Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002749 22443611 na godz. na dobę w sumie
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili. Wydanie II rozszerzone - książka
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili. Wydanie II rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6530-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> komunikacja międzyludzka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tajemne prawa sympatii - daj się polubić!

Umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów z innymi i przebywanie w otoczeniu życzliwych ludzi to rzeczy szalenie istotne dla jakości naszego życia. Tylko w bezpiecznym, pełnym pozytywnych emocji otoczeniu możemy w pełni rozwinąć swoje zdolności, wykorzystać potencjał, osiągnąć spokój ducha i harmonię. Jednak zyskiwanie powszechnej sympatii to sztuka, która nie każdemu się udaje. Jeśli chcesz dołączyć do grona szczęśliwców mających wokół siebie mnóstwo wiernych przyjaciół, dobrych kolegów i uczynnych znajomych, pora zmienić front i zacząć działać na swoją korzyść. Pomoże Ci w tym nowe wydanie książki Agnieszki Ornatowskiej. Znajdziesz tu wszystkie powody, dla których czasem można, a nawet należy posłużyć się niewinną manipulacją. Sprawdzisz, co przyciąga do Ciebie innych ludzi. Nauczysz się zmieniać świat wokół siebie w taki sposób, by inni czuli się z Tobą lekko i radośnie. Poznasz istotne sekrety komunikacji werbalnej i niewerbalnej - odkryjesz, co zniechęca, a co zachęca do kontaktów z Tobą. Dowiesz się także, jak pielęgnować przyjaźń, by nigdy się nie skończyła, i poczytasz o najbardziej lubianych ludziach. A wisienką na torcie będzie zapis pewnego seansu hipnotycznego... Czytaj i zmieniaj świat!

Jeżeli:

Żyj pięknie i słonecznie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?manip2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6530-3 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp do wydania drugiego ...........................................5 Wprowadzenie. Dlaczego manipulacja moĝe byÊ etyczna? ....................7 1. Co sprawia, ĝe uwaĝasz kogoĂ za sympatycznÈ osobÚ? ............................................................................17 2. Jak staÊ siÚ osobÈ lubianÈ? ............................................39 3. Jak sprawiÊ, ĝeby Twój Ăwiat byï przyjaznym miejscem? ......................................................................69 4. Komunikacja niewerbalna — jak sprawiÊ, ĝeby ktoĂ zaczÈï uwaĝaÊ CiÚ za osobÚ sympatycznÈ? ............81 5. Co robiÊ dalej, ĝeby ludzie naprawdÚ CiÚ lubili? .......95 6. Jak mówiÊ, ĝeby inni CiÚ rozumieli i polubili? .........109 7. Jak utrzymaÊ przyjaěñ? ...............................................119 8. Sekrety najbardziej lubianych ludzi ..........................133 9. Podróĝ w Ăwiat wyobraěni po sïonecznej stronie .....139 Kup książkęPoleć książkę 38 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A Kup książkęPoleć książkę 2 Jak staÊ siÚ osobÈ lubianÈ? W iesz juĝ, co teoretycznie sprawia, ĝe ktoĂ jest osobÈ sympatycznÈ — z tej czÚĂci ksiÈĝki dowiesz siÚ, jak Ty moĝesz staÊ siÚ takÈ wïaĂnie osobÈ. BÚdÚ prosiïa CiÚ o wykonywanie Êwiczeñ, zaglÈdanie w gïÈb swojej duszy, przemyĂlenia — bÚdzie to wymagaïo od Ciebie trochÚ wysiïku i niektóre z Twoich myĂli mogÈ Ci siÚ nie spodobaÊ, ale gdyby moĝna byïo sobie wyobraziÊ wszystkie korzyĂci pïynÈce z tego, ĝe ĝyjesz w Ăwiecie jako ktoĂ naprawdÚ sym- patyczny, to co by Ci naprawdÚ siÚ w tym podobaïo? PomyĂl tylko, jak wtedy wyglÈdaïoby Twoje ĝycie, jak dobrze moĝna by siÚ czuÊ kaĝdego dnia? Czy to wszystko warte jest tych kilku chwil wysiïku? OczywiĂcie moĝesz uznaÊ, ĝe wystarczy przeczytaÊ, ale z tym jest jak z kaĝdym doĂwiadczeniem: moĝesz tylko patrzyÊ na swojÈ ulubionÈ potrawÚ i czuÊ, jak Kup książkęPoleć książkę 40 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A Ci pïynie Ălinka i robisz siÚ gïodny, albo moĝesz jÈ po prostu zjeĂÊ, rozkoszujÈc siÚ kaĝdym kÚsem i odczuwajÈc przy- jemnoĂÊ - Zatem zaczynamy — ĝyczÚ Ci pysznej zabawy! 1. Jak polubiÊ samego siebie? Na poczÈtek chciaïabym Ci zaproponowaÊ maïe Êwiczenie. PomyĂl przez chwilÚ o tym, jakÈ jesteĂ osobÈ, i wypisz poniĝej te swoje cechy, które u siebie lubisz: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. A teraz wyobraě sobie, ĝe jesteĂ kimĂ, kto CiÚ kocha (ktoĂ z rodziny, partner czy przyjaciel), i wypisz poniĝej te cechy, które on by w Tobie lubiï najbardziej: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Kup książkęPoleć książkę Jak staÊ siÚ osobÈ lubianÈ? 41 A teraz popatrz na siebie jak obserwator, z boku, i zasta- nów siÚ, jakie on by w Tobie cechy mógï polubiÊ? I wypisz je tutaj: ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Czy to wszystko? Czy jeszcze coĂ moĝesz dopisaÊ do tej listy? Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ zastanawiaÊ siÚ nad sobÈ w ten sposób. Jaka osoba teraz pojawia siÚ przed TobÈ (i w Tobie), gdy juĝ uĂwiadamiasz sobie, ĝe niÈ jesteĂ? Czy juĝ teraz moĝesz naprawdÚ siÚ polubiÊ? Jak moĝesz siÚ zachowywaÊ, ĝeby te cechy staïy siÚ jeszcze bardziej wyraěne w Twoim zachowaniu? Na przykïad osoba uprzejma pierwsza mówi „dzieñ dobry” swoim znajomym; pomaga, jeĝeli jest tylko taka okazja; moĝe na przykïad raz w tygodniu dzwoniÊ do swoich bliskich, ĝeby siÚ dowiedzieÊ, co u nich sïychaÊ; moĝe zaprzyjaěniÊ siÚ z jakÈĂ sÈsiadkÈ, która potrzebuje wsparcia, a nawet moĝe zaczÈÊ dziaïaÊ w jakiejĂ organizacji charytatywnej. Masz juĝ jakieĂ pomysïy? Moĝesz sobie zrobiÊ plan: jak moĝesz siÚ zachowywaÊ w róĝnych sytuacjach, aby poczuÊ wyraěnie, ĝe masz w sobie te wszystkie cechy. Zapisz to tutaj: Kup książkęPoleć książkę 42 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. A teraz chciaïabym CiÚ poprosiÊ, ĝebyĂ przez siedem kolejnych dni oprócz wprowadzenia w ĝycie tych wszystkich pomysïów chwaliï siebie! Kaĝdy z nas toczy swój wïasny dialog wewnÚtrzny, wiÚc moĝesz to zrobiÊ w myĂlach, ale mów sobie komplementy! Tak czÚsto kaĝdy z nas w myĂlach krytykuje siebie. A gdyby tak nagïoĂniÊ Twój dialog, tak aby mógï go usïyszeÊ Twój najlepszy przyjaciel? Wiesz, co by siÚ staïo? Uciekïby z krzykiem i nigdy juĝ nie odezwaï siÚ do Ciebie sïowem! A Ty sam tak mówisz do siebie. Moĝe wiÚc teraz jest najlepsza chwila, ĝeby zostaÊ swoim najlepszym przyjacielem? Jak bÚdziesz siÚ czuÊ, gdy zaczniesz siebie chwaliÊ? I tak jakoĂ zawsze siÚ dzieje, ĝe to, co jest wewnÈtrz Ciebie, staje siÚ TwojÈ rzeczywistoĂciÈ. Wiem, o czym piszÚ, bo sama z mojego wïasnego ĝycia mam dosko- naïy przykïad tego, jak wyobraĝenia i sïowa skierowane do siebie przekïadajÈ siÚ na to, co dzieje siÚ wokóï. Miaïam wielkie szczÚĂcie, ĝe moi rodzice wychowywali mnie bardzo mÈdrze. Nigdy nie kazali mi byÊ idealnÈ uczennicÈ przyno- szÈcÈ same piÈtki (gdy siÚ uczyïam, to jeszcze nie byïo szó- stek i jedynek), za to zawsze mi powtarzali, ĝe jestem inte- ligentnÈ dziewczynkÈ i na pewno sobie poradzÚ. I tak byïo! Kup książkęPoleć książkę Jak staÊ siÚ osobÈ lubianÈ? 43 Chociaĝ nie spÚdzaïam wiÚkszoĂci czasu na nauce, bardzo rzadko zdarzaïo mi siÚ przynosiÊ do domu oceny niedosta- teczne. Najwyraěniej widziaïam efekty tego dziaïania na stu- diach — jak to na psychologii, musiaïam siÚ uczyÊ wielu teorii o tym, jak dziaïa czïowiek; niektóre z nich byïy inte- resujÈce, niektóre zaĂ poznawaïam po to, ĝeby zapomnieÊ je zaraz po egzaminie… W sesji miewaïam ponadto duĝo egza- minów i nie zawsze miaïam czas porzÈdnie siÚ nauczyÊ. Ale zawsze przed egzaminem mówiïam sobie: „Agnieszko, jesteĂ inteligentnÈ dziewczynkÈ i na pewno sobie poradzisz!”. I zdawaïam wszystkie egzaminy w pierwszym podejĂciu! OczywiĂcie, nie zawsze na piÈtki, raz nawet usïyszaïam, ĝe moja wiedza jest jak maïa kropelka, którÈ zamierzam umyÊ caïe okno, ale robiÚ to z takim wdziÚkiem i przekonaniem, ĝe mogÚ dostaÊ ocenÚ dostatecznÈ - Tak to wïaĂnie dziaïa: gdy jesteĂ sam dla siebie sympatyczny i siÚ wspierasz, to wtedy dziaïasz duĝo lepiej i wiÚcej Ci siÚ uda! Dlatego teĝ warto siÚ chwaliÊ! Kaĝdy z nas ma i wady, i zalety, lepsze i gorsze chwile. Niestety wiÚkszoĂÊ z nas najczÚĂciej komentuje w myĂlach te negatywne rzeczy, roztrzÈsajÈc je po stokroÊ. Nasuwa siÚ proste pytanie: po co? Co osiÈgasz dziÚki temu, ĝe siÚ doïu- jesz, krytykujesz i wytykasz sobie bïÚdy? Zamiast tego lepiej siÚ zastanowiÊ, jak w przyszïoĂci uniknÈÊ moĝliwych pomy- ïek, i skupiÊ siÚ na swoich lepszych cechach, zachowaniach i… sukcesach. Bo tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz — kaĝdy z nas ma w gïowie plan tego, jak siÚ bÚdzie zacho- wywaï, ale rzeczywistoĂÊ najczÚĂciej nie pozwala nam wyko- naÊ wszystkiego na 100 — zatem nawet jeĝeli odniesiemy obiektywny sukces, to wewnÈtrz nie jest on peïen, bo nie speïnia w caïoĂci naszych speïnia oczekiwañ… Zastanówmy Kup książkęPoleć książkę 44 E T Y C Z N A M A N I P U L A C J A siÚ chwilkÚ — czy to ma sens? Tego, co minÚïo, i tak nie da siÚ zmieniÊ. Moĝesz to oglÈdaÊ jako niedoskonaïÈ fotografiÚ z przeszïoĂci, skupiajÈc siÚ na jej brakach, albo dostrzec w niej coĂ wartego pochwalenia… Wybór naleĝy do Cie- bie — Twoje wspomnienia mogÈ byÊ albumem peïnym zdjÚÊ, o których lepiej zapomnieÊ, lub tych, do których miïo jest wracaÊ. A przecieĝ wiadomo, ĝe gdy siÚ patrzy na piÚkne zdjÚcie, to siÚ czïowiek od razu lepiej czuje! PamiÚtaj, ĝe nie da siÚ lubiÊ innych, jeĝeli nie lubi siÚ siebie, i jeĝeli masz juĝ za sobÈ pierwszy krok i moĝesz zaczÈÊ dostrzegaÊ w sobie te wszystkie cechy, za które moĝna CiÚ polubiÊ, to teraz czas ugruntowaÊ te zmiany. 2. Metody, które pozwalajÈ skupiaÊ siÚ na swoich zaletach i akceptowaÊ swoje wady PamiÚtasz to, co pisaïam w poprzednim rozdziale o mapie Twojej rzeczywistoĂci? Bardzo czÚsto uĝywam porównania, ĝe kaĝdy z nas ĝyje w swoim wïasnym matriksie, i kiedy juĝ sobie w peïni zdasz z tego sprawÚ, to masz wybór: albo nadal pozwalaÊ innym w peïni kontrolowaÊ TwojÈ rzeczy- wistoĂÊ, albo zaczÈÊ jÈ samemu kreowaÊ. Moĝesz wybraÊ: niebieska lub czerwona piguïka - Jeĝeli chcesz, ĝeby Twoja rzeczywistoĂÊ pozostaïa bez zmian, to pewnie nie wpadïoby Ci do gïowy czytanie tej ksiÈĝki, wiÚc zajmijmy siÚ drugÈ opcjÈ. ¿eby móc zmieniaÊ swój Ăwiat, najpierw dobrze byïoby zmieniÊ zasady, które nim kierujÈ. Teraz zajmujemy siÚ tym, jak tworzyÊ przyjaěñ, wiÚc zajmiemy siÚ tymi reguïami, które rzÈdzÈ w Twoich relacjach z innymi. To znaczy rzÈdziïy do tej pory, bo przecieĝ TY moĝesz decydowaÊ, jakie one bÚdÈ! Jak to zrobiÊ? Bardzo prosto! Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: