Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00558 008083 20246641 na godz. na dobę w sumie
English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms - ebook/pdf
English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: Angielski
ISBN: 978-83-272-3445-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms contain more than 1600 entries in alphabetic and thematic layouts.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbigniew Osiak ENGLISH-POLISH POLISH-ENGLISH DICTIONARY OF PHYSICAL TERMS 2 Zbigniew Osiak EҭGLISH-POLISH POLISH-EҭGLISH DICTIOҭARY OF PHYSICAL TERMS 3 English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms by Zbigniew Osiak Self Publishing © Copyright by Zbigniew Osiak, 2011 All rights reserved ISBN: 978-83-272-3445-2 Portrait of the author by Rafał Pudło e-mail: zbigniew.osiak@live.com 4 TABLE OF COҭTEҭTS 006 English-Polish dictionary of physical terms (alphabetic part) 006 Angielsko-polski słownik terminów fizycznych (część alfabetyczna) 047 English-Polish dictionary of physical terms (thematic part) 047 Angielsko-polski słownik terminów fizycznych (część tematyczna) 048 01 Mechanics 053 02 Acoustics 056 03 Hydromechanics 059 04 Thermodynamics 064 05 Gravitation 067 06 Electricity 072 07 Magnetism 074 08 Electromagnetism 077 09 Optics 083 10 Physics of nucleus and elementary particles 089 11 Quantum physics 094 12 Relativity 097 13 Physics of solid body 100 14 Universal constants and units of measurement 103 15 Language and methodology of physics 106 16 Mathematical minimum 108 Polish-English dictionary of physical terms (alphabetic part) 108 Polsko-angielski słownik terminów fizycznych (część alfabetyczna) 144 Polish-English dictionary of physical terms (thematic part) 144 Polsko-angielski słownik terminów fizycznych (część tematyczna) 145 01 Mechanika 150 02 Akustyka 152 03 Hydromechanika 154 04 Termodynamika 159 05 Grawitacja 161 06 Elektryczność 166 07 Magnetyzm 169 08 Elektromagnetyzm 172 09 Optyka 177 10 Fizyka jądra i cząstek elementarnych 182 11 Fizyka kwantowa 186 12 Teoria względności 189 13 Fizyka ciała stałego 191 14 Stałe uniwersalne i jednostki 194 15 Język i metodologia fizyki 197 16 Niezbędnik matematyczny 5 EҭGLISH-POLISH DICTIOҭARY OF PHYSICAL TERMS ALPHABETIC PART AҭGIELSKO-POLSKI SŁOWҭIK TERMIҭÓW FIZYCZҭYCH CZĘŚĆ ALFABETYCZҭA 6 A α decay – rozpad alfa α particle – cząstka alfa aberration – aberracja A-bomb – bomba atomowa absolute humidity – wilgotność bezwzględna powietrza absolute temperature – temperatura bezwzględna absolute temperature scale – skala Kelvina absorbance – absorbancja, ekstynkcja absorbed dose – dawka pochłonięta absorption – absorpcja światła absorption spectrum – widmo absorpcyjne accelerated motion – ruch przyspieszony accelerated motion with decreasing acceleration – ruch przyspieszony o malejącym przyspieszeniu acceleration of free fall – przyspieszenie ziemskie acceleration of gravity – przyspieszenie ziemskie accelerator – akcelerator acceptor level – poziom akceptorowy acceptor state – poziom akceptorowy achromatic lens – soczewka achromatyczna achromatic prism – pryzmat achromatyczny acoustic – akustyka acoustic lens – soczewka akustyczna acoustic presure – ciśnienie akustyczne acoustic resistivity – akustyczna oporność właściwa acoustic resonance – rezonans akustyczny acoustic wave-guide – falowód akustyczny action – działanie action at a distance – działanie na odległość active power – moc czynna prądu zmiennego, moc skuteczna prądu zmiennego activity – aktywność źródła promieniotwórczego additive value – wielkość addytywna adhesion – adhezja, przyleganie adiabate – adiabata adiabate equation – równanie adiabaty Poissona adiabatic process – proces adiabatyczny, przemiana adiabatyczna adsorption – adsorpcja aerial – antena aerodynamic drag – opór aerodynamiczny aerodynamic force – siła aerodynamiczna aerodynamic lift – siła nośna aerodynamic paradox – paradoks aerodynamiczny aerodynamic resistance – opór aerodynamiczny aerometer – areometr aether – eter aliquots – alikwoty alpha – cząstka alfa alpha change – rozpad alfa alpha decay – rozpad alfa 7 alpha disintegration – rozpad alfa alpha emission – rozpad alfa alpha particle – cząstka alfa alpha particle decay – rozpad alfa alpha radiation – cząstka alfa alpha ray – cząstka alfa alpha transition – rozpad alfa alternating current – prąd sinusoidalnie zmienny ambient dose equivalent – równoważnik dawki ammeter – amperomierz ammeter range extension – rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierza amount of substance – liczność materii ampere – amper Ampère’s law – prawo Ampère’a amplitude of the wave – amplituda fali analysis of units – analiza jednostek analytical balance – waga analityczna analyzer – analizator anechoic chamber – komora bezechowa anechoic room – komora bezechowa aneroid – aneroid angle – kąt płaski angle coefficient of isobaric line – współczynnik kątowy izobary angle coefficient of isochoric line – współczynnik kątowy izochory angle coefficient of straight line – współczynnik kątowy prostej angle of capillarity – kąt zwilżania (brzegowy) angle of contact – kąt zwilżania (brzegowy) angle of deviation – kąt odchylenia angle of diffraction – kąt ugięcia angle of incidence – kąt padania angle of minimum deviation – kąt najmniejszego odchylenia angle of reflection – kąt odbicia angle of refraction – kąt załamania angle of view – kąt widzenia angular acceleration – przyspieszenie kątowe angular frequency – częstotliwość kątowa angular magnification – powiększenie kątowe angular momentum – moment pędu (kręt) angular velocity – prędkość kątowa anions – aniony anisotropic – anizotropowy anisotropic liquid – ciekły kryształ anode – anoda antenna – antena anthropic principle – zasada antropiczna anticathode – antykatoda antielectron – pozytron antiferromagnetic materials – antyferromagnetyki antiferromagnets – antyferromagnetyki antimatter – antymateria 8 antineutron – antyneutron antiparticle – antycząstka antiproton antyproton aphelion – aphelium apogee – apogeum apparent mass – masa pozorna apparent power – moc pozorna prądu zmiennego Archimedes’ principle – prawo Archimedesa arm of a force – ramię siły astigmatism – astygmatyzm asymptote – asymptota asymptotic freedom – swoboda asymptotyczna atmospheric pressure – ciśnienie atmosferyczne atom – atom atomic bomb – bomba atomowa atomic fission – reakcja rozszczepienia atomic mass – masa atomowa względna atomic mass unit – jednostka masy atomowej atomic nucleus – jądro atomowe atomic number – liczba atomowa atomic spectrum – widmo atomowe Auger effect – efekt Augera aurora – zorza polarna aurora australis – zorza polarna aurora borealis – zorza polarna aurora polaris – zorza polarna autotransformer – autotransformator average acceleration – przyspieszenie średnie average speed – szybkość średnia average velocity – prędkość średnia Avogadro constant – liczba Avogadra Avogadro’s number – liczba Avogadra axis of rotation – oś obrotu azimuthal quantum number – orbitalna liczba kwantowa B β– decay – rozpad beta minus β– particle – cząstka beta minus background – promieniowanie tła background radiation – promieniowanie tła ballistic curve – krzywa balistyczna ballistic pendulum – wahadło balistyczne Balmer formula – wzór Balmera Balmer series – seria Balmera band spectrum – widmo pasmowe band theory – pasmowy model ciała stałego bandwidth – szerokość pasma energetycznego barn – barn barometer – aneroid barometric formula – wzór barometryczny 9 barometric pressure – ciśnienie atmosferyczne baryon number – liczba barionowa baryons – bariony basic assumptions of general relativity – podstawowe założenia ogólnej teorii względności basic assumptions of special relativity – podstawowe założenia szczególnej teorii względności beats – dudnienia becquerel – bekerel Beer-Lambert-Bouguer law – prawo Beera-Lamberta-Bouguera bel – bel Bernoulli’s equation – równanie Bernoulliego beta minus change – rozpad beta minus beta minus decay – rozpad beta minus beta minus disintegration – rozpad beta minus beta minus emission – rozpad beta minus beta minus particle – cząstka beta minus beta minus particle decay – rozpad beta minus beta minus transformation – rozpad beta minus beta plus decay – rozpad beta plus beta plus particle – cząstka beta plus betatron – betatron Bethe (or Bethe-Weizsäcker) cycle – cykl węglowy biaxial crystals – kryształy dwuosiowe bifilar winding – uzwojenie bifilarne Big Bang – teoria wielkiego wybuchu bi-metal – bimetal binding energy – energia wiązania binocular telescopes – lornetka binoculars – lornetka bioluminescence – bioluminescencja Biot-Savart law – prawo Biota-Savarta birefringence – podwójne załamanie światła black body ciało doskonale czarne black body radiation – promieniowanie ciała doskonale czarnego black hole – czarna dziura body tube – tubus Bohr magneton – magneton Bohra Bohr model of the atom – model atomu wodoru Bohra boiling – wrzenie boiling point – temperatura wrzenia (skraplania) Boltzmann’s constant – stała Boltzmanna bond energy – energia wiązania Bose-Einstein condensate – kondensat Bosego-Einsteina Bose-Einstein statistics – statystyka Bosego-Einsteina bosons – bozony bottomness (also formerly called beauty) – piękno bottomonium – bottomonium boundary angle – kąt zwilżania (brzegowy) boundary conditions – warunki brzegowe (graniczne) Boyle-Mariotte law – prawo Boyle’a-Mariotte’a Brackett series – seria Bracketta 10 Bragg’s law – prawo Braggów braking radiation – promieniowanie hamowania branch – gałąź Braun tube – lampa oscyloskopowa Braun’s electrometer – elektrometr Brauna breadth of spectral line – szerokość połówkowa linii widmowej breakdown – przebicie dielektryka Brewster’s angle – kąt Brewstera Brewster’s law – prawo Brewstera bridge connection of capacitors – mostkowe połączenie kondensatorów bridge connection of resistors – mostkowe połączenie oporników Brownian motion – ruchy Browna bubble (ionization) chamber – komora pęcherzykowa C calorie – kaloria calorimeter – kalorymetr camera obscura – camera obscura candela – kandela capacitance – kapacytancja, reaktancja kondensatora capacitive reactance – opór pojemnościowy, reaktancja kondensatora capacitors connected in parallel – równoległe połączenie kondensatorów capacitors connected in series – szeregowe połączenie kondensatorów capacitors in parallel – równoległe połączenie kondensatorów capacitors in series – szeregowe połączenie kondensatorów capillary – kapilara capillary effects – zjawiska kapilarne carbon nanotubes – nanorurki węglowe carbon-nitrogen-oxygen (or CNO) cycle – cykl węglowy Cardan’s suspension – zawieszenie Cardana (kardanowe) carier wave – fala nośna Carnot cycle – cykl Carnota Cartesian coordinate system – kartezjański układ współrzędnych Cartesian coordinates – współrzędne kartezjańskie Cartesian devil – nurek Kartezjusza Cartesian diver – nurek Kartezjusza Casimir effect – efekt Casimira cathode – katoda cathode ray tube – lampa oscyloskopowa cations – kationy cavitation – kawitacja Celsius temperature scale – skala Celsjusza centimeter – centymetr central – centralny central collision – zderzenie centralne central forces – siły centralne centre of gravity – środek ciężkości centre of mass – środek masy centrifugal force – siła odśrodkowa centripetal force – siła dośrodkowa 11 chain radioactive family – szeregi promieniotwórcze characteristic X-ray spectrum – promieniowanie rentgenowskie o widmie charakterystycznym (liniowym) charge distribution on metal surface – rozkład ładunku elektrycznego na powierzchni metalu charge/mass ratio – ładunek właściwy charged metal blade – naładowane ostrze metalowe Charles’s law – prawo Charlesa charm – powab charmonium – charmonium chemical potential – potencjał chemiczny chemiluminescence – chemiluminescencja chemoluminescence – chemiluminescencja Cherenkov radiation – promieniowanie Czerenkowa chip – układ scalony Chladni figures – figury Chladniego choke – dławik choking coil – dławik chromatic aberration – aberracja chromatyczna Clapeyron’s equation – równanie Clapeyrona classical mechanics – mechanika klasyczna classical physics – fizyka klasyczna clock paradox – paradoks zegarów clocks synchronization – synchronizacja zegarów closed system – układ zamknięty closest distance of distinct vision – odległość dobrego widzenia cluster – gromada coaxial cable – kabel koncentryczny coefficient of linear expansion – współczynnik rozszerzalności liniowej coefficient of volume elasticity – moduł sprężystości objętościowej coercive force – koercja coherent light – światło spójne cohesion – kohezja, spójność coil – cewka coincidence gate – układ koincydencyjny cold fusion – zimna fuzja collider – kolider (zderzacz) collimator – kolimator colorimeter – kolorymetr colour – barwa colour – ładunek kolorowy (kolor) colour charge – ładunek kolorowy (kolor) colour temperature – temperatura barwowa coma (aberration) – koma communicating vessels – naczynia połączone commutator – komutator compass – kompas compensation measurement of electromotive force – kompensacyjna metoda pomiaru siły elektromotorycznej complete radiator – ciało doskonale czarne composition of displacements – składanie przemieszczeń 12 composition of perpendicular vibrations – składanie drgań prostopadłych composition of velocities – składanie prędkości compression – sprężanie Compton effect – zjawisko Comptona Compton scattering – zjawisko Comptona Compton wavelength – komptonowska długość fali concave (spherical) mirror – zwierciadło (sferyczne) wklęsłe concave meniscus – menisk wklęsły concentration – stężenie concentric cable – kabel koncentryczny condensation – skraplanie condensor – kondensor condition for constructive interference – warunek na maksymalne wzmocnienie interferencyjne condition for destructive interference – warunek na wygaszenie interferencyjne conduction band – pasmo przewodnictwa conductors – przewodniki cone of precession – stożek precesji conected vessels – naczynia połączone conic – krzywe stożkowe conic section – krzywe stożkowe connection between electric field intensity and electric potential – związek natężenia i potencjału connection between voltages in RLC series circuit – związek między napięciami w szeregowym obwodzie RLC constant electric field – stałe pole elektryczne constant magnetic field – stałe pole magnetyczne constitutive equations – równania materiałowe constraints – więzy contact potential difference – napięcie kontaktowe continuity equation – równanie ciągłości continuous – ciągły continuous medium – ośrodek ciągły continuous spectrum – widmo ciągłe continuous X-ray spectrum – promieniowanie rentgenowskie o widmie ciągłym continuum – kontinuum (continuum) controlled fusion – kontrolowana synteza jądrowa controlled thermo nuclear synthesis – kontrolowana synteza jądrowa convection – konwekcja converse piezoelectricity – odwrotne zjawisko piezoelektryczne convex (spherical) mirror – zwierciadło (sferyczne) wypukłe convex meniscus – menisk wypukły Coriolis force – siła Coriolisa correspondence principle – zasada odpowiedniości corvergent lens – soczewka skupiająca cosmic inflation – inflacja cosmic microwave background radiation – promieniowanie tła cosmic radiation – promieniowanie kosmiczne cosmic rays – promieniowanie kosmiczne cosmological constant – stała kosmologiczna 13 cosmological principle – zasada kosmologiczna cosmological term – człon kosmologiczny Cotton-Mouton effect – zjawisko Cottona-Moutona coulomb – kulomb Coulomb force – siła kulombowska Coulomb’s constant – stała Coulomba Coulomb’s law – prawo Coulomba couple of forces – para sił covariant equation – wzór współzmienniczy względem danych transformacji criteria of scientific truth – kryteria prawd naukowych critical angle – kąt graniczny critical density – gęstość krytyczna critical density of the universe – krytyczna gęstość wszechświata critical isotherm – izoterma krytyczna critical mass – masa krytyczna critical point – punkt krytyczny critical pressure – ciśnienie krytyczne critical size – masa krytyczna critical temperature – temperatura krytyczna critical volume – masa krytyczna cross coefficients – współczynniki krzyżowe cross product – iloczyn wektorowy cross section – przekrój czynny cryophore – kriofor cryostat – kriostat crystal – kryształ crystal imperfection – defekty sieci krystalicznej crystal lattice – sieć krystaliczna crystal lattice constant – stała sieci krystalicznej crystal lattice knots – węzły sieci krystalicznej crystallisation – krystalizacja crystallographic defects – defekty sieci krystalicznej curie – kiur Curie point – temperatura (punkt) Curie Curie temperature – temperatura (punkt) Curie current carrier – nośniki prądu current density – gęstość prądu current intensity – natężenie prądu cycloid – cykloida cyclotron – przekrój czynny cyclotron frequency – częstotliwość cyklotronowa D Dalton’s law – prawo Daltona damped vibrations – drgania tłumione (gasnące) dark chamber – camera obscura Davisson-Germer experiment – doświadczenie Davissona-Germera de Broglie waves – fale de Broglie’a decay chain – szeregi promieniotwórcze decay coefficient – stała rozpadu (zaniku) 14 decay constant – stała rozpadu (zaniku) decay electron – cząstka beta minus decay family – szeregi promieniotwórcze decay rate – aktywność źródła promieniotwórczego decay series – szeregi promieniotwórcze defects of optical mapping – wady odwzorowań optycznych deg – deg delta connection – połączenie oporników w trójkąt delta-star transformation – transformacja trójkąta w gwiazdę densimeter – areometr density – gęstość deposition – resublimacja depth of field – głębia ostrości derivative – pochodna detection – detekcja detector – detektor determinism – determinizm deuterium oxide – ciężka woda deuteron – deuteron deuton – deuteron Dewar flask – naczynie Dewara dew-point – punkt rosy diamagnetic materials – diamagnetyki diaphragm – diafragma, przysłona dielectric constant – stała dielektryczna dielectric hysteresis – histereza dielektryczna dielectric hysteresis loop – pętla histerezy dielektrycznej dielectric in electric field – dielektryk w polu elektrycznym dielectric polarization – polaryzacja dielektryka dielectrics – dielektryki differential operators – operatory różniczkowe diffraction angle – kąt ugięcia diffraction grating – siatka dyfrakcyjna diffraction of light – dyfrakcja światła, ugięcie światła diffusion – dyfuzja diffusion coefficient – współczynnik dyfuzji diffraction of sound waves – ugięcie (dyfrakcja) fal akustycznych dilatation – dylatacja, rozszerzalność cieplna dilation – dylatacja, rozszerzalność cieplna dilatometer – dylatometr dimensional analysis – analiza jednostek diode – dioda diode bridge – prostownik Graetza dioptre – dioptria dioptric power – zdolność skupiająca soczewki dipole moment – moment dipolowy dipole radiation – promieniowanie dipolowe direct current – prąd stały directional dose equivalent – równoważnik dawki discontinuous – nieciągły (dyskretny) 15 disintegration chain – szeregi promieniotwórcze disintegration constant – stała rozpadu (zaniku) disintegration electron – cząstka beta minus disintegration family – szeregi promieniotwórcze disintegration rate – aktywność źródła promieniotwórczego disintegration series family – szeregi promieniotwórcze dispersion – dyspersja dispersion of light – rozszczepienie światła displacement – przesunięcie (przemieszczenie), wychylenie displacement current – prąd przesunięcia dissipation function – funkcja dyssypacji dissipative structures – struktury dyssypatywne distortion – dystorsja divergent lens – soczewka rozpraszająca donor level – poziom donorowy donor state – poziom donorowy Doppler effect – zjawisko Dopplera dose – równoważnik dawki dose equivalent – równoważnik dawki dose meter – dozymetr dosimeter – dozymetr dosimetry – dozymetria dot product – iloczyn skalarny double refraction – podwójne załamanie światła double stars – gwiazdy podwójne drag – opór aerodynamiczny Dulong-Petit law – prawo Dulonga-Petita duplex metal – bimetal dynamic pressure – ciśnienie dynamiczne dynamometer – dynamometr, siłomierz dyne – dyna E earth’s magnetic field – pole magnetyczne Ziemi earthing – uziemienie earthpull – siła ciężkości eddy currents – prądy wirowe effective alternating current intensity – natężenie skuteczne prądu zmiennego effective alternating voltage – napięcie skuteczne prądu zmiennego efficiency – sprawność efficiency coefficient – współczynnik sprawności Einstein field equations – równania pola grawitacyjnego Einstein’s principle of relativity – szczególna zasada względności elastic collision – zderzenie sprężyste elastic limit – granica sprężystości elasticity – sprężystość electrects – elektrety electric bell – dzwonek elektryczny electric capacitance – pojemność elektryczna electric charge – ładunek elektryczny 16 electric conduction – konduktancja, przewodnictwo elektryczne electric constant – przenikalność elektryczna próżni electric current – prąd elektryczny electric dipole – dipol elektryczny electric displacement – indukcja elektryczna electric field – pole elektryczne electric field intensity – natężenie pola elektrycznego electric flux – strumień indukcji elektrycznej electric induction – indukcja elektryczna electric motor – silnik elektryczny electric permittivity of free space – przenikalność elektryczna próżni electric potential – potencjał pola elektrycznego (potencjał elektryczny) electric power – moc prądu stałego electric resistance – opór elektryczny electrical conductivity – konduktywność electrical conductivity – przewodnictwo elektryczne właściwe electrical double layer – podwójna warstwa elektryczna electrical forces – siły elektryczne electrical generator – prądnica electrical resistance – opór czynny, opór elektryczny, opór omowy, rezystancja electricity – elektryczność electrochemical potential – potencjał elektrochemiczny electrode – elektroda electrodynamic force – silnik elektryczny electroluminescence – elektroluminescencja electrolysis – elektroliza electrolytes – elektrolity electrolytic dissociation – dysocjacja elektrolityczna electromagnet – elektromagnes electromagnetic field – pole elektromagnetyczne electromagnetic induction – indukcja elektromagnetyczna electromagnetic interaction – oddziaływania elektromagnetyczne electromagnetic radiation – promieniowanie elektromagnetyczne electromagnetic waves – fale elektromagnetyczne electromagnetism – elektromagnetyzm electromotive force – siła elektromotoryczna electron – elektron electron antineutrino – antyneutrino elektronowe electron capture – wychwyt elektronu electron diffraction – dyfrakcja elektronów electron gas – gaz elektronowy electron gun – działo elektronowe electron hole – dziura elektronowa electron mass – masa elektronu electron microscope – mikroskop elektronowy electron neutrino – neutrino elektronowe electron paramagnetic resonance (EPR) – elektronowy rezonans paramagnetyczny electron quantum numbers – liczby kwantowe elektronu electron shell – powłoka elektronowa electron spin – spin elektronu 17 electron tubes – lampy elektronowe electron vacancy – dziura elektronowa electronvolt – elektronowolt electrophore – elektrofor electrophoresis – elektroforeza electroscope – elektroskop electrostatic field – pole elektrostatyczne electrostatic generator – maszyna elektrostatyczna electrostatic induction – indukcja elektrostatyczna electrostriction – elektrostrykcja elementary charge – elementarny ładunek elektryczny elementary particle physics – fizyka cząstek elementarnych elementary particles – cząstki elementarne ellipse – elipsa emission spectrum – widmo emisyjne endothermic process – proces endotermiczny energy – energia energy band – pasmo energetyczne energy barrier – bariera potencjału energy conservation law – zasada zachowania energii energy density of electric field – gęstość energii pola elektrycznego energy density of electromagnetic field – gęstość energii pola elektromagnetycznego energy density of magnetic field – gęstość energii pola magnetycznego energy gap – pasmo wzbronione, przerwa energetyczna energy level – poziom energetyczny energy momentum tensor – tensor energii-pędu energy stored in a capacitor – energia pola elektrycznego w kondensatorze energy stored in a serial capacitors –zależność energii od pojemności w szeregowym połączeniu kondensatorów energy stored in parallel capacitors – zależność energii od pojemności w równoległym połączeniu kondensatorów enlarged image – obraz powiększony entropy – entropia entropy balance equation – równanie bilansu entropii entropy production – produkcja entropii Eötvös experiment – doświadczenie Eötvösa epidiascope – epidiaskop episcope – episkop EPR – elektronowy rezonans paramagnetyczny equilibrium conditions of first-order lever – warunki równowagi dźwigni dwustronnej equilibrium conditions of second-order lever – warunki równowagi dźwigni jednostronnej equilibrium conditions of solid body – warunki równowagi swobodnej bryły sztywnej equilibrium steady state – stan stacjonarny równowagowy equipotential surfaces – powierzchnie ekwipotencjalne equivalence principle – zasada równoważności equivalent capacitance – pojemność zastępcza equivalent dose – równoważnik dawki equivalent resistance – opór zastępczy equivalent system – układ zastępczy erg – erg 18 Esaki diode – dioda Esakiego escape velocity – druga prędkość kosmiczna, prędkość ucieczki evaporation – parowanie evenness – parzystość event – zdarzenie event horizon – horyzont zdarzeń exciton – ekscyton exothermic process – proces egzotermiczny exotic atom – atom egzotyczny expansion – rozprężanie experimentum crucis – experimentum crucis explicite – explicite exponential decay – prawo rozpadu promieniotwórczego exponential function – funkcja eksponencjalna exposure meter – światłomierz (luksomierz) extensive values – wielkości ekstensywne extensive variables – wielkości ekstensywne extinction – ekstynkcja extraordinary ray – promień nadzwyczajny extreme value – ekstremum eyepiece – okular eyesight defects – wady wzroku F Fahrenheit temperature scale – skala Fahrenheita Fajans-Soddy rule – reguła przesunięć Fajansa-Soddy’ego far point – punkt daleki farad – farad Faraday bucket – wiaderko (puszka) Faradaya Faraday cage – klatka Faradaya Faraday cup detector – wiaderko (puszka) Faradaya Faraday effect – zjawisko Faradaya Faraday shield – klatka Faradaya Faraday’s constant – stała Faradaya Faraday’s law of electromagnetic induction – prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya Faraday’s laws of electrolysis – prawa elektrolizy Faradaya farsightedness – dalekowzroczność feedback – sprzężenie zwrotne fenomenological equation – relacja fenomenologiczna Fermat’ law – zasada Fermata Fermat’ principle – zasada Fermata Fermi energy – energia Fermiego Fermi gas – gaz Fermiego Fermi liquid – ciecz Fermiego Fermi-Dirac statistics – statystyka Fermiego-Diraca fermions – fermiony Fermi-particles – fermiony ferrimagnetic materials – ferrimagnetyki ferrites – ferryty ferroelectric substances – ferroelektryki 19 ferromagnetic domains – domeny ferromagnetyczne ferromagnetic materials – ferromagnetyki fibre – światłowód Fick’s law of diffusion – prawo Ficka fictitious centrifugal force – odśrodkowa siła bezwładności field – pole field emission – autoemisja, emisja polowa, zimna emisja field emission microscope – mikroskop polowy field equations – równania pola field velocity – prędkość polowa fine-structure constant – stała struktury subtelnej first cosmic velocity – pierwsza prędkość kosmiczna first Kepler’s law – pierwsze prawo Keplera first law of thermodynamics – pierwsza zasada termodynamiki first principle of dynamics – pierwsza zasada dynamiki, zasada bezwładności first-class lever – dźwignia dwustronna first-order lever – dźwignia dwustronna first-order phase transition – przejścia fazowe pierwszego rodzaju fission – reakcja rozszczepienia Fizeau experiment – doświadczenie Fizeau flat-iron – żelazko elektryczne flatness problem – problem płaskości fluctuations – fluktuacje fluid element – element płynu fluids – płyny fluorescence – fluorescencja focal length – ogniskowa soczewki focal length of spherical mirror – ogniskowa zwierciadła sferycznego focal point – ognisko soczewki focal point of spherical mirror – ogniskowa zwierciadła sferycznego focus – ognisko soczewki focus of spherical mirror – ogniskowa zwierciadła sferycznego focusing lens – soczewka skupiająca forbidden band – pasmo wzbronione force – siła force carrier particles – nośniki oddziaływań forces of inertia – siły bezwładności force-carrying particles – nośniki oddziaływań forced vibrations – drgania wymuszone Foucault pendulum – wahadło Foucaulta Fourier analysis – analiza Fouriera Fourier’s law of conduction – prawo Fouriera Franklin mill – młynek Franklina Fraunhofer lines – linie Fraunhofera free annihilation – anihilacja swobodna free axes – swobodne osie obrotu free dematerialization – anihilacja swobodna free fall – swobodny spadek free motion – ruch swobodny free particle – cząstka swobodna 20 free vibration frequency – częstotliwości drgań własnych free vibrations – drgania własne (swobodne) freezing temperature – temperatura topnienia (krzepnięcia) frequency – częstotliwość friction – tarcie friction coefficient – współczynnik lepkości Friedman solutions – rozwiązania Friedmana fullerenes – fullereny full radiator – ciało doskonale czarne fundamental particles – cząstki fundamentalne fundamental tone – ton podstawowy fuse – bezpiecznik topikowy G γ ray – promieniowanie gamma galaxy – galaktyka Galileo’s principle of relativity – zasada względności Galileusza Galileo’s transformations – transformacje (przekształcenia) Galileusza Galileo’s pendulum – wahadło Galileusza galvanometer – galwanometr gamma photon – promieniowanie gamma gamma radiation – promieniowanie gamma gamma ray – promieniowanie gamma gamma-ray photon – promieniowanie gamma gas – gaz gas state parameters – parametry stanu gazu gaseous ionization – jonizacja gazu Gauss law – prawo Gaussa Gauss’ law – prawo Gaussa Gay-Lussac’s law – prawo Gay-Lussaca Geiger-Müller counter – licznik Geigera-Müllera Geiger-Müller counter tube – licznik Geigera-Müllera Geiger-Müller detector – licznik Geigera-Müllera general principle of relativity – ogólna zasada względności general relativity – ogólna teoria względności (OTW) generation – generacja geodesic line – linia geodezyjna Gibbs’ phase rule – reguła faz Gibbsa Ginzburg’s list – lista Ginzburga glasses – okulary global – globalny gluons – gluony GM counter – licznik Geigera-Müllera GM counter tube – licznik Geigera-Müllera GM detector – licznik Geigera-Müllera Graetz circuit – prostownik Graetza gram – gram gram molecular weight – gramocząsteczka gram-atom – gramoatom gram-molecule – gramocząsteczka 21 graphene – grafen graser (Gamma-Ray Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – graser gravitation – grawitacja gravitational collapse – grawitacyjne zapadanie gravitational constant – stała grawitacyjna gravitational diffraction – grawitacyjna dyfrakcja gravitational field – pole grawitacyjne gravitational field strength – natężenie pola grawitacyjnego gravitational interaction – oddziaływania grawitacyjne gravitational length contraction – grawitacyjna kontrakcja odległości gravitational lens – soczewka grawitacyjna gravitational mass – masa grawitacyjna gravitational paradox – paradoks grawitacyjny gravitational radius – promień grawitacyjny gravitational red shift – grawitacyjne przesunięcie ku czerwieni gravitational time dilation – grawitacyjna dylatacja czasu gravitational waves – fale grawitacyjne graviton – grawiton gravity forces – siły grawitacyjne gravity load – przeciążenie gray – grej greenhouse effect – efekt cieplarniany group velocity – prędkość grupowa gyroscope – żyroskop H hadrons – hadrony half value time – okres połowicznego rozpadu (zaniku) half-life – okres połowicznego rozpadu (zaniku) half-period – okres połowicznego rozpadu (zaniku) half-thickness – grubość warstwy połowiącej half-time – okres połowicznego rozpadu (zaniku) Hall effect – zjawisko Halla Hall generator – hallotron halo – halo hard ferromagnetic materials – ferromagnetyki twarde harmonic oscillator – oscylator harmoniczny harmonic tone – ton harmoniczny H-bomb – bomba wodorowa heat – ciepło heat balance – bilans cieplny heat capacity – pojemność cieplna heat engine – silnik cieplny heat of formation – energia wiązania heat of transition – ciepło przemiany heat radiation – promieniowanie cieplne heat transfer by conduction – wymiana ciepła przez przewodzenie heat transfer by convectiom – wymiana ciepła przez unoszenie (konwekcję) heat transfer by radiaton – wymiana ciepła przez promieniowanie heat transfer by vaporization – wymiana ciepła przez parowanie 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: