Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00428 005755 20224636 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 313
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3795-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje warunki i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego muszą zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjna, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.

Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka włoskiego, jak i tłumaczy, wykładowców, studentów specjalizacji tłumaczeniowych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę.

Zbiór zawiera różne dokumenty urzędowe, sadowe, metrykalne, szkolne, medyczne, księgowe i podatkowe, wraz z przykładowymi tłumaczeniami. Ciekawym uzupełnieniem tego zestawienia jest glosariusz polsko-włoski z zakresu prawa spółek i prawa karnego, a także wykaz popularnych skrótów stosowanych w praktyce tłumaczeniowej. Całość opatrzona została komentarzem dotyczącym sytuacji tłumaczy przysięgłych w Polsce i we Włoszech.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa ˚uchowska Egzamin na tłumacza przysi´głego Zbiór dokumentów Zbiór dokumentów włoskich włoskich W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w ˝ycie ustawa o zawodzie tłumacza przy - si´głego, która reguluje warunki i tryb nabywania uprawnieƒ do wykonywania zawodu, jak równie˝ obowiàzki i uprawnienia tłumaczy. Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysi´głego muszà zdaç egzamin przed Paƒstwowà Komisjà Egzaminacyjnà, którà powołuje Minister SprawiedliwoÊci. Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do osób przygotowujàcych si´ do egzaminu na tłumacza przysi´głego j´zyka włoskiego, jak i tłumaczy, wykładow - ców, studentów specjalizacji tłumaczeniowych, słuchaczy studiów podyplomo wych oraz wszystkich pragnàcych poszerzyç swojà wiedz´. Zbiór zawiera ró˝ne dokumenty urz´dowe, sàdowe, metrykalne, szkolne, me - dyczne, ksi´gowe i podatkowe, wraz z przykładowymi tłumaczeniami. Ciekawym uzupełnieniem tego zestawienia jest glosariusz polsko-włoski z zakresu prawa spółek i prawa karnego, a tak˝e wykaz popularnych skrótów stosowanych w prak - tyce tłumaczeniowej. CałoÊç opatrzona została komentarzem dotyczàcym sytuacji tłumaczy przysi´głych w Polsce i we Włoszech. Dr Katarzyna Biernacka-Licznar, adiunkt w Instytucie Studiów Klasycznych, Âród - ziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego z doÊwiad cze niem w nauczaniu literatury włoskiej oraz przekładu specjalistycznego. Autorka mono - grafii „Antonio Fogazzaro i jego epoka” (Toruƒ, 2009), artykułów naukowych poÊwi´conych literaturze włoskiej oraz tłumaczeniom specjalistycznym. Współ - zało˝ycielka czasopisma naukowego Italica Wratislaviensia. Ewa ˚uchowska, absolwentka Filologii Polskiej oraz Italianistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, tłumacz przysi´gły j´zyka włoskiego; specjalizuje si´ w prawie hand lowym i cywilnym. www.ksiegarnia.beck.pl tel. 22 31 12 222 fax 22 33 77 601 Egzamin na tłumacza przysi´głego Zbiór dokumentów włoskich Zbiór dokumentów włoskich Katarzyna Biernacka-Licznar Ewa ˚uchowska Egzamin na tłumacza przysi´głego Zbiór dokumentów włoskich Zbiór dokumentów włoskich Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Egzamin na tłumacza przysięgłego Zbiór dokumentów włoskich Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja i korekta: Agata Marozas Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Druk Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-3794-4 ISBN ebook: 978-83-255-3795-1 Spis treści Spis treści Wstęp .................................................................................................................................. VII Rozdział I Dokumenty sądowe i notarialne ............................................................................... 1 Rozdział II Dokumenty z zakresu prawa spółek i księgowo-podatkowe .................................. Rozdział III Dokumenty metrykalne .............................................................................................. Rozdział IV Dokumenty policyjne .................................................................................................. Rozdział V Dokumenty szkolne ..................................................................................................... Rozdział VI Dokumenty konsularne ............................................................................................... Rozdział VII Dokumenty z zakresu prawa pracy ........................................................................... Rozdział VIII Dokumenty medyczne ................................................................................................ Tłumaczenia przykładowych dokumentów ........................................................... 1. Pełnomocnictwo szczególne do działu spadku .................................................... 2. Odpis z Rejestru Spółek .......................................................................................... 3. Pełnomocnictwo szczególne do reprezentowania Spółki ................................... 4. Umowa o rozwiązanie stosunku pracy ................................................................. Glosariusz ......................................................................................................................... Prawo spółek – wybrane terminy i związki frazeologiczne .................................... Zwroty ........................................................................................................................... Skróty nazw stanowisk służbowych we Włoszech i w Polsce ................................ Wybrane skróty używane w dokumentach policyjnych ......................................... Wybrane skróty łacińskie używane w pismach sądowych ...................................... Postępowanie karne – wybrane terminy i związki frazeologiczne ........................ Mini-słowniczek zwrotów pojawiających się podczas rozpraw karnych .............. Komentarz ........................................................................................................................ 33 81 123 141 177 189 209 245 247 247 247 247 271 273 283 284 284 285 286 288 289 V Wstęp Niniejszy wybór tekstów stanowi materiał do ćwiczeń translacyjnych dla adeptów zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego. Kształcenie i doskonalenie umiejętności trans- lacyjnych powinno być realizowane przy pomocy autentycznych materiałów. Zebrane w zbiorze dokumenty charakteryzują się nie tylko specyficzną formą i terminologią, ale także składnią i stylistyką. Dokonując wyboru tekstów, kierowałyśmy się praktyką translacyjną i doświadczeniami nabytymi w trakcie prowadzenia zajęć ze studentami. Prezentowany zbiór nie wyczer- puje całego bogactwa dokumentów, z którymi tłumacz styka się w trakcie wykonywania swojego zawodu. Zebrane w tomie dokumenty pozwalają zainteresowanym na zapoznanie się zarówno z terminologią, jak i z układem pism urzędowych oraz typowymi dla nich znakami gra- ficznymi. Publikacja zawiera także przykładowe dokumenty medyczne, które choć dosyć często występują w praktyce translacyjnej, nie były dotychczas publikowane w Polsce. Zbiór wzbogacono formularzami ze stron internetowych instytucji włoskich, takich jak: Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Agenzia delle Entrate, Comune di Agliana, Comune di Firenze, INPS, Provincia di Verona, Usl Modena. Ze względu na ochronę danych osobowych usunięto z dokumentów te informacje, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobra osób trzecich, pozostawiono natomiast nazwiska urzędników i nazwy instytucji, których publikacja nie stanowi naruszenia przepisów prawa. Do opracowania załączono tłumaczenie czterech wybranych dokumentów. Materiał ten może stanowić podstawę do ćwiczeń i sprawdzenia umiejętności zarówno w zakresie tłumaczeń pisemnych jak i ustnych. Zbiór zawiera także glosariusze włosko-polskie obejmujące terminy, związki frazeologiczne oraz zwroty dotyczące prawa spółek i po- stępowania karnego. Wykorzystana w nich terminologia jest naszą autorską propozycją. W zbiorze zamieszczono również komentarz dotyczący sytuacji tłumaczy przysięgłych w Polsce i we Włoszech. Jego lektura może stanowić cenne źródło informacji dla osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. VII W paragrafie siódmym Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, przyjętego uchwałą Rady Na- czelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 30 czerwca 2011 czytamy: „Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do stałego doskonalenia swoich kwalifikacji translatorskich, językowych i merytorycznych, w tym również pod- stawowej wiedzy w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu prawnego tłumaczo- nych dokumentów zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego”. Mamy nadzieję, że niniejszy wybór dokumentów okaże się pomocny dla studentów spe- cjalizacji tłumaczeniowej, słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć znajomość terminologii specjalistycznej. Warszawa, czerwiec 2012 Katarzyna Biernacka-Licznar Ewa Żuchowska VIII Wstęp Rozdział I Dokumenty sądowe i notarialne 1 1.1. 3 3 Dokumenty sądowe i notarialne 1.2. 4 Rozdział I 1.3. 5 Dokumenty sądowe i notarialne 1.4. 6 Rozdział I 1.5. 7 Dokumenty sądowe i notarialne 1.6. 8 Rozdział I 2.1. TRIBUNALE DI ............ RG. ...... – PROVA DELEGATA N. ...... Giudizio di dichiarazione giudiziale paternità e alimenti Comparsa di costituzione per ........................ (nato a .................... il ......... ed ivi residente ........................ rappresentato e difeso dall’Avv. .................... pres- so il cui studio è elettivamente domiciliato con recapito in ..... .............................. presso lo studio dell’Avv. – convenuto – C o n t r o ..................., nella qualità di legale rappresentante della minore – attore – *** ___ *** Noto solo il contenuto della richiesta di assunzione di prove nella forma delegata, notificata al convenuto il ............, con il presente atto si costituisce il sig. .................... (cosi come sopra generalizzato e rappresentato) che impugna e contesta l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità presentata a proprio carico dalla sig.ra .................... e riguardante la minore ...................., perché del tutto infondata in fatto ed in diritto. Si esclude una ipotetica paternità dell’odierno convenuto ri- spetto alla minore, figlia della ...................., il cui stato di gravidanza non è stato mai comunicato al ...................., 9 Dokumenty sądowe i notarialne ovvero in taluni casi ospitata dalla di lui madre che ha prestato alla stessa – quando necessario – aiuto economico. Tanto solo per un paio di mesi, ovvero nel periodo ................, ovvero fino a quando la .................... non ha trovato altro- ve migliore ed autonoma collocazione, unitamente al proprio fidan- zato (un polacco chiamato .................... ) con il quale ha sempre formato coppia, vale a dire dal primo incontro avuto con la famiglia .................... Di tanto è testimone anche il sig. .................... residente in .................... alla .................... Dal giorno del suo trasferimento, nessuna notizia di sé ha dato la .................... all’intera famiglia .................... tantomeno del suo stato di gravidanza. Risulta chiaro e comprensibile il disorientamento della famiglia .................... in generale, e del convenuto, in particola- re, rispetto al giudizio de quo ed alla richiesta formantene l’oggetto, soprattutto alla luce delle cattive abitudini tenute dagli stranieri nel nostro territorio, sempre alla ricerca di comode sistemazioni a danno di famiglie già formate о a rovina di allettanti single. Ora, nel pieno rispetto della minore e del suo diritto di avere un padre e di esse- re da questo mantenuta, non si può – nel caso de quo – prescindere dall’effettuazione di necessari ed approfonditi accertamenti obiettivi, non potendosi giuridicamente e processualmente fermare a gratuite e semplici avvisaglie (nel caso di specie anche insussistenti) essendo assolutamente indispensabile raccogliere prove oggettive ed inconfu- tabili ad esclusivo carico ed onere di parte richiedente. Per quanto so- pra detto, l’esponente così come sopra rappresentato e difeso, chiede che la domanda di dichiarazione venga respinta, con ogni addebito di competenze giudiziarie a proprio esclusivo carico. Salvezze illimitate. .................... Avv. 2.2. 10 Rozdział I 2.3. 11 Dokumenty sądowe i notarialne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: