Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 005914 20297444 na godz. na dobę w sumie
Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych - ebook/pdf
Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 234
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-207-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza publikacja omawia problematykę zarządu przymusowego przedsiębiorstw rodzinnych. Rozważania szczegółowe poprzedzono przedstawieniem regulacji dotyczącej tego sposobu egzekucji, który został wprowadzony dzięki nowelizacji KPC z 2.7.2004 r.

Celem opracowania jest po pierwsze, ukazanie możliwości wykorzystania egzekucji przez zarząd przymusowy w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych.

Po drugie, ocena wprowadzonych regulacji, a w konsekwencji sformułowanie postulatów de lege ferenda. Wskazano na wiele sprzeczności i niejasności pomiędzy regulacją KRO dotyczącą stosunków majątkowych małżonków a przepisami KPC dotyczącymi zarządu przymusowego, które wpływają negatywnie na rozpowszechnienie oraz skuteczność tego sposobu egzekucji.

Praca skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków. Z całą pewnością mogą do niej sięgnąć także osoby prowadzące przedsiębiorstwa rodzinne. Zarząd przymusowy umożliwia bowiem zachowanie przez dłużnika zakładu pracy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo Sądowe Egzekucja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstw rodzinnych Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliñski, K. Flaga-Gieruszyñska KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. TOM I–II Komentarze Becka A. Zieliñski PRAWO CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 8 Skrypty Becka M. Muliñski POSTÊPOWANIE O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŒCI KRAJOWEMU TYTU£OWI EGZEKUCYJNEMU Monografie Prawnicze Z. Radwañski PRAWO CYWILNE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 8 Podrêczniki Prawnicze K. Korzan POSTÊPOWANIE NIEPROCESOWE, wyd. 2 Studia Prawnicze KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, wyd. 15 Wprowadzenie M. Jêdrzejewskiej Teksty Ustaw Becka KC. KPC. EDYCJA SÊDZIOWSKA Twoje Prawo KC. KPC. KRO. KSCU, wyd. 7 Edycja S¹dowa www.sklep.beck.pl Egzekucja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstw rodzinnych Grzegorz Jêdrejek Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7483-207-X Spis treœci Wykaz skrótów................................................................................. IX Spis treœci Spis treœci Literatura ......................................................................................... XI Wprowadzenie ................................................................................. XVII 1. Temat i cele opracowania ........................................................... XVII 2. Literatura i orzecznictwo ............................................................ XIX 3. Uwagi metodologiczne .............................................................. XIX 4. Konstrukcja opracowania ........................................................... XX Czêœæ I. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstw rodzinnych Rozdzia³ I. Charakterystyka ogólna egzekucji przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstw..................................................... 1.1. Uwagi wstêpne ........................................................................ 1.2. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy w KPC z 1930 r. ............ 1.3. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy w œwietle art. 1062 KPC.......................................................................... 1.4. Przepisy art. 10641–106413 KPC.............................................. 1.5. Przepisy o zarz¹dzie w toku egzekucji z nieruchomoœci .......... 1.6. Wykorzystanie egzekucji przez zarz¹d przymusowy w praktyce ............................................................................... 1.7. Podsumowanie ........................................................................ Rozdzia³ 2. Przedsiêbiorstwo rodzinne jako przedmiot egzekucji ...................................................................................... 2.1. Uwagi wstêpne ........................................................................ 2.2. Pojêcie przedsiêbiorstwa w prawie egzekucyjnym ................. 2.3. Pojêcie przedsiêbiorstwa rodzinnego i przedsiêbiorstwa ma³¿onków............................................................................. 2.4. Przynale¿noœæ przedsiêbiorstwa rodzinnego do maj¹tków ma³¿onków ............................................................................. 2.5. Przynale¿noœæ do maj¹tków ma³¿onków praw spó³kowych w spó³kach osobowych, udzia³ów i akcji ............ 3 3 3 6 7 11 21 23 25 25 25 29 31 32 VI Spis treœci 2.6. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa ma³¿onków a egzekucja z praw spó³kowych, udzia³ów i akcji ..................................................................................... 2.7. Podsumowanie ........................................................................ Rozdzia³ 3. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a postêpowanie klauzulowe ........................................................ 3.1. Uwagi wstêpne ........................................................................ 3.2. Ogólna charakterystyka postêpowania klauzulowego ............. 3.3. Charakter prawny odpowiedzialnoœci ma³¿onka d³u¿nika ...... 3.4. Nak³adanie przez s¹d klauzuli wykonalnoœci przeciwko ma³¿onkowi d³u¿nika ............................................................ 3.5. Dopuszczalnoœæ prowadzenia egzekucji przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa ma³¿onka (ma³¿onków) ......... 3.6. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadz¹ ma³¿onkowie przy wykorzystaniu spó³ek osobowych .......................................... 3.7. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa w przypadku zawarcia przez ma³¿onków ma³¿eñskiej umowy maj¹tkowej (intercyzy) ............................................... 3.8. Œrodki obrony przys³uguj¹ce ma³¿onkowi d³u¿nika w postêpowaniu klauzulowym ............................................... 3.9. Podsumowanie ........................................................................ Rozdzia³ 4. Wszczêcie egzekucji ..................................................... 4.1. Uwagi wstêpne ........................................................................ 4.2. Legitymacja do z³o¿enia wniosku o wszczêcie egzekucji przez zarz¹d przymusowy ....................................................... 4.3. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a przepisy reguluj¹ce ograniczenia egzekucji ........................................................... 4.4. Wniosek o wszczêcie egzekucji przez zarz¹d przymusowy..... 4.5. Oznaczenie sposobu egzekucji ................................................ 4.6. Zajêcie przedsiêbiorstwa ........................................................ 4.7. Ustanowienie zarz¹dcy............................................................ 4.8. Egzekucja z wyodrêbnionej czêœci przedsiêbiorstwa .............. 4.9. Prowadzenie egzekucji z kilku czêœci przedsiêbiorstwa .......... 4.10. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza zarz¹dcy i ma³¿onka prowadz¹cego przedsiêbiorstwo ............................................. 4.11. ¯¹danie zawieszenia egzekucji z czêœci maj¹tku ................... 4.12. Podsumowanie ...................................................................... Rozdzia³ 5. Prowadzenie zarz¹du przymusowego przedsiêbiorstwa rodzinnego ..................................................... 5.1. Uwagi wstêpne ....................................................................... 5.2. Pojêcie zarz¹du ....................................................................... 5.3. Regulacje ustawowe ............................................................... 33 35 36 36 37 39 41 48 55 59 61 64 66 66 67 72 78 81 83 84 88 91 92 92 94 97 97 98 99 Spis treœci VII 5.4. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a pozbawienie zarz¹du ma³¿onka na podstawie art. 40 KRO .......................... 104 5.5. Zarz¹d przymusowy a przemijaj¹ca przeszkoda w zarz¹dzie maj¹tkiem wspólnym jednego z ma³¿onków ....... 105 5.6. Zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwem wchodz¹cym w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków ................................. 106 5.7. Zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwem wchodz¹cym w sk³ad maj¹tków osobistych ma³¿onków .............................. 5.8. Zarz¹d przymusowy czêœci¹ przedsiêbiorstwa ....................... 5.9. Zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa prowadzonego 112 113 w formie spó³ki osobowej ....................................................... 114 5.10. Zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwem prowadzonym w formie spó³ki kapita³owej .................................................. 116 5.11. Zarz¹d a korzystanie z przedmiotów maj¹tkowych wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa stanowi¹cego sk³adnik maj¹tku wspólnego ma³¿onków...... 116 5.12. Dopuszczalnoœæ zbywania w trakcie zarz¹du praw spó³kowych, udzia³ów i akcji .................................................. 118 5.13. Przesuniêcia sk³adników miêdzy maj¹tkami ma³¿onków w trakcie trwania zarz¹du przymusowego ............................. 119 5.14. Umowny ustrój maj¹tkowy a zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwem .................................................................. 5.15. Œrodki obrony przys³uguj¹ce ma³¿onkowi d³u¿nika .............. 5.16. Podsumowanie ...................................................................... Rozdzia³ 6. Ochrona ma³¿onka d³u¿nika po wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy ......................................... 6.1. Uwagi wstêpne ....................................................................... 6.2. Prawo odmowy wyjaœnieñ ...................................................... 6.3. Skarga na czynnoœci komornika .............................................. 6.4. Wniosek o umorzenie egzekucji (art. 825 pkt 3 KPC) ............. 6.5. Obrona merytoryczna ma³¿onka d³u¿nika ............................... 6.6. Zawieszenie egzekucji z czêœci maj¹tku (art. 799 § 2 KPC)..... 6.7. ¯¹danie wstrzymania czynnoœci zarz¹dcy ............................... 6.8. Wniosek o wy³¹czenie rzeczy spod zajêcia ............................. 6.9. Podsumowanie ....................................................................... Rozdzia³ 7. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa rodzinnego a inne sposoby egzekucji œwiadczeñ pieniê¿nych ................................................................ 7.1. Uwagi wstêpne ........................................................................ 7.2. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a egzekucja ze 120 122 122 124 124 124 125 128 129 134 135 136 137 139 139 sk³adników wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa .............. 140 7.3. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a egzekucja z rachunków bankowych ma³¿onków ..................................... 145 VIII Spis treœci 7.4. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a egzekucja z wynagrodzenia za pracê ma³¿onka d³u¿nika ........................ 147 7.5. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a egzekucja z innych praw maj¹tkowych ma³¿onków ................................ 7.6. Podsumowanie ........................................................................ Rozdzia³ 8. Podzia³ sumy uzyskanej z egzekucji .......................... 8.1. Uwagi ogólne .......................................................................... 8.1. Przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomoœci ...................................................................... 8.3. Podzia³ sumy uzyskanej z egzekucji przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa ............................................... 8.4. Podsumowanie ....................................................................... 148 150 152 152 152 155 156 Rozdzia³ 9. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy a ustanie 157 wspólnoœci maj¹tkowej ma³¿onków........................................... 9.1. Uwagi wstêpne ........................................................................ 157 9.2. Przyczyny i skutki ustania wspólnoœci maj¹tkowej ma³¿onków 158 9.3. Ustanie wspólnoœci przed wszczêciem egzekucji przez zarz¹d przymusowy ................................................................ 160 9.4. Ustanie wspólnoœci po wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy ........................................................................... 161 9.5. Zarz¹d przymusowy po dokonaniu podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków ........................................................... 9.6. Podsumowanie ....................................................................... 162 164 Rozdzia³ 10. Postulaty de lege ferenda dotycz¹ce zarz¹du przymusowego nad przedsiêbiorstwem rodzinnym ................. Wnioski koñcowe ............................................................................ 165 173 Czêœæ II. Teksty aktów prawnych 1. Kodeks postêpowania cywilnego (wyci¹g) ..................................... 2. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (wyci¹g) ......................................... Propozycje przepisów zwi¹zkowych .............................................. Indeks rzeczowy ............................................................................... 181 189 198 203 Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KH . . . . . . . . . . . . . poz. 93 ze zm.) rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywil- KPC z 1930 r. nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) . . . . Kodeks postêpowania cywilnego powsta³y z po³¹czenia rozporz¹dzeñ Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651) i z 27.10.1932 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 803), og³oszonych jako tekst jednolity w obwieszcze- niu Ministra Sprawiedliwoœci z 25.8.1950 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 934 ze zm.) KRO. . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i napraw- cze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) SwobDzia³GospU . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospo- darczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce S. Apel. . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy X Wykaz skrótów 3. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . Gazeta S¹dowa MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSNC. . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna i Pracy OSNPG . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Biuletyn Prokuratu- ry Generalnej OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych Pal. . . . . . . . . . . . . . Palestra PE. . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji PiP . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PPC . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPE . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego Pr. Sp. Prok. i Pr. . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS. . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy Rej.. . . . . . . . . . . . . Rejent RNP KUL . . . . . . . Roczniki Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek Lubelskiego RPEiS. . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SP. . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze 4. Inne skróty n. . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) ust. . . . . . . . . . . . . . ustêp ze zm.. . . . . . . . . . . ze zmianami Literatura Literatura Literatura Allerhand M., Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpie- czaj¹ce i egzekucyjne, cz. II, Lwów 1932. Armata M., Skarga na czynnoœci komornika, Sopot 1998. Bartz A., Kolizja miêdzy egzekucj¹ z nieruchomoœci a egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy, PPC 1938, Nr 16–18. Bieniek G., Umowne ustroje maj¹tkowe, Rej. 2005, Nr 9. Broniewicz W., Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999. Czachórski W., Zobowi¹zania – zarys wyk³adu, Warszawa 2004. Czajka D., Zarz¹d przymusowy, GS 2000, Nr 4. Czech B., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. I, wyd. 3, Warszawa 2001. Dalka S., Zarz¹d nieruchomoœci w czasie egzekucji z nieruchomoœci a egze- kucja z po¿ytków i dochodów z nieruchomoœci przez zarz¹d przymusowy, Zagadnienia z egzekucji s¹dowej w Polsce, Nr 1. Dalka S., Rodziewicz J., Postêpowanie zabiezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Ko- mentarz, Gdañsk 1994. Damasiewicz A., Komentarz do art. 10641 kodeksu postêpowania cywilnego, LEX/el 2005. Dyoniak A., Funkcjonowanie ustawowego ustroju maj¹tkowego w odniesie- niu do rodzinnych zak³adów produkcyjnych, RPEiS 1985, Nr 1. Dyoniak A., Odpowiedzialnoœæ maj¹tkowa ma³¿onków wobec osób trzecich, Warszawa–Poznañ 1980. Dyoniak A., Zasada ochrony rodziny a odpowiedzialnoœæ ma³¿onków za zo- bowi¹zania, RPEiS 1977, z. 2. Dyoniak A., Ustawowy ustrój maj¹tkowy ma³¿eñski, Ossolineum 1985. Ereciñski T., Wprowadzenie, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego, Warsza- wa 2005. Gniewek E., [w:] System Prawa Prywatnego, t. III, Prawo rzeczowe, pod red. T. Dybowskiego, Warszawa 2003. Gniewek E., Prawo rzeczowe, Poznañ–Kluczbork 1996. Golat R., Ochrona ma³¿onka przed egzekucj¹ z maj¹tku wspólnego, GP 2001, Nr 23. Gudowski J., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia – zobo- wi¹zania, t. II, Warszawa 2005. XII Literatura Gudowski J., [w:] Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ pierwsza – postêpowanie rozpoznawcze, t. II, Warszawa 2004. Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2005. Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2003. Jacyszyn J., Zarz¹d przymusowy nad przedsiêbiorstwem d³u¿nika, GS 1998, Nr 2. Jagie³a J., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warsza- wa 2000. Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postêpowania cywilnego, cz. III. Postê- powanie egzekucyjne, MoP 2004, Nr 22. Jankowski J., Nowelizacja KPC wprowadzona w 2005 r., Warszawa 2005. Jankowski J., Przebieg postêpowania egzekucyjnego, upad³oœciowego i uk³a- dowego. Struktura postêpowañ w ujêciu dynamicznym, Kraków 1999. Jarocka A., Pietrzak J., Sachajko M., Analiza porównawcza instytucji nad- i zarz¹dcy przymusowego zorcy s¹dowego, syndyka masy upad³oœci przedsiêbiorstwa, Pr. Sp. 2005, Nr 10. Jêdrejek G., [w:] G. Jêdrejek, P. Pogonowski, Dzia³alnoœæ gospodarcza ma³¿onków, Warszawa 2002. Jêdrejek G., Postulaty de lege ferenda dotycz¹ce odpowiedzialnoœci ma³¿on- ków maj¹tkiem wspólnym za zobowi¹zanie zaci¹gniête przez jednego ma³¿onka, Zeszyty Naukowe WSHiP im. R. £azarskiego 2003, z. 7. Jêdrejek G., Problem dopuszczalnoœci powstania spó³ki cywilnej miêdzy ma³¿onkami, SP 1998, z. 3. Jêdrejek G., Przynale¿noœæ przedsiêbiorstwa rodzinnego do maj¹tku spó³ki cywilnej lub maj¹tków ma³¿onków, RNP KUL 1999, t. IX, z. 1. Jêdrejek G., Spó³ka cywilna miêdzy ma³¿onkami, Warszawa 2003. Jêdrejek G., Spó³ki cywilne z udzia³em ma³¿onków a sytuacja prawna ich wierzycieli osobistych, RNP KUL 1998, t. VIII. Jêdrzejewska A., Dzia³alnoœæ gospodarcza a koniecznoœæ reformy zasad od- powiedzialnoœci ma³¿onków maj¹tkiem wspólnym, PS 1995, Nr 4. Jêdrzejewska M., [w:] Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ pierwsza – postêpowanie rozpoznawcze, t. I, Warszawa 2004. Jod³owski J., Recenzja pracy E. Wengerka „S¹dowe postêpowanie egzeku- cyjne w sprawach cywilnych”, Warszawa 1970, PiP 1971, Nr 10. Jod³owski J., Zarz¹d przymusowy nieruchomoœci a uprawnienia materialne osób trzecich, PPC 1935, Nr 17–18. Kawa³ko A., Witczak H., Prawo cywilne czêœæ ogólna, Warszawa 2006. Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2005. Koper I., Zmiany ma³¿eñskiego prawa maj¹tkowego (uwagi na tle usta- wy zmieniaj¹cej Kodeks rodzinny i opiekuñczy z 17 czerwca 2004 r.), [w:] Ars et usus. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Sêdziego Stanis³awa Rudnic- kiego, Warszawa 2005. Korzonek J., Postêpowanie egzekucyjne i zabezpieczaj¹ce, Kraków 1934. Literatura XIII Kosikowski C., Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej, [w:] W krêgu teoretycz- nych i praktycznych aspektów prawoznawstwa, Ksiêga Jubileuszowa Pro- fesora Bronis³awa Ziemianina, Szczecin 2005. Kowalkowski R., Zarz¹d zajêt¹ nieruchomoœci¹, Zagadnienia egzekucji s¹do- wej w Polsce, Nr II. Kowalkowski R., Longa-Bieszki H., Szczurek Z., Egzekucja z nieruchomoœci, t. I, Sopot 1996. Kowalski W., Odpowiedzialnoœæ ma³¿onka d³u¿nika i nadanie klauzuli wy- konalnoœci na podstawie art. 787 k.p.c., PPE 2004, Nr 10–12. Kozik S., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpie- czaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, pod kierunkiem Z. Szczurka, Sopot 2005. Krajewski J., Procesowa ochrona praw ma³¿onka przed egzekucj¹ prowa- dzon¹ przeciw jego wspó³ma³¿onkowi, Ksiêga pami¹tkowa prof. dra Ka- mila Stefki, Wroc³aw 1967. Krakowiak M., Zakres przedmiotowy egzekucji przez zarz¹d przymusowy, PS 2006, Nr 1. Kruszelnicki F., Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpie- czaj¹cego, Warszawa 1934. Lutkiewicz-Ruciñska A., Odpowiedzialnoœæ maj¹tkiem wspólnym za zobo- wi¹zania cywilnoprawne wspó³ma³¿onka, Bydgoszcz–Gdañsk 2003. Marcewicz O., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Praktyczny Komen- tarz, Kraków 2005. Marciniak A., Ograniczenie egzekucji s¹dowej, £ódŸ 1986. Marciniak A., Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005. M¹drzak H., Przymusowe zaspokojenie wierzyciela z tytu³u d³ugu jednego z ma³¿onków, Warszawa 1977. Muliñski M., Postêpowanie o nadanie klauzuli wykonalnoœci krajowemu tytu³owi egzekucyjnemu, Warszawa 2005. Pietrzykowski J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, War- szawa 2003. Pogonowski P., [w:] G. Jêdrejek, P. Pogonowski, Dzia³alnoœæ gospodarcza ma³¿onków, Warszawa 2002. Pogonowski P., Realizacja prawa do s¹du w postêpowaniu cywilnym, War- szawa 2005. Policzkiewicz Z., Dopuszczalnoœæ spó³ki cywilnej miêdzy ma³¿onkami, [w:] Pro- blemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Ksiêga pami¹t- kowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwañskiego, Poznañ 1990. Pyzio³ W., Szumañski A., Weiss I., Prawo spó³ek, Bydgoszcz–Kraków 2005. Radwañski Z., Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2005. Sk¹pski M., Podstawowe problemy stosunku pracy miêdzy ma³¿onkami, RPEiS 2000, z. 1. XIV Literatura Sorysz M., Ma³¿onek d³u¿nika w postêpowaniu egzekucyjnym w œwietle no- welizacji KPC z 2004 r. – wybrane zaganienia, MoP 2005, Nr 2. Sorysz M., Nowy system zaskar¿enia w postêpowaniu egzekucyjnym w œwietle nowelizacji KPC z 2.7.2004 r., MoP 2005, Nr. 2. Smyczyñski T., Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2005. Smyczyñski T., Reforma ma³¿eñskiego prawa maj¹tkowego, MoP 2004, Nr 18. Stojek-Siwiñska M., [w:] Prawo pracy 2005, seria meritum, Warszawa 2005. Strzebiñczyk J., Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuñczego w zakresie ma³¿eñskiego prawa maj¹tkowego (cz. I), Rej. 2004, Nr 8. Sychowicz M., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006. Szajkowski A., Tarska M., Prawo spó³ek handlowych, Warszawa 2005. Szczurek Z., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpie- czaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, Sopot 2005. Œwieboda Z., Egzekucja przeciwko Skarbowi Pañstwa oraz podmiotom go- spodarczym (art. 1060–1062 k.p.c.), PS 1994, Nr 9. Œwieboda Z., Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego. Postêpowa- nie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, Warszawa 2004. Œwieczkowski J., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie za- bezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, pod red. Z. Szczurka, Sopot 2005. Œwieczkowski J., Egzekucja z dochodów z dzia³alnoœci gospodarczej przez ustanowienie zarz¹du nad przedsiêbiorstwem (wed³ug art. 1062 k.p.c.), Problemy egzekucji 1999, z. 3. Œwieczkowski J., Instytucja zarz¹du w polskiej procedurze cywilnej, Sopot 2002. Telenga P., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Kraków 2005. Uliasz M., Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2005. Wengerek E., Odpowiedzialnoœæ wierzyciela w egzekucji, PiP 1963, Nr 1. Wengerek E., Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, Warszawa 1972. Wengerek E., S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978. Wid³o J., Pojêcie predsiêbiorstwa, PPH 1997, Nr 7. Wiœniewski T., Egzekucja z udzia³u w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹, Warszawa–Zielona Góra 1994. W³odyka S., [w:] Prawo umów handlowych, pod red. S. W³odyki, Warszawa 2006. Zedler F., Dochodzenie roszczeñ maj¹tkowych od ma³¿onków, Warszawa 1976. Zedler F., Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, t. IV, Toruñ 1995. Literatura XV Zedler F., Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa 1973. Zieliñski A., Glosa do postanowienia S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 1 paŸdziernika 1991 r., I Acz 253/91, OSA 1992, Nr 6. Zieliñski A., Postêpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006, s. 321. Zieliñski A., Postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspól- noœci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, Warszawa 1992. Zieliñski A., Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2000. Zieliñski A., Zarz¹d maj¹tkiem wspólnym ma³¿onków (wybrane zagadnie- nia), Pal. 1994, Nr 9–10. Wprowadzenie 1. Temat i cele opracowania Wprowadzenie 1. Temat i cele opracowania W ostatnim czasie mia³a miejsce nowelizacja ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy, dokonana ustaw¹ z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw, jak i nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, dokonana ustaw¹ z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzaj¹ca zmiany w postêpowaniu egzekucyjnym, w tym poprzez kompleksowe uregulowanie egzekucji przez zarz¹d przy- musowy przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Nowelizacja KRO mia³a na celu dostosowanie przepisów reguluj¹cych stosunki maj¹tkowe ma³¿onków do potrzeb gospodarki rynkowej. Okaza³o siê bowiem, ¿e ustrój wspólnoœci ustawowej zawiera, zw³aszcza w zakresie odpowiedzialnoœci maj¹tkiem wspólnym za d³ugi jak i zarz¹du tym maj¹tkiem, rozwi¹zania utrudniaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Wprowadzone zmiany maj¹ na celu znaczne ograniczenie tych trudnoœci. Zdecydowana wiêkszoœæ przedsiêbiorstw mo¿e byæ okreœlona mianem przedsiêbiorstw rodzinnych. Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze, ukazanie mo¿liwoœci wykorzystania egzekucji przez zarz¹d przymusowy w przypadku przedsiêbiorstw rodzinnych, a po drugie, ocena wprowadzonych regulacji, a w konsekwencji sformu³owanie postulatów de lege ferenda. Prawo jest systemem naczyñ po³¹czonych. Dlatego te¿ zbadano, czy pomiêdzy noweli- zacj¹ KRO a nowelizacj¹ KPC nie istniej¹ sprzecznoœci. Ich wyst¹pienie z ca³¹ pewnoœci¹ wp³ynê³oby negatywnie na rozpo- wszechnienie oraz skutecznoœæ egzekucji przez zarz¹d przymuso- wy przedsiêbiorstw rodzinnych. XVIII Wprowadzenie Wydaje siê, ¿e istniej¹ dwa Ÿród³a problemów zwi¹zanych ze stosowaniem przepisów reguluj¹cych egzekucjê przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Po pierwsze, ustawodawca odwo³a³ siê do „odpowiedniego” stosowa- nia przepisów o zarz¹dzie w toku egzekucji z nieruchomoœci (art. 931 i n. KPC). Celem takiego zarz¹du nie jest jednak genero- wanie dochodów, a jedynie przygotowanie nieruchomoœci do sprzeda¿y. Istniej¹ ró¿nice pomiêdzy regulacj¹ zawart¹ w art. 931 i n. KPC a regulacj¹ umieszczon¹ w KPC z 1930 r., która jako sa- modzielny sposób egzekucji wprowadzi³a egzekucjê z po¿ytków i dochodów z nieruchomoœci przez zarz¹d przymusowy. Gdyby taki sposób egzekucji by³ uregulowany w obecnie obowi¹zuj¹cym KPC, odwo³anie siê do tej regulacji nie budzi³oby wiêkszych w¹tpliwoœci. Po drugie, ma miejsce, jak ju¿ sygnalizowano, roz- bie¿noœæ pomiêdzy regulacj¹ stosunków maj¹tkowych ma³¿on- ków zawart¹ w KRO, a przepisami dotycz¹cymi egzekucji przez zarz¹d przymusowy zawartymi w KPC. Brak „dopasowania” obu regulacji widoczny bêdzie najlepiej w przypadku objêcia zarz¹dem przymusowym przedsiêbiorstwa wchodz¹cego w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków. W tytule pracy zastosowano termin „przedsiêbiorstwo rodzin- ne”, który nie wystêpuje w jêzyku prawnym. Mo¿na stwierdziæ, ¿e przedmiotem naszego zainteresowania s¹ przedsiêbiorstwa prowa- dzone przez jednego lub te¿ oboje ma³¿onków. Dlatego te¿ w tytule móg³by byæ zastosowany termin „przedsiêbiorstwo ma³¿onków”. W¹tpliwoœci dotycz¹ce kwestii terminologicznych nie wp³ywaj¹ jednak na istotê problemu, któr¹ stanowi „kolizja” pomiêdzy przepi- sami KRO reguluj¹cymi stosunki maj¹tkowe ma³¿onków, a przepi- sami KPC reguluj¹cymi egzekucjê przez zarz¹d przymusowy. Tytu³ pracy odnosi siê do przedsiêbiorstw. Jest jednak oczywiste, ¿e poczynione uwagi odnosz¹ siê tak¿e w znacznej mierze do egze- kucji przymusowej, której przedmiotem s¹ gospodarstwa rodzinne. Ograniczenie rozwa¿añ do przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³al- noœæ gospodarcz¹ podyktowane jest, po pierwsze, szerszym wyko- rzystaniem tego sposobu egzekucji ni¿ w przypadku gospodarstw rolnych, a po drugie, wzglêdami jêzykowymi, czyli chêci¹ unikniê- cia powtarzania terminu „gospodarstwo rolne”. 3. Uwagi metodologiczne XIX 2. Literatura i orzecznictwo Omawiane zagadnienie nie spotka³o siê z zainteresowaniem tak 2. Literatura i orzecznictwo doktryny, jak i orzecznictwa. Stan taki wynika z faktu, ¿e egzeku- cja przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa, jako samodzielny i kompleksowo uregulowany sposób egzekucji, pojawi³a siê w pol- skim systemie prawa dopiero dziêki nowelizacji KPC z 2.7.2004 r. Szczególnie cenne jest odwo³anie siê do przedwojennych komen- tarzy do KPC autorstwa M. Allerhanda, J. Korzonka, F. Kruszel- nickiego, w których du¿o miejsca poœwiêcono egzekucji z po¿yt- ków i dochodów z nieruchomoœci przez zarz¹d przymusowy. W pracy wykorzystane zosta³y opracowania dotycz¹ce stosun- ków maj¹tkowych ma³¿onków, zw³aszcza te, które uwzglêdniaj¹ nowelizacjê KRO z 17.6.2004 r. 3. Uwagi metodologiczne Omawiany problem le¿y na styku ró¿nych dzia³ów prawa cy- 3. Uwagi metodologiczne wilnego. Z koniecznoœci pominiête zosta³y wszystkie kwestie bu- dz¹ce w¹tpliwoœci w doktrynie, które dotycz¹ zagadnieñ poru- szonych w opracowaniu, niewywieraj¹cych jednak zasadniczego wp³ywu na sam przebieg egzekucji przez zarz¹d przymusowy. Na przyk³ad mo¿na wymieniæ rozwa¿ania dotycz¹ce prawa do przed- siêbiorstwa. Niektóre dyskusyjne zagadnienia, niemaj¹ce zasad- niczego znaczenia dla toku opracowania, zosta³y jedynie zasyg- nalizowane. Tytu³em przyk³adu mo¿na np. wymieniæ dyskusjê co do charakteru prawnego odpowiedzialnoœci ma³¿onka d³u¿nika za d³ug wspó³ma³¿onka (art. 41 KRO) czy te¿ w¹tpliwoœci dotycz¹ce postêpowania klauzulowego. W pracy dokonano analizy instytu- cji postêpowania cywilnego czy te¿ prawa rodzinnego przede wszystkim pod k¹tem zbadania zwi¹zku z egzekucj¹ przez zarz¹d przymusowy przedsiêbiorstwa. Rozwa¿ania dotycz¹ ustroju wspólnoœci maj¹tkowej, tak usta- wowej jak i umownej. Zgodnie z art. 48 KRO, do ustanowionej umow¹ wspólnoœci maj¹tkowej stosuje siê odpowiednio przepisy o wspólnoœci ustawowej z zachowaniem przepisów art. 49–501 KRO. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ustawodawca w przepisach regulu-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: