Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 003272 22411408 na godz. na dobę w sumie
Etyka protestancka i duch kapitalizmu - ebook/pdf
Etyka protestancka i duch kapitalizmu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2813-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Maxa Webera należy do klasyki badań społecznych. Postawiona w niej teza − że narodziny i trwanie kapitalizmu możemy zrozumieć, odwołując się do jego podstaw etycznych, czyli protestantyzmu − jest do dzisiaj żywa i dyskutowana. Książka stanowi podstawę całej socjologii Webera; z niej wywodzi się jego teoria kapitalizmu, racjonalności, etyki i panowania.

Dorota Lachowska wśród tłumaczy literatury naukowej oraz eseistycznej jest osobą wyjątkowo rzetelną i wybitną − słusznie może uchodzić za wirtuoza przekładu. Podjęła się nowego tłumaczenia książki Webera w przekonaniu, że wierny i dobry przekład jest czytelnikom polskim bardzo potrzebny. Opatrzyła także studium Webera obszernym, erudycyjnym wstępem, wyjaśniając genezę książki, jej znaczenie oraz kreśląc obraz jego recepcji.

Etyka protestancka i duch kapitalizmu to lektura niezbędna w akademickim i nieakademickim świecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nota wydawnicza Etyka protestancka została opublikowana po raz pierwszy, pod tytułem Die protestantische Ethik und der !Geist des Kapitalismus, w „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpoli- tik” 1904, t. XX, z. 1, s. 1–54, a cze˛s´c´ druga, po kilkumiesie˛cz- nym pobycie Webera w Stanach Zjednoczonych, w t. XXI (1905), z. 1, s. 1–110. Jej na nowo opracowana˛ wersje˛ przesłał do wydawnictwa we wrzes´niu 1919 r., korekty całego pierwsze- go tomu Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, kto´ry ukazał sie˛ juz˙ po jego s´mierci, w kon´cu maja 1920 r. Spis rzeczy tego tomu wygla˛da naste˛puja˛co: Vorbemerkung (Słowo wste˛pne), s. 1–16; Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Etyka protestancka i duch kapitalizmu), s. 17–206; Die protestantischen Sekten und der Geist des (Sekty protestanckie i duch kapitalizmu), Kapitalismus s. 207–236; Etyke˛ gospodarcza˛ religii s´wiatowych, s. 237–536, otwiera Wprowadzenie (Einleitung: przekład pod tytułem Etyka gospodarcza religii s´wiatowych zawiera tom, M. Weber, Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk, H. Wandowski, S. Kozyr-Kowalski (red.), Warszawa 1983, s. 111–152); po nim naste˛puje Taoizm i konfucjanizm i Dygresja: Teoria i kierunko´w religijnego odrzucenia s´wiata (przeł. stopni T. Zatorski, Krako´w 2000). Tom drugi stanowi Hinduizm i buddyzm (przeł. G. Sowin´ski, Krako´w 2000), a tom trzeci Staroz˙ytny judaizm (przeł. D. Motak, Krako´w 2000). W niniejszym wydaniu nie podje˛łam pro´by dostosowania przypiso´w do „polskiej normy”. Weber cze˛sto stosował skro´ty 48 Etyka protestancka i duch kapitalizmu tytuło´w i ich elemento´w, nie zawsze podawał miejsce czy rok wydania. Cze˛s´c´ tych danych uzupełnili J. Winckelmann i W.M. Sprondel w Die protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung (Gütersloh 1991, wyd. 8), cze˛s´c´, znikoma˛, dodałam sama. W przypadku angielskich cytato´w biblijnych odwoływałam sie˛ do Authorized Version, czyli King James Version z 1611 r. Polskie przekłady cytato´w biblijnych pochodza˛ z trzech wydan´: z Biblii Tysia˛clecia, wyd. 3, Poznan´-Warszawa 1980; z protes- tanckiej Biblii Gdan´skiej z 1632 r., przełoz˙onej przez D. Mikołajewskiego (Biblija S´wie˛ta, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Londyn 1948), i z „nowego przekładu”: Biblia, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, War- szawa 1979. Wybierałam wersje˛ najbliz˙sza˛ literze i duchowi niemieckiego oryginału, nie zwaz˙aja˛c na jej konfesyjna˛ przynalez˙nos´c´. W przypadku termino´w biblijnych trzymałam sie˛ litery (bo duch zmieniał sie˛). Np. Busse tłumacze˛ jako „pokuta” (Mt 3,2: Biblia Tysia˛clecia, !nawro´c´cie sie˛ ; Biblia Gdan´ska, !pokutujcie ; „nowy przekład”, !upamie˛- tajcie sie˛ ), Reue jako „z˙al”, choc´ moz˙e on tez˙ (w postaci doskonałej) oznaczac´ „skruche˛”. Przekład zaro´wno Abendmahl (Wieczerza Pan´ska), jak i Kommunion (obu tymi terminami posługuje sie˛ Weber, pierwszym najcze˛s´ciej) jako „komunia” nie oznacza oczywis´cie nawia˛zania do jej katolickiej wykładni – przeciwnie: wybrałam go dlatego włas´nie, z˙e przez swa˛ oczywistos´c´ jest najbardziej bezbarwny. Z tej samej racji odwołuje˛ sie˛ tez˙ do skro´to´w tytuło´w ksia˛g biblijnych z Biblii Tysia˛clecia. Jako uzupełnienie przyp. 55 Etyki protestanckiej, dodaje˛ tu przekład w. 11,20–21 Ma˛dros´ci Jezusa Syna Syrachowego z Biblii Gdan´skiej, Gdan´sk 1632: „Trwaj w umowie twojej a ba˛dz´ jej pilen a zestarzej sie˛ w pracy twojej. Nie dziwuj sie˛ sprawom grzeszniko´w ale ufaj w Panu a trwaj w pracy twojej”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Etyka protestancka i duch kapitalizmu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: