Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 010797 21035111 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na doradcę podatkowego Testy - ebook/pdf
Egzamin na doradcę podatkowego Testy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 308
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964572 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy dla kandydatów przygotowujących się do części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Nie chcę rozmawiać o podatkach. Po prostu administracja myśli swoje, a ja i moi doradcy – swoje”. Björn Ulvaeus Czasami nie mamy świadomości, jak prawo podatkowe kształtuje otaczającą nas rzeczy- wistość. Tak było np. z modą lat 70. ub. wieku. Cytowany współzałożyciel zespołu ABBA na stronach jednej z książek na temat zespołu wyjaśnił, skąd się wziął pomysł np. na tzw. dzwony. Otóż szwedzki system podatkowy zakładał, że koszty wykonania strojów można odliczyć od podatku, jeśli kostiumy mają oburzający charakter i nie nadają się do nosze- nia na ulicy. Björn Ulvaeus z zespołu ABBA wspomina: „Wyglądaliśmy wtedy jak kompletni wariaci. Nikt chyba nie ubierał się gorzej niż my”. Członkowie zespołu ABBA nosili zatem dziwaczne stroje, aby nie płacić podatków. Czy czegoś to Państwu nie przypomina? Ubiory służbowe? Życzymy podobnej kreatywności w pracy zawodowej. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 1 4 1 M O U Cena brutto 129,00 zł B e a t a C h a n o w s k a - D y m a n g l P a w e ł D y m a n g l Beata Chanowska-Dymlang, Paweł Dymlang EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO testy Odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej I E G Z A M N N A D O R A D C Ę P O D A T K O W E G O . T E S T Y UOM141 Egzamin. Testy G16.indd 1 23.05.2017 14:29:56 Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa (50) Egzamin na doradcę podatkowego Testy Odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej Beata Chanowska-Dymlang Paweł Dymlang Pytania testowe według aktualnego wykazu ogłoszonego uchwałą Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyj- nej ds. Doradztwa Podatkowego z 28.04.2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego UWAGA: Odpowiedzi w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień 16 maja 2017 r. Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego Autorzy: Beata Chanowska-Dymlang Paweł Dymlang Redaktor: Beata Chanowska-Dymlang Korekta: Zespół Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Koordynacja produkcji: Mariusz Jezierski Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o., Warszawa 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN 978–83–269–6457–2 Wydawca: Katarzyna Bednarska „Ofi cyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 022 518 29 29 faks: 022 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa (50) SPIS TREŚCI ZAMIAST WSTĘPU .............................................................................................................................. WYKAZ SKRÓTÓW ............................................................................................................................ I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA ........................................................................ II. ANALIZA PODATKOWA ......................................................................................................... III. PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO ....................................................................................................... IV. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE ............................................................................... 1) Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych .......................................................................................................................... 2) Zobowiązania podatkowe ........................................................................................................ 3) Tajemnica skarbowa ................................................................................................................. 4) Podatek od towarów i usług .................................................................................................... 5) Podatek dochodowy od osób fizycznych .............................................................................. 6) Podatek dochodowy od osób prawnych ................................................................................ 7) Podatek tonażowy ..................................................................................................................... 8) Podatek akcyzowy ..................................................................................................................... 9) Podatek od wydobycia niektórych kopalin ........................................................................... 10) Podatek od gier ........................................................................................................................ 11) Podatek od niektórych instytucji finansowych ................................................................. 12) Podatek od nieruchomości .................................................................................................... 13) Podatek do środków transportowych .................................................................................. 14) Podatek rolny i podatek leśny ............................................................................................... 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................................................ 16) Podatek od spadków i darowizn ........................................................................................... 17) Opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe .................................................................... V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI .................................................................................................................. 1) Kodeks postępowania administracyjnego ............................................................................ 2) Postępowanie podatkowe ........................................................................................................ 3) Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa ................................................................... 4) Kontrola celno-skarbowa......................................................................................................... 5 7 11 19 36 49 49 52 65 66 79 98 114 115 121 122 124 125 128 129 131 135 140 143 143 152 167 175 3 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy 5) Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe ............................................................. 6) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ................................................ 7) Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ............................ 8) Postępowanie egzekucyjne w administracji ......................................................................... VI. MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNE ................. VII. PRAWO DEWIZOWE ............................................................................................................... VIII. PRAWO KARNE SKARBOWE ............................................................................................... IX. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ................................................................................................................................ X. RACHUNKOWOŚĆ .................................................................................................................... XI. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ................................................................................................................... XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA .................. KLUCZ ODPOWIEDZI ........................................................................................................................ 179 180 190 190 202 212 217 233 241 263 276 297 4 Warszawa, 17 maja 2017 r. „W momencie płacenia podatków człowiek uświadamia sobie, że nie stać go było na zarobienie tych pieniędzy” Fryderyk Dard Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce zbiór pytań testowych wraz z odpowiedziami i podaniem podsta- wy prawnej. Naszym założeniem było dostarczenie Państwu opracowania, które będzie jak najbardziej pomocne w przygotowaniu się do egzaminu na doradcę podatkowego. Pytania testowe zostały opracowane na podstawie wykazu zamieszczonego w Uchwale Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Podane pytania będą obowiązywały na egzaminie aż do momentu ogłoszenia kolejnej aktua- lizacji przez Państwową Komisję Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego. Zamiast monotonnego wstępu, który i tak mało kto czyta, przedstawiamy kilka praktycz- nych uwag. Nadal pojawiają się pytania budzące wątpliwości. W przypadku tego rodzaju pytań pozostawało nam jedynie udzielenie odpowiedzi na podstawie obowiązujących regulacji prawnych lub orzecznictwa sądów administracyjnych. Zatem w sposób szczególny prosimy o zwrócenie uwagi na: • część „Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa” – pytanie nr 1 – brak odpowiedzi poprawnej; część „Prawo karne skarbowe” – pytanie nr 12 – brak odpowiedzi poprawnej; część „Kontrola celno-skarbowa” – pytanie nr 20 – dwa poprawne warianty odpowiedzi: b) i c). Prosimy również, aby porównując numerację pytań niniejszej publikacji z treścią uchwały, mieli Państwo na uwadze, iż przy redakcji treści pytań egzaminacyjnych nie ustrzeżono się błędów natury technicznych, i tak: • w części „Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego” po pytaniu oznaczonym numerem 5 zamieszczono pytanie oznaczone numerem 7 (usunięto ówczesne pytanie oznaczone numerem 6 bez korekty numeracji kolejnej); • • 5 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy Egzamin na doradcę podatkowego. Testy • w części „Opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe” w uchwale znalazły się dwa pytania oznaczone numerem 7. Brak jest pytania oznaczonego numerem 10 – po pytaniu oznaczo- nym numerem 9 znajduje się pytanie oznaczone numerem 11; • w części „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” po pytaniu oznaczonym numerem 48 znajduje się pytanie oznaczone numerem 50 – brak jest pytania oznaczonego numerem 49; • w części „Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” dwa pytania mają numer 20. Z uwagi na powyższe numeracja poszczególnych pytań w niniejszym opracowaniu nie pokrywa się z numeracją pytań zamieszczonych w Uchwale, chociażby dlatego, by Czytelnik bez problemów mógł się posługiwać załączonym kluczem odpowiedzi. Prosimy także, aby korzystając z zaprezentowanych rozwiązań, mieli Państwo na uwadze stan prawny, według którego formułowane były pytania testowe i udzielane przez nas odpo- wiedzi. Może się zdarzyć tak (a biorąc pod uwagę kreatywność naszego ustawodawcy, jest to możliwe), że w przyszłości z racji wprowadzenia zmian w przepisach dane pytanie czy też warianty odpowiedzi staną się częściowo lub całkowicie nieaktualne. Życzymy Państwu powodzenia na egzaminie. Do zobaczenia w Korporacji Doradców Podatkowych. Autorzy 6 WYKAZ SKRÓTÓW Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483) tWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – wersja skonsolidowana (Dz.Urz.UE 2006 C 321E) tUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz.Urz.UE 2016 C 202/1) kOECD – Model Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku (Model Tax Convention on Income and on Capital 2010: OECD) Paris, condensed version ,July 2010 Dyrektywa 2006/112/WE – Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE L Nr 347/1) Dyrektywa 2003/49/WE – Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiąza- nymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz.UE L 157/49) Dyrektywa 2003/123/WE – Dyrektywa Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspól- nego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz.UE L 7/41) Dyrektywa 2005/19/WE – Dyrektywa Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowaniamającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz.UE L 58/19) Dyrektywa 69/335/EWG – Dyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. do- tycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE L 249/25) 7 8 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy UKC – Unijny Kodeks Celny – rozporządzenie Parlamentu Euro- pejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10.10.2013) RWUKC – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządze- nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 343 z 29.12.2015, ze zm.) KKW – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wyko- nawczy (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 665 ze zm.) KPA – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) KPC – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.) KPK – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.) uAKC – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 43 ze zm.) uCIT – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) uDew – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 679 ze zm.) uDP – ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 794 ze zm.) uEGZ – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.) uFIN – ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68 ze zm.) uG – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.) uKAS – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1947) uKKS – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2137 ze zm.) uL – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.) uNIP – ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 869 ze zm.) uNPL – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) WYKAZ SKRÓTÓW uOGU – ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.) uOP – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) uOS – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) uPC – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1880 ze zm.) uPCC – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.) uPIT – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) uPSA – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) uR – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. uRach – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) uSD – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 833 ze zm.) uSDG – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. 2016 r. Dz.U. poz. 1829 ze zm.) uSN – ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm.) uT – ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 511 ze zm.) uUSA – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.) uVAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) uWK – ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1581) uZPIT – ustawa z dnia 20 listopada1998 r. o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2180 ze zm.) rPKPIR – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 728) ZE – Zasady Etyki Doradców Podatkowych – Załącznik do uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. 9 I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA 1. Zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły: a) akty prawa miejscowego, b) wyłącznie ustawy i rozporządzenia, c) uchwały rad gmin. Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 Konstytucji RP 2. Zgodnie z Konstytucją RP rozporządzenia są wydawane: tylko przez organy imiennie wskazane w ustawach, a) b) przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, c) wyłącznie przez upoważnionych Ministrów. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 Konstytucji RP 3. Zgodnie z Konstytucją RP podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podatkowa, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów zwolnionych od podatków powinny być uregulowane: a) w ustawie i rozporządzeniach, b) w ustawie, c) w rozporządzeniach. Podstawa prawna: art. 217 Konstytucji RP 4. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania podatków i opłat lokalnych: a) w zakresie określonym w ustawie, b) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, c) bez ograniczeń. Podstawa prawna: art. 168 Konstytucji RP 5. Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w: a) Monitorze Skarbowym, b) Monitorze Polskim, c) Dzienniku Ustaw. Podstawa prawna: art. 9 uOGU 11 Egzamin na doradcę podatkowego. Testy 6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego: jest źródłem prawa, a) b) nie jest źródłem prawa, c) niekiedy jest źródłem prawa. Podstawa prawna: art. 184 Konstytucji RP 7. Reguły kolizyjne służą do usuwania: luk w prawie, a) b) niejasności w prawie, c) sprzeczności przepisów prawa. Źródło: por. P. Winczorek, T. Stawecki, Wstęp do Prawoznawstwa, Warszawa 2009 8. Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klauzulą derogacyjną: traci moc rozporządzenie ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r., a) b) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r., c) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie. Źródło: por. B. Latos, Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Wydawnictwo Sejmowe 2008 9. W myśl Konstytucji RP: lub rozporządzenia, pilny. a) każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, b) nakładanie podatków i innych danin publicznych może nastąpić w drodze ustawy c) Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy podatkowej za Podstawa prawna: art. 84, art. 123 Konstytucji RP 10. Klauzula stand still na gruncie Dyrektywy VAT oznacza: a) brak możliwości wprowadzenia do ustawy nowych ograniczeń odliczenia podatku VAT, b) brak możliwości ustawowego rozszerzenia zakresu zwolnień od podatku przewi- dzianych w Dyrektywie, c) możliwość utrzymania przez Państwo Członkowskie stawek obniżonych, jeżeli były one przewidziane przez przepisy wewnętrzne przed dniem akcesji. Podstawa prawna: art. 176 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE 12 11. Z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystąpić może: a) wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny, b) Naczelny Sąd Administracyjny lub Wojewódzki Sąd Administracyjny, c) Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub strona po- stępowania. Podstawa prawna: art. 267 TUE (dawny artykuł 234 TWE)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na doradcę podatkowego Testy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: