Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 004354 21778412 na godz. na dobę w sumie
Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT - ebook/pdf
Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5086-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia różnego rodzaju ewidencji, niezbędnych do prawidłowego rozliczania VAT. Jednak nie wszystkie transakcje muszą zostać w nich ujęte. Stosowną ewidencję muszą prowadzić również podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku. Ustawa o VAT przewiduje kilkanaście sytuacji, w których nakłada na podatników dodatkowe obowiązki ewidencyjne. W tym e-booku omówiliśmy kompleksowo wszystkie najważniejsze rejestry, jakie musi prowadzić podatnik.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 ISBN: 978-83-269-5086-5 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: serwispodatkowyvat@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 „Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji „Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Biuro Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 3 Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT Sprawdź, czy Twoje ewidencje są prawidłowe Abyś mógł prawidłowo wypełnić deklarację i obliczyć należny/naliczony VAT – musisz prowadzić bezbłędną ewidencję zakupów i sprzedaży. Każda pomyłka w tym dokumencie skutkuje rozliczeniem podatku w błędnej wysokości. Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w prowadzonej działalności gospodarczej, umożliwiającej rzetelne i bezbłęd- ne sporządzenie deklaracji VAT. Obowiązek prowadzenia ewidencji istnieje również w sytu- acji, gdy przedsiębiorca nie posiada obowiązku rozliczania VAT z fiskusem. Z wyjątkiem zasad ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych (któ- re pominięto w niniejszym artykule), przepisy ustawy o VAT nie precyzują określonej formy i sposobu prowadzenia ewidencji na potrzeby tego podatku. Nie określają również jednolite- go, powszechnie obowiązującego wzoru tej ewidencji. Wskazują natomiast warunki, jakim powinna ona odpowiadać, oraz cel, któremu ma służyć. Każdy przedsiębiorca powinien zatem zaplanować/wybrać sam taki sposób jej prowadze- nia, aby ułatwić sobie terminowe i prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT na podstawie zgromadzonych w niej danych. Rodzaj i ilość prowadzonych ewidencji zależą od posiada- nego przez Twoją firmę statusu podatnika, rodzaju prowadzonej działalności oraz zasięgu terytorialnego dokonywanych nabyć lub sprzedaży. W tym numerze wskażemy Ci spo- sób oraz rodzaje ewidencji, jakie powinieneś prowadzić, aby były one poprawne i zgod- ne z przepisami. Zobacz, jakie ewidencje musisz prowadzić jako podatnik VAT czynny Podatnicy VAT zarejestrowani jako tzw. podatnicy VAT czynni, czyli rozliczający podatek od towarów i usług i składający deklaracje VAT (tj. z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącz- nie czynności podlegające zwolnieniu przedmiotowemu z VAT) oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w VAT, czyli rozliczający VAT i składający deklaracje VAT – w myśl art. 109 ust. 3 ustawy o VAT mają obowiązek prowadzenia tzw. pełnej ewidencji sprzedaży i zakupu, która zawierać powinna następujące dane: „„ kwoty podatku naliczonego związane wyłącznie ze sprzedażą uprawniającą do peł- nego odliczenia VAT, kwoty podatku naliczonego związane wyłącznie z czynnościa- mi nieuprawniającymi do odliczenia VAT oraz kwoty podatku naliczonego związane ze sprzedażą mieszaną uprawniającą do częściowego odliczenia VAT, „„ dane niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, „„ kwotę podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, „„ kwotę podatku należnego, 4 Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT „„ kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz „„ inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji. Pamiętaj, że celem prowadzonej ewidencji jest prawidłowe sporządzenie przez Ciebie dekla- racji VAT. Powinieneś zatem prowadzić przede wszystkim ewidencję: „„ realizowanej sprzedaży – w celu określenia kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, „„ dokonywanych zakupów – w celu określenia kwoty podatku naliczonego podle- gającego odliczeniu w danym okresie rozliczeniowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś prowadził kilka takich ewidencji. Ewidencje VAT możesz prowadzić zarówno ręcznie, komputerowo za pomocą programu finansowo-księgowego (co minimalizuje ryzyko błędów i pomyłek) lub w formie arkusza kalkulacyjnego, opracowanego we własnym zakresie w programie Excel. Uwaga Przepisy nie określają żadnego urzędowego wzoru ewidencji VAT. Możesz ją prowadzić w do- wolnej formie (komputerowo lub ręcznie). Istotne jest tylko, aby zawierała ona wszystkie wymagane informacje, w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT oraz wypełnienia innych obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami ustawy o VAT, np. obowiązku sporządzenia informacji podsumowującej VAT UE. Ewidencja sprzedaży Pamiętaj, że ewidencję sprzedaży prowadzisz w celu prawidłowego wyliczenia kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, dlatego też powinieneś ujmować w niej dokonywane chronologicznie: „„ wszystkie czynności według kolejności, czyli według daty powstania obowiąz- ku podatkowego, „„ wykazywać kwoty sprzedaży netto oraz kwoty należnego od niej podatku należ- nego, z podziałem na odpowiednie stawki VAT. W ewidencji sprzedaży powinieneś ujmować całą dokonywaną sprzedaż, wynikającą zarówno z faktur sprzedaży, jak i tę, która nie została udokumentowana fakturami VAT (np. na rzecz osób fizycznych nie ewidencjonowana na kasie fiskalnej). W zależności od rozmiaru prowa- dzonego przedsiębiorstwa oraz rodzaju dokonywanej sprzedaży możesz prowadzić jedną ogólną ewidencję sprzedaży albo kilka odrębnych rejestrów dokonywanych czynności podle- gających opodatkowaniu z podziałem np. na: sprzedaż krajową (dla każdego punktu sprzedaży
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencje i rejestry dla potrzeb VAT
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: