Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 026148 24171268 na godz. na dobę w sumie
Europa socjalna - ebook/pdf
Europa socjalna - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788363080389 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> polityka społeczna
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Niniejsza praca zbiorowa jest plonem indywidualnych badań prowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Międzynarodowa i porównawcza polityka społeczna stanowi od dawna, właściwie w całym już blisko 35-letnim okresie istnienia tej placówki, jeden z głównych kierunków aktywności naukowej. Jej pracownicy opublikowali na ten temat liczne książki i artykuły, uczestniczyli w wielu projektach badawczych z udziałem partnerów zagranicznych. Zainteresowanie polityką społeczną, jaka kształtuje się w szerszym otoczeniu międzynarodowym, dotyczy także prowadzonej przez Instytut działalności dydaktycznej, nierzadko na tym polu pionierskiej. Przykładowo, na samym początku lat 90. ubiegłego stulecia IPS UW, jako pierwsza jednostka akademicka w kraju, wprowadził do programu prowadzonych przez siebie studiów kursowe zajęcia z Europejskiej polityki społecznej, przy wsparciu wspólnotowego programu Jean Monnet. W br. została wprowadzona nowa specjalność, pod nazwą międzynarodowa polityka społeczna, na realizowanych przez Instytut dwuletnich studiach magisterskich. Prezentowana książka przedstawia szeroką panoramę zagadnień związanych z europejską i polską polityką społeczną. Naszym zamysłem, jako redaktorów naukowych tomu, było podjęcie w nim trzech zasadniczych wątków tematycznych, co w rezultacie odzwierciedla jego struktura - pogrupowanie autorskich opracowań w trzy główne części. Cześć pierwsza zwraca uwagę na najważniejsze wyzwania, jakie stają dziś przed europejską polityką społeczną. Wprowadzający w tą problematykę tekst Włodzimierz Anioła objaśnia bliżej pojęcie Europy Socjalnej, omawia kluczowe przesłanki rozwoju transnarodowej polityki społecznej, analizuje jej wielopoziomowy charakter oraz podstawowe przeszkody, na jakie natrafia dziś unijna działalność w tej dziedzinie. Jolanta Supińska relacjonuje spory, jakie toczą się w UE na temat kształtu polityki gospodarczej, skupiając się szczególnie na argumentach podnoszonych przez post-Keynesowskich, prospołecznych ekonomistów z tzw. Grupy EuroMemorandum. Cezary Żołędowski i Mariusz Sulkowski prezentują problemy związane z coraz częściej ostatnio kwestionowaną w Europie koncepcją społeczeństwa wielokulturowego, pokazując ograniczenia w promowaniu polityki multikulturalizmu zarówno na szczeblu unijnym, jak i w wybranych krajach członkowskich. Z kolei Maciej Duszczyk koncentruje się na zwięzłej charakterystyce trzech długofalowych strategii i planów gospodarczo-społecznych, nad którymi żywo dyskutowano ostatnio w Unii (Strategia Lizbońska, Strategia Europa 2020, Pakt Euro Plus). Część druga książki pokazuje specyfikę, dorobek i aktualne kierunki rozwoju działalności Unii Europejskich w wybranych sferach polityki społecznej. Gertruda Uścińska analizuje najnowsze modyfikacje prawne, jakie we wspólnotowym mechanizmie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wprowadziły rozporządzenia nr 883/2004 oraz nr 987/2009. Tomasz Mering przedstawia jeden z zasadniczych filarów unijnej polityki społecznej, jakim jest polityka kohezyjna, tak istotna dla Polski, a nad której przyszłym kształtem po 2013 r. pojawia się coraz więcej znaków zapytania. W rozdziale Jacka Męciny znajdziemy charakterystykę najnowszych tendencji w rozwoju na poziomie wspólnotowym dialogu społecznego, który w rosnącym stopniu ma być wzbogacany o koncepcję dialogu obywatelskiego. Grażyna Firlit-Fesnak omawia w swym opracowaniu dorobek tak prawny, jak i programowo-operacyjny Unii Europejskiej w zakresie promowania równości kobiet i mężczyzn. Anna Kurowska pokazuje wkład Unii w upowszechnianie rozwiązań instytucjonalno-prawnych, które sprzyjają godzeniu przez kobiety ról zawodowych i rodzinnych. Propagowaniu przez instytucje wspólnotowe modnej w ostatniej dekadzie w polityce rynku pracy koncepcji elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) poświęcony jest tekst Sylwii Rosochy. Aktywność unijną w zakresie społecznych problemów i aspektów mieszkalnictwa przedstawia Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, wskazując na zalążkowy i niespójny jeszcze charakter tej polityki. Dwa kolejne rozdziały tej części książki poruszają zagadnienia migracyjne. Beata Samoraj-Charitonow koncentruje swoje rozważania na podejściu do imigracji zarobkowej z krajów pozostających poza Unią, która to kwestia wzbudza ostatnio coraz więcej społecznych kontrowersji. Natomiast Paweł Hut przybliża czytelnikowi temat europejskich migracji etnicznych, posiłkując się charakterystyką ruchów ludnościowych tego rodzaju w odniesieniu do trzech wybranych państw UE. Drugą część niniejszej publikacji zamyka zaprezentowanie przez Elwirę Bonisławską działalności Europejskiego Obserwatorium Sytuacji Społecznej, agendy funkcjonującej w ramach Komisji Europejskiej. Ostatnia, trzecia część książki traktuje o miejscu Polski w europejskiej polityce społecznej. Autorzy starają się ukazać rozmaite, zachodzące w ostatniej dekadzie, oddziaływania nie tylko samej Unii Europejskiej, ale i jej państw członkowskich występujących tam różnych modeli i rozwiązań praktycznych na polską politykę społeczną. Opracowanie Mirosława Księżpolskiego sytuuje specyfikę i dynamikę tej ostatniej na szerszym tle pięciu dominujących na kontynencie reżimów polityki społecznej oraz w kontekście tzw. europejskiego modelu społecznego. Osobliwościom rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce, w europejskiej perspektywie porównawczej, przygląda się bliżej Ewa Leś. W rozdziale przygotowanym przez Piotra Zawadzkiego przedstawiono rozwój sytuacji na polskim rynku pracy po przystąpieniu naszego kraju do Unii. Trzy ostatnie teksty poświęcone zostały znaczeniu, jakie ma dla Polski najważniejszy instrument finansowy unijnej polityki społecznej - Europejski Fundusz Społeczny. Agnieszka Pogorzelska w sposób syntetyczny przedstawia ogólny bilans wykorzystania środków Funduszu w projektach krajowych. Cezary Miżejewski i Małgorzata Ołdak obszerniej analizują wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w sferze pomocy i integracji społecznej. Natomiast Justyna Łukaszewska-Bezulska zwraca uwagę na rolę EFS w rozwoju kapitału społecznego w Polsce na poziomie lokalnym. Swoistym podsumowaniem rozważań zawartych w trzech częściach książki jest Posłowie autorstwa Profesora Antoniego Rajkiewicza, współtwórcy i długoletniego dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, zasłużonego nestora polskiej polityki społecznej. Ze wstępu
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Redakcja naukowa: Włodzimierz Anioł Maciej Duszczyk Piotr W. Zawadzki Warszawa 2011 WYDANIE ELEKTRONICZNE: E-BOOKOWO WYDAWNICTWO INTERNETOWE 978-83-63080-38-9 Spis treści Wstęp (Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Piotr W. Zawadzki). . . . . . . . . 7 CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ Europa Socjalna in statu nascendi (Włodzimierz Anioł) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Spór o kierunki europejskiej polityki gospodarczej (Jolanta Supińska) . . . . . 43 Europejskie kłopoty z wielokulturowością (Cezary Żołędowski, Mariusz Sulkowski). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kontrowersje wokół gospodarczo-społecznych strategii Unii Europejskiej (Maciej Duszczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 CZĘŚĆ II. AKTYWNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ W WYBRANYCH DZIEDZINACH POLITYKI SPOŁECZNEJ Nowe regulacje unijne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Gertruda Uścińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Wspólnotowa polityka spójności społecznej i gospodarczej – ewolucja i perspektywy (Tomasz Mering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Dialog społeczny w Unii Europejskiej – ramy prawno-instytucjonalne i wpływ na stosunki pracy (Jacek Męcina). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Równość płci w polityce Unii Europejskiej (Grażyna Firlit-Fesnak). . . . . . . 151 Relacje między polityką rodzinną i polityką zatrudnienia w perspektywie europejskiej (Anna Kurowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Promowanie przez instytucje unijne koncepcji fl exicurity (Sylwia Rosocha) . . .179 5 Instrumenty i ograniczenia unijnej polityki mieszkaniowej (Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Wspólnotowa polityka wobec pracowników z krajów trzecich (Beata Samoraj-Charitonow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Europejskie migracje etniczne – na przykładzie Niemiec, Polski i Finlandii (Paweł Hut). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Rola i działalność Europejskiego Obserwatorium Sytuacji Społecznej i Demografi i (Elwira Bonisławska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 CZĘŚĆ III. MIEJSCE POLSKI W EUROPIE SOCJALNEJ Polska polityka społeczna na tle modeli występujących w Europie (Mirosław Księżopolski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Specyfi ka polskiego sektora obywatelskiego na tle doświadczeń europejskich (Ewa Leś). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej (Piotr W. Zawadzki). . . . 301 Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce – sposoby i efekty (Agnieszka Pogorzelska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze pomocy i integracji społecznej (Cezary Miżejewski, Małgorzata Ołdak) . . . . . . . . 335 Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie rozwoju lokalnego kapitału społecznego (Justyna Łukaszewska-Bezulska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Posłowie (Antoni Rajkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Notki o autorach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Informacja o Instytucie Polityki Społecznej UW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 6 Wstęp Działalność w dziedzinie polityki społecznej jest bez wątpienia coraz istotniej- szym fragmentem aktywności Unii Europejskiej. Wzmocniło ten stan rzeczy wej- ście w życie w grudniu 2009 r. Traktatu lizbońskiego, który m.in. nadał prawny charakter Karcie Praw Podstawowych, zawierającej dość szeroki katalog upraw- nień socjalnych. Coraz intensywniejsze stają się także interakcje i współzależności między krajowymi politykami społecznymi na Starym Kontynencie. Te dwie i inne pokrewne tendencje prowadzą – nie tylko naszym zdaniem – do wykształcania się swoistej ogólnoeuropejskiej „przestrzeni społecznej”, którą można w skrócie okre- ślić mianem Europy Socjalnej. Stąd wyeksponowanie w tytule książki tego wła- śnie określenia. Znak zapytania po słowach „iluzja” i „rzeczywistość” sygnalizuje niejednoznaczność formułowanych dotychczas diagnoz eksperckich oraz otwarty charakter debaty publicznej i naukowej wokół wspomnianych trendów. Rozmaite przejawy transnarodowej polityki społecznej w Europie są obiektem rosnącego zainteresowania opinii publicznej i przedmiotem coraz bardziej zaawan- sowanych dociekań poznawczych ze strony przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych – politologów, ekonomistów, socjologów – tak za granicą, jak i w kraju. Toczy się spór o rację bytu, cele, zakres przedmiotowy, konkretne formy i skuteczność unijnej polityki społecznej1. Rozwija się dyskusja na temat konwer- gencyjnych i dywergencyjnych procesów, jeśli chodzi o ewolucję krajowych syste- mów polityki społecznej w szerszej perspektywie europejskiej. Stawiane są pytania o efektywność narodowych sposobów rozwiązywania podobnych kwestii socjal- nych oraz o przydatność i możliwość transferu „najlepszych praktyk” – nierzadko przy udziale Unii Europejskiej – z jednego kraju do innego. Najnowsze inicjatywy Unii mające na celu ściślejsze skoordynowanie poli- tyk gospodarczych państw członkowskich (jak np. Pakt Euro Plus, będący od- powiedzią na kryzys zadłużenia w krajach eurolandu) pokazują, że postępującej integracji ekonomicznej nie sposób oddzielić od towarzyszących jej aspektów so- 1 Po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego w 2009 r., na mocy którego Unia Europejska w sensie prawnym zastąpiła wcześniejsze Wspólnoty, mamy prawo mówić o unijnej polityce społecznej. Pojęcie to będzie jednak w książce używane zamiennie ze starszym określeniem „wspólnotowa po- lityka społeczna”, zwłaszcza wtedy, gdy odnosić się będziemy do dorobku powstałego także przed nadaniem UE statusu prawnego . 7 Wstęp cjalnych. Otwartym pozostaje wszakże pytanie, jakie będą konkretne następstwa tych procesów i współzależności dla rozwoju realnej sytuacji i polityki społecznej w Europie. Przykładowo, jaką przyszłość, w nowych okolicznościach zewnętrz- nych i wewnętrznych (w tym w obliczu rosnących ograniczeń budżetowych i na- rastającego kryzysu demografi cznego), ma europejskie państwo dobrobytu, zwane też opiekuńczym albo socjalnym? Czy klasyczne welfare state musi nieuchronnie odejść do historii, a przynajmniej ustąpić miejsca workfare state, czyli państwu opartemu na pracy? Jaka powinna być rola państwa, a jaka rynku i społeczeństwa obywatelskiego w polityce społecznej? Czy będziemy świadkami postępującego harmonizowania różnych tradycyjnych modeli społecznych – np. kontynental- nego, skandynawskiego, anglosaskiego – w ramach Unii Europejskiej? Do tych i wielu innych, podobnych dylematów i kontrowersji będą powracały i nawiązy- wały rozważania zawarte w przedstawionych tu tekstach. Niniejsza praca zbiorowa jest plonem indywidualnych badań prowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Międzynarodowa i porównawcza polityka społeczna stanowi od dawna, właści- wie w całym już blisko 35-letnim okresie istnienia tej placówki, jeden z głównych kierunków aktywności naukowej. Jej pracownicy opublikowali na ten temat licz- ne książki i artykuły, uczestniczyli w wielu projektach badawczych z udziałem partnerów zagranicznych. Zainteresowanie polityką społeczną, jaka kształtuje się w szerszym otoczeniu międzynarodowym, dotyczy także prowadzonej przez Instytut działalności dydaktycznej, nierzadko na tym polu pionierskiej. Przykła- dowo, na samym początku lat 90. ubiegłego stulecia IPS UW, jako pierwsza jed- nostka akademicka w kraju, wprowadził do programu prowadzonych przez siebie studiów kursowe zajęcia z Europejskiej polityki społecznej, przy wsparciu wspól- notowego programu Jean Monnet. W br. została wprowadzona nowa specjalność, pod nazwą „międzynarodowa polityka społeczna”, na realizowanych przez Insty- tut dwuletnich studiach magisterskich. Prezentowana książka przedstawia szeroką panoramę zagadnień związanych z europejską i polską polityką społeczną. Naszym zamysłem, jako redaktorów na- ukowych tomu, było podjęcie w nim trzech zasadniczych wątków tematycznych, co w rezultacie odzwierciedla jego struktura – pogrupowanie autorskich opraco- wań w trzy główne części. Cześć pierwsza zwraca uwagę na najważniejsze wyzwania, jakie stają dziś przed europejską polityką społeczną. Wprowadzający w tą problematykę tekst Włodzimierz Anioła objaśnia bliżej pojęcie Europy Socjalnej, omawia kluczowe przesłanki rozwoju transnarodowej polityki społecznej, analizuje jej wielopozio- mowy charakter oraz podstawowe przeszkody, na jakie natrafi a dziś unijna dzia- łalność w tej dziedzinie. Jolanta Supińska relacjonuje spory, jakie toczą się w UE na temat kształtu polityki gospodarczej, skupiając się szczególnie na argumentach 8 Wstęp podnoszonych przez post-Keynesowskich, prospołecznych ekonomistów z tzw. Grupy EuroMemorandum. Cezary Żołędowski i Mariusz Sulkowski prezentują problemy związane z coraz częściej ostatnio kwestionowaną w Europie koncepcją społeczeństwa wielokulturowego, pokazując ograniczenia w promowaniu polity- ki multikulturalizmu zarówno na szczeblu unijnym, jak i w wybranych krajach członkowskich. Z kolei Maciej Duszczyk koncentruje się na zwięzłej charaktery- styce trzech długofalowych strategii i planów gospodarczo-społecznych, nad któ- rymi żywo dyskutowano ostatnio w Unii (Strategia lizbońska, Strategia „Europa 2020”, Pakt Euro Plus). Część druga książki pokazuje specyfi kę, dorobek i aktualne kierunki rozwoju działalności Unii Europejskich w wybranych sferach polityki społecznej. Gertru- da Uścińska analizuje najnowsze modyfi kacje prawne, jakie we wspólnotowym mechanizmie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wprowadziły rozporządzenia nr 883/2004 oraz nr 987/2009. Tomasz Mering przedstawia jeden z zasadniczych fi larów unijnej polityki społecznej, jakim jest polityka kohezyjna, tak istotna dla Polski, a nad której przyszłym kształtem po 2013 r. pojawia się coraz więcej znaków zapytania. W rozdziale Jacka Męciny znajdziemy charak- terystykę najnowszych tendencji w rozwoju na poziomie wspólnotowym dialogu społecznego, który w rosnącym stopniu ma być wzbogacany o koncepcję dialo- gu obywatelskiego. Grażyna Firlit-Fesnak omawia w swym opracowaniu doro- bek – tak prawny, jak i programowo-operacyjny – Unii Europejskiej w zakresie promowania równości kobiet i mężczyzn. Anna Kurowska pokazuje wkład Unii w upowszechnianie rozwiązań instytucjonalno-prawnych, które sprzyjają godze- niu przez kobiety ról zawodowych i rodzinnych. Propagowaniu przez instytucje wspólnotowe modnej w ostatniej dekadzie w polityce rynku pracy koncepcji ela- stycznego bezpieczeństwa (fl exicurity) poświęcony jest tekst Sylwii Rosochy. Ak- tywność unijną w zakresie społecznych problemów i aspektów mieszkalnictwa przedstawia Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, wskazując na zalążkowy i nie- spójny jeszcze charakter tej polityki. Dwa kolejne rozdziały tej części książki poruszają zagadnienia migracyjne. Beata Samoraj-Charitonow koncentruje swoje rozważania na podejściu do imi- gracji zarobkowej z krajów pozostających poza Unią, która to kwestia wzbudza ostatnio coraz więcej społecznych kontrowersji. Natomiast Paweł Hut przybliża czytelnikowi temat europejskich migracji etnicznych, posiłkując się charaktery- styką ruchów ludnościowych tego rodzaju w odniesieniu do trzech wybranych państw UE. Drugą część niniejszej publikacji zamyka zaprezentowanie przez El- wirę Bonisławską działalności Europejskiego Obserwatorium Sytuacji Społecz- nej, agendy funkcjonującej w ramach Komisji Europejskiej. Ostatnia, trzecia część książki traktuje o miejscu Polski w europejskiej polityce społecznej. Autorzy starają się ukazać rozmaite, zachodzące w ostatniej dekadzie, 9 Wstęp oddziaływania nie tylko samej Unii Europejskiej, ale i jej państw członkowskich – występujących tam różnych modeli i rozwiązań praktycznych – na polską poli- tykę społeczną. Opracowanie Mirosława Księżpolskiego sytuuje specyfi kę i dy- namikę tej ostatniej na szerszym tle pięciu dominujących na kontynencie reżimów polityki społecznej oraz w kontekście tzw. europejskiego modelu społecznego. Osobliwościom rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce, w europejskiej per- spektywie porównawczej, przygląda się bliżej Ewa Leś. W rozdziale przygotowa- nym przez Piotra Zawadzkiego przedstawiono rozwój sytuacji na polskim rynku pracy po przystąpieniu naszego kraju do Unii. Trzy ostatnie teksty poświęcone zostały znaczeniu, jakie ma dla Polski najważ- niejszy instrument fi nansowy unijnej polityki społecznej – Europejski Fundusz Społeczny. Agnieszka Pogorzelska w sposób syntetyczny przedstawia ogólny bi- lans wykorzystania środków Funduszu w projektach krajowych. Cezary Miżejew- ski i Małgorzata Ołdak obszerniej analizują wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w sferze pomocy i integracji społecznej. Natomiast Justyna Łu- kaszewska-Bezulska zwraca uwagę na rolę EFS w rozwoju kapitału społecznego w Polsce na poziomie lokalnym. Swoistym podsumowaniem rozważań zawartych w trzech częściach książki jest Posłowie autorstwa Profesora Antoniego Rajkiewicza, współtwórcy i długo- letniego dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, zasłużonego nestora pol- skiej polityki społecznej. Bezpośrednim impulsem dla przygotowaniu tej publikacji stało się wyznaczo- ne na drugą połowę 2011 roku przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Stąd też dominujące w większości pomieszczonych tu tekstów swoiste wychyle- nie w przyszłość, akcent na wyzwania, jakie niosą za sobą rozwój sytuacji spo- łecznej w Europie i obecny etap unijnego projektu integracyjnego. Kluczowymi priorytetami polskiej prezydencji w UE uczyniono, jak wiadomo, trzy tematy: integracja europejska jako źródło wzrostu gospodarczego; bezpieczna Europa; stabilne sąsiedztwo. Wprawdzie triada ta nie eksponuje odrębnie zagadnień spo- łecznych i socjalnego wymiaru procesów zjednoczeniowych na kontynencie, to bezsprzecznie są one jednak, w taki czy inny sposób, blisko powiązane ze wszyst- kimi trzema programowymi priorytetami. Przygotowując niniejszą książkę pragnęliśmy zatem, jako zespół 23 badaczy, podkreślić znaczenie europejskiej problematyki socjalnej, a zarazem przyczynić się do oświetlenia i przybliżenia polskiemu odbiorcy aktualnego stanu i perspek- tyw tego ważnego – i nie zawsze docenianego – aspektu aktywności Unii Europej- skiej. Koncentracja na teraźniejszości i przyszłości nie mogła przy tym zwolnić nas od przypomnienia w wielu miejscach dotychczasowych prób i dorobku Unii – zarówno osiągnięć, jak i porażek – w zakresie wspólnego rozwiązywania różno- rodnych kwestii społecznych. 10 Wstęp Współautorami prezentowanego tomu są w zdecydowanej większości etatowi pracownicy, a w nielicznych przypadkach – doktoranci lub osoby w inny sposób ściśle związane z działalnością Instytutu Polityki Społecznej UW. Krótkie biogra- my wszystkich autorów, informujące bliżej o ich zainteresowaniach zawodowych, zamieszczono na końcu książki. Dodajmy na zakończenie jeszcze jedną istotną informację edytorską, która może świadczyć o tym, że w upowszechnianiu wiedzy staramy się wychodzić na spotkanie nowym czasom. Otóż, jako pierwszą w dorobku Instytutu, pracę tę wydamy także w wersji elektronicznej, w formie e-booka, który wkrótce będzie dostępny w sprzedaży w największych księgarniach internetowych. Włodzimierz Anioł Maciej Duszczyk Piotr Zawadzki Warszawa, kwiecień 2011 r. Notki o autorach Notki o autorach Włodzimierz Anioł – prof. dr hab., profesor zwyczajny UW. Zajmuje się mię- dzynarodowymi aspektami polityki społecznej, w tym m.in. społecznym wymia- rem globalizacji i integracji europejskiej, socjalną działalnością Unii Europejskiej, migracjami międzynarodowymi, skandynawskimi państwami dobrobytu. Długo- letni ekspert i doradca w Kancelarii Prezydenta RP i MSZ, reprezentował Polskę w misjach i na wielu konferencjach Rady Europy, OBWE, ONZ. Autor kilkunastu książek i około 200 innych publikacji, w tym m.in.: Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych (1988), Paradoksy globalizacji (2002), Europejska poli- tyka społeczna. Implikacje dla Polski (2003). Elwira Bonisławska – mgr, absolwentka i doktorantka IPS. Zainteresowa- nia naukowe: migracje, demografi a, socjologia rodziny, wielodzietność oraz bez- dzietność. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci i rodziny, w tym książki Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich (2010). Pełni funk- cję wiceprzewodniczącej Rady Doktorantów Samorządu Doktorantów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Maciej Duszczyk – dr, adiunkt, zastępca dyrektora IPS, członek Zespołu Do- radców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 1999–2007 pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie był m.in. zastępcą dyrektora De- partamentu Analiz i Strategii. Stypendysta Jean Monnet Project, Carl Duisberg Gesellschaft, Komitetu Badań Naukowych. Współpracownik Komisji Europej- skiej, Programu Rozwoju ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Między- narodowej Organizacji ds. Migracji, Research Fellow w Transatlantic Forum on Migrationand Integration. Autor licznych prac naukowych na temat procesów mi- gracyjnych, rynku pracy, konkurencyjności gospodarki oraz kosztów i korzyści z członkostwa Polski w UE. Grażyna Firlit-Fesnak – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Jej zaintere- sowania naukowe koncentrują się wokół spraw socjalnych jednostki, polityki rodzinnej, polityki na rzecz równości płci, grup społecznych i jednostek zagro- żonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, socjologii migracji i polityki migracyjnej. Autorka wielu publikacji naukowych i koordynatorka licznych – krajowych i zagranicznych – projektów badawczych. W latach 1995–2006 wice- dyrektor, w latach 2007–2008 dyrektor IPS. Obecnie kieruje Zakładem Migracji i Stosunków Etnicznych. 370 Notki o autorach Paweł Hut – dr, adiunkt. Zajmuje się badaniami problematyki mniejszości na- rodowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz procesów wędrówkowych lud- ności (przesiedlenia, uchodźstwo, migracje zarobkowe). Członek Rady do Spraw Uchodźców od 2004 r. W latach 2006–2007 członek Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2011 r. ekspert sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji. Autor licznych publikacji o współ- czesnych przesiedleniach ludności polskiej ze Wschodu oraz sytuacji mniejszości polskiej na Zaolziu. Anna Kurowska – dr, adiunkt, absolwentka nauk politycznych w UW oraz ekonomii w SGH. Współpracownik i ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST. Uczest- niczka wielu projektów badawczych o zasięgu ogólnopolskim o tematyce społecz- no-ekonomicznej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu polityki spo- łecznej i ekonomii, w tym dwóch własnych książek. Zainteresowania badawcze: wykorzystanie metod ilościowych w polityce społecznej, wskaźniki społeczne, ubóstwo, nierówności społeczne, polityka rynku pracy i polityka rodzinna oraz badanie skuteczności i efektywności polityki społecznej. Mirosław Księżopolski – prof. dr hab., były dyrektor IPS, obecnie przewod- niczy Radzie Naukowej Instytutu. Zajmuje się porównawczą polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym. Autor publikacji z zakresu porównawczej polityki społecznej, typologii polityk społecznych, polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji. Opracowania porównawcze obejmują zagadnienia genezy, ewolu- cji i uwarunkowań rozwoju polityki społecznej, głównych strategii polityki spo- łecznej w krajach rozwiniętych i rozwijających się oraz wybrane polityki szcze- gółowe: systemy zabezpieczenia społecznego, polityki rynku pracy, rodzinne i mieszkaniowe. Ewa Leś – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Pracuje także w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W kręgu jej zainteresowań są zagadnienia nierów- ności społeczno-ekonomicznych w okresie zmiany ustrojowej oraz problematyka polityki społecznej w Polsce, w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora obywatelskiego w systemach społecznych. Koordynator i konsultant krajowych i międzynarodo- wych projektów badawczych z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, polityki pomocy i integracji społecznej oraz polityki rodzinnej. Stypendystka m.in. The Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies (Baltimore), oraz The Ja- pan Foundation i Tokyo Metropolitan University, Faculty of Social Sciences and Humanities. 371 Justyna Łukaszewska-Bezulska – mgr, absolwentka i doktorantka IPS, stu- dentka socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą oddziaływaniom między kapita- łem społecznym a migracjami zarobkowymi na pograniczach kulturowych. Zain- teresowania badawcze: migracje, kapitał społeczny, wspólnoty lokalne, socjolo- gia codzienności, nowe ruchy społeczne. Tomasz Mering – dr, adiunkt, absolwent IPS. Stypendysta na uniwersytecie w Stirling, Szkocja (2003/2004). Był głównym specjalistą w Departamencie Ana- liz Ekonomicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz specjalistą ds. badań w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. Brał udział w realizacji projektów badawczych w obszarze rynku pracy i polityki społecznej. Zaintereso- wania badawcze: polityka społeczna Unii Europejskiej, międzynarodowa porów- nawcza polityka społeczna, polityka rynku pracy. Dydaktyka: strategie rozwoju społecznego, polityka rynku pracy, lokalne programy rynku pracy. Jacek Męcina – dr, adiunkt. Specjalizuje się w problematyce dialogu spo- łecznego, ustawodawstwa pracy oraz problemach rynku pracy. Był stypendystą Programu TEMPUS i Fundacji A. von Humboldta. Członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno–Gospodarczych, doradca zarządu Polskiej Konfederacji Pracodaw- ców Prywatnych Lewiatan. Był wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjal- nych (1997–2000) i wiceministrem gospodarki i pracy (2005). Autor licznych artykułów i książek, w tym m.in.: Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską; Polacy pracujący a kryzys fordyzmu (współautor); Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami; Working Poles and the Crisis of Fordism (współautor). Cezary Miżejewski – absolwent IPS i studiów podyplomowych Zarządzanie Funduszami Europejskimi na UMCS. Były poseł na Sejm RP i wiceminister pracy i polityki społecznej. W latach 2006–2009 radca ministra w Ministerstwie Rozwo- ju Regionalnego. Autor lub współautor ustaw o zatrudnieniu socjalnym, o promo- cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o spółdzielniach socjalnych. Od 2011 r. kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Autor wielu publikacji z zakresu polityce społecznej i ekonomii społecznej. Małgorzata Ołdak – dr, asystent, absolwentka IPS oraz studiów podyplo- mowych Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów, m.in. w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci, PO KL. W latach 2009–2010 sekretarz studiów podyplomowych w zakresie za- 372 Informacja o Instytucie Polityki Społecznej UW rządzania gospodarką społeczną i zarządzania polityką społeczną. Autorka pu- blikacji z zakresu polityki społecznej, w tym gospodarki społecznej. Od 2009 r. pełnomocnik zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni So- cjalnych. Agnieszka Pogorzelska – mgr, absolwentka IPS i europeistyki w UW, obecnie doktorantka w IPS. Pracownik Centrum Projektów Europejskich, gdzie zajmuje się informowaniem benefi cjentów oraz przygotowywaniem publikacji i materia- łów informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Zajmuje się tematyką migracji, edukacji, polityki regionalnej UE. Antoni Rajkiewicz – prof. dr hab., profesor zwyczajny UW. Współtwórca i wieloletni dyrektor IPS, był także dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjal- nych, redaktorem naczelnym miesięcznika „Polityka Społeczna”. Polityką spo- łeczną zajmuje się od 1948 r., w szczególności polityką zatrudnienia, systemem zabezpieczenia społecznego i migracjami zarobkowymi. Promotor 43 rozpraw doktorskich i ponad 500 prac magisterskich. W latach 1981–1982 był ministrem pracy, płac i polityki socjalnej. Redaktor podręczników polityki społecznej, autor kilkuset publikacji z różnych dziedzin polityki społecznej. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Helsinkach. Sylwia Rosocha – studentka V roku polityki społecznej, studiuje też europe- istykę w UW. Zainteresowania badawcze: europejska polityka społeczna, polityka rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi. Brała udział w badaniach tereno- wych IPS na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców Wyszkowa. Autorka kilku artykułów naukowych, m.in. w publikacjach zbiorowych: Społeczeństwa i kultury Europy (2010); Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (2011). Beata Samoraj-Charitonow – dr, adiunkt. Wykłada także w Okręgowej Izbie Lekarskiej i w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Stypendystka i student- ka Freie Universität oraz Humboldt Universität w Berlinie (2000-2001). Stypen- dystka Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2005–2007). Autorka ponad 30 prac naukowych dotyczących problematyki migracji międzynarodowych i zabezpie- czenia społecznego. Uczestniczka kilkunastu projektów badawczych z zakresu polityki społecznej i procesów migracyjnych. Członek Prezydium Zarządu Głów- nego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Uczestniczka studiów na wy- dziale informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Mariusz Sulkowski – mgr, absolwent IPS i europeistyki UW. Obecnie pisze rozprawę doktorską dotyczącą integracji Turków w Republice Federalnej Nie- miec. Fundator i prezes Fundacji Koncept Europa, współzałożyciel Interdyscypli- narnego Koła Naukowego Historii Idei na UW. Zainteresowania badawcze: inte- gracja europejska, integracja muzułmanów w Europie, tożsamość europejska. Jolanta Supińska – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Zajmuje się aksjo- logią i teorią polityki społecznej, analizą dyskursu i wpływem polityki społecznej na ludzkie zachowania. Autorka publikacji dotyczących instrumentarium polityki społecznej, m.in. polityki podatkowej, mieszkaniowej, ochrony konsumenta i mi- gracyjnej. Gertruda Uścińska – dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Pracuje także w In- stytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Specjalizuje się w porównawczej polityce spo- łecznej z zakresu zabezpieczenia społecznego, aspektach prawnych i społecznych rozwiązań międzynarodowych w tej dziedzinie. Kierownik i ekspert w progra- mach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich UE. Autorka publikacji z zakresu polityki społecznej, ubezpie- czenia społecznego, prawa europejskiego. Obecnie ekspert krajowy w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z programami UE w tej dziedzinie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Piotr W. Zawadzki – dr, adiunkt, absolwent IPS i politologii w UW. Bierze udział w programach badawczych prowadzonych przez Instytut, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy i inne instytucje. Członek mazowieckiej Wojewódz- kiej Rady Zatrudnienia oraz Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, jest również współautorem pod- ręcznika dla szkół średnich do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka – dr, asystent. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008–2010) oraz rządu francuskiego i Ośrodka Kultury Francuskiej UW (2005). Autorka publikacji naukowych z zakresu fran- cuskiej polityki społecznej oraz polityki mieszkaniowej. Członkini Polskiego To- warzystwa Polityki Społecznej. Cezary Żołędowski – dr hab., adiunkt, dyrektor IPS. Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Autor książek i artykułów poświęconych zagadnieniom stosunków etnicznych, polityki narodowościowej, mniejszości narodowych w Polsce, mniejszości pol- skich za granicą, wielokulturowości oraz migracji edukacyjnych. 374 Informacja o Instytucie Polityki Społecznej UW Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego (IPS) jest jednym z najstarszych w Polsce ośrodków akademickich oferującym kształcenie studen- tów na kierunkach: polityka społeczna oraz nauki o rodzinie. IPS UW należy do społeczności Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycz- nych Uniwersytetu Warszawskiego. Początkiem jego działalności było utworze- nie w 1969 roku Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych. W 1975 roku został on przekształcony w Katedrę, a w 1977 powstał Instytut, co oznaczało organizacyjne oddzielenie się od Instytutu Nauk Politycznych. Obecnie w Instytucie Polityki Społecznej studiuje ponad 1000 studentów. Zatrudnionych jest 45 pracowników naukowych w tym 11 profesorów. Na studiach doktoranc- kich studiuje 12 osób. Absolwenci naszych studiów znajdują zatrudnienie m.in. w: instytucjach centralnych i lokalnych (ministerstwa i urzędy centralne, instytu- cje szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego), • • fi rmach ubezpieczeniowych, działach personalnych przedsiębiorstw, agen- cjach doradztwa personalnego, instytucjach ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS), instytucjach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy struk- turalnych Unii Europejskiej, • • publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia, instytucjach szko- • • • • organizacjach pozarządowych (organizacje pożytku publicznego, stowarzy- • organizacjach międzynarodowych. leniowych, dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego, instytucjach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego, szenia, organizacje pracodawców i związki zawodowe), Pracownicy IPS prowadzą badania naukowe w takich dziedzinach, jak: rynek pracy i bezrobocie, migracje krajowe i zagraniczne, kwestie etniczne i mniejszo- ści narodowych, procesy decyzyjne w polityce społecznej, pomoc społeczna i pra- ca socjalna, krytyczne sytuacje życiowe, wpływ funduszy strukturalnych UE na sytuację społeczno-ekonomiczną, lokalna polityka społeczna, międzynarodowa porównawcza polityka społeczna, europejska polityka społeczna, funkcjonowanie i rola organizacji pozarządowych, gospodarka społeczna. W ostatnich latach IPS prowadził liczne badania o zasięgu krajowym i mię- dzynarodowym. Część z nich była fi nansowana z funduszy strukturalnych, pro- gramów ramowych Unii Europejskiej oraz środków Ministerstwa Nauki i Szkol- nictwa Wyższego. Do najważniejszych z nich należały: 375 1. Badania dotyczące polskiej polityki imigracyjnej w kontekście rynku pracy, w czasie których przeprowadzono m.in. badania empiryczne wśród cudzo- ziemców przebywających w Polsce (studenci, stażyści, pracownicy wysoko- kwalifi kowani oraz sezonowi). W jego ramach zaprojektowano również zało- żenia dla polskiej polityki imigracyjnej. 2. Badania gospodarki społecznej w ramach partnerstwa „Tu jest praca”, które dotyczyły szeroko rozumianej problematyki ekonomii społecznej. 3. Badania uchodźców w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Altercamp” 4. Badania dotyczące systemu pomocy żywnościowej. Pracownicy IPS są również autorami licznych ekspertyz przygotowywanych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regional- nego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W ramach IPS funkcjonują następujące zakłady naukowe: Zakład Zabezpie- czenia Społecznego, Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej, Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym, Zakład Migracji i Stosunków Et- nicznych, Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Zakład Społecznego Ustroju Pracy. Więcej informacji o IPS UW można znaleźć w jego serwisie internetowym: http://www.ips.uw.edu.pl; http://www.politykaspoleczna.pl Zapraszamy również na nasz profi l do serwisu społecznościowego Facebook: http://www.facebook.com/ipsuw 376
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: