Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00619 004956 22932656 na godz. na dobę w sumie
Era pośpiechu, czyli dzisiejsze zabiegane czasy - książka
Era pośpiechu, czyli dzisiejsze zabiegane czasy - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1673-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wieczny pośpiech to: Brzmi niedorzecznie? Chcesz się przekonać?

Goń pośpiech na własnych nogach!

Ludziom żyjącym w wielkim mieście współczesny świat kojarzy się z życiem w nieustannym biegu. Ciągle gdzieś się spieszysz, próbując dogonić uciekający czas, a pod koniec dnia i tak masz wrażenie, że można było zrobić więcej. Zewsząd pojawiają się sugestie -- zwolnij, wycisz się. Nic z tych rzeczy! Nie zatrzymuj się. Wykorzystaj szanse, jakie przed Tobą stoją, żeby osiągnąć więcej i dojść dalej. Wykorzystaj potęgę szybkości, by za jej pomocą uciec od stresu i zabiegania oraz odnaleźć wewnętrzną równowagę. Brzmi niewiarygodnie?

Szybkość to krwiobieg ery informacyjnej, to siła napędowa biznesu, to czynnik, który pozwala ludziom spędzać mniej czasu na wykonywaniu bezwartościowych zadań, a tym samym ofiarowuje im więcej czasu na dążenie do najważniejszych życiowych celów. Dzięki zrozumieniu mechanizmów nakręcających maszynerię pędzącego świata zdołasz naprawdę odmienić swoje życie osobiste i zawodowe. Otwórz umysł i skoncentruj się na sobie. Naucz się kontrolować szybkość i spraw, by działała na Twoją korzyść.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO: ! Spis treści ! Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: ! Katalog online ! Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Era pośpiechu, czyli dzisiejsze zabiegane czasy Autor: Vince Poscente T‡umaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-1673-2 Tytu‡ orygina‡u: The Age of Speed: Learning to Thrive in a More-Faster-Now World Format: A5, stron: 296 ! Zam(cid:243)w informacje o nowościach ! Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: ! Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. (32) 230-98-63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Wieczny po(cid:156)piech to: ! lek na ca‡e z‡o (cid:156)wiata ! ukojenie dla Twoich nerw(cid:243)w ! mo¿liwo(cid:156)(cid:230) cieszenia siŒ ¿yciem Brzmi niedorzecznie? Chcesz siŒ przekona(cid:230)? Goæ po(cid:156)piech na w‡asnych nogach! Ludziom ¿yj„cym w wielkim mie(cid:156)cie wsp(cid:243)‡czesny (cid:156)wiat kojarzy siŒ z ¿yciem w nieustannym biegu. Ci„gle gdzie(cid:156) siŒ spieszysz, pr(cid:243)buj„c dogoni(cid:230) uciekaj„cy czas, a pod koniec dnia i tak masz wra¿enie, ¿e mo¿na by‡o zrobi(cid:230) wiŒcej. Zewsz„d pojawiaj„ siŒ sugestie (cid:151) zwolnij, wycisz siŒ. Nic z tych rzeczy! Nie zatrzymuj siŒ. Wykorzystaj szanse, jakie przed Tob„ stoj„, ¿eby osi„gn„(cid:230) wiŒcej i doj(cid:156)(cid:230) dalej. Wykorzystaj potŒgŒ szybko(cid:156)ci, by za jej pomoc„ uciec od stresu i zabiegania oraz odnale(cid:159)(cid:230) wewnŒtrzn„ r(cid:243)wnowagŒ. Brzmi niewiarygodnie? Szybko(cid:156)(cid:230) to krwiobieg ery informacyjnej, to si‡a napŒdowa biznesu, to czynnik, kt(cid:243)ry pozwala ludziom spŒdza(cid:230) mniej czasu na wykonywaniu bezwarto(cid:156)ciowych zadaæ, a tym samym ofiarowuje im wiŒcej czasu na d„¿enie do najwa¿niejszych ¿yciowych cel(cid:243)w. DziŒki zrozumieniu mechanizm(cid:243)w nakrŒcaj„cych maszyneriŒ pŒdz„cego (cid:156)wiata zdo‡asz naprawdŒ odmieni(cid:230) swoje ¿ycie osobiste i zawodowe. Otw(cid:243)rz umys‡ i skoncentruj siŒ na sobie. Naucz siŒ kontrolowa(cid:230) szybko(cid:156)(cid:230) i spraw, by dzia‡a‡a na Twoj„ korzy(cid:156)(cid:230). ! Jak„ rolŒ pe‡ni szybko(cid:156)(cid:230) w biznesie? ! Jak r(cid:243)¿ne typy osobowo(cid:156)ci radz„ sobie z pŒdem? ! Jak pokona(cid:230) efekty uboczne ¿ycia w ci„g‡ym biegu? ! Jakie s„ pozytywne skutki szybko(cid:156)ci w ¿yciu osobistym i zawodowym? ! Jak wykorzysta(cid:230) wszystkie te teorie i spostrze¿enia w Twoim w‡asnym ¿yciu? SPIS TRE¥CI WstÚp 5 Fenomen szybkoĂci 9 1 Jeszcze szybsza rewolucja 11 2 Ochota + Potrzeba + DostÚp 21 3 Popyt i podaĝ 29 4 PoproszÚ wiÚcej z ĝycia 37 Ewolucja 41 5 PokonaÊ samego siebie 43 6 Oj, niedobra szybkoĂÊ, niedobra 47 7 PragnÚ ciÚ i jednoczeĂnie nienawidzÚ 55 8 Kochanie, to nie jest tak, jak myĂlisz 61 9 Podziwianie widoków 67 10 Miïosny trójkÈt: czas, jakoĂÊ i koszty 75 11 Przeïamywanie oporu 81 Wielka mgïa 87 12 Zacieranie siÚ granic 89 13 Tworzenie nowego modelu 97 14 Tworzenie wïasnego modelu 109 Cztery modele behawioralne 113 15 SzybkoĂÊ, sukces i poraĝka 115 16 Sterowce 121 17 Balony 129 18 Rakiety 137 19 Odrzutowce 147 ElastycznoĂÊ 153 20 Nietoperze 155 21 Wyczuwanie okazji 161 22 ByÊ elastycznym 169 23 Reagowanie na zachodzÈce zmiany 175 Aerodynamika 179 24 200 181 25 To mnie spowalnia 185 26 ¥wiadome rozwiÈzywanie konfliktów 193 27 Za duĝo dobrego 201 28 Czyszczenie biurka i skrzynki odbiorczej 207 Koncentracja na celach 211 29 WyĂcig na linie 213 30 Autentyczny cel? 217 31 Organizacja skoncentrowana na celu 223 32 Skoncentrowany na celu czïowiek 231 33 W desperackiej pogoni za prostotÈ 237 WykorzystaÊ potÚgÚ szybkoĂci 245 34 Aikido 247 35 Przewidywanie szybkoĂci 255 36 Aktywne dÈĝenie do szybkoĂci 261 Wnioski 267 SzybkoĂÊ w praktyce 271 PodziÚkowania 279 Skorowidz 285 O autorze 289 10 x VINCE POSCENTE RozdziaĞ 1. ERA PO¥PIECHU, CZYLI DZISIEJSZE ZABIEGANE CZASY x 11 JESZCZE SZYBSZA REWOLUCJA Staïem w niekoñczÈcej siÚ kolejce do bramki bezpieczeñ- stwa na lotnisku w Orlando, gdy nagle uĂwiadomiïem sobie, ĝe oto nastaïa epoka szybkoĂci. Tamtego ranka byïem juĝ spóěniony. ZresztÈ chyba nie tylko ja. StojÈca przede mnÈ kolejka dwukrotnie siÚ zawijaïa, a tworzÈcy jÈ ludzie niecierpliwie siÚ krÚcili. Obliczyïem sobie, ĝe zanim dostÈpiÚ zaszczytu wejĂcia w skarpetkach na zimnÈ powierzchniÚ i pozwolÚ obcemu mÚĝczyěnie obmacaÊ swoje nogi, minie jakieĂ dwadzieĂcia minut. Nagle zauwaĝyïem, ĝe tuĝ obok caïej kolejki przemknÚïa kobieta w eleganckiej gar- sonce i z bagaĝem podrÚcznym w rÚce. Skierowaïa siÚ na prawo od straĝników, przystanÚïa na chwilÚ, po czym zaczÚïa dalej przebijaÊ siÚ w stronÚ bramek. 12 x VINCE POSCENTE Kiedy zrozumiaïem, na co zgodziïa siÚ ta kobieta, by za- oszczÚdziÊ zaledwie dwadzieĂcia minut, zrozumiaïem, ĝe na- sza potrzeba szybkoĂci staïa siÚ tak rozbudowana, iĝ w celu jej zaspokojenia jesteĂmy gotowi na naprawdÚ olbrzymie po- ĂwiÚcenia. UĂwiadomiïem sobie, ĝe szybkoĂÊ to podstawowy wyznacznik naszych czasów — ĝe nie jest to zaledwie chwi- lowa obsesja na punkcie szybkoĂci, lecz rewolucja postÚpujÈca w coraz wiÚkszym tempie. Kobieta z lotniska w Orlando zarejestrowaïa siÚ w spe- cjalnym programie lotów, który pozwala identyfikowaÊ ludzi na podstawie ich danych biometrycznych (technologia ska- nowania ludzkiego ciaïa). Zapewne nie wszyscy w peïni ro- zumiejÈ koncepcjÚ wykorzystywania danych biometrycznych, ale wiÚkszoĂÊ z nas zapewne zetknÚïa siÚ kiedyĂ z koncepcjÈ identyfikacji osób na podstawie analizy gïosu, budowy siat- kówki oka czy rysów twarzy. James Bond, Anioïki Charliego i inni bohaterowie filmowi zapoznali nas z technikami ska- nowania danych biometrycznych. W rzeczywistoĂci jednak sytuacja wyglÈda inaczej niĝ w filmach — kwestie bezpieczeñ- stwa i obawy o ludzkÈ prywatnoĂÊ spowodowaïy, ĝe dane bio- metryczne nigdy nie weszïy do powszechnego uĝytku. 90 procent obywateli Stanów Zjednoczonych jest zdania, ĝe naleĝy opracowywaÊ zabezpieczenia przed naduĝyciami zwiÈzanymi z nieuprawnionym wykorzystywaniem biome- trycznych danych identyfikacyjnych1. Ludzie obawiajÈ siÚ, ĝe nieuprawnione wykorzystywanie danych biometrycznych sta- nowi zagroĝenie zarówno dla bezpieczeñstwa narodowego, 1 Jane Black, Toward a Biometrics Bill of Rights, „Business Week Online”, 2002, 7 listopada, www.businessweek.com/technology/ ´content/nov2002/tc2002117_8617.htm. ERA PO¥PIECHU, CZYLI DZISIEJSZE ZABIEGANE CZASY x 13 jak i dla osobistej prywatnoĂci. Technologia ta pozwala prze- cieĝ zidentyfikowaÊ kaĝdego czïowieka na podstawie nie- zmiennych danych biologicznych, które moĝna przechowy- waÊ. Dowolna osoba, która uzyska dostÚp do tych danych, bÚdzie mogïa siÚ z nimi zapoznaÊ, a nawet skopiowaÊ najbar- dziej osobiste szczegóïy budowy naszego ciaïa. Co siÚ stanie, jeĝeli tego rodzaju informacje wpadnÈ w niepowoïane rÚce? Czy moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe do naszych drzwi zapuka policja z zamiarem aresztowania nas za dokonanie przestÚpstwa, którego dokonaï ktoĂ, kto ukradï nasze odciski palców? Czy organizacje terrorystyczne mogÈ wykorzystywaÊ kradzione dane biometryczne do przerzucania swoich czïonków przez granice kolejnych pañstw? Technologia skanowania danych biometrycznych umoĝliwia nie tylko obserwowanie i weryfi- kacjÚ, ale takĝe kradzieĝ szczegóïowych informacji na temat budowy naszych ciaï. Jak wiele naszych osobistych danych jesteĂmy gotowi udostÚpniÊ, skoro musimy liczyÊ siÚ z ich nieuprawnionym uĝyciem? Pomimo toczÈcej siÚ debaty w 2005 roku firma Verified Identity Pass rozpoczÚïa na MiÚdzynarodowym Lotnisku w Orlando testy swojego programu identyfikacji danych bio- metrycznych Clear. Nagle wszystkie obawy zwiÈzane z bez- pieczeñstwem i prywatnoĂciÈ przestaïy siÚ liczyÊ, bo firma VIP zaoferowaïa podróĝnym moĝliwoĂÊ szybszego przemiesz- czania siÚ. Czïonkowie programu Clear czekajÈ w kolejce na lotnisku w Orlando najwyĝej przez 3 minuty, podczas gdy inni pasaĝerowie czekajÈ nawet 32 minuty2. Wspomniane trzy 2 Fly Through Security, „Kiplinger’s Personal Finance”, czerwiec 2006, s. 20. 14 x VINCE POSCENTE ERA PO¥PIECHU, CZYLI DZISIEJSZE ZABIEGANE CZASY x 15 minuty to naprawdÚ maksimum — firma VIP informuje, ĝe przeciÚtny czas oczekiwania dla czïonków programu Clear wynosi zaledwie cztery sekundy. Proces rejestracji w programie nie jest jednak ani wygod- ny, ani tani, pociÈga teĝ za sobÈ ryzyko zwiÈzane z udostÚp- nieniem swoich najbardziej prywatnych danych. Zanim wnio- sek zostanie wysïany do UrzÚdu Bezpieczeñstwa Transportu (Transportation Security Administration, TSA), który doko- nuje oceny zagroĝenia, jakie potencjalnie stwarza kandydat na czïonka programu, zainteresowany musi poddaÊ siÚ oce- nie Ărodowiska, z którego siÚ wywodzi, wnieĂÊ rocznÈ opïatÚ w wysokoĂci okoïo stu dolarów, zïoĝyÊ dziesiÚÊ odcisków palców i pozwoliÊ zeskanowaÊ sobie siatkówkÚ oka3. Jak siÚ okazuje, ani dodatkowe koszty, ani potencjalne ograniczenie wïasnej prywatnoĂci, ani dokuczliwoĂÊ procesu rejestracji, ani nawet paranoiczny fakt zaistnienia w aktach TSA nie powstrzymujÈ ludzi od dÈĝenia do przyspieszenia swojego ĝycia. Wydaje siÚ, ĝe jesteĂmy gotowi znosiÊ wszel- kie niewygody, ĝeby tylko móc dziaïaÊ szybciej. Na poczÈtku 2007 roku w programie Clear zarejestrowanych byïo ponad 45 tysiÚcy obywateli Stanów Zjednoczonych, a TSA zaapro- bowaïa rozszerzenie funkcjonowania programu na dwadzie- Ăcia lotnisk4. StojÈc w kolejce do bramki bezpieczeñstwa na lotnisku w Orlando, na wïasne oczy widziaïem, jak szybkoĂÊ pokonuje prywatnoĂÊ, koszty, wygodÚ, a nawet strach. W tygodniku „The Economist” podsumowano tÚ sytuacjÚ takimi oto sïowami: „Dla wielu osób posïugiwanie siÚ danymi biometrycznymi jest symbolem spoïeczeñstwa pozostajÈcego 3 Ibidem. 4 Dane firmy Verified Identity Pass, „Clear Facts”. 16 x VINCE POSCENTE pod caïkowitym nadzorem Wielkiego Brata. Wystarczy jednak powiedzieÊ ludziom, ĝe mogÈ zaoszczÚdziÊ kilka sekund, a rzucÈ siÚ na to caïe miliony”5. SZYBKI FAKT Program Clear jest obecnie dostÚpny na lot- niskach w San Jose, Indianapolis, Cincinnati, w terminalach 1. i 4. oraz w terminalu nr 7 British Airways na nowojorskim lotnisku JFK, w terminalu B lotniska w Newark oraz na lotnisku w Toronto. Aktualna lista lotnisk ob- jÚtych programem jest dostÚpna na stronie www.flyclear.com. x x x JesteĂmy gotowi na znaczne poĂwiÚcenia, byle tylko móc ĝyÊ szybciej, poniewaĝ wspóïczesne spoïeczeñstwo ma nowe prio- rytety i nowe oczekiwania. Wspólnie stworzyliĂmy kulturÚ, w której ĝycie toczy siÚ 24 godziny na dobÚ, w której ludzie nie potrafiÈ oderwaÊ siÚ od swoich kieszonkowych urzÈdzeñ BlackBerry i w której wszystko dzieje siÚ coraz szybciej i szyb- ciej. Ta nowa kultura zmienia naszÈ pracÚ, ksztaït stosunków miÚdzyludzkich i zasady komunikacji — sïowem: caïe ĝycie. 5 Biometrics Gets Down to Business, „The Economist”, 2006, 2 grudnia, s. 21 – 22. ERA PO¥PIECHU, CZYLI DZISIEJSZE ZABIEGANE CZASY x 17 Inne czynniki decydujÈ teraz o tym, ĝe dana osoba odnosi sukces, a firma utrzymuje siÚ na rynku. CoĂ innego zaczyna siÚ liczyÊ, jeĝeli chodzi o podstawowe ludzkie doĂwiadczenia. SZYBKI FAKT UrzÈdzenia BlackBerry staïy siÚ nieoficjalnym symbolem naszej nowej epoki — epoki zdo- minowanej przez szybkoĂÊ. Trzeba mieÊ jednak ĂwiadomoĂÊ, ĝe od tej technologii moĝna siÚ uzaleĝniÊ. Badania wykazaïy, ĝe czÚste rozpra- szanie uwagi na skutek odbierania kolejnych wiadomoĂci e-mail oznacza spadek wydajnoĂci pracy porównywalny z utratÈ 10 punktów IQ. Dla porównania: palenie trawki powoduje zaledwie czteropunktowy spadek ilorazu in- teligencji6. ByÊ moĝe jest to przeraĝajÈce, ale moim zdaniem szyb- koĂÊ ma unikalny potencjaï wzbogacania naszego ĝycia — za- równo na poziomie jednostki, jak i na poziomie organizacji, a nawet na poziomie caïego spoïeczeñstwa. SzybkoĂÊ to krwio- obieg ery informacyjnej, to siïa napÚdowa biznesu, to czynnik, który pozwala ludziom spÚdzaÊ mniej czasu na wykonywaniu bezwartoĂciowych zadañ, a tym samym ofiarowuje im wiÚ- cej czasu na dÈĝenie do najwaĝniejszych ĝyciowych celów. 6 Statistically Speaking, „Computing Canada”, 2005, 17 czer- wca, s. 5. 18 x VINCE POSCENTE Napisaïem tÚ ksiÈĝkÚ, ĝeby przeanalizowaÊ potencjalnie nielogicznÈ hipotezÚ, zgodnie z którÈ opanowanie szybkoĂci pozwoli nam nie tylko ĝyÊ jeszcze szybciej, lecz równieĝ zmniejszyÊ odczuwany stres, wygospodarowaÊ wiÚcej wolnego czasu i odnaleěÊ równowagÚ. Staraïem siÚ zbadaÊ rolÚ, jakÈ szybkoĂÊ peïni w biznesie oraz w ĝyciu poszczególnych ludzi. Chciaïbym równieĝ zaproponowaÊ nowy punkt widzenia, zgodnie z którym szybkoĂÊ moĝe byÊ dla nas potÚĝnym sprzy- mierzeñcem, zarówno w ĝyciu osobistym, jak i zawodowym. OpiszÚ w tej ksiÈĝce cztery modele behawioralne — Odrzu- towce, Rakiety, Sterowce i Balony — charakteryzujÈce nasze umiejÚtnoĂci radzenia sobie z szybkoĂciÈ. PrzedstawiÚ rów- nieĝ wskazówki, które pozwolÈ wykorzystaÊ fenomen szybko- Ăci w sposób korzystny dla siebie i pokonaÊ efekty uboczne zwiÈzane z ĝyciem w epoce szybkoĂci, takie jak zakïócenia na linii ĝycie osobiste – ĝycie zawodowe czy trudnoĂci z opano- waniem natïoku informacji. ZaprezentujÚ historie i opisy przypadków dotyczÈce róĝnorodnych przejawów oddziaïywa- nia szybkoĂci na nasze ĝycie osobiste i zawodowe. PiszÈc tÚ ksiÈĝkÚ, myĂlaïem jednak takĝe i o tym, by jej lektura byïa dla Czytelnika formÈ rozrywki. Z wielu wzglÚdów Epoka szybkoĂci jest ksiÈĝkÈ wizjoner- skÈ, inspirujÈcÈ do spojrzenia na szybkoĂÊ z nowego punktu widzenia, który pozwoli odnaleěÊ siÚ w nowych, szybszych czasach. Sformuïowane w tej ksiÈĝce wnioski majÈ jednak wymiar praktyczny — ich zastosowanie pozwala naprawdÚ odmieniÊ ĝycie osobiste i zawodowe. Jedyne, czego trzeba, aby ten cel osiÈgnÈÊ, to otwarty umysï i gotowoĂÊ do zgïÚbia- nia wiedzy o samym sobie. CzytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ, naleĝy siÚ przez caïy czas zastanawiaÊ, w jaki sposób moĝna wykorzystaÊ ERA PO¥PIECHU, CZYLI DZISIEJSZE ZABIEGANE CZASY x 19 zawarte w niej informacje w domu i w pracy, i w jaki sposób doprowadziÊ do tego, by szybkoĂÊ dziaïaïa na naszÈ korzyĂÊ i umoĝliwiaïa nam sprawniejsze osiÈganie wyznaczonych celów. Musimy mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe szybkoĂÊ nie jest wy- ïÈcznie czymĂ, co musimy zaakceptowaÊ i z czym musimy sobie poradziÊ — szybkoĂÊ jest równieĝ czymĂ, czego despe- racko pragniemy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Era pośpiechu, czyli dzisiejsze zabiegane czasy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: