Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 003792 21523054 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania. Język niemiecki - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania. Język niemiecki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 167
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7868-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera 35 wzory umów, pism i pełnomocnictw, sporządzonych w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język niemiecki.
Książka przeznaczona jest dla:
• kandydatów na tłumaczy przysięgłych,
• prawników, którzy zajmują się polskim prawem, ale piszą o nim po niemiecku,
• tłumaczy, którzy chcą nabrać sprawności w zakresie tłumaczenia umów i dokumentów na język niemiecki.
Jest to kompendium niezbędnej terminologii i frazeologii związanej z prawem zobowiązań w obrocie gospodarczym.
Harald Marschner jest polskim radca prawnym i niemieckim Rechtsanwalt. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we
Frankfurcie nad Menem (1992). Po ukończeniu aplikacji w sadach frankfurckich rozpoczął pracę w firmie prawniczej we Frankfurcie. W 2000 roku złożył egzamin adwokacki przed Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata tak˝e w Polsce. Od 2006 roku wykonuje zawód prawnika jako radca prawny. Zajmuje się między innymi prawem cywilnym i handlowym. Od 1997 roku jest związany z kancelaria Wardyński i Wspólnicy, gdzie obsługuje podmioty zagraniczne, w szczególności z obszaru niemieckojęzycznego.
Publikacja zawiera 35 wzorów umów, pism i pełnomocnictw, sporządzonych w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język niemiecki.
Książka przeznaczona jest dla:
  • kandydatów na tłumaczy przysięgłych,
  • prawników, którzy zajmują się polskim prawem, ale piszą o nim po niemiecku,
  • tłumaczy, którzy chcą nabrać sprawności w zakresie tłumaczenia umów i dokumentów na język niemiecki.

Jest to kompendium niezbędnej terminologii i frazeologii związanej z prawem zobowiązań w obrocie gospodarczym.
Harald Marschner jest polskim radca prawnym i niemieckim Rechtsanwalt. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (1992). Po ukończeniu aplikacji w sadach frankfurckich rozpoczął pracę w firmie prawniczej we Frankfurcie. W 2000 roku złożył egzamin adwokacki przed Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata tak˝e w Polsce. Od 2006 roku wykonuje zawód prawnika jako radca prawny. Zajmuje się między innymi prawem cywilnym i handlowym. Od 1997 roku jest związany z kancelaria Wardyński i Wspólnicy, gdzie obsługuje podmioty zagraniczne, w szczególności z obszaru niemieckojęzycznego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja zawiera 35 wzorów dokumentów (umów, oÊwiadczeƒ i pełno mocnictw) z zakresu prawa zobowiàzaƒ i prawa pracy, sporzà - dzonych w j´zyku polskim oraz ich tłumaczenie na j´zyk niemiecki. Ksià˝ka przeznaczona jest dla: • kandydatów na tłumaczy przysi´głych, • prawników, którzy zajmujà si´ polskim prawem, ale piszà o nim po niemiecku, • tłumaczy, którzy chcà nabraç sprawnoÊci w zakresie tłumaczenia umów i dokumentów na j´zyk niemiecki. Jest to kompendium niezb´dnej terminologii i frazeologii zwiàzanej z dziedzinà prawa zobowiàzaƒ oraz prawa pracy. Harald Marschner jest polskim radcà prawnym i niemieckim Rechtsanwalt. Ukoƒczył studia prawnicze na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (1992). Po ukoƒczeniu aplikacji w sàdach frankfurckich rozpoczàł prac´ w firmie prawniczej we Frankfurcie. W 2000 roku zło˝ył egzamin adwokacki przed Okr´gowà Radà Adwokackà w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata tak˝e w Polsce. Od 2006 roku wykonuje zawód prawnika jako radca prawny. Zajmuje si´ mi´dzy innymi prawem cywilnym i handlowym. Od 1997 roku jest zwiàzany z kancelarià Wardyƒski i Wspólnicy, gdzie obsługuje podmioty zagraniczne, w szczególnoÊci z obszaru niemieckoj´zycznego. www.ksiegarnia.beck.pl tel. 22 31 12 222 fax 22 33 77 601 Harald Marschner Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i pism Zobowiàzania Wersja polsko-niemiecka Wersja polsko-niemiecka i E g z a m n n a t ł u m a c z a p r z y s i ´ g ł e g o W z o r y u m ó w i p i s m . Z o b o w i à z a n i a strPrzysieglego_niem ZOBOWIAZANIA 10/14/16 1:10 PM Page 1 Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i pism Zobowiàzania Wersja polsko-niemiecka Wersja polsko-niemiecka strPrzysieglego_niem ZOBOWIAZANIA 10/14/16 1:10 PM Page 2 strPrzysieglego_niem ZOBOWIAZANIA 10/14/16 1:10 PM Page 3 Harald Marschner Egzamin na tłumacza przysi´głego Wzory umów i pism Zobowiàzania Wersja polsko-niemiecka Wersja polsko-niemiecka Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania Wersja polsko-niemiecka Product Manager-Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Jolanta Straszewska Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7867-1 ISBN ebook 978-83-255-7868-8 O Autorze Harald Marschner jest polskim radcą prawnym i niemieckim Rechtsanwalt. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (1992). Po ukończeniu aplikacji w sądach frankfurckich rozpoczął pracę w firmie prawniczej we Frank- furcie. W 2000 roku złożył egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata także w Polsce. Od 2006 roku wyko- nuje zawód prawnika jako radca prawny. Zajmuje się między innymi prawem cywilnym i handlo- wym. Od 1997 roku jest związany z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie obsługuje podmioty zagraniczne, w szczególności z obszaru niemieckojęzycznego. Spis treści Rozdział I. Zobowiązania ............................................................................................................................... 1 A. Zmiany i przekształcenia stosunków zobowiązaniowych ................................................ 2 1. Oświadczenie o potrąceniu wraz z wezwaniem do zapłaty .............................................. 2 2. Umowa o zwolnienie z długu ........................................................................................................ 4 3. Umowa o przejęcie długu .............................................................................................................. 8 4. Umowa przelewu wierzytelności ................................................................................................ 12 B. Zabezpieczenie zobowiązań ............................................................................................................ 18 5. Gwarancja dobrego wykonania umowy ................................................................................... 18 6. Gwarancja bankowa ......................................................................................................................... 22 7. Umowa o ustanowienie hipoteki ................................................................................................. 26 8. Umowa przewłaszczenia ................................................................................................................ 32 9. Zastrzeżenie prawa własności ...................................................................................................... 42 10. Umowa poręczenia ........................................................................................................................... 44 11. Wzór uzupełnionego weksla własnego .................................................................................... 50 12. Deklaracja wekslowa ........................................................................................................................ 52 13. Porozumienie wekslowe ................................................................................................................. 56 14. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego) .............................................................................................................. 60 Rozdział II. Stosunek pracy ........................................................................................................................... 65 A. Umowa o pracę ........................................................................................................................................ 66 15. Umowa o pracę na czas nieokreślony ........................................................................................ 66 16. Umowa o pracę na czas określony .............................................................................................. 74 17. Umowa o pracę na okres próbny ................................................................................................. 82 18. Umowa o pracę na czas zastępstwa ........................................................................................... 90 B. Zmiana i wypowiedzenie warunków pracy i płacy ............................................................... 98 19. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy ...................... 98 VI Inhaltsverzeichnis Kapitel I. Verbindlichkeiten .......................................................................................................................... 1 A. Änderung und Umgestaltung von Schuldverhältnissen .................................................... 3 1. Aufrechnungserklärung samt Zahlungsaufforderung ......................................................... 3 2. Schuldbefreiungsvertrag ................................................................................................................. 5 3. Schuldübernahmevertrag ............................................................................................................... 9 4. Abtretungsvertrag ............................................................................................................................. 13 B. Besicherung von Verbindlichkeiten .............................................................................................. 19 5. Garantie der guten Vertragsausführung.................................................................................... 19 6. Bankgarantie......................................................................................................................................... 23 7. Vertrag bezüglich der Bestellung einer Hypothek ................................................................. 27 8. Sicherungsübereignungsvertrag.................................................................................................. 33 9. Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ................................................................................ 43 10. Bürgschaftsvertrag ............................................................................................................................. 45 11. Muster eines ausgefüllten Eigenwechsels................................................................................. 51 12. Wechselerklärung ............................................................................................................................... 53 13. Wechselvereinbarung ....................................................................................................................... 57 14. Erklärung hinsichtlich der freiwilligen Sich-Unterwerfung der Zwangsvoll- streckung (Art. 777 Zivilprozessordnung) ................................................................................. 61 Kapitel II. Arbeitsverhältnis .......................................................................................................................... 65 A. Arbeitsvertrag ........................................................................................................................................... 67 15. Arbeitsvertrag auf unbestimmte Zeit ......................................................................................... 67 16. Arbeitsvertrag auf bestimmte Zeit............................................................................................... 75 17. Arbeitsvertrag auf Probezeit .......................................................................................................... 83 18. Arbeitsvertrag zur Aushilfe ............................................................................................................. 91 B. Änderung bzw. Kündigung der Arbeits- und Lohnbedingungen .................................. 99 19. Kündigungserklärung des Arbeitgebers bezüglich der Änderung der Arbeits- und Lohnbedingungen (Änderungskündigung) ................................................................... 99 VII 20. Czasowa zmiana treści stosunku pracy ..................................................................................... 102 C. Rozwiązanie stosunku pracy ............................................................................................................ 104 21. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia ................................................................................... 104 22. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę ze skróceniem okresu wypowiedzenia ................................................................................................................... 106 23. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę ......................................................................... 108 24. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ..... 112 D. Zakaz konkurencji .................................................................................................................................. 114 25. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy .................................... 114 26. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ................................................ 120 E. Współodpowiedzialność materialna pracowników ............................................................. 126 27. Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie ...................................... 126 Rozdział III. Pełnomocnictwa ....................................................................................................................... 137 28. Pełnomocnictwo ogólne ................................................................................................................ 138 29. Pełnomocnictwo rodzajowe ......................................................................................................... 140 30. Pełnomocnictwo szczególne ........................................................................................................ 142 31. Pełnomocnictwo do działania w sprawach celnych ............................................................. 144 32. Pełnomocnictwo dla agencji celnej ............................................................................................ 146 33. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do doręczeń ............................................. 150 34. Pełnomocnictwo procesowe ogólne ......................................................................................... 152 35. Pełnomocnictwo procesowe szczególne ................................................................................. 154 VIII Spis treści Inhaltsverzeichnis 20. Vorübergehende Änderung des Inhalts des Arbeitsverhältnisses .................................. 103 C. Auflösung des Arbeitsverhältnisses .............................................................................................. 105 21. Auflösung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber unter Einhaltung der Kündigungsfrist ................................................................................................................................... 105 22. Auflösung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber unter Anwendung der verkürzten Kündigungsfrist ............................................................................................................ 107 23. Auflösung des Arbeitsvertrags in beiderseitigem Einvernehmen ................................... 109 24. Fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber ..................................... 113 D. Wettbewerbsverbot ............................................................................................................................... 115 25. Vertrag bezüglich der Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots ................................... 115 26. Vertrag bezüglich der Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses .................................................................................................................. 121 E. Gemeinsame materielle Haftung der Arbeitnehmer ............................................................ 127 27. Vertrag hinsichtlich der gemeinsamen Haftung für anvertrautes Vermögen ............. 127 Kapitel III. Vollmachten ................................................................................................................................... 137 28. Generalvollmacht ............................................................................................................................... 139 29. Gattungsvollmacht ............................................................................................................................ 141 30. Spezialvollmacht ................................................................................................................................. 143 31. Vollmacht zum Handeln in Zollangelegenheiten................................................................... 145 32. Vollmacht für Zollagentur ............................................................................................................... 147 33. Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten ...................................................................... 151 34. General-Prozessvollmacht .............................................................................................................. 153 35. Spezial-Prozessvollmacht ................................................................................................................ 155 IX Rozdział I. Zobowiązania Kapitel I. Verbindlichkeiten 1 Rozdział I. Zobowiązania A. Zmiany i przekształcenia stosunków zobowiązaniowych 1. Oświadczenie o potrąceniu wraz z wezwaniem do zapłaty ______________, dnia ______________ roku (miejscowość) (data) OŚWIADCZENIE O POTRĄCENIU WRAZ Z WEZWANIEM DO ZAPŁATY I) Spółka _________ sp. z o.o. z siedzibą w __________ jest wierzycielem spółki _________ sp. z o.o. z następujących tytułów: 1) zwrotu ceny za wadliwe towary zakupione przez _____________ sp. z o.o. (faktura nr ______________ z dnia _________ roku, faktura nr ____________ z dnia ______ roku) w łącznej kwocie _____ PLN, 2) kosztów transportu wadliwego towaru w łącznej kwocie _____ PLN, 3) utraconego zysku z powodu niemożności sprzedaży wadliwego towaru, o któ- rym mowa w punkcie 1) powyżej w kwocie _______ PLN. Łącznie dług ____________ sp. z o.o. wobec __________ sp. z o.o. z ww. tytułów wynosi ______ PLN. II) Spółka _________ sp. z o.o. z siedzibą w __________ jest wierzycielem spółki _____________ sp. z o.o. z tytułu niezapłaconej ceny za towary zakupione przez __________ sp. z o.o. (faktura nr _______________ z dnia ______ oraz faktura nr _______ z dnia ______ roku) o łącznej wartości __________ PLN. Powyższe wierzytelności – zarówno te w pkt I), jak i te w pkt II) – są wierzytelnościa- mi jednorodzajowymi (pieniężnymi), wymagalnymi i mogą być dochodzone przed sądem, a zatem nadają się do potrącenia. Wobec powyższego, na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego i następne, w imieniu spółki ________________ sp. z o.o. oświadczam, że dokonuję potrące- nia wskazanych w pkt I) powyżej wierzytelności z wierzytelnościami wskazany- mi w pkt II) powyżej, w następstwie czego ulegają one umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej, a zatem spółka _________ sp. z o.o. pozostaje dłużnikiem spółki ________ sp. z o.o. do kwoty _________ PLN, która powinna zostać wpłaco- na na znane Państwu konto nr ________ w terminie ____ dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. ..................................................................... członek Zarządu spółki ______ sp. z o.o. 2 A. Änderung und Umgestaltung von Schuldverhältnissen 1. Aufrechnungserklärung samt Zahlungsaufforderung Kapitel I. Verbindlichkeiten ________________, den _________________ (Ort) (Datum) AUFRECHNUNGSERKLÄRUNG SAMT ZAHLUNGSAUFFORDERUNG I) Die Gesellschaft ____________ sp. z o.o. mit Sitz in _________ ist Gläubigerin der Gesellschaft ___________ sp. z o.o. mit Sitz in _____________ aufgrund der nach- folgenden Rechtstitel: 1) Rückzahlung des Preises für mangelhafte Waren, erworben von ____________ sp. z o.o. (Rechnung Nr. _______________ vom _______________, Rechnung Nr. _______ vom __________) in einem Gesamtbetrag von __________ PLN, 2) Kosten für den Transport der mangelhaften Ware in einem Gesamtbetrag von _______ PLN, 3) entgangener Gewinn aufgrund der Unmöglichkeit des Verkaufs der mangel- haften Ware, von welcher oben in Punkt 1) die Rede ist, in einem Gesamtbetrag von _______ PLN. Die Gesamtverschuldung der Gesellschaft _________ sp. z o.o. gegenüber der Ge- sellschaft ______________ sp. z o.o. aufgrund der oben genannten Rechtstitel be- trägt _________ PLN. II) Die Gesellschaft ____________ sp. z o.o. mit Sitz in _________ ist Gläubigerin der Gesellschaft ___________ sp. z o.o. aufgrund des nicht gezahlten Kaufpreises für von _______ sp. z o.o. erworbene Waren (Rechnung Nr. ____________ vom __________ sowie Rechnung Nr. _________________ vom ________) in einem Gesamtbetrag von ____________ PLN. Die obigen Forderungen, sowohl die in Punkt I), als auch jene in Punkt II) genannten, stellen gleichartige (Geld-)Forderungen dar, sind fällig und können vor Gericht einge- klagt werden, sind demnach aufrechnungsgeeignet. Aus diesem Grunde erkläre ich hiermit gemäß Art. 498 ff. Zivilgesetzbuch im Namen der Gesellschaft __________ sp. z o.o., dass ich gegen die oben in Punkt I) genannten Forderungen mit den oben in Punkt II) genannten Forderungen auf- rechne, und demzufolge die Forderungen geringeren Wertes erlöschen und somit die Gesellschaft _________ sp. z o.o. Schuldnerin der Gesellschaft ________ sp. z o.o. hinsichtlich eines Betrages von _________ PLN bleibt, welcher auf das Ihnen bekannte Konto mit der Nummer ___________ in einer Frist von ___ Tagen ab dem Erhalt der vorliegenden Zahlungsaufforderung zu entrichten ist. ..................................................................... Geschäftsführer der Gesellschaft _______ sp. z o.o. 3 Rozdział I. Zobowiązania 2. Umowa o zwolnienie z długu UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU zawarta dnia __ ________ _______ r. w ________________ pomiędzy (1) ___________________________ sp. z o.o. z siedzibą w _______________, wpi- saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________________, reprezentowaną przez ______________________ ________, zamieszkałego/ą w ______________ przy ul. ___________________, legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem _______ (nazwa państwa) nr __________, zwaną dalej „Wierzycielem”, a (2) ___________________________ sp. z o.o. z siedzibą w _______________, wpi- saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________, reprezentowaną przez _________________________ _______, zamieszkałego/ą w _____________ przy ul. _____________________, legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem _______ (nazwa państwa) nr ___________, zwaną dalej „Dłużnikiem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”. Zważywszy, że Zważywszy, że Strony wiąże umowa z dnia ___ ________ ____ r. (zwana dalej „Umo- wą ___________________”), oraz z tytułu Umowy ____________ Wierzyciel ma do Dłużnika roszczenie o _____________________________________, Strony zawierają umowę o treści następującej: § 1. Zwolnienie z długu 1.1. Wierzyciel oświadcza, że zwalnia Dłużnika z długu wynikającego z Umowy ______, opiewającego na ____________________________________. 1.2. Dłużnik oświadcza, że zwolnienie przyjmuje. § 2. Postanowienia końcowe 2.1. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami i uchyla wszelkie poprzedzające je Umowy, porozumienia i uzgodnienia, pisemne i ustne, dotyczą- ce przedmiotu Umowy. 2.2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.3. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy podlegają przepi- som prawa polskiego. 4 2. Schuldbefreiungsvertrag Kapitel I. Verbindlichkeiten SCHULDBEFREIUNGSVERTRAG geschlossen am __ ________ _______ in ________________ zwischen (1) ____________________________ sp. z o.o. mit Sitz in ______________, eingetra- gen in das Unternehmerregister, geführt beim Nationalen Gerichtsregister unter der Nummer KRS ________, vertreten von ______________________ wohnhaft in ______________ in der ul. _____________________, sich ausweisend durch Personalausweis/Reisepass ____________________ (Bezeichnung des Staates) Nr. _____________________________, im Weiteren „Gläubigerin” genannt, und (2) ____________________________ sp. z o.o. mit Sitz in ______________, eingetra- gen in das Unternehmerregister, geführt beim Nationalen Gerichtsregister unter der Nummer KRS ________, vertreten von ______________________ wohnhaft in ______________ in der ul. ______________________, sich ausweisend durch Personalausweis/Reisepass ____________________ (Bezeichnung des Staates) Nr. _____________________________, im Weiteren „Schuldnerin” genannt, im Weiteren gemeinsam „Parteien” genannt. In Anbetracht dessen, dass die Parteien der Vertrag vom ___ ________ ____ bindet (im Weiteren „______-Vertrag” genannt), sowie In Anbetracht dessen, dass aufgrund des _________-Vertrages die Gläubige- rin gegenüber der Schuldnerin einen Anspruch auf _________ hat, haben die Parteien den Vertrag des nachfolgenden Inhalts abgeschlossen: § 1. Befreiung von der Schuld 1.1. Die Gläubigerin erklärt, dass sie die Schuldnerin von der aus dem ___________-Ver- trag resultierenden Schuld, welche sich auf ______________ beläuft, befreit. 1.2. Die Schuldnerin erklärt, dass sie die Befreiung annimmt. § 2. Schlussbestimmungen 2.1. Der vorliegende Vertrag stellt die Gesamtheit aller zwischen den Parteien getrof- fenen Vereinbarungen dar und hebt alle diesem vorangegangenen Verträge, Ver- einbarungen und Abreden, sowohl schriftliche als auch mündliche, die den Ge- genstand des vorliegenden Vertrages betreffen, auf. 2.2. Änderungen und Ergänzungen des vorliegenden Vertrages können zu ihrer Wirk- samkeit ausschließlich in schriftlicher Form vorgenommen werden. 2.3. Abschluss, Auslegung, Gültigkeit und Durchführung des vorliegenden Vertrages unterliegen den Vorschriften des polnischen Rechts. 5 Rozdział I. Zobowiązania 2.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 2.5. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla _________________./zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku _______________________. Orzeczenie arbitrażowe jest osta- teczne i wiąże strony. Strony zobowiązują się do dobrowolnego wykonania orzecze- nia sądu arbitrażowego. 2.6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej oraz w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w nie- mieckiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a nie- miecką wersją językową wiążąca jest wersja polska. Wierzyciel: ________________________ (podpis) Dłużnik: ________________________ (podpis) 6 Kapitel I. Verbindlichkeiten 2.4. Sofern sich irgendeine der Bestimmungen des vorliegenden Vertrages als ungül- tig oder rechtsfehlerhaft erweisen sollte, so behalten die übrigen Bestimmungen im weitesten rechtlich zulässigen Ausmaß ihre Gültigkeit. 2.5. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden Vertrag ergeben oder mit ihm in Zusammenhang stehen, und nicht einvernehmlich beigelegt werden können, werden durch das für _________ zuständige Gericht entschieden./gemäß der Ge- schäftsordnung des Schiedsgerichts bei der Nationalen Wirtschaftskammer in War- schau entschieden. Das Schiedsverfahren wird in _____________ Sprache durch- geführt. Der Schiedsspruch ist unanfechtbar und bindet die Parteien. Die Parteien verpflichten sich zur freiwilligen Befolgung des Schiedsspruchs. 2.6. Der vorliegende Vertrag wurde in zwei gleich lautenden Exemplaren in der polni- schen Fassung sowie in zwei gleich lautenden Exemplaren in der deutschen Fas- sung erstellt, zu je einem Exemplar jeder Fassung für jede Partei. Bei Abweichun- gen zwischen der polnischen und der deutschen Fassung kommt der polnischen Fassung verbindliche Wirkung zu. Gläubigerin: ________________________ (Unterschrift) Schuldnerin: ________________________ (Unterschrift) 7 Rozdział I. Zobowiązania 3. Umowa o przejęcie długu UMOWA O PRZEJĘCIE DŁUGU1 zawarta dnia __ ________ _______ r. w ________________ pomiędzy (1) ___________________________ sp. z o.o. z siedzibą w _______________, wpi- saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ______________________, reprezentowaną przez ____________________ _________, zamieszkałego/ą w _______________ przy ul. _________________, legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem _______ (nazwa państwa) nr _________, zwaną dalej „Przejmującym”, a (2) ___________________________ sp. z o.o. z siedzibą w _______________, wpi- saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________________, reprezentowaną przez ______________________ ________, zamieszkałego/ą w _________________ przy ul. ________________, legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem _______ (nazwa państwa) nr ___________, zwaną dalej „Dłużnikiem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”. Zważywszy, że Dłużnik, na podstawie umowy z dnia ___ ________ ____ r. (zwanej dalej stanowiącej Załącz- nik nr 1 do niniejszej Umowy) jest zobowiązany do świadcze- nia na rzecz _______________________________ z siedzibą w __________________/zamieszkałego/ej w ________________ przy ul. ___________________ (zwanego/ej dalej „Wierzycielem”), w terminie do dnia __ ____________ ____ r., długu opiewającego na kwotę _______________________ (zwanego dalej „Długiem”), „Umową ___________”, Strony zawierają umowę o treści następującej: § 1. Przejęcie długu 1.1. Przejmujący oświadcza, że znana mu jest treść Umowy o _____________. 1.2. Przejmujący oświadcza, że jest w pełni wypłacalny oraz że nie występują żadne inne okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające zapłatę przez niego Długu. 1.3. Przejmujący oświadcza, że zgodnie z art. 519 § 2 pkt 2) Kodeksu cywilnego Dług niniejszym w całości przejmuje. 1 Umowa o przejęcie długu pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta w formie pisem- nej. Forma ta obowiązuje również, pod tym samym rygorem, w odniesieniu do oświadczenia wierzyciela o zgodzie na przejęcie długu (art. 522 Kodeksu cywilnego). 8 3. Schuldübernahmevertrag Kapitel I. Verbindlichkeiten SCHULDÜBERNAHMEVERTRAG1 geschlossen am __ ________ _______ in ________________ zwischen (1) ____________________________ sp. z o.o. mit Sitz in ______________, eingetra- gen in das Unternehmerregister, geführt beim Nationalen Gerichtsregister unter der Nummer KRS ___________, vertreten von ___________________, wohnhaft in ____________________ in der ul. ________________, sich ausweisend durch Personalausweis/Reisepass _____________________ (Bezeichnung des Staates) Nr. ___________, im Weiteren „Übernehmende” genannt, und (2) ____________________________ sp. z o.o. mit Sitz in _____________, eingetra- gen in das Unternehmerregister, geführt beim Nationalen Gerichtsregister unter der Nummer KRS _______, vertreten von _______________________, wohnhaft in ___________________ in der ul. _________________, sich ausweisend durch Personalausweis/Reisepass _____________________ (Bezeichnung des Staates) Nr. ________, im Weiteren „Schuldnerin” genannt, im Weiteren gemeinsam „Parteien” genannt. In Anbetracht dessen, dass die Schuldnerin auf Grundlage des Vertrags vom ___ ____ ____ (im Weiteren „_________-Vertrag” genannt, welcher Anlage Nr. 1 zum vorliegenden Vertrag darstellt) dazu verpflichtet ist, zugunsten von _____________ mit Sitz in ________________/wohnhaft in _____________ in der ul. ___________ (im Weiteren „Gläubiger“ ge- nannt), in einer Frist bis zum __ ____ ____ eine Leistung zu erbringen, die sich auf den Betrag von ____________ beläuft (im Weiteren „Verschuldung“ genannt), schließen die Parteien den Vertrag des nachfolgenden Inhalts: § 1. Schuldübernahme 1.1. Die Übernehmende erklärt, dass ihr der Inhalt des ________-Vertrages bekannt ist. 1.2. Die Übernehmende erklärt, dass sie vollständig liquide ist und keinerlei anderen Umstände auftreten, welche die Zahlung der Verschuldung durch sie erschweren oder vereiteln könnten. 1.3. Die Übernehmende erklärt, dass sie gemäß Art. 519 § 2 Punkt 2) des Zivilgesetzbu- ches die Verschuldung vollständig übernimmt. 1 Der Schuldübernahmevertrag muss zu seiner Gültigkeit in schriftlicher Form abgeschlossen werden. Die gleiche Form ist zur Vermeidung der Ungültigkeit bei der Erklärung des Gläubigers hinsichtlich der Zustimmung zur Schuld übernahme einzuhalten (Art. 522 Zivilgesetzbuch). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania. Język niemiecki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: