Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01049 019628 21098925 na godz. na dobę w sumie
Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar - ebook/pdf
Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 252
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9247-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Employer branding jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania. Podejście to łączy ze sobą zarządzanie dwoma najważniejszymi niematerialnymi zasobami organizacji: zasobami ludzkimi oraz marką.
Każda organizacja, która występuje w roli podmiotu zatrudniającego, ma swoją, mocniejszą lub słabszą, markę pracodawcy. W przypadku Polski, o czym świadczyć mogą liczne doniesienia medialne lub doświadczenia dużej części pracujących rodaków, dbałość o markę pracodawcy nie należy do grupy priorytetowych działań organizacji. W efekcie, w sytuacji spadającego poziomu bezrobocia (jak przykładowo w roku 2008), wiele podmiotów gospodarczych ma kłopoty nie tylko z zatrzymaniem w firmie obecnych pracowników, ale i pozyskiwaniem nowych kadr.
To właśnie powyższe przesłanki stanowiły główny powód zainteresowania się autorki problematyką employer branding, koncepcją, która, gdy stosowana jest w praktyce, stanowić może remedium na problemy organizacji z utrzymywaniem, zatrudnianiem czy motywowaniem pracowników.
Niniejsze opracowanie ma głównie charakter poznawczy. Prezentowane treści mają na celu odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: po pierwsze, dlaczego należy stosować employer branding; po drugie, w jaki sposób zarządzać marką organizacji jako pracodawcy. Odpowiedzi na pierwsze z pytań szukano w charakterze przemian dokonujących się we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu. Wskazówek, dotyczących kreowania marki pracodawcy oraz umacniania jej siły, dostarczył z kolei dorobek nauki w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu.
Aby jak najdokładniej wyjaśnić istotę omawianej koncepcji, wyniki studiów literaturowych uzupełniono rezultatami badań empirycznych. W ramach badań opracowano instrumentarium badawcze, służące pomiarowi wizerunku marki pracodawcy i określeniu efektów tej siły w postaci postaw i zachowań pracowniczych zaliczanych do grupy lojalnościowych. W efekcie udało się poznać naturę marki organizacji jako pracodawcy oraz opracować wskazówki w zakresie zarządzania, których wdrożenie pozwoli organizacjom wzmacniać siłę ich employer brands.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EMPLOYER BRANDING, CZYLI ZARZĄDZANIE MARKĄ PRACODAWCY UWARUNKOWANIA, PROCESY, POMIAR Katarzyna Wojtaszczyk Katarzyna Wojtaszczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Marta Juchnowicz REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Wojtaszczyk - Katedra Zarządzania Zasobami Ewa Siwińska Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. SKŁAD I ŁAMANIE Matejki 22/26 personel@uni.lodz.pl ESUS – Agnieszka Buszewska PROJEKT OKŁADKI Maciej Brodecki © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012 REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Ewa Siwińska Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego SKŁAD I ŁAMANIE Wydanie I. 5089/2012 ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-747-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-247-7 Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wpłynęło do Wydawnictwa 24.04.2012 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS tREśCI Wstęp ......................................................................................................................................... Część I. Uwarunkowania employer branding......................................................................... Rozdział 1. Zewnętrzne determinanty rozwoju koncepcji employer branding ......................... 1.1 Przemiany demograficzne ........................................................................................... 1.2 Pokolenie Y i jego oczekiwania wobec pracy ............................................................. 1.3 Wojna o talenty ........................................................................................................... Rozdział 2. Employer branding w kontekście ewolucji nauki o zarządzaniu i przeobrażeń wewnątrz organizacji .............................................................................................. 2.1. Tożsamość organizacji podstawą budowy employer brand ....................................... 2.2. Zmiany w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi ........................................... 2.3. Marka i siła jej oddziaływania ................................................................................... 5 11 13 14 21 33 47 48 53 65 Część II. Zarządzanie marką pracodawcy ............................................................................ Rozdział 3. Istota employer branding ........................................................................................ 3.1. Cele i pojęcie employer branding .............................................................................. 3.2. Pracodawca z wyboru jako organizacja z silną marką ............................................... 3.3. Skala wykorzystania employer branding w praktyce gospodarczej .......................... 75 77 78 89 98 Rozdział 4. Funkcje i narzędzia employer branding ................................................................. 105 4.1. Planowanie i organizowanie działań w obszarze employer branding ....................... 105 4.2. Angażowanie pracowników w budowanie marki – employee branding ................... 114 4.3. Kontrola siły employer brand .................................................................................... 122 4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi instrumentem umacniania employer brand ............ 134 Część III. Pomiar siły employer brand .................................................................................... 149 Rozdział 5. Wizerunek marki pracodawcy działającego na polskim rynku i moc jego oddziaływania ........................................................................................................ 151 5.1. Koncepcja badań własnych i metodologia badawcza ................................................ 152 5.2. Badani o swoich pracodawcach ................................................................................. 162 5.3. Lojalnościowe postawy i zachowania pracowników jako pochodna wizerunku employer brand .......................................................................................................... 179 Rozdział 6. Praktyka employer branding ................................................................................... 187 6.1. Propozycja wartości dla pracownika oraz stopień zaspokojenia oczekiwań wobec pracy .......................................................................................................................... 187 6.2. Employee branding w organizacjach zatrudniających respondentów ....................... 195 6.3. Wizerunek employer brand i wybrane narzędzia zarządzania marką a przywiązanie do pracodawcy .................................................................................. 200 6.4. Wnioski z badań ......................................................................................................... 208 4 Zakończenie ............................................................................................................................... 213 Bibliografia ................................................................................................................................ 219 Netografia ................................................................................................................................... 233 Spis tabel .................................................................................................................................... 237 Spis rysunków ............................................................................................................................ 241 Aneks. Kwestionariusz ankiety zastosowanej w badaniach własnych ...................................... 243 Od Redakcji ............................................................................................................................... 251 WStęP Większość współczesnych organizacji działa w warunkach zmiennego i nie- zwykle złożonego otoczenia. Zachodzące przemiany dotyczą wszelkich jego wy- miarów, widoczne są więc także w sferze społeczno-kulturowej. Wiążą się one ze zmianami w strukturze kompetencyjnej zasobów ludzkich oraz zmianami postaw człowieka wobec pracy. Skutkują narastającymi trudnościami z pozyskaniem i za- trzymaniem „właściwych” pracowników, a ich głównymi powodami są: kurczą- ce się zasoby pracy w wieku uznawanym tradycyjnie za produkcyjny; odmienne postrzeganie, głównie przez najmłodsze z pokoleń, roli pracy w życiu człowieka; trwająca od lat wojna o utalentowane kadry. Oznacza to konieczność dostosowywania się instytucji do nowych wy- zwań, a jednym z nich jest z pewnością swoista rewolucja w podejściu do za- sobów organizacji. Z roku na rok w coraz mniejszym stopniu o konkurencyjno- ści przedsiębiorstwa decydują czynniki materialne, wzrasta jednocześnie rola składników o charakterze niematerialnym. W odniesieniu do wnętrza organiza- cji mówi się zatem o zarządzaniu czasem, jakością, kompetencjami czy wiedzą. Szczególnej rangi nabierają też relacje instytucji z otoczeniem oraz przedsta- wicielami poszczególnych jego sfer. W stosunkach tych podstawowe znaczenie nadaje się ludziom oraz marce, zasobom, na których podstawie interesariusze szacują wartość organizacji. Podejściem łączącym zarządzanie tymi dwoma zasobami: ludzkim oraz marką jest employer branding, czyli zarządzanie marką organizacji jako praco- dawcy1. Employer branding zaliczyć należy do grupy najnowszych koncepcji zarzą- dzania organizacją. W literaturze wskazuje się na co najmniej kilka dat jego po- wstania. Jedne źródła podają, iż po raz pierwszy sformułowaniem tym posłużono się ponad 20 lat temu (rok 1990) na konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development2. Kolejne uznają, że kategorię tę stwo- rzył S. Barrow w roku 19963. Jeszcze inne autorstwo terminu przypisują firmie 1 Pojęcia te traktowane są w pracy jak synonimy. 2 S. Barrow, R. Mosley, The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley Sons, Chichester 2005, s. 7. 3 P. Berthon, M. Swing, L. L. Hah, Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding, ,,International Journal of Advertising” 2005, no 24(2), s. 151. 6 McKinsey i datują jego początki na rok 20014. Prekursorski artykuł o employ- er branding ukazał się na łamach „Journal of Brand Management” w 1996 r., a pierwsza publikacja książkowa poświęcona tej tematyce powstała dziewięć lat później. Od roku 2008 Chartered Institute of Personnel and Development organi- zuje coroczne sympozja dotyczące tej tematyki5. Employer branding, choć jest stosunkowo nowym podejściem do zarządza- nia, stosowany jest w praktyce. Niestety, co podkreślają akademicy z różnych stron świata, zbyt mała liczba badań empirycznych nie pozwala jak na razie na dokładne scharakteryzowanie jego istoty. A jest to o tyle ważne, że istnieje wiele niejasności z metodą tą związanych. Wynikają one głównie z faktu, że employer branding wy- maga oparcia się na szeroko rozumianej wiedzy o organizacji oraz wiedzy specjali- stycznej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Obecnie, zarówno w świecie nauki, jak i praktyki, mamy do czynienia z pogłębiającą się specjalizacją. Zdarza się zatem, że i w badaniach, i w praktyce funkcjonowania instytucji pomija- ny jest kontekst organizacyjny, a analizy przybierają charakter wyrywkowy. Dlatego też, mimo iż liczba publikacji traktujących o employer branding sta- le rośnie, wiele opracowań poświęconych tej tematyce jest bardzo ogólnikowych lub ujmuje tę problematykę jednostronnie (zwykle pod kątem zarządzania zaso- bami ludzkimi lub marketingu). Podobnie sprawa ma się z kwestią pomiaru siły marki pracodawcy. Chociaż od lat sporządza się rankingi pracodawców, to więk- szość z nich dotyczy opinii studentów lub absolwentów na temat miejsc, w któ- rych chcieliby pracować. Są to oczywiście cenne badania, lecz koncentrują się zwykle tylko na jednym źródle siły marki pracodawcy, jakim jest jej świadomość wśród potencjalnych zatrudnionych. Większość tego typu analiz pomija kwestię oceny wizerunku marki pracodawcy w oczach aktualnych członków organizacji, wizerunku będącego drugim obszarem siły employer brand. Zaznaczyć trzeba, iż każda organizacja, która występuje w roli zatrudniają- cego, ma swoją, mocniejszą lub słabszą, markę pracodawcy. W przypadku Polski, o czym świadczyć mogą liczne doniesienia medialne lub doświadczenia dużej części pracujących rodaków, dbałość o markę pracodawcy nie należy do grupy priorytetowych działań organizacji. W efekcie, w sytuacji spadającego poziomu bezrobocia (jak przykładowo w roku 2008), wiele podmiotów gospodarczych ma kłopoty nie tylko z zatrzymaniem w firmie obecnych pracowników, ale i pozyski- waniem nowych kadr. To właśnie powyższe przesłanki stanowiły główny powód zainteresowania się autorki problematyką employer branding, koncepcją, która, gdy stosowana 4 M. Filipkiewicz, Employer branding – pracodawca z wyboru, http://businessman.pl/ index.php?option=com_content view=article id=1868:employer-branding--pracodawca-z- wyboru catid=142:aktualnoci Itemid=207 [27.08.2008]. 5 B. Scaglia, Marketing Manual: Focus on Employer Branding, with Other Marketing Aspects, Webster`s Digital Services, 2010, s. 12. 7 jest w praktyce, stanowić może remedium na problemy organizacji z utrzymywa- niem, zatrudnianiem czy motywowaniem pracowników. Niniejsze opracowanie ma głównie charakter poznawczy. Zaprezentowane tu treści mają na celu odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: po pierwsze, dla- czego stosować employer branding; po drugie, w jaki sposób zarządzać marką organizacji jako pracodawcy. Odpowiedzi na pierwsze z pytań szukano w charak- terze przemian, dokonujących się we współczesnych organizacjach i ich otocze- niu. Wskazówek, dotyczących kreowania marki pracodawcy oraz umacniania jej siły, dostarczył z kolei dorobek nauki w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. Aby jak najdokładniej wyjaśnić istotę omawianej koncepcji, wyniki studiów literaturowych uzupełniono rezultatami badań empirycznych. W ramach badań opracowano instrumentarium badawcze, służące pomiarowi wizerunku marki pracodawcy i określeniu efektów tej siły w postaci postaw i zachowań pracowni- czych zaliczanych do grupy lojalnościowych oraz przeprowadzono dogłębną ana- lizę zależności zachodzących między wymiarami wizerunku marki pracodawcy oraz powiązań w układzie: wizerunek marki pracodawcy a lojalność wobec pra- codawcy, wykorzystanie narzędzi kształtowania marki pracodawcy a wizerunek employer brand i lojalność pracownicza (metodologiczne aspekty pracy badaw- czej). W efekcie udało się poznać naturę marki organizacji jako pracodawcy (teo- retyczny cel badań) oraz opracować wskazówki w zakresie zarządzania, których wdrożenie pozwoli organizacjom wzmacniać siłę ich employer brands (praktycz- ne efekty badań empirycznych). Rozprawa ma zatem układ teoretyczno-empiryczny. Zbudowana jest z trzech części problemowych, wyróżnionych odpowiednio do trzech składowych jej pod- tytułu, z których każda składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy zewnętrznych uwarunkowań stanowiących bo- dziec do angażowania się instytucji w świadome budowanie marki pracodawcy. Poruszono tu problemy zmian demograficznych oraz postaw najmłodszego poko- lenia w stosunku do pracy. Pokolenie to, nazywane generacją Y lub milenijną, jest wyzwaniem dla zarządzających, a będąc bardzo wymagające w kwestii warun- ków pracy, z pewnością, zmieni nie tylko sposób postrzegania roli pracy w życiu człowieka, lecz i wprowadzi rewolucję w zakresie zarządzania zasobami ludz- kimi. Pokolenie Y uznawane jest za najlepiej wykształconą generację w historii. Młodzi ludzie mają umiejętności, wiedzę, są otwarci na zmiany i indywidualne różnice. Można powiedzieć, że generację tę tworzą ludzie utalentowani, lecz ze względu na przemiany demograficzne i pogłębiający się niedostatek ich talentu nasila się trwająca od lat „wojna” o niego. W rozdziale drugim skoncentrowano się na organizacyjnym kontekście bu- dowania marki pracodawcy. Uznając employer branding za holistyczne podejście do zarządzania organizacją oraz przyjmując, że pojęcie marki wiąże się z taki- mi kategoriami, jak reputacja czy wizerunek, a te stanowią pochodną tożsamości 8 organizacji, rozważania rozpoczęto od omówienia właśnie tych zagadnień. Następnie, jako że employer branding kojarzony jest zwykle z dwoma aspektami zarządzania: zarządzaniem zasobami ludzkimi i budowaniem marki, wskazano na najważniejsze przeobrażenia w obszarze funkcji personalnej oraz odwołano się do problematyki kreowania siły marki. Kolejny, trzeci rozdział opracowania traktuje o istocie omawianej koncepcji. Analizując celowość działań podejmowanych w ramach budowania marki praco- dawcy, najpierw starano się zdefiniować pojęcie employer branding. Wskazano tak- że na cechy pracodawcy z wyboru, czyli organizacji legitymującej się silną marką jako podmiot zatrudniający. Rozważania zakończono prezentacją danych dotyczą- cych wykorzystania koncepcji employer branding w praktyce gospodarczej. W czwartym rozdziale rozprawy scharakteryzowano poszczególne działania składające się na proces employer branding. W odniesieniu do podstawowych funkcji zarządczych wskazano tu na: planowanie i organizowanie employer brand, motywowanie kadr do budowy marki poprzez członków organizacji, kon- trolę oraz ewaluację siły employer brand. Następnie, pokazując wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (przyciąganie kandydatów do pracy, szkolenie kadr, motywowanie pracowników, odchodzenie z firmy), omówiono najważ- niejsze, z punktu widzenia budowy marki pracodawcy, sposoby realizacji każdej z wymienionych subfunkcji. Pierwsze dwie części pracy mają w zasadzie charakter teoretyczny. „W za- sadzie”, gdyż wszędzie tam, gdzie było to możliwe i uzasadnione wartościami poznawczymi, prezentowane zagadnienia uzupełniono przykładami i danymi po- chodzącymi zarówno ze świata, jak i z kraju. W tych częściach pracy występują liczne odwołania do literatury. Z uwagi na fakt, że problematyka employer bran- ding (jak na razie) nie jest szeroko poruszana w publikacjach polskojęzycznych, skorzystano także z opracowań w języku angielskim. Ponieważ książka przeznaczona jest dla polskiego czytelnika, aby zaprezen- towane treści nie stanowiły jedynie suchych faktów, argumenty przemawiające za stosowaniem employer branding uzupełniono wynikami badań diagnozujących siłę marki rodzimych pracodawców (rozdział piąty i szósty). Oceny dokonano na podstawie informacji pozyskanych w ramach badań własnych. Skoncentrowano się w nich na pomiarze wizerunku marki polskich pracodawców. Na potrzeby analizy „przeniesiono” metodologię marketingu (w zakresie pomiaru wizerun- ku marki) na grunt zarządzania zasobami ludzkimi (wymiary wizerunku marki pracodawcy zostały opisane zmiennymi charakteryzującymi szeroko rozumiane: treść i warunki pracy), stanowiącego jedno z ważniejszych z narzędzi kreowania marki pracodawcy. Autorka ma nadzieję, że zastosowane na potrzeby badania narzędzie zosta- nie spopularyzowane i będzie używane przez organizacje w celu określania ich pozycji konkurencyjnej na polskim rynku pracy. Stąd publikacja obok kontek- stu teoretycznego ma wymiar praktyczny. Jednak przeznaczona jest nie tylko dla 9 osób kierujących organizacjami. Może stanowić źródło informacji dla każdego, kto zainteresowany jest działalnością współczesnych organizacji i dokonującymi w nich przemianami. W końcu niemal wszyscy jesteśmy obecnie, byliśmy lub będziemy pracownikami jakiejś instytucji, tak więc to, co się w organizacji dzieje, znajduje się w obszarze zainteresowań praktycznie każdego z nas. Podczas pisania rozprawy, a szczególnie w pierwszym okresie pracy, autorce towarzyszył niepokój o zasadność podejmowanego tematu w kontekście kryzysu ekonomicznego. Obecnie jednak jest ona przekonana, że tendencje charakteryzu- jące współczesną organizację oraz rynek pracy są zbyt silne, by ulec miały cał- kowitej zmianie na skutek recesji gospodarczej. Z drugiej strony, to właśnie zła koniunktura stać się może powodem jeszcze większego zainteresowania organi- zacji budowaniem marki pracodawcy. Po pierwsze, ponieważ w czasach kryzysu dostępność wszelkich zasobów maleje. Jednym z zadań employer branding jest motywowanie pracowników do pozostania w organizacji, a tym samym zapobie- ganie odpływowi talentów. Po drugie, co chyba jeszcze istotniejsze w okresie- dekoniunktury, celem employer branding jest kreowanie konkretnych wartości (w tym także tych o charakterze finansowym) dla wszystkich intereariuszy orga- nizacji. Dlatego też trzeba zgodzić się B. Minchingtonem6, uważanym za eksper- ta w dziedzinie budowania marki pracodawcy, że światowa recesja jest dobrym momentem, aby employer branding rozwijał się dalej i koncentrował nie tylko na sprawach związanych z pozyskiwaniem kadr, ale obejmował pełen cykl zatrud- nienia pracownika. 6 R. Knap, Siła marki. Rozmowa z Brettem Minchingtonem, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie budowania marki pracodawcy, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 10, s. 21. CZęśĆ I UWARUNKOWANIA EMPLOYER BRANDING ROZDZIAł 1 ZEWNętRZNE DEtERMINANtY ROZWOjU KONCEPCjI EMPLOYER BRANDING Z punktu widzenia praktyki zarządzania, zasadniczym powodem wzrostu zainteresowania budowaniem marki organizacji jako pracodawcy są zachodzące współcześnie zmiany. Część z nich ma miejsce w otoczeniu organizacji, część związana jest z przemianami wewnątrz instytucji (tym uwarunkowaniom poświę- cono rozdział drugi niniejszego opracowania), przy czym, ze względu na charak- ter zależności zachodzących pomiędzy organizacją a jej otoczeniem (wzajemność oddziaływania), nie można stwierdzić, które z determinant są pierwotne w stosun- ku do pozostałych. Mimo że związki między organizacją a jej środowiskiem zewnętrznym są dwukierunkowe, to coraz większa złożoność i zmienność otoczenia sprawia, że instytucje stale muszą monitorować, co dzieje się poza ich granicami oraz re- agować odpowiednio do zachodzących przemian. Dodatkową komplikacją jest systemowy charakter otoczenia, który powoduje, iż ewolucja w jednym z jego obszarów wymusza przemiany w pozostałych. Trudno jest zatem jednoznacznie wskazać na jedną zasadniczą determinantę rozwoju koncepcji employer branding. Dokonując jednak pewnego uproszczenia, przyjąć można, że wzrost zaintereso- wania zarządzaniem marką pracodawcy jest odpowiedzią firm na zmiany zacho- dzące na rynku pracy. Rynek ten, będąc pod silnym wpływem sfery demograficz- nej oraz społeczno-kulturowej, przeobraża się zarówno od strony popytowej, jak i podażowej, a mająca miejsce transformacja ma charakter ilościowy oraz jako- ściowy. W efekcie, to sytuacja na rynku pracy coraz częściej decyduje o możliwo- ściach rozwojowych instytucji. I tak, jeśli odnieść się do wymienionych sfer otoczenia dalszego organizacji, to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia rozwoju omawianej koncepcji mają: zmiany demograficzne, przekształcenia w strukturze kompetencyjnej zasobów ludzkich oraz zmiany postaw wobec pracy. Przemiany te skutkują narastaniem trudności z pozyskaniem i zatrzymaniem „właściwych” pracowników, a ich głów- nymi powodami są: kurczące się zasoby pracy w wieku uznawanym tradycyjnie za produkcyjny, odmienne postrzeganie przez najmłodsze z pokoleń roli pracy w życiu człowieka, trwająca od lat wojna o utalentowane kadry. 14 1.1. Przemiany demograficzne Obecnie, zdecydowanie dokładniej i rzetelniej niż jeszcze dziesięć lat temu, or- ganizacje śledzą rynek, na którym towarem jest praca. Rynek pracy, pozostając pod silnym wpływem, z jednej strony – ewolucji w systemach organizacyjnych, z drugiej – zmian o charakterze demograficznym, wywiera znaczący wpływ na przedsiębior- stwa, a szczególnie działania realizowane w sferze personalnej. Rynek ten determi- nuje bowiem stan i strukturę zatrudnienia, mobilność zawodową i przestrzenną pra- cobiorców, formy zatrudnienia, metody pozyskiwania kadr, motywowania i oceny pracowników oraz sposoby derekrutacji. Dostarcza ponadto pracodawcom i praco- biorcom określonych informacji oraz kształtuje ich wzajemny stosunek do siebie7. Obserwowane tendencje wewnątrz instytucji, takie jak odchudzanie organi- zacji, odchodzenie od zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu czy umacnianie się idei rozwoju zawodowego opartego na samym sobie, powodować mogą zmniej- szanie zatrudnienia. Już w 2007 r., utrzymywana od lat tendencja, dotycząca wzrostu zatrudnienia w skali globalnej, załamała się. Zgodnie z wynikami analiz Międzynarodowej Organizacji Pracy8, w roku 2007 zatrudniano mniej niż 70 światowej populacji w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia wynosiła 6,0 , a szacuje się, że ma ona wzrosnąć. Te dane potwierdzać mogą katastroficzne9 przewidywania dotyczące pracy. Według tego nurtu, w przyszłości zatrudnionych będzie o połowę mniej osób niż obecnie, lecz, ponieważ ich praca będzie przynosiła trzy razy lepsze wyniki, pra- cownicy ci będą dwukrotnie lepiej opłacani. Jeszcze bardziej pesymistyczne pro- gnozy zakładają, właściwie dla zasady Pareto, iż stały rozwój gospodarki świato- wej utrzymywać będzie jedynie 20 populacji zdolnej do pracy. Drugą stronę medalu, jakim jest rynek pracy, opisać można w kategoriach zmian demograficznych. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. under-population – zdaniem P. Druckera czynnik, który przez następne dwie dekady będzie do- minującym problemem organizacji w krajach rozwiniętych, takich jak państwa europejskie, północnoamerykańskie i Japonia10. Zgodnie z wyliczeniami Komisji Wspólnot Europejskich11 do roku 2025 lud- ność Unii nieznacznie wzrośnie (przede wszystkim dzięki napływowi imigrantów) 7 M. Król, Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kapitałem ludzkimi, [w:] A. Pocztowski [red.], Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 211. 8  Global Employment Trends. January 2008, International Labour Organization, 2008, s. 9–10. 9 H. Król, A. Ludwiczyński [red.], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludz- kiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 22–23. 10 P. Drucker, The Future that Has Already Happened, „The Futurist Magazine”, November 1998, s. 16–18. 11 Zielona Księga. Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 16.03.2005, COM(2005) 94 końcowy, ec.europa.eu/ employment_social/news/2005/mar/comm2005-94_pl.pdf [21.01.2009].
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: