Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 003987 21521758 na godz. na dobę w sumie
Ekonomia. Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej - ebook/pdf
Ekonomia. Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 206
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-131-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Ekonomia jest nauką o procesie gospodarowania, czyli dokonywaniu wyborów (najlepszych z możliwych) opartych na rachunku ekonomicznym. Prezentowany zbiór zadań oraz zawarte w nim studia przypadków stanowią materiał ułatwiający przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych. Publikacja pozwala wypracować dobre wzorce diagnozy i sposoby rozwiązania problemów, z zachowaniem zróżnicowanego podejścia do omawianych zagadnień. Treść zadań, a także case studies odzwierciedlają aktualne dylematy, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, decydenci oraz konsumenci. Autorzy uwzględniają najnowsze rozwiązania wykorzystujące arytmetykę gospodarczą i analizę matematyczną, dbając o jasne i przejrzyste ujęcie całości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tomasz Grabia, Mariusz Nyk – Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Mikroekonomii, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Halina Sobocka-Szczapa REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Joanna Balcerak SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska © Copyright by Authors, Łódź 2018 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08585.18.0.K Ark. wyd. 6,0; ark. druk. 12,875 ISBN 978-83-8142-130-0 e-ISBN 978-83-8142-131-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1 Analiza rynku Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 2 Teoria wyboru konsumenta Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 3 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w różnych formach rynkowych Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 4 Decyzje menedżerskie Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Spis treści 9 11 11 12 16 29 31 31 33 39 44 45 45 47 51 61 63 63 64 5 Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 5 Rachunki narodowe i równowaga makroekonomiczna Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 6 Polityka fiskalna Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi Rozdział 7 Polityka pieniężna Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 8 Rynek pracy Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi 68 75 77 77 80 88 97 99 99 101 104 109 111 111 113 117 122 123 123 126 133 141 6 Spis treści ROZDZIAŁ 9 Inflacja Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 10 Zależności między inflacją a bezrobociem Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 11 Cykl koniunkturalny Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 12 Model IS – LM Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 13 Funkcjonowanie gospodarki otwartej Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Spis treści 143 143 145 148 151 153 153 155 159 162 163 163 164 168 171 173 173 175 179 181 183 183 184 7 Zadania Odpowiedzi ROZDZIAŁ 14 Analiza ekonomiczna. Dobre praktyki Test prawda-fałsz Test jednokrotnego wyboru Zadania Odpowiedzi Bibliografia 189 191 193 193 194 196 203 205 Wstęp Niniejsza książka została przygotowana z myślą o studentach takich kie- runków ekonomicznych, jak: ekonomia, rachunkowość, finanse, stosun- ki międzynarodowe, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, ale także dla osób zainteresowanych ugruntowaniem i pogłębianiem wiedzy, kwalifikacji i umiejętności z obszarów mikro- i makroekonomii. Autorzy przed podjęciem decyzji o napisaniu tej książki dokonali pogłębionych studiów już istniejących zbiorów zadań z obszaru mikro- i makroekonomii, ekonomii menedżerskiej oraz rachunku optymaliza- cyjnego. Tym samym znalazły się w niej zadania o zróżnicowanym po- ziomie trudności, uwzględniające podstawowe problemy mikro- i makro- ekonomiczne. Wśród tych pierwszych uwzględniono również elementy ekonomii menedżerskiej, którym poświęcono osobny rozdział. Celem, jaki przyświecał autorom, było usystematyzowanie zagadnień ekonomicznych, które zostały zaprezentowane w czternastu rozdzia- łach, będących odzwierciedleniem problemów najczęściej poruszanych podczas cyklu wykładów z ekonomii. Ponadto zamierzeniem autorów było opracowanie pozycji uzupełniającej do znanych podręczników oraz zbiorów zadań do ekonomii. W głównej mierze przedstawione testy i za- dania są oparte na treściach przedstawionych w podręczniku Podstawy ekonomii pod red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego (wydania z 2005 i 2018 r.). W niektórych przypadkach do rozwiązania niezbędna jest tak- że wiedza poszerzona o znajomość zagadnień zawartych w podręczni- kach zatytułowanych Makroekonomia autorstwa R.E. Halla i J.B. Taylora (np. zadania 6.8, 7.8, 10.4) oraz N.G. Mankiwa i M.P. Taylora (np. zadanie 9.6). Z kolei do rozwiązania większości poleceń zawartych w rozdziale 4. wymagana jest znajomość wybranych problemów opisanych w podręcz- niku W.F. Samuelsona i S.G. Marksa pt. Ekonomia menedżerska. W swojej strukturze każdy z rozdziałów zawiera testy prawda-fałsz, testy jednokrotnego wyboru (co oznacza, że zawsze należy wybrać tyl- ko jedną, najlepiej pasującą odpowiedź, nawet wówczas, gdy inna rów- nież wydaje się w miarę poprawna) oraz problemy w formie zadań do Wstęp 9 rozwiązania. W przypadku wszystkich testów na końcu poszczególnych rozdziałów zamieszczono prawidłowe odpowiedzi, natomiast zadania autorzy pozostawiają czytelnikom do samodzielnego rozwiązania. Wy- jątkiem jest rozdział 14., w którym umieszczono kilka case studies, po- zwalających na wykorzystanie treści poruszanych w zbiorze w praktyce gospodarczej. Autorzy żywią nadzieję, że pojawienie się kolejnego zbioru zadań po- zwoli jego użytkownikom szerzej zapoznać się z problematyką z zakresu ekonomii oraz zrozumieć kategorie ekonomiczne i mechanizmy, na któ- rych podmioty gospodarujące opierają swoje działanie. Tomasz Grabia, Mariusz Nyk ROZDZIAŁ 1 Analiza rynku Test prawda-fałsz 1. Krzywa możliwości produkcyjnych wskazuje na poziom produkcji wszystkich przedsiębiorstw w kraju. 2. Koszt alternatywny stanowi koszt księgowy. 3. Koszt ekonomiczny to koszt utraconych możliwości. 4. Koszt ekonomiczny stanowi koszt księgowy z uwzględnieniem kosztu alternatywnego. 5. Mikroekonomia to nauka zajmująca się procesami zachodzącymi na poziomie podmiotów gospodarczych. 6. Makroekonomia to nauka zajmująca się badaniem procesów zacho- dzących na wyodrębnionych rynkach pracy, kapitału i ziemi. 7. Makroekonomia bada procesy zachodzące w gospodarce narodowej. 8. Tworzeniem zasad, według których powinna funkcjonować gospo- darka, zajmuje się ekonomia normatywna. 9. Przedstawieniem i opisem rzeczywistości gospodarczej zajmuje się ekonomia pozytywna. 10. Zasoby ludzkie są nieograniczone, co pozwala na pełną realizację po- trzeb. dóbr. 11. Czynniki ludzkie to zasoby, które człowiek angażuje do produkcji 12. Zjawisko rzadkości dóbr występujące w procesach gospodarczych oznacza niedobór potrzeb w stosunku do ilości dóbr. 13. Przyczyną rzadkości dóbr jest nienasyconość potrzeb. 14. Zasada optymalizacji polega na ustalaniu takich rozmiarów produkcji, aby podmiot gospodarczy nie był zainteresowany ich zmianami. Test prawda-fałsz 11 15. W okresie długim podaż jest sztywna. 16. Krzywa popytu ma dodatnie nachylenie, gdyż zmiana ceny powoduje zmiany popytu. 17. Paradoks R. Giffena dotyczy dóbr wyższego rzędu. 18. Ustalenie ceny minimalnej jest korzystne, gdyż wpływa na zwiększe- nie popytu świadczącego o równowadze. 19. Zakup nowej technologii (bardziej wydajnej) powoduje, że krzywa popytu ulegnie przesunięciu w prawo. 20. Elastyczność oznacza stopień reakcji popytu lub podaży na czynniki je określające. 21. Elastyczność cenowa popytu równa 1 oznacza, że zmiana ceny nie spowodowała zmiany popytu. 22. Podaż jest sztywna względem ceny w ultrakrótkim okresie. 23. Każde dobro podrzędne jest dobrem podstawowym. 24. Każde dobro podstawowe jest dobrem podrzędnym. 25. Elastyczność dochodowa mniejsza od zera świadczy o tym, że anali- zowane dobro jest dobrem niższego rzędu. 26. Krzywa podaży może ulec przesunięciu w górę, gdy dochód konsu- 27. Parametr przy zmiennej określającej popyt na dobro X wskazuje na 28. Zmiana wyrazu wolnego w funkcji podaży spowoduje przesunięcie menta zmniejszy się. kierunek i stopień wpływu. funkcji o wektor. 29. Elastyczność funkcji popytu pozwala określić, w jakim stopniu kon- sument reaguje na zmianę kosztów produkcji. 30. Polityka państwa w obszarze podatków może wpłynąć na wielkość podaży dobra. Test jednokrotnego wyboru 1. Jeśli cena dobra X wynosi 100 zł, popyt na nie wynosi 2000 szt., a ce- nowa elastyczność popytu równa jest |2|, to o ile zmieni się popyt, gdy cena wzrośnie do 150 zł: a) spadnie o 100 szt.; b) wzrośnie o 100 szt.; 12 Analiza rynku c) spadnie o 100 ; d) wzrośnie o 100 . 2. Jeśli popyt dany jest wzorem funkcji Pp x = 50 – 5Cx, a podaż Pd x = 2 + 3Cx, gdzie Cx to cena dobra X; wówczas: a) równowaga na rynku nie może być osiągnięta z powodu braku b) państwo powinno ustalić cenę minimalną, gdyż brakuje równo- poziomu ceny; wagi na rynku; c) rynek nie ma szans osiągnięcia równowagi; d) rynek miałby szanse na równowagę, gdyby wielkość produkcji wynosiła 20 szt., zaś cena 6 zł. 3. Jeśli dochód (D) konsumenta wynosi 100 zł, a cena dobra Cy = 1 zł, to cena dobra Cx powinna wynosić…………….., aby konsument nabył 30 szt. dobra X, a) 3 zł, jeśli funkcja popytu ma postać Pp x = D – 30Cx + 20Cy; b) 13 zł, jeśli funkcja popytu ma postać Pp x = D + 30Cx – 20Cy; c) 3 zł, wówczas dla funkcji popytu Pp x = D – 30Cx + 20Cy jest speł- d) 13 zł, wówczas dla funkcji popytu Pp x = D + 30Cx – 20Cy jest niona równowaga rynkowa; spełniona równowaga rynkowa. 4. Gdy cena masła wzrośnie z 2 zł do 3 zł, a elastyczność mieszana mar- garyny i masła wynosi 2, to popyt na margarynę: a) spadnie o 100 ; b) wzrośnie o 100 ; c) nie można udzielić odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie znamy wyjściowego popytu na margarynę; d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 5. Krzywa transformacji przedstawia: a) wielkość podaży dobra X na rynku; b) możliwości produkcyjne gospodarki; c) d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. jest odzwierciedleniem potrzeb konsumenta; 6. Zasoby kapitałowe to: a) środki pracy (maszyny, narzędzia, urządzenia); b) poziom zatrudnienia; c) efekty działania sił natury; d) ropa naftowa. Test jednokrotnego wyboru 13 7. Proces gospodarowania obejmuje: a) produkcję i handel; b) usługi, budownictwo, konsumpcję; c) produkcję, podział, wymianę, konsumpcję; d) wiedzę, doświadczenie, kreatywność, przedsiębiorczość. 8. Wskaż prawdziwe stwierdzenie: a) Czynniki produkcji to wyłącznie zasoby, które podlegają prze- tworzeniu w procesie produkcji. b) Czynniki produkcji to zasoby, które człowiek angażuje wyłącznie do produkcji dóbr konsumpcyjnych. c) Czynniki produkcji to zasoby, które człowiek angażuje do pro- d) Czynniki produkcji to środki pracy z wyłączeniem przedmiotów dukcji dóbr i usług. pracy. 9. Równowaga na rynku: a) jest określona, gdy występuje dokładnie tyle towarów, na ile wy- stępuje zapotrzebowanie; b) ma miejsce, gdy niedobór towarów przekształca się w nadwyżkę c) towarową; jest do osiągnięcia szczególnie w systemie nakazowo-rozdziel- czym, bowiem dominująca rola państwa sprzyja kształtowaniu cen równowagi; d) stanowi przejaw czysto teoretycznych rozważań. 10. Na przesunięcie krzywej podaży ma wpływ: a) zmiana technologii produkcji; b) wzrost dochodów konsumenta; c) zmniejszenie ceny dobra komplementarnego; d) zwiększenie ceny dobra substytucyjnego. 11. Równowaga na rynku miodu może być zakłócona przez: a) wzrost ceny miodu; b) upowszechnienie się mody na spożywanie miodu z różnymi na- pojami; c) nałożenie podatku akcyzowego na miód; d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 12. Cena minimalna: a) b) jest zawsze niższa od ceny równowagi rynkowej; jest zawsze wyższa od ceny równowagi rynkowej; 14 Analiza rynku jest tożsama z ceną równowagi rynkowej; c) d) nie występuje w krajach, gdzie mamy do czynienia z gospodarką rynkową. 13. Zadaniem ceny maksymalnej jest: a) doprowadzenie do stanu równowagi rynkowej; b) dbanie o interesy producentów; c) dbanie o interesy konsumentów; d) niwelowanie nadwyżek i niedoborów towarów. 14. Cena równowagi rynkowej wzrośnie, gdy: a) nastąpi wzrost popytu w wyniku wzrostu dochodów konsumen- tów, zaś położenie krzywej podaży nie zmieni się; b) nastąpi wzrost podaży w wyniku wzrostu wydajności pracy, zaś położenie krzywej popytu nie zmieni się; c) nastąpi spadek popytu w wyniku wzrostu dochodów, zaś analizo- wane dobro jest dobrem niższego rzędu; d) nastąpi spadek podaży w wyniku ekspansywnej polityki podat- kowej, zaś analizowane dobro jest dobrem wyższego rzędu. 15. Wzrost ceny herbaty o 30 spowodował spadek popytu na nią z 6 szt. do 3 szt. Wówczas: a) popyt na herbatę jest mało elastyczny; b) popyt na herbatę jest wysoko elastyczny; c) elastyczność cenowa popytu na herbatę wynosi 0,3; d) elastyczność cenowa popytu na herbatę wynosi –0,3. 16. Cena dobra X spadła o 40 , popyt na dobro Y pozostał bez zmian. Wówczas: a) elastyczność mieszana popytu na dobro Y wynosi 4; b) elastyczność mieszana popytu na dobro Y wynosi 0,4; c) elastyczność mieszana popytu na dobro Y wynosi 0; d) nie można obliczyć elastyczności mieszanej popytu na do- bro X. 17. Elastyczność dochodowa popytu na dobro X wynosi 0,6. Jak zmieni się popyt na to dobro, jeżeli dochód konsumenta wzrośnie o 2 : a) wzrośnie o 1,2 ; b) spadnie o 1,2 ; c) nie zmieni się; d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Test jednokrotnego wyboru 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekonomia. Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: