Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01928 034969 23435432 na godz. na dobę w sumie
Elektronika. Leksykon kieszonkowy - książka
Elektronika. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5152-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> elektronika >> elektronika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Elektronika jest wszędzie. Zrozum ją!

Jakie zjawiska fizyczne umożliwiają działanie urządzeń elektronicznych?

Jak rozwiązywać obwody prądu stałego i zmiennego?

W jaki sposób projektować układy elektroniczne?

Elektronika jest wszędzie - dzięki niej każdego dnia robimy zakupy, bawimy się, komunikujemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej zaawansowane technicznie urządzenia elektroniczne otaczają nas ze wszystkich stron. Wkraczają również w te dziedziny życia, w których jeszcze niedawno nawet nie umieliśmy sobie ich wyobrazić. Telefony komórkowe, komputery, telewizory, sprzęt AGD, terminale płatnicze, bankomaty - wszystko to są urządzenia elektroniczne, a sterowane elektronicznie są już nawet tak proste z pozoru przedmioty codziennego użytku, jak żelazka, odkurzacze czy piekarniki. Tej wszechobecności elektroniki nie towarzyszy jednak nawet podstawowa znajomość zasad jej działania wśród użytkowników, ponieważ większości osób wiedza ta wydaje się zbędna, nudna i zbyt trudna do opanowania.

Mit ten pomaga obalić książka 'Elektronika. Leksykon kieszonkowy', która prostym i zrozumiałym językiem prezentuje najważniejsze wielkości i jednostki elektryczne, wprowadza w świat zjawisk fizycznych leżących u podstaw działania rozmaitych urządzeń oraz przedstawia zasady funkcjonowania układów elektrycznych i elektronicznych. Lektura leksykonu pomoże Ci zrozumieć sposób działania obwodów prądu stałego i zmiennego oraz przybliży metody wyznaczania parametrów ich pracy. Książka prezentuje zarówno podstawy techniki analogowej, jak i cyfrowej - stanowi zwarty i skrótowy, lecz zadziwiająco kompletny przegląd osiągnięć ludzkiej pomysłowości na tym polu. Całość uzupełniają wiadomości na temat narzędzi matematycznych niezbędnych do właściwego zrozumienia przedstawionego materiału oraz projektowania i analizowania układów elektronicznych.

Elektronika? Z leksykonem kieszonkowym to nic trudnego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciek Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?eleklk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5152-8 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treļci Wstýp ..................................................................................................... 5 1. Jednostki ................................................................................................ 7 2. Préd staĥy ..............................................................................................21 3. Préd zmienny ....................................................................................... 39 4. Obwody rezonansowe .........................................................................71 5. Tranzystory bipolarne ..........................................................................77 6. Ukĥady .................................................................................................. 93 7. Technika cyfrowa ...............................................................................129 A. Staĥe ....................................................................................................152 B. Logarytmy ...........................................................................................153 C. Liczby zespolone ................................................................................155 D. Trygonometria ....................................................................................160 3 4 _ Elektronika. Leksykon kieszonkowy Rozdziaĥ 4. Obwody rezonansowe Obwód drgaħ W obwodzie elektrycznym zäoĔonym z pojemnoĈci i indukcyjnoĈci (rysunek 4.1) mogñ w pewnych warunkach powstawaè drgania elektryczne. Rysunek 4.1. Obwód zäoĔony z pojemnoĈci C, indukcyjnoĈci L i klucza SW ZaäóĔmy, Ĕe: x opór elektryczny uzwojenia cewki i przewodów äñczñcych jñ z kondensatorem jest zaniedbywalnie maäy, x w chwili poczñtkowej bezwzglödna wartoĈè äadunków elektrycz- nych, zgromadzonych na okäadkach kondensatora, wynosi q0. Po zamkniöciu klucza SW, na skutek róĔnicy potencjaäów okäadek kondensatora, w obwodzie popäynie prñd elektryczny. Gdyby w obwo- dzie nie byäo cewki, natöĔenie prñdu stopniowo malaäoby aĔ do zera, poniewaĔ zmniejszaäaby siö róĔnica potencjaäów okäadek (kondensator rozäadowywaäby siö). Indukowana w cewce siäa elektromotoryczna, zgodnie z reguäñ Lenza, dñĔy do podtrzymania przepäywu prñdu. W rezultacie natöĔenie prñdu wzrasta do momentu wyrównania siö potencjaäów okäadek, a nastöp- nie zaczyna maleè. Prñd bödzie päynñè w tym samym kierunku do chwili, gdy na okäad- kach kondensatora zgromadzñ siö äadunki równe co do bezwzglödnej wartoĈci poczñtkowemu äadunkowi q0, ale o przeciwnych znakach. Nastöpnie opisany proces bödzie siö powtarzaè. W obwodzie LC bödñ wiöc zachodziè nietäumione drgania elektryczne. Obwód drgaħ _ 71 Uwaga W rzeczywistoĈci na skutek strat energii w elementach obwodu rezonansowego drgania majñ charakter gasnñcy. W dowolnym momencie siäa elektromotoryczna EL, indukowana w cewce, jest równa napiöciu UC miödzy okäadkami kondensatora (elementy sñ poäñczone równolegle): E L U C gdzie: E L UC zatem: dIL dt q C dIL dt q C 0 Przyjmujñc, iĔ natöĔenie prñdu opisane jest wzorem: I dq dt otrzymujemy zaleĔnoĈè: qdL 2 2 dt q C 0 Dzielñc obie strony powyĔszego równania przez L i wprowadzajñc oznaczenie Z 2 0 1 LC , uzyskujemy zaleĔnoĈè qd 2 dt 2 Z q 2 0 0 Ma ono postaè identycznñ z równaniem opisujñcym nietäumione drga- nia oscylatora harmonicznego. Jego rozwiñzaniem jest zatem funkcja: q q 0 cos( MZ ) t 0 Opisuje ona wartoĈè äadunku zgromadzonego na okäadkach kon- densatora. Od äadunku bardziej interesuje nas natöĔenie päynñcego w obwodzie prñdu: 72 _ Elektronika. Leksykon kieszonkowy MZ ) t 0 I dq dt Z 0 q 0 sin( a przyjmujñc, iĔ: I 0 Z q 0 0 uzyskamy równanie: MZ ) sin( I I 0 t 0 gdzie: q0 — bezwzglödna maksymalna wartoĈè äadunku na okäadkach kondensatora I0 — bezwzglödne maksymalne natöĔenie prñdu päynñcego w obwodzie ij — faza poczñtkowa Ȧ0 — pulsacja (czöstotliwoĈè kñtowa) prñdu päynñcego w obwodzie Z 0 1 LC Okres drgaþ w obwodzie opisuje wzór Thomsona: S 2T LC Uwaga W obwodzie LC zarówno äadunki na okäadkach kondensatora, jak i prñd w obwodzie zmieniajñ siö sinusoidalnie w funkcji czasu. Obwód drgaħ tĥumionych W rzeczywistych ukäadach oprócz indukcyjnoĈci i pojemnoĈci istnieje takĔe rezystancja (rysunek 4.2). Podczas przepäywu prñdu przez rezy- stancjö zgromadzona w obwodzie energia zamieniana jest stopniowo w ciepäo. Cewka równieĔ nie jest elementem idealnym. Emituje ona energiö w postaci fal elektromagnetycznych. Czynniki te powodujñ, Ĕe drgania w obwodzie majñ charakter gasnñcy. Obwód drgaħ tĥumionych _ 73 Rysunek 4.2. Ukäad RLC Siäa elektromotoryczna EL, indukowana w cewce, musi byè równa sumie spadków napiöè: UR na rezystancji i UC na pojemnoĈci: E L E L UR UC C R U U dIL dt RI q C zatem: dIL dt RI q C 0 uwzglödniajñc, Ĕe: I dq dt otrzymujemy zaleĔnoĈè: qdL 2 2 dt dqR dt q C 0 Rezonans obwodu drgaħ Aby w obwodzie mogäy byè stale wytwarzane drgania, naleĔy zasilaè go ze Ēródäa zewnötrznego. Zadaniem Ēródäa jest uzupeänianie energii, która ulega rozproszeniu w trakcie oscylacji. Obwód ma najmniejszñ opornoĈè, gdy: Zmin R. 74 _ Elektronika. Leksykon kieszonkowy Ma to miejsce wówczas, gdy: L X L X C 1 Z L Z C Z 1 LC2 1 Z C 2 1 C Z L 2 1 Z LC 1 LC S 2 S Cf4 1 22 1 S Lf4 22 2 f 2 Pulsacja rezonansowa opisana jest wzorem: Z 0 1 LC Gdy pulsacja przebiegu dostarczanego przez Ēródäo wynosi Ȧ = Ȧ0, ukäad znajduje siö w rezonansie: x reaktancja indukcyjna kompensuje reaktancjö pojemnoĈciowñ (majñ równe wartoĈci bezwzglödne, ale przeciwne znaki), x natöĔenie prñdu päynñcego w obwodzie jest najwiöksze, x prñd päynñcy w obwodzie jest w fazie z siäñ elektromotorycznñ Ēródäa. Täumienie obwodu: d R G R L C gdzie opornoĈè charakterystyczna obwodu to: G L C Z L 0 1 Z C 0 Dobroè obwodu rezonansowego: 1Q G Rd Rezonans obwodu drgaħ _ 75 Dobroë obwodu rezonansowego W przypadku obwodu szeregowego mamy do czynienia z rezonan- sem napiöè. Dobroè Q okreĈla, ile razy spadek napiöcia na cewce UL lub kondensatorze UC jest wiökszy od napiöcia doprowadzonego do obwodu. R Z L Z L R f CR L L C R S L2 1 R REZ Q L Ud U 1Q d df B fQ REZ REZ B W przypadku obwodu równolegäego mamy do czynienia z rezonan- sem prñdów. Dobroè Q okreĈla, ile razy natöĔenie prñdu päynñcego przez cewkö IL lub natöĔenie prñdu päynñcego przez kondensator IC jest wiöksze od prñdu caäkowitego. L d I I 1Q d Z L R R Z L 1 L R C CR L B 1 S CR2 gdzie: Q — dobroè obwodu d — täumienie obwodu U — napiöcie caäkowite w obwodzie UL — spadek napiöcia na cewce UC — spadek napiöcia na kondensatorze IL — prñd päynñcy przez cewkö IC — prñd päynñcy przez kondensator R — rezystancja strat B — szerokoĈè pasma 76 _ Elektronika. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Elektronika. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: