Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00690 007648 20645674 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na certyfikat księgowego. Testy wiedzy - ebook/pdf
Egzamin na certyfikat księgowego. Testy wiedzy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 910
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5559-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Egzamin na certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Opracowanie niniejsze stanowi pomoc dla osób, które pragną taki certyfikat otrzymać.


Jest to wygodne narzędzie pomocne w przygotowaniu się do części testowej egzaminów. Książka zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których subiektywny wybór zdeterminowany został zarówno zakresem tematycznym, jak i podstawą prawną pytań zadawanych na wcześniejszych egzaminach.

'Egzamin na certyfikat księgowego' to:

Opracowanie zawiera testy z ustaw, aktów wykonawczych oraz dokumentów, których znajomość jest niezbędna osobom zdającym egzamin na certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także księgowym w ich praktyce zawodowej, takich, jak na przykład: Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, Prawo bankowe, Prawo celne, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o biegłych rewidentach, ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów, Rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, i wielu innych.

„Egzamin na certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”:

Jeśli zamierzasz uzyskać certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, albo po prostu chcesz utrwalić wiedzę niezbędną do wykonywania wymagającego zawodu księgowego – jest to książka dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

mariusz Stepaniuk Egzamin na cErtyfikat kSięgowEgo 2. wydanie testy wiedzy Jedyne na rynku EGZAMIN NA CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO Mariusz Stepaniuk EGZAMIN NA CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO • Testy wiedzy • Jedyne na rynku 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2013 Egzamin na certyfikat księgowego Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5558-0 ISBN e-book 978-83-255-5559-7 Spis treści IX Wstęp........................................................................................................................................................................... Wykaz.skrótów............................................................................................................................................................ XI Zasady.korzystania.z.testów...................................................................................................................................... XV Szczegółowe.informacje.dotyczące.egzaminu.na.certyfikat.umożliwiający.usługowe.prowadzenie.ksiąg. rachunkowych............................................................................................................................................................. XVII Rozdział I.Testy z organów ochrony prawa i prawa administracyjnego....................................................... 1 (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................................ (Dz.U..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.)................................................................................................................. 1.. Test.z.ustawy.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej. . 2.. Test.z..ustawy.z..27.7.2001..r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. . 3.. Test.z.ustawy.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. . (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..647.ze.zm.).......................................................................................................... 4.. Test.z.ustawy.z.7.5.2009.r..o.biegłych.rewidentach.i.ich.samorządzie,.podmiotach.uprawnionych. do.badania.sprawozdań.finansowych.oraz.o.nadzorze.publicznym..................................................... . . (Dz.U..Nr.77,.poz..649.ze.zm.)................................................................................................................... 5.. Test.z.Kodeksu.zawodowej.etyki.w.rachunkowości.uchwała.Nr.18.XIX.Krajowego.Zjazdu. . Delegatów.Stowarzyszenia.Księgowych.w.Polsce.z.23.6.2007.r..w.sprawie.zasad.etyki. . 6.. Test.z.ustawy.z.29.7.2005.r..o.ofercie.publicznej.i.warunkach.wprowadzania.instrumentów. . . 7.. Test.z.ustawy.z.6.9.2001.r..o.dostępie.do.informacji.publicznej . 8.. Test.z.ustawy.z.5.8.2010.r..o.ochronie.informacji.niejawnych . 9.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..o.ochronie.danych.osobowych. . finansowych.do.zorganizowanego.systemu.obrotu.oraz.o.spółkach.publicznych. (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.185,.poz..1439.ze.zm.).......................................................................................... zawodowej..................................................................................................................................................... (Dz.U..Nr.112,.poz..1198.ze.zm.)............................................................................................................... 101 (Dz.U..Nr.182,.poz..1228)........................................................................................................................... 104 (t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..926.ze.zm.)............................................................................................ 107 Rozdział II. Testy z prawa cywilnego, mieszkaniowego spółdzielczego i rzeczowego............................... 109 1 55 81 87 87 93 97 (Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.)..................................................................................................................... 109 (Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.)................................................................................................................... 281 1.. Test.z.ustawy.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny. . 2.. Test.z.ustawy.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. . 4.. Test.z.ustawy.z.16.4.1993.r..o.zwalczaniu.nieuczciwej.konkurencji. . 5.. Test.z.ustawy.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze . 6.. Test.z.ustawy.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych. . (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.124,.poz..1361.ze.zm.).......................................................................................... 405 (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.153,.poz..1503.ze.zm.).......................................................................................... 422 (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.188,.poz..1848.ze.zm.).......................................................................................... 426 (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1116.ze.zm.).......................................................................................... 437 VI Spis treści (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) .............................................................................................. 441 7. Test z ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy 8. Test z ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ....................................................................................... 504 Rozdział III. Testy z prawa handlowego, gospodarczego i finansowego ..................................................... 512 (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ............................................................................................................... 512 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) ...................................................................................................... 614 (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) ................................................................................................................ 676 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826) .................................................................................................................... 703 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) ...................................................................................................... 706 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) ....................................................................................................... 735 1. Test z ustawy z 15. 9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 2. Test z ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 3. Test z ustawy z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe 4. Test z ustawy z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe 5. Test z ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe 6. Test z ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 7. Test z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 8. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 9. Test z ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa 10. Test z ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 11. Test z ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych 12. Test z ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 13. Test z ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn 14. Test z ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 15. Test z ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 16. Test z ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług 17. Test z ustawy z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym 18. Test z ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 19. Test z ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym 20. Test z ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej 21. Test z ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości 22. Test z ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ........................................................................................ 840 (Dz.U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.) ............................................................................................................. 844 przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ............................................................................................................... 846 (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) .......................................................................................... 853 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) ...................................................................................................... 866 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) ........................................................................................................ 869 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) ........................................................................................ 875 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ........................................................................................................ 829 (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) ............................................................................................ 833 (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ........................................................................................ 747 (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ............................................................................................ 759 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ........................................................................................................ 763 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) ........................................................................................... 801 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) ....................................................................................................... 806 (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ....................................................................................................... 817 (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) ............................................................................................ 824 Spis treści VII (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1149.ze.zm.)........................................................................................................ 880 księgi.przychodów.i.rozchodów (Dz.U..Nr.152,.poz..1475.ze.zm.)............................................................................................................... 882 23.. Test.z.ustawy.z.21.7.2006.r..o..nadzorze.nad.rynkiem.finansowym . 24.. Test.z.rozporządzenia.Ministra.Finansów.z.26.8.2003.r..w.sprawie.prowadzenia.podatkowej. . . 25.. Test.z.rozporządzenia.Ministra.Finansów.z.20.12.2012.r..w.sprawie.przesyłania.faktur. . . . 26.. Test.z.rozporządzenia.Ministra.Finansów.z.28.11.2001.r..w.sprawie.zakresu.działania. . . w.formie.elektronicznej,.zasad.ich.przechowywania.oraz.trybu.udostępniania.organowi. podatkowemu.lub.organowi.kontroli.skarbowej (Dz.U..z.2012.r..poz..1528).......................................................................................................................... 886 i.sposobu.organizacji.Komitetu.Standardów.Rachunkowości. (Dz.U..Nr.140,.poz..1580.ze.zm.)............................................................................................................... 887 Wstęp Drogi.Czytelniku! Oddaję.do.Twoich.rąk.opracowanie,.które.stworzone.zostało.w.celu.ułatwienia.nauki.do.egzaminu.na.certyfikat. umożliwiający.usługowe.prowadzenie.ksiąg.rachunkowych..Jego.forma.jest.rzadkością.na.polskim.rynku.wy� dawnictw.prawniczych,.zawiera.ona.bowiem.testy.przeznaczone.do.nauki, dopiero.w.dalszej.kolejności.zaś.do. sprawdzania.wiedzy.. Jest.to.zestaw.testów.z.aktów.prawnych,.których.opanowanie.może.znacząco.przyczynić.się.do.zdania.egzaminu. przez.osoby.przystępujące.do.postępowania.kwalifikacyjnego.–.wraz.z.podstawą.prawną.i.właściwą.odpowiedzią. podaną.obok.tak,.aby.można.było.od.razu.stwierdzić,.czy.udzielona.odpowiedź.była.prawidłowa..Opracowanie,. które.przekazujemy.do.rąk.Czytelnika.zawiera.testy.z.kilkudziesięciu.aktów.prawnych..Ich.wybór.został.dokona� ny.w.sposób.subiektywny.przez.autora.książki,.w.oparciu.o.ogólnie.sformułowany.„Zakres.zagadnień.objętych. egzaminem”,.podany.poniżej..Należy.przy.tym.podkreślić,.iż.egzaminu.na.certyfikat.umożliwiający.usługowe. prowadzenie.ksiąg.rachunkowych.obejmuje.nie.tylko.część.testową,.ale.również.zadania.sytuacyjne,.których. niniejsza.książka.nie.zawiera..Ma.on.charakter.wieloetapowy.i.obejmuje.sprawdziany.wiedzy.z.różnych.dziedzin.. Zakres.książki.ogranicza.się.do.wiedzy.dotyczącej.obowiązującego prawa i nie stanowi kompletnego opraco- wania wszystkich możliwych zagadnień, jakie mogą pojawić się na egzaminach..Testy,.stanowiące.treść.niniej� szego.opracowania.służą.przede.wszystkim.do nauki..Dlatego.właśnie.podane.są.tylko.3.możliwe.odpowiedzi,. niejednokrotnie.odpowiedź.na.pytania.zadane.powyżej.znajduje.się.w.pytaniach.zawartych.poniżej,.zaś.w.wielu. pytaniach.treść.pytania.powtarza.dosłowne.brzmienie.przepisu.prawnego..Uczący.się.na.tak.skonstruowanych. testach.zmuszony.jest.do.wielokrotnego.powtarzania.treści.przepisu.prawnego,.tym.samym.zaś.opanowuje.tę. treść.pamięciowo..Stres.towarzyszący.egzaminowi.powoduje.niejednokrotnie,.iż.zagadnienia.proste.wydają.się. wyjątkowo.trudne.i.tylko.automatyzm.nabyty.w.toku.nauki.na.testach.może.uchronić.przed.popełnieniem.błędu,. który.może.kosztować.utratę.cennych.punktów.. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie.pragnę.podkreślić,.iż.jest.to.jedynie.pomoc. naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej.do.zdania.egzaminu.na.certyfikat.umożli� wiający.usługowe.prowadzenie.ksiąg.rachunkowych..Egzamin.ten.sprawdza.całokształt.wiedzy.i.umiejętności,. jakimi.dysponuje.kandydat,.w.związku.z.czym.nawet.najobszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego. materiału,.którego.znajomość.jest.na.nich.wymagana..Niemniej.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.iż.jest.to. pomoc.kompleksowa,.znakomicie.ułatwiająca.naukę.do.egzaminu..Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko. od.Ciebie.i.Twojej.wytrwałości.w.nauce..Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę. –.ze.swej.strony.zaś.zapewniam,.że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będę.trzymał.za.Ciebie. kciuki..Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz skrótów 1. Akty prawa AdmRządWojU. –. .ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej.w.województwie.(Dz.U... Nr.31,.poz..206.ze.zm.) –. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.) –. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm..i.ze.sprost.) .ustawa.z.9.10.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..186). –. .Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr. 78,. poz.. 483. ze. zm... –. i.ze.sprost.) KC. KK. KKS.. Konstytucja.RP. KP. KPA. KPC. KPW. KRO. KRSU. KSCU. KSH. KWU. NIKU. PrUpadNapr. UbezpSpołU. ZastRejU. 2. Inne skróty art.. BHP. FUS. KRS. KRRiTV. m.in.. m.st.. n.. NATO. –. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) –. .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2013.r... poz..267) .ustawa. z. 17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego. (Dz.U.. Nr. 43,. poz.. 296.. ze.zm.). .ustawa.z.24.8.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia.(t.j..Dz.U... z.2013.r..poz..395) .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(t.j..Dz.U..z.2012.r.,.poz..788) .ustawa. z. 20.8.1997. r.. o. Krajowym. Rejestrze. Sądowym. (t.j.. Dz.U.. z. 2007. r.. Nr. 168,.. poz..1186.ze.zm.) .ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r... Nr.90,.poz..594.ze.zm.) .ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) .ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..707) .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..82.ze.zm.) .ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1112. ze.zm.) .ustawa.z.13.10.1998.r..o.systemie.ubezpieczeń.społecznych.(t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.205,. poz..1585.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów.(t.j..Dz.U..z.2009.r... Nr.67,.poz..569.ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. artykuł –. bezpieczeństwo.i.higiena.pracy –. Fundusz.Ubezpieczeń.Społecznych –. Krajowa.Rada.Sądownictwa –. Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. .Organizacja.Traktatu.Północnoatlantyckiego.(North Atlantic Treaty Organization) XII NBP. NIK. Nr. NSA. odp.. RM. r... RP. RPO. SE.. SKO. SN. t.j.. TK. TS. tzw.. USC. UOKiK. UE. ust.. w.. WSA. zd.. ze.sprost... ze.zm.. ZUS. Wykaz skrótów –. Narodowy.Bank.Polski –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. Rada.Ministrów –. rok –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. samorządowe.kolegium.odwoławcze –. Sąd.Najwyższy –. tekst.jednolity –. Trybunał.Konstytucyjny –. Trybunał.Stanu –. –. Urząd.Stanu.Cywilnego –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. Unia.Europejska –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.sprostowaniem –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych tak.zwany Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie testy są testami 2.. Testy służą utrwaleniu treści Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.pytania. dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego..Stworze� nie.testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.ilość.kombinacji,. które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.bowiem.osoba,.która.opanuje. treść.kolejnych.artykułów.ustawy.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawierającego.pyta� nia.łączące.treść.artykułów..Jakkolwiek.podczas.tworzenia.pytań.testowych.dołożono.wszelkich.starań,.aby. odpowiedzi,.które.należy.wybrać.nie.łączyły.się.z.treścią.innych.artykułów.należy.pamiętać,.iż.treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego arty- kułu. 3.. Treść poszczególnych odpowiedzi może być uznana przez Czytelnika za „podchwytliwą” – jest to zabieg Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwytliwą”.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie. odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Dodać.należy,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot� na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. Treść testów obejmuje kolejne artykuły i ustępy ustaw. Bardzo często jeden artykuł był przerabiany na kilka, Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.egzaminie. .–.np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw,.lub.zawierające.szczegółowe,.kazu� istyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków,.itd.. 5.. W celu zmniejszenia objętości pracy niezbędne stało się odnoszenie się w treści pytań do pytań umiesz� W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz� czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.Ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły.–.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której. mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny.być.tratowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw i aktów wykonawczych. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących. orzecznictwa,.teorii.prawa.itd..Jak.już.jednak.wcześniej.wspomniano,.materiał.niniejszy.stanowić.może. jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór.pytań,.spośród.których.zostanie. utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Testy.stworzone.zostały.w.oparciu.o.stan.prawny.obowiązujący.na.dzień.1.czerwca.2012 roku,.dlatego.też. należy.wziąć.pod.uwagę.konieczność.śledzenia.działań.legislacyjnych.i.uwzględnienia.ewentualnych.zmian,. które.nastąpią.pomiędzy.dniem.1.czerwca.2012.roku.i.datą.egzaminu. 7.. Testy stworzone zostały w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 1 czerwca 6.. Testy dotyczą tylko i wyłącznie Autor Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na certyfikat umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych I. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą,. w. rozumieniu. przepisów. o.swobodzie.działalności.gospodarczej,.polegającą.na.świadczeniu.usług.w.zakresie: –. .prowadzenia,.na.podstawie.dowodów.księgowych,.ksiąg.rachunkowych,.ujmujących.zapisy.zdarzeń.w.po� rządku.chronologicznym.i.systematycznym, .okresowego.ustalania.lub.sprawdzania.drogą.inwentaryzacji.rzeczowego.stanu.aktywów.i.pasywów, –. –. wyceny.aktywów.i.pasywów, –. sporządzania.sprawozdań.finansowych, –. Przedsiębiorcy,.wykonujący.działalność.w.powyższym.zakresie,.są również uprawnieni.do: –. .gromadzenia.i.przechowywania.dowodów.księgowych.oraz.pozostałej.dokumentacji.przewidzianej.ustawą. –. .prowadzenia,.w.imieniu.i.na.rzecz.podatników,.płatników.i.inkasentów,.ksiąg podatkowych.i.innych.ewi� dencji.do.celów.podatkowych.oraz.udzielanie.im.pomocy.w.tym.zakresie, .sporządzania,.w.imieniu.i.na.rzecz.podatników,.płatników.i.inkasentów,.zeznań.i.deklaracji.podatkowych. lub.udzielanie.im.pomocy.w.tym.zakresie. Działalność.polegającą.na.usługowym.prowadzeniu.ksiąg.rachunkowych.oraz.ksiąg.podatkowych.mogą wy- konywać: –. .przedsiębiorcy,.będący.osobami.fizycznymi,.jeżeli.są.uprawnieni.do.wykonywania.czynności.z.zakresu.usłu� gowego.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych, .pozostali.przedsiębiorcy,.pod.warunkiem,.że.czynności.z.tego.zakresu.będą.wykonywane.przez.osoby.upraw� nione.do.wykonywania.czynności.z.zakresu.usługowego.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych. Uprawnione.do.wykonywania.czynności.z.zakresu.usługowego.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych.są.osoby.po� siadające.certyfikat.księgowy.oraz.osoby.wpisane.do.rejestru.biegłych.rewidentów.lub.na.listę.doradców.podat� kowych. –. II. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać oso- by, które spełniają jeden z poniższych warunków: –. .posiadają.trzyletnią.praktykę.w.księgowości.oraz.posiadają.wykształcenie.wyższe.magisterskie.uzyskane.na. kierunku.rachunkowość.lub.na.innym.kierunku.ekonomicznym.o.specjalności.rachunkowość.lub.innej,.dla. której.plan.studiów.i.program.kształcenia.odpowiadał.wymogom.określonym.przez.organy.uczelni.dla.spe� cjalności.rachunkowość,.w.jednostkach.organizacyjnych.uprawnionych,.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami,. do.nadawania.stopnia.naukowego.doktora.nauk.ekonomicznych, .posiadają.trzyletnią.praktykę.w.księgowości,.posiadają.wykształcenie.wyższe.magisterskie.lub.równorzęd� ne.na.kierunku.innym.niż.rachunkowość.oraz.ukończyły.studia.podyplomowe.z.zakresu.rachunkowości.. w.jednostkach.organizacyjnych.uprawnionych,.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami,.do.nadawania.stopnia.na� ukowego.doktora.nauk.ekonomicznych, .posiadają.dwuletnią.praktykę.w.księgowości.i.wykształcenie.co.najmniej.średnie.oraz.złożą.z.wynikiem.po� zytywnym.egzamin.sprawdzający.kwalifikacje.osób.ubiegających.się.o.certyfikat.księgowy. –. –. 1. Dostępne.na.stronie.MF:.http://www.mf.gov.pl/index.php?dzial=75 wysw=14 const=1. XVI Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu... III. Warunki przystąpienia do egzaminu na certyfikat księgowy Osoba.ubiegająca.się.o.zakwalifikowanie.do.egzaminu.składa.do.ministra.właściwego.do.spraw.finansów.pu� blicznych.wniosek,.który.powinien.zawierać.następujące.dane: –. .numer.PESEL.(a.w.przypadku.osób.nieposiadających.obywatelstwa.polskiego.–.numer.i.rodzaj.dokumentu. potwierdzającego.tożsamość), imiona.i.nazwisko, –. –. datę.i.miejsce.urodzenia, –. adres.zamieszkania.oraz.adres.do.korespondencji. Podanie winno być podpisane i opatrzone datą. Do wniosku należy załączyć: –. –. .oświadczenie.o.posiadaniu.pełnej.zdolności.do.czynności.prawnych.oraz.korzystaniu.z.pełni.praw.publicz� nych, .oświadczenie. o. niekaralności. za. przestępstwa. przeciwko. wiarygodności. dokumentów,. mieniu,. obrotowi. gospodarczemu,.obrotowi.pieniędzmi.i.papierami.wartościowymi,.za.przestępstwo.skarbowe.oraz.za.czyn. określony.w.rozdziale.9.ustawy.o.rachunkowości. Oświadczenia.winny.być.podpisane.przez.Wnioskodawców.i.opatrzone.datą.wystawienia. Wymóg każdorazowego złożenia wniosku wraz z oświadczeniem dotyczy również osób, które przystępowały do poprzednich edycji egzaminu. Do egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która: –. .ma.pełną.zdolność.do.czynności.prawnych.oraz.korzysta.z.pełni.praw.publicznych,.a.także.nie.była.skazana. prawomocnym.wyrokiem.sądu.za.przestępstwo.przeciwko.wiarygodności.dokumentów,.mieniu,.obrotowi. gospodarczemu,.obrotowi.pieniędzmi.i.papierami.wartościowymi,.za.przestępstwo.skarbowe.oraz.za.czyn. określony.w.rozdziale.9.ustawy.o.rachunkowości, –. uiściła.opłatę.egzaminacyjną.na.rachunek.organizatora.egzaminu. IV. Przebieg egzaminu . 1). .Egzamin.przeprowadza.się.dla.60.do.90.osób. . 2). .Przed.wejściem.na.salę.egzaminacyjną.osoba.przystępująca.do.egzaminu.obowiązana.jest.okazać.dowód. osobisty.lub.inny.dokument.tożsamości.zawierający.numer.PESEL.(a.w.przypadku.osób.nieposiadających. obywatelstwa.polskiego.–.numer.i.rodzaj.dokumentu.potwierdzającego.tożsamość).i.własnoręcznym.pod� pisem.potwierdzić.udział.w.egzaminie. . 3). .Wyniki.egzaminu.zamieszczane.są,.z.wykorzystaniem.numeru.ewidencyjnego,.nadanego.w.momencie.zło� żenia.wniosku.o.zakwalifikowanie.do.egzaminu.na.stronie.internetowej.urzędu.obsługującego.ministra. właściwego.do.spraw.finansów.publicznych..Osoba.przystępująca.do.egzaminu.otrzymuje.od.organizatora. egzaminu.pisemną.informację.o.wyniku.egzaminu. . 4). Egzamin.trwa.4.godziny. . 5). .W.trakcie.egzaminu.zdający.może.opuścić.salę.po.uzyskaniu.zgody.przewodniczącego,.członka.lub.sekre� tarza.Komisji.i.przekazaniu.mu.pracy.egzaminacyjnej.wraz.z.dowodem.osobistym.lub.innym.dokumentem. tożsamości..Czas.nieobecności.jest.zaznaczany.na.pracy.egzaminacyjnej. . 6). .W.czasie.egzaminu.uczestnik.może.korzystać.z.przepisów.prawa.opublikowanych.w.dziennikach.urzędo� wych.lub.zawartych.w.zbiorach.przepisów.bez.komentarzy.oraz.z.urządzeń.ułatwiających.liczenie.(kalkula� torów),.z.wyjątkiem.urządzeń.posiadających.funkcje.gromadzenia,.przetwarzania.i.przenoszenia.danych, . 7). .Egzamin.obejmuje.trzy.bloki.tematyczne,.za.które.można.uzyskać.następujące.maksymalne.liczby.punktów: –. rachunkowość.–.130.punktów, –. prawo.podatkowe.–.60.punktów, –. ubezpieczenia.społeczne.oraz.podstawy.prawa.cywilnego.i.gospodarczego.–.40.punktów. . 8). W.skład.każdego.z.bloków.wchodzi.następująca.liczba.pytań.testowych.i.zadań.sytuacyjnych: –. rachunkowość.–.30.pytań.testowych.i.od.3.do.6.zadań.sytuacyjnych, –. prawo.podatkowe.–.10.pytań.testowych.i.od.2.do.4.zadań.sytuacyjnych, –. .ubezpieczenia.społeczne.oraz.podstawy.prawa.cywilnego.i.gospodarczego.–.10.pytań.testowych.i.od.. 1.do.3.zadań.sytuacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu... XVII . 9). Każde.pytanie.testowe.oceniane.jest.w.następujący.sposób: –. odpowiedź.prawidłowa.–.dwa.punkty, –. odpowiedź.nieprawidłowa.–.minus.jeden.punkt, –. brak.odpowiedzi.–.zero.punktów, 10). .Każde.zadanie.sytuacyjne.jest.oceniane.w.ramach.skali.podanej.w.tym.zadaniu..Ocena.zadania.sytuacyjne� go.uwzględnia.w.szczególności.spójność.odpowiedzi,.stopień.rozwiązania.zadania.oraz.znajomość.przepi� sów.prawa. 11). .Wynik. bloku. tematycznego. stanowi. suma. punktów. dodatnich,. uzyskanych. za. odpowiedzi. prawidłowe. udzielone.na.pytania.testowe.i.uzyskanych.za.rozwiązanie.zadań.sytuacyjnych,.pomniejszona.o.punkty. ujemne.za.odpowiedzi.nieprawidłowe.z.pytań.testowych. 12). .Warunkiem.zdania.egzaminu.jest.uzyskanie.co.najmniej.60 .maksymalnej.liczby.punktów.z.każdego.blo� ku.tematycznego. V. Zakres zagadnień objętych egzaminem I..Rachunkowość . .1.. Przedmiot,.zakres.i.zasady.rachunkowości: . 1).teoretyczne.podstawy.rachunkowości; . 2).podstawowe.pojęcia.rachunkowości; . 3).podstawowe.cechy.jakościowe.rachunkowości; . 4).nadrzędne.zasady.rachunkowości; . 5).zasady.pomiaru.i.klasyfikacji.informacji.w.rachunkowości; . 6).organizacja.rachunkowości.jednostki. . .2.. Prowadzenie.ksiąg.rachunkowych: . 1).zakres.podmiotowy.jednostek.zobowiązanych.do.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych; . 2).dokumentacja.zasad.(polityki).rachunkowości; . 3).dowody.księgowe; . 4).dziennik; . 5).konta.księgi.głównej.i.ksiąg.pomocniczych; . 6).zestawienie.obrotów.i.sald.kont.księgi.głównej.oraz.sald.ksiąg.pomocniczych; . 7).otwieranie.i.zamykanie.ksiąg.rachunkowych; . 8).poprawianie.błędów.stwierdzonych.w.dowodach.i.zapisach.księgowych; . 9)..ochrona.i.zasady.przechowywania.dokumentacji.(dowodów,.ksiąg.rachunkowych,.sprawozdań.finan� sowych); 10).stosowanie.techniki.komputerowej.przy.prowadzeniu.ksiąg.rachunkowych; 11).miejsce.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych. .. 3.. Inwentaryzacja.składników.aktywów.i.pasywów: . 1).metody.i.terminy.przeprowadzania.inwentaryzacji; . 2).ujęcie.w.księgach.rachunkowych.stwierdzonych.różnic.inwentaryzacyjnych. .. 4.. .Wycena.bieżąca,.bilansowa.i.podatkowa.poszczególnych.składników.aktywów.i.pasywów.oraz.ujęcie.w.księ� gach.rachunkowych.różnic.z.tej.wyceny. .. 5.. Zasady.ewidencji.zdarzeń,.w.tym.operacji.gospodarczych,.dotyczących: . 1).rzeczowych.i.finansowych.aktywów.trwałych; . 2).rzeczowych.i.finansowych.aktywów.obrotowych; . 3).aktualizacji.wartości.aktywów; . 4)..kapitałów.(funduszy).własnych.w.jednostkach.różnego.typu.(spółki.handlowe,.spółdzielnie,.fundacje,. stowarzyszenia.i.inne); . 5).zobowiązań,.rezerw.na.zobowiązania.i.zobowiązań.warunkowych; . 6).rozliczeń.międzyokresowych.przychodów.i.kosztów; . 7).przychodów.i.kosztów.z.działalności.operacyjnej; . 8).przychodów.i.kosztów.finansowych; XVIII Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu... . 9).zysków.i.strat.nadzwyczajnych; 10).obowiązkowych.zmniejszeń.zysku.(zwiększeń.straty). . 6.. Ujęcie.w.księgach.rachunkowych.zdarzeń.powstałych.(ujawnionych).po.dniu.bilansowym. . 7.. .Rachunkowość.jednostek.w.szczególnych.sytuacjach:.rozpoczęcie.działalności,.przekształcenie,.postępo� wanie.naprawcze,.likwidacja,.upadłość. . 8.. Zasady.ustalania.wyniku.finansowego.oraz.dochodu.(straty). na.potrzeby.podatkowe. . 9.. Podział.i.rozliczenie.wyniku.finansowego. 10.. Sprawozdania.finansowe: 1). ogólne.zasady.sporządzania.sprawozdań.finansowych; 2). zakres.informacyjny.rocznego.sprawozdania.finansowego.w.tym: a). bilansu, b). rachunku.zysków.i.strat, c). rachunku.przepływów.pieniężnych, d). informacji.dodatkowej, e). zestawienia.zmian.w.kapitale.(funduszu).własnym; 3). obowiązek.sporządzania.i.zakres.informacyjny.sprawozdania.z.działalności.jednostki; 4). tryb.i.terminy.sporządzania,.badania,.zatwierdzania.i.ogłaszania.sprawozdań.finansowych. 11.. .Odpowiedzialność.za.prowadzenie.ksiąg.rachunkowych.oraz.sporządzanie,.badanie.i.ogłaszanie.sprawoz� dań.finansowych. 12.. Rachunek.kosztów.i.elementy.rachunkowości.zarządczej: 1). porównanie.rachunkowości.finansowej.i.zarządczej; 2). pojęcie.kosztów.i.kryteria.ich.klasyfikacji; 3). koszty.wytworzenia.produktów; 4). metody.kalkulacji.kosztu.jednostkowego; 5). koszty.produkcji.niezakończonej; 6). koszty.niewykorzystanych.zdolności.produkcyjnych; 7). modele.rachunku.kosztów.(rachunek.kosztów.pełnych.i.zmiennych). 13.. Podstawowe.zasady.zawodowej.etyki.w.rachunkowości. II..Prawo.podatkowe . 1.. Pojęcie.podatku. . 2.. System.podatków.w.Polsce. . 3.. .Organizacja.organów.podatkowych.oraz.elementy.procedury.postępowania.podatkowego,.kontroli.podat� kowej.i.czynności.sprawdzających. . 4.. Podatki.pośrednie: . 5.. Podatki.bezpośrednie: 1). 2). 1). 2). .podatek. od. towarów. i. usług. (zakres. podmiotowy. i. przedmiotowy,. obowiązek. podatkowy,. miejsce. świadczenia,.podstawa.opodatkowania,.stawki,.zwolnienia,.odliczanie.i.zwrot.podatku,.odliczanie.czę� ściowe,.rejestracja,.deklaracje.i.informacje.podsumowujące,.zapłata.podatku,.dokumentacja,.procedu� ry.szczególne); .podatek.akcyzowy.(zakres.podmiotowy.i.przedmiotowy,.obowiązek.podatkowy,.podstawa.opodatko� wania,.stawki,.zwolnienia,.deklaracje.podatkowe). .podatek.dochodowy.od.osób.prawnych.(podmiot.i.przedmiot.opodatkowania,.przychody,.koszty.uzy� skania.przychodów,.zwolnienia,.podstawa.opodatkowania.i.wysokość.podatku,.w.tym.ulgi.i.odliczenia,. pobór.podatku,.deklaracje.podatkowe); .podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych.(podmiot.i.przedmiot.opodatkowania,.źródła.przychodów,. zwolnienia.przedmiotowe,.koszty.uzyskania.przychodów,.szczególne.zasady.ustalania.dochodu,.pod� stawa.obliczenia.i.wysokość.podatku,.w.tym.ulgi.i.odliczenia,.pobór.podatku,.zaliczki.na.podatek,. w.tym.pobierane.przez.płatnika,.zeznania.i.inne.deklaracje.podatkowe,.formy.i.zasady.opodatkowania. dochodów.(przychodów).z.działalności.gospodarczej.i.rodzaje.prowadzonej.ewidencji.podatkowej). Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu... XIX 6.. Podatki.i.opłaty.stanowiące.dochód.jednostek.samorządu.terytorialnego: 1). 2). .podatek.od.nieruchomości,.podatek.rolny,.podatek.leśny,.podatek.od.środków.transportowych,.poda� tek.od.czynności.cywilnoprawnych.oraz.podatek.od.spadków.i.darowizn.(podmiot.i.przedmiot.opo� datkowania,.podstawa.opodatkowania,.stawki,.zwolnienia.i.ulgi); .opłaty. lokalne:. targowa,. miejscowa,. uzdrowiskowa. oraz. od. posiadania. psów. (podmiot,. przedmiot.. i.stawki); 3). opłata.skarbowa.(podmiot,.przedmiot,.stawki.i.zwolnienia); 4). zakres.władztwa.podatkowego.gmin. III..Ubezpieczenia.społeczne 1.. System.ubezpieczeń.społecznych: 1). zasady.podlegania.ubezpieczeniom.społecznym; 2). zasady.ustalania.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.oraz.podstaw.ich.wymiaru; 3). zasady,.tryb.i.terminy: a). zgłoszeń.do.ubezpieczeń.społecznych, b). prowadzenia.ewidencji.ubezpieczonych.i.płatników.składek, c). .rozliczania.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.oraz.zasiłków.z.ubezpieczeń.chorobowego.i.wypad� kowego, d). opłacania.składek.na.ubezpieczenia.społeczne; 4). zasady.prowadzenia.kont.ubezpieczonych.oraz.kont.płatników.składek; 5). zasady.kontroli.wykonywania.zadań.z.zakresu.ubezpieczeń.społecznych. 2.. Zasady.naliczania.składek.z.tytułu.ubezpieczenia.zdrowotnego. IV..Podstawy.prawa.cywilnego.i.gospodarczego 1.. Podstawy.prawa.pracy:.stosunek.pracy.i.związane.z.nim.obowiązki.pracodawcy.i.pracownika. 2.. Podstawy.prawa.cywilnego: 1). przepisy.ogólne.prawa.cywilnego: a). formy.wymagane.dla.ważności.czynności.prawnych, b). terminy, c). przedawnienie.roszczeń; 2). własność.i.inne.prawa.rzeczowe; 3). zobowiązania. 3.. Podstawy.prawa.handlowego.i.działalności.gospodarczej: 1). podstawowe.pojęcia; 2). .powstawanie,.funkcjonowanie.i.likwidacja.(spółki.handlowe,.spółdzielnie,.fundacje,.stowarzyszenia. i.inne). .Podstawowe.formy.współpracy.między.przedsiębiorcą.a.instytucjami.finansowymi.(banki,.fundusze.inwe� stycyjne,.zakłady.ubezpieczeń,.instrumenty.rynku.kapitałowego). 4..
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na certyfikat księgowego. Testy wiedzy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: