Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 004068 21774970 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-692-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-75%), audiobook).

Excel 2003 PL to kolejna wersja najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego -- narzędzia do przeprowadzania obliczeń, tworzenia zestawień i graficznej prezentacji danych. Excel jest wykorzystywany niemal w każdej firmie, a coraz częściej także w domach. Za jego pomocą można przygotować domowy budżet, zaplanować wydatki, wykonać skomplikowane obliczenia i przedstawić ich wyniki w postaci wykresów lub tabel. Znajomość Excela to obecnie jeden z podstawowych wymogów na rynku pracy -- każdy, kto ubiega się o stanowisko związane z pracą biurową, powinien znać jego możliwości.

Książka 'Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik' to idealna propozycja dla tych, którzy chcą poznać Excela. Przedstawia podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym i narzędzia, jakie ma do dyspozycji użytkownik. Każde zadanie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanego opisu, co dodatkowo ułatwia jego zrozumienie i wykonanie. Dzięki tej książce nauczysz się stosować Excela w pracy i w domu, wykorzystując zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane możliwości tej aplikacji.

Kalkulatory to już przeszłość -- dziś korzysta się z Excela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7361-692-6 Format: B5, stron: 216 Excel 2003 PL to kolejna wersja najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego — narzêdzia do przeprowadzania obliczeñ, tworzenia zestawieñ i graficznej prezentacji danych. Excel jest wykorzystywany niemal w ka¿dej firmie, a coraz czêœciej tak¿e w domach. Za jego pomoc¹ mo¿na przygotowaæ domowy bud¿et, zaplanowaæ wydatki, wykonaæ skomplikowane obliczenia i przedstawiæ ich wyniki w postaci wykresów lub tabel. Znajomoœæ Excela to obecnie jeden z podstawowych wymogów na rynku pracy — ka¿dy, kto ubiega siê o stanowisko zwi¹zane z prac¹ biurow¹, powinien znaæ jego mo¿liwoœci. Ksi¹¿ka „Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik” to idealna propozycja dla tych, którzy chc¹ poznaæ Excela. Przedstawia podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym i narzêdzia, jakie ma do dyspozycji u¿ytkownik. Ka¿de zadanie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanego opisu, co dodatkowo u³atwia jego zrozumienie i wykonanie. Dziêki tej ksi¹¿ce nauczysz siê stosowaæ Excela w pracy i w domu, wykorzystuj¹c zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane mo¿liwoœci tej aplikacji. (cid:129) Wprowadzanie i zaznaczanie danych (cid:129) Edycja arkuszy — dodawanie i usuwanie komórek, rzêdów i kolumn (cid:129) Podstawowe operacje na arkuszach (cid:129) Obliczenia — formu³y i funkcje (cid:129) Formatowanie komórek i danych (cid:129) Tworzenie wykresów (cid:129) Drukowanie arkuszy (cid:129) Podstawowe elementy analizy danych Kalkulatory to ju¿ przesz³oœæ — dziœ korzysta siê z Excela Spis tre(cid:156)ci Rozdzia‡ 1. Preliminaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Poruszanie siŒ po arkuszu i arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Przechodzenie do s„siednich kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Przechodzenie do wybranej kom(cid:243)rki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Przechodzenie zale¿ne od otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Przechodzenie od arkusza do arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wprowadzanie danych do kom(cid:243)rek i ich edycja . . . . . . . . . . . . . 17 Wpisywanie czego(cid:156) do kom(cid:243)rki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wpisywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wpisywanie zwyk‡ych liczb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wpisywanie waluty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wpisywanie procent(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wpisywanie formu‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wpisywanie dat i czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Poprawianie zawarto(cid:156)ci kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zakresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Typowe zakresy prostok„tne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Inne sposoby zaznaczania zakres(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zaznaczanie zakres(cid:243)w niesp(cid:243)jnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zaznaczanie wierszy, kolumn i ca‡ego arkusza . . . . . . . . . . . 29 Czyszczenie kom(cid:243)rek i zakres(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rozdzia‡ 2. Budowanie i edycja arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wstawianie kolumn, wierszy i kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wstawianie wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wstawianie kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wstawianie kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Usuwanie kolumn wierszy i kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Usuwanie kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Usuwanie kolumn i wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kopiowanie i przesuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kopiowanie przez schowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kopiowanie przez przeci„ganie mysz„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wielokrotne powielenie zakresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Przesuwanie za pomoc„ schowka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Przesuwanie przez przeci„ganie mysz„ . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Klasyczna zamiana miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Przesuwanie z odsuniŒciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kopiowanie do innych arkuszy lub dokument(cid:243)w . . . . . . . . . . 59 Rozdzia‡ 3. Proste operacje na arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kwartalna lista p‡ac (cid:151) nazywanie arkuszy i dzia‡ania na kilku arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Nadanie nazwy skoroszytowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Nadawanie nazw arkuszom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Jednoczesne wype‡nianie kom(cid:243)rek w trzech arkuszach . . . . . 64 Wstawianie wiersza od razu do dw(cid:243)ch arkuszy . . . . . . . . . . . 65 Rozliczanie delegacji (cid:151) kopiowanie, dodawanie i usuwanie arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Przygotowanie arkusza wzorcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kopiowanie zawarto(cid:156)ci arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Usuwanie niepotrzebnego arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kopiowanie arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kopiowanie lub przesuwanie arkusza do innego skoroszytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Dodawanie nowego arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Zmiana domy(cid:156)lnej liczby arkuszy w skoroszycie . . . . . . . . . . . 72 Ogl„danie arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Blokowanie okienek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Podzia‡ okna arkusza na dwa niezale¿nie przewijane panele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ukrywanie arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rozdzia‡ 4. Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Operatory u¿ywane w formu‡ach i kolejno(cid:156)(cid:230) ich dzia‡ania . . . . . . 80 Adresy wzglŒdne, mieszane, bezwzglŒdne i tr(cid:243)jwymiarowe . . . . . 81 Zmiana adres(cid:243)w wzglŒdnych przy kopiowaniu . . . . . . . . . . . 81 Adresy mieszane i bezwzglŒdne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Adresy tr(cid:243)jwymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Definiowanie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Stosowanie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Nazwy 6 Spis tre(cid:156)ci Tworzenie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Nazwy zakres(cid:243)w z adresowaniem wzglŒdnym . . . . . . . . . . . 92 Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Wpisywanie funkcji do formu‡y na przyk‡adzie funkcji JEflELI() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Sumy po(cid:156)rednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Zagnie¿d¿anie funkcji, czyli funkcja w funkcji . . . . . . . . . . . . . 98 Funkcje podrŒczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Przyk‡ad korzystania z systemu pomocy Excela . . . . . . . . . . 103 Jak to siŒ liczy lub dlaczego siŒ nie liczy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Dzielenie przez zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Dzielenie przez tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Inspekcja formu‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Szacowanie formu‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Dwa popularne b‡Œdy: #NAZWA i b‡„d adresowania cyklicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Zmiana trybu wykonywania obliczeæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rozdzia‡ 5. Formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Ozdobniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Zmiana kroju pisma (czcionki) i proste wyr(cid:243)wnanie (wy(cid:156)rodkowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wyr(cid:243)wnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Scalanie kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Wy(cid:156)wietlanie i drukowanie linii siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kre(cid:156)lenie r(cid:243)¿nych krawŒdzi (obramowaæ) w r(cid:243)¿nych kolorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Kolory t‡a i tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Ochrona kom(cid:243)rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Malarz format(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Autoformatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Formatowanie zmieniaj„ce znaczenie informacji . . . . . . . . . . . . 133 Format tekstowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Formatowanie warunkowe i niestandardowe . . . . . . . . . . . . . . . 140 Formatowanie warunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Formatowanie warunkowe za pomoc„ formatu niestandardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Sumowanie wiŒcej ni¿ 24 godzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Rozdzia‡ 6. Graficzna prezentacja danych (cid:151) wykresy . . . . . . 144 Podstawowe informacje o wykresach i szybkie ich tworzenie . . 146 Szybkie tworzenie wykresu w oddzielnym arkuszu . . . . . . . . 146 Szybkie tworzenie wykresu osadzonego w arkuszu bie¿„cym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Podstawowe informacje o wykresie i jego modyfikowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 SprzŒ¿enie danych z wykresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Wykres domy(cid:156)lny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zmiana typu wykresu domy(cid:156)lnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Dodanie przycisku Wykres domy(cid:156)lny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Jak Excel domy(cid:156)lnie wybiera serie i kategorie? . . . . . . . . . . . 154 Manipulowanie danymi i wykresami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Prosta zmiana ci„g‡ego zakresu danych (cid:151) dodawanie i usuwanie serii i kategorii . . . . . . . . . . . . . 156 Dodawanie serii lub kategorii przez przeci„ganie mysz„ zakresu danych . . . . . . . . . . . 156 Kopiowanie serii i kategorii do arkusza wykresu . . . . . . . . . . 157 Usuwanie serii danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Zamiana wykresu osadzonego w arkuszu na arkusz wykresu i odwrotnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Konsolidowanie danych na wykresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Kreator wykres(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Czasami szybkie tworzenie wykres(cid:243)w nie prowadzi do celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Kreator wykres(cid:243)w (cid:151) krok 1. z 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kreator wykres(cid:243)w (cid:151) krok 2. z 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Kreator wykres(cid:243)w (cid:151) krok 3. z 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kreator wykres(cid:243)w (cid:151) krok 4. z 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Poprawianie wykres(cid:243)w za pomoc„ Kreatora wykres(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 8 Spis tre(cid:156)ci Formatowanie wykres(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Menu Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 U¿ycie menu podrŒcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Formatowanie przez dwukrotne klikniŒcie mysz„ . . . . . . . . . 176 R(cid:243)¿ne typy wykres(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Tworzenie wykresu ko‡owego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Por(cid:243)wnanie serii danych na dw(cid:243)ch wykresach ko‡owych . . . . 179 Inne mo¿liwo(cid:156)ci wykres(cid:243)w ko‡owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Wykres pier(cid:156)cieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wykresy liniowy i XY (punktowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Wykres radarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Wykres b„belkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Na zakoæczenie rozdzia‡u o wykresach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Rozdzia‡ 7. Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Podgl„d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Podgl„d podzia‡u stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Podgl„d wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Drukowanie jednym klikniŒciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Drukowanie sterowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Ustawienia strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Karty Strona i Marginesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Karta Nag‡(cid:243)wek/Stopka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Karta Arkusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Karta Wykres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Rozdzia‡ 8. Elementy analizy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Przyk‡ad importowania danych i przystosowania ich do analizy . . . 201 Przyk‡adowe importowanie danych z Eurostatu . . . . . . . . . . 201 Przystosowanie (cid:156)ci„gniŒtego arkusza do analizy danych . . . . . 203 Analizowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Sortowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Filtrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Sumy czŒ(cid:156)ciowe i grupowanie rekord(cid:243)w . . . . . . . . . . . . . . . 207 Tabele przestawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Drukowanie 9 Rozdzia‡ 4. Obliczenia Bez mo¿liwo(cid:156)ci wykonywania ob- liczeæ Excel by‡by tylko wielk„ tabel„, lepsz„ od zwyk‡ej, papierowej tylko pod tym wzglŒdem, ¿e ‡atwo w niej co(cid:156) (cid:132)wytrze(cid:230)(cid:148) i wpisa(cid:230) od no- wa. Obliczenia s„ wykonywane przez formu‡y wpisane do kom(cid:243)rek, a w formu‡ach mo¿na wykorzysty- wa(cid:230) wiele przydatnych funkcji, w kt(cid:243)rych solidn„ bibliotekŒ zaopa- trzyli nas tw(cid:243)rcy programu. A wiŒc obliczenia to formu‡y i funk- cje. Oto gar(cid:156)(cid:230) podstawowych infor- macji na ten temat. Stanowi„ one za- ledwie wierzcho‡ek g(cid:243)ry lodowej, ale od czego(cid:156) trzeba zacz„(cid:230), aby spraw- nie pos‡ugiwa(cid:230) siŒ formu‡ami, nale- ¿y pozna(cid:230): l operatory i pierwszeæstwo wyko- nywania dzia‡aæ, l adresy wzglŒdne, mieszane i bez- wzglŒdne, l funkcje podstawowe oraz specy- ficzne dla dziedziny, jak„ siŒ zaj- mujemy, np. in¿ynierskie, ekono- miczne itd.1 l (cid:156)ledzenie etap(cid:243)w obliczeæ wyko- nywanych przez formu‡y, czyli in- spekcjŒ formu‡. Tym w‡a(cid:156)nie zajmiemy siŒ w tym rozdziale.Zacznijmy od przypo- mnienia, ¿e: l formu‡y rozpoczynaj„ siŒ od zna- ku =. Gdy jest on pierwszym zna- kiem wpisanym do kom(cid:243)rki, ci„g pozosta‡ych bŒdzie traktowany ja- ko tre(cid:156)(cid:230) formu‡y, l formu‡y mog„, ale nie musz„, za- wiera(cid:230) funkcje. 1 Ca‡kiem dobry opis funkcji mo¿na znale(cid:159)(cid:230) w dodatku A w przet‡umaczonej przeze mnie ksi„¿ce Kathy Ivens i Conrada Carlberga Excel 2002 PL. KsiŒga eksperta Wydawnictwo Helion 2002. Przydatne informacje na temat ka¿dej funkcji mo¿na r(cid:243)wnie¿ znale(cid:159)(cid:230) w systemie pomocy Excela. 79 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Operatory u¿ywane w formu‡ach i kolejno(cid:156)(cid:230) ich dzia‡ania Operator jest symbolem okre(cid:156)laj„cym operacjŒ. Operatory arytmetyczne i lo- giczne oraz kolejno(cid:156)(cid:230) ich dzia‡ania znamy ze szko‡y. Operator konkatenacji by(cid:230) mo¿e nie jest powszechnie znany, ale ‡atwo zrozumie(cid:230) jego proste dzia‡anie polegaj„ce na ‡„czeniu tekst(cid:243)w, co po- kazuje poni¿szy rysunek. Operator2 + (cid:150) * / ^ = = = Dzia‡anie dodawanie odejmowanie mno¿enie dzielenie potŒgowanie konkatenacja, czyli ‡„czenie tekst(cid:243)w por(cid:243)wnanie logiczne (cid:150) r(cid:243)wny por(cid:243)wnanie logiczne (cid:150) wiŒkszy ni¿ por(cid:243)wnanie logiczne (cid:150) mniejszy ni¿ por(cid:243)wnanie logiczne (cid:150) wiŒkszy lub r(cid:243)wny por(cid:243)wnanie logiczne (cid:150) mniejszy lub r(cid:243)wny por(cid:243)wnanie logiczne (cid:150) r(cid:243)¿ny od Priorytet 3 3 2 2 1 4 5 5 5 5 5 5 2 Opr(cid:243)cz wymienionych w tabeli istniej„ jeszcze operatory ((cid:150)) oraz ( ). Z powodu takiego samego wygl„du symbol pierwszy jest mylony z operatorem odejmowania, a drugi z formatem procentowym. Om(cid:243)wienie obu wykracza poza zakres tej ksi„¿ki. 80 Rozdzia‡ 4. Obliczenia Adresy wzglŒdne, mieszane, bezwzglŒdne i tr(cid:243)jwymiarowe Pobierz zawarto(cid:156)(cid:230) z kom(cid:243)rki po‡o¿onej po- wy¿ej to polecenie (odwo‡anie) wzglŒd- ne. Jego wynik zale¿y od tego, do jakiej kom(cid:243)rki zostanie wpisane. Pobierz zawarto(cid:156)(cid:230) z kom(cid:243)rki le¿„cej na skrzy¿owaniu pi„tego wiersza i kolumny B to polecenie (odwo‡anie) bezwzglŒd- ne, niezale¿ne od kom(cid:243)rki, do kt(cid:243)rej zostanie wpisane. Mo¿na tak¿e po- biera(cid:230) dane z innych arkuszy, czyli z trzeciego wymiaru. Do tworzenia odwo‡aæ wzglŒdnych s‡u¿„ adresy wzglŒdne, a do tworze- nia odwo‡aæ bezwzglŒdnych (cid:150) adre- sy bezwzglŒdne. Zmiana adres(cid:243)w wzglŒdnych przy kopiowaniu Do(cid:156)(cid:230) czŒsto warto(cid:156)ci zapisane w ko- lumnie przeliczamy wed‡ug okre(cid:156)lo- nego wzoru: z‡ot(cid:243)wki na dolary, do- lary na euro, ceny netto, czyli bez po- datku VAT, na ceny brutto itd. Powiedzmy, ¿e ceny netto towar(cid:243)w z‡o¿onych w magazynie musimy przeliczy(cid:230) na ceny brutto. Mo¿emy to zrobi(cid:230) w spos(cid:243)b pokazany na ry- sunkach poni¿ej. l Po opisaniu produkt(cid:243)w w kolum- nie A, cen netto w kolumnie B oraz wsp(cid:243)‡czynnika podatku w kolum- nie C (cid:150) w kom(cid:243)rce D2 wpisujemy formu‡Œ =B2*(1+C2) obliczaj„c„ cenŒ brutto czajnika stalowego. 81 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik zgadn„(cid:230), jak wygl„da w kom(cid:243)r- kach D5, D6 i D7 (drugi rysunek od g(cid:243)ry). l Adresy kom(cid:243)rek zapisywane w po- staci B2, C2, D2 itd. (litera kolum- ny i numer wiersza) s„ adresami wzglŒdnymi, co wida(cid:230) na rysun- kach poni¿ej. l Formu‡a =A1 wpisane do kom(cid:243)r- ki B1 oznacza w istocie: pobierz l Jak wida(cid:230), formu‡a ta po skopiowa- niu do kom(cid:243)rki D3 zmienia siŒ w formu‡Œ =B3*(1+C3) (pierwszy rysunek od g(cid:243)ry). l Spos(cid:243)b kopiowania nie ma tu zna- l Mo¿na siŒ przekona(cid:230), ¿e ta sama formu‡a skopiowana do kom(cid:243)rki D4 ma posta(cid:230) =B4*(1+C4). £atwo czenia. Wskaz(cid:243)wka l W kom(cid:243)rkach jest wy- (cid:156)wietlana obliczona warto(cid:156)(cid:230). Formu‡Œ zapisan„ w kom(cid:243)rce bie¿„cej mo¿na zobaczy(cid:230) na pasku edycji. l Naciskanie kombinacji klawiszy Ctrl+‘ (s‡aby akcent nad klawi- szem Tab) powoduje naprze- mienne wy(cid:156)wietlanie w kom(cid:243)r- kach formu‡ i warto(cid:156)ci. 82 Rozdzia‡ 4. Obliczenia warto(cid:156)(cid:230) z kom(cid:243)rki po‡o¿onej po lewej stronie. Po skopiowaniu do kom(cid:243)rki C2 zamieni siŒ w formu- ‡Œ =B2, gdy¿ w‡a(cid:156)nie kom(cid:243)rka B2 le¿y na lewo od kom(cid:243)rki C2. l Ta sama formu‡a skopiowana do kom(cid:243)rki A3 poka¿e b‡„d adresu, bo przecie¿ na lewo od A3 nie ma ¿adnej kom(cid:243)rki (g(cid:243)rny rysunek). Te formu‡y nale¿y w odpowiedni spos(cid:243)b napisa(cid:230), aby nie psu‡y siŒ przy kopiowaniu i przesuwaniu. Zobaczmy, jak to zrobi(cid:230). l Wstawienie w adresie znaku dola- ra ($) powoduje zablokowanie wiersza lub kolumny. W adresie B1 nic nie jest zablokowane, w $B1 jest zablokowana kolum- na, w B$1 (cid:150) wiersz, a w $B$1 (cid:150) i wiersz, i kolumna. l W pokazanym poprzednio przy- k‡adzie, w kt(cid:243)rym ceny netto by‡y przeliczane na ceny brutto, adresy wzglŒdne odpowiednio zmienia‡y siŒ podczas kopiowania formu‡y w d(cid:243)‡ kolumny. Adresy mieszane i bezwzglŒdne Je¿eli przelicznik zmienia siŒ czŒsto, nie spos(cid:243)b wielokrotnie wpisywa(cid:230) go w wielu kom(cid:243)rkach. Ka¿da zmiana warto(cid:156)ci wymaga‡aby wielu poprawek, a ka¿da poprawka grozi pope‡nieniem b‡Œdu. Kurs walutowy zmienia siŒ z dnia na dzieæ, wiŒc arkusz trzeba tak przygo- towa(cid:230), aby zmieniaj„c„ siŒ warto(cid:156)(cid:230) wpisywa(cid:230) tylko do jednej kom(cid:243)rki, sk„d bŒdzie pobierana przez wszyst- kie potrzebuj„ce formu‡y. l B1 to adres wzglŒdny, $B1 i B$1 to adresy mieszane (w pierwszym bezwzglŒdna kolumna i wzglŒdny wiersza, a w drugim odwrotnie), a $B$1 to adres bezwzglŒdny. 83 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Na skr(cid:243)ty l Warto pamiŒta(cid:230), ¿e w formu‡ach adresy mo¿na pisa(cid:230) ma‡ymi lub wielkimi literami. Formu‡y =b4/b$1, =b4/B$1, =B4/b$1 Excel potraktuje jednakowo i zamieni na =B4/B$1. l Znaki $ blokuj„ce w adresach wiersze lub kolumny mo¿na wpisywa(cid:230) rŒcznie, lecz wygodniej jest u¿ywa(cid:230) klawisza F4. l Podczas pisania lub poprawiania formu‡y, gdy punkt wstawiania pozo- staje w obrŒbie adresu kom(cid:243)rki, kolejne przyciskanie klawisza F4 powo- duje zmiany wzglŒdno(cid:156)ci adresu pokazane na rysunkach poni¿ej. l Zablokowana (bezwzglŒdna) czŒ(cid:156)(cid:230) adresu nie zmienia siŒ podczas ko- piowania i przesuwania. l Formu‡a =B4/B$1 po skopiowa- niu z C4 do C5 zosta‡a zamienio- na na =B5/B$1. l Kopiowanie w d(cid:243)‡ zmienia tylko wiersze, wiŒc wystarczy‡o zabloko- wanie numeru wiersza. Mo¿- Wskaz(cid:243)wka Adresy w formu‡ach najwy- godniej pisa(cid:230) ma‡ymi literami, w miarŒ potrzeby blokuj„c wiersze lub kolumny przez jedno- lub kilka- krotne naciskanie klawisza F4, ale je¿eli kto(cid:156) ma inne przyzwyczaje- nia, niczemu to nie szkodzi. liwe by‡o r(cid:243)wnie¿ u¿ycie adresu bezwzglŒdnego kom(cid:243)rki B1 i za- pisanie w C4 kopiowanej formu‡y w postaci =B4/$B$1. Adresy tr(cid:243)jwymiarowe Arkusz jest p‡aski, dwuwymiarowy, ale arkuszy w skoroszycie mo¿e by(cid:230) wiele (od 1 do 255). Mamy wiŒc ko- lumny, wiersze i arkusze (cid:150) razem trzy wymiary. Je¿eli nie chcemy, aby pewne dane by‡y od razu widoczne, dobrze jest przechowywa(cid:230) je w oddzielnym ar- kuszu. Np. prowadz„c negocjacje handlowe, zwykle nie chcemy poka- zywa(cid:230) cen zakupu towar(cid:243)w, ani w‡a- snej mar¿y, a jedynie ceny detaliczne. 84 Rozdzia‡ 4. Zobaczmy, jak to zrobi(cid:230). l Przygotowujemy dwa arkusze: Taj- ne i Cennik. W pierwszym umie(cid:156)ci- my ceny zakupu i mar¿Œ, a w dru- gim ceny sprzeda¿y. Obliczenia l Do kom(cid:243)rki B4 wpisujemy for- mu‡Œ obliczaj„c„ cenŒ sprzeda¿y: =Tajne!B4*(1+Tajne!B$1). l W adresach Tajne!B4 i Taj- ne!B$1, nazwa arkusza poprze- 85 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik dza adres kom(cid:243)rki i jest od niego oddzielona wykrzyknikiem. Tak adresujemy kom(cid:243)rki w arkuszach innych ni¿ bie¿„cy. l Zwr(cid:243)(cid:230) uwagŒ, ¿e w adresie Taj- ne!B$1 numer wiersza jest bez- wzglŒdny, aby nie zmienia‡ siŒ przy kopiowaniu formu‡y w d(cid:243)‡ kolumny. TechnikŒ pisania formu‡ prze(cid:230)wiczy- my na formule z kom(cid:243)rki B4 z ostat- nio om(cid:243)wionego przyk‡adu. l Przechodzimy do kom(cid:243)rki B4, pi- szemy znak = i klikamy zak‡adkŒ arkusza Tajne (rysunek poni¿ej). l Gdy Excel wy(cid:156)wietli arkusz Tajne (zgrupowany z arkuszem Cennik (cid:150) obie zak‡adki s„ pod(cid:156)wietlone), klikamy kom(cid:243)rkŒ B4. Jej adres zo- staje wpisany do formu‡y. l Klikamy na pasku edycji i dopisu- jemy *(1+ po czym ponownie kli- kamy kom(cid:243)rkŒ B4. l Po klikniŒciu na pasku edycji naci- skamy dwukrotnie klawisz F4, aby Wskaz(cid:243)wka Zapisane w oddzielnym arkuszu informacje niejawne mo¿na zabezpieczy(cid:230) przed wzro- kiem ciekawskich przez ukrycie arkusza (patrz w poprzednim rozdziale podrozdzia‡ (cid:132)Ukrywanie arkuszy(cid:148)). Wskaz(cid:243)wka Wszystkie formu‡y mo¿na wpi- sywa(cid:230) rŒcznie, ale lepiej tego nie robi(cid:230), gdy¿: l stosowanie innej techniki jest szybsze, l wpisuj„c formu‡y rŒcznie, ‡atwiej siŒ pomyli(cid:230). zamieni(cid:230) adres wzglŒdny Tajne!B1 na mieszany Tajne!B$1, dopisuje- my zamykaj„cy nawias i naciskamy Enter (rysunek na stronie 85). l Excel wraca do wy(cid:156)wietlania arku- sza Cennik i wprowadza formu‡Œ do jego kom(cid:243)rki B4. 86 Rozdzia‡ 4. Obliczenia Wskaz(cid:243)wka Opisana procedura mo¿e siŒ na pocz„tku wydawa(cid:230) skomplikowana, ale po nabraniu wprawy jej stosowanie nie sprawia k‡opot(cid:243)w, a pozwala unikn„(cid:230) wielu b‡Œd(cid:243)w powodowanych przez rŒczne wpisywanie adres(cid:243)w. 87 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Nazwy Nazwy s„ przez pocz„tkuj„cych rzad- ko u¿ywane, a szkoda, gdy¿ bardzo zwiŒkszaj„ przejrzysto(cid:156)(cid:230) arkusza. Po- winno siŒ je stosowa(cid:230), gdy przygotowa- nego przez nas arkusza maj„ u¿ywa(cid:230) inne osoby, a tak¿e wtedy, gdy arkusz ma by(cid:230) u¿ywany przez d‡ugi czas. Je¿e- li po wielu miesi„cach lub latach bŒ- dziemy musieli w nim co(cid:156) zmieni(cid:230) lub poprawi(cid:230), istnienie zrozumia‡ych nazw bardzo nam pomo¿e. Definiowanie nazw Mamy do rozwi„zania dok‡adnie ta- ki sam problem jak w podrozdziale (cid:132)Adresy mieszane i bezwzglŒdne(cid:148) (cid:150) ceny w z‡ot(cid:243)wkach trzeba przeliczy(cid:230) na euro wed‡ug kursu zapisanego w jednej kom(cid:243)rce. Tym razem, aby arkusz by‡ czytelniejszy, w formule u¿yjemy nazwy. l Po przej(cid:156)ciu do kom(cid:243)rki B2 wyda- jemy polecenie Wstaw/Nazwa/ Definiuj. Poniewa¿ Excel zapropo- 88 nuje rozs„dn„ nazwŒ EUR (pobra- n„ z s„siedniej kom(cid:243)rki), pozosta- nie jedynie zatwierdzi(cid:230) ten wyb(cid:243)r przez kolejne klikniŒcia przyci- sk(cid:243)w Dodaj i OK. l Gdy podczas wprowadzania for- mu‡y przeliczeniowej do kom(cid:243)rki C5 klikniesz nazwan„ kom(cid:243)rkŒ B2, do wzoru zamiast adresu, jak poprzednio, zostanie wpisana jej nazwa EUR. l Po skopiowaniu formu‡y z ko- m(cid:243)rki C5 w d(cid:243)‡ kolumny nazwa EUR, bŒd„ca odwo‡aniem do B2, nie zmienia siŒ i przeliczenia s„ Rozdzia‡ 4. Obliczenia prawid‡owe. Jest tak, gdy¿ nazwa nadana w spos(cid:243)b standardowy jest odwo‡aniem bezwzglŒdnym na poziomie arkusza, co oznacza, ¿e u¿yta w formule spowoduje za- Stosowanie nazw Jak wspomnia‡em na pocz„tku roz- dzia‡u, w wiŒkszo(cid:156)ci arkuszy przygo- towywanych nieprofesjonalnie na- zwy nie s„ stosowane. Aby je zastoso- wa(cid:230), nie musimy poprawia(cid:230) po kolei wszystkich formu‡. l W arkuszu pokazanym poni¿ej formu‡y zosta‡y zapisane bez u¿y- cia nazwy. wsze pobranie warto(cid:156)ci z tej samej kom(cid:243)rki tego samego arkusza. W tym wypadku jest to kom(cid:243)rka B2 z arkusza Przeliczenie. l Aby zastosowa(cid:230) nazwŒ, trzeba za- cz„(cid:230) od nazwania w‡a(cid:156)ciwej kom(cid:243)r- Uwaga Po wydaniu polecenia Wstaw/Nazwa/ Definiuj, Excel proponuje nazwŒ po- bran„ z jednej z kom(cid:243)rek z najbli¿- szego otoczenia kom(cid:243)rki nazy- wanej. Je¿eli propozycja nam nie od- powiada, mo¿emy wpisa(cid:230) inn„ na- 89 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik ki (patrz podrozdzia‡ (cid:132)Definiowa- nie nazw(cid:148)). Je¿eli bie¿„ca kom(cid:243)rka jest nazwana, jej nazwa jest wy(cid:156)wie- tlana w lewej czŒ(cid:156)ci paska edycji. Wskaz(cid:243)wka l Kopiowanie nazwanych kom(cid:243)rek nie powoduje zmiany przypisania nazw. l Po przesuniŒciu nazwanej ko- m(cid:243)rki nazwa jest przypisana do kom(cid:243)rki przesuniŒtej. l Po zaznaczeniu zakresu, w kt(cid:243)- rym ma nast„pi(cid:230) zamiana, wydaj polecenie Wstaw/Nazwa/Zastosuj i (po wybraniu nazwy je(cid:156)li jest ich kilka) kliknij przycisk OK. Zamia- na zosta‡a dokonana. 90 Rozdzia‡ 4. Obliczenia Wstaw/Nazwa/Utw(cid:243)rz, po czym w oknie dialogowym Tworzenie nazw kliknij przycisk OK, zatwier- dzaj„c pobieranie nazw z kom(cid:243)- rek g(cid:243)rnego wiersza. l Po wpisaniu formu‡ przeliczenio- wych, pokazanych poni¿ej w ko- m(cid:243)rkach zakresu D4:D9, pozosta- nie jedynie podsumowanie wszyst- kich pieniŒdzy w kom(cid:243)rce D10. Uwaga l Je¿eli przed wydaniem po- lecenia Wstaw/Nazwa/Zastosuj nie zaznaczysz zakresu, zamia- na zostanie dokonana w ca‡ym arkuszu. l Je¿eli w oknie dialogowym Sto- sowanie nazw wy‡„czysz opcjŒ Ignoruj wzglŒdne/bezwzglŒdne, nazwa zostanie wstawiona je- dynie w miejsce adres(cid:243)w bez- wzglŒdnych. WzglŒdne i mie- szane pozostan„ niezmienione. Tworzenie nazw Je¿eli mamy kilka kont bankowych prowadzonych w r(cid:243)¿nych walutach, warto sporz„dzi(cid:230) arkusz pozwalaj„- cy na ci„g‡e (cid:156)ledzenie, ile wynosi su- maryczna warto(cid:156)(cid:230) posiadanej got(cid:243)w- ki. Trzeba go zrobi(cid:230) tak, aby po wpi- saniu bie¿„cych kurs(cid:243)w walut do wyznaczonych kom(cid:243)rek warto(cid:156)(cid:230) wszystkich kont by‡a automatycznie przeliczana na z‡ot(cid:243)wki. l W przyk‡adowym arkuszu za- znacz zakres B1:D2 obejmuj„cy nazwy walut i wydaj polecenie 91 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Nazwy zakres(cid:243)w z adresowaniem wzglŒdnym Cho(cid:230) domy(cid:156)lnie Excel przypisuje nazwy do zakres(cid:243)w bezwzglŒdnych, mo¿liwe jest r(cid:243)wnie¿ nazwanie za- kresu adresowanego wzglŒdnie. Ma- l Gdy Excel zaproponuje adresowa- nie bezwzglŒdne =Arkusz1!$B$2: $B$4, zamieæ je na wzglŒdne =Arkusz1!B2:B4 i kliknij OK. l Do C4 wpisz formu‡Œ =suma(Kwarta‡) i skopiuj j„ do C7, C10 i C13. j„c w kolumnie B spisane dochody miesiŒczne, chcemy w kolumnie C podliczy(cid:230) dochody kwartalne. l Po przej(cid:156)ciu do C4 i wydaniu pole- cenia Wstaw/Nazwa/Definiuj w ok- nie dialogowym Definiowanie nazw wpisz nazwŒ Kwarta‡ i po klikniŒ- ciu w polu Odwo‡uje siŒ do zaznacz mysz„ zakres B2:B4. 92 Rozdzia‡ 4. Obliczenia Wskaz(cid:243)wka l Formu‡Œ =suma(kwarta‡) Excel zamieni automatycznie na pisan„ wielkimi literami =SUMA(KWARTA£). l W ka¿dej z kom(cid:243)rek C4, C7, C10 i C13 formu‡a sumuj„ca ma tak„ sam„ posta(cid:230) =SUMA(KWARTA£), ale za ka¿dym razem sumowanie obejmuje licz- by zapisane w innych kom(cid:243)rkach, odpowiadaj„cych dochodom w miesi„- cach innego kwarta‡u. Oznacza to, ¿e nazwa Kwarta‡ jest przypisana do zakresu adresowanego wzglŒdnie. l Informacje o przypisywaniu nazw do sta‡ych i formu‡, nazywaniu zakres(cid:243)w dynamicznych oraz definiowaniu nazw na poziomie arkusza i skoroszytu umie(cid:156)ci‡em w ksi„¿kach Excel 2002/XP/PL. ˘wiczenia zaawansowane i Excel 2003 PL. ˘wiczenia zaawansowane oraz Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad. Tutaj pomijam te sprawy jako zbyt zaawansowane. 93 znaczonego minimum. DziŒki temu mo¿emy na czas uzupe‡nia(cid:230) braki. l Aby do kom(cid:243)rki D2 wprowadzi(cid:230) formu‡Œ sprawdzaj„c„, po wpisa- niu znaku =, kliknij przycisk Wstaw funkcjŒ. l W oknie dialogowym Wstawianie funkcji wybierz kategoriŒ Logiczne i funkcjŒ JEflELI. Naci(cid:156)nij OK. Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Funkcje Pisanie formu‡ od podstaw jest mo¿li- we jedynie w przypadku prostych ob- liczeæ. Dopiero stosowanie gotowych funkcji czyni z Excela narzŒdzie przy- datne w wielu dziedzinach, np. w fi- nansach, statystyce, obliczeniach ma- tematycznych i in¿ynierskich. M(cid:243)wi„c w skr(cid:243)cie, funkcje to predefi- niowane formu‡y. Kto(cid:156) je dla nas przy- gotowa‡ i korzystaj„c z nich, nie musi- my (cid:132)ponownie odkrywa(cid:230) Ameryki(cid:148). Wpisywanie funkcji do formu‡y na przyk‡adzie funkcji JEflELI() Je¿eli prowadzimy sklep, warto sprawdza(cid:230) na bie¿„co, czy posiadane przez nas zapasy poszczeg(cid:243)lnych to- war(cid:243)w nie spadaj„ poni¿ej wy- Wskaz(cid:243)wka l Formu‡Œ do kom(cid:243)rki D2 mo¿na by‡o wpisa(cid:230) rŒcznie bez korzystania z przycisku Wstaw funkcjŒ i wy(cid:156)wietlanego przez niego okna dialogowego. l Wpisuj„c formu‡y, trzeba pamiŒ- ta(cid:230), ¿e argumenty s„ ujŒte w na- wiasy i oddzielone (cid:156)rednikami (;). Ka¿da funkcja ma inne argu- menty. Je¿eli nie znamy ich licz- by i znaczenia, najlepiej korzy- sta(cid:230) z przycisku Wstaw funkcjŒ i mechanizmu pomocy Excela. 94 Rozdzia‡ 4. Obliczenia l W oknie dialogowym Argumenty funkcji wype‡nij pola jak na rysun- ku powy¿ej i naci(cid:156)nij OK. l Po skopiowaniu formu‡y z ko- m(cid:243)rki D2 do zakresu D3:D6 ar- kusz jest gotowy. Wskaz(cid:243)wka l Jak wida(cid:230) z opisu na dole okna dialogowego Wstawianie funkcji, funkcja JEflELI ma trzy argumenty: JEflELI(test_lo- giczny; warto(cid:156)(cid:230)_je¿e- li_prawda; warto(cid:156)(cid:230)_je¿e- li_fa‡sz). Ich nazwy okre(cid:156)laj„ znaczenie, a dzia‡anie praktycz- ne zosta‡o pokazane w dalszej czŒ(cid:156)ci przyk‡adu. l Nale¿y pamiŒta(cid:230) o oddzielaniu argument(cid:243)w (cid:156)rednikami (w wersji angielskiej przecinkami) Wskaz(cid:243)wka W polach okna dialogowego Argumenty funkcji adresy kom(cid:243)rek mo¿- na wpisywa(cid:230) rŒcznie lub wprowadza(cid:230) przez wybieranie mysz„ w arkuszu. 95 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Sumy po(cid:156)rednie Sumowanie po(cid:156)rednie jest czynno- (cid:156)ci„ bardzo czŒsto wykonywan„ przy sporz„dzaniu r(cid:243)¿nego rodzaju spi- s(cid:243)w i zestawieæ. Bez stosowania w‡a- (cid:156)ciwej funkcji przygotowanie odpo- wiedniego arkusza i korzystanie z niego jest uci„¿liwe. l Je¿eli wyp‡aty w dzia‡ach i wyp‡atŒ og(cid:243)ln„ podsumujemy za pomoc„ zwyk‡ej funkcji SUMA, powstanie b‡„d (cid:150) otrzymamy warto(cid:156)(cid:230) dwu- krotnie wiŒksz„ od rzeczywistej (dodane zostan„ sk‡adniki sum po- (cid:156)rednich i same sumy). l Jak wida(cid:230) na rysunkach powy¿ej i poni¿ej, w‡a(cid:156)ciwy wynik daje rŒcz- ne sumowanie za pomoc„ formu‡y =C6+C10+C15 lub =SUMA(C6; C10;C15).Jednak stosowanie ta- kich formu‡ jest niewygodne i przy- sparza wielu k‡opot(cid:243)w podczas przer(cid:243)bek arkusza (np. gdy zwiŒk- sza siŒ lub zmniejsza liczba os(cid:243)b w poszczeg(cid:243)lnych dzia‡ach). 96 Rozdzia‡ 4. Wskaz(cid:243)wka Obliczenia Aby problem rozwi„za(cid:230), nale¿y u¿y(cid:230) funkcji SUMY.PO(cid:140)REDNIE. l Jak wida(cid:230), wszystkie wyniki sumowania s„ prawid‡owe. l Formu‡a =SUMY.PO(cid:140)REDNIE(9;C2:C15) w kom(cid:243)rce C16 obejmuje sumowa- niem ca‡y zakres C2:C15, ale funkcja SUMY.PO(cid:140)REDNIE pomija w sumowaniu inne SUMY.PO(cid:140)REDNIE unika siŒ podw(cid:243)jnego sumowania. l Po przej(cid:156)ciu do kom(cid:243)rki C6 i klikniŒciu przycisku na pa- sku edycji wybierz w oknie dialo- gowym Wstawianie funkcji kategoriŒ Matematyczne i funkcjŒ SUMY.PO- (cid:140)REDNIE. 97 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Wskaz(cid:243)wka W omawianym przyk‡adzie parametrowi Funkcja_nr zosta‡a nadana warto(cid:156)(cid:230) 9. DziŒki temu funkcja SUMY.PO(cid:140)REDNIE wykonywa‡a zwyk‡e su- mowanie (z pominiŒciem innych sum po(cid:156)rednich). Gdyby temu parametro- wi zosta‡a nadana inna warto(cid:156)(cid:230), funkcja SUMY.PO(cid:140)REDNIE mog‡aby obli- cza(cid:230) np. iloczyn. Znaczenie r(cid:243)¿nych warto(cid:156)ci parametru Funkcja_nr wed‡ug systemu pomocy Excela 2003. l W oknie dialogowym Argumenty funkcji podaj warto(cid:156)ci: Funk- cja_nr: 9 i Adres 1: C2:C5. Funkcja zagnie¿d¿ona jest argumen- tem innej funkcji. Zagnie¿d¿anie funkcji jest bardzo wygodne i po¿y- teczne. W firmie sprzedaj„cej te- lewizory pracownicy otrzymuj„ premie kwar- talne w wysoko(cid:156)ci 500 z‡, je¿eli ich (cid:156)rednia sprze- da¿ miesiŒczna przekra- Zagnie¿d¿anie funkcji, czyli funkcja w funkcji Zagnie¿d¿anie to stosowanie jednej funkcji wewn„trz dru- giej. 98 Rozdzia‡ 4. cza 80 sztuk. Trzeba przygotowa(cid:230) ar- kusz, w kt(cid:243)rym warto(cid:156)(cid:230) premii bŒ- dzie wyliczana automatycznie. l Po przej(cid:156)ciu do E2 kliknij przy- i wybierz w oknie dialo- cisk gowym Wstawianie funkcji funkcjŒ JEflELI, po czym rozwiæ listŒ funkcji, kt(cid:243)re mog„ by(cid:230) w tej funkcji zagnie¿d¿one. l Z listy wybierz funkcjŒ (cid:140)REDNIA. Obliczenia l W tym wypadku Excel automa- tycznie rozpozna zakres oblicza- nia (cid:156)redniej. Gdyby tak siŒ nie sta- ‡o, trzeba adres zakresu rŒcznie poprawi(cid:230). l Potem najwygodniej bezpo(cid:156)red- nio na pasku edycji wpisa(cid:230) resztŒ warunku i pozosta‡e dwa argu- menty funkcji JEflELI oraz koæ- cowy nawias i zatwierdzi(cid:230) wszyst- ko klikniŒciem OK. 99 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik l Po skopiowaniu zawarto(cid:156)ci E2 w d(cid:243)‡ kolumny arkusz jest gotowy. Funkcje podrŒczne Wskaz(cid:243)wka W funkcji zagnie¿d¿onej mo¿na zagnie(cid:159)dzi(cid:230) nastŒpn„ funkcjŒ i tak do sze(cid:156)ciu poziom(cid:243)w. 100 NajczŒ(cid:156)ciej u¿ywan„ funkcj„ jest SU- MA, dlatego wpisywanie jej do formu‡y zosta‡o u‡atwione przez umieszczenie na standardowym pasku narzŒdzi przycisku Autosumowanie . Tego przycisku u¿ywali(cid:156)my ju¿ kilkakrot- nie. Obok znajduje siŒ przycisk rozwi- . jania listy funkcji podrŒcznych Rozdzia‡ 4. Obliczenia l Po przej(cid:156)ciu do kom(cid:243)rki poni¿ej kolumny danych (w tym wypad- ku D9) rozwijamy listŒ funkcji podrŒcznych i wybieramy z niej polecenie Licznik. U‡atwia on stosowanie innych czŒsto u¿ywanych funkcji, ale (cid:150) jak siŒ prze- konamy (cid:150) ten element Excela jest niedopracowany, przynajmniej w tej wersji pakietu Office 2003 PL, z kt(cid:243)- rej korzystam. Je¿eli chcemy zebra(cid:230) jakie(cid:156) dane, np. o wszystkich pracownikach firmy, musimy sprawdza(cid:230), czy kogo(cid:156) nie pominŒli(cid:156)my. Gdy lista jest tak kr(cid:243)t- ka jak pokazana poni¿ej, wystarczy jeden rzut oka, lecz je(cid:156)li os(cid:243)b jest kil- kana(cid:156)cie tysiŒcy, sprawdzanie, czy ca- l Poniewa¿ kolumna danych nie jest pe‡na, Excel (cid:159)le rozpoznaje zakres jako D6:D8. Poprawiamy go na D2:D8, dopisuj„c ponadto a8(cid:150) na pocz„tku formu‡y. l Po naci(cid:156)niŒciu Enter formu‡a zo- stanie wprowadzona do kom(cid:243)rki. Zauwa¿, ¿e a8(cid:150) zosta‡o poprawio- ne na A8(cid:150). Formu‡a prawid‡owo podaje liczbŒ niewype‡nionych kom(cid:243)rek w zakresie D2:D8. ‡a kolumna ju¿ zosta‡a wype‡niona, mo¿e by(cid:230) ¿mudne. Trzeba wiŒc wprowadzi(cid:230) kontrolŒ automatyczn„. 101 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Wskaz(cid:243)wka Poniewa¿ funkcja ILE.LICZB zlicza liczby (odr(cid:243)¿nia je nie tylko od pustej kom(cid:243)rki, lecz tak¿e od tekstu), mo¿e s‡u¿y(cid:230) do sprawdzania, czy w jakie(cid:156) kom(cid:243)rce nie pope‡niono b‡Œdu i nie wpisano tekstu zamiast liczby, np. 12.0 zamiast 12,0, co w przypadku wyr(cid:243)wnania zawarto(cid:156)ci do prawej staje siŒ trudne do wykrycia. Uwaga l W ostatnim przyk‡adzie zwr(cid:243)(cid:230) uwagŒ na nietypow„ kolejno(cid:156)(cid:230) wpro- wadzania formu‡y =A8-ILE.LICZB(D2:D8). Najpierw przez wybranie po- lecenia Licznik z menu Autosumowania zosta‡a wprowadzona funkcja ILE.LICZB, a potem dopisany pocz„tkowy fragment formu‡y a8(cid:150). 102 Rozdzia‡ 4. Obliczenia l Taka kolejno(cid:156)(cid:230) nie ma logicznego uzasadnienia. Z powodu b‡Œdu w pro- gramie, je¿eli najpierw napiszemy pocz„tek formu‡y =a8(cid:150), a potem spr(cid:243)- bujemy wprowadzi(cid:230) funkcjŒ, wybieraj„c polecenie Licznik z menu Auto- sumowanie, pojawi siŒ komunikat o b‡Œdzie. By(cid:230) mo¿e z czasem zosta- nie to poprawione. l Gdyby(cid:156)my po wpisaniu pocz„tku formu‡y =a8(cid:150) dopisali resztŒ rŒcznie al- bo wprowadzili funkcjŒ ILE.LICZB(D2:D8) w spos(cid:243)b standardowy przez klikniŒcie przycisku , dzia‡anie skoæczy‡oby siŒ pomy(cid:156)lnie bez komu- nikatu o b‡Œdzie. l Wszystkie programy sprawiaj„ niespodzianki (cid:150) Excel te¿. Przyk‡ad korzystania z systemu pomocy Excela Opis funkcji archaicznej ju¿ wersji Excela 4.0 liczy‡ 745 stron. Nie wiado- mo ile stron by‡oby teraz, gdy¿ zanie- chano drukowania takich instrukcji, a opisy funkcji umieszczono w syste- mie pomocy Excela. Nikt nie jest w stanie spamiŒta(cid:230) tak wielu infor- macji i nikomu nie jest to potrzebne. Jest nieco funkcji powszechnie u¿y- 103 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik wanych, takich jak SUMA, (cid:140)REDNIA, MAX itp., lecz poza nimi jednym s„ potrzebne takie, a innym owakie. Dlatego warto wiedzie(cid:230), w jaki spo- s(cid:243)b szuka(cid:230) informacji o funkcjach. Samo odczytywanie nazw nie zawsze wystarcza. Zaraz siŒ o tym przekona- my.Czym siŒ r(cid:243)¿ni funkcja (cid:140)REDNIA od funkcji (cid:140)REDNIA.A, co jest skr(cid:243)- tem od (cid:156)rednia arytmetyczna? l Na rysunkach poni¿ej wida(cid:230) (cid:156)red- ni„ ocenŒ trzyosobowej grupy obli- czon„ za pomoc„ funkcji (cid:140)REDNIA i (cid:140)REDNIA.A. W drugim przypad- ku wynik jest b‡Œdny, gdy¿ brak oce- ny nie powinien obni¿a(cid:230) (cid:156)redniej. l Aby pozna(cid:230) przyczynŒ tego b‡Œ- du, przejd(cid:159) do kom(cid:243)rki E1, w kt(cid:243)rej warto(cid:156)(cid:230) (cid:156)redniej jest b‡Œd- nie wyliczona, i na pasku edycji 104 Rozdzia‡ 4. Obliczenia kliknij przycisk Wstaw funkcjŒ. Gdy Excel wy(cid:156)wietli okno dialogowe argument(cid:243)w funkcji wpisanej do bie¿„cej kom(cid:243)rki, kliknij ‡„cze Po- moc dotycz„ca tej funkcji. l Dwa zakre(cid:156)lone akapity wyja(cid:156)niaj„ przyczynŒ innej warto(cid:156)ci (cid:156)redniej wyliczonej za pomoc„ funkcji (cid:140)REDNIA.A. Wyliczona warto(cid:156)(cid:230) to (3+5+0)/3. Gdyby zosta‡a u¿yta funkcja (cid:140)REDNIA, by‡aby obliczo- na warto(cid:156)(cid:230) (3+5)/2. Wskaz(cid:243)wka l Je¿eli nie znasz dok‡adnie argument(cid:243)w i sposobu dzia‡ania funkcji, przed jej wstawieniem do formu‡y lepiej przeczytaj jej opis w systemie pomocy Excela. Nie zachowu- j„c tej ostro¿no(cid:156)ci, mo¿na otrzyma(cid:230) bardzo dziwne wyniki. l Wiem, ¿e to truizm, ale rady oczywiste s„ zwykle lekce- wa¿one. 105 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Jak to siŒ liczy lub dlaczego siŒ nie liczy? B‡Œdy w obliczeniach, ich przyczyny i dociekanie, w jaki spos(cid:243)b oblicze- nia s„ wykonywane, to temat rzeka, wiŒc powiemy tylko o kilku najczŒ- (cid:156)ciej spotykanych problemach. Dzielenie przez zero Firma prowadz„ca kursy ¿eglarskie przygotowa‡a trzy kursy i chce oce- ni(cid:230) koszty wstŒpne przypadaj„ce na jednego uczestnika. Na kursy zg‡aszaj„ siŒ r(cid:243)¿ni ludzie i niekt(cid:243)rych nie mo¿na przyj„(cid:230) cho(cid:230)by ze wzglŒd(cid:243)w zdrowotnych. Nale¿y policzy(cid:230) koszt przypadaj„cy na jedn„ przyjŒt„ osobŒ. l Jak wida(cid:230) na rysunku poni¿ej, u¿ycie prostej formu‡y dziel„cej koszt przez r(cid:243)¿nicŒ miŒdzy licz- b„ kandydat(cid:243)w a liczb„ przyjŒ- tych dzia‡a dobrze pod warun- kiem, ¿e nie wszyscy zostan„ od- rzuceni. l W takim przypadku otrzymuje- my b‡„d dzielenia przez zero #DZIEL/0!. l Rozwi„zaniem jest u¿ycie w for- mule funkcji JEflELI. 106 Rozdzia‡ 4. Obliczenia Dzielenie przez tekst Komunikat informuj„cy o dzieleniu przez zero dok‡adnie obja(cid:156)nia przy- czynŒ b‡Œdu, ale nie zawsze jest tak dobrze. NajczŒ(cid:156)ciej dowiadujemy siŒ o istnieniu b‡Œdu, ale sami musimy dociec jego przyczyny. l W przyk‡adzie obok czas ruchu jest liczony wed‡ug prostego wzo- ru dzielenia drogi przez prŒdko(cid:156)(cid:230). l W kom(cid:243)rce B4 zamiast przecinka dziesiŒtnego zosta‡a napisana kropka. Jak ju¿ wiemy, ci„g zna- k(cid:243)w 4.5 zostanie uznany za tekst i spowoduje b‡„d w kom(cid:243)rce C4. l Komunikat #ARG oznacza u¿ycie b‡Œdnego argumentu, lecz u¿ytkow- nik musi sam stwierdzi(cid:230), kt(cid:243)ry ar- gument jest b‡Œdny i dlaczego. Wskaz(cid:243)wka l Wszelkie b‡Œdy obliczeæ, wiŒc r(cid:243)wnie¿ i ten, mo¿na ukry(cid:230), stosuj„c z‡o¿enie funkcji JEflELI i CZY.B£¥D, co zosta‡o pokazane na rysunku poni¿ej. Zagadnienie maskowania b‡Œd(cid:243)w w ten spos(cid:243)b nieco wykracza poza zakres tej ksi„¿ki, wiŒc zosta‡o tu tylko wspomniane. 107 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik Wskaz(cid:243)wka l Je¿eli formu‡a jest skompli- kowana, do jej zanalizowania warto u¿y(cid:230) paska narzŒdziowe- go Inspekcja formu‡ (patrz na- stŒpny podrozdzia‡). Inspekcja formu‡ Inspekcja formu‡ to nazwa paska narzŒ- dziowego zawieraj„cego zestaw bar- dzo przydatnych przycisk(cid:243)w. l Aby wy(cid:156)wietli(cid:230) pasek Inspekcja for- mu‡, nale¿y wyda(cid:230) polecenie Widok /Paski narzŒdzi/Inspekcja formu‡. l Je¿eli bie¿„ca kom(cid:243)rka zawiera for- mu‡Œ, klikniŒcie przycisku (cid:140)led(cid:159) po- przedniki spowoduje wy(cid:156)wietlenie strza‡ek wskazuj„cych kom(cid:243)rki, z kt(cid:243)rych formu‡a pobiera dane. l Strza‡ki usuwamy, klikaj„c przy- cisk Usuæ strza‡ki poprzednik(cid:243)w lub przycisk Usuæ wszystkie strza‡ki. l Odwrotnie dzia‡a przycisk (cid:140)led(cid:159) zale¿no(cid:156)ci (cid:150) pokazuje on, w jakich kom(cid:243)rkach znajduj„ siŒ formu‡y pobieraj„ce dane z kom(cid:243)rki bie¿„- cej. Te strza‡ki s„ kasowane przez klikniŒcie przycisku Usuæ strza‡ki zale¿no(cid:156)ci b„d(cid:159) przycisku Usuæ wszystkie strza‡ki. 108 Rozdzia‡ 4. Obliczenia Wskaz(cid:243)wka l Pasek narzŒdziowy Inspekcja formu‡ dok‡adnie om(cid:243)wi‡em w ksi„¿kach Excel 2002/XP Pl. ˘wiczenia zaawansowane i Excel 2003 PL. ˘wiczenia zaawansowane). l Zosta‡y tam opisane wszystkie przyciski tego paska narzŒdziowego i po- dane przyk‡ady ich u¿ycia. Szacowanie formu‡ Jest to jedno z zagadnieæ inspekcji formu‡, lecz na tyle wa¿ne, ¿e posta- nowi‡em je wyr(cid:243)¿ni(cid:230), po(cid:156)wiŒcaj„c mu oddzielny podrozdzia‡. Pos‡u¿y- my siŒ tym samym co poprzednio prostym przyk‡adem. l Szacowanie formu‡y zaczynamy od przej(cid:156)cia do w‡a(cid:156)ciwej kom(cid:243)r- ki i klikniŒcia przycisku Szacuj formu‡Œ. l Poni¿sze rysunki pokazuj„ kolejne kroki szacowania nastŒpuj„ce w wy- niku klikania przycisku Szacuj. 109 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik l NajczŒstsz„ przyczyn„ b‡Œdu #NAZWA jest u¿ycie w formule b‡Œdnej nazwy funkcji (jak na ry- sunku poni¿ej) lub b‡Œdnej nazwy zakresu (np. wcze(cid:156)niej nie zdefi- niowanej, jak na rysunku drugim i trzecim u g(cid:243)ry nastŒpnej strony). l Nale¿y pamiŒta(cid:230), ¿e w nastŒp- nym kroku bŒdzie obliczony ele- ment, kt(cid:243)ry jest podkre(cid:156)lony, a tekst jest wyr(cid:243)¿niany przez ujŒ- cie w cudzys‡(cid:243)w. Dwa popularne b‡Œdy: #NAZWA i b‡„d adesowania cyklicznego B‡Œdy te mo¿na pope‡ni(cid:230) nawet przy wpisywaniu najprostszej formu‡y, wiŒc warto je pozna(cid:230). 110 Rozdzia‡ 4. Obliczenia paska narzŒdziowego Odwo‡anie cy- kliczne, kt(cid:243)ry pomaga zdiagnozowa(cid:230) b‡„d (przyciski s„ znane z paska In- spekcja formu‡ (cid:150) patrz strona 106). l B‡„d odwo‡ania cyklicznego po- wstaje, gdy formu‡a zapisana w ja- kiej(cid:156) kom(cid:243)rce odwo‡uje siŒ bezpo- (cid:156)rednio lub po(cid:156)rednio do tej ko- m(cid:243)rki. l Na rysunkach poni¿ej formu‡a =SUMA(A1:A4) jest zapisana w A4 i odwo‡uje siŒ do A4. l KlikniŒcie OK w oknie komunikatu o b‡Œdzie powoduje wy(cid:156)wietlenie Zmiana trybu wykonywania obliczeæ Excel oblicza formu‡y natychmiast po ich wpisaniu do arkusza. Po zmianie warto(cid:156)ci w kom(cid:243)rce, od kt(cid:243)- rej formu‡a jest zale¿na, od razu zo- staje wy(cid:156)wietlony nowy wynik. Obowi„zuj„ tu nastŒpuj„ce zasady: l po zmianie formu‡y lub zmianie danych w kom(cid:243)rkach Excel na- tychmiast oblicza wszystkie for- mu‡y, kt(cid:243)re s„ zale¿ne od dokona- nych zmian. l Formu‡y s„ wyliczane w natural- nej kolejno(cid:156)ci, wed‡ug zale¿no(cid:156)ci. Po zmianie warto(cid:156)ci w kom(cid:243)rce C2 najpierw zostanie wyliczona 111 Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik suma w kom(cid:243)rce E2, a potem su- ma sum w kom(cid:243)rce E5. Uwaga Zmiana trybu przeliczania formu‡ dotyczy nie tylko bie¿„ce- go arkusza lub skoroszytu, lecz wszystkich arkuszy wszystkich otwartych skoroszyt(cid:243)w. To natychmiastowe automatyczne wyliczanie jest na co dzieæ bardzo wygodne, ale je¿eli pracujemy z arku- szem zawieraj„cym wiele tysiŒcy po- wi„zanych ze sob„ formu‡, staje siŒ mŒcz„ce i op(cid:243)(cid:159)nia dzia‡anie. l Po wydaniu polecenia NarzŒ- dzia/Opcje mo¿na w oknie Opcje na karcie Przeliczanie zmieni(cid:230) oblicza- nie Automatyczne na RŒczne. Po w‡„czeniu przeliczania rŒcznego Excel przestaje wykonywa(cid:230) obliczenia zaraz po zmianie formu‡ lub danych. l Obliczenia s„ wykonywane dopie- ro po naci(cid:156)niŒciu przycisk(cid:243)w Ob- licz teraz (F9) lub Oblicz arkusz w po- kazanym oknie dialogowym. l SiŒganie do okna dialogowego jest niewygodne, wiŒc w praktyce ko- rzysta siŒ z dw(cid:243)ch skr(cid:243)t(cid:243)w klawi- szowych: l F9 (cid:150) powoduje obliczenie formu‡ we wszystkich otwartych skoroszytach. l Shift+F9 (cid:150) powoduje obliczanie for- mu‡ tylko w aktywnym skoroszycie. 112
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: