Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003325 20652757 na godz. na dobę w sumie
Encyklopedyczne podstawy marketingu - ebook/pdf
Encyklopedyczne podstawy marketingu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 334
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-041-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W licznych dyskusjach ze studentami – zwłaszcza studiów niestacjonarnych – odniosłem wrażenie, że odczuwają oni brak pozycji, której nie muszą studiować “od początku do końca”, w której względnie szybko znaleźć mogą wyjaśnienie konkretnego tematu i informacje o źródłach umożliwiających ewentualne dalsze poszukiwania odpowiedzi na “gnębiące” ich pytanie. Pracujący już studenci mają bowiem najczęściej własne obserwacje i doświadczenia m.in. z dziedziny marketingu. Selektywnie poszukują więc wyjaśnień uzupełniających ich zasoby wiedzy, dotyczących tych zagadnień, pojęć czy instrumentów, które nie są im znane, lub co do których mają wątpliwości.

Ta książka ma właśnie odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie, a wybrane przeze mnie “bloki tematyczne” odpowiadają podstawom wiedzy marketingowej i – mam nadzieję – ułatwią znalezienie i zrozumienie konkretnego tematu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza do lektury Ekonomia Marketing Reklama Public Relation Unia Europejska Zarządzanie zasobami ludzkimi FinanseFinanse Bankowość Języki Tadeusz Wojciechowski Encyklopedyczne podstawy MARKETINGU Projekt ok(cid:9)adki Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by Wydawnictwo Placet 2009 Wydanie (cid:72)(cid:69)(cid:82)(cid:82)(cid:78) Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 fax: (0-22) 839-67-61 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl Wszelkie prawa zastrze0one. Publikacja ani jej cz12ci nie mog4 by5 w 0adnej formie i za pomoc4 jakichkolwiek 2rodków technicznych reprodukowane bez zgody w(cid:9)a2ciciela copyright. ISBN 978- 83-7488-(cid:19)(cid:23)(cid:20)(cid:16)(cid:20) Sk(cid:9)(cid:68)d i (cid:9)(cid:68)manie: PLACET(cid:3)(cid:3)(cid:3)Druk i oprawa: (cid:72)(cid:69)(cid:82)(cid:82)(cid:78) TRTR Spis tre(cid:9)ci Od autora............................................................................................................................. 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku ............................................................ 13 1.1. Definicje rynku...............................................................................................................................13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy) ..................................................................14 1.3. Podmioty rynku..............................................................................................................................16 1.4. Struktura podmiotowa rynku towarowego (zakres podmiotowy) .....................................................16 1.5. Ile podmiotów dzia a na rynku ’rodków produkcji?.........................................................................21 1.6. Warunki funkcjonowania rynku ......................................................................................................22 1.7. Segment rynku .............................................................................................................................23 1.8. Segmentacja rynku – kryteria segmentacji.....................................................................................24 1.9. Równowaga rynkowa.....................................................................................................................26 1.10. Gospodarka rynkowa...................................................................................................................27 1.11. Rynek dóbr konsumpcji i ’rodków produkcji – ró2nice i podobie3stwa ..........................................28 1.12. Rynek dostawcy i rynek nabywcy.................................................................................................30 1.13. Nisza (luka) rynkowa....................................................................................................................31 1.14. B2B ............................................................................................................................................31 BLOK TEMATYCZNY 2. Towar.......................................................................................... 33 2.1. Definicje towaru .............................................................................................................................33 2.2. Klasyfikacje towarów na rynku.......................................................................................................35 2.3. Towary konsumpcyjne ...................................................................................................................35 2.4. Towary – ’rodki produkcji ..............................................................................................................36 2.5. Towary pierwszej potrzeby.............................................................................................................37 2.6. Towary o zró2nicowanym przeznaczeniu.......................................................................................38 2.7. Towary „impulsowe”.......................................................................................................................38 2.8. Towary strategiczne.......................................................................................................................39 BLOK TEMATYCZNY 3. Popyt i poda ............................................................................. 41 3.1. Popyt na towary.............................................................................................................................41 3.2. Paradoks Veblena .........................................................................................................................42 3.3. Prawo Engla ..................................................................................................................................42 3.4. Poda2 towarów..............................................................................................................................42 3.5. Popyt potencjalny i rzeczywisty (realny).........................................................................................43 3.6. Bariera popytu ...............................................................................................................................45 3.7. Hierarchia potrzeb .........................................................................................................................45 3.7.1. Hierarchia potrzeb A. H. Maslowa...............................................................................................46 3.7.2. Hierarchia potrzeb R. A. Webbera ..............................................................................................47 3.8. Fundusz swobodnej decyzji ...........................................................................................................48 3.9. Popyt technicznie zdeterminowany na ’rodki produkcji.................................................................49 3.10. Reglamentacja towarów...............................................................................................................49 BLOK TEMATYCZNY 4. Marketing ................................................................................... 51 4.1. Historia rozwoju marketingu...........................................................................................................51 4.2. Definicje marketingu ......................................................................................................................53 4.3. Marketingowe otoczenie przedsiAbiorstwa.....................................................................................56 4.3.1. Otoczenie przedsiAbiorstwa – ogólna charakterystyka................................................................56 4.3.2. Bliskie otoczenie przedsiAbiorstwa.............................................................................................56 4.3.3. Dalekie otoczenie przedsiAbiorstwa ...........................................................................................58 4.4. Marketing polityczny i spo eczny....................................................................................................59 4.5. Marketing wewnAtrzny ...................................................................................................................60 4.6. Marketing partnerski ......................................................................................................................62 6 Encyklopedyczne podstawy marketingu 4.7. Marketing bezpo’redni..................................................................................................................64 4.8. Marketing ’rodków produkcji.........................................................................................................65 4.9. Marketing-mix...............................................................................................................................66 4.10. Marketing i logistyka – zwiEzki i zale2no’ci..................................................................................67 4.11. Marketing o’wiecony ...................................................................................................................70 4.12. Marketing organizacji „non profit”.................................................................................................70 4.13. Etyka marketingu.........................................................................................................................71 4.14. Innowacje w marketingu ..............................................................................................................73 4.15 Marketing miBdzynarodowy ..........................................................................................................74 4.16. Antymarketing..............................................................................................................................74 4.17. Orientacja marketingowa .............................................................................................................75 4.18. Marketing interaktywny ...............................................................................................................75 BLOK TEMATYCZNY 5. Zakres, funkcje i cele marketingu w przedsi-biorstwie ......... 79 5.1. „Standardowy” zakres marketingu..................................................................................................79 5.2. Organizacja dostaw – dodatkowy obszar marketingu ’rodków produkcji.......................................81 5.3. Funkcje marketingu .......................................................................................................................82 BLOK TEMATYCZNY 6. Konkurencja .............................................................................. 85 6.1. Konkurencja – ogólna charakterystyka ..........................................................................................85 6.2. Rodzaje konkurencji ......................................................................................................................87 6.3. Konkurencja cenowa .....................................................................................................................88 6.4. Konkurencja jako’ciowa ................................................................................................................89 6.5. Analiza konkurencji........................................................................................................................89 6.6. Ochrona przed nieuczciwE konkurencjE i ograniczaniem konkurencji ...........................................91 BLOK TEMATYCZNY 7. Produkt....................................................................................... 97 7.1. Charakterystyka i definicje produktu ..............................................................................................97 7.2. Jak powstaje produkt? ...................................................................................................................99 7.3. Kiedy produkt staje siB towarem? ...............................................................................................101 7.4. Cykl 2ycia produktu na rynku ......................................................................................................101 7.5. Produkt gotowy a pó fabrykat......................................................................................................105 7.6. Pozycjonowanie produktów..........................................................................................................106 BLOK TEMATYCZNY 8. Cena ......................................................................................... 107 8.1. Definicje ceny produktu (towaru).................................................................................................107 8.2. Tworzenie cen .............................................................................................................................109 8.3. Specyfika ustalania cen na rynku ’rodków produkcji...................................................................112 8.4. Cena a warto’H towaru ................................................................................................................113 8.5. Cena równowagi..........................................................................................................................114 8.6. Cena zbytu (cena producenta).....................................................................................................114 8.7. Cena hurtowa – cena detaliczna..................................................................................................115 8.8. Cena loco, cena franco................................................................................................................115 8.9. Mar2e i prowizje...........................................................................................................................116 8.10. Rabat.........................................................................................................................................117 8.11. Bonifikata...................................................................................................................................117 8.12. Skaning .....................................................................................................................................117 8.13. Polityka cen ...............................................................................................................................118 8.14. Strategie cenowe.......................................................................................................................118 8.15. Strategia „zbierania ’mietanki”...................................................................................................119 8.16. Elastyczno’H cenowa popytu.....................................................................................................120 BLOK TEMATYCZNY 9. Dystrybucja towarów .............................................................. 121 9.1. Dystrybucja towarów – definicje..................................................................................................121 9.2. Podstawowe kana y dystrybucji ..................................................................................................123 9.3. Dystrybucja z udzia em po’redników ..........................................................................................125 9.4. Dealer.........................................................................................................................................126 9.5. Ograniczenia suwerenno’ci wyboru sposobu dystrybucji............................................................126 Spis tre’ci 7 9.6. Gie dy i aukcje .............................................................................................................................128 9.6.1. Gie dy i aukcje – ogólna charakterystyka ..................................................................................128 9.6.2. Gie dy i aukcje – rodzaje transakcji ...........................................................................................131 9.6.3. Gie dy i aukcje – realia organizacyjne w Polsce ........................................................................132 9.7. Kooperacja przemys owa – specyficzna forma obrotu towarowego.............................................135 9.8. Franchising..................................................................................................................................139 9.9. Leasing........................................................................................................................................141 9.10. Przetarg.....................................................................................................................................143 9.11. Dystrybucja przez Internet .........................................................................................................143 9.11.1. Dystrybucja przez Internet – Kród a informacji.........................................................................143 9.11.2. Dystrybucja przez Internet – wybór dostawcy..........................................................................145 9.11.3. Dystrybucja przez Internet – zakup towaru..............................................................................147 9.12. Akwizytor (akwizycja).................................................................................................................149 9.13. Substytucja towarów w procesie dystrybucji...............................................................................150 9.13.1. Substytut towarowy – ogólna charakterystyka.........................................................................150 9.13.2. Substytucja techniczna ...........................................................................................................151 9.13.3. Substytucja u2ytkowa .............................................................................................................151 9.14. Negocjacje.................................................................................................................................152 9.14.1. Negocjacje w obrocie towarowym – zdefiniowanie pojBcia......................................................152 9.14.2. Negocjacje – sposób prowadzenia..........................................................................................153 9.15. Monopol.....................................................................................................................................154 9.15.1. Przyczyny powstawania monopoli...........................................................................................154 9.15.2. Oligopol ..................................................................................................................................156 9.15.3. Czy istniejE „dobre” monopole?...............................................................................................157 9.15.4. Monopole – ograniczenia powstawania i dzia alno’ci..............................................................159 9.16. Monopson..................................................................................................................................161 BLOK TEMATYCZNY 10. Reklama – podstawowa forma promocji ............................ 163 10.1. Definicje reklamy .......................................................................................................................163 10.2. Rodzaje (klasyfikacje) reklamy...................................................................................................164 10.3. Etapy tworzenia reklamy............................................................................................................166 10.4. No’niki reklamy .........................................................................................................................166 10.4. Adresaci reklamy .......................................................................................................................168 10.5. Oddzia ywanie reklamy na potencjalnego nabywcB ..................................................................169 10.6. Mailing.......................................................................................................................................171 10.7. Slogan reklamowy .....................................................................................................................171 10.8. Spot reklamowy .........................................................................................................................172 10.9. Reklama nieuczciwa ..................................................................................................................172 10.10. DAGMAR – metoda bada3 skuteczno’ci reklamy...................................................................175 10.11. ECR – Efficient Consumer Response ......................................................................................176 10.12. CRM – Customer Relationship Management ...........................................................................178 BLOK TEMATYCZNY 11. Inne formy promocji.............................................................. 185 11.1. Sprzeda2 osobista .....................................................................................................................185 11.2. Targi i wystawy ..........................................................................................................................186 11.3. Katalogi i informatory .................................................................................................................187 11.4. Sponsoring ................................................................................................................................188 11.5. Lobbing......................................................................................................................................190 11.5.1. Lobbing a korupcja .................................................................................................................192 11.6. Marka ........................................................................................................................................194 11.6.1. Marka indywidualna i „rodzinna”..............................................................................................195 11.7. Branding....................................................................................................................................196 11.8. Logo – znak firmowy – znak towarowy.......................................................................................196 11.9. Public relations ..........................................................................................................................197 11.10. Merchandising .........................................................................................................................199 11.11. Opakowanie.............................................................................................................................200 11.11.1. Rodzaje opakowa3 ...............................................................................................................200 11.11.2. Klasyfikacja opakowa3..........................................................................................................201 11.11.3. Opakowania jako no’niki reklamy .........................................................................................202 8 Encyklopedyczne podstawy marketingu 11.12. Kod kreskowy ..........................................................................................................................203 11.15. QR Code .................................................................................................................................204 BLOK TEMATYCZNY 12. Marketingowe badania rynku ............................................... 205 12.1. Badania marketingowe – ogólna charakterystyka i niezbBdny zakres .......................................205 12.2. Badania rynku............................................................................................................................206 12.3. Badania popytu..........................................................................................................................207 12.4. Badania konkurencji ..................................................................................................................209 12.5. Badania pozycji rynkowej...........................................................................................................210 12.6. Prognozowanie popytu .............................................................................................................211 12.7. Klasyfikacja nabywców wed ug metody ABC ............................................................................212 12.8. Badania g Bbinowe ...................................................................................................................214 12.9. Techniki projekcyjne .................................................................................................................214 12.10. Analiza portfelowa ..................................................................................................................215 12.11. Analiza SWOT ........................................................................................................................216 12.12. Macierz H. I. Ansoffa...............................................................................................................217 12.13. Analiza kluczowych czynników sukcesu..................................................................................218 12.14. Mród a informacji do bada3 marketingowych ............................................................................218 12.15. Metoda delficka i burza mózgów..............................................................................................219 BLOK TEMATYCZNY 13. Marketing i logistyka – zwi8zki i zale no9ci........................ 221 13.1. Czym jest logistyka? ..................................................................................................................221 13.2. Definicje logistyki .......................................................................................................................224 13.3. Zakres logistyki..........................................................................................................................224 13.4. Proste a3cuchy (przep ywy) logistyczne....................................................................................225 13.5. Skomplikowane ( a3cuchy) przep ywy logistyczne ....................................................................228 13.6. Magazyny us ugowe – scentralizowane us ugi logistyczne........................................................231 13.7. Przes anki tworzenia modelu logistycznego ...............................................................................233 13.8. Strategie logistyczne..................................................................................................................235 13.9. Przep ywy informacji marketingowych i logistycznych w przedsiBbiorstwie................................236 13.10. Marketing i logistyka – sprzB2enia zwrotne ..............................................................................238 13.11. Czy istnieje marketing bez logistyki?........................................................................................239 13.12. Czy istnieje logistyka bez marketingu?.....................................................................................239 13.13. Logistyka marketingowa ..........................................................................................................239 BLOK TEMATYCZNY 14. Zarz8dzanie marketingowe i marketingowo-logistyczne... 241 14.1. ZarzEdzanie marketingowe – definicja .......................................................................................241 14.2. ZarzEdzanie marketingowo-logistyczne – definicja....................................................................242 14.3. Planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne.............................................................246 14.3.1. Krótkookresowe planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne ................................246 14.3.2. Strategiczne planowanie marketingowe i marketingowo-logistyczne......................................247 14.3.3. Kolejno’H i zakres dzia a3 planistycznych w planowaniu strategicznym .................................248 14.3.4. Opracowanie formalne strategicznego planu marketingowego...............................................253 14.3.5. Misja przedsiBbiorstwa............................................................................................................254 14.4. ZarzEdzanie marketingiem i zarzEdzanie logistykE w przedsiBbiorstwie....................................256 14.5. System informacji marketingowej (SIM) .....................................................................................258 BLOK TEMATYCZNY 15. Marketing zakupów ............................................................... 261 15.1. Ogólna charakterystyka marketingu zakupów ...........................................................................261 15.2. Definicje marketingu zakupów ...................................................................................................263 15.3. Zadania marketingu zakupów ....................................................................................................264 15.4. Marketing zakupów – wp yw nabywcy na dzia ania dostawcy ...................................................267 15.5. Wybór Kród a zakupu – podstawowe kryteria .............................................................................268 15.6. Wybór Kród a zakupu – najprostsze metody...............................................................................270 15.7. Ograniczenia mo2liwo’ci wyboru dostawcy ’rodków produkcji .................................................270 15.8. Marketing zakupów – rodzaje zakupów ’rodków produkcji........................................................273 15.9. ZarzEdzanie marketingiem zakupów w przedsiBbiorstwie .........................................................274 15.10. Organizacja zakupów w przedsiBbiorstwie produkcyjnym .......................................................275 15.10.1. Organizacja zakupów – rozwiEzania „historyczne” ................................................................275 Spis tre(cid:9)ci 9 15.10.2. Organizacja zakupów – rozwi(cid:29)zania w latach 2000–2008...................................................... 277 15.10.3. Organizacja zakupów inwestycyjnych..................................................................................... 281 15.11. MRP (Material requirements planning) ..................................................................................... 282 BLOK TEMATYCZNY 16. Strategie marketingowe.........................................................285 16.1. Charakterystyka i definicje strategii marketingowych.................................................................. 285 16.2. Zakres merytoryczny strategii marketingowych .......................................................................... 287 16.3. Podstawy analityczne strategii marketingowych ......................................................................... 289 16.4 Podstawowe (normatywne) strategie marketingowe.................................................................... 290 16.5. Cele i najcz0(cid:9)ciej spotykane nazwy strategii marketingowych ................................................... 291 BLOK TEMATYCZNY 17. Zachowania rynkowe i ochrona nabywcy ............................295 17.1. Konsumpcja.................................................................................................................................. 295 17.2. Zachowanie konsumenta ............................................................................................................. 296 17.3. Konsumeryzm .............................................................................................................................. 299 17.4. Zachowanie nabywcy instytucjonalnego ...................................................................................... 299 BLOK TEMATYCZNY 18. Znaczenie zapasów ................................................................301 18.1. Czy zapasy s(cid:29) potrzebne?........................................................................................................... 301 18.2. Lokalizacja zapasów w procesie produkcji i dystrybucji.............................................................. 303 18.3. Klasyfikacja zapasów w przedsi0biorstwach............................................................................... 305 18.4. Zale5no(cid:9)6 poziomu zapasów od cykli i punktualno(cid:9)ci dostaw.................................................... 308 18.5. Dostawy „dok9adnie na czas” (just in time).................................................................................. 310 BLOK TEMATYCZNY 19. Marketing w nowych koncepcjach zarz)dzania...................313 19.1. Zarz(cid:29)dzanie a marketing.............................................................................................................. 313 19.2. Reengineering czyli zarz(cid:29)dzanie procesowe ............................................................................... 314 19.3. Zarz(cid:29)dzanie wiedz(cid:29) mened5ersk(cid:29)............................................................................................... 316 19.4. Organizacje samoucz(cid:29)ce i samorekonstruuj(cid:29)ce......................................................................... 316 19.5. TQM – Total Quality Management ............................................................................................... 317 19.6. Lean management ....................................................................................................................... 317 19.7. Strategia inwestowania ................................................................................................................ 319 19.8. Strategia zachowania ci(cid:29)g9o(cid:9)ci operacji biznesowych ............................................................... 320 19.9. Benchmarking .............................................................................................................................. 321 19.1. CSR – Corporate Social Responsibility........................................................................................ 322 19.11. Marketing a teoria chaosu.......................................................................................................... 322 BLOK TEMATYCZNY 20. Organizacja marketingu w przedsi.biorstwie......................325 20.1. Kto odpowiada za prawid9owy marketing w przedsi0biorstwie?.................................................. 325 20.1. Umiejscowienie i organizacja komórek marketingu w przedsi0biorstwie ..................................... 326 20.3. Podstawowe zadania komórek marketingu w przedsi0biorstwie ................................................ 328 20.4. Mened5er marketingu (Marketing manager) ............................................................................... 328 Alfabetyczny spis tematów..................................................................................................330 Wydawnictwo PLACET zaprasza do lektury Ekonomia Marketing Reklama Public Relation Unia Europejska Zarządzanie zasobami ludzkimi FinanseFinanse Bankowość Języki Od autora Podejmowanie wysi(cid:24)ku napisania ksi(cid:28)(cid:29)ki akademickiej na temat pod- staw marketingu wtedy, gdy na rynku ksi$garskim jest dost$pnych (2008– 2009 r.) kilkadziesi(cid:28)t tytu(cid:24)ów po1wi$conych tej tematyce, wydaje si$ zada- niem syzyfowym. W licznych dyskusjach ze studentami – zw(cid:24)aszcza stu- diów niestacjonarnych – odnios(cid:24)em jednak wra(cid:29)enie, (cid:29)e odczuwaj(cid:28) oni brak pozycji, której nie musz(cid:28) studiowa5 „od pocz(cid:28)tku do ko7ca”, w której wzgl$dnie szybko znale95 mog(cid:28) wyja1nienie konkretnego tematu i informa- cje o 9ród(cid:24)ach umo(cid:29)liwiaj(cid:28)cych ewentualne dalsze poszukiwania odpowie- dzi na „gn$bi(cid:28)ce” ich pytanie. Pracuj(cid:28)cy ju(cid:29) studenci studiów niestacjo- narnych maj(cid:28) bowiem najcz$1ciej w(cid:24)asne obserwacje i do1wiadczenia, m.in. z dziedziny marketingu. Selektywnie poszukuj(cid:28) wi$c wyja1nie7 uzu- pe(cid:24)niaj(cid:28)cych ich zasoby wiedzy, dotycz(cid:28)cych tych zagadnie7, poj$5 czy in- strumentów, które nie s(cid:28) im znane, lub co do których maj(cid:28) w(cid:28)tpliwo1ci. Na polskim rynku ksi$garskim w latach 90. ubieg(cid:24)ego wieku by(cid:24)o kilka pozycji odpowiadaj(cid:28)cych takiemu zapotrzebowaniu, maj(cid:28)cych z regu(cid:24)y cha- rakter encyklopedii, potwierdzany tak(cid:29)e ich tytu(cid:24)ami1. Mimo up(cid:24)ywu czasu, powoduj(cid:28)cego cz$1ciow(cid:28) dezaktualizacj$ tych pozycji, nie by(cid:24)o moim za- miarem powtarzanie zastosowanej w nich formy prezentacji tematu. Inten- cj(cid:28) by(cid:24)o natomiast opracowanie ksi(cid:28)(cid:29)ki, w której: ’ zastosowany jest podzia(cid:24) problematyki marketingu na bloki tematycz- ne, najcz$1ciej wyst$puj(cid:28)ce w procesie dydaktycznym na studiach wy(cid:29)- szych; ’ w ka(cid:29)dym bloku uj$te s(cid:28) „zaz$biaj(cid:28)ce si$” tematy, ’(cznie pozwalaj(- ce na opanowanie podstaw wiedzy z danego obszaru; ka(cid:29)dy bardziej skomplikowany temat zawiera5 b$dzie nie tylko encyklopedyczny skrót jego tre1ci, ale niekiedy tak(cid:29)e bardziej rozwini$te informacje i – w miar$ mo(cid:29)liwo1ci – komentarze i w(cid:28)tpliwo1ci autora oraz syntez$ ew. kontro- wersyjnych pogl(cid:28)dów innych autorów; tym samym znacznie szerzej omówione s( tematy, stanowi(ce z re- gu’y zasadnicz( kanw+ wyk’adów z „podstaw marketingu”, a bar- dziej syntetycznie takie, które zawieraj(cid:28) uzupe(cid:24)niaj(cid:28)ce informacje; ’ 1 NajwiBkszE popularno’ciE cieszy y siB: Sztucki T., Encyklopedia marketingu, wydana w 1998 r. przez AgencjB WydawniczE PLACET oraz Leksykon marketingu autorstwa ze- spo u pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod redakcjE naukowE J. Altkorna i T. Kramera, wydany przez PWE w Warszawie, tak2e w 1998 r. 12 Encyklopedyczne podstawy marketingu ’ 1wiadomie unika si+ trudnych, „naukowych” form narracji, staraj(cid:28)c si$ zachowa5 niezb$dny dystans zarówno do omawianych problemów, jak i pogl(cid:28)dów „klasyków”, wykorzystuj(cid:28)c – znowu w miar$ mo(cid:29)liwo1ci – poczucie humoru Czytelników. ’ na ko7cu ka(cid:29)dego bloku tematycznego wskazano pozycje literatury zawieraj(cid:28)ce rozbudowane informacje dla tego bloku, dost$pne na pol- skim rynku ksi$garskim; w tym s(cid:28) liczne odniesienia do literatury an- glo- i niemieckoj$zycznej, które bardziej wnikliwi studenci mog(cid:28) znale95 w bibliotekach. Na pocz(cid:28)tku ksi(cid:28)(cid:29)ki umieszczono spis tre!ci wed’ug bloków tema- tycznych i merytorycznego uk(cid:24)adu tematów zgodny z najcz$1ciej spotyka- nymi programami dydaktycznymi. Na ko7cu – spis tematów w uk’adzie alfabetycznym. Celowo u(cid:29)ywam okre1lenia „tematów”, a nie „hase(cid:24)”. Ksi(cid:28)(cid:29)ka ta – mimo pewnych podobie7stw – nie jest encyklopedi(cid:28). Jest pod- r$cznikiem, którego encyklopedyczna forma ma u(cid:24)atwi5 u(cid:29)ytkownikom nie tylko kompleksowe, ale tak(cid:29)e odcinkowe przyswajanie podstaw „wiedzy marketingowej”. Mam nadziej$, (cid:29)e te za(cid:24)o(cid:29)enia w znacznym stopniu uda(cid:24)o mi si$ zreali- zowa5. Oceni(cid:28) to Czytelnicy. Mam te(cid:29) nadziej$, (cid:29)e zechc(cid:28) wybaczy5 mi nie- uchronne, przy takiej koncepcji ksi(cid:28)(cid:29)ki, uproszczenia i powtórzenia tema- tyczne, wyst$puj(cid:28)ce zarówno mi$dzy niektórymi blokami tematycznymi, jak i „wewn(cid:28)trz” tych bloków. Warszawa, grudzie7 2008 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Encyklopedyczne podstawy marketingu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: