Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 006036 20301652 na godz. na dobę w sumie
Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3826-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Autorzy publikacji w 5 rozdziałach przekazują wartościowe rady, poparte licznymi przykładami, co do zasad działania i postępowania przy sporządzaniu dokumentacji emerytalno-rentowej oraz odpowiadają na wątpliwości i rozterki pracodawców w związku z ubieganiem się pracowników o emerytury i renty.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przepisy określające zasady postępowania w sprawie świadczeń emerytal- no-rentowych są tak skonstruowane, aby osoba zainteresowana nie była pozostawiona bez pomocy w staraniach o uzyskanie emerytury czy renty, o którą się ubiega. Decyzje w sprawach emerytalno-rentowych wydają i świadczenia wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Postępowanie w sprawie uzyskania prawa do emerytury lub renty prowadzone jest na podstawie wniosku osoby zainteresowanej albo jej pełnomocnika. Niniejsza książka została opracowana przez kilku autorów i skierowana jest do pracodawców oraz służb kadrowo-płacowych w firmie. Stanowi kompendium wiedzy, przewodnik, który wskazuje aktualne przepisy dotyczące warunków, jakie powinni spełniać ubezpieczeni ubiegający się o świadczenia emerytalno-rentowe. Autorzy publikacji w 5 rozdziałach przekazują wartościowe rady, poparte licznymi przykładami, co do zasad działania i postępowania przy sporządzaniu dokumentacji emerytalno- -rentowej, prezentują wątpliwości i rozterki pracodawców w związku z ubieganiem się pracowników o emerytury i renty. Autorzy odpowiadają na łamach książki m.in. na następujące pytania: • Jakie są sposoby ustalania prawa i wysokości emerytury z systemu • Jaka jest rola pracodawcy przy ubieganiu się pracownika o emeryturę powszechnego? lub rentę? • Z czego składa się komplet dokumentów dotyczących przyznania emerytury lub renty i jak te dokumenty poprawnie wypełnić? • Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Cena brutto 68,25 zł ISBN 978-83-269-3826-9 UOW 58 E M E R Y T U R Y I R E N T Y 2 0 1 5 . Z m a n y i , d o k u m e n t a c j a , o b o w ą z k i i p r a c o d a w c y V a d e m e c u m p ł a t n i k a EMERYTURY I RENTY 2015 Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy VADEMECUM PŁATNIKA Emerytury i renty 2015 Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy Vademecum płatnika Publikacja „Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy” to starannie wybrane przykłady i zebrane informacje, wskazówki, interpretacje urzędowe. Wszystko w jednym miejscu, łatwo dostępne, obejmujące tematykę przysługiwania prawa, dokumentacji, obowiązków pracodawców i ubezpieczonych, wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym. Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Skupskiego Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller Druk Nakład: 300 egz. Skład i łamanie: „Triograf” Dariusz Kołacz ISBN: 978-83-269-3826-9 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 2 Spis treści Rozdział 1. Emerytury i renty z systemu powszechnego ............... 9 System emerytalny w Polsce a przynależność do Unii ................................... 10 Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach ......................... 12 Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym .......................................................................................... 13 Wcześniejsza emerytura pracownicza dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. ............................................. 13 Emerytura dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ...................................................................................................................... 16 Emerytura dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. ................................................................................................................................ 17 ▶ Emerytura ustalana na zasadach określonych w art. 46 ustawy emerytalnej ............................................... 17 Emerytura określona w art. 29 ustawy emerytalnej – wcześniejsza emerytura pracownicza wyłącznie dla kobiet ....................................................................................................................................... 18 Emerytura określona w art. 32 ustawy emerytalnej – dla ubezpieczonych będących pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze .................................................. 19 Emerytura z tytułu działalności twórczej lub artystycznej – art. 33 ustawy emerytalnej .............................. 20 Emerytura z tytułu wykonywania pracy górniczej dla ubezpieczonych, którzy nie spełnili warunków do emerytury górniczej – art. 39 ustawy emerytalnej ................................................................................... 20 Emerytura bez względu na wiek dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. ........ 20 Emerytura kolejowa – art. 40 ustawy emerytalnej ........................................................................................ 21 Wysokość emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. .................................................................................. 22 Okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu emerytalnego ............................................................................. 23 ▶ Okresy składkowe .................................................................................................................................. 23 ▶ Okresy nieskładkowe ............................................................................................................................. 24 Wypłata emerytury ...................................................................................................................... 25 Zawieszenie emerytury osobie kontynuującej zatrudnienie ........................................................................... 26 Waloryzacja świadczeń ................................................................................................................................... 27 Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ............................. 28 Prawo do nowej emerytury ............................................................................................................................ 28 3 Spis treści Emerytura w obniżonym wieku ...................................................................................................................... 30 Wysokość nowej emerytury ........................................................................................................................... 32 ▶ Wysokość emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. .............................. 35 ▶ Podwyższenie emerytury do kwoty najniższego świadczenia .............................................................................. 36 ▶ Ponowne ustalenie wysokości emerytury ............................................................................................................. 39 ▶ Emerytura przyznawana z urzędu ......................................................................................................................... 40 Termin wypłaty nowej emerytury .................................................................................................................. 41 Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE .............................................................................................................. 41 Uprawnieni do okresowej emerytury kapitałowej .......................................................................................... 42 Wysokość okresowej emerytury kapitałowej ................................................................................................. 44 Tryb postępowania o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej .............................................................. 45 Wypłata okresowej emerytury kapitałowej ................................................................................................... 46 Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej .................................................................. 49 Emerytury – szczegółowe zasady dokumentowania okresów składkowych ............................................................................................................... 50 Środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe ..................................................................................... 50 ▶ Zaświadczenie – podstawowym środkiem dowodowym potwierdzającym okres zatrudnienia ..................... 50 ▶ Zeznania świadków ............................................................................................................................... 53 ▶ Orzeczenia sądów .................................................................................................................................. 55 ▶ Konto ubezpieczonego ........................................................................................................................... 55 ▶ Okresy zatrudnienia/ubezpieczenia przebyte za granicą ............................................................................ 56 ▶ Okresy zatrudnienia/ubezpieczenia przebyte na terenie byłego NRD ........................................................... 57 ▶ Udokumentowanie innych okresów składkowych ..................................................................................... 58 Środki dowodowe potwierdzające pozapracownicze okresy składkowe ......................................................... 60 ▶ Potwierdzenie wykonywania pracy nakładczej ......................................................................................... 61 ▶ Okres pracy zleceniobiorcy i osoby współpracującej z osobami wykonującymi czynności na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia .............................................................................. 61 ▶ Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia, zawartych do 13 stycznia 2000 r. .................................................................................... 62 ▶ Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umów zlecenia zawartych po 13 stycznia 2000 r. ..................................................................................... 63 ▶ Wykonywanie pracy w charakterze członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracy w zespołowym gospodarstwie rolnym SKR ......................................................................................... 64 4 Spis treści ▶ Działalność pozarolnicza, w tym działalność twórcza i artystyczna ............................................................. 65 ▶ Dokumentacja okresów pracy w szczególnych warunkach i w/o szczególnym charakterze ............................ 66 ▶ Okresy niezaliczane do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ............................ 68 Podwyższanie wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r. .......................... 68 ▶ Wiek emerytalny dla kobiet ..................................................................................................................... 69 ▶ Wiek emerytalny dla mężczyzn ............................................................................................................... 72 Emerytury częściowe .................................................................................................................. 73 Sposób ustalania stażu ................................................................................................................................... 74 Sposób obliczenia emerytury częściowej ........................................................................................................ 75 Jak przejść z częściowej emerytury na powszechną? ...................................................................................... 76 Zmiany w emeryturach w 2014 roku .............................................................................. 77 Okresowa emerytura kapitałowa .................................................................................................................... 77 Emerytura ustalana w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn, dla członków OFE ............................................................................................................................................ 78 Renty z systemu powszechnego ....................................................................................... 80 Renta z tytułu niezdolności do pracy .............................................................................................................. 80 ▶ Kiedy przysługuje prawo do renty? .......................................................................................................... 80 ▶ Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy ........................................................................................ 81 ▶ Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy ........................................................................................ 82 ▶ Wymagane dokumenty .......................................................................................................................... 82 ▶ Renta dla osoby niezdolnej do pracy ........................................................................................................ 83 ▶ Orzeczenie o niezdolności do pracy ......................................................................................................... 84 ▶ Warunki wymagane do renty z tytułu niezdolności do pracy ..................................................................... 84 ▶ Staż pracy ............................................................................................................................................. 86 ▶ Dokumenty ........................................................................................................................................... 86 Renta rodzinna – komu i na jakich zasadach przysługuje ............................................................................... 87 ▶ Krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej ............................................................................................. 88 ▶ Kiedy dzieci mają prawo do renty rodzinnej? ............................................................................................ 88 ▶ Czy wolny słuchacz ma prawo do renty rodzinnej? ................................................................................... 90 ▶ Czy dziecko studiujące ma prawo do renty rodzinnej, w sytuacji gdy podjęło pracę w pełnym wymiarze .............................................................................................................................. 91 ▶ Czy osoba 25-letnia na przedostatnim roku studiów będzie mogła w dalszym ciągu pobierać rentę rodzinną, aż do ukończenia nauki? .......................................................................................................... 91 5 Spis treści ▶ Kiedy wdowa i wdowiec mają prawo do renty rodzinnej? .......................................................................... 93 ▶ Okresowa renta rodzinna dla wdowy ....................................................................................................... 94 ▶ Kiedy rodzice mają prawo do renty rodzinnej? .......................................................................................... 95 Wysokość renty rodzinnej ............................................................................................................................... 96 Zasady wypłaty renty rodzinnej ..................................................................................................................... 97 Zmniejszanie i zawieszanie renty rodzinnej .................................................................................................... 98 Wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej ........................................................................................................... 99 Renta rodzinna z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ........................................................... 99 Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej ................................................................................................... 100 ▶ Wniosek o rentę rodzinną ....................................................................................................................... 101 ▶ Wniosek składany za pośrednictwem płatnika .......................................................................................... 101 ▶ Dodatkowe dokumenty wymagane przy staraniu się o rentę rodzinną ........................................................ 102 Rozdział 2. Emerytury pomostowe ..................................................................... 105 Emerytury pomostowe – kto ma do nich prawo .................................................. 105 Co nazywamy pracą w szczególnych warunkach? .......................................................................................... 105 Co nazywamy pracą o szczególnym charakterze? ........................................................................................... 106 Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej ....................................................................................... 106 ▶ 15-letni okres pracy o szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze .......................................... 107 ▶ Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. i po 31 grudnia 2008 r. ........................................................................................................................... 110 ▶ Staż ogólny ........................................................................................................................................... 111 ▶ Rozwiązanie stosunku pracy ................................................................................................................... 112 Emerytura pomostowa w niższym wieku i niższym stażu „szczególnym” ...................................................... 113 Powstanie i ustanie prawa do emerytury pomostowej .................................................................................. 116 Wysokość emerytury pomostowej ................................................................................................................. 116 Możliwość zarobkowania ................................................................................................................................ 118 Postępowanie w sprawach o emeryturę pomostową ..................................................................................... 119 ▶ Jak bezbłędnie wypełnić i wysłać druk ZUS ZSWA? ................................................................................... 121 ▶ W jakim terminie należy przesłać ZUS ZSWA do ZUS? ............................................................................... 122 ▶ W jakim terminie należy dokonać korekty ZUS ZSWA? .............................................................................. 122 Rekompensata zamiast emerytury pomostowej ............................................................................................ 123 6 Spis treści Rozdział 3. Pracownik stara się o świadczenia emerytalno-rentowe ........................................................................................................... 124 Obowiązki pracodawcy i pracownika (ubezpieczonego) ............................. 124 Przejście na emeryturę zawsze z inicjatywy pracownika ................................................................................ 124 Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia wniosku emerytalnego? ................................................ 125 Kiedy pracodawca ma obowiązek sporządzenia wniosku emerytalnego? ...................................................... 126 Komplet dokumentów do przyznania emerytury składanych w ZUS .............................................................. 127 Rozdział 4. Rozliczanie zarobkujących emerytów i rencistów ....................................................................................................... 131 Świadczenia podlegające zasadom zawieszalności ......................................... 131 Kogo zawieszalność nie dotyczy? .................................................................................................................... 132 Częściowa zawieszalność świadczeń .............................................................................................................. 132 Jaka działalność wpływa na zawieszanie świadczeń? .................................................................................... 133 Przychód wpływający na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń ............................................................... 134 Osoby prowadzące działalność pozarolniczą .................................................................................................. 135 Zawieszanie prawa do świadczeń lub zmniejszanie ich wysokości w ciągu roku ............................................ 137 Zawieszanie świadczeń pozostających w zbiegu z innym świadczeniem ....................................................... 137 Zasady zawieszania i zmniejszania wysokości renty rodzinnej, do której uprawnionych jest kilka osób ........ 138 Obowiązki emerytów i rencistów oraz płatników składek ......................... 139 Rozliczanie emerytur i rent ............................................................................................................................. 140 ▶ Zasada rocznego rozliczenia świadczeń ................................................................................................... 141 ▶ Zasada miesięcznego rozliczania świadczeń ............................................................................................. 142 ▶ Zawieszenie renty socjalnej ..................................................................................................................... 143 Rozdział 5. Emerytury i renty – w pytaniach i odpowiedziach ............................................................................... 145 Emerytury i renty z systemu powszechnego – jakie wątpliwości mieli płatnicy? .................................................................................. 145 Zwolnienie lekarskie pracownika rencisty po ustaniu zatrudnienia ................................................................ 145 Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze wynagrodzenia zastępczego? ....................................... 147 7 Spis treści Działalność gospodarcza a prace wykonywane w warunkach szczególnych – co z uprawnieniami do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym .......................................................................................... 148 Czy wpisać urlop bezpłatny i wychowawczy w ZUS Rp-7? .............................................................................. 149 Jak bezbłędnie wykazać premię bilansową w ZUS Rp-7? ................................................................................ 150 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez firmę zewnętrzną .................................. 151 Okresy rolne a staż emerytalny ...................................................................................................................... 152 Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru .................................................................... 153 Dokumentacja zastępcza ................................................................................................................................ 154 Podstawa wymiaru kapitału początkowego ................................................................................................... 155 Firma albo emerytura ..................................................................................................................................... 156 Obowiązek udokumentowania zarobków zastępczych pracownika ............................................................... 157 Następca odmówił wydania szczegółowego świadectwa pracy przy staraniu się o emeryturę ...................... 158 Emerytury pomostowe – jakie wątpliwości mieli płatnicy ......................... 160 Emerytura pomostowa a prawo do renty ....................................................................................................... 160 Wpływ dodatkowych zarobków na wysokość przyznanego już świadczenia ................................................. 161 Brak ochrony przed zwolnieniem ................................................................................................................... 161 Czy wniosek o emeryturę pomostową może być złożony później? ................................................................. 162 Praca wykonywana przez część miesiąca ....................................................................................................... 163 Ewidencja pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ....................................................................................................................... 164 Czasami niższy wiek lub staż .......................................................................................................................... 164 Czy kierowca gimbusa otrzyma „pomostówkę”? ............................................................................................ 167 Wykonywanie pracy niewymienionej w załącznikach do ustawy ................................................................... 167 Nie wszystkie okresy wydłużą staż pracy ....................................................................................................... 168 Czy uwzględnić pracę w gospodarstwie rolnym? ........................................................................................... 169 Praca dozwolona, ale pod pewnymi warunkami ............................................................................................ 169 Spis aktów prawnych .......................................................................................................... 172 8 Rozdział 1 Emerytury i renty z systemu powszechnego Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania w obecnym cza- sie jednocześnie starego i nowego systemu emerytalnego. Należy przypomnieć, iż w wyniku przyjętych przez parlament w latach 1997–1998 rozwiązań wykreowany został w Polsce trójczłonowy system emerytalny, obejmujący: ▶ I filar – w ramach którego działają zreformowane ubezpieczenia społeczne fi- nansowane metodą tradycyjną, repartycyjną, administrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz mające charakter powszechny i obowiązkowy, ▶ II filar – w ramach którego działają otwarte fundusze emerytalne, pomnażając składki wpłacane przez członków. Wypłatą świadczeń z II filaru zajmie się ZUS, ▶ III filar – w ramach którego działają pracownicze programy emerytalne, or- ganizowane na zasadzie dobrowolności przez pracodawców dla pracowników, realizowane bądź w formach ubezpieczeniowych, bądź za pośrednictwem fun- duszy inwestycyjnych o charakterze otwartym lub pracowniczych funduszy emerytalnych. 9 Rozdział 1. Emerytury i renty z systemu powszechnego System emerytalny w Polsce a przynależność do Unii Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), zwana dalej ustawą emerytalną, ma charakter scaleniowy. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 1999 r. przestały funkcjonować odrębne systemy zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpie- czenia społecznego dla poszczególnych grup zawodowych. Tworząc jednolity system emerytalny, wymieniona ustawa zachowała jednak pewne odrębności w zakresie warunków nabywania prawa do emerytury – zarówno dla poszczególnych grup zawodowych, jak i ze względu na wiek osoby ubezpieczonej 1 stycznia 1999 r. To, jakie należy stosować zasady ustalania prawa do emerytury (oraz jej wysokości), uzależnione jest od daty urodzenia osoby zainteresowanej, a dokładniej od tego, czy osoba ta urodziła się przed 1 stycznia 1949 r., czy po tej dacie. Ustawa wprowadziła podział na dwie podstawowe grupy wiekowe. Pierwsza z nich obejmuje osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Osoby te nabywają prawo do eme- rytury na zasadach analogicznych do obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej i często określane są mianem osób nieobjętych reformą. Druga grupa to osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. Osobom urodzonym po tym dniu przysługują tzw. nowe emerytury. Z tej grupy wyodrębnione są jednak osoby urodzone między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r., w odniesieniu do których ustawodawca zachował możliwość uzyskania uprawnień emerytalnych w wieku niższym niż powszechnie uważany za emerytalny. Otóż osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., lecz przed 31 stycznia 1969 r., które nie przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych lub złożyły wnioski o przekazanie zgromadzonych środków w funduszu na rzecz budżetu państwa i do 31 grudnia 2008 r. spełniły warunki do emerytury według zasad obowiązujących przed wejściem w życie ustawy emerytalnej, prawo do emerytury będą miały ustalone na podobnych zasadach jak osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zostało przyjęte zobowiązanie respektowania uregulowań koordynujących systemy ubezpieczeniowe funkcjonujące w poszczególnych państwach członkowskich. 10 Rozdział 5. Emerytury i renty – w pytaniach i odpowiedziach Spis aktów prawnych Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.). Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1097). Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.). Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.). Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w spra- wie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412). 172 Przepisy określające zasady postępowania w sprawie świadczeń emerytal- no-rentowych są tak skonstruowane, aby osoba zainteresowana nie była pozostawiona bez pomocy w staraniach o uzyskanie emerytury czy renty, o którą się ubiega. Decyzje w sprawach emerytalno-rentowych wydają i świadczenia wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Postępowanie w sprawie uzyskania prawa do emerytury lub renty prowadzone jest na podstawie wniosku osoby zainteresowanej albo jej pełnomocnika. Niniejsza książka została opracowana przez kilku autorów i skierowana jest do pracodawców oraz służb kadrowo-płacowych w firmie. Stanowi kompendium wiedzy, przewodnik, który wskazuje aktualne przepisy dotyczące warunków, jakie powinni spełniać ubezpieczeni ubiegający się o świadczenia emerytalno-rentowe. Autorzy publikacji w 5 rozdziałach przekazują wartościowe rady, poparte licznymi przykładami, co do zasad działania i postępowania przy sporządzaniu dokumentacji emerytalno- -rentowej, prezentują wątpliwości i rozterki pracodawców w związku z ubieganiem się pracowników o emerytury i renty. Autorzy odpowiadają na łamach książki m.in. na następujące pytania: • Jakie są sposoby ustalania prawa i wysokości emerytury z systemu • Jaka jest rola pracodawcy przy ubieganiu się pracownika o emeryturę powszechnego? lub rentę? • Z czego składa się komplet dokumentów dotyczących przyznania emerytury lub renty i jak te dokumenty poprawnie wypełnić? • Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Cena brutto 68,25 zł ISBN 978-83-269-3826-9 UOW 58 E M E R Y T U R Y I R E N T Y 2 0 1 5 . Z m a n y i , d o k u m e n t a c j a , o b o w ą z k i i p r a c o d a w c y V a d e m e c u m p ł a t n i k a EMERYTURY I RENTY 2015 Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy VADEMECUM PŁATNIKA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Emerytury i renty 2015. Zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: