Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 003880 24089833 na godz. na dobę w sumie
Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami - ebook/pdf
Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 401
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5948-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Opracowanie Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu komorniczego.

Egzamin komorniczy polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Do roku 2013 włącznie egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. W wyniku likwidacji części ustnej egzaminu komorniczego zmieniony został jego kształt. Obecnie, w trakcie egzaminu komorniczego, zdający opracowuje jedynie dwa zadania pisemne.

Niniejsza publikacja Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami stanowi kontynuację opracowania Egzamin komorniczy – część pisemna wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w 2013 r. Jest rozszerzeniem poprzedniej pozycji o zadania z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2013 r. wraz z ich przykładowymi rozwiązaniami. Każdy zaprezentowany temat egzaminacyjny opatrzono krótkim komentarzem opartym na dogmatyce prawa i orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE Wydawnictwo C.H.Beck EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: Z. Kapiński APELACJE W PROCESIE KARNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE I KAZUSY Z. Kapiński APELACJE KARNE. ZASKARŻANIE NA KORZYŚĆ I NIEKORZYŚĆ S. Jaworski, J. Ablewicz, A. Szoplińska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. AKTA CYWILNE I KARNE, wyd. 4 M. Kołakowski, D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 2. AKTA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE, wyd. 4 M. Kołakowski, D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 3. KAZUSY DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO, wyd. 4 A. Matuszewska, B. Morawska, K. Prusak, A. Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 4. WZORY PISM Z KOMENTARZAMI, wyd. 4 www.ksiegarnia.beck.pl Magdalena Dyląg Jarosław Ziętara EGZAMIN KOMORNICZY ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI 2. WYDANIE Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Redakcja: Kamila Turzyńska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Poszczególne części opracowali: D. Kupryjańczyk: M. Rojewski: E. Stawicka: G. Witczak: Tomasz Sadurski : Część I. Kazusy Nr 17–21 Część II. Kazusy Nr 5–16; Odpowiedzi do kazusów Nr 1–4 Część II. Minikazusy Część I. Kazusy Nr 5–16; Odpowiedzi do kazusów Nr 1–2, 5–6 Odpowiedzi do kazusów Nr 3–4 w Części I © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Studio Mimo Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5947-2 ISBN e-book 978-83-255-5948-9 Spis treści Wstęp  ..................................................................................................................................... VII Wykaz skrótów  .................................................................................................................... IX Wykaz orzecznictwa  ........................................................................................................... XI Wykaz literatury  .................................................................................................................. XIII 1 I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R.  ...... 1 1. Temat pierwszy  ..................................................................................................... 2. Temat drugi  ............................................................................................................ 77 II. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 7 MARCA 2012 R.  ........ 118 1. Temat pierwszy  ..................................................................................................... 118 2. Temat drugi  ............................................................................................................ 194 III. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 26 MARCA 2013 R.  ...... 261 1. Temat pierwszy  ..................................................................................................... 261 2. Temat drugi  ............................................................................................................ 320 IV. Wzory pism  ................................................................................................................... 361 1. Wzór okładki  ......................................................................................................... 362 2. Wzór karty rozliczeniowej  ................................................................................... 363 3. Wzór protokołu  ..................................................................................................... 364 4. Wzór zawiadomienia o wszczęciu egzekucji  .................................................... 365 5. Wzór wezwania do zapłaty długu przy wszczęciu egzekucji z nieruchomości  .................................................................................................... 366 6. Formularz wniosku o wpis do księgi wieczystej  ............................................. 367 7. Wzór zajęcia wynagrodzenia za pracę  .............................................................. 371 8. Wzór ogólny wezwania  ....................................................................................... 372 9. Wzór zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat ...... 373 10. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w celu wykonania zabezpieczenia  ....................................................................................................... 374 11. Wzór wniosku o udostępnienie danych z CEPiK  ............................................ 375 12. Wzór formularza DW-1  ........................................................................................ 376 13. Wzór formularza zapytania do ZUS  .................................................................. 377 14. Wzór zapytania do Urzędu Skarbowego  .......................................................... 379 15. Wzór wezwania do zapłaty należności  ............................................................. 380 16. PIT 8-C  .................................................................................................................... 381 Indeks rzeczowy  .................................................................................................................. 383 V Wstęp Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości i polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przy- stępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Do roku 2013 włącznie egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. W wyniku li- kwidacji części ustnej egzaminu komorniczego zmieniony został jego kształt. Obecnie, w trakcie egzaminu komorniczego zdający opracowuje jedynie dwa zadania pisemne. Niniejsza publikacja Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami stanowi konty- nuację opracowania Egzamin komorniczy – część pisemna wydanego przez Wydawnictwo C.H.Beck w 2013 r. Jest rozszerzeniem poprzedniej pozycji o zadania z egzaminu komor- niczego przeprowadzonego w 2013 r. wraz z ich przykładowymi rozwiązaniami. Rozwiązanie tematu egzaminacyjnego stanowi kompleksowe jego opracowanie pod względem merytorycznym, biurowym i rozliczeniowym – od założenia akt sprawy do zakończenia postępowania i archiwizacji akt sprawy. Opracowanie merytoryczne obejmuje redakcję tzw. karty czynności oraz pism sporzą- dzanych w toku postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego przez organ egzeku- cyjny. Karta czynności stanowi wykaz kolejno przepisanych prawem czynności organu egzekucyjnego. Każda czynność wskazana w karcie czynności jest opatrzona krótkim komentarzem autora opartym na dogmatyce prawa, orzecznictwie sądowym i własnym doświadczeniu zawodowym. Redakcja pisma organu egzekucyjnego stanowi własne au- torskie opracowanie całości pisma albo przykładowe uzupełnienie wzoru pisma załączo- nego do zadania egzaminacyjnego. Opracowanie biurowe obejmuje przykładową redakcję adnotacji sądowego organu eg- zekucyjnego, w szczególności adnotacji o archiwizacji, o wysłanej korespondencji oraz wzmianki o prawomocności. Opracowanie rozliczeniowe stanowi redakcję karty rozliczeniowej założonej do akt sprawy wraz z omówieniem czynności księgowych. Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami stanowi przykładowe rozwiązanie za- dań egzaminacyjnych z lat 2011–2013. Kraków, listopad 2013 r. Autorzy VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 64, poz. 93 ze zm.) KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KK ............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomSądiEgzU ......... ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN .................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw M.P. ........................... Monitor Polski MoP .......................... Monitor Prawniczy OSA .......................... Orzecznictwo Sądu Administracyjnego OSNC ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCPiUS ............... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSNP ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OTK .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PPE ........................... Przegląd Prawa Egzekucyjnego PS .............................. Przegląd Sądowy Zb. Orz. .................... Zbiór Orzecznictwa 3. Organy KRS ........................... Krajowy Rejestr Sądowy SA ............................. Sąd Apelacyjny SN ............................. Sąd Najwyższy TK ............................. Trybunał Konstytucyjny US ............................. Urząd Skarbowy IX Wykaz skrótów WSA .......................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS ........................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Inne skróty t.j. .............................. tekst jednolity n. ............................... następny niepubl. .................... niepublikowany por. ............................ porównaj poz. ........................... pozycja ze zm. ....................... ze zmianami X Wykaz orzecznictwa Postanowienie SA w Szczecinie z 29.10.2010 r., I ACz 590/10, OSA 2011, Nr 2, poz. 9 Postanowienie SA w Rzeszowie z 9.7.2010 r., I ACz 279/10, niepubl. Postanowienie SN z 24.11.2009 r., V CZ 54/09, niepubl. Postanowienie SN z 4.9.2009 r., III CZP 55/09, OSNC 2010, Nr A, poz. 26 Postanowienie SN z 24.1.2005 r., III UZ 20/04, OSNP 2005, Nr 16, poz. 258 Postanowienie SN z 5.9.2001 r., I CZ 110/01, niepubl. Postanowienie SN z 20.12.2000 r., V CKN 1634/00, niepubl. Postanowienie SN z 11.2.2000 r., III CKN 731/99, OSNC 2000, Nr 9, poz. 159 Postanowienie SN z 15.6.1999 r., III CZ 43/99, Legalis Postanowienie SN z 19.11.1998 r., III CZ 133/98, OSNC 1999, Nr 4, poz. 86 Postanowienie SN z 29.7.1998 r., II CKN 864/97, Legalis Postanowienie SN z 13.2.1997 r., I CKN 73/96, Legalis Postanowienie SN z 13.8.1976 r., IV PZ 32/76, OSNC 1977, Nr 3, poz. 57 Postanowienie SN z 14.11.1973 r., II CZ 183/73, OSP 1974, Nr 5, poz. 97 Postanowienie SN z 3.5.1973 r., I CZ 48/73, Legalis Uchwała SN z 18.7.2012 r., III CZP 27/12, Biul. SN 2012, Nr 7, poz. 7 Uchwała SN z 30.11.2011 r., III CZP 66/11, Biul. SN 2011, Nr 11, poz. 8– 9 Uchwała SN z 17.12.2010 r., III CZP 93/10, OSNCP 2011, Nr 7–8, poz. 80 Uchwała SN z 20.10.2010 r., III CZP 71/10, OSNC 2011, Nr 5, poz. 53 Uchwała SN z 28.4.2010 r., III CZP 8/10, OSNC 2010, Nr 10, poz. 135 Uchwała SN z 20.11.2009 r., III CZP 87/09, Biul. SN 2009, Nr 11, poz. 8 Uchwała SN z 29.10.2009 r. III CZP 82/09, OSNC 2010, Nr 5, poz. 67 Uchwała SN z 4.6.2009 r., III CZP 37/09, OSNC 2010, Nr 2, poz. 22 Uchwała SN z 7.5.2009 r., III CZP 15/09, OSNC 2010, Nr 1, poz. 10 XI Wykaz orzecznictwa Uchwała SN z 19.11.2008 r., III CZP 105/08, OSNC 2009, Nr 10, poz. 136 Uchwała SN z 8.11.2007 r., III CZP 92/07, OSNC 2008, Nr 11, poz. 126 Uchwała SN z 19.4.2007 r., III CZP 16/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 58 Uchwały SN z 4.8.2005 r., III CZP 51/05, OSNC 2006, Nr 7–8, poz. 115 Uchwała SN z 20.5.2005 r., III CZP 24/05, Biul. SN 2005, Nr 5, poz. 7 Uchwała SN z 19.5.2004 r., III CZP 21/04, OSNC 2005, Nr 7–8, poz. 118 Uchwała SN z 22.10.2002 r., III CZP 65/02, Biul. SN 2002, Nr 10, poz. 11 Uchwała SN (7) z 26.1.1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, Nr 5, poz. 63 Uchwała SN z 28.11.1987 r., III CZP 33/87, OSNC 1988, Nr 6, poz. 73 Uchwała SN z 22.10.1987 r., III CZP 58/87, OSNCPiUS 1989, Nr 4, poz. 59 Uchwała SN z 9.12.1986 r., III CZP 61/86, OSNCPiUS 1987, Nr 9, poz. 129 Wyrok SN z 18.4.2011 r., IV CSK 414/10, Legalis Wyrok SA w Łodzi z 31.8.2010 r., I ACa 530/10, OSA 2011, Nr 3, poz. 27 Wyrok SN z 23.1.2008 r., V CSK 386/07, Legalis Wyrok WSA w Rzeszowie z 3.7.2008 r., I SA/Rz 341/08, Legalis Wyrok SN z 4.4.2008 r., I CSK 3/08, OSNC 2009, Nr A, poz. 6 Wyrok WSA w Gliwicach z 2.4.2008 r., I SA/Gl 37/08, Legalis Wyrok SA w Katowicach z 27.9.2007 r., V ACa 359/07, OSA 2008, Nr 1, poz. 3 Wyrok TK z 20.1.2004 r., SK 26/03, Dz.U. Nr 11, poz. 101 Wyrok TK z 27.5.2002 r., K 20/01, Dz.U. Nr 78, poz. 716 Wyrok SN z 11.10.2000 r., II UKN 26/00, Legalis Wyrok SN z 15.2.1991 r., IV CR 550/90, Legalis XII Wykaz literatury O. Dumnicka, Uproszczona egzekucja z nieruchomości (wybrane zagadnienia), PPE 2005, Nr 10–12 T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Warszawa 2012 J. Gołaczyński (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2008 J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz tom II, Komentarz do artykułów 730–1088, Warszawa 2013 I. Kunicki, Poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika za wynagrodzeniem, PPE 2009, Nr 6 H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012 M. Romańska (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2009 M. Romańska, O. Dumnicka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2010 Z. Szczurek, Egzekucja sądowa w Polsce, Sopot 2007 J. Świeczkowski, Uproszczona egzekucja z nieruchomości, Sopot 2012 Z. Woźniak, Ustalenie i rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego, PS 2008, Nr 7–8 XIII Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. 1. Temat pierwszy Pouczenie: 1. Pracę pisemną oznacza się indywidualnym kodem. Zdający umieszcza numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pracy pisemnej. 2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu pracy pisemnej wpisanie imienia i nazwiska zdającego ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem. 3. Czas na rozwiązanie dwóch tematów wynosi 6 godzin. 4. Temat jest przedstawiony na 4 ponumerowanych stronach. Do tematu dołączono: – tytuł wykonawczy (2 karty), – wniosek o przeprowadzenie egzekucji (1 karta), – formularz wniosku o wpis do księgi wieczystej (2 karty), – wzór okładki (1 karta), – wzór karty rozliczeniowej (1 karta), – wzór protokołu (1 karta), – wzór zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (1 karta), – wzór wezwania do zapłaty długu przy wszczęciu egzekucji z nieruchomości (1 kar- ta), – wzór zajęcia wynagrodzenia za pracę (1 karta), – wzór ogólny wezwania (1 karta). W razie braku którejkolwiek ze stron należy o tym niezwłocznie zawiadomić Ko- misję Egzaminacyjną. 1 I. Część pisemna egzaminu komorniczego 22 marca 2011 r. Informacja dla zdającego 1. Temat należy opracować, podejmując czynności w postępowaniu egzeku- cyjnym zgodnie z podanym stanem faktycznym (wynikającym z wniosku, tytułu wykonawczego i stanu faktycznego zadania) oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu, poczynając od założenia akt i opisa- nia okładki do zakończenia postępowania, opracowując temat pod wzglę- dem merytorycznym, biurowym i rozliczeniowym. 2. Datą wpływu wniosku jest dzień 18.1.2011 r. Zdający podpisuje dokonane czynności jako „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Sta- re Miasto w Poznaniu Kancelaria Komornicza w Poznaniu Adam Nowak”. 3. Czynności Komornika można dokonywać posługując się dołączonymi wzorami i formularzami, które można uzupełnić albo zastąpić według wyboru zdającego, z tym że wzory i formularze, które wynikają z obo- wiązujących przepisów prawa, muszą zostać odtworzone zgodnie z tymi przepisami. 4. Wezwania Komornika kierowane do wierzycieli bądź innych podmiotów są realizowane niezwłocznie zgodnie z wezwaniem Komornika, w tym wierzyciele uiszczają należne zaliczki na poczet wydatków według we- zwania, chyba że co innego wynika ze stanu faktycznego tematu. 5. Wszystkie czynności w postępowaniu egzekucyjnym, w tym czynności egzekucyjne, należy udokumentować zgodnie z obowiązującym prawem, z tym że: – datę wysłania pisma i sposób oraz termin doręczenia należy odnotować na wysyłanym bądź doręczanym piśmie, – przekazanie wyegzekwowanego świadczenia wierzycielowi należy za- znaczyć wyłącznie na karcie rozliczeniowej, – prezentaty, pieczęcie okrągłe, pieczęcie z oznaczeniem kancelarii oraz pieczęcie z oznaczeniem funkcji, imieniem i nazwiskiem komornika, na- leży opisać w nawiasie, np.: „(pieczęć okrągła)”. 6. Tytuł wykonawczy, wniosek o przeprowadzenie egzekucji oraz pisma składane przez uczestników postępowania egzekucyjnego zawierają właś- ciwe podpisy lub podpisy i pieczęcie. Wierzyciel Jan Kowalski złożył 18.1.2011 r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Adama Nowaka, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika i położenie nieruchomości, wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych należnych mu 2 1. Temat pierwszy od dłużnika Józefa Kaczmarka na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu (wniosek i tytuł w załączeniu). Komornik 21.1.2011 r. dokonał zajęcia nieruchomości wskazanej we wniosku oraz wystąpił do Dyrektora I Oddziału ZUS w Poznaniu, Pl. Cyryla Ratajskiego Nr 7, 61-745 Poznań, w celu uzyskania informacji o miejscu pracy i rachunku bankowym dłużnika. Po trzech tygodniach od 25.1.2011 r., tj. od doręczenia dłużnikowi zawiado- mienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwaniu do zapłaty długu, komornik Adam Nowak otrzymał: – zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wy- działu V Ksiąg Wieczystych o wpisie wzmianki o wszczęciu egzekucji z nie- ruchomości, z której wynika, że nieruchomość jest objęta wspólnością mająt- kową małżeńską i stanowi współwłasność dłużnika Józefa Kaczmarka i jego małżonki Marii Kaczmarek, – informację od Dyrektora I Oddziału ZUS w Poznaniu, że dłużnik jest zatrud- niony w Przedsiębiorstwie MADMAX Sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy Pl. Cyryla Ratajskiego Nr 10, 61-745 Poznań oraz, że nie posiada informacji o rachunku bankowym dłużnika, – sprzeciw Marii Kaczmarek przeciwko zajęciu nieruchomości objętej wspól- nością majątkową z wnioskiem o umorzenie egzekucji z nieruchomości, – wniosek wierzyciela o przystąpienie przez komornika do opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Dnia 16.2.2011 r. Komornik przystąpił do dokonania zajęcia wynagrodzenia za pracę. Ponadto podjął stosowne czynności w celu rozpoznania sprzeciwu i wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego zgłoszonych przez mał- żonkę dłużnika. W dniu 21.2.2011 r., po otrzymaniu odpowiedzi od wierzyciela, Komornik rozpoznał wniosek małżonki dłużnika. Następnego dnia Komornik otrzymał dowód doręczenia zajęcia wynagrodze- nia za pracę u pracodawcy dłużnika. Po tygodniu od doręczenia pracodawcy dłużnika zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, tj. 1.3.2011 r., pra- codawca przekazał komornikowi przelewem egzekwowaną należność wraz z kosztami egzekucji wyliczonymi przez komornika w zajęciu, podając, że dłuż- nik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w charakterze prezesa zarzą- du spółki z wynagrodzeniem miesięcznym netto (czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz- nych) 40 000,00 zł. Zajęciem, oprócz bieżącego miesięcznego wynagrodzenia, zo- stały objęte: nagroda roczna w wysokości 120 000,00 zł oraz premia uznaniowa za wyniki spółki w 2010 r. w wysokości netto 400 000,00 zł. Poszukiwanie innego majątku dłużnika nie dało rezultatu. Komornik ustalił opłatę za przeprowadzone poszukiwanie majątku dłużnika, po czym dokonał stosownej czynności, która doprowadziła do jej wyegzekwo- wania 21.3.2011 r. Następnie Komornik dokonał stosownych czynności celem zakończenia spra- wy. 3 I. Część pisemna egzaminu komorniczego 22 marca 2011 r. Poznań, 18.1.2011 r. (prezentata: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Kancelaria Komornicza w Poznaniu Adam Nowak wpływ: 18.1.2012 r. godz. 11:00 Liczba załączników: 1 szt.) (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Kancelaria Komornicza w Poznaniu Adam Nowak) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Adam Nowak Kancelaria Komornicza w Poznaniu przy ul. 23 lutego 17/8 61-745 Poznań Wierzyciel: Jan Kowalski zamieszkały w Poznaniu ul. Sienkiewicza 20b/215 60-518 Poznań Dłużnik: Józef Kaczmarek zamieszkały w Poznaniu ul. Młyńska 1b/41 61-745 Poznań WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE EGZEKUCJI Załączając tytuł wykonawczy – prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 10.12.2010 r., sygn. akt I C 12/09, opatrzony klauzulą wykonalności 5.1.2011 r. – wierzy- ciel wnosi o wyegzekwowanie od dłużnika kwoty 250 000 zł, wraz z kosztami procesu i kosztami wydania tytułu wykonawczego: 1. przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości lokalowej dłużnika, położonej w Po- znaniu przy ul. Młyńskiej 1b/ 41, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą Nr PO1P/0000666/1 oraz księgę wieczystą dla wspólnej nieruchomości gruntowej Nr PO1P/009999/1, 4 1. Temat pierwszy 2. przeprowadzenie egzekucji z innych rzeczy oraz wynagrodzenia za pracę, wierzy- telności z rachunku bankowego, jak też innych wierzytelności i praw majątkowych, po ich ustaleniu; oraz zleca Komornikowi przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia ruchomości, miejsca pracy dłużnika, banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, albo innych wie- rzytelności i praw majątkowych dłużnika. Wyegzekwowaną kwotę należy przekazać na rachunek bankowy wierzyciela w Banku Spółdzielczym w Rokietnicy numer rachunku 32 9434 0000 4242 0000 2212 3456. Załącznik: – tytuł wykonawczy. Jan Kowalski (podpis) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin komorniczy. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: