Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 004177 24091917 na godz. na dobę w sumie
Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży - ebook/pdf
Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 210
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3195-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Współcześnie coraz częściej znaczącym środowiskiem życia i funkcjonowania jednostki staje się przestrzeń internetowa. Intensywne korzystanie z nowych technologii, w tym zwłaszcza z mediów społecznościowych, sprawia, że stają się one jednym ze środowisk socjalizacyjnych, niemal równorzędnym ze środowiskiem rodziny czy szkoły. Z tego względu zwraca się uwagę na konieczność wdrożenia szerokiego programu edukacji do mediów, którego celem nie byłoby ograniczenie kontaktu człowiek – nowe technologie, lecz nauka takiego z nich korzystania, aby służyły one dobru człowieka. Takie stanowisko było punktem wyjścia do napisania niniejszej monografii, która w założeniu miała stanowić teoretyczną i empiryczną bazę dla podejmowania różnego typu inicjatyw edukacyjnych. Publikacja w założeniu przeznaczona jest nie tylko dla teoretyków pedagogiki i nauk pokrewnych, ale też dla praktyków zajmujących się szeroko rozumianą działalnością profilaktyczną i edukacją medialną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ KARINA LEKSY K A T A R Z Y N Y B O R Z U C K I E J - S I T K I E W I C Z , K A R N Y I L E K S Y E K S H I B I C J O N I Z M S P O Ł E C Z N Y W I N T E R N E C I E EKSHIBICJONIZM SPOŁECZNY W INTERNECIE MOTYWY I POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY Ekshibicjonizm społeczny w Internecie Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży Ekshibicjonizm społeczny w Internecie Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Karina Leksy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent Magdalena Piorunek Redakcja: Agnieszka Markowska Projekt okładki i stron działowych: Tomasz Bagiński Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Marek Zagniński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3194-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3195-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,25. Ark. wyd. 14,5. Papier offset kl. III, 90 g Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Wstęp (Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy) 9 Przestrzeń wirtualna jako nowe środowisko socjalizacyjne Rozdział 1 Karina Leksy 1.1. Kultura popularna — ustalenia definicyjne 17 1.2. Dyskusja wokół kultury popularnej 21 1.3. Socjalizacja w popkulturze 27 1.4. Nowe media 29 1.5. Media społecznościowe 35 1.6. Autoprezentacja i tendencje narcystyczne użytkowników portali społeczno- ściowych jako przejaw społecznego ekshibicjonizmu . 40 Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu Rozdział 2 Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz 2.1. Uzależnienie od Internetu 51 2.2. Cyberbullying 53 2.3. Grooming — pedofilia w Internecie 57 2.4. Seksting i cyberpornografia 59 2.5. Budowanie sieciowej tożsamości a wirtualne znajomości 63 Adolescencja — między dzieciństwem a dorosłością Rozdział 3 Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz 3.1. Prawidłowości rozwojowe w okresie adolescencji — wybrane zagadnienia 71 6 Spis treści 3.2. Kryzys adolescencyjny 76 3.3. Młodzież w świecie ponowoczesnym 79 Rozdział 4 Metodologiczne podstawy badań własnych Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy 4.1. Problematyka badawcza 85 4.2. Metoda, technika i narzędzie badawcze 90 4.3. Procedura badawcza 91 4.4. Dobór próby badawczej 92 Diagnoza aktywności młodzieży gimnazjalnej w przestrzeni wirtualnej Rozdział 5 Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy 5.1. Znaczenie Internetu w życiu badanej młodzieży 97 5.2. Zachowania podejmowane przez badaną młodzież w świecie wirtualnym 105 5.3. Sposoby autoprezentacji badanej młodzieży w Internecie 109 5.4. Psychospołeczne funkcjonowanie badanej młodzieży a podejmowana przez nią aktywność w Internecie 113 5.5. Dostrzegane przez gimnazjalistów zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu 123 5.6. Zachowania mające wpływ na bezpieczeństwo podejmowane przez badaną młodzież w przestrzeni wirtualnej 135 5.7. Problemy w funkcjonowaniu biopsychospołecznym doświadczane przez gim- nazjalistów w aspekcie użytkowania Internetu 138 5.8. Rola rodziców w zakresie korzystania przez badanych z Internetu 147 Rozdział 6 Korzystanie z Internetu przez młodzież gimnazjalną w kontekście zagrożeń z nim związanych — weryfikacja hipotez Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy 6.1. Postrzeganie zagrożeń w Internecie a płeć respondentów 155 6.2. Czas spędzany na korzystaniu z Internetu a postrzeganie przez młodzież za- grożeń z nim związanych 156 6.3. Ekshibicjonizm społeczny w Internecie a płeć badanych oraz czas spędzany w sieci 157 6.4. Osiągnięcia szkolne badanych a czas spędzany w Internecie 158 6.5. Występowanie problemów zdrowotnych oraz aktywność fizyczna respon- dentów a czas spędzany na korzystaniu z Internetu 160 Spis treści 7 6.6. Kontrola rodzicielska aktywności respondentów w sieci a wykształcenie rodziców 161 6.7. Sposób korzystania z Internetu a miejsce zamieszkania respondentów 163 Podsumowanie (Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy) 165 Aneks 1 171 Aneks 2 185 Bibliografia 199 Summary 209 Zusammenfassung 209 Wstęp Nie ulega wątpliwości, że współcześnie „kształtuje się nowa kultura, kultura wirtualnej rzeczywistości, w której zdigitalizowane sieci multimodalnej komuni- kacji objęły w takim stopniu wszystkie ekspresje kulturowe i doświadczenia oso- biste, iż uczyniły wirtualność podstawowym wymiarem naszej rzeczywistości”1 Co więcej, wydaje się, że świat wirtualny staje się coraz bardziej powszech- nym, naturalnym, a niejednokrotnie, wręcz dominującym elementem środo- wiska życia2. Świadomość ta jest szczególnie istotna w kontekście znaczenia środowiska i jego wpływów na proces wychowania i kształtowanie osobowości człowieka3. Człowiek bowiem jest „nieodłącznym elementem środowiska i jego egzystencja we wszystkich fazach życia pozostaje w nierozerwalnych z nim związkach”4. Stanisław Kowalski podkreślał, że z punktu widzenia socjologii i pedagogiki, odniesienie środowiska do danej jednostki ludzkiej polega na wyodrębnieniu z niego tych elementów rzeczywiście jej dotyczących i stano- wiących układ bodźców, których wpływom ona podlega5. Autor ten wyróżnił trzy płaszczyzny środowiska: przyrodniczą, kulturową i społeczną. One poprzez wzajemne powiązanie składają się na całokształt środowiska człowieka6 Idea środowiska stanowi zatem istotną kategorię pojęciową w pedagogice społecz- 1 M Castells: Społeczeństwo sieci. Warszawa 2011, s. 21. 2 Jak podaje Ewa Marynowicz-Hetka, „środowisko życia” jest rozumiane jako „wszystkie możliwe konfiguracje elementów środowiska, w którym przebywa jednostka ludzka”. e. Ma- rynowiCz-Hetka: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa 2009, s. 54. 3 A. KamińsKi: Środowisko wychowawcze — kłopoty definicyjne „Ruch Prawniczy, Eko- nomiczny i Socjologiczny” 1974, nr 4. Podano za: s. kawula: Pedagogika społeczna w uję- ciu Aleksandra Kamińskiego (1903—1978). W: Pedagogika społeczna. Dokonania — aktual- ność — perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów. Red s. kawula. Toruń 2009, s. 212. 4 e. syrek, k. BorzuCka-sitkiewiCz: Edukacja zdrowotna. Warszawa 2009, s. 41. 5 s. kowalski: Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa 1974, s. 67. 6 Tenże: Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa 1986, s. 69—70. 10 Wstęp nej7, na gruncie której jest ono rozumiane jako „elementy struktury przyrod- niczej, kulturowej i społecznej, które oddziałują na jednostkę stale lub przez dłuższy czas, lub krótko, lecz ze znaczną siłą, jako system bodźców o charak- terze samorzutnym lub zorganizowanym”8. Bez wątpienia środowisko, w którym żyje człowiek może mieć rozmaity wpływ na jego funkcjonowanie — może ułatwiać bądź utrudniać realizację codziennych czynności, może wywierać dodatni lub ujemny wpływ na jego samopoczucie i zachowania9. Środowisko odgrywa również ogromną rolę w procesie socjalizacji, stąd też dla pedagoga niezwykle ważne jest poznanie szeroko rozumianego kontekstu środowisko- wego, w którym proces ten zachodzi. Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj zna- czącym środowiskiem życia i funkcjonowania jednostki coraz częściej staje się przestrzeń internetowa. Zatem, korzystanie z nowych technologii, w tym zwłaszcza z mediów społecznościowych, sprawia, że stają się one jednym ze środowisk socjalizacyjnych, niemal równorzędnym ze środowiskiem rodziny czy szkoły10. Maciej Tanaś, wskazując na „trójpoziomowy” model współczes- nego życia osób w wieku rozwojowym, który obejmuje świat rzeczywisty, medialny i wirtualny, zwraca szczególną uwagę na dużą siłę oddziaływania przestrzeni wirtualnej na wyobrażenia młodego człowieka o świecie realnym11 Z kolei Agnieszka Gromkowska-Melosik zauważa, że doświadczenia zdobyte w Internecie w większym stopniu wpływają na kształt tożsamości jednostki aniżeli te, które są jej udziałem w świecie społecznym12. Reasumując, w obliczu świadomości jak ważnym środowiskiem życia jest dziś przestrzeń wirtualna, pedagog społeczny nie może pozostać wobec niej obojętny, tym bardziej że dominacja świata mediów w życiu dzieci i młodzieży ma ogromne znaczenie dla rozwoju procesów poznawczych, jak również dla rozwoju emocjonalnego i społecznego13. Dlatego też diagnoza tego środowiska, zrozumienie zasad jego funkcjonowania i wpływu na kondycję młodego pokolenia, jak również „dbałość o wymiar profilaktyczny bodźców tak rozumianego środowiska życia jednostki staje się istotnym zadaniem pedagogów społecznych”14 7 a. radziewiCz-winniCki: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. War- szawa 2008, s. 153. 8 e. syrek, k. BorzuCka-sitkiewiCz: Edukacja zdrowotna…, s. 41. 9 a. BańKa: Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa 2002, s. 25. 10 J. PyżalsKi: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania 11 M. Tanaś: Wstęp. W: Pedagogika @ środki informatyczne i media. Red m. Tanaś młodzieży. Kraków 2012, s. 39. Warszawa—Kraków 2004, s. 9. 12 A. GroMkowska-Melosik: Cyber-kobieta, czyli o wirtualnych symulacjach istnienia. W: Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości. Red a. GroMkowska-Melosik. Poznań, Leszno 2007, s. 270. 13 E. MarynowiCz-Hetka: Pedagogika społeczna…, s. 63. 14 Tamże. Wstęp 11 Jak już wspomniano, korzystanie z Internetu i utrzymywanie wirtualnych kontaktów społecznych zaczyna być coraz częściej elementem codziennego życia społecznego jednostek15. Przypuszcza się wręcz, że obszar Internetu, szczególnie dla młodych osób, jest środowiskiem stałym i pewnym16. Jonathan Zimmerman z New York University zauważa, że niemal trzy czwarte ame- rykańskich nastolatków spędza każdą chwilę wolnego czasu przed ekranem komputera, komunikując się za pośrednictwem Facebooka czy portalu MySpace. Jego zdaniem, nie są oni w stanie funkcjonować bez wysyłania i otrzymywania elektronicznych sygnałów dźwiękowych lub wizualnych17. Z kolei w Polsce — zgodnie z raportem Diagnoza społeczna 2015 — liczba osób korzystających z Internetu podwoiła się w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym zdecydowanie najaktywniejszymi użytkownikami nowych technologii są osoby młode, szcze- gólnie te, które jeszcze się uczą lub studiują — w grupie w wieku 16—24 lat z sieci nie korzysta tylko 1 na 40 osób. Korzystanie z Internetu jest dodatko- wo silnie związane z posiadaniem telefonu komórkowego — wśród posiada- czy smartfonów korzystanie z sieci deklaruje 93 , a najczęściej posiadają je osoby znajdujące się w grupie wiekowej do 24. roku życia18. Jedną z najpo- pularniejszych kategorii tematycznych w polskim Internecie są social media — 99 internautów odwiedza w miesiącu przynajmniej jeden serwis typu społecznościowego, a 93 z nich ma profil w takim serwisie19. Co więcej, już w roku 2001 raport opublikowany przez Pew Research Center wskazywał, że świat Internetu stanowi „tętniące życiem uniwersum społeczne”20, a wielu jego użytkowników deklarowało dużą satysfakcję z kontaktów łączących ich ze społecznościami internetowymi. Badanie to wykazało również, że 84 wszystkich użytkowników sieci angażowało się w jakąś formę kontaktu lub aktywności w ramach społeczności internetowych. Okazało się przy tym, iż wśród osób, które w największym stopniu były zainteresowane uczestnictwem w życiu społeczności internetowych, znaleźli się członkowie grup wyznanio- wych, etnicznych, a w szczególności — grup związanych z propagowaniem określonych stylów życia. Zatem już ponad dekadę temu istniały przesłanki ku 15 r.V. kozinets: Netografia. Badania etnograficzne online. Tłum. M. Brzozowska-Bryw- czyńsKa. Warszawa 2012, s. 31. 16 m. Biedroń: Wpływ kultury indywidualizmu na relacje między rodzicami i dziećmi. W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Red J. izdeBska, J. szy- Manowska. Białystok 2009, s. 254—255. 17 z. BauMan: 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków 2011, s. 12—13. 18 d. Batorski: Technologie i media w domach i w życiu Polaków. W: Diagnoza społecz- na 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego Red J. czaPińsKi, t. Panek. Warszawa 2015, s. 363—366. 19 H. świerczewsKa, s. PliszKa: Prywatność i własny wizerunek w przestrzeni social me- dia. Polskie Badania Internetu. http://pbi.org.pl/aktualnosci/prywatnosc-i-wlasny-wizerunek.pdf [dostęp: 2.11.2016]. 20 Tamże, s. 29. 12 Wstęp temu by przyjąć, iż „społeczności internetowe staną się częścią codziennych doświadczeń jednostek w świecie wirtualnym”21. Coraz więcej wymiarów życia społecznego funkcjonuje w Internecie, pojawia się w nim lub zupełnie prze- nosi do niego, zaś granica pomiędzy tym, co realne a tym, co wirtualne staje się niejasna, a czasem wręcz nieistotna22. Zatem przemianie ulega przestrzeń społeczna, jak również społeczny kontekst, w którym znajduje się obecnie człowiek. „Następuje globalizacja, dystans w przestrzeni fizycznej nie izoluje już jednostek, bliskość nie sprzyja kontaktom, dostęp do informacji w sieci jest bardzo łatwy”23. Ponadto, relacje i powiązania w przestrzeni wirtualnej coraz in- tensywniej determinują zachowania społeczne jednostek, zarówno jako obywa- teli i konsumentów, jak i przyjaciół, krewnych oraz istot społecznych w ogóle. Internet służy również zaspokajaniu wielu potrzeb społecznych człowieka, co sprawia, że wirtualną przestrzeń postrzega się i analizuje w kategoriach społe- czeństwa. To z kolei powoduje — jak zauważają Andrzej Nowak i Krzysztof Krejtz — że warto badać zjawiska społeczne zachodzące w sieci24, tym bardziej jeśli dotyczą socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży. Opisane wyżej zjawiska obserwowane w relacjach człowiek vs. technologie cyfrowe stwarzają nowy obszar dla formułowania postulatów pedagogicznych związanych z potrzebą budowania wielostopniowych programów edukacyjnych i profilaktycznych. Coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność wdro- żenia szerokiego programu edukacji do mediów, którego celem nie byłoby ograniczenie kontaktu człowieka z nowymi technologiami, lecz nauka takiego z nich korzystania, aby służyły one dobru człowieka25. Stanowisko to było też punktem wyjścia do napisania niniejszej pracy, która w założeniu miała stano- wić teoretyczną i empiryczną bazę dla podejmowania różnego typu inicjatyw edukacyjnych. Książka jest podzielona na sześć komplementarnych rozdziałów. Trzy pierw- sze z nich obejmują metaanalizę zagadnień teoretycznych będących podbudową dla przeprowadzonych badań własnych. W rozdziałach tych opisano kwestie związane z definiowaniem i krytyką kultury popularnej, funkcjonowaniem no- wych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, a także charakterystyką najważniejszych zagrożeń internetowych. Część teore- tyczna koncentruje się też na prawidłowościach dotyczących przebiegu okre- su adolescencji, ponieważ to właśnie osoby w tym wieku były podmiotem podjętych rozważań. W rozdziale czwartym opisane zostały metodologiczne 21 r.V. kozinets: Netografia…, s. 29—30. 22 a. nowak, k. kreJtz: Internet z perspektywy nauk społecznych. W: Społeczna przestrzeń internetu. Red d. Batorski, M. Marody, a. nowak. Warszawa 2006, s. 18. 23 Tamże, s. 5. 24 Tamże, s. 7. 25 m. JędrzeJKo, d. morańsKa: Pułapki współczesności. Część I: Cyfrowi tubylcy. Socjo- pedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych. Dąbrowa Górnicza—Warszawa 2013, s. 50. Wstęp 13 podstawy badań własnych, zaś rozdziały piąty i szósty zawierają analizę prze- prowadzonych eksploracji, które miały charakter diagnostyczno-weryfikacyjny i zmierzały do ustalenia typologii zachowań podejmowanych w przestrzeni wirtualnej przez uczniów szkół gimnazjalnych, a także określenia potencjalnych konsekwencji społecznych i zdrowotnych tych zachowań. Empiryczną część pracy zamykają wnioski z przeprowadzonych badań z zaakcentowanym ele- mentem wskazań dla praktyki pedagogicznej, ponieważ publikacja w założeniu przeznaczona jest nie tylko dla teoretyków pedagogiki i nauk pokrewnych, ale też dla praktyków zajmujących się szeroko rozumianą działalnością profilak- tyczną i edukacją medialną. Wyrażamy zatem nadzieję, że w tym obszarze okaże się ona również przydatna. * Dziękujemy Pani Magister Agnieszce Sudoł i Panu Magistrowi Zbigniewowi Lubasowi za pomoc w przeprowadzeniu badań oraz okazaną życzliwość. Składamy także serdeczne podziękowania recenzentce niniejszego opracowa- nia — Pani Profesor Magdalenie Piorunek za niezwykle cenne uwagi i suge- stie. Słowa wdzięczności kierujemy także do Pani Profesor Ewy Syrek, która niezmiennie motywuje nas do pracy i wspiera w podejmowanych wysiłkach. Pomoc Pani Profesor jest dla nas bezcenna. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Karina Leksy Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy Social Exhibitionism in the Internet. Motives and Potential Health and Security Hazards to the Youth S u m m a r y Currently, the Internet space is becoming an increasingly relevant environment for individu- als. Intense use of new technologies, especially the social media, transforms them into a social- izing environment which is almost on a par with that of school or family. On this account, it is essential that an extensive educational program be implemented in the media, aiming not to restrict contact with the new technologies, but to educate man in the use of these technologies so that they serve the good of man. This stance was the staring point for writing the follow- ing monograph, the purpose of which was to provide a theoretical and empirical foundation for developing various educational initiatives. The book is divided into six complementary chapters. The first three chapters comprise a meta-analysis of the theoretical issues which are the framework for the author’s research. Chapter four describes the methodology of research, chapter five and six contain an analysis of the studies with a diagnostic-verifying character, which were aimed at establishing the typology of the behavior of middle school students in the media space and determining its potential social and health consequences. It is a publication not only for the theoreticians of pedagogy and its related sciences, but also for the practitioners dealing with the broadly understood prophylaxis and media education. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy Sozialer Exhibitionismus im Internet. Seine Beweggründe und potentielle Gefahr für Gesundheit und Sicherheit der Jugend Z u s a m m e n f a s s u n g Der Internetraum wird heutzutage für das Leben und Funktionieren eines Menschen von immer größerer Bedeutung. Da der Mensch neue Technologien, darunter vor allem soziale Medien intensiv ausnutzt, werden diese zu einem solchen Sozialisierungslebensraum, der mit dem Familien- oder Schulmilieu beinahe gleichgestellt werden kann. Deswegen ist es nötig, in die Medien ein Bildungsprogramm einzuführen, das den Kontakt des Menschen zu neu- en Technologien nicht begrenzen wird, sondern ihm beibringt, wie man diese Technologien dem Menschen zuliebe verwenden sollte. Diese Betrachtungsweise war der Ausgangspunkt für vorliegende Monografie, die eine theoretische und praktische Basis für verschiedene Bildungsinitiativen werden möchte. Das Buch besteht aus sechs komplementären Kapiteln. Die drei ersten umfassen eine Metaanalyse von theoretischen Fragen, die eine Untermauerung für die von den Verfasserinnen durchgeführten Forschungen waren. Das vierte Kapitel schil- dert methodologische Grundlagen der eigenen Forschungen, die Kapitel fünf und sechs dage- 210 Zusammenfassung gen sind Analyse der eigenen Forschungen, welche bezweckten, die Typologie des Verhaltens von den Gymnasiumschülern im virtuellen Raum zu bestimmen und auf potenzielle soziale und gesundheitliche Folgen ihres Handels hinzuweisen. Zu empfehlen ist diese Monografie nicht nur den Theoretikern auf dem Fachgebiet Pädagogik und verwandte Wissenschaften, aber auch denjenigen Praktikern, die weit angelegte prophylaktische Tätigkeit und Medienpädagogik betreiben. KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ KARINA LEKSY K A T A R Z Y N Y B O R Z U C K I E J - S I T K I E W I C Z , K A R N Y I L E K S Y E K S H I B I C J O N I Z M S P O Ł E C Z N Y W I N T E R N E C I E EKSHIBICJONIZM SPOŁECZNY W INTERNECIE MOTYWY I POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: