one mia(cid:239)y posta(cid:202) opisan(cid:200) przez Izokratesa jako „szlachetne mak- symy”. By(cid:239)y one, jak uj(cid:200)(cid:239) to Izokrates, „zasadami na przysz(cid:239)e lata”. Demonik, podobnie jak wielu z nas, by(cid:239) ambitny. Izokrates na- pisa(cid:239) do niego, poniewa(cid:285) droga ambicji bywa niebezpieczna. Zacz(cid:200)(cid:239) od przekazania ch(cid:239)opcu, (cid:285)e „(cid:285)adne ozdoby nie staj(cid:200) si(cid:218) tob(cid:200) w rów- nym stopniu jak skromno(cid:258)(cid:202), sprawiedliwo(cid:258)(cid:202) i opanowanie; s(cid:200) to cnoty, które — z czym zgodzi si(cid:218) ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek — pozwalaj(cid:200) za- panowa(cid:202) nad charakterem m(cid:239)odzie(cid:241)ca”. „(cid:109)wicz si(cid:218) w samokon- troli” — pisa(cid:239) Izokrates, ostrzegaj(cid:200)c Demonika, by nie podda(cid:239) si(cid:218) w(cid:239)adzy „nastrojów, przyjemno(cid:258)ci i bólu”. „Brzyd(cid:283) si(cid:218) pochlebcami, tak samo jak k(cid:239)amcami; i jedni, i drudzy szkodz(cid:200) tym, którzy im zaufaj(cid:200)”. 29 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G Izokrates chcia(cid:239), by Demonik by(cid:239) „(cid:285)yczliwy dla tych, którzy si(cid:218) do niego zbli(cid:285)aj(cid:200), a nigdy wynios(cid:239)y, albowiem nawet niewolnikowi trud- no jest znie(cid:258)(cid:202) pych(cid:218) aroganta”, a tak(cid:285)e by „d(cid:239)ugo sprawy rozwa(cid:285)a(cid:239), ale szybko realizowa(cid:239) swoje postanowienia”. Doda(cid:239): „Najlepszym, co w sobie mamy, s(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)ciwe s(cid:200)dy”. Zach(cid:218)ca(cid:239) te(cid:285) do ci(cid:200)g(cid:239)ego (cid:202)wicze- nia intelektu, „poniewa(cid:285) najwi(cid:218)ksz(cid:200) rzecz(cid:200) w najmniejszej skali jest sprawny umys(cid:239) w ludzkim ciele”. Niektóre z tych porad mog(cid:200) brzmie(cid:202) znajomo. Dzieje si(cid:218) tak, poniewa(cid:285) w trakcie 2000 lat znalaz(cid:239)y one drog(cid:218) do Williama Szekspi- ra, który cz(cid:218)sto przestrzega(cid:239) przed rozbuchanym ego. W Hamlecie, wykorzystuj(cid:200)c omawiany list jako wzorzec, Szekspir wk(cid:239)ada s(cid:239)owa Izokratesa w usta Poloniusza przemawiaj(cid:200)cego do swojego syna Laertesa. Ta przemowa, któr(cid:200) by(cid:202) mo(cid:285)e s(cid:239)ysza(cid:239)e(cid:258), ko(cid:241)czy si(cid:218) takim krótkim fragmentem: S(cid:239)owem, rzetelnym b(cid:200)d(cid:283) sam wzgl(cid:218)dem siebie, A jako po dniu noc z porz(cid:200)dku idzie, Tak za tym pójdzie, (cid:285)e i wzgl(cid:218)dem drugich B(cid:218)dziesz rzetelnym. B(cid:200)d(cid:283) zdrów, niech ci(cid:218) moje B(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwo utwierdzi w tej mierze1. S(cid:239)owa Szekspira trafi(cid:239)y z kolei do m(cid:239)odego oficera armii Stanów Zjednoczonych, Williama Tecumseha Shermana, który sta(cid:239) si(cid:218) by(cid:202) mo(cid:285)e najwybitniejszym genera(cid:239)em i strategiem tego kraju. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e nigdy nie s(cid:239)ysza(cid:239) o Izokratesie, ale uwielbia(cid:239) sztuk(cid:218) Szekspira i cz(cid:218)- sto cytowa(cid:239) wspomnian(cid:200) przemow(cid:218). Ojciec Shermana, podobnie jak Demonika, zmar(cid:239), gdy przysz(cid:239)y genera(cid:239) by(cid:239) jeszcze dzieckiem. Sherman, tak(cid:285)e podobnie jak Demonik, trafi(cid:239) pod opiek(cid:218) m(cid:200)drego, starszego m(cid:218)(cid:285)czyzny. By(cid:239) nim Thomas Ewing, przyjaciel ojca Shermana i pó(cid:283)niejszy senator Stanów Zjed- noczonych, który adoptowa(cid:239) ch(cid:239)opca i wychowa(cid:239) go jak w(cid:239)asne dziecko. Ciekaw(cid:200) rzecz(cid:200) dotycz(cid:200)c(cid:200) Shermana jest to, (cid:285)e cho(cid:202) jego przy- brany ojciec mia(cid:239) szerokie koneksje, prawie nikt nie wró(cid:285)y(cid:239) ch(cid:239)opcu kariery wykraczaj(cid:200)cej poza poziom regionalny, a ju(cid:285) na pewno 1 Fragment Hamleta Williama Szekspira w przek(cid:239)adzie Józefa Paszkowskiego — przyp. t(cid:239)um. 30 Poleć książkęKup książkę D(cid:107)(cid:191)ENIE DO SUKCESU nikt nie s(cid:200)dzi(cid:239), (cid:285)e pewnego dnia Sherman b(cid:218)dzie musia(cid:239) podj(cid:200)(cid:202) bezprecedensow(cid:200) decyzj(cid:218) i odmówi(cid:202) ubiegania si(cid:218) o prezydentur(cid:218) Stanów Zjednoczonych. W odró(cid:285)nieniu od Napoleona, który zni- k(cid:200)d pojawi(cid:239) si(cid:218) na scenie i równie szybko znikn(cid:200)(cid:239) z niej po kl(cid:218)sce, droga na szczyt Shermana by(cid:239)a powolna i stopniowa. Lata m(cid:239)odo(cid:258)ci sp(cid:218)dzi(cid:239) w akademii West Point, a pó(cid:283)niej w ar- mii. Przez kilka pierwszych lat s(cid:239)u(cid:285)by przemierzy(cid:239) konno prawie ca(cid:239)e Stany Zjednoczone, po kolei poznaj(cid:200)c wszystkie placówki. Po wybuchu wojny secesyjnej Sherman uda(cid:239) si(cid:218) na wschód i zaci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) do armii jako ochotnik. Nied(cid:239)ugo potem wzi(cid:200)(cid:239) udzia(cid:239) w bitwie nad Bull Run, zako(cid:241)czonej zdecydowan(cid:200) pora(cid:285)k(cid:200) wojsk Unii. Wy- korzystuj(cid:200)c powa(cid:285)ne braki w kadrze oficerskiej, Sherman uzyska(cid:239) awans na genera(cid:239)a brygadiera. Pó(cid:283)niej zosta(cid:239) wezwany na spotka- nie z prezydentem Abrahamem Lincolnem i jego g(cid:239)ównym doradc(cid:200) wojskowym. Wcze(cid:258)niej kilkakrotnie wspó(cid:239)pracowa(cid:239) z prezydentem nad strategiami i planami, ale ostatecznie postawi(cid:239) jeden dziwny warunek: wyrazi(cid:239) gotowo(cid:258)(cid:202) przyj(cid:218)cia awansu tylko wtedy, je(cid:258)li nie b(cid:218)dzie musia(cid:239) obejmowa(cid:202) stanowiska g(cid:239)ównodowodz(cid:200)cego. Chcia(cid:239), by Lincoln mu to przyrzek(cid:239). Prezydent ch(cid:218)tnie na to przysta(cid:239) — w ko(cid:241)cu wszyscy inni genera(cid:239)owie (cid:285)(cid:200)dali jak najwy(cid:285)szych stanowisk i mo(cid:285)liwie najwi(cid:218)kszej w(cid:239)adzy. Na tym etapie dla Shermana wygodniejsza by(cid:239)a pozycja „nume- ru drugiego”. Czu(cid:239), (cid:285)e uczciwie ocenia swoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i (cid:285)e ta rola jest dla niego najw(cid:239)a(cid:258)ciwsza. Wyobra(cid:283) to sobie: ambitny cz(cid:239)o- wiek odrzucaj(cid:200)cy okazj(cid:218) zwi(cid:218)kszenia zakresu obowi(cid:200)zków, ponie- wa(cid:285) chcia(cid:239) si(cid:218) do nich przygotowa(cid:202). Czy naprawd(cid:218) jest to szalone? Jednak Sherman nie zawsze by(cid:239) wzorem opanowania i porz(cid:200)d- ku. Gdy na wczesnym etapie wojny powierzono mu obron(cid:218) stanu Kentucky z niewystarczaj(cid:200)c(cid:200) liczb(cid:200) (cid:285)o(cid:239)nierzy, jego mania po(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)a si(cid:218) w niezdrowy sposób z tendencj(cid:200) do w(cid:200)tpienia w siebie. Pomstu- j(cid:200)c na kiepskie zaopatrzenie, niezdolny do wyj(cid:258)cia poza w(cid:239)asne my(cid:258)li i paranoicznie (cid:258)ledz(cid:200)c ruchy wroga, z(cid:239)ama(cid:239) zasady i udzieli(cid:239) paru nierozs(cid:200)dnych wypowiedzi kilku reporterom. W wyniku spowo- dowanych przez to kontrowersji tymczasowo odebrano mu dowo- dzenie. Odzyskanie si(cid:239) zaj(cid:218)(cid:239)o mu kilka tygodni. By(cid:239) to jeden z nie- licznych, ale prawie katastrofalnych w skutkach momentów w zwykle stabilnie rozwijaj(cid:200)cej si(cid:218) karierze Shermana. 31 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G To po tym krótkim upadku — i wyci(cid:200)gni(cid:218)ciu z niego wniosków — Sherman pokaza(cid:239) swoje mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Na przyk(cid:239)ad w trakcie ob- l(cid:218)(cid:285)enia Fortu Donelson teoretycznie by(cid:239) wy(cid:285)szy rang(cid:200) ni(cid:285) genera(cid:239) Ulysses S. Grant. Podczas gdy inni genera(cid:239)owie Lincolna walczyli mi(cid:218)dzy sob(cid:200) o osobist(cid:200) w(cid:239)adz(cid:218) i s(cid:239)aw(cid:218), Sherman zignorowa(cid:239) swoj(cid:200) pozycj(cid:218) i zdecydowa(cid:239) si(cid:218) popiera(cid:202) Granta zamiast wydawa(cid:202) mu roz- kazy. „To twoje przedstawienie — pisa(cid:239) w li(cid:258)cie do(cid:239)(cid:200)czonym do do- stawy zaopatrzenia. — Mo(cid:285)esz prosi(cid:202) o ka(cid:285)d(cid:200) pomoc, jakiej zdo(cid:239)am udzieli(cid:202)”. Sherman z Grantem wspólnie odnie(cid:258)li jedno z pierwszych zwyci(cid:218)stw Unii w tej wojnie. Wykorzystuj(cid:200)c swoje sukcesy, Sherman zacz(cid:200)(cid:239) przekonywa(cid:202) in- nych do jego s(cid:239)ynnego marszu ku morzu. By(cid:239) to strategicznie (cid:258)mia(cid:239)y i zuchwa(cid:239)y plan. Wynika(cid:239) on jednak nie tyle z kreatywnego geniuszu, ile z oparcia si(cid:218) na topografii, któr(cid:200) Sherman pozna(cid:239) w ramach zwiadów i przestudiowa(cid:239) jako m(cid:239)ody oficer w trakcie pozornie bezcelowych wizyt w za(cid:258)ciankowych posterunkach. Podczas gdy wcze(cid:258)niej Sherman by(cid:239) ostro(cid:285)ny, teraz sta(cid:239) si(cid:218) pewny siebie. Jednak w odró(cid:285)nieniu od tak wielu innych ludzi o wielkiej ambicji, Sherman zapracowa(cid:239) sobie na t(cid:218) pewno(cid:258)(cid:202). Gdy pokonywa(cid:239) drog(cid:218) z Chattanoogi do Atlanty, a pó(cid:283)niej z Atlanty do morza, uni- ka(cid:239) serii tradycyjnych bitew. Ka(cid:285)dy student historii wojskowo(cid:258)ci zro- zumie, (cid:285)e ta sama inwazja nap(cid:218)dzana ego, a nie mocnym poczuciem celu, zako(cid:241)czy(cid:239)aby si(cid:218) zupe(cid:239)nie inaczej. Realistyczne nastawienie pozwoli(cid:239)o Shermanowi zobaczy(cid:202) pro- wadz(cid:200)c(cid:200) przez Po(cid:239)udnie drog(cid:218), któr(cid:200) inni uznaliby za niemo(cid:285)liw(cid:200) do przej(cid:258)cia. Ca(cid:239)a stosowana przez niego teoria manewrowania oparta by(cid:239)a na celowym unikaniu frontalnych ataków lub pokazów si(cid:239)y w postaci rozstrzygaj(cid:200)cych bitew, a tak(cid:285)e ignorowaniu krytycy- zmu maj(cid:200)cego wywo(cid:239)a(cid:202) okre(cid:258)lone reakcje. Sherman nie zwraca(cid:239) uwagi na krytyków i trzyma(cid:239) si(cid:218) planu. Do czasu zako(cid:241)czenia wojny sta(cid:239) si(cid:218) jednym z najs(cid:239)ynniejszych ludzi w Ameryce. Mimo to nie stara(cid:239) si(cid:218) o publiczne urz(cid:218)dy i nie interesowa(cid:239)a go polityka. Chcia(cid:239) po prostu wykona(cid:202) swoje zadanie, a pó(cid:283)niej przej(cid:258)(cid:202) na emerytur(cid:218). Odrzucaj(cid:200)c nieustanne pochwa(cid:239)y i nieod(cid:239)(cid:200)czn(cid:200) od takiego sukcesu uwag(cid:218), w ramach ostrze(cid:285)enia pisa(cid:239) do swojego przyjaciela Granta: „Zachowaj naturalno(cid:258)(cid:202) i b(cid:200)d(cid:283) so- b(cid:200), a wspania(cid:239)e pochlebstwa b(cid:218)d(cid:200) jak ulotny wietrzyk nad morzem w ciep(cid:239)y letni dzie(cid:241)”. 32 Poleć książkęKup książkę D(cid:107)(cid:191)ENIE DO SUKCESU Jeden z biografów Shermana podsumowa(cid:239) (cid:285)ycie genera(cid:239)a i jego wyj(cid:200)tkowe dokonania w godnym zapami(cid:218)tania fragmencie. Wyja(cid:258)nia on, dlaczego Sherman powinien by(cid:202) dla nas wzorem na omawianym tu etapie drogi na szczyt. W(cid:258)ród ludzi, którzy zdobyli s(cid:239)aw(cid:218) i w(cid:239)adz(cid:218), mo(cid:285)na wyró(cid:285)ni(cid:202) dwie grupy: tych urodzonych z wiar(cid:200) w siebie i tych, w których ro(cid:258)nie ona powoli wraz z rzeczywistymi osi(cid:200)gni(cid:218)ciami. Dla tych drugich sukces stale okazuje si(cid:218) zaskoczeniem, a smak jego owoców jest bardziej zachwycaj(cid:200)cy, przy czym rozkoszuj(cid:200) si(cid:218) oni nim ostro(cid:285)nie, z dr(cid:218)cz(cid:200)cym poczuciem w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, czy wszystko to nie jest tylko snem. W tych w(cid:200)tpliwo(cid:258)ciach kryje si(cid:218) prawdziwa skromno(cid:258)(cid:202). Nie jest to tylko pozorne i nieszczere umniejszanie w(cid:239)asnych zas(cid:239)ug, ale skromno(cid:258)(cid:202) rozumiana tak jak przez Greków, jako „umiarkowanie”. To postawa, a nie poza. Nale(cid:285)y zada(cid:202) sobie pytanie: skoro Twoja wiara w siebie nie wy- nika z rzeczywistych osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202), na czym j(cid:200) opierasz? Na samym po- cz(cid:200)tku drogi odpowied(cid:283) zbyt cz(cid:218)sto brzmi: na niczym. Wynika ona z ego. To dlatego tak cz(cid:218)sto obserwujemy szybk(cid:200) drog(cid:218) na szczyt, po której nast(cid:218)puje katastrofalny upadek. Jakiego rodzaju cz(cid:239)owiekiem si(cid:218) staniesz? Sherman, podobnie jak ka(cid:285)dy z nas, musia(cid:239) po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) talent z ambicj(cid:200) i si(cid:239)(cid:200), zw(cid:239)aszcza w m(cid:239)odym wieku. To zwyci(cid:218)stwo w tych zmaganiach sprawi(cid:239)o, (cid:285)e zdo(cid:239)a(cid:239) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) prze(cid:239)omowy sukces, który ostatecznie sta(cid:239) si(cid:218) jego udzia(cid:239)em. Mo(cid:285)esz uzna(cid:202) te s(cid:239)owa za dziwne. Izokrates i Szekspir radz(cid:200), by(cid:258)my byli niezale(cid:285)ni, wewn(cid:218)trznie zmotywowani i kierowali si(cid:218) zasadami, podczas gdy wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas nauczono robi(cid:202) co(cid:258) zupe(cid:239)nie przeciwnego. Warto(cid:258)ci obowi(cid:200)zuj(cid:200)ce w naszej kulturze niemal zmu- szaj(cid:200) nas do uzale(cid:285)nienia si(cid:218) od zewn(cid:218)trznej oceny, poczucia upraw- nienia i kierowania si(cid:218) emocjami. Przez pokolenia rodzice i nauczy- ciele koncentrowali si(cid:218) na budowaniu poczucia w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci. To spowodowa(cid:239)o skupienie si(cid:218) ró(cid:285)nych guru i osób publicznych prawie wy(cid:239)(cid:200)cznie na inspirowaniu, zach(cid:218)caniu i upewnianiu nas, (cid:285)e mo(cid:285)emy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wszystko, co sobie zamarzymy. 33 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G W praktyce sprawia to, (cid:285)e stajemy si(cid:218) s(cid:239)abi. Tak, Ty te(cid:285), z ca(cid:239)ym swoim talentem i przysz(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) cudownego ch(cid:239)opca lub odnosz(cid:200)cej sukcesy dziewczyny. Uznajemy za co(cid:258) oczywistego, (cid:285)e mamy obie- cuj(cid:200)c(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). To dlatego dosta(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) do presti(cid:285)owej uczelni, w której studiujesz, zapewni(cid:239)e(cid:258) sobie (cid:258)rodki finansowe na rozwój firmy, zosta(cid:239)e(cid:258) zatrudniony lub otrzyma(cid:239)e(cid:258) awans. To dlatego trafi(cid:239)a Ci si(cid:218) dana okazja. Irving Berlin uj(cid:200)(cid:239) to tak: „Talent to tylko punkt wyj(cid:258)cia”. Pytanie brzmi: Czy zdo(cid:239)asz go wykorzysta(cid:202)? A mo(cid:285)e sta- niesz si(cid:218) swoim najgorszym wrogiem i zgasisz ogie(cid:241), który dopiero zaczyna p(cid:239)on(cid:200)(cid:202)? Sherman to przyk(cid:239)ad cz(cid:239)owieka w g(cid:239)(cid:218)bokim powi(cid:200)zaniu i kon- takcie z rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200). Zaczyna(cid:239) od zera, a osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) wielkie rze- czy, przy czym nigdy nie czu(cid:239), (cid:285)e jest w jaki(cid:258) sposób uprawniony do zaszczytów, jakie odbiera(cid:239). Co wi(cid:218)cej, regularnie i konsekwentnie ust(cid:218)powa(cid:239) innym oraz by(cid:239) w pe(cid:239)ni usatysfakcjonowany przyczynie- niem si(cid:218) do zwyci(cid:218)stwa jego strony, nawet je(cid:258)li oznacza(cid:239)o to mniej uznania lub s(cid:239)awy dla niego samego. Smutne jest to, (cid:285)e pokolenia m(cid:239)odych ch(cid:239)opców uczy(cid:239)y si(cid:218) o s(cid:239)awnej szar(cid:285)y kawalerii George’a Picketta — nieudanym ataku konfederatów — natomiast przyk(cid:239)ad Shermana, spokojnego i ma(cid:239)o efektownego realisty, zosta(cid:239) zapomnia- ny lub, co jeszcze gorsze, bywa szkalowany. Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e zdolno(cid:258)(cid:202) oceny w(cid:239)asnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci to najwa(cid:285)niejsza z wszystkich umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Bez niej nie da si(cid:218) uzyska(cid:202) ich poprawy. Ego z pewno(cid:258)ci(cid:200) na ka(cid:285)dym kroku j(cid:200) utrudnia. Nie- w(cid:200)tpliwie przyjemniej jest koncentrowa(cid:202) si(cid:218) na w(cid:239)asnych talentach i silnych stronach, dok(cid:200)d to jednak prowadzi? Arogancja i kon- centracja na sobie blokuj(cid:200) rozwój. To samo dotyczy fantazjowania i „wizjonerstwa”. Na tym etapie musisz nauczy(cid:202) si(cid:218) spogl(cid:200)da(cid:202) na siebie z pewnym dystansem i doskonali(cid:202) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) wychodzenia poza w(cid:239)asne my(cid:258)li. Dystans to naturalne antidotum na ego. (cid:146)atwo jest emocjonalnie an- ga(cid:285)owa(cid:202) si(cid:218) w prac(cid:218) i da(cid:202) si(cid:218) jej poch(cid:239)on(cid:200)(cid:202). Ka(cid:285)dy narcyz to potrafi. Rzadkimi cechami s(cid:200) nie sam talent, umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, a nawet pewno(cid:258)(cid:202) siebie, ale pokora, sumienno(cid:258)(cid:202) i samo(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202). Aby Twoja praca by(cid:239)a prawdziwa, musi opiera(cid:202) si(cid:218) na prawdzie. Je(cid:258)li chcesz wyj(cid:258)(cid:202) poza s(cid:239)omiany zapa(cid:239), musisz przygotowa(cid:202) si(cid:218) do d(cid:239)ugoterminowej koncentracji. 34 Poleć książkęKup książkę D(cid:107)(cid:191)ENIE DO SUKCESU Zobaczysz, (cid:285)e cho(cid:202) powiniene(cid:258) my(cid:258)le(cid:202) na du(cid:285)(cid:200) skal(cid:218), musisz dzia(cid:239)a(cid:202) i (cid:285)y(cid:202) na ma(cid:239)(cid:200) skal(cid:218), aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to, na czym Ci zale(cid:285)y. Dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e skoncentrujesz si(cid:218) na dzia(cid:239)aniu i edukacji, igno- ruj(cid:200)c zewn(cid:218)trzne oceny i status, Twoje ambicje nie b(cid:218)d(cid:200) wygórowa- ne; b(cid:218)dziesz dostosowywa(cid:239) je stopniowo, stawiaj(cid:200)c kolejne kroki, ucz(cid:200)c si(cid:218), rozwijaj(cid:200)c i inwestuj(cid:200)c w to czas. Z powodu agresji, zaciek(cid:239)o(cid:258)ci, koncentracji na sobie i nieustan- nej autopromocji Twoi konkurenci nie zauwa(cid:285)(cid:200), (cid:285)e sami nara(cid:285)aj(cid:200) si(cid:218) na niepowodzenie (nie wspominam ju(cid:285) o zagro(cid:285)eniu dla ich zdrowia umys(cid:239)owego). Podwa(cid:285)am tu mit samozwa(cid:241)czego geniu- sza, któremu obce s(cid:200) w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci i introspekcja, jak równie(cid:285) mit cierpi(cid:200)cego, udr(cid:218)czonego artysty, zmuszonego po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) zdrowie dla pracy. Podczas gdy ów geniusz i artysta s(cid:200) oderwani od rze- czywisto(cid:258)ci i odizolowani od innych ludzi, my nawi(cid:200)(cid:285)emy g(cid:239)(cid:218)bokie wi(cid:218)zi, rozwiniemy (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) i b(cid:218)dziemy wyci(cid:200)ga(cid:202) z tego nauk(cid:218). Fakty s(cid:200) lepsze od marze(cid:241), jak uj(cid:200)(cid:239) to Winston Churchill. Cho(cid:202) dzielimy z wieloma lud(cid:283)mi wizj(cid:218) wielko(cid:258)ci, jeste(cid:258)my (cid:258)wia- domi tego, (cid:285)e nasza droga ku niej b(cid:218)dzie zupe(cid:239)nie inna. Podobnie jak Sherman i Izokrates rozumiemy, (cid:285)e ego jest w tej podró(cid:285)y na- szym wrogiem, dlatego sukcesy nie doprowadz(cid:200) nas do upadku, ale wzmocni(cid:200). 35 Poleć książkęKup książkę E G O T O T W Ó J W R Ó G S(cid:146)OWA, S(cid:146)OWA, S(cid:146)OWA Ci, którzy wiedz(cid:200), nie mówi(cid:200). Ci, którzy mówi(cid:200), nie wiedz(cid:200). — LAOZI W 1934 r., w trakcie s(cid:239)ynnej kampanii o fotel gubernatora Ka- lifornii, pisarz i dzia(cid:239)acz Upton Sinclair zdecydowa(cid:239) si(cid:218) na nietypowy krok. Przed wyborami opublikowa(cid:239) krótk(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)eczk(cid:218) zatytu(cid:239)owan(cid:200) I, Governor of California and How I Ended Poverty (Ja, gubernato
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ego to Twój wróg
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: