Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 010292 23472656 na godz. na dobę w sumie
Ewidencja czasu pracy - ebook/pdf
Ewidencja czasu pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-535-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik zawiera opis zmian w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, jakie obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Można się z niego dowiedzieć m.in.
- co powinna zawierać ewidencja czasu pracy
- w jakiej formie można prowadzić ewidencję czasu pracy
- ile czasu trzeba przechowywać ewidencję czasu pracy
Publikacja zawiera liczne wzory oraz praktyczne przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Ewidencja czasu pracy Pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy dla każdego pracow- nika. Może ją obecnie prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Nie ma też przeszkód, żeby część dokumentacji prowadzić w formie papierowej, a resztę w formie elektronicznej. Zobacz więcej www.inforlex.pl Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy jest prowadzenie i prze- chowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobo- wych pracowników, tj. dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy po zmianach od 1 stycz- nia 2019 r. obejmuje: ■■ dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, ■■ dokumenty związane z ubieganiem się o urlop wypoczynkowy i korzystaniem z niego, ■■ kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, ■■ kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywi- dualnej, a także dokumenty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy W obecnym stanie prawnym – tak jak w poprzednim – pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Zatem należy ją prowadzić w sposób czytelny, umożliwia- jący bezsporne ustalenie faktycznych godzin pracy pracowników. Do 31 grudnia 2018 r. pracodawca był zobowiązany do prowadzenia „odrębnych dla każ- dego pracownika” kart ewidencji czasu pracy, do których dołączał wnioski pracowników o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Obecnie obowiązek ten został rozszerzony – pracodawcy są bowiem zobowiązani do prowadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy „oddzielnego dla każdego pracownika”. W skład tych dokumentów wchodzą: ■■ ewidencja czasu pracy; ■■ wnioski pracownika dotyczące: udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, ubiegania się o zwolnienie od pracy w przypadku wychowywa- nia przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat i korzystania z tego zwolnienia (art. 188 Kodeksu pracy), ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy), stosowa- nia systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), stosowania syste- mu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy), stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy), stosowania rozkładu czasu pra- cy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpo- częcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy); 3 marzec 2019 ■■ dokumenty związane: ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy), z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia in- nego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pra- cy (art. 1513 Kodeksu pracy), z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykony- wania pracy; ■■ zgoda: pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie do- bowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pra- cy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy), pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy). Dotychczas takie dokumenty, jak: wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skró- conego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), weekendowego systemu czasu pracy (art. 144 Kodeksu pracy) oraz stosowania „ruchomych” rozkładów czasu pracy (art. 1401 Ko- deksu pracy), były przechowywane w części B akt osobowych. Od 1 stycznia 2019 r. sta- nowią integralną część dokumentacji dotyczącej czasu pracy. Wprowadzone od 2019 r. przepisy nie zmieniły natomiast obowiązku prowadzenia ewiden- cji czasu pracy dla każdej grupy pracowników. Niezależnie zatem od systemu, w jakim pracownik świadczy pracę, i funkcji, jaką pełni w zakładzie, jego czas pracy powinien być ewidencjonowany. Nie ewidencjonuje się jedynie godzin pracy pracowników: ■■ objętych systemem zadaniowego czasu pracy, ■■ zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, ■■ otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej. Brak obowiązku ewidencjonowania godzin pracy ww. grup pracowników nie jest rów- noznaczny z całkowitym zwolnieniem z wymogu prowadzenia ewidencji czasu pra- cy. Ewidencja może być jednak w powyższych przypadkach prowadzona w sposób uproszczony (pracodawca ewidencjonuje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności pracowników w pracy oraz dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia). PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnia 10 pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy oraz 2 pracowników należących do kadry kierowniczej zarządzającej zakładem pra- cy. W stosunku do tych pracowników pracodawca może prowadzić ewidencję czasu pracy w sposób uproszczony, tj. bez wskazywania godzin wykonywania przez pra- cowników pracy w poszczególnych dobach pracowniczych, w tym m.in. godzin wy- konywania pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. 4 marzec 2019EWIDENCJA CZASU PRACY
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencja czasu pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: