Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 002934 20668110 na godz. na dobę w sumie
Español jurídico. Prawniczy język hiszpański - ebook/pdf
Español jurídico. Prawniczy język hiszpański - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 377
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8128-690-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Español jurídico to książka do nauki prawniczego języka hiszpańskiego.

Publikacja prezentuje terminologię prawną na podstawie hiszpańskich przepisów z poszczególnych dziedzin prawa oraz zawiera praktyczne ćwiczenia pozwalające usystematyzować i utrwalić słownictwo.

Książka podzielona jest na 8 tematycznych rozdziałów według głównych dziedzin prawa:

Na każdy rozdział składa się:

Ostatni, 9 rozdział zawiera autorskie ćwiczenia zbiorcze uwzględniające słownictwo ze wszystkich prezentowanych w publikacji dziedzin prawa. Rozwiązanie tych zadań pozwala raz jeszcze, całościowo przećwiczyć znajomość terminologii prawniczej.

Español jurídico jest książką skierowaną do studentów filologii hiszpańskiej oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie słownictwa specjalistycznego, studentów prawa posługujących się językiem hiszpańskim, jak i dla wszystkich pasjonatów tego języka, którzy chcą się nim posługiwać na coraz wyższym poziomie.

Publikacja może wydać się interesująca również dla wykładowców i nauczycieli języka hiszpańskiego, w szczególności tych prowadzących zajęcia z tłumaczeń, kursy terminologii prawniczej lub biznesowej. Może ona także stanowić cenne wsparcie dla dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Parte 1 InTRoDUCCIón WProWaDzenie El derecho constitucional es el conjunto de normas legales que definen los principios generales del sistema de go- bierno de un Estado, determinan la estructura, las competencias y las relaciones mutuas entre los principales órganos estatales, y establecen los derechos, las libertades y las obligaciones básicos del individuo. Gracias a las normas del derecho constitucional sabemos cómo está organizado el Estado en que vivimos, a quién pertenece el poder, cuáles son las reglas de su ejercicio, qué derechos y deberes tenemos como ciudadanos. La constitución es el acto jurídico básico del derecho constitucional. Es fuente superior del derecho y todos los demás actos normativos deben concordar con ella. Actualmente en Polonia sigue vigente la Constitución de la República de Polonia de 2 de abril de 1997 y en España la Constitución Española de 29 de diciembre de 1978. ■ ■ ■ Prawo konstytucyjne to zespół norm prawnych, które definiują ogólne zasady ustroju państwowego, określają strukturę, zakres kompetencji, a także wzajemne relacje między naczelnymi organami państwa oraz wyznaczają podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki. To właśnie dzięki normom prawa konstytucyjnego wiemy jak zorganizowane jest państwo w którym żyjemy, do kogo należy władza, jakie są zasady jej sprawowania, jakie mamy prawa oraz obowiązki jako obywatele. Podstawowym aktem prawnym prawa konstytucyjnego jest konstytucja. Jest ona najwyższym źródłem prawa i wszyst- kie inne akty normatywne muszą być z nią zgodne. Aktualnie w Polsce obowiązuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. a w Hiszpanii Konstytucja Hiszpanii z 29 grudnia 1978 r. Unidad 1. Derecho constitucional • Prawo konstytucyjne 17 Parte 2 ConSTITUCIón ESPañola, 1978 konSTyTUCja HISzPanII, 1978 TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. la Constitución el título preliminar el Estado el Estado social el Estado democrático el Derecho el Estado democrático de Derecho propugnar los valores superiores el ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad el pluralismo político la soberanía nacional el pueblo español el poder los poderes del Estado la forma política el Estado español la Monarquía parlamentaria Konstytucja tytuł wstępny państwo państwo społeczne państwo demokratyczne prawo demokratyczne państwo prawne bronić /ochraniać najwyższe wartości porządek prawny wolność sprawiedliwość równość pluralizm polityczny suwerenność narodowa / suwerenność narodu naród hiszpański władza władze państwa ustrój polityczny państwo hiszpańskie monarchia parlamentarna Artículo 2 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. la Constitución la indisoluble unidad la nación española la patria común la patria indivisible los españoles Konstytucja nierozerwalna jedność naród hiszpański wspólna ojczyzna niepodzielna ojczyzna Hiszpanie Unidad 1. Derecho constitucional • Prawo konstytucyjne 19 reconocer garantizar el derecho la autonomía el derecho a la autonomía la nacionalidad la solidaridad uznawać gwarantować / zapewniać prawo autonomia prawo do autonomii narodowość solidarność Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. el ciudadano el poder público la Constitución estar sujeto a la Constitución el ordenamiento jurídico obywatel władza publiczna Konstytucja podlegać Konstytucji porządek prawny DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES TÍTULO I  1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la perso- nalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Artículo 10 el derecho el deber el derecho fundamental el deber fundamental los derechos y deberes fundamentales la dignidad de la persona el derecho inviolable el derecho inherente el libre desarrollo de la personalidad la ley el respeto a la ley el respeto a los derechos de los demás el orden político la paz social prawo powinność / obowiązek podstawowe prawo podstawowy obowiązek podstawowe prawa i obowiązki godność osoby ludzkiej / godność człowieka prawo nienaruszalne prawo przynależne swobodny rozwój osobowości prawo / ustawa poszanowanie prawa poszanowanie praw innych porządek polityczny pokój społeczny / spokój społeczny / porządek społeczny / ład społeczny CAPÍTULO PRIMERO DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS Artículo 11 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. el español el extranjero 20 Hiszpan cudzoziemiec Español jurídico • Anna Arczewska la nacionalidad adquirir la nacionalidad conservar la nacionalidad perder la nacionalidad la ley de acuerdo con lo establecido por la ley el español de origen privar de la nacionalidad narodowość / obywatelstwo (Konstytucja Hiszpanii operuje jedynie pojęciem „nacionalidad”) nabyć obywatelstwo zachować obywatelstwo stracić obywatelstwo prawo / ustawa zgodnie z prawem Hiszpan z pochodzenia pozbawić obywatelstwa Artículo 12 Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. mayor de edad ser mayor de edad pełnoletni być pełnoletnim Artículo 13 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de re- ciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del de- recho de asilo en España. la extradición conceder la extradición el cumplimiento el tratado en cumplimiento de un tratado la ley el principio el principio de reciprocidad atendiendo al principio de reciprocidad el delito el delito político el acto de terrorismo la ley establece los términos el ciudadano el apátrida el derecho el asilo el derecho de asilo gozar del derecho de asilo ekstradycja zezwalać na ekstradycję wykonanie / spełnienie traktat / umowa na podstawie umowy / wykonując umowę prawo / ustawa zasada zasada wzajemności z uwzględnieniem zasady wzajemności przestępstwo przestępstwo polityczne akt terroryzmu ustawa stanowi / ustawa określa warunki / zasady obywatel apatryda / bezpaństwowiec prawo azyl prawo azylu korzystać z prawa azylu CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS Y LIBERTADES Artículo 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Unidad 1. Derecho constitucional • Prawo konstytucyjne 21 el derecho la libertad los derechos y libertades la ley ser igual ante la ley la discriminación la discriminación por razón de nacimiento la discriminación por razón de raza la discriminación por razón de sexo la discriminación por razón de religión la discriminación por razón de opinión la discriminación por razón de cualquier otra condición o circunstancia personal o social prawo wolność prawa i wolności prawo / ustawa być równym wobec prawa dyskryminacja dyskryminacja ze względu na pochodzenie dyskryminacja ze względu na rasę dyskryminacja ze względu na płeć dyskryminacja ze względu na religię dyskryminacja ze względu na przekonania dyskryminacja ze względu na inną sytuację lub okoliczność osobistą lub społeczną DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS SECCIÓN 1.a Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 15 el derecho los derechos fundamentales la libertad las libertades públicas el derecho a la vida el derecho a la integridad física y moral someter a tortura la pena someter a penas someter a tratos inhumanos o degradantes la pena de muerte abolir la pena de muerte disponer la ley la ley penal las leyes penales militares prawo podstawowe prawa wolność wolności publiczne / wolności obywatelskie prawo do życia prawo do integralności fizycznej i moralnej poddawać torturom kara poddawać karom poddawać nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu kara śmierci znieść karę śmierci zarządzać / postanawiać prawo / ustawa prawo karne / ustawa karna prawo karne wojskowe / ustawy karne wojskowe 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limi- tación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Artículo 16 garantizar la libertad la libertad ideológica la libertad religiosa la libertad de culto el individuo la comunidad la limitación el orden público el mantenimiento del orden público gwarantować / zapewniać wolność wolność światopoglądowa wolność religijna wolność wyznania jednostka wspólnota ograniczenie porządek publiczny utrzymanie porządku publicznego 22 Español jurídico • Anna Arczewska la ley protegido por la ley prawo / ustawa chroniony przez prawo Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las ave- riguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición ju- dicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. el derecho la libertad el derecho a la libertad el derecho a la seguridad privar de la libertad el artículo con la observancia de lo establecido en este prawo wolność prawo do wolności prawo do bezpieczeństwa pozbawiać wolności artykuł przestrzegając postanowień niniejszego artykułu artículo la ley previsto en la ley la detención la detención preventiva la averiguación el hecho el esclarecimiento de los hechos las averiguaciones tendentes prawo / ustawa przewidziany przez prawo / przewidziany w ustawie zatrzymanie / aresztowanie zatrzymanie prewencyjne sprawdzanie / badanie / dochodzenie fakt / czyn / zdarzenie wyjaśnienie faktów czynności dochodzeniowo-śledcze mające na celu wyjaśnienie al esclarecimiento de los hechos el plazo en el plazo máximo de el detenido poner en libertad la autoridad la autoridad judicial poner a disposición de la autoridad judicial faktów termin / okres w maksymalnym terminie zatrzymany zwolnić / uwolnić władza / organ władzy władza sądownicza / organ władzy sądowniczej przekazać do dyspozycji władzy sądowniczej / organu informar de los derechos declarar obligar a declarar garantizar el abogado la asistencia de abogado las diligencias las diligencias policiales las diligencias judiciales los términos en los términos que la ley establezca el procedimiento sądowego pouczyć o prawach zeznawać / oświadczać zmuszać do złożenia zeznań gwarantować / zapewniać adwokat pomoc adwokata czynności czynności policyjne czynności sądowe warunki / zasady na zasadach określonych przez prawo / ustawę postępowanie / procedura Unidad 1. Derecho constitucional • Prawo konstytucyjne 23 el procedimiento de «habeas corpus» ilegalmente detenido ilegalmente la prisión provisional el plazo máximo de duración de la prisión provisional sądowa kontrola legalności zatrzymania (postępowanie, którego przedmiotem jest sądowa kontrola legalności zatrzymania poprzez postawienie zatrzymanego przed sądem, który dokonuje oceny zasadności zatrzymania) bezprawnie / nielegalnie bezprawnie zatrzymany / bezprawnie aresztowany tymczasowe aresztowanie maksymalny czas trwania tymczasowego aresztowania Artículo 18 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. garantizar el derecho el derecho al honor el derecho a la intimidad personal el derecho a la intimidad familiar el derecho a la propia imagen el domicilio inviolable el registro el consentimiento el titular la resolución judicial el delito el flagrante delito salvo en caso de flagrante delito el secreto de las comunicaciones gwarantować / zapewniać prawo prawo do czci prawo do poszanowania życia osobistego prawo do poszanowania życia rodzinnego prawo do własnego wizerunku miejsce zamieszkania / dom / mieszkanie/ siedziba nienaruszalny / nietykalny tu: rewizja / przeszukanie zgoda właściciel / posiadacz postanowienie sądu przestępstwo ujęcie na gorącym uczynku przestępstwa / przestępstwo wykryte w trakcie jego popełniania z wyjątkiem ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa tajemnica komunikowania się / tajemnica korespondencji Artículo 19 Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. el derecho la residencia el derecho a elegir libremente la residencia el derecho a circular libremente por prawo miejsce zamieszkania prawo do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania prawo do swobodnego poruszania się po terytorium el territorio nacional państwowym Artículo 21 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autori- zación previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 24 Español jurídico • Anna Arczewska reconocer el derecho la reunión el derecho de reunión pacífica y sin armas el ejercicio de este derecho la autorización la autorización previa la manifestación la autoridad dar comunicación previa a la autoridad prohibir la reunión el orden público la alteración del orden público cuando existan razones fundadas de alteración del orden público los bienes con peligro para personas o bienes uznawać prawo zgromadzenie / zebranie / posiedzenie prawo do pokojowych zgromadzeń bez broni wykonywanie tego prawa upoważnienie / pozwolenie / zezwolenie uprzednie zezwolenie manifestacja władza / organ władzy zawiadomić uprzednio władze zakazać zgromadzenia porządek publiczny zakłócenie porządku publicznego w przypadku uzasadnionych obaw zakłócenia porządku publicznego dobra / majątek / mienie stwarzając zagrożenie dla osób lub mienia 1. Se reconoce el derecho de asociación. reconocer el derecho el derecho de asociación Artículo 22 uznawać prawo prawo do zrzeszania się Artículo 25 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no cons- tituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. condenar sancionar la acción la omisión el delito la falta la infracción la infracción administrativa la legislación vigente la legislación vigente skazywać karać działanie zaniechanie przestępstwo wykroczenie naruszenie prawa, reguł naruszenie przepisów prawa administracyjnego ustawodawstwo / prawodawstwo obowiązujący / ważny / prawomocny obowiązujące ustawodawstwo 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Artículo 27 el derecho el derecho a la educación reconocer la libertad la libertad de enseñanza prawo prawo do nauki uznawać wolność wolność nauczania Unidad 1. Derecho constitucional • Prawo konstytucyjne 25 Artículo 28 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculia- ridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. el derecho el derecho a sindicarse la ley limitar exceptuar el ejercicio de un derecho el funcionario público la libertad sindical el sindicato el derecho a fundar sindicatos el derecho a afiliarse a un sindicato la confederación la organización sindical internacional formar confederaciones fundar organizaciones sindicales internacionales reconocer la huelga el derecho a la huelga el trabajador la ley regula la garantía establecer las garantías prawo prawo do zrzeszania się w związki zawodowe prawo / ustawa ograniczać wykluczać / wyłączać wykonywanie prawa urzędnik państwowy wolność związkowa / wolność zrzeszania się w związki zawodowe związek zawodowy prawo tworzenia związków zawodowych prawo wstępowania do związku zawodowego konfederacja międzynarodowa organizacja związkowa tworzyć konfederacje zakładać międzynarodowe organizacje związkowe uznawać strajk prawo do strajku pracownik ustawa reguluje gwarancja ustanawiać gwarancje DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS SECCIÓN 2.a Artículo 30 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. el derecho el deber el ciudadano los derechos y deberes de los ciudadanos la ley la ley fija la obligación las obligaciones militares prawo powinność / obowiązek obywatel prawa i obowiązki obywateli prawo / ustawa ustawa ustanawia obowiązek / zobowiązanie obowiązki wojskowe 26 Español jurídico • Anna Arczewska la ley regula la garantía las debidas garantías la objeción de conciencia ustawa reguluje gwarancja należyte gwarancje prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem (np. odmowa odbycia obowiązkowej służby wojskowej z powodów religijnych, moralnych lub etycznych) el servicio militar obligatorio la exención del servicio militar obligatorio obowiązkowa służba wojskowa zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej służby imponer la prestación la prestación social sustitutoria wojskowej nakładać świadczenie świadczenie zastępcze na rzecz społeczeństwa Artículo 33 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. reconocer el derecho la propiedad el derecho a la propiedad privada la herencia el derecho a la herencia privar los bienes privar de los bienes privar de los derechos por causa justificada la utilidad pública el interés social la indemnización de conformidad con la ley de conformidad con lo dispuesto por las leyes uznawać prawo własność prawo do własności prywatnej spadek / dziedziczenie prawo do dziedziczenia pozbawiać dobra / majątek / mienie pozbawiać dóbr pozbawiać praw z uzasadnionej przyczyny użyteczność publiczna interes społeczny odszkodowanie zgodnie z prawo / ustawa zgodnie z prawem / zgodnie z przepisami prawa 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su fa- milia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Artículo 35 el deber el deber de trabajar el derecho el derecho al trabajo el derecho a la libre elección de profesión u oficio el derecho a la promoción el derecho a la remuneración la discriminación por razón de sexo powinność / obowiązek obowiązek pracy prawo prawo do pracy prawo do swobodnego wyboru zawodu lub zajęcia prawo do awansu prawo do wynagrodzenia dyskryminacja ze względu na płeć Unidad 1. Derecho constitucional • Prawo konstytucyjne 27 Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Artículo 38 reconocer la libertad la empresa la libertad de empresa la economía el mercado la economía de mercado el poder público garantizar uznawać wolność przedsiębiorstwo / firma wolność prowadzenia działalności gospodarczej gospodarka / ekonomia rynek gospodarka rynkowa władza publiczna gwarantować / zapewniać TÍTULO II DE LA CORONA Artículo 56 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el ar- tículo 65, 2. la Corona el Rey el Estado el jefe del Estado la representación el Estado español las relaciones internacionales las funciones ejercer las funciones atribuir las funciones la Constitución las leyes inviolable la responsabilidad no estar sujeto a responsabilidad el acto refrendar el artículo la validez carecer de validez el refrendo korona / królestwo / monarchia król państwo szef państwa reprezentacja / przedstawicielstwo państwo hiszpańskie stosunki międzynarodowe funkcje sprawować funkcje przypisywać funkcje / przydzielać funkcje / zadania Konstytucja prawo / ustawy nietykalny / nienaruszalny odpowiedzialność nie podlegać odpowiedzialności czyn / działanie / akt kontrasygnować (składać pod dokumentem drugi podpis, by dokument ten stał się prawomocny) artykuł ważność / prawomocność / moc prawna być nieważnym / nie mieć mocy prawnej kontrasygnata (dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę w celu uprawomocnienia go, przenoszące odpowiedzialność polityczną i prawną na dodatkowo podpisującego) salvo lo dispuesto en el artículo z zastrzeżeniem postanowień artykułu 28 Español jurídico • Anna Arczewska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Español jurídico. Prawniczy język hiszpański
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: