Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 005967 21756218 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy - książka
Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0745-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczne źródło informacji dla użytkowników Excela

Arkusz kalkulacyjny Excel to jeden z programów najczęściej wykorzystywanych w firmach i organizacjach. Jego możliwości -- od prostych obliczeń i zestawień, poprzez analizy statystyczne, aż do tworzenia rozbudowanych arkuszy korzystających z pozostałych składników pakietu Office -- czynią z niego niezwykle użyteczne i uniwersalne narzędzie nie tylko dla księgowych i finansistów, ale dla wszystkich, którzy w pracy czy szkole przeprowadzają jakiekolwiek obliczenia. Potęga Excela tkwi przede wszystkim w jego funkcjach -- gotowych algorytmach obliczeniowych, których wykorzystanie wymaga jedynie odpowiedniego wskazania argumentów.

Jeśli w swojej pracy korzystasz z Excela, książka 'Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy' szybko stanie się Twoją podstawową lekturą. Znajdziesz w niej przegląd wszystkich funkcji, jakie oferuje użytkownikowi ten arkusz kalkulacyjny, podzielonych według tych samych kategorii, które zobaczysz w oknach dialogowych Excela. Omówienie każdej funkcji zawiera jej opis, specyfikację składni i argumentów oraz przykładowe zastosowania.

Przyspiesz i usprawnij swoją pracę z arkuszem Excel 2003 PL.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy Autor: Bartosz Gajda ISBN: 83-246-0745-5 Format: B6, stron: 240 Podrêczne Ÿród³o informacji dla u¿ytkowników Excela (cid:129) Zestawienie wszystkich funkcji (cid:129) Opis argumentów (cid:129) Zastosowania funkcji Arkusz kalkulacyjny Excel to jeden z programów najczêœciej wykorzystywanych w firmach i organizacjach. Jego mo¿liwoœci — od prostych obliczeñ i zestawieñ, poprzez analizy statystyczne, a¿ do tworzenia rozbudowanych arkuszy korzystaj¹cych z pozosta³ych sk³adników pakietu Office — czyni¹ z niego niezwykle u¿yteczne i uniwersalne narzêdzie nie tylko dla ksiêgowych i finansistów, ale dla wszystkich, którzy w pracy czy szkole przeprowadzaj¹ jakiekolwiek obliczenia. Potêga Excela tkwi przede wszystkim w jego funkcjach — gotowych algorytmach obliczeniowych, których wykorzystanie wymaga jedynie odpowiedniego wskazania argumentów. Jeœli w swojej pracy korzystasz z Excela, ksi¹¿ka „Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy” szybko stanie siê Twoj¹ podstawow¹ lektur¹. Znajdziesz w niej przegl¹d wszystkich funkcji, jakie oferuje u¿ytkownikowi ten arkusz kalkulacyjny, podzielonych wed³ug tych samych kategorii, które zobaczysz w oknach dialogowych Excela. Omówienie ka¿dej funkcji zawiera jej opis, specyfikacjê sk³adni i argumentów oraz przyk³adowe zastosowania. (cid:129) Funkcje finansowe (cid:129) Funkcje daty i czasu (cid:129) Funkcje matematyczne (cid:129) Funkcje statystyczne (cid:129) Funkcje wyszukiwania i adresu (cid:129) Funkcje bazy danych (cid:129) Funkcje tekstowe (cid:129) Funkcje logiczne (cid:129) Funkcje informacyjne Przyspiesz i usprawnij swoj¹ pracê z arkuszem Excel 2003 PL Spis treści Wstęp ........................................................................................... 13 1. Funkcje finansowe ....................................................................... 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 DB — amortyzacja środka trwałego DDB — amortyzacja środka trwałego FV — przyszła wartość inwestycji IPMT — wartość odsetek IRR — wewnętrzna stopa zwrotu ISPMT — wartość odsetek MIRR — wewnętrzna stopa zwrotu NPER — liczba okresów dla lokaty NPV — wartość netto inwestycji PMT — rata spłaty pożyczki PPMT — wartość spłaty PV — wartość bieżąca inwestycji RATE — stopa procentowa SLN — amortyzacja środka trwałego SYD — amortyzacja środka trwałego VDB — amortyzacja środka trwałego 3 2. 3. Funkcje daty i czasu .................................................................... 30 30 CZAS — konwersja czasu na liczbę CZAS.WARTOŚĆ — konwersja czasu na liczbę 31 32 DATA — konwersja daty na liczbę 33 DATA.WARTOŚĆ — konwersja daty na liczbę 34 DNI.360 — różnica w dniach pomiędzy dwoma datami DZIEŃ — określanie dnia miesiąca z daty 35 36 DZIEŃ.TYG — określanie dnia tygodnia z daty 37 DZIŚ — aktualna data 38 GODZINA — określanie pełnej godziny z czasu 39 MIESIĄC — określanie miesiąca z daty MINUTA — określanie pełnych minut z czasu 39 40 ROK — określanie roku z daty 41 SEKUNDA — określanie pełnych sekund z czasu TERAZ — aktualna data i godzina 42 Funkcje matematyczne ............................................................... 43 43 ACOS — arcus cosinus 44 ACOSH — area cosinus hiperboliczny ASIN — arcus sinus 44 45 ASINH — area sinus hiperboliczny 46 ATAN — arcus tangens 47 ATAN2 — arcus tangens (druga wersja) ATANH — area tangens hiperboliczny 48 48 COS — cosinus 49 COSH — cosinus hiperboliczny 50 EXP — eksponenta ex 50 ILOCZYN KOMBINACJE — symbol Newtona 51 52 LICZBA.CAŁK — część całkowita liczby 53 LN — logarytm naturalny LOG — logarytm 53 4 | Spis treści 54 LOG10 — logarytm dziesiętny 55 LOS — wartość losowa 56 MACIERZ.ILOCZYN — iloczyn macierzy 57 MACIERZ.ODW — macierz odwrotna 58 MOD — dzielenie modulo 59 MODUŁ.LICZBY — wartość bezwzględna 59 PI 60 PIERWIASTEK — pierwiastek kwadratowy 60 POTĘGA 61 RADIANY — konwersja stopni na radiany 62 RZYMSKIE — konwersja liczb arabskich na rzymskie 63 SILNIA 64 SIN — sinus 65 SINH — sinus hiperboliczny 65 STOPNIE — konwersja radianów na stopnie 66 SUMA 67 SUMA.ILOCZYNÓW 68 SUMA.JEŻELI — suma warunkowa 69 SUMA.KWADRATÓW 69 SUMA.X2.M.Y2 70 SUMA.X2.P.Y2 71 SUMA.XMY.2 72 SUMY.POŚREDNIE 74 TAN — tangens 75 TANH — tangens hiperboliczny 75 WYZNACZNIK.MACIERZY 76 ZAOKR — zaokrąglanie 77 ZAOKR.DO.CAŁK — zaokrąglanie do liczby całkowitej ZAOKR.DO.NPARZ — zaokrąglanie do liczby nieparzystej 77 78 ZAOKR.DO.PARZ — zaokrąglanie do liczby parzystej 79 ZAOKR.DÓŁ — zaokrąglanie w dół ZAOKR.GÓRA — zaokrąglanie w górę 80 Spis treści | 5 4. ZAOKR.W.DÓŁ — zaokrąglanie w dół ZAOKRE.W.GÓRĘ — zaokrąglanie w górę ZNAK.LICZBY — określanie znaku liczby 81 82 83 Funkcje statystyczne ................................................................... 84 84 CZĘSTOŚĆ 85 ILE.LICZB — zliczanie liczb ILE.NIEPUSTYCH — zliczanie nie pustych komórek 85 86 KOWARIANCJA 87 KURTOZA 87 KWARTYL LICZ.JEŻELI — zliczanie warunkowe 88 89 LICZ.PUSTE — zliczanie pustych komórek 90 MAX — wartość największa 91 MAX.A — wartość największa MAX.K — wartość największa 91 92 MEDIANA MIN — wartość najmniejsza 93 MIN.A — wartość najmniejsza bez pomijania wartości logicznych i tekstów MIN.K — k-ta wartość najmniejsza NACHYLENIE — nachylenie linii regresji NORMALIZUJ — normalizacja rozkładu ODCH.KWADRATOWE — odchylenie kwadratowe ODCH.STANDARD.POPUL — odchylenie standardowe populacji ODCH.STANDARD.POPUL.A — odchylenie standardowe populacji ODCH.STANDARDOWE — odchylenie standardowe próbki ODCH.STANDARDOWE.A — odchylenie standardowe próbki ODCH.ŚREDNIE — odchylenie średnie ODCIĘTA 94 94 95 96 97 98 98 99 100 101 101 6 | Spis treści PEARSON — współczynnik korelacji Pearsona PERCENTYL PERMUTACJE POZYCJA — pozycja na liście PRAWDPD PROCENT.POZYCJA PRÓG.ROZKŁAD.DWUM — próg rozkładu dwumianowego R.KWADRAT — kwadrat współczynnika korelacji REGBŁSTD REGEXPP REGEXPW REGLINP REGLINW REGLINX ROZKŁAD.BETA — rozkład beta ROZKŁAD.BETA.ODW — odwrotność rozkładu beta ROZKŁAD.CHI — rozkład chi-kwadrat ROZKŁAD.CHI.ODW — odwrotność rozkładu chi-kwadrat ROZKŁAD.DWUM — rozkład dwumianowy ROZKŁAD.DWUM.PRZEC — ujemny rozkład dwumianowy ROZKŁAD.EXP — rozkład wykładniczy ROZKŁAD.F — rozkład F-Snedecora ROZKŁAD.F.ODW — odwrotność rozkładu F-Snedecora ROZKŁAD.FISHER — rozkład Fishera ROZKŁAD.FISHER.ODW — odwrotność rozkładu Fishera ROZKŁAD.GAMMA — rozkład gamma ROZKŁAD.GAMMA.ODW — odwrotność rozkładu gamma ROZKŁAD.HIPERGEOM — rozkład hipergeometryczny 102 103 104 104 105 106 107 108 109 109 111 112 114 115 116 117 118 118 119 120 120 121 122 123 123 124 125 125 Spis treści | 7 ROZKŁAD.LIN.GAMMA — logarytm naturalny funkcji gamma ROZKŁAD.LOG — rozkład logarytmiczny ROZKŁAD.LOG.ODW — odwrotność rozkładu logarytmicznego ROZKŁAD.NORMALNY — rozkład normalny ROZKŁAD.NORMALNY.ODW — odwrotność rozkładu normalnego ROZKŁAD.NORMALNY.S — standardowy rozkład normalny ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW — odwrotność standardowego rozkładu normalnego ROZKŁAD.POISSON — rozkład Poissona ROZKŁAD.T — rozkład t-Studenta ROZKŁAD.T.ODW — odwrotność rozkładu t-Studenta ROZKŁAD.WEIBULL — rozkład Weibulla SKOŚNOŚĆ ŚREDNIA — średnia arytmetyczna ŚREDNIA.A — średnia arytmetyczna ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA — średnia geometryczna ŚREDNIA.HARMONICZNA — średnia harmoniczna ŚREDNIA.WEWN — średnia wewnętrzna TEST.CHI — test niezależności TEST.F TEST.T TEST.Z UFNOŚĆ WARIANCJA — wariancja pojedynczej próby WARIANCJA.A — wariancja pojedynczej próby WARIANCJA.POPUL — wariancja populacji WARIANCJA.POPUL.A — wariancja populacji WSP.KORELACJI — współczynnik korelacji liniowej WYST.NAJCZĘŚCIEJ — dominanta 126 127 127 128 129 130 130 131 132 133 133 134 135 136 137 137 138 139 140 141 142 142 143 144 144 145 146 147 8 | Spis treści 5. 6. Funkcje wyszukiwania i adresu ................................................148 148 ADR.POŚR ADRES 149 150 HIPERŁĄCZE 151 ILE.WIERSZY 152 INDEKS LICZBA.KOLUMN 154 154 NR.KOLUMNY 155 OBSZARY 156 PODAJ.POZYCJĘ 157 PRZESUNIĘCIE RTD 159 160 TRANSPONUJ 161 WEŹDANETABELI 162 WIERSZ WYBIERZ 162 163 WYSZUKAJ 164 WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.POZIOMO 166 Funkcje bazy danych ..................................................................168 168 BD.ILE.REKORDÓW 169 BD.ILE.REKORDÓW.A 171 BD.ILOCZYN BD.MAX 172 174 BD.MIN 175 BD.ODCH.STANDARD 177 BD.ODCH.STANDARD.POPUL BD.POLE 179 181 BD.SUMA 182 BD.ŚREDNIA 184 BD.WARIANCJA BD.WARIANCJA.POPUL 185 Spis treści | 9 7. Funkcje tekstowe .......................................................................188 188 BAHTTEXT — konwersja liczby na tekst DŁ — długość tekstu 188 189 FRAGMENT.TEKSTU 190 KOD — kod liczbowy znaku 191 KWOTA — konwersja liczby (kwoty) na tekst LEWY — fragment tekstu z lewej strony 192 193 LITERY.MAŁE — konwersja na małe litery 193 LITERY.WIELKIE — konwersja na wielkie litery 194 OCZYŚĆ — usuwanie znaków niedrukowalnych 195 PODSTAW — zamiana ciągów znakowych PORÓWNAJ — porównywanie ciągów znakowych 196 197 POWT — powtarzanie ciągu tekstowego 198 PRAWY — fragment tekstu z prawej strony 199 SZUKAJ.TEKST — wyszukiwanie w ciągu tekstowym T — sprawdzanie, czy wartość jest tekstem 200 200 TEKST — konwersja liczby na tekst 201 USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY — usuwanie zbędnych spacji WARTOŚĆ — konwersja tekstu na liczbę 202 Z.WIELKIEJ.LITERY — konwersja liter rozpoczynających wyrazy na wielkie litery ZAOKR.DO.TEKST — zaokrąglanie liczby i konwersja na tekst ZASTĄP — zastępowanie znaków w tekście innymi znakami ZŁĄCZ.TEKSTY — łączenie ciągów tekstowych ZNAJDŹ — znajdowanie ciągu tekstowego w innym tekście ZNAK — zwracanie znaku odpowiadającego kodowi znaku 202 203 204 205 206 207 10 | Spis treści 8. 9. Funkcje logiczne ........................................................................ 208 208 FAŁSZ JEŻELI — test logiczny 208 210 LUB – suma logiczna, alternatywa 211 NIE — zaprzeczenie 211 ORAZ — iloczyn logiczny, koniunkcja PRAWDA 212 Funkcje informacyjne ................................................................214 214 BRAK 215 CZY.ADR — czy odwołanie CZY.BŁ — czy błąd 215 216 CZY.BŁĄD — czy błąd 217 CZY.BRAK — czy błąd braku wartości 218 CZY.LICZBA — czy liczba CZY.LOGICZNA — czy wartość logiczna 218 219 CZY.NIE.TEKST — czy wartość niebędąca tekstem 220 CZY.PUSTA — czy pusta komórka 220 CZY.TEKST — czy tekst INFO — informacja o środowisku pracy 221 223 KOMÓRKA — informacja o komórce 226 L — konwersja na liczbę 227 NR.BŁĘDU TYP — określanie typu wartości 228 Skorowidz .................................................................................. 231 Spis treści | 11 Rozdział 8. Funkcje logiczne FAŁSZ Zastosowanie Funkcja zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Składnia FAŁSZ() Opis argumentów Funkcja nie posiada argumentów. Uwagi Aby w komórce uzyskać wartość logiczną fałsz, możemy ją po prostu wpisać, nie ma potrzeby stosowania funkcji FAŁSZ. JEŻELI — test logiczny Zastosowanie Funkcja służy do przeprowadzania testu logicznego. Podstawo- wym argumentem funkcji jest warunek, test logiczny. Funkcja zwraca jedną z dwóch wartości w zależności, czy warunek jest spełniony, czy nie. 208 | Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy Składnia JEŻELI(W;X;Y) Opis argumentów W X Y test logiczny, czyli wyrażenie, które można określić jako prawdziwe lub fałszywe, może to być np. A2 0 (czy wartość w komórce A2 jest większa od zera), C3= styczeń (czy w ko- mórce C3 znajduje się tekst styczeń) itp. wartość, jaką ma zwrócić funkcja w przypadku, kiedy test logiczny określony argumentem W będzie spełniony. Argu- ment może być także formułą. wartość, jaką ma zwrócić funkcja w przypadku, kiedy test logiczny określony argumentem W nie będzie spełniony. Argument może być także formułą. Uwagi Jeżeli argument X zostanie pominięty, to funkcja, w przypadku kiedy będzie spełniony warunek W, zwróci wartość 0. Jeżeli argu- ment Y zostanie pominięty w taki sposób, że po argumencie X nie będzie średnika, to w przypadku niespełnienia warunku W funk- cja zwróci wartość logiczną FAŁSZ. Jeżeli argument Y zostanie pominięty w taki sposób, że po argumencie X będzie średnik, to w przypadku niespełnienia warunku W funkcja zwróci wartość logiczną FAŁSZ. Tworząc bardziej skomplikowane formuły, funk- cje JEŻELI można zagnieżdżać do siedmiu razy. Rozdział 8. Funkcje logiczne | 209 LUB – suma logiczna, alternatywa Zastosowanie Funkcja służy do sumowania logicznego warunków (maksymal- nie 30). Jeżeli którykolwiek z warunków jest spełniony, funkcja zwraca wartość PRAWDA. Funkcja zwróci wartość FAŁSZ jedynie wtedy, gdy wszystkie warunki podane jako argumenty nie będą spełnione. Składnia LUB(W1;W2;W3;...;W30) Opis argumentów W1;W2;W3;...;W30 warunki, które sumujemy logicznie. Argumenty powinny być wartościami logicznymi lub wyrażeniami zwracającym wartości logiczne PRAWDA lub FAŁSZ. Argumenty mogą być także odwołaniami. Uwagi Jeżeli którykolwiek z argumentów funkcji jest odwołaniem do pu- stej komórki albo jest tekstem lub odwołaniem do komórki z tek- stem, to zostanie on pominięty. Jeżeli którykolwiek z argumentów nie jest wartością logiczną, to funkcja zwróci błąd. Przykładowa formuła =LUB(B1 0;C1 0;D1 0) zwróci wartość PRAWDA, jeżeli któ- rakolwiek z liczb z komórek B1, C1, D1 będzie większa od zera, i zwróci wartość FAŁSZ, jeżeli wszystkie liczby w tych komórkach będą ujemne. 210 | Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy NIE — zaprzeczenie Zastosowanie Funkcja służy do odwracania wartości logicznej. Składnia NIE(X) Opis argumentów X argument powinien być wartością logiczną PRAWDA lub FAŁSZ albo wyrażeniem mogącym przyjmować takie wartości. Uwagi Jeżeli argumentem funkcji będzie wartość logiczna PRAWDA lub wyrażenie przyjmujące taką wartość, to funkcja zwróci wartość FAŁSZ. Jeżeli argumentem funkcji będzie wartość logiczna FAŁSZ lub wyrażenie przyjmujące taką wartość, to funkcja zwróci war- tość PRAWDA. ORAZ — iloczyn logiczny, koniunkcja Zastosowanie Funkcja służy do mnożenia logicznego warunków (maksymal- nie 30), wartości logicznych. Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony, funkcja zwraca wartość FAŁSZ. Funkcja zwróci war- tość PRAWDA jedynie wtedy, gdy wszystkie warunki podane jako argumenty będą spełnione. Rozdział 8. Funkcje logiczne | 211 Składnia ORAZ(W1;W2;W3;...;W30) Opis argumentów W1;W2;W3;...;W30 warunki, które mnożymy logicznie. Argumenty powinny być wartościami logicznymi lub wyrażeniami zwracającym war- tości logiczne PRAWDA lub FAŁSZ. Argumenty mogą być także odwołaniami. Uwagi Jeżeli którykolwiek z argumentów funkcji jest odwołaniem do pustej komórki albo jest tekstem lub odwołaniem do komórki z tekstem, to zostanie on pominięty. Jeżeli którykolwiek z ar- gumentów nie jest wartością logiczną, to funkcja zwróci błąd. Przykładowa formuła =ORAZ(B1 0;C1 0;D1 0) zwróci wartość PRAWDA, jeżeli wszystkie liczby z komórek B1, C1, D1 będą więk- sze od zera, i zwróci wartość FAŁSZ, jeżeli którakolwiek z tych liczb będzie ujemna. PRAWDA Zastosowanie Funkcja zwraca wartość logiczną PRAWDA. Składnia PRAWDA() 212 | Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy Opis argumentów Funkcja nie posiada argumentów. Uwagi Aby w komórce uzyskać wartość logiczną PRAWDA, możemy ją po prostu wpisać, nie ma potrzeby stosowania opisywanej funkcji. Rozdział 8. Funkcje logiczne | 213
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: