Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 005293 20484240 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007 PL. Seria praktyk - książka
Excel 2007 PL. Seria praktyk - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2061-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-77%), audiobook).
Poznaj narzędzia oraz funkcje Excela i z łatwością wykorzystuj tę wiedzę w pracy

Na samo brzmienie słowa 'Excel' reagujesz paniką? Uważasz, że to bardzo skomplikowany i trudny w obsłudze program? Świetnie! Ta książka została napisana właśnie z myślą o Tobie! Podręcznik, który trzymasz w rękach, stanowi namacalny dowód na to, że Excel 2007 może być prosty, a nauka jego obsługi bardzo przyjemna! Choć trudno Ci w tej chwili w to uwierzyć, aplikacja ta oferuje cale spektrum nowoczesnych, a przy tym przyjaznych i intuicyjnych narzędzi oraz funkcji, dzięki którym znacznie usprawnisz i przyspieszysz swoją pracę. Naprawdę warto je poznać!

Książkę 'Excel 2007 PL. Seria praktyk' przygotowano w taki sposób, aby każdy mógł nauczyć się korzystać z narzędzi Excela, tworzyć odpowiednie arkusze oraz wykonywać na nich praktyczne operacje. Wszystkie porady i instrukcje napisane zostały prostym, zrozumiałym językiem. Dzięki temu szybko opanujesz sposoby zarządzania danymi czy szacowania formuł w tym programie. Wszystkie omawiane zagadnienia zilustrowane są ułatwiającymi zrozumienie zrzutami ekranowymi, a kolorowy druk znacznie uprzyjemni Ci korzystanie z książki. Wystarczy ją przeczytać, a poznasz Excela w stopniu pozwalającym Ci na swobodną pracę w tym programie. Na co zatem czekasz? Przed Tobą nauka takich zagadnień, jak:

Najprostszy i najprzyjemniejszy sposób na poznanie Excela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007 PL. Seria praktyk Autor: Michael Price T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-83-246-2061-6 Tytu³ orygina³u: Excel 2007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 180x235, stron: 200 Poznaj narzêdzia oraz funkcje Excela i z ³atwoœci¹ wykorzystuj tê wiedzê w pracy • Jak tworzyæ skoroszyty i wykresy? • Jak zarz¹dzaæ danymi w arkuszach? • Jak szacowaæ formu³y? Na samo brzmienie s³owa „Excel” reagujesz panik¹? Uwa¿asz, ¿e to bardzo skomplikowany i trudny w obs³udze program? Œwietnie! Ta ksi¹¿ka zosta³a napisana w³aœnie z myœl¹ o Tobie! Podrêcznik, który trzymasz w rêkach, stanowi namacalny dowód na to, ¿e Excel 2007 mo¿e byæ prosty, a nauka jego obs³ugi bardzo przyjemna! Choæ trudno Ci w tej chwili w to uwierzyæ, aplikacja ta oferuje cale spektrum nowoczesnych, a przy tym przyjaznych i intuicyjnych narzêdzi oraz funkcji, dziêki którym znacznie usprawnisz i przyspieszysz swoj¹ pracê. Naprawdê warto je poznaæ! Ksi¹¿kê „Excel 2007 PL. Seria praktyk” przygotowano w taki sposób, aby ka¿dy móg³ nauczyæ siê korzystaæ z narzêdzi Excela, tworzyæ odpowiednie arkusze oraz wykonywaæ na nich praktyczne operacje. Wszystkie porady i instrukcje napisane zosta³y prostym, zrozumia³ym jêzykiem. Dziêki temu szybko opanujesz sposoby zarz¹dzania danymi czy szacowania formu³ w tym programie. Wszystkie omawiane zagadnienia zilustrowane s¹ u³atwiaj¹cymi zrozumienie zrzutami ekranowymi, a kolorowy druk znacznie uprzyjemni Ci korzystanie z ksi¹¿ki. Wystarczy j¹ przeczytaæ, a poznasz Excela w stopniu pozwalaj¹cym Ci na swobodn¹ pracê w tym programie. Na co zatem czekasz? Przed Tob¹ nauka takich zagadnieñ, jak: • Tworzenie skoroszytu • Wprowadzanie danych do arkusza i zarz¹dzanie nimi • Formu³y i funkcje • Tabele i wykresy • Konwersja tabeli do postaci zakresu • Zaawansowane funkcje • Szacowanie formu³ • Zarz¹dzanie Excelem • Makra • Szablony i scenariusze • £¹cza i odwo³ania • Stosowanie aktualizacji Najprostszy i najprzyjemniejszy sposób na poznanie Excela! 1 2 3 Wprowadzenie Pojęcie arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel Microsoft Office 2007 Co nowego w Excelu 2007? Wymagania systemowe Wstążka w pakiecie Office 2007 Uruchamianie Excela w systemie Windows XP Uruchamianie Excela w systemie Windows Vista Aktywacja Podręcznik poleceń Excela Rozpoczynamy pracę z Excelem Okno Excela Utworzenie skoroszytu Wprowadzanie danych do arkusza Budowanie arkusza Wypełnianie komórek danymi Dokończenie arkusza Formatowanie tekstu Formaty liczb Drukowanie arkusza Wstawianie, kopiowanie i wklejanie Pomoc Excela Pomoc kontekstowa Formaty plików Excela Zarządzanie danymi Korzystanie z istniejących danych Importowanie danych Poruszanie się po arkuszu Przewijanie za pomocą myszki z kółkiem Poruszanie się po arkuszu za pomocą skrótów klawiaturowych Sortowanie wierszy Wyszukiwanie wpisów Filtrowanie informacji Usuwanie duplikatów Sprawdzanie pisowni Zamrażanie nagłówków i etykiet Ukrywanie kolumn lub wierszy Zabezpieczanie arkusza Spis treści 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 40 42 44 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 4 5 6 Formuły i funkcje Formaty liczb Formaty tekstowe Adresowanie względne Adresowanie bezwzględne Adresowanie za pomocą nazw Operatory Kolejność wykonywania obliczeń Funkcje Autosumowanie Błędy w formułach Wprowadzanie komentarzy Tabele Excela Tworzenie tabel Excela Modyfikowanie tabel Style tabel Podsumowania tabel Zliczanie unikatowych wartości Odwołania strukturalne Kolumny wyliczane Wstawianie wierszy Niestandardowe sortowanie Drukowanie tabel Podsumowania tabel Konwersja tabeli na zakres Zaawansowane funkcje Biblioteka funkcji Funkcje logiczne Funkcje wyszukiwania i adresu Funkcje finansowe Funkcje przetwarzania dat i godzin Funkcje tekstowe Funkcje matematyczne i trygonometryczne Liczby losowe Więcej funkcji: statystyczne Więcej funkcji: inżynierskie Dodatki Excela Szacowanie formuł 57 58 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 92 94 96 98 100 101 102 103 104 7 8 9 Zarządzanie Excelem Inspekcja formuł Ochrona formuł Wyszukiwanie błędów Kopie zapasowe Automatyczne zapisywanie i odzyskiwanie Przełączniki startowe Tworzenie skrótu Klawisze dostępu do poleceń Używanie klawiszy dostępu do poleceń Minimalizowanie wstążki Pasek narzędzi Szybki dostęp Miniaturowy pasek narzędzi Drukowanie arkuszy Wykresy Tworzenie wykresu Domyślny typ wykresu Zmiana układu wykresu Legenda i tabele danych Zmiana typu wykresu Wykres kołowy Wykres kołowy 3-W Wykres kolumnowy 3-W Współdzielenie danych Wykres liniowy Wykres giełdowy Mieszane typy wykresów Drukowanie wykresów Makra w Excelu Makra Utworzenie makra Rejestrowanie makra Zastosowanie makra Przeglądanie makra Utworzenie tabeli Edycja makr Korzystanie z makra Tworzenie makr za pomocą VBA Dodawanie makr do paska narzędzi Debugowanie makr 105 106 108 109 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 123 124 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 144 145 146 148 149 150 152 154 10 11 Szablony i scenariusze Szablony Szablony online Więcej zasobów Excela Analiza symulacji Raporty sumaryczne Poszukiwanie wyniku Optymalizacja Arkusz projektu Solver Łącza i odwołania Łącza do skoroszytów Tworzenie odwołań zewnętrznych Style odwołań Zmiany w skoroszytach źródłowych Stosowanie aktualizacji Wyłączanie monitów Excel w Wordzie Publikowanie dokumentów w formacie PDF Wymiana danych z internetem Instalacja i korzystanie z dodatku Stock Quotes Kalkulator kursów walut Skorowidz 155 156 158 160 162 164 166 167 168 169 171 172 174 176 177 178 179 180 182 183 184 186 187 5 Tabele Excela Struktury tabel w Excelu ułatwiają zachowanie odrębności zbiorów danych. Dzięki temu można uniknąć przypadkowej modyfikacji danych podczas wstawiania bądź usuwania wierszy i kolumn. Są również inne korzyści, na przykład strukturalne odwołania do komórek, automatyczne filtry, sortowanie i podsumowania. 72 Tworzenie tabel Excela 74 Modyfikowanie tabel 75 Style tabel 76 Podsumowania tabel 77 Zliczanie unikatowych wartości 78 Odwołania strukturalne 79 Kolumny wyliczane 80 Wstawianie wierszy 82 Niestandardowe sortowanie 83 Drukowanie tabel 84 Podsumowania tabel 86 Konwersja tabeli na zakres l a e c x E e e b a T l Wskazówka W tabelach Excela wiersze i kolumny są zarządzane niezależnie od danych w innych wierszach i kolumnach arkusza. W poprzednich wersjach Excela funkcję tę spełniały listy Excela. Tworzenie tabel Excela Aby ułatwić zarządzanie grupami powiązanych ze sobą danych i ich analizowanie, można przekształcić zakres komórek w tabelę Excela. Zakres nie powinien zawierać pustych wierszy ani kolumn. W celu zilustrowania tej własności wykorzystamy tabelę, by zinterpre- tować kody gatunku (rodzaju muzyki), zapisane w znacznikach plików muzycznych MP3 (zobacz strona 40). Gatunek jest zwykle prezen- towany w postaci kodu — na przykład 2 oznacza muzykę country, natomiast 4 — disco. Tabelę kodów gatunków wraz z objaśnieniami można znaleźć na stro- nie WWW, pod adresem http://www.true-audio.com/ID3#Genres: 2 7 1 2 3 Zaznacz tabelę w oknie przeglądarki Internet Explorer i wciśnij Ctrl+C. Otwórz arkusz Lista nagrań i odszukaj pustą kolumnę obok wpi- sanych danych (zostaw kilka dodatkowych pustych kolumn). Zaznacz pierwszą komórkę w kolumnie, a następnie wciśnij Ctrl+V, aby skopiować tabelę kodów z internetu do arkusza. dokończenie... 4 5 6 Po zaznaczeniu danych kliknij zakładkę Wstawianie, a następnie polecenie Tabela z grupy Tabele. Sprawdź, czy zaznaczono odpowiedni zakres danych. Jeśli w pierwszym wierszu tabeli są nagłówki, kliknij opcję Moja tabela ma nagłówki. W przeciwnym przypadku Excel wygeneruje domyślne nagłówki. Nie zapomnij Przed wstawieniem no- wych danych warto zdjąć ochronę arkusza oraz odblokować okienka. Nie zapomnij Po kliknięciu wewnątrz tabeli wyświetlają się kontekstowe zakładki Narzędzia tabel i Projek- towanie, pozwalające na dostosowanie tabeli do własnych potrzeb lub zmodyfikowanie jej. 7 3 Tabeli zostanie nadany domyślny styl paskowania. W wierszu nagłów- kowym dla każdej kolumny dodawane są pola filtrów, które pozwalają na sortowanie bądź filtrowanie zawartości. Excel nada tabeli domyślną nazwę, na przykład Tabela1. Aby ją zmienić, wykonaj następujące czynności: 1 2 3 Kliknij w dowolnym miejscu tabeli, a następnie przejdź na zakładkę Projektowanie. Kliknij w polu Nazwa tabeli w grupie Właściwości w celu podświetlenia nazwy tabeli. Wpisz nową nazwę dla tabeli i wciśnij Enter w celu zastosowania zmian (oraz zaktualizowa- nia odwołań do starej nazwy tabeli). Wskazówka Nazwy tabel można zmie- niać również za pomocą narzędzia Menedżer nazw na zakładce Formuły (patrz strona 63). l a e c x E e e b a T l Wskazówka Można wstawić więcej niż jedną tabelę w ar- kuszu i pracować z nimi niezależnie. Nie zapomnij Aby usunąć więcej niż jedną kolumnę bądź wiersz naraz, należy klik- nąć sąsiednie komórki. 4 7 Strzeż się Nie należy klikać samego przycisku Usuń, ponieważ zamiast wyświetlenia menu spowoduje to usunięcie komórek. Jeśli dojdzie do przypadkowe- go usunięcia komórek, należy kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp. Modyfikowanie tabel 1 2 3 4 Aby utworzyć tabelę, zaznacz dane o nagraniach i kliknij pole- cenie Tabela z grupy Tabele na zakładce Wstawianie. Następnie zmień nazwę tabeli na Muzyka. Kliknij dowolną niepotrzebną kolumnę w tabeli Muzyka, a następnie wybierz zakład- kę Narzędzia główne, kliknij strzałkę obok polecenia Usuń w grupie Komórki i wybierz polecenie Usuń kolumny tabeli. Przejdź na koniec tabeli Kody, kliknij ostatnią komórkę, a na- stępnie wciśnij klawisz Tab, aby dodać wiersz. Wpisz nową pozycję, na przykład 148, Nowy, następnie dodaj kolejny wiersz 149, Nowy i jeszcze jeden — 150, Inny. 5 Zaznacz komórki z wartościami 148 i 149, przejdź na zakładkę Narzędzia główne i wybierz Usuń, a następnie Usuń wiersze tabeli. Wstawianie bądź usuwanie wierszy i kolumn w jednej tabeli nie ma wpływu na inne tabele w arkuszu. Style tabel Na zakładce Projektowanie dostępne są opcje umożliwiające zmianę formatowania wierszy i kolumn w tabeli. 1 2 3 Zaznacz opcję Pierwsza kolumna lub Ostatnia kolumna w grupie Opcje stylu tabeli, aby zastosować specjalne style do tych kolumn. Kliknij przycisk Szybkie style w grupie Style tabeli, aby przejrzeć pełną listę stylów. Jeśli na wstążce jest wystarczająca ilość miejsca, będzie na niej widoczny pasek wyboru stylów. Style można przewijać, można też wyświetlić pełną ich listę, wciskając przycisk Więcej. Wskazówka Style są pogrupowane w zbiory Jasny, Średni i Ciemny. Dostępne są również dodatkowe efekty dla krańcowych kolumn oraz dla naprze- miennych kolumn bądź wierszy. Bez włączonych opcji wierszy naprzemien- nych oraz pierwszej i ostatniej kolumny. 7 5 Nie zapomnij Wystarczy wskazać do- wolną opcję stylu tabeli myszą, a w tabeli zostaną natychmiast pokazane efekty, jakie będą zasto- sowane, jeśli wybierzemy tę opcję. Z włączonymi opcjami wierszy naprzemiennych oraz pierwszej i ostatniej kolumny. l a e c x E e e b a T l 6 7 Wskazówka Oto numery funkcji wykorzystywanych przez funkcję SUMY.CZĘŚCIOWE: Numer 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Funkcja ŚREDNIA ILE ILE.NIEPUSTYCH MAX MIN ILOCZYN ODCH.STANDARDOWE ODCH.STANDARD.POPUL SUMA WARIANCJA Funkcje wykorzystują również strukturalne odwołania do tabeli (patrz strona 78). Podsumowania tabel Na końcu tabeli można dodać wiersz z podsumowaniem i wyświetlić sumy w poszczególnych kolumnach (lub użyć innej funkcji, stosownie do typu informacji zapisanych w wybranej kolumnie). 1 2 3 4 5 Kliknij w dowolnym miejscu tabeli, wy- bierz zakładkę Projektowanie, a następ- nie kliknij pole Wiersz sumy w grupie Opcje stylu tabeli. W tabeli zostanie dodany ostatni wiersz Suma, pozwalający na wybór komórek, w których mają się znaleźć obliczone wartości. Na przykład kliknij komórkę Suma dla kolumny Length, kliknij strzałkę, a następnie wybierz funkcję Suma (ponieważ wartości w tej kolumnie reprezen- tują czas trwania utworów). Dla kolumny Bitrate (w której są takie wartości jak 128, 160 lub 192) właściwą funkcją może być Mini- mum bądź Maksimum. Dla pola FileSize najbardziej odpowiednia będzie Średnia, nato- miast dla pól Title i Comment można wykorzystać funkcję Licznik do zliczania niepustych pozycji. W tych przypadkach do arkusza wstawiana jest funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE z argumentem w postaci numeru funkcji, oznaczającego operację wy- braną na liście. Pozycja Więcej funkcji umożliwia wykorzystanie dowolnej funkcji Excela. Zliczanie unikatowych wartości Dla kolumn Artist i Album idealna byłaby funkcja zliczająca wszystkie unikatowe wartości. Dzięki temu można by nadać numery poszczegól- nym artystom i albumom, których dane zostały zapisane w tabeli. Oto jeden ze sposobów, w jaki należy to zrobić: Kliknij komórkę Suma dla kolumny Artist i zacznij wpisywać funkcję =suma(1/licz.jeżeli(. Kliknij nagłówek Artist w celu rozszerzenia formuły. Wpisz średnik, ponownie kliknij nagłówek Artist, a następnie wpisz dwa zamykające nawiasy. 1 2 3 4 Wskazówka Wprowadzona formuła oblicza częstość dla każdej pozycji, następnie wyznacza odwrotność tych wartości i sumuje uzyskane ułamki. Jeśli na przykład jakaś pozycja wystąpiła trzy razy, uzy- skamy 1/3+1/3+1/3, co w rezultacie da licznik 1. Dla każdej następnej uni- katowej pozycji uzyskamy wartość o 1 większą. Strzeż się W zaprezentowanej metodzie zliczania duplikatów założono, że w sprawdzanym zakresie nie ma pustych komórek. 7 7 Jest to formuła tablicowa, zatem wciśnij klawisze Shift+Ctrl+Enter (zamiast samego Enter), co spowoduje wy- świetlenie licznika. Nie zapomnij Podobną formułę można zastosować do zliczania unikatowych pozycji w kolumnie Album. l a e c x E e e b a T l Wskazówka Używanie odwołań strukturalnych w formu- łach jest bardziej wydajne niż używanie pełnych odwołań do kolumn (np. $F:$F), dynamicz- nych zakresów lub tablic. Odwołania strukturalne Zaprezentowane formuły do tworzenia podsumowań ilustrują zastoso- wanie odwołań strukturalnych. Pozwalają one na odwoływanie się do zawartości tabel za pomocą opisowych nazw, bez konieczności przej- mowania się specyficznymi numerami wierszy i literami kolumn czy też zmianami spowodowanymi dodawaniem lub usuwaniem wierszy i kolumn. W odwołaniach strukturalnych wykorzystuje się nazwę tabeli i specyfikatory kolumn: =Muzyka =Muzyka[Length] Dane z tabeli Wszystkie dane z kolumny Length A2:O153 F2:O153 Można również posłużyć się specjalnym specyfikatorem pozycji w celu odwołania się do konkretnych fragmentów. 8 7 Strzeż się W nazwach tabel i kolumn należy unikać używania znaków spe- cjalnych, takich jak spacja, tabulacja, znak wysuwu wiersza, przecinek, dwu- kropek, kropka, nawias, apostrof bądź ampersand. =Muzyka[#Wszystko] Cała tabela z nagłówkami, danymi i podsumowaniami Dane z tabeli =Muzyka[#Dane] =Muzyka[#Nagłówki] Wiersz nagłówkowy =Muzyka[#Sumy] =Muzyka [[#Ten wiersz], [Length]] Wiersz z podsumowaniami N-ta komórka w kolumnie identyfikowanej przez nazwę (gdzie n oznacza aktywny wiersz — na przykład 12) A1:O154 A2:O153 A1:O1 A154:O154 F12 W przypadku formuł wewnątrz tabeli, na przykład sum częściowych w wierszu Suma, można pominąć nazwę tabeli. W ten sposób tworzy się niekwalifikowane odwołanie strukturalne, np. [Bitrate]. Jednak poza tabelą konieczne jest posługiwanie się w pełni kwalifikowanym odwołaniem strukturalnym, np. Muzyka[Bitrate]. Formuła pokazana na powyższym zrzucie ekranu zawiera dwie funkcje sum częściowych (patrz strona 76) służących do uzyskania minimalnej i maksymalnej wartości z kolumny Bitrate. Wyniki są od siebie oddzie- lone myślnikiem, a trzy elementy są ze sobą połączone w taki sposób, by tworzyły pojedynczy ciąg tekstowy. Ciąg ten wyświetla się w komór- ce 0156 zawierającej formułę. Kolumny wyliczane Do tabeli Excela można dodawać kolumny wyliczane. Kolumna wylicza- na zawiera formułę, która jest modyfikowana dla każdego wiersza i auto- matycznie rozszerza się o dodane nowe wiersze. Należy rozpocząć od wstawienia nowej kolumny w tabeli. 1 Kliknij ostatnią kolumnę (Bitrate), wybierz zakładkę Narzędzia główne i kliknij strzałkę obok polecenia Wstaw w grupie Komórki. 2 3 Kliknij polecenie Wstaw kolumnę tabeli z prawej, a następnie nadaj nowej kolumnie nazwę Styl (tzn. styl muzyczny). Kliknij w dowolnym miejscu kolumny Styl i wpisz formułę. Wpisywana formuła zostanie automatycznie wprowadzona do wszyst- kich komórek w kolumnie — zarówno powyżej, jak i poniżej aktywnej komórki. Nie zapomnij Formułę trzeba wpro- wadzić tylko raz. Nie ma potrzeby wykorzystywa- nia poleceń Wypełnij lub Kopiuj, w przypadku gdy tabela się rozrośnie. 7 9 Wskazówka W tym przykładzie wykorzystano w formule funkcję WYSZUKAJ.PIO- NOWO, która dopasowuje wartość z kolumny Genre z pozycją w pierwszej ko- lumnie tabeli Kody. Tekst z drugiej kolumny tabeli jest kopiowany do kolum- ny Styl. Przykład wykorzy- stania funkcji WYSZUKAJ. POZIOMO zamieszczono na stronie 90. l a e c x E e e b a T l Wstawianie wierszy 1 Przewiń zawartość tabeli do ostatniej komórki i wciśnij klawisz Tab, aby dodać nowy wiersz. Jak można zauważyć, nowa formuła została powielona. Strzeż się Dodanie pustych wierszy może spowodować przej- ściowe błędy w formułach wymagających danych we wszystkich komór- kach. Problemy znikną po wprowadzeniu danych. 0 8 Wskazówka Nie można importować danych bezpośrednio z zewnętrznego źródła do tabeli. W związku z tym trzeba wykorzystać inny fragment arkusza jako tymczasową lokalizację. 2 3 Aby dodać więcej danych z pliku tekstowego (zobacz strona 42), kliknij komórkę w pustej części arkusza, wybierz zakładkę Dane, a następnie polecenie Z tekstu (w grupie Dane zewnętrzne). Znajdź i dwukrotnie kliknij plik danych, a następnie skorzystaj z narzędzia Kreator importu tekstu w celu zdefiniowania struktury pliku danych. 4 Potwierdź tymczasową lokalizację danych w arkuszu. dokończenie... 5 6 7 Podświetl nowe dane (z wyłączeniem wiersza nagłówkowego), wybierz zakładkę Narzędzia główne i kliknij polecenie Kopiuj z grupy Schowek. Kliknij pierwszą komórkę w nowym wierszu na końcu tabeli, a następnie wybierz polece- nie Wklej z grupy Schowek. Do tabeli zostaną wstawione nowe wiersze odpowiadające nowym rekordom danych. Wskazówka Nowe wiersze można wpisywać bezpośrednio do tabeli. Aby wprowa- dzić nowy wiersz, należy ustawić kursor na końcu ostatniego wiersza tabeli i wcisnąć klawisz Tab. Strzeż się Wprowadzenie wierszy lub kolumn do tabeli spo- woduje, że dane arkusza znajdujące się poza tabelą zostaną przesunięte. Na- leży sprawdzić, czy w da- nych znajdujących się poza zdefiniowaną tabelą nie wystąpiły problemy. 8 1 8 Dane zostaną wstawione do rozszerzonej tabeli, a Excel przeli- czy formuły i podsumowania. Nie zapomnij Po wstawieniu wierszy można usunąć tymczaso- we dane zapisane w arku- szu poniżej tabeli. l a e c x E e e b a T l Niestandardowe sortowanie Po wprowadzeniu nowych wierszy czasami trzeba posortować tabelę tak, by nowe dane znalazły się we właściwych miejscach. Wskazówka Kryteria sortowania zastosowane dla każdej tabeli zostaną zachowane w momencie zapisania skoroszytu. Dzięki temu po wprowadzeniu aktua- lizacji i modyfikacji można ponownie przeprowadzić sortowanie w taki sam sposób. Zmiana postaci ikony Filtr pokazuje, że zastosowano sortowanie. 1 2 Kliknij w dowolnym miejscu tabeli, przejdź na zakładkę Narzędzia główne, wybierz polecenie Sortuj i filtruj w grupie Edycja, a następnie Sortowa- nie niestandardowe albo kliknij w dowolnym miejscu tabeli, przejdź na zakładkę Dane, a następnie wybierz polecenie Sortuj w grupie Sortowanie i filtrowanie. Za pierwszym razem nie ma zdefiniowanych kryteriów, za- tem kliknij strzałkę w polu Sortuj według, aby dodać nagłówek, np. Artist. 2 8 Nie zapomnij Domyślnie kolumny zawierające wartości tekstowe są sortowane w kolejności od A do Z, natomiast te, które zawie- rają liczby — od najmniej- szych do największych. 3 Kliknij przycisk Dodaj poziom, wybierz drugi nagłówek (np. Al- bum), a następnie trzeci poziom (Track); na koniec kliknij OK. Drukowanie tabel Tabelę można wydrukować bez konieczności jawnego zaznaczania obszaru wydruku (zobacz strona 32). 1 2 3 4 5 Zaznacz dowolną komórkę w tabeli, aby ją uaktywnić. Aby wydrukować fragment tabeli, użyj pól filtrów, które pozwalają na zdefiniowanie ograniczeń dla wyświetlanych danych. Możesz na przykład wskazać konkretnego artystę. Kliknij Przycisk pakietu Office, a następnie wybierz polecenie Drukuj (lub wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+P). W sekcji Drukuj kliknij przycisk Tabela. Kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć, jakie dane zostaną wydrukowane. Wskazówka Można zmienić styl tabeli na taki, który bardziej na- daje się do zaprezentowa- nia na wydruku (można również wybrać pozycję Żaden, aby uzyskać prosty wydruk). Nie zapomnij W przypadku zastoso- wania filtrów w tabeli na wydruku znajdą się tylko te dane, które są wyświet- lane na ekranie. 8 3 Strzeż się Sumy częściowe zostaną zmodyfikowane zgodnie z wynikami filtrowania. Jednak niektóre formuły w wierszu Suma mogą w dalszym ciągu odwoły- wać się do całej zawarto- ści tabeli. l a e c x E e e b a T l Podsumowania tabel Można tworzyć podsumowania danych w tabelach za pomocą tzw. tabel przestawnych. Inny przykład ich użycia zaprezentowano na stronie 165. 1 2 3 4 5 Wskazówka Kliknij pole Zwiń okno dialogowe, wybierz pierw- szą komórkę lokalizacji, a następnie kliknij Rozwiń okno dialogowe. 4 8 Nie zapomnij Domyślnie pola tekstowe są dodawane do obszaru Etykiety wierszy, natomiast pola zawierające liczby są dodawane do obszaru Wartości. Kliknij w dowolnym miejscu tabeli, wybierz za- kładkę Wstawianie, a następnie polecenie Tabela przestawna z grupy Tabele. Wybierz lokalizację raportu w postaci tabeli przestawnej — nowy arkusz bądź pusty fragment bieżącego arkusza, a następnie kliknij OK. W podanej lokalizacji zostanie utworzony raport tabeli przestawnej. Kliknij strzałkę w celu wybrania pól z listy (na przykład Artist, Album, Track i Length). Zmodyfikuj układ pól poprzez klika- nie i przeciąganie albo kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę i wybierz obszar, w którym powinna się ona znaleźć. dokończenie... 6 7 8 9 Kliknij pole liczbowe na liście Wartości w celu zmiany jego pozycji, przeniesienia do innego obszaru bądź zmiany ustawienia pola. Wybierz rodzaj podsumowania wartości (np. suma, licznik, średnia). Kliknij przycisk Format liczby, aby zmienić sposób, w jaki wyświetlana jest wartość numeryczna. Po zaznaczeniu tabeli przestawnej na wstążce pojawią się polecenia Projektowanie i Opcje. Nie zapomnij W przypadku kliknięcia nazwy pola zawierają- cego wartości tekstowe można wybrać opcję Ustawienia pól, która powoduje wyświetlenie odpowiednich opcji. 8 5 Wskazówka Aby wyświetlić lub ukryć listę pól, należy kliknąć przełącznik Lista pól w grupie Pokazywanie/ ukrywanie. Z tego miejsca można również zwijać bądź rozwijać szczegóły raportu. l a e c x E e e b a T l Wskazówka Jeśli przed chwilą utwo- rzyłeś tabelę z zakresu danych (patrz strona 72), możesz przywrócić je do postaci zakresu poprzez kliknięcie przycisku Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp. Nie zapomnij Aby usunąć styl tabeli z komórek, należy za- znaczyć wszystkie dane, kliknąć zakładkę Narzędzia główne, a następnie strzał- kę skierowaną w dół, znaj- dującą się obok polecenia Style komórki w grupie Style, a na koniec wybrać styl Normalny. 6 8 Konwersja tabeli na zakres Tabelę Excela można przekształcić z powrotem na zakres danych. 1 Kliknij w dowolnym miejscu tabeli, aby na wstąż- ce wyświetliło się polecenie Narzędzia tabel. 2 3 4 5 Wybierz zakładkę Projektowanie, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na zakres w grupie Narzędzia. Kliknij Tak w celu potwierdze- nia zamiaru konwersji tabeli na zakres danych. Style komórek zostaną zachowane, natomiast z nagłówków zostaną usunięte pola filtrów. W dalszym ciągu będzie się wyświetlał wiersz Suma, ale wszyst- kie odwołania będą teraz bezwzględnymi adresami komórek, jak na przykład $A$1. 6 Po dokonaniu ponownej konwersji zakresu na tabelę trzeba jeszcze raz stworzyć formuły odwołań strukturalnych dla wiersza Suma oraz kolumn wyliczanych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007 PL. Seria praktyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: