Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 005200 22582069 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty - książka
Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: Liczba stron: 872
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-504-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> vba - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel jeszcze bogatszy, poręczniejszy i dostosowany
do Twoich potrzeb

Możliwości Excela są ogromne, jednak nie zawsze w pełni odpowiadają naszym potrzebom. Najpopularniejszy obecnie arkusz kalkulacyjny zawiera także wiele interesujących funkcji ukrytych w tle i nieznanych typowemu użytkownikowi. Czy istnieje sposób na wykorzystanie ukrytych funkcji Excela oraz dostosowanie tych znanych do wymagań stawianych przez konkretne zadanie? Tak -- tym sposobem jest Visual Basic for Applications (VBA). VBA to język programowania umożliwiający tworzenie aplikacji bazujących na możliwościach innych aplikacji, w tym przypadku -- na możliwościach Excela.

Książka 'Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty' przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników Excela, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o tej aplikacji i stworzyć własne, powiązane z nią, programy. Przedstawia podstawy programowania w Excelu oraz techniki zaawansowane -- wszystko, co jest związane z projektowaniem aplikacji w Excelu i programowaniem w języku VBA.

Niewielu użytkowników Excela jest tak naprawdę świadomych jego możliwości. Przeczytaj niniejszą książkę i dołącz do tej elitarnej grupy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Autor: John Walkenbach T³umaczenie: Rados³aw Meryk, Piotr Pilch ISBN: 83-7361-504-0 Tytu³ orygina³u: Excel 2003 Power Programming with VBA Format: B5, stron: 872 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Mo¿liwoġci Excela s¹ ogromne, jednak nie zawsze w pe³ni odpowiadaj¹ naszym potrzebom. Najpopularniejszy obecnie arkusz kalkulacyjny zawiera tak¿e wiele interesuj¹cych funkcji ukrytych w tle i nieznanych typowemu u¿ytkownikowi. Czy istnieje sposób na wykorzystanie ukrytych funkcji Excela oraz dostosowanie tych znanych do wymagañ stawianych przez konkretne zadanie? Tak -- tym sposobem jest Visual Basic for Applications (VBA). VBA to jêzyk programowania umo¿liwiaj¹cy tworzenie aplikacji bazuj¹cych na mo¿liwoġciach innych aplikacji, w tym przypadku — na mo¿liwoġciach Excela. Ksi¹¿ka „Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty” przeznaczona jest dla wszystkich u¿ytkowników Excela, którzy chc¹ pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o tej aplikacji i stworzyæ w³asne, powi¹zane z ni¹, programy. Przedstawia podstawy programowania w Excelu oraz techniki zaawansowane — wszystko, co jest zwi¹zane z projektowaniem aplikacji w Excelu i programowaniem w jêzyku VBA. • Niezbêdne wiadomoġci o Excelu i wykorzystywanych przez niego formatach plików • Zasady projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego • Programowanie w jêzyku VBA • Tworzenie niestandardowych okien dialogowych — formularzy UserForm • Pisanie narzêdzi dla programu Excel • Praca z wykresami • Programowanie obs³ugi zdarzeñ • Wspó³praca z innymi aplikacjami • Tworzenie elementów aplikacji — menu, pasków narzêdzi i systemów pomocy • Operacje na plikach • Komponenty jêzyka VBA Niewielu u¿ytkowników Excela jest tak naprawdê ġwiadomych jego mo¿liwoġci. Przeczytaj niniejsz¹ ksi¹¿kê i do³¹cz do tej elitarnej grupy. 5RKUVTGħEK 1#WVQTG  2TGFOQYC  úħè+ 2QFUVCYQYGKPHQTOCELGF 4QFKCđ 5MæFUKúYKæđ ZEGN!  Historia arkuszy kalkulacyjnych w zarysie ...................................................u........................29 Wszystko zaczęło się od programu VisiCalc ...................................................u...............29 Program 1-2-3 firmy Lotus...................................................u...........................................30 Program Quattro Pro...................................................u...................................................u..33 Program Microsoft Excel...................................................u..............................................34 Excel jako dobre narzędzie dla projektantów aplikacji ...................................................u......36 Rola Excela w strategii Microsoftu ...................................................u....................................38 4QFKCđ 2TQITCO ZEGNYCT[UKG  Myślenie obiektowe...................................................u...................................................u.........39 Skoroszyty ...................................................u...................................................u............... ........40 Arkusze...................................................u...................................................u......................40 Arkusze wykresów ...................................................u...................................................u....41 Arkusze makr XLM...................................................u...................................................u...42 Arkusze dialogowe programów Excel 5/95...................................................u..................42 Interfejs użytkownika w Excelu ...................................................u.........................................42 Menu...................................................u...................................................u..........................42 Menu podręczne ...................................................u...................................................u........43 Paski narzędzi ...................................................u...................................................u............43 Okna dialogowe...................................................u...................................................u.........44 Funkcja „przeciągnij i upuść”...................................................u.......................................45 Skróty klawiaturowe...................................................u...................................................u..45 Inteligentne tagi ...................................................u...................................................u.........45 Panel zadań ...................................................u...................................................u................46 Wprowadzanie danych...................................................u...................................................u.....46 Formuły, funkcje i nazwy ...................................................u...................................................u48 Dostosowywanie zawartości okna Excela ...................................................u..........................49 Zaznaczanie obiektów...................................................u...................................................u......49 Formatowanie ...................................................u...................................................u..................50 Formatowanie liczbowe...................................................u................................................50 Formatowane stylu ...................................................u...................................................u....50 Kształty ...................................................u...................................................u................. ...........51 Wykresy ...................................................u...................................................u...........................52 Makra i programowanie...................................................u...................................................u...52 4 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Dostęp do bazy danych ...................................................u...................................................u....53 Arkuszowe bazy danych...................................................u...............................................53 Zewnętrzne bazy danych ...................................................u..............................................55 Funkcje internetowe...................................................u...................................................u.........55 Funkcje związane z językiem XML ...................................................u...................................56 Narzędzia analizy...................................................u...................................................u.............56 Konspekty...................................................u...................................................u..................56 Automatyczne sumy częściowe...................................................u....................................56 Dodatek Analysis ToolPak ...................................................u...........................................56 Tabele przestawne ...................................................u...................................................u.....57 Dodatek Solver ...................................................u...................................................u..........58 Dodatki...................................................u...................................................u.............................58 Zgodność wersji...................................................u...................................................u...............58 Opcje ochrony...................................................u...................................................u..................58 Ochrona formuł przed nadpisaniem ...................................................u.............................59 Ochrona struktury skoroszytu...................................................u.......................................59 Ochrona skoroszytu przy użyciu hasła ...................................................u.........................60 Ochrona kodu języka VBA przy użyciu hasła...................................................u..............60 System pomocy Excela...................................................u...................................................u....61 4QFKCđ 9[DTCPGCUCF[UVQUQYCPKCHQTOWđ  Formuły...................................................u...................................................u.................. ..........63 Obliczanie formuł ...................................................u...................................................u............63 Odwołania do komórki lub zakresu ...................................................u....................................64 Dlaczego warto stosować odwołania, które nie są względne? ........................................65 Notacja W1K1 ...................................................u...................................................u...........65 Odwołania do innych arkuszy lub skoroszytów ...................................................u...........66 Zastosowanie nazw ...................................................u...................................................u..........67 Nadawanie nazw komórkom i zakresom...................................................u......................67 Nadawanie nazw istniejącym odwołaniom ...................................................u..................68 Stosowanie nazw z operatorem przecięcia ...................................................u...................69 Nadawanie nazw kolumnom i wierszom...................................................u......................70 Obszar obowiązywania nazw ...................................................u.......................................70 Nadawanie nazw stałym ...................................................u...............................................70 Nadawanie nazw formułom...................................................u..........................................71 Nadawanie nazw obiektom...................................................u...........................................73 Błędy formuł ...................................................u...................................................u............. .......73 Formuły tablicowe ...................................................u...................................................u...........74 Przykład formuły tablicowej ...................................................u........................................74 Kalendarz oparty na formule tablicowej ...................................................u......................75 Zalety i wady formuły tablicowej...................................................u.................................75 Metody zliczania i sumowania ...................................................u...........................................76 Zastosowanie funkcji LICZ.JEŻELI lub SUMA.JEŻELI ...............................................76 Zastosowanie formuł tablicowych do zliczania i sumowania .........................................77 Inne narzędzia zliczające ...................................................u..............................................79 Używanie daty i czasu ...................................................u...................................................u.....79 Wprowadzanie daty i czasu ...................................................u..........................................79 Stosowanie dat sprzed roku 1900 ...................................................u.................................80 Tworzenie megaformuł...................................................u...................................................u....81 4QFKCđ 2NKMK ZEGNC  Uruchamianie Excela ...................................................u...................................................u.......85 Obsługiwane formaty plików arkuszy kalkulacyjnych...................................................u.......87 Pliki arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 firmy Lotus ...................................................u..........87 Pliki arkusza kalkulacyjnego Quattro Pro ...................................................u....................88 Spis treści 5 Formaty plików baz danych ...................................................u.........................................88 Formaty plików tekstowych ...................................................u.........................................89 Inne formaty plików ...................................................u...................................................u..89 Pliki tworzone przez Excel ...................................................u.................................................89 Pliki formatu XLS ...................................................u...................................................u.....90 Pliki obszaru roboczego...................................................u................................................90 Pliki szablonów......................................u...................................................u.......................91 Pliki pasków narzędzi...................................................u...................................................u91 Pliki dodatków...................................................u...................................................u...........92 Excel i język HTML ...................................................u...................................................u........92 W jaki sposób Excel korzysta z formatu HTML? ...................................................u........93 Zwiększanie złożoności...................................................u................................................94 Tworzenie interaktywnych plików HTML...................................................u...................94 Importowanie i eksportowanie plików XML...................................................u......................96 Czym jest XML? ...................................................u...................................................u.......96 Importowanie zawartości plików XML przy użyciu mapy .............................................97 Importowanie zawartości plików XML do listy...................................................u...........99 Eksportowanie zawartości plików XML z Excela ...................................................u.......99 Ustawienia Excela w rejestrze systemu Windows...................................................u............100 Rejestr systemu Windows ...................................................u..........................................100 Ustawienia Excela ...................................................u...................................................u...101 úħè++ 2TQLGMVQYCPKGCRNKMCELKY ZEGNW 4QFKCđ [OLGUVCRNKMCELCCTMWUCMCNMWNCE[LPGIQ! Robocza definicja aplikacji arkusza kalkulacyjnego ...................................................u........105 Projektant i użytkownik końcowy ...................................................u....................................106 Kim są projektanci i czym się zajmują? ...................................................u.....................107 Klasyfikacja użytkowników arkuszy kalkulacyjnych ...................................................u108 Odbiorcy aplikacji arkusza kalkulacyjnego...................................................u................108 Rozwiązywanie problemów przy użyciu aplikacji arkusza kalkulacyjnego........................109 Podstawowe kategorie aplikacji arkusza kalkulacyjnego ...................................................u.110 Arkusze kalkulacyjne tworzone szybko i niestarannie..................................................111 Arkusze kalkulacyjne przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego........................111 Aplikacje jednego użytkownika ...................................................u.................................112 Aplikacje typu „spaghetti”...................................................u..........................................112 Aplikacje użytkowe ...................................................u...................................................u.112 Dodatki zawierające funkcje arkusza ...................................................u.........................113 Jednoblokowe budżety ...................................................u...............................................113 Modele warunkowe ...................................................u...................................................u.114 Aplikacje przechowujące dane i udzielające do nich dostępu.......................................114 Aplikacje komunikujące się z bazami danych...................................................u............115 Aplikacje „pod klucz” ...................................................u................................................115 4QFKCđ 2QFUVCY[RTQLGMVQYCPKCCRNKMCELKCTMWUCMCNMWNCE[LPGIQ  Podstawowe etapy projektowania...................................................u.....................................117 Określenie wymagań użytkownika ...................................................u...................................118 Planowanie aplikacji spełniającej wymagania użytkownika ...............................................119 Określenie najwłaściwszego interfejsu użytkownika ...................................................u.......121 Tworzenie niestandardowych okien dialogowych ...................................................u.....122 Zastosowanie kontrolek ActiveX w arkuszu ...................................................u..............122 Dostosowanie menu...................................................u...................................................u.123 Dostosowywanie pasków narzędzi...................................................u.............................125 Tworzenie skrótów klawiaturowych ...................................................u..........................127 Rozpoczęcie prac projektowych...................................................u.................................127 6 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Zadania realizowane z myślą o końcowym użytkowniku ...................................................u127 Testowanie aplikacji ...................................................u...................................................u128 Zwiększanie odporności aplikacji ...................................................u..............................128 Tworzenie aplikacji intuicyjnej i estetycznie wyglądającej ..........................................131 Tworzenie systemu pomocy przeznaczonego dla użytkownika....................................132 Dokumentowanie prac projektowych...................................................u.........................132 Przekazanie aplikacji użytkownikom ...................................................u.........................132 Uaktualnianie aplikacji w razie konieczności ...................................................u............133 Pozostałe kwestie dotyczące projektowania ...................................................u.....................134 Wersja Excela zainstalowana przez użytkownika ...................................................u......134 Wersja językowa...................................................u...................................................u......134 Szybkość systemu...................................................u...................................................u....135 Tryby karty graficznej ...................................................u................................................135 úħè+++ ,ú[M8KUWCN$CUKEHQT#RRNKECVKQPU 4QFKCđ 9RTQYCFGPKGFQLú[MC8$#  Podstawowe informacje o języku BASIC ...................................................u........................139 Język VBA...................................................u...................................................u.....................139 Modele obiektowe ...................................................u...................................................u...140 Porównanie języka VBA z językiem XLM...................................................u................140 Wprowadzenie do języka VBA ...................................................u........................................140 Edytor Visual Basic ...................................................u...................................................u.......144 Uruchomienie edytora VBE ...................................................u.......................................144 Okna edytora Visual Basic ...................................................u.........................................145 Zastosowanie okna Project Explorer ...................................................u................................146 Dodanie nowego modułu VBA ...................................................u..................................147 Usuwanie modułu VBA...................................................u..............................................148 Eksportowanie i importowanie obiektów ...................................................u...................148 Zastosowanie okien Code ...................................................u.................................................148 Minimalizacja i maksymalizacja okien ...................................................u......................149 Przechowywanie kodu źródłowego języka VBA ...................................................u.......149 Wprowadzanie kodu źródłowego języka VBA ...................................................u..........150 Dostosowywanie edytora Visual Basic...................................................u.............................155 Zakładka Editor ...................................................u...................................................u.......156 Zakładka Editor Format...................................................u..............................................158 Zakładka General...................................................u...................................................u.....159 Zastosowanie zakładki Docking...................................................u.................................160 Rejestrator makr Excela...................................................u...................................................u.160 Co właściwie rejestrator makr zapisuje? ...................................................u....................161 Względne czy bezwzględne?...................................................u......................................162 Opcje związane z rejestrowaniem ...................................................u..............................165 Modyfikowanie zarejestrowanych makr ...................................................u....................166 ....167 Obiekty i zbiory ...................................................u...................................................u......... Hierarchia obiektów ...................................................u...................................................u168 Zbiory ...................................................u...................................................u................... ...168 Odwoływanie się do obiektów ...................................................u...................................169 Właściwości i metody...................................................u...................................................u....169 Właściwości obiektów...................................................u................................................170 Metody obiektów...................................................u...................................................u.....171 Obiekt Comment...................................................u...................................................u........... .172 Pomoc dotycząca obiektu Comment ...................................................u..........................172 Właściwości obiektu Comment ...................................................u..................................173 Metody obiektu Comment ...................................................u..........................................173 Spis treści 7 Zbiór Comments ...................................................u...................................................u......174 Właściwość Comment ...................................................u................................................175 Obiekty podlegające obiektowi Comment ...................................................u.................175 Sprawdzanie, czy komórka zawiera komentarz ...................................................u.........177 Dodanie nowego obiektu Comment ...................................................u...........................177 Kilka przydatnych właściwości obiektu Application ...................................................u.178 Obiekty Range ...................................................u...................................................u...............179 Właściwość Range...................................................u...................................................u...180 Właściwość Cells...................................................u...................................................u.....181 Właściwość Offset...................................................u...................................................u...182 Co należy wiedzieć o obiektach?...................................................u......................................184 Podstawowe zagadnienia, które należy zapamiętać ...................................................u...184 Dodatkowe informacje na temat obiektów i właściwości .............................................185 4QFKCđ 2QFUVCY[RTQITCOQYCPKCYLú[MW8$#  Przegląd elementów języka VBA ...................................................u.....................................189 Komentarze...................................................u...................................................u....................191 Zmienne, typy danych i stałe ...................................................u............................................192 Definiowanie typów danych...................................................u.......................................193 Deklarowanie zmiennych ...................................................u...........................................196 Zasięg zmiennych ...................................................u...................................................u....197 Zastosowanie stałych...................................................u..................................................201 Zastosowanie łańcuchów...................................................u............................................202 Zastosowanie dat ...................................................u...................................................u.....203 Instrukcje przypisania ...................................................u...................................................u....204 Tablice ...................................................u...................................................u...........................205 Deklarowanie tablic...................................................u...................................................u.205 Deklarowanie tablic wielowymiarowych ...................................................u...................206 Zmienne obiektowe...................................................u...................................................u........207 Typy danych definiowane przez użytkownika ...................................................u.................208 Funkcje wbudowane ...................................................u...................................................u......208 Manipulowanie obiektami i zbiorami ...................................................u...............................211 Konstrukcja With ... End With ...................................................u...................................211 Konstrukcja For Each ... Next ...................................................u....................................212 Sterowanie wykonywaniem procedur...................................................u...............................214 Instrukcja GoTo...................................................u...................................................u.......214 Konstrukcja If ... Then...................................................u................................................215 Konstrukcja Select Case ...................................................u.............................................218 Wykonywanie bloku instrukcji w ramach pętli...................................................u..........221 CUVQUQYCPKGRTQEGFWT5WDLú[MC8$# Deklarowanie i tworzenie procedur Sub języka VBA...................................................u......227 Deklarowanie procedury Sub ...................................................u.....................................227 Zasięg procedury ...................................................u...................................................u.....228 Wykonywanie procedur Sub...................................................u.............................................229 Wykonywanie procedury przy użyciu polecenia Run Sub/UserForm ..........................230 Uruchamianie procedury z poziomu okna dialogowego Makro ...................................230 Wykonywanie procedury przy użyciu skrótu opartego na klawiszu Ctrl......................231 Wykonywanie procedury przy użyciu niestandardowego menu...................................232 Wywoływanie procedury z innej procedury...................................................u...............233 Wykonywanie procedury przy użyciu przycisku paska narzędzi..................................237 Wykonywanie procedury poprzez kliknięcie obiektu ...................................................u238 Wykonywanie makra po wystąpieniu zdarzenia ...................................................u........239 Wykonywanie procedury z poziomu okna Immediate ..................................................239 4QFKCđ 8 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Przekazywanie argumentów procedurom ...................................................u.........................240 Metody obsługi błędów ...................................................u...................................................u.243 Przechwytywanie błędów ...................................................u...........................................243 Przykłady kodu źródłowego obsługującego błędy ...................................................u.....245 Rzeczywisty przykład wykorzystujący procedury Sub ...................................................u....247 ......247 Cel...................................................u...................................................u...................... Wymagania projektowe...................................................u..............................................247 Dostępne informacje...................................................u...................................................u248 Sposób realizacji...................................................u...................................................u......248 Co należy wiedzieć? ...................................................u...................................................u249 Wstępne rejestrowanie makra...................................................u.....................................249 Wstępne przygotowania ...................................................u.............................................250 Pisanie kodu źródłowego...................................................u............................................251 Tworzenie procedury sortującej ...................................................u.................................252 Dodatkowe testy ...................................................u...................................................u......255 Usuwanie problemów ...................................................u.................................................256 Dostępność narzędzia ...................................................u.................................................258 Ocenianie projektu...................................................u...................................................u...259 4QFKCđ 6YQTGPKGRTQEGFWT(WPEVKQP Porównanie procedur Sub i Function...................................................u................................261 Dlaczego tworzy się funkcje niestandardowe? ...................................................u.................261 Pierwszy przykład procedury Function ...................................................u............................262 Funkcja niestandardowa ...................................................u.............................................262 Zastosowanie funkcji w arkuszu...................................................u.................................263 Zastosowanie funkcji w procedurze języka VBA ...................................................u......264 Analiza funkcji niestandardowej ...................................................u................................264 Procedury Function...................................................u...................................................u........265 Deklarowanie funkcji ...................................................u.................................................265 Zasięg funkcji ...................................................u...................................................u..........266 Wykonywanie procedur Function ...................................................u..............................267 Argumenty procedury Function...................................................u........................................268 Przykłady funkcji...................................................u...................................................u...........268 Funkcja pozbawiona argumentów ...................................................u..............................269 Kolejna funkcja pozbawiona argumentów ...................................................u.................270 Funkcja z jednym argumentem...................................................u...................................270 Funkcja z dwoma argumentami...................................................u..................................273 Funkcja pobierająca tablicę jako argument ...................................................u................274 Funkcja używająca opcjonalnych argumentów...................................................u..........274 Funkcja zwracająca tablicę języka VBA ...................................................u....................276 Funkcja zwracająca wartość błędu ...................................................u.............................278 Funkcja o nieokreślonej liczbie argumentów ...................................................u.............280 Emulowanie funkcji SUMA Excela ...................................................u.................................280 Funkcje wykrywające i usuwające błędy...................................................u..........................283 Okno dialogowe Wstawianie funkcji...................................................u................................284 Definiowanie kategorii funkcji...................................................u...................................285 Dodanie opisu funkcji...................................................u.................................................286 Dodatki przechowujące funkcje niestandardowe ...................................................u.............287 Interfejs API systemu Windows ...................................................u.......................................287 Przykłady zastosowania funkcji interfejsu API systemu Windows ..............................288 Identyfikacja katalogu systemu Windows...................................................u..................288 Wykrywanie wciśnięcia klawisza Shift...................................................u......................289 Dodatkowe informacje na temat funkcji interfejsu API................................................290 Spis treści 9 4QFKCđ 2T[MđCF[KOGVQF[RTQITCOQYCPKCYLú[MW8$#  Przetwarzanie zakresów...................................................u...................................................u.291 Kopiowanie zakresu ...................................................u...................................................u292 Przenoszenie zakresu...................................................u..................................................293 Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości ...................................................u................293 Zaznaczanie różnego typu zakresów i identyfikowanie ich ..........................................294 Wprowadzanie wartości do komórki...................................................u..........................296 Wprowadzanie wartości do następnej pustej komórki ..................................................297 Wstrzymywanie wykonywania makra w celu pobrania zakresu zaznaczonego przez użytkownika.......................................298 Zliczanie zaznaczonych komórek...................................................u...............................299 Określanie typu zaznaczonego zakresu ...................................................u......................300 Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy użyciu pętli..................302 Usuwanie wszystkich pustych wierszy...................................................u.......................303 Określanie, czy zakres zawiera się w innym zakresie ...................................................u304 Określanie typu danych zawartych w komórce...................................................u..........304 Odczytywanie i zapisywanie zakresów ...................................................u......................305 Lepsza metoda zapisywania zakresu ...................................................u..........................306 Przenoszenie zawartości tablic jednowymiarowych ...................................................u..308 Przenoszenie zawartości zakresu do tablicy typu Variant.............................................308 Zaznaczanie maksymalnej wartości zakresu ...................................................u..............309 Zaznaczanie wszystkich komórek określonego formatu ...............................................310 Przetwarzanie skoroszytów i arkuszy ...................................................u...............................312 Zapisywanie wszystkich skoroszytów...................................................u........................312 Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów ...................................................u...312 Korzystanie z właściwości skoroszytu ...................................................u.......................312 Synchronizowanie arkuszy ...................................................u.........................................313 Metody programowania w języku VBA...................................................u...........................314 Przełączanie wartości właściwości typu logicznego ...................................................u..314 Określanie liczby drukowanych stron ...................................................u........................315 Wyświetlanie daty i czasu ...................................................u..........................................315 Pobieranie listy czcionek ...................................................u............................................317 Sortowanie tablicy ...................................................u...................................................u...318 Przetwarzanie grupy plików ...................................................u.......................................319 Funkcje przydatne w procedurach języka VBA ...................................................u...............320 Funkcja FileExists ...................................................u...................................................u...321 Funkcja FileNameOnly...................................................u...............................................321 Funkcja PathExists ...................................................u...................................................u..321 Funkcja RangeNameExists...................................................u.........................................322 Funkcja SheetExists...................................................u...................................................u.322 Funkcja WorkbookIsOpen...................................................u..........................................322 Pobieranie wartości z zamkniętego skoroszytu ...................................................u..........322 Funkcje przydatne w formułach arkusza ...................................................u..........................324 Funkcje zwracające informacje o formatowaniu komórki ............................................324 Wyświetlanie daty w trakcie zapisywania lub drukowania pliku..................................325 Obiekty nadrzędne...................................................u...................................................u...326 Zliczanie komórek, których wartości zawierają się pomiędzy dwoma wartościami ....327 Zliczanie widocznych komórek zakresu...................................................u.....................328 Określanie ostatniej niepustej komórki kolumny lub wiersza.......................................328 Czy łańcuch jest zgodny z wzorcem?...................................................u.........................330 Wydzielanie n-tego elementu łańcucha...................................................u......................331 Funkcja wielofunkcyjna ...................................................u.............................................332 Funkcja SHEETOFFSET ...................................................u...........................................333 Zwracanie maksymalnej wartości ze wszystkich arkuszy.............................................334 10 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Zwracanie tablicy zawierającej unikatowe, losowo uporządkowane liczby całkowite ....335 Porządkowanie zakresu w losowy sposób...................................................u..................336 Funkcje interfejsu API systemu Windows...................................................u........................338 Określanie skojarzeń plików ...................................................u......................................338 Określenie informacji dotyczących domyślnej drukarki ...............................................339 Określenie aktualnej rozdzielczości karty graficznej ...................................................u.340 Dodanie dźwięku do aplikacji ...................................................u....................................340 Odczytywanie zawartości rejestru systemu Windows i zapisywanie w nim danych ....342 úħè+8 CUVQUQYCPKGHQTOWNCT[7UGT(QTO 4QFKCđ #NVGTPCV[YPGOGVQF[VYQTGPKC PKGUVCPFCTFQY[EJQMKGPFKCNQIQY[EJ  Okno wprowadzania danych...................................................u.............................................347 Funkcja InputBox języka VBA ...................................................u..................................347 Metoda InputBox Excela ...................................................u............................................349 Okno komunikatu — funkcja MsgBox języka VBA...................................................u........351 Metoda GetOpenFilename Excela ...................................................u....................................354 Metoda GetSaveAsFilename Excela ...................................................u................................357 Okno wybierania katalogu ...................................................u................................................357 Wybieranie katalogu przy użyciu funkcji interfejsu API systemu Windows................358 Wybieranie katalogu przy użyciu obiektu FileDialog...................................................u360 Wyświetlanie wbudowanych okien dialogowych Excela...................................................u.360 Zastosowanie zbioru Dialogs...................................................u......................................361 Dodatkowe informacje na temat wbudowanych okien dialogowych............................362 Zastosowanie argumentów z wbudowanymi oknami dialogowymi..............................363 Bezpośrednie wybieranie pozycji menu ...................................................u.....................363 4QFKCđ 9RTQYCFGPKGFQHQTOWNCT[7UGT(QTO  Wstawianie nowego formularza UserForm ...................................................u......................365 Dodawanie kontrolek do formularza UserForm ...................................................u...............366 Kontrolki okna Toolbox...................................................u...................................................u.367 Kontrolka CheckBox ...................................................u..................................................367 Kontrolka ComboBox...................................................u.................................................367 Kontrolka CommandButton ...................................................u.......................................367 Kontrolka Frame...................................................u...................................................u......367 Kontrolka Image ...................................................u...................................................u......369 Kontrolka Label...................................................u...................................................u.......369 Kontrolka ListBox ...................................................u...................................................u...369 Kontrolka MultiPage ...................................................u..................................................369 Kontrolka OptionButton ...................................................u.............................................369 Kontrolka RefEdit...................................................u...................................................u....370 Kontrolka ScrollBar...................................................u...................................................u.370 Kontrolka SpinButton...................................................u.................................................370 Kontrolka TabStrip ...................................................u...................................................u..370 Kontrolka TextBox ...................................................u...................................................u..370 Kontrolka ToggleButton...................................................u.............................................370 Modyfikowanie kontrolek formularza UserForm...................................................u.............370 Modyfikowanie właściwości kontrolki...................................................u.............................371 Zastosowanie okna Properties ...................................................u....................................372 Wspólne właściwości ...................................................u.................................................373 Zdobywanie dodatkowych informacji o właściwościach..............................................373 Uwzględnienie wymagań użytkowników preferujących korzystanie z klawiatury ......373 Spis treści 11 Wyświetlanie i zamykanie formularzy UserForm ...................................................u............375 Wyświetlanie formularza UserForm ...................................................u..........................375 Zamykanie formularza UserForm ...................................................u..............................377 Procedury obsługi zdarzeń...................................................u..........................................378 Przykład tworzenia formularza UserForm...................................................u........................378 Tworzenie formularza UserForm ...................................................u...............................378 Pisanie kodu źródłowego procedury wyświetlającej okno dialogowe ..........................381 Testowanie okna dialogowego ...................................................u...................................381 Dodawanie procedur obsługi zdarzeń...................................................u.........................382 Sprawdzanie poprawności danych...................................................u..............................384 Ukończenie tworzenia okna dialogowego...................................................u..................384 Zdarzenia powiązane z formularzem UserForm...................................................u...............385 Zdobywanie informacji na temat zdarzeń ...................................................u..................385 Zdarzenia formularza UserForm ...................................................u................................386 Zdarzenia związane z kontrolką SpinButton ...................................................u..............386 Współpraca kontrolki SpinButton z kontrolką TextBox ...............................................388 Odwoływanie się do kontrolek formularza UserForm ...................................................u.....390 Dostosowywanie okna Toolbox do własnych wymagań...................................................u..391 Modyfikacja ikon lub tekstu podpowiedzi ...................................................u.................391 Dodawanie nowych zakładek ...................................................u.....................................391 Dostosowywanie lub łączenie kontrolek ...................................................u...................392 Dodawanie nowych kontrolek ActiveX ...................................................u.....................392 Tworzenie szablonów formularzy UserForm ...................................................u...................393 Lista kontrolna związana z tworzeniem formularzy UserForm...........................................394 4QFKCđ 2T[MđCF[HQTOWNCT[7UGT(QTO Tworzenie formularza UserForm pełniącego funkcję menu ...............................................395 Zastosowanie w formularzu UserForm kontrolek CommandButton ............................395 Zastosowanie w formularzu UserForm kontrolki ListBox............................................396 Zaznaczanie zakresów przy użyciu formularza UserForm..................................................397 Tworzenie okna powitalnego...................................................u............................................398 Wyłączanie przycisku Zamknij formularza UserForm...................................................u.....400 Zmiana wielkości formularza UserForm ...................................................u..........................401 Powiększanie i przewijanie arkusza przy użyciu formularza UserForm .............................402 Zastosowania kontrolki ListBox...................................................u.......................................404 Kontrolka ListBox ...................................................u...................................................u...404 Umieszczanie pozycji w kontrolce ListBox ...................................................u...............405 Identyfikowanie zaznaczonej pozycji...................................................u.........................408 Identyfikowanie wielu zaznaczonych pozycji kontrolki ListBox .................................409 Wiele list w jednej kontrolce ListBox ...................................................u........................410 Przenoszenie pozycji kontrolki ListBox...................................................u.....................410 Przemieszczanie pozycji kontrolki ListBox ...................................................u...............412 Stosowanie wielokolumnowych kontrolek ListBox...................................................u...413 Zastosowanie kontrolki ListBox do wybierania wierszy arkusza .................................415 Uaktywnianie arkusza za pomocą kontrolki ListBox...................................................u.417 Zastosowania kontrolki MultiPage ...................................................u...................................418 4QFKCđ CCYCPUQYCPGVGEJPKMKMQT[UVCPKCHQTOWNCT[7UGT(QTO  Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania ...................................................u........................421 Tworzenie samodzielnego wskaźnika postępu zadania.................................................422 Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania za pomocą kontrolki MultiPage .................424 Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania bez korzystania z kontrolki MultiPage.......426 Kreatory — interaktywne sekwencje okien dialogowych ...................................................u427 Konfigurowanie kontrolki MultiPage w celu utworzenia kreatora ...............................428 Dodawanie przycisków do formularza UserForm kreatora...........................................428 12 Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty Programowanie przycisków kreatora ...................................................u.........................429 Zależności programowe w kreatorach...................................................u........................430 Wykonywanie zadań za pomocą kreatorów ...................................................u...............431 Emulacja funkcji MsgBox ...................................................u................................................432 Emulacja funkcji MsgBox: kod funkcji MyMsgBox ...................................................u.433 Jak działa funkcja emulująca MsgBox ...................................................u.......................434 Wykorzystanie funkcji MyMsgBox ...................................................u...........................435 Niemodalne okna dialogowe ...................................................u............................................435 Obsługa wielu przycisków formularza UserForm za pomocą jednej procedury obsługi zdarzeń...................................................u................438 Wybór koloru za pomocą formularza UserForm ...................................................u..............441 Wyświetlanie wykresów w formularzach UserForm...................................................u........442 Metoda 1. zapisanie wykresu do pliku ...................................................u.......................443 Metoda 2. zastosowanie kontrolki ChartSpace z pakietu OWC....................................444 Wyświetlanie arkuszy w formularzach UserForm...................................................u............446 Udostępnianie kontrolki Spreadsheet ...................................................u.........................447 Dodawanie kontrolki Spreadsheet w formularzu UserForm .........................................447 Prosty przykład zastosowania kontrolki Spreadsheet komponentów sieci WWW pakietu Office ...................................................u.............447 UserForm Deluxe: ulepszony formularz danych ...................................................u..............450 Opis ulepszonego formularza danych...................................................u.........................450 Instalacja dodatku — ulepszonego formularza danych.................................................450 Wykorzystanie ulepszonego formularza danych...................................................u........451 úħè8 CCYCPUQYCPGVGEJPKMKRTQITCOQYCPKC 4QFKCđ 6YQTGPKGPCTúFKFNC ZEGNCYLú[MW8$#  Wprowadzenie ...................................................u...................................................u...............455 Zastosowanie języka VBA do tworzenia narzędzi ...................................................u...........456 Co decyduje o przydatności narzędzia?...................................................u............................456 Operacje tekstowe — anatomia narzędzia...................................................u........................457 Podstawy tworzenia narzędzia Operacje tekstowe...................................................u.....458 Określenie wymagań dla narzędzia Operacje tekstowe ................................................458 Jak działa narzędzie Operacje tekstowe?...................................................u....................458 Skoroszyt narzędzia Operacje tekstowe ...................................................u.....................459 Formularz UserForm dla narzędzia Operacje tekstowe ................................................459 Moduł kodu ThisWorkbook ...................................................u.......................................461 Moduł VBA Module1...................................................u.................................................462 Moduł formularza UserForm1...................................................u....................................463 Poprawa wydajności narzędzia Operacje tekstowe ...................................................u....464 Zapisywanie ustawień narzędzia Operacje tekstowe...................................................u..465 Implementacja procedury Cofnij ...................................................u................................466 Ocena realizacji projektu ...................................................u............................................468 Działanie narzędzia Operacje tekstowe...................................................u......................469 Dodatkowe informacje na temat narzędzi Excela...................................................u.............469 4QFKCđ 6CDGNGRTGUVCYPG  Wykorzystanie języka VBA do tworzenia tabel przestawnych...........................................471 Tworzenie tabel przestawnych ...................................................u...................................471 Analiza zarejestrowanego kodu tworzenia tabeli przestawnej ......................................473 Ulepszanie zarejestrowanego kodu tworzenia tabeli przestawnej.................................473 Złożone tabele przestawne...................................................u................................................474 Dane dla złożonej tabeli przestawnej ...................................................u.........................475 Kod tworzący tabelę przestawną ...................................................u................................475 Jak działa złożona tabela przestawna?...................................................u........................477 Spis treści 13 Tworzenie tabel przestawnych na podstawie zewnętrznej bazy danych .............................478 Jednoczesne tworzenie wielu tabel przestawnych ...................................................u............479 Modyfikowanie tabel przestawnych ...................................................u.................................482 4QFKCđ 9[MTGU[ Podstawowe wiadomości o wykresach...................................................u.............................485 Położenie wykresu...................................................u...................................................u...485 Model obiektu Chart...................................................u...................................................u486 Rejestrowanie makr dotyczących wykresów...................................................u....................487 Zarejestrowany kod makra tworzącego wykres ...................................................u.........487 Ulepszanie zarejestrowanego kodu tworzenia wykresu ................................................489 Popularne techniki języka VBA dotyczące wykresów ...................................................u.....489 Wykorzystanie VBA do uaktywnienia wykresu ...................................................u........490 Wykorzystanie VBA do deaktywacji wykresu...................................................u...........491 Sprawdzanie, czy wykres uaktywniono...................................................u......................492 Usuwanie elementów z kolekcji ChartObjects lub Charts ............................................492 Formatowanie wykresów za pomocą VBA ...................................................u................493 Przetwarzanie wszystkich wykresów w pętli ...................................................u.............494 Zmiana rozmiarów i wyrównywanie obiektów ChartObject ........................................494 Inne techniki przetwarzania wykresów...................................................u.............................496 Zastosowanie nazw w formule SERIE ...................................................u.......................496 Zastosowanie języka VBA w celu określenia danych wykorzystywanych na wykresie...................................................u..............................497 Zastosowanie języka VBA w celu określenia zakresu danyuch wykorzystywanych na wykresie...................................................u..............................500 Wykorzystanie VBA do wyświetlania dowolnych etykiet danych na wykresie ...........503 Wyświetlanie wykresu w oknie UserForm...................................................u.................505 Zdarzenia związane z wykresami ...............................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: