Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 004070 21775035 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1046-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel 2007 PL to najnowsze wcielenie jednej z najpopularniejszych aplikacji biurowych -- arkusza kalkulacyjnego. Jest doskonałym narzędziem do przeprowadzania obliczeń, tworzenia zestawień i graficznej prezentacji danych. Excela możemy spotkać niemal w każdej firmie i organizacji, a coraz częściej także w domach. Za jego pomocą można przygotować domowy budżet, zaplanować wydatki, wykonać skomplikowane obliczenia i przedstawić ich wyniki w postaci wykresów lub tabel. Jego najnowsza wersja oferuje użytkownikom całkowicie przeprojektowany i niezwykle ergonomiczny interfejs, funkcje pozwalające na zautomatyzowanie najczęściej wykonywanych czynności oraz nowe narzędzia obliczeniowe i analityczne. Znajomość Excela to obecnie jeden z podstawowych wymogów na rynku pracy -- każdy, kto ubiega się o stanowisko związane z pracą biurową, powinien znać jego możliwości.

Książka 'Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik' to idealna lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać możliwości tej aplikacji. Przedstawia podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym i narzędzia, jakie użytkownik ma do dyspozycji. Każde zadanie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanego opisu, co dodatkowo ułatwia jego zrozumienie i wykonanie. Dzięki tej książce nauczysz się stosować Excela w pracy i w domu, wykorzystując zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane możliwości tego programu.

Poznaj narzędzie, dzięki któremu kalkulatory mogły odetchnąć z ulgą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Krzysztof Mas‡owski ISBN: 83-246-1046-4 Format: A5, stron: 212 Excel 2007 PL to najnowsze wcielenie jednej z najpopularniejszych aplikacji biurowych (cid:151) arkusza kalkulacyjnego. Jest doskona‡ym narzŒdziem do przeprowadzania obliczeæ, tworzenia zestawieæ i graficznej prezentacji danych. Excela mo¿emy spotka(cid:230) niemal w ka¿dej firmie i organizacji, a coraz czŒ(cid:156)ciej tak¿e w domach. Za jego pomoc„ mo¿na przygotowa(cid:230) domowy bud¿et, zaplanowa(cid:230) wydatki, wykona(cid:230) skomplikowane obliczenia i przedstawi(cid:230) ich wyniki w postaci wykres(cid:243)w lub tabel. Jego najnowsza wersja oferuje u¿ytkownikom ca‡kowicie przeprojektowany i niezwykle ergonomiczny interfejs, funkcje pozwalaj„ce na zautomatyzowanie najczŒ(cid:156)ciej wykonywanych czynno(cid:156)ci oraz nowe narzŒdzia obliczeniowe i analityczne. Znajomo(cid:156)(cid:230) Excela to obecnie jeden z podstawowych wymog(cid:243)w na rynku pracy (cid:151) ka¿dy, kto ubiega siŒ o stanowisko zwi„zane z prac„ biurow„, powinien zna(cid:230) jego mo¿liwo(cid:156)ci. Ksi„¿ka (cid:132)Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik(cid:148) to idealna lektura dla wszystkich, kt(cid:243)rzy chc„ pozna(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci tej aplikacji. Przedstawia podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym i narzŒdzia, jakie u¿ytkownik ma do dyspozycji. Ka¿de zadanie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanego opisu, co dodatkowo u‡atwia jego zrozumienie i wykonanie. DziŒki tej ksi„¿ce nauczysz siŒ stosowa(cid:230) Excela w pracy i w domu, wykorzystuj„c zar(cid:243)wno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane mo¿liwo(cid:156)ci tego programu. (cid:149) Wprowadzanie danych i zaznaczanie zakres(cid:243)w (cid:149) Edycja arkuszy (cid:151) dodawanie i usuwanie kom(cid:243)rek, wierszy i kolumn (cid:149) Podstawowe operacje na arkuszach (cid:149) Obliczenia (cid:151) formu‡y i funkcje (cid:149) Formatowanie kom(cid:243)rek i danych (cid:149) Tworzenie wykres(cid:243)w (cid:149) Podgl„d i drukowanie arkuszy (cid:149) Podstawowe elementy analizy danych Poznaj narzŒdzie, dziŒki kt(cid:243)remu kalkulatory mog‡y odetchn„(cid:230) z ulg„ Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Preliminaria ......................................................................... 11 Tworzenie nowego skoroszytu .................................................................12 Tworzenie nowego standardowego skoroszytu w formacie Excela 2007 .....................................................................12 Tworzenie skoroszytu zgodnego z formatem Excela 97-2003 ...........13 Skróty klawiszowe ....................................................................................14 Prezentacja arkusza i skoroszytu .............................................................16 Poruszanie się po arkuszu i przechodzenie od arkusza do arkusza ........18 Przechodzenie do sąsiednich komórek ..............................................18 Przechodzenie do wybranej komórki..................................................20 Przechodzenie zależne od otoczenia .................................................21 Przechodzenie od arkusza do arkusza ..............................................23 Wprowadzanie danych do komórek i ich edycja.......................................24 Wpisywanie czegoś do komórki .........................................................24 Wpisywanie tekstu..............................................................................24 Wpisywanie zwykłych liczb.................................................................2 Wpisywanie waluty .............................................................................27 Nadawanie liczbom standardowego formatu księgowego .................28 Wpisywanie procentów.......................................................................29 Wpisywanie formuł .............................................................................30 Wpisywanie dat i czasu ......................................................................31 Poprawianie zawartości komórek .......................................................32 Zakresy .....................................................................................................34 Typowe zakresy prostokątne ..............................................................34 Inne sposoby zaznaczania zakresów .................................................3 Zaznaczanie zakresów niespójnych ...................................................36 Zaznaczanie wierszy, kolumn i całego arkusza ..................................36 Czyszczenie komórek i zakresów ......................................................39 Komentarze ........................................................................................39 Autowypełnianie zakresów .................................................................40  Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Rozdział 2. Budowanie i edycja arkuszy ............................................43 Wstawianie kolumn, wierszy i komórek ....................................................44 Wstawianie wiersza ............................................................................44 Wstawianie kolumn ............................................................................46 Wstawianie komórek ..........................................................................48 Usuwanie kolumn wierszy i komórek........................................................49 Usuwanie komórek .............................................................................49 Usuwanie kolumn i wierszy ................................................................49 Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy ..........................................0 Kopiowanie i przesuwanie ........................................................................2 Kopiowanie przez schowek ...............................................................2 Kopiowanie przez przeciąganie myszą ..............................................4 Wielokrotne powielenie zakresu .........................................................6 Przesuwanie za pomocą schowka .....................................................8 Przesuwanie przez przeciąganie myszą ............................................9 Klasyczna zamiana miejsc .................................................................60 Przesuwanie z odsunięciem ...............................................................61 Kopiowanie do innych arkuszy lub dokumentów ................................62 Rozdział 3. Proste operacje na arkuszach ........................................6 Kwartalna lista płac — nazywanie skoroszytów i arkuszy; działania na kilku arkuszach .....................................................................67 Nadanie nazwy skoroszytowi ............................................................67 Nadawanie nazw arkuszom ...............................................................68 Jednoczesne wypełnianie komórek w trzech arkuszach ....................69 Wstawianie wiersza od razu do dwóch arkuszy ..................................... 70 Rozliczanie delegacji — kopiowanie, dodawanie i usuwanie arkuszy ...................................................................................71 Przygotowanie arkusza wzorcowego .................................................71 Kopiowanie zawartości arkusza .........................................................71 Usuwanie niepotrzebnego arkusza ....................................................72 Kopiowanie arkusza ...........................................................................74 Kopiowanie lub przesuwanie arkusza do innego skoroszytu .............7 Dodawanie nowego arkusza ..............................................................76 Zmiana domyślnej liczby arkuszy w skoroszycie ...............................78 Oglądanie arkuszy ....................................................................................79 Blokowanie okienek............................................................................79 Podział okna arkusza na niezależnie przewijane panele ...................81 Trzy tryby wyświetlania arkuszy ...............................................................83 Ukrywanie arkuszy ...................................................................................84 6 Spis treści Rozdział 4. Obliczenia ............................................................................8 Operatory używane w formułach i kolejność ich działania .......................86 Adresy względne, mieszane, bezwzględne i trójwymiarowe ....................88 Jak się zmieniają adresy względne przy kopiowaniu? .......................88 Adresy mieszane i bezwzględne ........................................................90 Adresy trójwymiarowe ........................................................................92 Nazwy .......................................................................................................96 Definiowanie nazw .............................................................................96 Stosowanie nazw ...............................................................................98 Tworzenie nazw..................................................................................99 Usuwanie nazw ................................................................................100 Nazwy zakresów z adresowaniem względnym ................................100 Funkcje ...................................................................................................103 Wpisywanie funkcji do formuły na przykładzie funkcji JEŻELI() ................................................................................103 Sumy pośrednie ...............................................................................104 Zagnieżdżanie funkcji, czyli funkcja w funkcji...................................107 Funkcje podręczne ...........................................................................108 Przykład korzystania z systemu pomocy Excela .............................. 110 Jak to się liczy lub dlaczego się nie liczy? .............................................. 113 Dzielenie przez zero ......................................................................... 113 Dzielenie przez tekst ........................................................................ 114 Inspekcja formuł .............................................................................. 114 Szacowanie formuł ........................................................................... 11 Dwa popularne błędy: #NAZWA i błąd adresowania cyklicznego ....................................................................................... 116 Zmiana trybu wykonywania obliczeń ................................................ 117 Rozdział 5. Formatowanie ................................................................... 119 Ozdobniki................................................................................................121 Zmiana kroju pisma (czcionki) i proste wyrównanie (wyśrodkowanie) ......................................................................................121 Zawijanie tekstu................................................................................123 Zmiana orientacji tekstu i scalanie komórek.....................................124 Dlaczego kreślimy obramowania (krawędzie)? ................................12 Kreślenie obramowań (krawędzi) ....................................................126 Kolory tła i tekstu ..............................................................................127 Ochrona komórek .............................................................................128 Malarz formatów ...............................................................................130 Formatowanie zakresu jako tabeli ....................................................131 7 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Formatowanie zmieniające znaczenie informacji ...................................133 Format tekstowy ..............................................................................133 Data ..................................................................................................13 Czas .................................................................................................138 Formatowanie warunkowe i niestandardowe .........................................140 Formatowanie warunkowe ...............................................................140 Formatowanie warunkowe za pomocą formatu niestandardowego ............................................................................142 Sumowanie więcej niż 24 godzin .....................................................143 Rozdział 6. Graficzna prezentacja danych — wykresy ................14 Szybkie tworzenie i przekształcanie wykresów ......................................148 Tworzenie wykresu domyślnego w oddzielnym arkuszu ..................148 Formatowanie tekstu napisów ..........................................................149 Panel poleceń Narzędzia wykresów/Projektowanie .........................150 Używanie szablonów ........................................................................156 Wykres domyślny .............................................................................158 Manipulowanie danymi i wykresami — przykład praktyczny ..................159 Utworzenie podstawowego wykresu standardowego i powiększenie napisów ....................................................................160 Dodawanie kolejnych serii danych ...................................................161 Formatowanie serii i pojedynczego punktu danych..........................162 Różne typy wykresów .............................................................................16 Wykres kołowy .................................................................................16 Porównanie serii danych na dwóch wykresach kołowych — użycie szablonu ...........................................................................167 Wykres pierścieniowy .......................................................................168 Wykresy liniowy i XY (punktowy) ......................................................169 Wykres radarowy ..............................................................................170 Wykres bąbelkowy ...........................................................................172 Rozdział 7. Podgląd, drukowanie i układ strony ............................17 Podgląd ..................................................................................................176 Podgląd podziału stron .....................................................................176 Podgląd wydruku ..............................................................................179 Drukowanie.............................................................................................182 Drukowanie jednym kliknięciem .......................................................182 Drukowanie sterowane .....................................................................183 Układ strony............................................................................................18 8 Spis treści Rozdział 8. Elementy analizy danych ...............................................194 Podstawowe błędy zbierania danych .....................................................19 Błędne rozpoznawanie tabeli danych i jej wiersza nagłówkowego..................................................................................19 Rozdzielenie tekstu na kolumny .......................................................197 Uzupełnianie powtarzających się danych.........................................198 Usuwanie duplikatów........................................................................200 Sortowanie..............................................................................................202 Sortowanie tabeli ..............................................................................202 Proste sortowanie dowolnego zakresu.............................................203 Sortowanie według kilku kluczy ........................................................203 Filtrowanie ..............................................................................................20 Filtrowanie proste .............................................................................20 Filtrowanie zaawansowane ..............................................................206 Tabele przestawne..................................................................................208 Skorowidz ...............................................................................................212 9 Rozdział 4. Obliczenia Bez możliwości wykonywania obli- czeń Excel byłby tylko wielką tabe- lą, od zwykłej papierowej lepszą o tyle, że łatwiej w niej coś „wytrzeć” i wpisać od nowa. Obliczenia są wykonywane przez formuły wpisane do komórek, a w formułach można wykorzystywać wiele przydatnych funkcji, w które za- opatrzyli nas twórcy programu1. A więc obliczenia to formuły i funkcje. Garść podanych tu podstawowych infor- macji na ten temat przedstawia tylko nie- wielką część możliwości programu, ale od czegoś trzeba zacząć. Aby sprawnie posługiwać się formułami, należy poznać: l operatory i pierwszeństwo wykony- wania działań, l adresy względne, mieszane i bez- względne, l funkcje podstawowe oraz specyficzne dla dziedziny, jaką się zajmujemy, np. inżynierskie, ekonomiczne itd. l inspekcję formuł, czyli śledzenie eta- pów obliczeń przez nie wykonywa- nych. Zacznijmy od przypomnienia, że: l formuły rozpoczynają się od znaku =; gdy jest on pierwszym znakiem wpi- sanym do komórki, ciąg pozostałych znaków będzie traktowany jako treść formuły; l formuły mogą, ale nie muszą, zawie- rać funkcje. 1 Wiele informacji o funkcjach i możliwościach ich użycia podałem w książce: Krzysztof Masłowski, Excel. Funkcje w przykładach, Wyd. Helion 2007. 85 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Operatory używane w formułach i kolejność ich działania Operator jest symbolem określającym ope- rację. Operatory arytmetyczne i logiczne oraz kolejność ich działania znamy ze szko- ły. Operator konkatenacji (łączenia) być może nie jest powszechnie znany, ale łatwo zrozumieć jego proste działanie polegające na łączeniu tekstów (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Operator2 – + – * / ^ = = = Działanie zmiana znaku procent dodawanie odejmowanie mnożenie dzielenie potęgowanie konkatenacja, czyli łączenie tekstów porównanie logiczne — równy porównanie logiczne — większy niż porównanie logiczne — mniejszy niż porównanie logiczne — większy lub równy porównanie logiczne — mniejszy lub równy porównanie logiczne — różny od Priorytet 1 2 5 5 4 4 4 6 7 7 7 7 7 7 2 Oprócz wymienionych w tabeli istnieją operatory działające na adresach: dwukropek (:) — definiujący zakres, pojedyncza spacja ( ) — określająca część wspólną (przecięcie) zakresów oraz średnik (;) — łączący wiele zakresów w jedno odwołanie. Te operatory mają jednakowy i najwyższy priorytet, czyli działania przez nie określone są wykonywane przed wszystkimi innymi, opisanymi w tabeli. Operatora tworzenia zakresów (:) już wielokrotnie używaliśmy, zaś omówienie pozostałych wykracza poza zakres tej książki. 86 Rozdział 4. Uwaga Obliczenia Operatory zmiany znaku i odejmowania są często mylone. Ich znaczenie wyjaśnia poniż- sza tabela. Formuła Opis =-5^2 minus, jako operator zmiany znaku ma wyższy priorytet niż operator potęgowania Wynik 25 =-(5^2) nawias zmienił kolejność operacji — najpierw potęgowanie, potem zmiana znaku -25 =0-5^2 minus oznacza odejmowanie z niższym priorytetem od potęgowania -25 87 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Do tworzenia odwołań względnych służą adresy względne, a do tworzenia odwołań bezwzględnych — adresy bez- względne. Pobierz zawartość z komórki leżącej w innym arkuszu to wyjście poza płasz- czyznę arkusza, czyli polecenie (odwoła- nie) w trzecim wymiarze. Adresy względne, mieszane, bezwzględne i trójwymiarowe Pobierz zawartość z komórki położo- nej powyżej to polecenie (odwołanie) względne. Jego wynik zależy od położe- nia komórki, do której zostanie wpisane. Pobierz zawartość z komórki leżącej na skrzyżowaniu piątego wiersza i kolumny B to polecenie (odwołanie) bezwzględ- ne, niezależne od komórki, do której zo- stanie wpisane. Pobierz zawartość z kolumny A z wiersza leżącego poniżej to odwołanie mieszane: l odwołanie do kolumny jest bez- względne, gdyż niezależnie od tego, w jakiej kolumnie jesteśmy, zawsze pobierzemy zawartość z kolumny A, l odwołanie do wiersza jest względne, bowiem jeżeli jesteśmy w wierszu 5., to pobierzemy wartość z wiersza 6. (dokładnie z komórki A6), zaś gdy komórka bieżąca leży w wierszu 20., to wartość zostanie pobrana z wiersza 21. (dokładnie z komórki A21). Jak się zmieniają adresy względne przy kopiowaniu? Dość często wartości zapisane w ko- lumnie przeliczamy według określone- go wzoru: złotówki na dolary, dolary na euro, ceny netto, czyli bez podatku VAT, na ceny brutto itd. Powiedzmy, że ceny netto towarów zło- żonych w magazynie musimy przeliczyć na ceny brutto. Możemy to zrobić w spo- sób pokazany na rysunkach 4.2 i 4.3. Rysunek 4.2. 88 Rozdział 4. Obliczenia l Po opisaniu produktów w kolumnie A, wpisaniu cen netto w kolumnie B i procentowej wysokości podatku VAT w kolumnie C — do komórki D2 wpisz formułę =B2*(1+C2) obli- czającą cenę brutto czajnika stalowe- go (rysunek 4.2). l Skopiuj tę formułę do zakresu D3:D7 (rysunek 4.3). Jak widać, skopiowa- nie formuły z D2 do D3 zmieniło uży- te adresy, dając postać =B3*(1+C3). Sposób kopiowania nie miał tu znaczenia. l Można się przekonać, że ta sama formuła skopiowana do komórki D4 ma postać =B4*(1+C4) (rysunek 4.4). Łatwo zgadnąć, jak wygląda w komórkach D5, D6 i D7. Rysunek 4.3. Rysunek 4.4. Wskazówka l W komórkach jest wyświetlana obliczona wartość. Formułę zapisaną w komórce bieżącej można zobaczyć na pasku edycji. l Naciskanie kombinacji klawiszy Ctrl+` (słaby akcent nad klawiszem Tab) powoduje na- przemienne wyświetlanie w komórkach formuł i wartości. 89 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Adresy komórek zapisywane w postaci B2, C2, D2 itd. (litera kolumny i numer wiersza) są adresami względnymi. Dalsze rysunki objaśniają, co to oznacza. l Formuła =A1 wpisana do komórki B1 (rysunek 4.5) w istocie oznacza: po- bierz wartość z komórki położonej po lewej stronie. Po skopiowaniu do komórki C2 (rysunek 4.6) zamieni się w formułę =B2, gdyż to komórka B2 leży na lewo od komórki C2. Rysunek 4.5. Rysunek 4.6. l Ta sama formuła skopiowana do komórki A3 pokaże błąd adresu, bo przecież na lewo od A3 nie ma żadnej komórki (rysunek 4.7). Adresy mieszane i bezwzględne Jeżeli przelicznik zmienia się często, nie sposób wielokrotnie wpisywać go w wie- lu komórkach. Każda zmiana wartości wymagałaby wielu poprawek, a każda poprawka grozi popełnieniem błędu. Kurs walutowy zmienia się z dnia na dzień, więc arkusz trzeba tak przygoto- wać, aby zmieniającą się wartość wpi- sywać tylko do jednej komórki, skąd będzie pobierana przez wszystkie uży- wające jej formuły, które powinny być napisane w taki sposób, aby nie psuły się przy kopiowaniu i przesuwaniu. Jest to możliwe przy umiejętnym stoso- waniu adresów bezwzględnych i (lub) mieszanych. l Wstawienie w adresie znaku dolara ($) powoduje zablokowanie wiersza lub kolumny. W adresie B1 nic nie jest zablokowane, w $B1 jest zablo- kowana kolumna, w B$1 — wiersz (rysunek 4.8), a w $B$1 — i wiersz, i kolumna. Rysunek 4.7. Rysunek 4.8. 90 Rozdział 4. Obliczenia l Kopiowanie w dół tej samej kolumny zmienia tylko wiersze, więc w oma- wianym przykładzie (rysunki 4.8 i 4.9) wystarczyło zablokować numer wiersza, choć można było również użyć adresu bezwzględnego w posta- ci $B$1 i zapisać w C4 formułę w po- staci =B4/$B$1. Na skróty l Warto pamiętać, że w formułach adre- sy można pisać małymi lub wielkimi li- terami. Formuły =b4/b$1, =b4/B$1, =B4/b$1 Excel potraktuje jednakowo i zamieni na =B4/B$1. l Znaki $ blokujące w adresach wiersze lub kolumny można wpisywać ręcznie, lecz wygodniej jest używać klawisza F4. l Podczas pisania lub poprawiania for- muły, gdy punkt wstawiania pozostaje w obrębie adresu komórki, kolejne przy- ciskanie klawisza F4 powoduje zmiany względności adresu pokazane na kolej- nych rysunkach poniżej (1, 2, 3, 4). l B1 to adres względny, $B1 i B$1 to adresy mieszane (w pierwszym bez- względna kolumna i względny wiersz, a w drugim odwrotnie), a $B$1 to adres bezwzględny. l Zablokowana (bezwzględna) część adresu nie zmienia się podczas kopio- wania i przesuwania. l Formuła =B4/B$1 po skopiowaniu z C4 do C5 została zamieniona na =B5/B$1 (rysunek 4.9). Rysunek 4.9. Wskazówka Aby komórkom z zakresu C4:C9 nadać format waluty euro, z listy rozwijanej przy- cisku Narzędzia główne/Księgowy format liczb wybierz polecenie Euro. 91 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Adresy trójwymiarowe Arkusz jest płaski, dwuwymiarowy, ale arkuszy w skoroszycie może być wiele (od 1 do 255). Mamy więc kolumny, wier- sze i arkusze — razem trzy wymiary. Jeżeli nie chcemy, aby pewne dane były od razu widoczne, dobrze jest przecho- wywać je w oddzielnym arkuszu. Np. prowadząc negocjacje handlowe, zwykle nie chcemy pokazywać cen zakupu to- warów ani własnej marży, a jedynie ceny detaliczne. Zobaczmy, jak to zrobić. l Przygotowujemy dwa arkusze: Tajne i Cennik. W pierwszym umieścimy ceny zakupu i marżę, a w drugim ceny sprzedaży (rysunki 4.10, 4.11 i 4.12). l W arkuszu Cennik w komórce B4 wpisz formułę obliczającą cenę sprze- daży: =Tajne!B4*(1+Tajne!B$1) (rysunek 4.10). l W adresach Tajne!B4 i Tajne!B$1 (rysunek 4.11) nazwa arkusza po- przedza adres komórki i jest od niego oddzielona wykrzyknikiem. Tak adre- sujemy komórki w arkuszach innych niż bieżący. l Zwróć uwagę, że w adresie Tajne!B$1 numer wiersza jest bezwzględny, aby nie zmieniał się przy kopiowaniu for- muły w dół kolumny. Rysunek 4.10. Rysunek 4.11. 92 Rozdział 4. Obliczenia Rysunek 4.12. Wskazówka Zapisane w oddzielnym arkuszu informacje niejawne można zabezpieczyć przed wzro- kiem ciekawskich przez ukrycie arkusza (patrz w poprzednim rozdziale podrozdział „Ukrywanie arkuszy”). Wszystkie formuły można wpisywać ręcznie, ale lepiej tego nie robić, gdyż: l stosowanie innej techniki (pokazanej poniżej) jest szybsze, l wpisując formuły ręcznie, łatwiej się pomylić. Technikę pisania formuł przećwiczymy na formule z komórki B4 z ostatnio omó- wionego przykładu. l Przechodzimy do komórki B4 w ar- kuszu Cennik, piszemy znak = i kli- kamy zakładkę arkusza Tajne (rysu- nek 4.13). Rysunek 4.13. 93 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik l Gdy Excel wyświetli arkusz Tajne (zgrupowany z arkuszem Cennik — obie zakładki są wyróżnione), kli- kamy komórkę B4. Jej adres zostaje wpisany do formuły (rysunek 4.14). l Klikamy na pasku edycji i dopisuje- my *(1+ po czym klikamy komórkę B1 (rysunek 4.15). l Po kliknięciu na pasku edycji i usta- wieniu punktu wstawiania na końcu formuły (rysunek 4.16) lub w adresie B1 dwukrotnie naciskamy klawisz F4, aby zamienić adres względny Tajne!B1 na mieszany Tajne!B$1, po czym dopisujemy zamykający na- wias i naciskamy Enter. l Excel wraca do wyświetlania arku- sza Cennik i wprowadza formułę do jego komórki B4 (rysunek 4.17). Rysunek 4.14. Rysunek 4.15. Rysunek 4.16. 94 Rozdział 4. Obliczenia Rysunek 4.17. Wskazówka Opisana procedura może się na początku wydawać skomplikowana, ale po nabraniu wprawy jej stosowanie nie sprawia kłopotów, a pozwala uniknąć wielu błędów powodowanych przez ręczne wpisywanie adresów. 95 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Nazwy Nazwy są przez początkujących rzadko używane, a szkoda, gdyż bardzo popra- wiają przejrzystość arkusza. Powinniśmy ich używać, gdy przygotowujemy arkusz dla innych użytkowników, zwłaszcza gdy ma być długo używany. Jeżeli po wielu miesiącach lub latach przyjdzie nam coś w nim zmienić lub poprawić, istnienie zrozumiałych nazw bardzo nam pomoże. Definiowanie nazw Mamy do rozwiązania dokładnie taki sam problem jak w podrozdziale „Adresy mieszane i bezwzględne” — ceny w zło- tówkach trzeba przeliczyć na euro we- dług kursu zapisanego w jednej komórce. Tym razem, aby arkusz był czytelniejszy, w formule użyjemy nazwy. l Po przejściu do komórki B2 wydaj polecenie Formuły/Definiuj nazwę/ Definiuj nazwę (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. 96 l W oknie dialogowym Nowa nazwa Excel zaproponuje rozsądną nazwę EUR (pobraną z sąsiedniej komórki), więc pozostanie jedynie zatwierdzić ten wybór przez kliknięcie przycisku OK (rysunek 4.19) Rysunek 4.19. l Gdy podczas wprowadzania formuły przeliczeniowej do komórki C5 klik- niesz nazwaną komórkę B2, do wzoru zamiast adresu zostanie wpisana jej nazwa EUR (rysunek 4.20). Rysunek 4.20. Rozdział 4. Obliczenia l Po skopiowaniu formuły z komórki C5 w dół kolumny nazwa EUR nie zmienia się i przeliczenia są pra- widłowe (rysunek 4.21), bowiem nazwa nadana w sposób standardo- wy jest odwołaniem bezwzględnym na poziomie skoroszytu, co oznacza, że użyta w formule w dowolnej ko- mórce dowolnego arkusza danego skoroszytu spowoduje zawsze po- branie wartości z tej samej komórki tego samego arkusza. W tym wy- padku jest to komórka B2 z arkusza Przeliczenie. Rysunek 4.21 Uwaga Po wydaniu polecenia Wstaw/Nazwa/Definiuj Excel proponuje nazwę pobraną z jednej z ko- mórek z najbliższego otoczenia komórki nazywanej. Jeżeli propozycja nam nie odpowiada, możemy wpisać inną nazwę. 97 Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Stosowanie nazw Jak wspomniałem na początku rozdziału, w większości arkuszy przygotowywa- nych nieprofesjonalnie nazwy niestety nie są używane (rysunek 4.22). Jeżeli zdefiniujemy nazwę i zechcemy jej użyć zamiast dotychczasowych odwołań adre- sowych, nie będziemy musieli poprawiać po kolei wszystkich formuł. Rysunek 4.24. Rysunek 4.22. l Aby zastosować nazwę, trzeba za- cząć od nazwania właściwej komórki (bądź zakresu) — patrz podrozdział „Definiowanie nazw”. Jeżeli bieżąca komórka jest nazwana, jej nazwa jest wyświetlana w lewej części paska edycji (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. l Po zaznaczeniu zakresu, w którym ma nastąpić zamiana (patrz uwaga poniżej), z listy przycisku Formuły/ Definiuj nazwę wybierz polecenie Zastosuj nazwy (rysunek 4.24), po czym w oknie Stosowanie nazw wy- bierz nazwę, której chcesz użyć, i kliknij OK (rysunek 4.25). 98 Rysunek 4.25. l Możesz sprawdzić, że we wszystkich formułach zaznaczonego zakresu adres B$1 został zamieniony na na- zwę EUR (rysunek 4.26). Rysunek 4.26.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: