Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 005974 21756324 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty - książka
Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0248-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości, jakie oferuje programiście Excel 2003

Arkusz kalkulacyjny Excel jest coraz częściej wykorzystywany nie tylko do tworzenia zestawień i wykresów, ale również jako narzędzie programistyczne. Za jego pomocą tworzone są zarówno proste aplikacje, jak i złożone systemy operujące na wielu rekordach i połączone z bazami danych. Excel udostępnia twórcom aplikacji mechanizmy pozwalające na stosowanie języka XML, usług sieciowych, bibliotek .NET oraz funkcji Windows API. Dzięki takim możliwościom Excel staje się platformą, w oparciu o którą można stworzyć naprawdę profesjonalne aplikacje.

Książka 'Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty' to wzorowana na typowych zeszytach laboratoryjnych publikacja opisująca najciekawsze możliwości Excela, które można wykorzystać, tworząc aplikacje. Nie ma w niej nużących wywodów teoretycznych ani diagramów UML. Znajdziesz w niej natomiast przedstawione w zwartej i zrozumiałej formie praktyczne wiadomości, dzięki którym poznasz prawdziwą potęgę Excela jako narzędzia programistycznego.

Stwórz profesjonalne aplikacje w Excelu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty Autor: Jeff Webb T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 83-246-0248-8 Tytu³ orygina³u: Excel 2003 Programming: A Developers Notebook Format: B5, stron: 352 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Poznaj mo¿liwoœci, jakie oferuje programiœcie Excel 2003 (cid:127) Zastosuj jêzyk XML (cid:129) Wykorzystaj komponenty .NET (cid:129) Zabezpiecz aplikacje Arkusz kalkulacyjny Excel jest coraz czêœciej wykorzystywany nie tylko do tworzenia zestawieñ i wykresów, ale równie¿ jako narzêdzie programistyczne. Za jego pomoc¹ tworzone s¹ zarówno proste aplikacje, jak i z³o¿one systemy operuj¹ce na wielu rekordach i po³¹czone z bazami danych. Excel udostêpnia twórcom aplikacji mechanizmy pozwalaj¹ce na stosowanie jêzyka XML, us³ug sieciowych, bibliotek .NET oraz funkcji Windows API. Dziêki takim mo¿liwoœciom Excel staje siê platform¹, w oparciu o któr¹ mo¿na stworzyæ naprawdê profesjonalne aplikacje. Ksi¹¿ka „Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty” to wzorowana na typowych zeszytach laboratoryjnych publikacja opisuj¹ca najciekawsze mo¿liwoœci Excela, które mo¿na wykorzystaæ, tworz¹c aplikacje. Nie ma w niej nu¿¹cych wywodów teoretycznych ani diagramów UML. Znajdziesz w niej natomiast przedstawione w zwartej i zrozumia³ej formie praktyczne wiadomoœci, dziêki którym poznasz prawdziw¹ potêgê Excela jako narzêdzia programistycznego. (cid:129) Udostêpnianie obszarów roboczych i skoroszytów (cid:129) Tworzenie kont u¿ytkowników i dodawanie uprawnieñ (cid:129) Zapisywanie skoroszytów w formacie XML (cid:129) Pobieranie danych z sieci (cid:129) Stosowanie us³ug sieciowych (cid:129) £¹czenie Excela z bibliotekami .NET (cid:129) Ochrona i szyfrowanie skoroszytów Stwórz profesjonalne aplikacje w Excelu CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Seria „Zapiski programisty” ..................................................................... 7 Przedmowa .......................................................................................... 13 Rozdział 1. Zaprogramuj nowego Excela ............................................. 17 Gdzie są moje dane, koleś? .................................................................18 Jak poszczególne części tworzą całość? ..............................................19 Wypróbuj to .........................................................................................20 Szybki start — listy i XML .................................................................20 Szybki start — SharePoint ..................................................................25 Szybki start — usługi sieciowe ...........................................................27 Szybki start — bezpieczeństwo i .NET ...............................................30 Szybki start — InfoPath ......................................................................37 Co dalej? .............................................................................................45 Rozdział 2. Udostępnianie obszarów roboczych i list .......................... 47 Dostęp do usług SharePoint .................................................................48 Tworzenie udostępnionego obszaru roboczego ....................................52 Udostępnianie skoroszytu ...................................................................57 Otwieranie udostępnionego skoroszytu ................................................59 Wyświetlanie witryny SharePoint .......................................................61 Anulowanie udostępniania ..................................................................63 3 Dodawanie użytkowników i uprawnień ...............................................65 Udzielanie dostępu anonimowym użytkownikom ................................68 Tworzenie listy ....................................................................................74 Udostępnianie listy ..............................................................................77 Aktualizacja udostępnionej listy ..........................................................80 Wstawianie udostępnionej listy do arkuszy .........................................81 Usuwanie lub odłączanie udostępnionej listy ............................................83 Wykorzystanie usługi sieciowej Lists ..................................................84 Rozdział 3. Praca z XML .......................................................................91 Mówimy językiem XML ......................................................................92 Różne historie na temat XML ..............................................................94 Zapisywanie skoroszytów w formacie XML ........................................95 Transformacje arkuszy XML ...............................................................99 Przekształcanie plików XML na arkusze ...........................................107 Zastosowanie map XML ....................................................................113 Eksportowanie z wykorzystaniem map XML ....................................120 Wykorzystanie szablonów w XML ....................................................129 Reakcje na zdarzenia XML ................................................................133 Programowanie z wykorzystaniem map XML ..................................134 Pobieranie mapy XML na podstawie listy lub zakresu ......................138 Rozdział 4. Pobieranie danych z sieci ................................................141 Wykonywanie kwerend sieciowych ..................................................142 Modyfikacje kwerend sieciowych ......................................................147 Wykonywanie okresowych aktualizacji .............................................149 Zarządzanie kwerendami sieciowymi ...............................................153 Korzystanie z usług sieciowych .........................................................155 Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit ....................................157 Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML ..............................162 Asynchroniczne wywoływanie usług sieciowych ..............................165 Modyfikacje formatu wyników XML dla Excela ................................167 4 Spis treści Rozdział 5. Programowanie Excela za pomocą pakietu .NET .............. 169 Praca z pakietem .NET .....................................................................170 Tworzenie komponentów .NET .........................................................172 Wykorzystanie komponentów .NET ..................................................174 Obsługa błędów i zdarzeń pochodzących od pakietu .NET .................178 Debugowanie komponentów .NET .....................................................181 Dystrybucja komponentów .NET .......................................................183 Wykorzystanie Excela jako komponentu w pakiecie .NET ................186 Praca z obiektami Excela w pakiecie .NET .......................................189 Obsługa zdarzeń Excela w .NET .......................................................191 Obsługa błędów Excela w .NET .........................................................192 Dystrybucja aplikacji .NET, które wykorzystują Excela ....................196 Tworzenie aplikacji .NET wykorzystujących Excela .........................200 Ustawianie zasad zabezpieczeń w środowisku .NET ........................203 Obsługa zdarzeń w aplikacjach .NET ................................................205 Debugowanie aplikacji .NET Excela ..................................................208 Wyświetlanie formularzy Windows ..................................................211 Dystrybucja aplikacji .NET Excela ....................................................214 Dystrybucja dokumentów Excela wykorzystujących kod .NET .........217 Migracja do środowiska .NET ...........................................................218 Rozdział 6. Bezpieczeństwo ............................................................... 223 Warstwy zabezpieczeń ......................................................................224 Wykorzystanie zabezpieczeń Windows ............................................226 Ochrona hasłem i szyfrowanie skoroszytów .....................................230 Programowanie z wykorzystaniem haseł i szyfrowania ...................234 Zabezpieczenia elementów skoroszytu ..............................................237 Programowanie z zabezpieczeniami .................................................242 Wykorzystanie zabezpieczeń bazujących na tożsamości (IRM) ........247 Programowanie z wykorzystaniem uprawnień .................................253 Wykorzystanie podpisów cyfrowych .................................................255 Spis treści 5 Ustawienia zabezpieczeń makr .........................................................261 Dystrybucja ustawień zabezpieczeń ..................................................265 Często zadawane pytania ..................................................................270 Rozdział 7. Tworzenie formularzy InfoPath ........................................275 Czy stosowanie formularzy InfoPath to dobre rozwiązanie? ..............276 InfoPath i Excel .................................................................................287 Udostępnianie danych .......................................................................290 Łączenie formularza z bazą danych ..................................................294 Wypełnianie elementów sterujących ze źródła danych .....................301 Sprawdzanie poprawności danych ....................................................307 Tworzenie skryptów w InfoPath ........................................................311 Programowanie InfoPath w środowisku .NET ...................................321 Generowanie HTML ...........................................................................329 Zabezpieczanie się przed wprowadzaniem modyfikacji w projekcie ......331 Skorowidz .........................................................................................335 6 Spis treści Pobieranie danych z sieci ROZDZIAŁ 4. W tym rozdziale: (cid:22) Wykonywanie kwerend sieciowych (cid:22) Modyfikacje kwerend sieciowych (cid:22) Wykonywanie okresowych aktualizacji (cid:22) Zarządzanie kwerendami sieciowymi (cid:22) Korzystanie z usług sieciowych (cid:22) Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit (cid:22) Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML (cid:22) Asynchroniczne wywoływanie usług sieciowych (cid:22) Modyfikacje formatu wyników XML dla Excela Dziś trudno sobie przypomnieć czasy, w których sieciowa pajęczyna (ang. Web) nie miała znaczenia, a przecież jeszcze niedawno w ogóle nie ist- niała. Excel powstał na długo przed jej upowszechnieniem się, dlatego należało go przystosować do nowych warunków. Obecnie wykorzystuje się trzy sposoby pobierania danych z sieci: • Kwerendy sieciowe (ang. Web queries) — umożliwiają importowanie danych bezpośrednio ze stron WWW i umieszczanie ich w tabelach zapytań w arkuszu Excela. Chociaż była to jedna z pierwszych wła- sności dostępu do sieci wprowadzonych w Excelu (dodano ją w 1997 roku), w dalszym ciągu jest bardzo przydatna. 141 • Usługi sieciowe (ang. Web services) — zdalne wykonywanie aplikacji w sieci w celu uzyskania wyników w formacie XML. Liczba usług dostępnych w sieci szybko rośnie, ponieważ standard ten jest coraz częściej stosowany. Usługi sieciowe to standardowy sposób wymiany parametrów i pobierania wyników w sieci — mechanizm, którego bra- kuje w zapytaniach sieciowych. • Dostęp do bazy danych przez sieć — obecnie oferowany przez więk- szość systemów baz danych. Technika ta zależy od dostawcy systemu bazy danych. W tej książce nie została opisana. W tym rozdziale przedstawiłem sposób wykorzystania zapytań siecio- wych i usług sieciowych w celu pobierania danych z sieci i importowania ich do Excela. Zaprezentowane przykłady demonstrują różne zadania programistyczne związane z obiema technikami, między innymi: • przekazywanie parametrów, • formatowanie wyników, • asynchroniczne pobieranie danych, • wyświetlanie wyników za pomocą map XML. Wykonywanie kwerend sieciowych Kwerendy sieciowe to szybki sposób importowania danych ze stron WWW do arkuszy z wykorzystaniem obiektu QueryTable. Jak to zrobić? Aby wykonać kwerendę sieciową: 1. Wybierz polecenie Dane/Importuj dane zewnętrzne/Nowa kwerenda sieci Web. Excel wyświetli okno dialogowe Nowa kwerenda sieci Web (rysunek 4.1). 2. W pasku adresu wpisz adres strony WWW, z której chcesz zaim- portować dane, i kliknij Przejdź, aby przejść do tej strony. Najłatwiej znaleźć żądaną stronę w przeglądarce, a następnie wyciąć i wkleić ten adres do okna dialogowego Nowa kwerenda sieci Web. Kod wykorzysty- wany w tym rozdziale oraz dodatkowe przykłady są dostępne w pliku r04.xls. Choć kwerendy sieciowe nie stanowią niczego nowego, w dalszym ciągu jest to przydatna technika pobierania danych z sieci. Nauczenie się ich zastosowań (a także ograniczeń) ułatwia zrozumienie techniki alternatywnej — usług sieciowych. 142 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Rysunek 4.1. Wykorzystanie kwerend sieciowych do importowania danych bezpośrednio ze strony WWW 3. Excel umieszcza niewielkie żółte pola obok elementów, które można importować ze strony. Kliknięcie żądanego elementu lub elementów zamienia żółte pole na zielony znak zaznaczenia. 4. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić sposób formatowania importo- wanych elementów. Opcje formatowania pokazano na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Ustawianie opcji formatowania dla kwerendy Wykonywanie kwerend sieciowych 143 5. Zamknij okno dialogowe Opcje i kliknij Importuj. Excel wyświetli okno dialogowe Importowanie danych, tak jak widać na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. Wybór miejsca docelowego importowanych danych 6. Kliknij Właściwości w celu określenia sposobu wykonywania kwerendy (np. sposób odświeżania danych). Ustawienia właściwości kwerendy zaprezentowano na rysunku 4.4. Rysunek 4.4. Właściwości kwerendy umożliwiają ustawienie jej nazwy, sposobu odświeżania danych i wstawiania komórek 7. Zamknij okno dialogowe Właściwości i kliknij OK, aby zaimporto- wać dane. 144 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Na rysunku 4.5. pokazano dane o akcjach zaimportowane z witryny WWW Yahoo!. Serwis Yahoo! to dobre źródło dla kwerendy sieciowej, ponieważ jest to usługa darmowa, która nie wymaga ani rejestracji, ani logowania. Rysunek 4.5. Zastosowanie kwerendy sieciowej do pobrania danych o cenie akcji Jak to działa? Jeśli wybierzemy polecenie Narzędzia/Makro/Zarejestruj Nowe Makro, a następnie wykonamy opisaną powyżej kwerendę sieciową, uzyskamy kod w następującej postaci: With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ URL;http://finance.yahoo.com/q/ecn?s=SNDK , _ Destination:=Range( C2 )) .Name = Real-Time Quote .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlOverwriteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True Wykonywanie kwerend sieciowych 145 .RefreshPeriod = 0 .WebSelectionType = xlSpecifiedTables .WebFormatting = xlWebFormattingNone .WebTables = 22 .WebPreFormattedTextToColumns = True .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True .WebSingleBlockTextImport = False .WebDisableDateRecognition = False .WebDisableRedirections = False .Refresh BackgroundQuery:=False End With With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ URL;http://finance.yahoo.com/q/hp?a=01 b=5 c=2003 _ d=01 e=5 f=2004 g=d s=sndk , _ Destination:=Range( A9 )) .Name = Price History .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlOverwriteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .WebSelectionType = xlSpecifiedTables .WebFormatting = xlWebFormattingNone .WebTables = 30 .WebPreFormattedTextToColumns = True .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True .WebSingleBlockTextImport = False .WebDisableDateRecognition = False .WebDisableRedirections = False .Refresh BackgroundQuery:=False End With Niektóre ważniejsze właściwości i metody, które na powyższym listingu wyróżniono pogrubieniem, zostały opisane poniżej: • Metoda Add tworzy kwerendę i dodaje ją do arkusza. • Właściwość RefreshStyle informuje Excela o tym, że istniejące dane mają być nadpisane. Jest to alternatywa dla wstawiania nowych ko- mórek każdorazowo przy odświeżaniu kwerendy. • Właściwość WebTables identyfikuje na stronie te elementy, które mają być zaimportowane. Excel przypisuje indeks do każdego takiego 146 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci elementu. Jeśli właściwość WebSelectionType zostanie ustawiona na wartość xlEntirePage, to można zaimportować jeden lub kilka ele- mentów albo całą stronę. • Metoda Refresh importuje dane do arkusza. Bez tej metody wyniki kwerendy nie mogą być wyświetlone. Sama kwerenda składa się z właściwości Connection, WebTables oraz właściwości formatowania. Jeśli zapiszemy kwerendę sieciową do pliku (z rozszerzeniem .iqy), dane mają następującą postać: WEB 1 http://finance.yahoo.com/q/hp?a=01 b=5 c=2003 d=01 e=5 f=2004 g=d s=sndk Selection=30 Formatting=None PreFormattedTextToColumns=True ConsecutiveDelimitersAsOne=True SingleBlockTextImport=False DisableDateRecognition=False DisableRedirections=False Kiedy Excel uaktualnia kwerendę sieciową, w pasku stanu u dołu ekranu wyświetla się niewielki, zielony glob (rysunek 4.6). Ten symbol wska- zuje, że kwerenda jest odświeżana z internetu. Rysunek 4.6. Excel odświeża zapytanie z internetu Modyfikacje kwerend sieciowych Kwerendy sieciowe można modyfikować przez dwukrotne kliknięcie kwerendy i wybranie polecenia Edytuj kwerendę. Jednak w wielu przy- padkach potrzebny jest sposób bardziej zautomatyzowany. Na przykład w poprzednim przykładzie można było zezwolić użytkownikowi na zmianę symbolu akcji. W tym celu wykorzystamy kod do dwóch działań: 1. Modyfikacji właściwości Connection kwerendy. 2. Odświeżania kwerendy. Modyfikacje kwerend sieciowych 147 Rejestrowanie kodu to doskonała metoda nauczenia się sposobów wykonywania określonych operacji przez Excela, ale nic poza tym. Zarejestrowane kwerendy można zmodyfikować po to, by dynamicznie zmienić ciąg kwerendy na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkownika. Jak to zrobić? Poniższy kod pozwala użytkownikom na wprowadzanie nazwy zakresu w arkuszu w celu uzyskania bieżących i historycznych danych o cenach określonej akcji: Dim ws As Worksheet, qt As QueryTable Set ws = ThisWorkbook.Sheets( Kwerendy sieciowe ) Set qt = ws.QueryTables( Real-Time Quote ) qt.Connection = URL;http://finance.yahoo.com/q/ecn?s= _ ws.range( Symbol ).Value qt.Refresh Set qt = ws.QueryTables( Price History ) qt.Connection = URL;http://finance.yahoo.com/q/hp?a=01 b=5 c=2003 d=01 e=5 f=2004 g=d s= _ ws.Range( Symbol ).Value qt.Refresh Jak to działa? Jeśli uruchomimy kod zaprezentowany poniżej, zauważymy, że kwe- renda nie od razu się zaktualizuje. Domyślnie, zapytania sieciowe wy- konywane są w tle w sposób asynchroniczny. Dzięki temu unika się pro- blemu z zajętością Excela w czasie, gdy witryna WWW odpowiada na kwerendę. Niestety, może to doprowadzić do powstania błędu, jeśli kweren- da zostanie odświeżona ponownie, zanim nastąpi reakcja na pierwsze żądanie. Aby tego uniknąć, należy zrezygnować z wykonywania kwerend w tle. Na przykład zaprezentowany poniżej kod wyłącza asynchroniczne kwerendy — przed wykonaniem kolejnej instrukcji Excel będzie czekał na odpowiedź: qt.BackgroundQuery = False qt.Refresh lub prościej: qt.Refresh False Dzięki wprowadzeniu tej instrukcji Excel będzie oczekiwać zakończenia kwerendy. W tym czasie użytkownik nie może modyfikować komórek ani wykonywać innych zadań. Jeśli stanowi to zbyt duże utrudnienie, w celu uniknięcia asynchronicznych kolizji można wykorzystać właści- wość Refreshing obiektu QueryTable: 148 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Set qt = ws.QueryTables( Real-Time Quote ) If Not qt.Refreshing Then qt.Connection = URL;http://finance.yahoo.com/q/ecn?s= _ ws.[Symbol].Value qt.Refresh Else MsgBox Podobna kwerenda nie została jeszcze obsłużona, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. End If W powyższym kodzie przed wywołaniem metody Refresh następuje sprawdzenie, czy kwerenda sieciowa nie zaczęła się wykonywać wcze- śniej. Jeśli poprzednia kwerenda w dalszym ciągu się wykonuje, użyt- kownik otrzymuje komunikat z prośbą, by spróbował ponownie później. Warto zwrócić uwagę, że kod sprawdza status kwerendy wykonywanej przez pojedynczą tabelę kwerendy. Inne tabele kwerendy mogą czekać na zaległe wyniki i nie powodować kolizji — przed próbą modyfikacji lub odświeżenia kwerendy trzeba sprawdzić właściwość Refreshing tylko docelowej tabeli kwerendy. Wykonywanie okresowych aktualizacji Jeśli dane w kwerendzie sieciowej zmieniają się często, dobrym rozwią- zaniem jest zastosowanie automatycznej, okresowej aktualizacji infor- macji. Zapytania sieciowe działają asynchronicznie w tle, dlatego spo- wodowanie, aby aktualizowały się okresowo, jest kwestią ustawienia właściwości: Set qt = ws.QueryTables( Real-Time Quote ) qt.RefreshPeriod = 1 Od tej chwili kwerenda będzie aktualizowała się co minutę. W celu wyłą- czenia aktualizacji kwerendy w tle wystarczy ustawić właściwość Refresh- Period na 0: qt.RefreshPeriod = 0 Co ciekawe, mimo że właściwość BackgroundQuery ma wartość False, w dalszym ciągu można okresowo wykonywać kwerendy. W takim przy- padku interfejs użytkownika Excela na czas odświeżania kwerendy okre- sowo staje się nieaktywny. Kiedy korzystamy z obiektu w sposób asynchroniczny, dużego znaczenia nabierają zdarzenia. Tabele kwerend nie dodają automatycznie swoich zdarzeń do listy zdarzeń arkusza, tak jak przyciski poleceń lub inne elementy sterujące. Aby dołączyć zdarzenia tabel kwerend, trzeba podjąć specjalne działania. Wykonywanie okresowych aktualizacji 149 Wykonywanie kwerend sieciowych w tle może wydawać się nieco dziwne, zwłaszcza jeśli ustawiono ich okresową aktualizację. Większość działań Excela to operacje synchroniczne, więc użytkownicy mogą być zdziwieni, gdy Excel zatrzyma się na chwilę, uaktualni kilka komórek i będzie konty- nuował swoje działanie, jakby nic się nie wydarzyło. Taka konfiguracja może stwarzać duży problem wtedy, gdy źródło kwerendy sieciowej zmieni się, przez co wykonanie kwerendy się nie powiedzie — co pewien czas użytkownikowi będzie wyświetlał się komunikat o błędzie, a to może wpro- wadzić go w zakłopotanie (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Kwerendy sieciowe, których wykonanie się nie powiedzie, mogą powodować asynchroniczne wyświetlanie komunikatów o błędach Jak to zrobić? Do obsłużenia błędów generowanych przez asynchroniczne kwerendy sie- ciowe powinno się napisać procedury obsługi zdarzeń obiektu QueryTable. Aby można było śledzić te zdarzenia, zmienną obiektową QueryTable należy zadeklarować z kwalifikatorem WithEvents. Można go zastoso- wać tylko w module klasy albo w module obiektów Excela (na przykład module kodu dla arkusza lub skoroszytu). Na przykład w celu obsługi zdarzeń asynchronicznych dla obiektu Query- Table w module arkusza wsWebQuery wykonaj następujące czynności: 1. Wyświetl okno kodu dla arkusza przez dwukrotne kliknięcie arkusza wsWebQuery w oknie Visual Studio Project Explorer. 2. Dodaj następującą deklarację do modułu kodu arkusza na poziomie klasy (poza definicją procedury): Dim WithEvents qt As QueryTable 150 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci 3. Aby utworzyć puste procedury obsługi zdarzeń, wybierz obiekt qt na liście obiektów, w górnej części okna kodu, a następnie z listy zda- rzeń wybierz AfterRefresh. 4. Wprowadź poniższy kod w celu wyłączenia (włączenia) przycisków poleceń i uzyskania od użytkownika informacji w razie wystąpienia błędu: Private Sub qt_BeforeRefresh(Cancel As Boolean) Wyłączenie przycisku polecenia. cmdQuote.Enabled = False End Sub Private Sub qt_AfterRefresh(ByVal Success As Boolean) Pobranie informacji od użytkownika, jeśli aktualizacja się nie powiedzie. If Not Success Then If MsgBox( Wystąpił bład pobierania danych z sieci _ Anulować kolejne aktualizacje? , vbYesNo, Web Query ) = vbYes Then _ qt.RefreshPeriod = 0 End If Ponowne włączenie przycisku polecenia. cmdQuote.Enabled = True End Sub 5. Napisz kod inicjujący obiekt QueryTable i rozpoczynający aktualiza- cje. Poniższa procedura wiąże istniejący obiekt QueryTable ze zdefi- niowanymi wcześniej procedurami obsługi zdarzeń i ustawia symbol akcji wykorzystywany w kwerendzie: Private Sub cmdQuote_Click() Pobranie obiektu QueryTable i powiązanie go z obiektem obsługi zdarzeń. Set qt = ActiveSheet.QueryTables( Real-Time Quote ) Ustawienie kwerendy. qt.Connection = URL;http://finance.yahoo.com/q/ecn?s= [Symbol].Value Ustawienie okresu odświeżania oraz właściwości odświeżania asynchronicznego. qt.RefreshPeriod = 1 qt.BackgroundQuery = True Odświeżenie danych. qt.Refresh End Sub Teraz, jeśli wykonanie kwerendy nie powiedzie się, użytkownik będzie mógł wstrzymać automatyczne aktualizacje. Wykonywanie okresowych aktualizacji 151 Dziwne, ale prawdziwe W Excelu zdarzenie asynchroniczne może wystąpić w czasie, kiedy użytkownik modyfikuje kod w edytorze Visual Basica. W takiej sytuacji często pojawia się błąd wykonania spowodowany tym, że aktualnie pi- sana procedura jest niekompletna. W związku z tym warto zatrzymać okresowe aktualizacje na czas modyfikacji kodu obsługi zdarzeń tabeli kwerend. Można to zrobić, ustawiając w oknie Immediate właściwość RefreshPeriod tabeli kwerendy na wartość 0. Jak to działa? Przewidywanie potencjalnych kolizji zdarzeń asynchronicznych jest dość trudne. Zazwyczaj w celu obsługi takich zdarzeń blokuje się inne operacje w procedurze obsługi BeforeRefresh i ponownie się je uaktywnia w pro- cedurze AfterRefresh (przez wyłączenie i włączenie przycisku polecenia, tak jak opisano w kroku 4.). Takie działanie uniemożliwia modyfikowanie kwerendy w czasie jej wykonywania. Inny sposób polega na sprawdza- niu właściwości Refreshing (zaprezentowano go wcześniej). Jeszcze inne rozwiązanie to całkowita rezygnacja z wykorzystywania kwerend asyn- chronicznych. Na przykład poniższy kod pobiera historię cen akcji. Ponieważ dane histo- ryczne nie są zbyt ulotne, kod wykonuje kwerendę synchronicznie i czeka na wyniki: Wyświetla jeden rok historii cen akcji bieżącego symbolu. Private Sub cmdHistory_Click() Dim ws As Worksheet, qt2 As QueryTable, conn As String Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet Utworzenie ciągu kwerendy. conn = URL;http://chart.yahoo.com/d? _ YahooDates(Date - 365, Date) ws.[Symbol].Value Pobranie kwerendy. Set qt2 = ws.QueryTables( Price History_1 ) Wyzerowanie starej historii. qt2.ResultRange.Clear Ustawienie właściwości połączenia. qt2.Connection = conn Wyłączenie wykonywania kwerend w tle. qt2.BackgroundQuery = False Odświeżenie danych. qt2.Refresh End Sub 152 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Przekształca daty początkową i końcową na ciąg kwerend Yahoo dla historii cen akcji. Function YahooDates(dtstart As Date, dtend As Date) As String Przykładowy ciąg kwerendy Yahoo ma następującą postać: a=10 b=4 c=2003 d=1 e=5 f=2004 g=d s=sndk Dim str As String str = a= Month(dtstart) - 1 b= Day(dtstart) _ c= Year(dtstart) d= Month(dtend) - 1 _ e= Day(dtend) f= Year(dtend) g=d s= Debug.Print str YahooDates = str End Function Uruchomienie powyższego kodu powoduje, że Excel zamienia wskaźnik myszy na symbol oczekiwania i nie obsługuje działań użytkownika do czasu zakończenia wykonywania kwerendy. Dzięki temu ścieżka logiczna programowania jest znacznie prostsza. Zarządzanie kwerendami sieciowymi W większości przykładów przedstawionych wcześniej w tym rozdziale pobieraliśmy obiekt QueryTable, modyfikowaliśmy jego właściwości, a na- stępnie wywoływaliśmy metodę Refresh. Równie dobrze można było wy- korzystać metodę Add kolekcji QueryTables i utworzyć te kwerendy „w locie”. W takim przypadku należy jednak pamiętać, aby usunąć wcześniej utwo- rzoną kolekcję QueryTables. Pozbywanie się niepotrzebnych tabel kwerend w arkuszu z pozoru przy- pomina zbędne porządki, ale w rzeczywistości jest bardzo ważne, po- nieważ pozwala uniknąć redundantnych i niepotrzebnych kwerend działających w tle. Kwerendy działające w tle obniżają wydajność, po- wodują spontaniczne połączenia z internetem oraz, jak wspomniałem wcześniej, mogą być przyczyną asynchronicznych błędów. To naprawdę może wprowadzić użytkowników w błąd! Jak to zrobić? Poniższy kod tworzy trzy nowe tabele kwerend w aktywnym arkuszu: Dim ws As Worksheet, qt As QueryTable, i As Integer Set ws = ActiveSheet For i = 1 To 3 Set qt = ws.QueryTables.Add( URL;http://finance.yahoo.com/ q/ecn?s=yhoo , [A12]) Zarządzanie kwerendami sieciowymi 153 qt.Name = Tymczasowa kwerenda qt.WebTables = 22 qt.WebSelectionType = xlSpecifiedTables qt.WebFormatting = xlWebFormattingNone qt.BackgroundQuery = False qt.RefreshStyle = xlOverwriteCells qt.Refresh Next Uruchomienie tego kodu powoduje utworzenie trzech tabel kwerend odpo- wiednio w arkuszach Tymczasowa_kwerenda, Tymczasowa_kwerenda_1 i Tymczasowa_kwerenda_2. Nie istnieje łatwy sposób zarządzania ta- belami kwerend za pomocą interfejsu użytkownika Excela, ale wciśnięcie klawiszy Ctrl+G powoduje wyświetlenie nazw nowych tabel kwerend w oknie dialogowym Przechodzenie do (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Excel automatycznie numeruje tabele kwerend w przypadku identycznych nazw bazowych Tabele kwerend można usuwać ręcznie. Wystarczy wejść do zakresu z przypisaną nazwą i wybrać opcję Edycja/Wyczyść/Wszystko. Takie działanie pozostawia jednak nazwę w arkuszu i kolejne nazwy są indek- sowane _4, _5 itd. Najprostszym sposobem na usunięcie omyłkowo na- zwanych bądź próbnych tabel kwerend jest napisanie odpowiedniego kodu. Poniższa procedura wyświetla wszystkie tabele kwerend w arkuszu i po- zwala na ich usunięcie bądź pozostawienie: Sub RemoveOldQueries() Dim ws As Worksheet, qt As QueryTable, nm As Name Set ws = ActiveSheet For Each qt In ws.QueryTables 154 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci If MsgBox( Czy usunąć qt.Name ? , vbYesNo, _ Kwerendy sieciowe ) = vbYes Then qt.Delete End If Next For Each nm In ws.Names If MsgBox( Czy usunąć nm.Name ? , vbYesNo, _ Nazwy ) = vbYes Then nm.Delete End If Next End Sub Korzystanie z usług sieciowych Z perspektywy Excela usługi sieciowe przydają się przede wszystkim do pobierania zmieniających się danych z internetu, ale można także wy- korzystać je do wysyłania danych, przetwarzania zdalnych danych oraz uruchamiania innego kodu w zdalnych komputerach. Usługi sieciowe zaprojektowano w taki sposób, by z kodu można się nimi posługiwać tak, jak wywołaniami procedur. Może się zatem zdarzyć, że ktoś korzysta z nich i nie wie nawet, że uruchamia zdalny kod. To możliwe, ale niezbyt prawdopodobne, ponieważ metody usług siecio- wych często bazują na XML. Oznacza to, że programiści Excela, zanim efektywnie skorzystają z usług sieciowych, muszą poznać bibliotekę Micro- soft XML. Jednak nauka się opłaca. Za pomocą XML można, wykorzy- stując mapy XML Excela, importować wyniki usług sieciowych bezpo- średnio do list arkuszy (co jest bardzo przydatne). Kwerendy a usługi sieciowe Kwerendy sieciowe sprawdzają się doskonale w przypadku okazyjnych operacji importowania danych do arkusza. Problem polega na tym, że bazują one na pozycji elementów na stronie. Jeśli struktura źródłowej strony WWW zmieni się, wykonanie kwerendy może się nie udać. Oznacza to, że kwerendy sieciowe nie najlepiej nadają się do rozwiązań instalo- wanych przez użytkowników. Świadczy o tym również duża liczba zgłoszeń z prośbami o pomoc techniczną w przypadku modyfikacji bądź przenie- sienia źródłowej strony WWW. Korzystanie z usług sieciowych 155 Usługi sieciowe nie mają takich ograniczeń i zazwyczaj oferują lepszy interfejs do pobierania danych z internetu. Usługi sieciowe nie są jednak dostępne dla wszystkich danych w internecie, więc w bardzo wielu przypadkach kwerendy sieciowe są wciąż bardzo przydatne. Aby wykonywać spersonalizowane kwerendy, trzeba komponować skom- plikowane, specyficzne dla witryny właściwości Connection (ciągi za- pytania). Każda witryna WWW ma własny system wysyłania i odbierania danych za pomocą tych ciągów. Prawidłowe ich rozpoznanie przy użyciu techniki wstecznej inżynierii może być bardzo trudne. Jak to działa? Kiedy Excel wywołuje usługę sieciową, wysyła żądanie przez internet pod adres usługi sieciowej, a następnie czeka na odpowiedź. Zarówno żądanie, jak i odpowiedź zazwyczaj mają format danych XML. Usługi sieciowe, podobnie jak wiele technologii związanych z interne- tem, należą do zmieniających się standardów. Standardy te mają duże wsparcie ze strony różnych firm, nie ma zatem obaw, że usługi sieciowe w przyszłości przestaną być obsługiwane. Jednak standardy ciągle ewolu- ują, a to sprawia, że istnieją różne podejścia do implementacji, lokalizacji i dostępu do usług sieciowych. Na szczególną uwagę programistów Excela zasługują następujące fakty: • Sposoby lokalizowania usług sieciowych w internecie. Jeden z nich bazuje na usługach katalogowych, na przykład http://uddi.microsoft.com/, choć znacznie bardziej popularnym sposobem jest przeglądanie wi- tryn tematycznych bądź witryn krzyżowych, takich jak http://www. xmethods.net. • Sposoby opisywania usług sieciowych w internecie. W przypadku Excela jedyny, który zasługuje na uwagę, to WSDL. • Sposoby wywoływania usług sieciowych. Niektóre z nich obsługują tylko protokół SOAP, natomiast inne, na przykład Amazon, obsłu- gują dostęp bezpośrednio przez adresy URL. Przykłady w tym rozdziale skupiają się na dwóch powszechnie wyko- rzystywanych usługach sieciowych oferowanych odpowiednio przez firmy Google i Amazon.com. Usługi te niemal idealnie nadają się do wy- korzystania w takim rozdziale, jak ten, ponieważ są darmowe, użytecz- ne, dobrze udokumentowane oraz demonstrują użycie zarówno dostępu SOAP, jak i za pośrednictwem adresów URL. 156 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Gdzie można pobrać potrzebne pakiety? Przed kontynuowaniem lektury należy pobrać następujące zestawy na- rzędzi: Zestaw narzędzi Microsoft Office Web Services Toolkit Usługa sieciowa Google Usługa sieciowa Amazon Lokalizacja Wyszukaj frazy „Web Services Toolkit” pod adresem http://www.microsoft.com/downloads http://www.google.com/apis Kliknij łącze Web Services pod adresem http://www.amazon.com/ Obie wymienione wcześniej usługi sieciowe wymagają rejestracji w celu uzyskania identyfikatora programisty (ang. developer ID), który należy przekazać w wywołaniach metod. W przykładach kodu zaprezentowa- nych w tym rozdziale podałem swój identyfikator, ale jeśli ktoś chce wy- korzystywać je we własnym kodzie, musi podać osobisty identyfikator. Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit Pakiet Web Services Toolkit umożliwia wyszukiwanie usług sieciowych i odwoływanie się do nich z poziomu Visual Basica. Po utworzeniu od- wołania do usługi sieciowej narzędzie generuje klasy, które oferują znany interfejs do kodu XML spodziewanego z usługi sieciowej. Klasy wygenero- wane przez narzędzie obsługują odpowiedzi z usługi sieciowej, przekształ- cając je z surowego XML na obiekty, właściwości i metody. W zależności od wykorzystywanej usługi sieciowej pakiet Web Services Toolkit może wygenerować wiele lub tylko kilka nowych klas (rysunek 4.9). Jak to zrobić? Aby skorzystać z usług sieciowych w Visual Basicu, najpierw wykonaj następujące czynności: 1. Znajdź pakiet Microsoft Office Web Services Toolkit przez wyszukanie frazy „Web Services Toolkit” pod adresem http://www.microsoft.com/ downloads. Pakiet Web Services Toolkit nie jest instalowany wraz z pakietem Office 2003. Trzeba go pobrać z witryny Microsoft i zainstalować w swoim komputerze. Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit 157 Pakiet Web Services Toolkit ułatwia korzystanie z usług sieciowych dzięki generowaniu klas na podstawie opisu usług. Klasy można następnie wykorzystać w standardowy dla programowania obiektowego sposób do utworzenia egzemplarza usługi sieciowej i wywoływania jej metod oraz właściwości. Rysunek 4.9. Pakiet Office Web Services Toolkit tworzy klasy pośredniczące dla wywoływanych usług sieciowych 2. Pobierz program instalacyjny pakietu Web Services Toolkit (setup.exe). 3. Uruchom pobrany program instalacyjny i postępuj zgodnie ze wska- zówkami wyświetlanymi przez kreatora instalacji. 4. Uruchom Excela i otwórz edytor Visual Basica. 5. W edytorze Visual Basica z menu Tools wybierz polecenie Web Service References. Wyświetli się okno dialogowe Microsoft Office 2003 Web Services Toolkit (rysunek 4.10). W trakcie tworzenia odwołania do usługi sieciowej pakiet Web Services Toolkit automatycznie dodaje odwołania do biblioteki Microsoft Office SOAP oraz Microsoft XML. Następnie pakiet generuje klasy pośredniczące dla usługi sieciowej. Aby przekonać się, jak to działa, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Tools edytora Visual Basic wybierz polecenie Web Service References. 158 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Rysunek 4.10. Pakiet Microsoft Office 2003 Web Services Toolkit służy do tworzenia odwołań do usług sieciowych 2. Zaznacz opcję Web Service URL i wpisz następujący adres w polu tek- stowym poniżej tej opcji: http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl1 1 W momencie powstawania oryginału tej książki usługa sieciowa Google bezproblemowo działała z pakietem Office, jednak w okolicach sierpnia 2005 roku format pliku .wsdl usługi sieciowej Google zmienił się, co spowodowało pewne problemy z jej wykorzystywaniem. Aby móc korzy- stać z tej usługi, można zastosować pewne obejście. Oto ono: 1. Należy pobrać plik GoogleSearch.wsdl spod adresu http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl i zapisać na lokalnym dysku. 2. Trzeba wyedytować plik w dowolnym edytorze i w sekcji message name = doGoogle- Search zmienić typ wszystkich elementów na anyType, na przykład xsd:string na xsd:anyType. Zapisać plik na lokalnym dysku. 3. W klasie clsws_GoogleSearchService (wygenerowanej podczas dodawania odwołania do usługi sieciowej Google) należy podać ścieżkę do lokalnego pliku .wsdl, czyli zamiast Private Const c_WSDL_URL As String =http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl wstawić Private Const c_WSDL_URL As String = nasza_lokalizacjaGoogleSearch.wsdl . Po wykonaniu tego prostego zabiegu można bezproblemowo korzystać z usługi sieciowej Google w Excelu — przyp. tłum. Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit 159 3. Kliknij Search. Pakiet Web Services Toolkit wyświetli usługi siecio- we dostępne w witrynie Google (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Tworzenie odwołania do usługi sieciowej Google 4. Zaznacz pole GoogleSearchService i kliknij Add. Pakiet Web Servi- ces Toolkit doda odwołania do bibliotek SOAP i XML oraz utworzy klasy pośredniczące dla każdej z usług (rysunek 4.12). Jak to działa? Klasy pośredniczące (ang. proxy classes) to moduły kodu, które zastę- pują kod działający na serwerze udostępniającym usługę sieciową. Lo- kalna kopia tego kodu jest potrzebna po to, by można było przeprowadzić kompilację. Klasy pośredniczące umożliwiają dostęp do właściwości i metod wywoływanych w usłudze sieciowej — tworzą pakiety wywołań, wy- syłają je i odbierają odpowiedzi. 160 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Rysunek 4.12. Pakiet Web Services Toolkit tworzy klasy pośredniczące dla usługi sieciowej Google Kod klas pośredniczących nie jest prosty. Na szczęście, nie trzeba go zbyt dokładnie rozumieć — wystarczy utworzyć egzemplarz głównej klasy (identyfikowanej prefiksem clsws) i skorzystać z jej właściwości oraz metod. W poniższym kodzie wykorzystano wygenerowane klasy do wy- szukiwania w witrynie Google prac, które napisałem na temat Excela: Dim I As Integer, wsGoogle As New clsws_GoogleSearchService Dim wsResult As struct_GoogleSearchResult, wsElement As struct_ResultElement Dim devKey As String, searchStr As String Ten klucz pochodzi z witryny Google, służy do identyfikacji programisty. devKey = ekN14fFQFHK7lXIW3Znm+VXrXI7Focrl Elementy do wyszukania. searchStr = Jeff Webb Excel Wywołanie usługi sieciowej wyszukiwania. Set wsResult = wsGoogle.wsm_doGoogleSearch(devKey, _ searchStr, 0, 10, False, , False, , , ) Dla każdego wyniku. For i = 0 To wsResult.endIndex - 1 Pobranie indywidualnego wyniku. Set wsElement = wsResult.resultElements(i) Wyświetlenie wyniku. Debug.Print wsElement.title, wsElement.URL Next Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit 161 Istotnie, niezbyt proste. Większość komplikacji pochodzi z samej usługi sieciowej. Google wymaga klucza licencji do korzystania ze swojej usługi. W zmiennej devKey umieściłem swój klucz Google, który umożliwia prze- prowadzanie 1000 żądań wyszukiwania dziennie, zatem chcąc korzystać z usługi, trzeba się postarać o własny klucz. Początkowo jednak można korzystać z mojego. Metoda wsm_doGoogleSearch wysyła żądanie wyszukiwania do serwisu Google. W tej metodzie konieczne jest podanie mnóstwa argumentów, a w odpowiedzi uzyskuje się strukturę zdefiniowaną w innej klasie pośred- niczącej. Z tego powodu wyniki należy przypisać do obiektu Set. W po- dobny sposób pobiera się elementy wyniku do obiektu Set. A co z… … adresami usług sieciowych Google i Amazon? Zestawiono je w tabeli 4.1. Są to adresy, które wprowadza się w polu Web Service URL okna dia- logowego Web Services Toolkit w celu utworzenia odwołania do tych usług. Tabela 4.1. Adresy opisu usług sieciowych Usługa sieciowa Amazon Google URL http://soap.amazon.com/schemas3/AmazonWebServices.wsdl http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML Usługi sieciowe proponowane przez różne firmy w różny sposób definiują swoje interfejsy. Na przykład usługa sieciowa Google oferuje metody, które pobierają argumenty w postaci ciągów znaków, natomiast w usłudze Amazon trzeba podawać złożone argumenty XMLNodeList. Konstruowanie i analizowanie argumentów XMLNodeList dla usługi sie- ciowej Amazon jest bardzo trudne. O wiele prościej jest wywołać tę usługę sieciową bezpośrednio za pomocą jej adresu URL i bezpośrednio odebrać odpowiedź w formacie XML. Aby skorzystać z usług sieciowych, nie trzeba używać pakietu Web Services Toolkit. W niektórych przypadkach nawet łatwiej jest wywołać usługę sieciową bezpośrednio — bez korzystania z wygenerowanych klas pośredniczących. 162 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci Jak to zrobić? Poniższy kod wykonuje wyszukiwanie książek na temat wombatów w wi- trynie Amazon: Dim SearchUrl As String Utworzenie nowego obiektu DOMDocument i ustawienie jego opcji. Dim xdoc As New DOMDocument xdoc.async = True xdoc.preserveWhiteSpace = True xdoc.validateOnParse = True xdoc.resolveExternals = False Utworzenie żądania wyszukiwania. SearchUrl = http://xml.amazon.com/onca/xml2 _ ?t= webservices-20 _ dev-t= D1UCR04XBIF4A6 _ page=1 _ f=xml _ mode=books _ type=lite _ KeywordSearch=wombat Wysłanie żądania i czekanie na odpowiedź. Loaded = xdoc.Load(SearchUrl) Wyświetlenie wyników. Debug.Print xdoc.XML Ponieważ wyniki są zwracane w formacie XML, możemy na ich podstawie utworzyć mapę XML i zaimportować wyniki na listę, tak jak widać poniżej: Set wb = ThisWorkbook wb.XmlImportXml doc..XML, wb.XmlMaps( ProductInfo_Mapa ), True Na rysunku 4.13 zaprezentowano wynik importowania wyników wyszuki- wania książek o wombatach w usłudze Amazon w postaci listy w arkuszu. Jak to działa? W dokumentacji usługi sieciowej Amazon można znaleźć opis wywoływa- nia jej metod za pomocą adresu URL, a nie przy użyciu klas pośredniczą- cych i protokołu SOAP. Oznacza to, że nie trzeba korzystać z pakietu Web Services Toolkit w celu tworzenia klas pośredniczących dla usługi sieciowej Amazon — wystarczy dodać odwołanie do biblioteki Microsoft XML. Tę metodę dostępu do usług sieciowych czasami określa się jako REST (Representational State Transfer). Akronim przydaje się jako kryterium wyszukiwania podczas szukania tego typu interfejsu dla określonej usługi Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML 163 Rysunek 4.13. Wyświetlanie wyników XML z usługi sieciowej za pomocą mapy XML i listy sieciowej. Wystarczy na przykład wpisać w wyszukiwarce Google frazę „REST Google API”, aby przyjrzeć się debacie na temat powiązanych ze sobą własności protokołów REST i SOAP. Usługa sieciowa Google nie obsługuje bezpośredniego dostępu za pomocą adresu URL, ale można uniknąć posługiwania się klasami pośredniczą- cymi i wywoływać ją bezpośrednio przy użyciu protokołu SOAP. Poniższy kod wykonuje wyszukiwanie informacji o wombatach i importuje wyniki za pomocą mapy XML bezpośrednio na listę: Dim soap As New SoapClient30, xn As IXMLDOMNodeList, strXML As String soap.MSSoapInit http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl Set xn = soap.doGoogleSearch( ekN14fFQFHK7lXIW3Znm+VXrXI7Focrl , _ wombats , 0, 10, False, , False, , , ) Utworzenie ciągu znaków zawierającego wyniki wyszukiwania w formacie XML. strXML = GoogleSearchResults For i = 1 To xn.Length - 1 strXML = strXML xn(i).XML Next strXML = strXML /GoogleSearchResults Import wyników za pomocą mapy XML na listę. Set wb = ThisWorkbook wb.XmlImportXml strXML, wb.XmlMaps( GoogleSearchResults_Mapa ), True 164 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci A co z… … protokołem REST (Representational State Transfer)? … dokumentacją MSXML? … obiektem DOMDocument? … obiektem IXMLDOMNodeList? Zajrzyj na stronę http://rest.blueoxen.net/cgi-bin/wiki.pl Poszukaj frazy „MSXML Documentation” pod adresem http://msdn.microsoft.com Poszukaj frazy „DOMDocument” pod adresem http://msdn.microsoft.com/ Poszukaj frazy „IXMLDOMNodeList” pod adresem http://msdn.microsoft.com Asynchroniczne wywoływanie usług sieciowych Zaletą wywoływania usług sieciowych bezpośrednio, bez korzystania z klas pośredniczących, jest łatwa obsługa odpowiedzi w trybie asynchronicz- nym. Obiekt DOMDocument obsługuje zdarzenie ondataavailable, które zachodzi w chwili, gdy obiekt zakończy ładowanie danych XML ze źródła. Oznacza to, że można uruchomić żądanie usługi sieciowej, oddać stero- wanie nad aplikacją użytkownikowi i wyświetlić wyniki po obsłużeniu żądania. Możliwość asynchronicznej obsługi żądań ma specjalne zna- czenie wtedy, gdy usługa sieciowa zwraca dane o dużej objętości. Jak to zrobić? Aby skorzystać z obiektu DOMDocument do asynchronicznej obsługi usługi sieciowej, wykonaj następujące czynności: 1. Zadeklaruj obiekt DOMDocument na poziomie modułu klasy. Klasa mo- że być skoroszytem, arkuszem lub modułem kodu. Na przykład we- wnątrz klasy arkusza wsAmazon zadeklarowano następującą zmienną: Dim WithEvents xdoc As DOMDocument 2. Aby utworzyć pustą procedurę obsługi zdarzenia ondataavailable (pokazaną poniżej), wybierz obiekt xdoc z listy obiektów w górnej części okna kodu, a następnie zdarzenie ondataavailable z listy zdarzeń. Private Sub xdoc_ondataavailable() End Sub Nie zawsze chcemy, by użytkownicy bezczynnie czekali na odpowiedź usługi sieciowej. W niektórych przypadkach uzyskanie odpowiedzi od zdalnego komputera zajmuje dłuższą chwilę. W celu rozwiązania tego problemu można wywołać usługę sieciową asynchronicznie — nie można jednak tego zrobić za pomocą klas wygenerowanych przez pakiet Web Services Toolkit! Asynchroniczne wywoływanie usług sieciowych 165 3. W dalszej części kodu zainicjuj obiekt xdoc, ustaw jego właściwość async na wartość True, a następnie wywołaj usługę sieciową, posłu- gując się metodą Load obiektu xdoc. Na przykład po kliknięciu przez użytkownika przycisku Pobierz tytuły w arkuszu Usługa sieciowa Amazon pokazana poniżej procedura obsługi zdarzenia przeszuka serwis Amazon.com w poszukiwaniu wprowadzonego w arkuszu sło- wa kluczowego: Sub cmd_Titles_Click() Dim SearchUrl As String Utworzenie nowego obiektu DOMDocument i ustawienie jego opcji. Set xdoc = New DOMDocument xdoc.async = True Utworzenie żądania wyszukiwania. SearchUrl = http://xml.amazon.com/onca/xml2 _ ?t= webservices-20 _ dev-t= D1UCR04XBIF4A6 _ page=1 _ f=xml _ mode=books _ type=lite _ KeywordSearch= txtSearch.text Wysłanie żądania i czekanie na jego obsługę. Loaded = xdoc.Load(SearchUrl) End Sub 4. Dopisz do procedury ondataavailable fragment kodu, który reaguje na dane z usługi sieciowej po ich zwróceniu. Na przykład poniższy kod importuje wyniki za pośrednictwem mapy XML i wyświetla je na liście: Private Sub xdoc_ondataavailable() Dim wb As Workbook Zaimportowanie wyników przez mapę XML na listę. Set wb = ThisWorkbook wb.XmlImportXml xdoc.XML, wb.XmlMaps( ProductInfo_Mapa ), True End Sub Jak to działa? Kiedy uruchomimy powyższy kod przez kliknięcie przycisku Pobierz tytuły, Excel zwróci sterowanie użytkownikowi natychmiast po kliknię- ciu przycisku. Lista zostanie natomiast zaktualizowana dopiero w chwili uzyskania odpowiedzi z usługi sieciowej. Biblioteka Microsoft SOAP nie obsługuje wywołań asynchronicznych, dlatego w Excelu nie można korzystać w sposób asynchroniczny z usług sieciowych, które oferują wyłącznie protokół SOAP. Narzędzia SOAP 166 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci dostępne z pakietem .NET obsługują jednak wywołania asynchroniczne, więc programując w języku Visual Basic .NET poza Excelem, można ko- rzystać z asynchronicznych wywołań SOAP. A co z… … pakietem SOAP Toolkit? … tworzeniem komponentów .NET do wykorzystania w Excelu? Wyszukaj frazy „SOAP Toolkit 3.0” pod adresem http://www.microsoft.com/downloads Zajrzyj do rozdziału 5. „Programowanie Excela za pomocą pakietu .NET” Modyfikacje formatu wyników XML dla Excela Łatwo zauważyć, że w przypadku pobierania wyników z usługi sieciowej do Excela za pośrednictwem mapy XML uzyskana treść nie jest automa- tycznie formatowana. Znaczniki HTML (XML) na przykład b oraz i występują w arkuszu jako b oraz i , a nie jako pogrubienie i kursywa (rysunek 4.14). Oto jeden z największych problemów napotykanych w trakcie programowania z wykorzystaniem usług sieciowych w Excelu — jeśli wyniki zwracane przez usługę sieciową są sformatowane w dowolny sposób, to formatowanie jest zazwyczaj zdefiniowane przez znaczniki, których Excel nie potrafi automatycznie zinterpretować. Aby formatowanie wyglądało poprawnie, trzeba zastosować pewną sztuczkę. Rysunek 4.14. Excel nie interpretuje automatycznie formatowania HTML Jak to zrobić? Choć nie istnieje prosty sposób zapobieżenia temu problemowi, można go rozwiązać dzięki wykorzystaniu własności automatycznego formatowania tekstu w Excelu. Excel automatycznie formatuje tekst HTML wklejany ze Modyfikacje formatu wyników XML dla Excela 167 schowka, wystarczy zatem umieścić dane w formacie HTML w schowku, a następnie wkleić je do komórek arkusza. W Excelu dostęp do schowka można uzyskać za pomocą obiektu Data- Object. Poniższy kod umieszcza dane z komórek arkusza w schowku jako HTML, a następnie wkleja je z powrotem do arkusza. Dzięki temu formatowanie w Excelu jest interpretowane właściwie: Sub TestReformat() Wywołanie pomocniczej funkcji interpretującej kody formatowania HTML. ReformatHTML ActiveSheet.UsedRange End Sub Sub ReformatHTML(rng As Range) Dim clip As New DataObject, cell As Range For Each cell In rng clip.SetText html cell.Value /html clip.PutInClipboard cell.PasteSpecial Next End Sub Jak to działa? Kiedy w arkuszu uruchomimy procedurę TestReformat, Excel właściwie zinterpretuje kody formatowania HTML w analogiczny sposób do operacji wytnij-wklej dla danych ze strony WWW (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Formatowanie HTML po uruchomieniu procedury ReformatHTML 168 Rozdział 4: Pobieranie danych z sieci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: