Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 005277 22581514 na godz. na dobę w sumie
Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789624 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opisy kont służących do ewidencji operacji dokonywanych na rachunkach bankowych zamieszczonych w załącznikach 1–3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) są zbyt ogólnikowe i z tego względu stwarzają osobom odpowiedzialnym za prowadzenie rachunkowości wiele problemów interpretacyjnych. W państwowych jednostkach problemy mogą się pojawić np. przy księgowaniu operacji dokonywanych na pomocniczych rachunkach bankowych służących do gromadzenia środków na niewygasające wydatki i dla dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa, a w urzędach jednostek samorządu terytorialnego problemy wystąpią przy wyborze sposobu księgowania w budżecie i w urzędzie dochodów i wydatków urzędu realizowanych bezpośrednio z rachunków bankowych budżetu.

W Poradniku przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące opracowania zasad (polityki) rachunkowości i ewidencji księgowej w zakresie operacji dokonywanych:

· na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

· na rachunkach bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

· w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,

· w innych niż urząd samorządowych jednostkach budżetowych,

· w samorządowych zakładach budżetowych.

+ Dodatek specjalny: „Zestaw testów kontrolnych”

rachunkowość budżetowa oraz branże: urzędy miast/gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki samorządowe, jednostki budżetowe (oświata, pomoc społ.), samorządowe zakłady budżetowe, instytucje kultury, państwowe jednostki budżetowe

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1maj 2017 r.JAN CHARYTONIUKW JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHEWIDENCJA OPERACJI NA RACHUNKACH BANKOWYCHISBN 978-83-65789-62-4 2maj 2017 r. Spis treściEwidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych .....................................................................61..Rachunki.bankowe.w.planie.kont.dla.budżetu.państwa........................................................82...Rachunki.bankowe.w.planie.kont.dla.budżetów.jednostek.samorządu..terytorialnego.............................................................................................................................9 2.1. Rachunek podstawowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego ............................................... 9 2.2. Wyodrębnione rachunki bankowe do finansowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ................................................................................................................... 9 2.3. Rachunki lokat .................................................................................................................................. 9 2.4. Rachunek środków na niewygasające wydatki ................................................................................. 93...Rodzaje.operacji.realizowanych.na.rachunkach.bankowych.budżetu.jednostki..samorządu.terytorialnego.........................................................................................................10 3.1. Rodzaje operacji realizowanych na rachunkach bankowych budżetu prowadzonych do konta 133 „Rachunek budżetu” ..................................................................................................... 10 3.2. Rodzaje operacji realizowanych na rachunku środków na niewygasające wydatki .......................... 204...Opisy.kont.133.„Rachunek.budżetu”.i.135.„Rachunek.środków.na.niewygasające.wydatki”.w.zakładowym.planie.kont.dla.budżetu.jednostki.samorządu..terytorialnego.oraz.typowe.operacje.na.tych.kontach............................................................21 4.1. Opis konta 133 oraz typowe operacje na tym koncie w sytuacji, gdy rachunki bankowe prowadzone do tego konta służą wyłącznie do realizacji operacji ujmowanych tylko w ewidencji budżetu .......................................................................................................................... 21 4.2. Opis konta 133 oraz typowe operacje na tym koncie w sytuacji, gdy rachunki bankowe prowadzone do tego konta służą również do realizacji dochodów i wydatków objętych planem finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ...................................... 25 4.3. Opis konta 133 oraz typowe operacje na tym koncie w sytuacji, gdy podstawowy rachunek budżetu służy również do realizacji dochodów objętych planem finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego .................................................................................................. 28 4.4. Opis konta 135 oraz typowe operacje na tym koncie w sytuacji, gdy rachunek środków na niewygasające wydatki służy do realizacji operacji ujmowanych tylko w ewidencji budżetu ................................................................................................................ 31 4.5. Opis konta 135 oraz typowe operacje na tym koncie w sytuacji, gdy wydatki niewygasające są realizowane bezpośrednio w budżecie .......................................................................................... 325...Rachunki.bankowe.w.planie.kont.dla.państwowych.jednostek.budżetowych......................34 5.1. Rachunki bieżące dochodów i wydatków budżetowych ................................................................... 35 5.2. Rachunki pomocnicze ....................................................................................................................... 36 5.3. Wydzielone rachunki bankowe dochodów państwowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ...................................................................................................................... 37 5.4. Rachunki państwowych funduszy celowych ..................................................................................... 386...Opisy.kont.zespołu.1.służących.do.ewidencji.operacji.dokonywanych..na.rachunkach.bankowych.w.zakładowym.planie.kont.dla.państwowej..jednostki.budżetowej.oraz.typowe.zapisy.na.tych.kontach....................................................38 3maj 2017 r.Spis treści 6.1. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” ......................................................................................... 38 6.2. Konto 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” ............................................................. 42 6.3. Konto 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych” ............................................................... 43 6.4. Konto 137 „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” ........................................................................................................................................... 43 6.5. Konto 138 „Rachunek środków europejskich” .................................................................................. 447...Rachunki.bankowe.w.planie.kont.dla.urzędów.jednostek.samorządu.terytorialnego........458...Opisy.kont.zespołu.1.służących.do.ewidencji.operacji.dokonywanych..na.rachunkach.bankowych.w.zakładowym.planie.kont.urzędu.jednostki..samorządu.terytorialnego.oraz.typowe.zapisy.na.tych.kontach............................................46 8.1. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” w urzędzie dysponującym do realizacji dochodów i wydatków urzędu jednym rachunkiem lub odrębnymi rachunkami ................................................ 49 8.2. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” w urzędzie realizującym dochody i wydatki urzędu za pomocą rachunku budżetu ................................................................................ 52 8.3. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” w urzędzie dysponującym rachunkiem bieżącym do realizacji wydatków urzędu, a dochody realizującym za pomocą rachunku budżetu .................. 569...Rachunki.bankowe.w.planie.kont.dla.samorządowych.jednostek.budżetowych..innych.niż.urząd.jednostki.samorządu.terytorialnego...........................................................60 9.1. Rachunki bieżące dochodów i wydatków budżetowych .................................................................... 60 9.2. Wydzielone rachunki bankowe dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ............................................................................................... 6110...Opisy.kont.zespołu.1.służących.do.ewidencji.operacji.dokonywanych..na.rachunkach.bankowych.w.zakładowym.planie.kont.dla.samorządowej..jednostki.budżetowej.oraz.typowe.zapisy.na.tych.kontach....................................................62 10.1. Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” ........................................................................................ 62 10.2. Konto 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” ............................................................. 6511...Rachunki.bankowe.w.planie.kont.dla.samorządowych.zakładów.budżetowych.................6612...Opis.konta.131.„Rachunek.bieżący.samorządowych.zakładów.budżetowych”.w.zakładowym.planie.kont.dla.samorządowego.zakładu.budżetowego.oraz.typowe.zapisy.na.tym.koncie.................................................................................................................6713...Opis.kont.135.„Rachunek.środków.funduszy.specjalnego.przeznaczenia”..i.139.„Inne.rachunki.bankowe”.w.zakładowych.planach.kont.jednostek..i.samorządowych.zakładów.budżetowych.oraz.typowe.zapisy.na.tych.kontach.....................69 13.1. Konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” ........................................... 70 13.2. Konto 139 „Inne rachunki bankowe” ............................................................................................... 7114..Rachunki.bankowe.w.sprawozdawczości.budżetowej.............................................................73 14.1. Rachunki bankowe w sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa ........................ 73 14.2. Rachunki bankowe w sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego ................................................................................................................ 74 4maj 2017 r. Jan Charytoniukwieloletni pracownik kontroli skarbowej oraz finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetoweje53f27bb-ccb5-4423-b5c5-5ff655f008c8Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznychWstępEwidencja księgowa operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora fi­nansów publicznych odgrywa szczególną rolę w rachunkowości budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.Ujęte na odrębnych kontach księgowych faktycznie (kasowo) zrealizowane po­datkowe i niepodatkowe dochody i wydatki budżetu państwa oraz na odrębnych kontach księgowych faktycznie (kasowo) zrealizowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich stanowią podstawę do ustalenia deficytu budżetu państwa oraz nadwyżki lub deficytu budżetu środków europejskich. Natomiast w celu usta­lenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego opera­cje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określo­nych w odrębnych przepisach. Opisy.kont.służących.do.ewidencji.operacji.dokonywanych.na.rachunkach.bankowych zamieszczone w załącznikach 1–3 do rozporządzenia Ministra Finan­sów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) są.zbyt.ogólnikowe.i.z.tego.względu.stwarzają.osobom.odpowiedzial-nym.za.prowadzenie.rachunkowości.wiele.problemów.interpretacyjnych. W państwowych jednostkach problemy mogą się pojawić np. przy księgowaniu operacji dokonywanych na pomocniczych rachunkach bankowych służących do gromadzenia środków na niewygasające wydatki i dla dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa, a w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych5maj 2017 r.problemy wystąpią przy wyborze sposobu księgowania w budżecie i w urzędzie dochodów i wydatków urzędu realizowanych bezpośrednio z rachunków banko­wych budżetu.W opracowaniu przedstawiono praktyczne.rozwiązania.dotyczące.opraco-wania.zasad.(polityki).rachunkowości.i.ewidencji.księgowej.w.zakresie.opera-cji.dokonywanych:●●na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego,●●na rachunkach bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżeto­wych,●●w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,●●w innych niż urząd samorządowych jednostkach budżetowych,●●w samorządowych zakładach budżetowych.Propozycje typowych księgowań operacji dokonywanych na rachunkach ban­kowych połączone są z propozycjami opisów kont służących do ewidencji tych operacji w zakładowych planach kont budżetów jednostek samorządu terytorial­nego, w zakładowych planach kont państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz w zakładowych planach kont samorządowych zakładów bud­żetowych. Rachunki bankowe w planie kont dla budżetu państwa6maj 2017 r. 1. Rachunki bankowe w planie kont dla budżetu państwaW planie kont dla budżetu państwa do ewidencji operacji pieniężnych na rachunkach banko­wych służą następujące konta, funkcjonujące według zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunko­wości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy ce­lowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczy­pospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont):Konto.133.„Centralny.rachunek.bieżący.budżetu.państwa”Konto 133 służy do ewidencji operacji dokonywanych na centralnym rachunku bieżącym bud­żetu państwa.Do konta 133 prowadzi się ewidencję szczegółową według rachunków otwartych w banku, przeznaczonych do obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.Na stronie Wn konta 133 ewidencjonuje się operacje zwiększające stan krajowych środków pieniężnych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa danego roku budżetowego.Na stronie Ma konta 133 księguje się operacje zmniejszające stan krajowych środków pie­niężnych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa danego roku budżetowego.Na stronie Wn i Ma konta 133 mogą być ewidencjonowane operacje, które nie mają wpływu na stan krajowych środków pieniężnych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, jeżeli jest to uzasadnione przelewami pomiędzy rachunkami bankowymi oraz względami rozli­czenia ustawy budżetowej.Konto.137.„Lokaty”Konto 137 służy do ewidencji operacji w zakresie lokat zakładanych w walucie polskiej. Na stronie Wn konta 137 ewidencjonuje się wartość nominalną zakładanej lokaty, a na stronie Ma – wartość nominalną rozwiązanej lokaty.Konto.138.„Rachunek.budżetu.środków.europejskich”Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach środków eu­ropejskich. Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, na stronie Ma ujmuje się wypłaty z tego rachunku.Konto.139.„Inne.rachunki.bankowe”Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych rachunków bankowych środ­ków pieniężnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy tych środków pieniężnych, a na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty tych środków pieniężnych.Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział środków na ich rodzaje. Rachunki bankowe w planie kont dla budżetu państwa7maj 2017 r.Centralny.rachunek.bieżący.budżetu.państwa tworzą następujące rachunki bankowe:●●dochodów budżetu państwa, odrębnie dla każdego rodzaju dochodów z tytułu (po zmianie od 1 marca 2017 r.): podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, dochodów pobranych przez państwowe jednostki budżeto­we, wpływów niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Ministrów środków na wydatki niewygasające, wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z wyłączeniem środków budżetu środków europejskich) oraz pozostałych dochodów,●●wydatków budżetu państwa dla obciążeń budżetowych z tytułu przekazywania dysponentom części budżetowych środków na dokonywanie wydatków,●●wydatków niewygasających,●●środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, na których ujmowane są: przychody i rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp).Rachunki.bankowe.tworzące.centralny.rachunek.bieżący.budżetu.państwa w zakresie krajowych środków finansowych służą do:●●gromadzenia dochodów budżetu państwa pobieranych przez organy podatkowe i państwowe jednostki budżetowe,●●przekazywania środków budżetu państwa na sfinansowanie wydatków budżetu państwa, uję­tych w planach finansowych dysponentów części budżetowych i podległych im dysponen­tów drugiego i trzeciego stopnia, oraz przyjmowania środków budżetu państwa zwróconych w danym roku budżetowym przez dysponentów części budżetowych i podległych im dyspo­nentów niższego stopnia,●●przeprowadzania operacji finansowych związanych z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i zarządzaniem płynnością w zakresie sprzedaży i wykupu papierów war­tościowych emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i zagranicznym, zacią­gania i spłaty pożyczek oraz kredytów na rynku krajowym i zagranicznym oraz przeprowa­dzania innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa,●●przekazywania środków budżetu państwa na rachunki środków na wydatki niewygasające dysponentów części budżetowych,●●przyjmowania wpływów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i realizacji płatności wyni­kających z odrębnych ustaw, których źródłem są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,●●przekazywania udziałów w dochodach budżetu państwa jednostkom samorządu terytorial­nego, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,●●przekazywania środków na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych oraz urzędów obsługujących organy podatkowe w celu zapewnienia realizacji zwrotów nadpłat wynikających z rozliczeń pobranych dochodów,●●obsługi operacji związanych z realizacją innych przychodów i rozchodów wynikających z ustawy budżetowej, Rachunki bankowe w planie kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego8maj 2017 r. ●●gromadzenia dochodów budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych z ty­tułu wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,●●przyjmowania niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki.Rachunki.środków.do.sfinansowania.pożyczkowych.potrzeb.budżetu.państwa służą do:●●gromadzenia przychodów budżetu państwa,●●dokonywania rozchodów budżetu państwa,●●zamknięcia rachunków dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie krajowych środ­ków finansowych,●●zasilania budżetu środków europejskich,●●przyjmowania zwrotów dokonanych zasileń,●●zarządzania płynnością.Środki.w.zakresie.przychodów pochodzą ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z in­nych operacji finansowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ze spłat pożyczek udzielo­nych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów oraz z innych źródeł.Rozchody są przeznaczone na: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki, płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, pożyczki udzielone na finansowanie przejściowe zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.2. Rachunki bankowe w planie kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie wykazu kont syntetycznych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego można wnioskować, że w budżecie występują dwa.rachunki.bankowe:1).rachunek.budżetu (konto 133 „Rachunek budżetu”),2)..rachunek.środków.na.wydatki.niewygasające (konto 135 „Rachunek środków na niewy­gasające wydatki”).Z opisu konta 133 wynika natomiast, że konto to służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach budżetu, co oznacza, że w ramach tego konta może.funkcjono-wać.więcej.niż.jeden.rachunek.bankowy. Na koncie 133 są ujmowane lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu, co oznacza, że rachunki lokat bankowych są rachunkami pro­wadzonymi w ramach tego konta. Jeżeli umowa o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nakłada na jednostkę samorządu terytorial­nego obowiązek posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego lub tego typu rachunek jest zakładany z inicjatywy jednostki realizującej dany projekt, to na koncie 133 wystąpią operacje realizowane za pomocą tego typu rachunków. Rachunki bankowe w planie kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego...9maj 2017 r.2.1. Rachunek podstawowy budżetu jednostki samorządu terytorialnegoPodstawowym rachunkiem bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest rachu-nek.wymieniony.w.umowie.zawartej.między.zarządem.jednostki.samorządu.terytorial-nego.a.bankiem wybranym do prowadzenia bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.W odniesieniu do podstawowego rachunku bankowego budżetu jednostki samorządu z regu­ły używa się nazwy rachunek.budżetu, np. w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jed­nostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zasad przekazywania dochodów mających kluczowe znaczenie, takich jak: subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycz­nych, dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W uofp nazwa podstawowy rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego została użyta w art. 263 ust. 6.2.2. Wyodrębnione rachunki bankowe do finansowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznychW umowach zawieranych z instytucjami pośredniczącymi o przyznanie pomocy na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących.z.budżetu.Unii.Europejskiej.oraz.innych.środków.pochodzących.ze.źródeł.zagranicznych jednostka samorządu terytorialnego jako beneficjent może być zobowiązana do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.2.3. Rachunki lokatUmowa rachunku bankowego przeznaczonego do bankowej obsługi budżetu może zawierać regulacje dotyczące dokonywania lokat ze środków budżetu w banku prowadzącym obsługę, np. w formie lokat typu overnight, lokat weekendowych lub lokat terminowych. Artykuł 264 ust. 3 uofp stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na ra­chunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.2.4. Rachunek środków na niewygasające wydatkiOrgan stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin, nie dłuższy niż 30 czerwca roku następnego, dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym wykaz ten może obejmować wyłącznie wydatki związane z realizacją już udzielonych zamówień publicznych lub wydatków na realizację wydatków, które zostaną poniesione po zawarciu umów zawartych Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: