Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00752 022959 23591908 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podręcznik - książka
Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1799-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik po profesjonalnych technikach przetwarzania i prezentacji danych w Excelu

Arkusz kalkulacyjny Excel najczęściej wykorzystywany jest do gromadzenia danych i ich przetwarzania, a przecież jego niesamowite możliwości pozwalają na znacznie bardziej wyrafinowane i złożone zastosowania. Przy użyciu jego funkcji analitycznym można przeprowadzić zaawansowane obliczenia, analizy i prognozy. Dla wszystkich użytkowników Excela, którzy chcą wykorzystać cały drzemiący w nim potencjał, stworzono wiele narzędzi, wśród których największą popularnością cieszą się tabele i wykresy przestawne. Książka 'Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podręcznik' to przewodnik po najbardziej zaawansowanych narzędziach obliczeniowych i prezentacyjnych Excela. Czytając ją, poznasz możliwości i zastosowania tabel oraz wykresów przestawnych, a także nauczysz się efektywnie korzystać z nich w swojej pracy. Dowiesz się, jak tworzyć tabele przestawne, modyfikować ich wygląd i przeprowadzać dzięki nim złożone obliczenia. Przeczytasz także o generowaniu wykresów przestawnych, stosowaniu zewnętrznych źródeł danych i korzystaniu z kostek OLAP.

Ta książka to klucz do potęgi Excela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrŒcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-83-246-1799-9 Tytu‡ orygina‡u: Excel 2007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting and presenting Excel data (Visual Blueprint) Format: 170x230, stron: 296 Przewodnik po profesjonalnych technikach przetwarzania i prezentacji danych w Excelu (cid:149) Stw(cid:243)rz uniwersalne tabele przestawne (cid:149) Przedstaw dane na wykresach (cid:149) Wykorzystaj dane z kostek OLAP Arkusz kalkulacyjny Excel najczŒ(cid:156)ciej wykorzystywany jest do gromadzenia danych i ich przetwarzania, a przecie¿ jego niesamowite mo¿liwo(cid:156)ci pozwalaj„ na znacznie bardziej wyrafinowane i z‡o¿one zastosowania. Przy u¿yciu jego funkcji analitycznym mo¿na przeprowadzi(cid:230) zaawansowane obliczenia, analizy i prognozy. Dla wszystkich u¿ytkownik(cid:243)w Excela, kt(cid:243)rzy chc„ wykorzysta(cid:230) ca‡y drzemi„cy w nim potencja‡, stworzono wiele narzŒdzi, w(cid:156)r(cid:243)d kt(cid:243)rych najwiŒksz„ popularno(cid:156)ci„ ciesz„ siŒ tabele i wykresy przestawne. Ksi„¿ka (cid:132)Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrŒcznik(cid:148) to przewodnik po najbardziej zaawansowanych narzŒdziach obliczeniowych i prezentacyjnych Excela. Czytaj„c j„, poznasz mo¿liwo(cid:156)ci i zastosowania tabel oraz wykres(cid:243)w przestawnych, a tak¿e nauczysz siŒ efektywnie korzysta(cid:230) z nich w swojej pracy. Dowiesz siŒ, jak tworzy(cid:230) tabele przestawne, modyfikowa(cid:230) ich wygl„d i przeprowadza(cid:230) dziŒki nim z‡o¿one obliczenia. Przeczytasz tak¿e o generowaniu wykres(cid:243)w przestawnych, stosowaniu zewnŒtrznych (cid:159)r(cid:243)de‡ danych i korzystaniu z kostek OLAP. (cid:149) Podstawowe informacje o tabelach i wykresach przestawnych (cid:149) Przekszta‡canie danych z arkusza w tabelŒ (cid:149) Modyfikowanie wygl„du tabel przestawnych (cid:149) Tworzenie styl(cid:243)w dla tabel przestawnych (cid:149) Korzystanie z funkcji sumuj„cych (cid:149) Definiowanie niestandardowych funkcji obliczeniowych (cid:149) Tworzenie wykres(cid:243)w przestawnych (cid:149) Korzystanie z danych OLAP (cid:149) Pobieranie danych z serwera bazodanowego Ta ksi„¿ka to klucz do potŒgi Excela! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Jak korzystać z książki ................................................................x Rozdział 1. Tabele przestawne ......................................................2 Analiza danych ........................................................................................................................................................2 Tabele przestawne — wprowadzenie ................................................................................................................4 Zalety tabel przestawnych ....................................................................................................................................6 Przegląd zastosowań tabeli przestawnej ..........................................................................................................8 Omówienie elementów tabeli przestawnej ....................................................................................................10 Wykresy przestawne — wprowadzenie ..........................................................................................................12 Rozdział 2. Tworzenie tabeli przestawnej .....................................14 Przygotowanie danych arkusza .........................................................................................................................14 Tworzenie listy dla raportu tabeli przestawnej ............................................................................................16 Tworzenie prostej tabeli przestawnej przy użyciu tabeli Excela ...........................................................18 Tworzenie tabeli przestawnej z zakresu Excela...........................................................................................20 Ponowne tworzenie istniejącej tabeli przestawnej ......................................................................................22 Rozdział 3. Przetwarzanie tabeli przestawnej ...............................24 Włączanie i wyłączanie okna Lista pól tabeli przestawnej ......................................................................24 Personalizowanie okna Lista pól tabeli przestawnej ..................................................................................25 Zaznaczanie elementów tabeli przestawnej ..................................................................................................26 Usuwanie pola tabeli przestawnej ....................................................................................................................28 Odświeżanie danych tabeli przestawnej ........................................................................................................30 Wyświetlanie szczegółów dotyczących danych, na których bazuje tabela przestawna ..................32 Tworzenie wykresu na podstawie danych tabeli przestawnej .................................................................34 Włączanie klasycznego układu tabeli przestawnej .....................................................................................38 Dodawanie wielu pól do obszaru wiersza lub kolumny ............................................................................40 Dodawanie wielu pól do obszaru danych ......................................................................................................42 Dodawanie wielu pól do obszaru strony ........................................................................................................44 Publikowanie tabeli przestawnej na stronie internetowej .........................................................................46 Zamiana zawartości tabeli przestawnej na zwykłe dane ...........................................................................50 Usuwanie tabeli przestawnej .............................................................................................................................52 iv Rozdział 4. Modyfikowanie wyglądu tabeli przestawnej ..................54 Przemieszczanie pola do innego obszaru .......................................................................................................54 Wyświetlanie innej strony ..................................................................................................................................56 Zmiana kolejności pól obszaru ..........................................................................................................................58 Zmiana układu raportu .......................................................................................................................................60 Sortowanie danych tabeli przestawnej za pomocą funkcji automatycznego sortowania ................62 Przemieszczanie pozycji wiersza lub kolumny ...........................................................................................64 Filtrowanie elementów wierszy lub kolumn .................................................................................................66 Filtrowanie wartości tabeli przestawnej .........................................................................................................68 Ukrywanie pozycji pola wiersza lub kolumny .............................................................................................70 Wyświetlanie ukrytych pozycji pola wiersza lub kolumny .....................................................................72 Wyświetlanie stron jako arkuszy......................................................................................................................74 Grupowanie wartości liczbowych ....................................................................................................................76 Grupowanie dat i godzin .....................................................................................................................................78 Grupowanie wartości tekstowych ....................................................................................................................80 Ukrywanie szczegółów grupy ...........................................................................................................................82 Wyświetlanie szczegółów grupy ......................................................................................................................83 Rozgrupowanie wartości .....................................................................................................................................84 Modyfi kowanie układu obszaru strony ..........................................................................................................86 Rozdział 5. Dostosowywanie pól tabeli przestawnej........................88 Zmiana nazwy pola tabeli przestawnej...........................................................................................................88 Zmiana nazwy pozycji tabeli przestawnej ....................................................................................................90 Formatowanie komórki tabeli przestawnej ...................................................................................................92 Formatowanie wartości liczbowych w danych tabeli przestawnej ........................................................94 Formatowanie dat w danych tabeli przestawnej ..........................................................................................96 Formatowanie warunkowe danych tabeli przestawnej ..............................................................................98 Wyświetlanie pozycji pozbawionych danych ............................................................................................ 100 Wyłączanie pozycji pola strony ..................................................................................................................... 102 v Spis treści Rozdział 6. Określanie opcji tabeli przestawnej ............................104 Zastosowanie szybkiego stylu tabeli przestawnej .................................................................................... 104 Tworzenie własnego szybkiego stylu tabeli przestawnej....................................................................... 106 Zachowywanie formatowania tabeli przestawnej ..................................................................................... 108 Zmiana nazwy tabeli przestawnej ..................................................................................................................110 Wyłączanie sum końcowych ...........................................................................................................................112 Łączenie etykiet pozycji ...................................................................................................................................114 Określanie łańcuchów dla błędów i pustych komórek ............................................................................116 Ochrona tabeli przestawnej ..............................................................................................................................118 Rozdział 7. Przeprowadzanie obliczeń w tabeli przestawnej ..........120 Modyfi kowanie obliczeń podsumowujących tabeli przestawnej ......................................................... 120 Defi niowanie różnicowego obliczenia podsumowującego ..................................................................... 122 Defi niowanie procentowego obliczenia podsumowującego .................................................................. 124 Defi niowanie obliczenia podsumowującego Suma bieżąca w ............................................................. 126 Defi niowanie obliczenia podsumowującego Indeks ................................................................................ 128 Ukrywanie dla pola sum częściowych ......................................................................................................... 130 Wyświetlanie dla pola wielu sum częściowych ........................................................................................ 132 Rozdział 8. Definiowanie niestandardowych obliczeń tabel przestawnych ..................................... 134 Niestandardowe obliczenia — wprowadzenie ........................................................................................... 134 Ograniczenia niestandardowych obliczeń .................................................................................................. 135 Wstawianie niestandardowego pola obliczeniowego ............................................................................... 136 Wstawianie niestandardowej pozycji obliczeniowej ................................................................................ 138 Modyfi kowanie niestandardowego obliczenia ........................................................................................... 140 Zmiana kolejności rozwiązywania pozycji obliczeniowych .................................................................. 142 Wyszczególnianie niestandardowych obliczeń ......................................................................................... 144 Usuwanie niestandardowego obliczenia ...................................................................................................... 145 vi Rozdział 9. Tworzenie wykresu przestawnego ............................. 146 Ograniczenia wykresu przestawnego ........................................................................................................... 146 Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli przestawnej.................................................... 147 Tworzenie wykresu przestawnego obok tabeli przestawnej ................................................................. 148 Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli Excela .............................................................. 150 Zmiana kolejności wykresu przestawnego ................................................................................................. 158 Dodawanie tytułów do wykresu przestawnego .........................................................................................160 Przenoszenie legendy wykresu przestawnego ............................................................................................162 Wyświetlanie tabeli danych wraz z wykresem przestawnym ...............................................................164 Drukowanie wykresu przestawnego ..............................................................................................................166 Usuwanie wykresu przestawnego ..................................................................................................................168 Rozdział 10. Tworzenie bardziej zaawansowanych tabel przestawnych ..............................................170 Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu wielu skonsolidowanych zakresów ............................. 170 Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu istniejącej tabeli ................................................................ 174 Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu danych zewnętrznych ..................................................... 176 Automatyczne odświeżanie tabel przestawnych, które korzystają z danych zewnętrznych....... 180 Zapisywanie hasła do połączenia do danych zewnętrznych ................................................................. 182 Eksport tabeli przestawnej bazy danych Access do Excela .................................................................. 184 Zmniejszanie rozmiaru skoroszytów tabel przestawnych ..................................................................... 186 Zastosowanie w formule wartości tabeli przestawnej ............................................................................. 187 Rozdział 11. Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu kostki OLAP ........................................ 188 OLAP ..................................................................................................................................................................... 188 Defi niowanie źródła danych dla kostki OLAP ......................................................................................... 190 Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu kostki OLAP ...................................................................... 194 Wyświetlanie i ukrywanie szczegółów dotyczących wymiarów i poziomów ................................ 196 Ukrywanie poziomów ....................................................................................................................................... 198 Wyświetlanie wybranych poziomów i składowych ................................................................................ 199 Wyświetlanie wielu pozycji pola strony .....................................................................................................200 Uwzględnianie ukrytych pozycji w podsumowaniach tabeli przestawnej .......................................202 vii Spis treści Dodatek A: Tworzenie formuł tabel przestawnych ........................204 Formuły — wprowadzenie ..............................................................................................................................204 Typy formuł ..........................................................................................................................................................206 Funkcje arkusza — wprowadzenie ...............................................................................................................208 Typy funkcji ......................................................................................................................................................... 210 Defi niowanie funkcji ......................................................................................................................................... 212 Defi niowanie formuły ....................................................................................................................................... 214 Korzystanie z niestandardowych formatów numerycznych i formatów dat ....................................216 Dodatek B: Zastosowanie narzędzia Microsoft Query w przypadku tabel przestawnych Excela ..................... 218 Zastosowanie narzędzia Microsoft Query .................................................................................................. 218 Defi niowanie źródła danych ...........................................................................................................................220 Uruchamianie narzędzia Microsoft Query ................................................................................................224 Okno narzędzia Microsoft Query .................................................................................................................225 Uwzględnianie tabeli w kwerendzie ............................................................................................................226 Dodawanie pól do kwerendy ..........................................................................................................................228 Filtrowanie rekordów przy użyciu kryteriów kwerendy ........................................................................230 Sortowanie rekordów kwerendy ....................................................................................................................232 Zwracanie wyników kwerendy ......................................................................................................................234 Dodatek C: Dane zewnętrzne .................................................... 236 Dane zewnętrzne ................................................................................................................................................236 Importowanie danych ze źródła danych ......................................................................................................238 Importowanie danych z tabeli programu Access ......................................................................................240 Importowanie danych z tabeli Worda ..........................................................................................................242 Importowanie danych z pliku tekstowego ...................................................................................................244 Importowanie danych ze strony internetowej ............................................................................................248 Importowanie danych z pliku XML .............................................................................................................250 Odświeżanie zaimportowanych danych ......................................................................................................252 viii Dodatek D: Podstawy języka VBA związane z tabelami przestawnymi ......................................... 254 Rejestrowanie makra .........................................................................................................................................254 Korzystanie z narzędzia Edytor Visual Basic ...........................................................................................256 Omówienie modelu obiektowego tabeli przestawnej ..............................................................................258 Dodawanie makra do modułu ........................................................................................................................260 Uruchamianie makra ........................................................................................................................................262 Ustawianie zabezpieczeń makr .....................................................................................................................264 Przypisywanie makra do skrótu klawiaturowego .....................................................................................268 Przypisywanie makra do paska narzędzi Szybki dostęp .......................................................................270 Dodatek E: Słownik terminów związanych z tabelami przestawnymi .......................................... 272 Skorowidz ............................................................................. 278 ix Ograniczenia wykresu przestawnego W ykres przestawny jest grafi czną reprezenta- cją wartości raportu tabeli przestawnej. Jednak wykres przestawny znacznie przekracza moż- liwości zwykłego wykresu, ponieważ oferuje wiele ta- kich samych funkcji, co tabela przestawna. Wśród nich należy wymienić przemieszczanie pól z jednego obsza- ru wykresu do innego, ukrywanie pozycji, fi ltrowanie danych za pomocą pola strony i odświeżanie wykresu w celu uwzględnienia modyfi kacji danych źródłowych. Ponieważ dostępna jest też większość funkcji zwykłych wykresów Excela, wykresy przestawne są rozszerze- niem zestawu narzędzi analizy danych oferującym duże możliwości. Jednakże wykresy przestawne nie są idealnym rozwiąza- niem. Excel narzuca dość restrykcyjne reguły dotyczące tego, jakie składniki raportu tabeli przestawnej odpowia- dają jakim elementom układu wykresu przestawnego. Przemieszczenie pola z jednego obszaru wykresu prze- stawnego do innego z łatwością może spowodować, że układ wykresu będzie trudny do zrozumienia lub zupeł- nie straci sens. Będziemy mieli do czynienia z kilkoma innymi ograni- czeniami, które kontrolują typy tworzonych wykresów i stosowanych opcji formatowania. Przykładowo, nie moż- na skonfi gurować wykresu przestawnego, tak aby korzy- stał z wykresu typu Giełdowy. W przypadku określonych zastosowań może to stanowić poważny problem. Ponadto Excel ma tendencję do „gubienia” formatowania wykresu przestawnego, gdy w powiązanej z nim tabeli przestawnej wprowadzimy określone zmiany. W tym podrozdziale zostaną zaprezentowane te i inne ograniczenia wykresów przestawnych. Warto jednak zauważyć, że w wielu sytuacjach większość ograniczeń nie stanowi problemu. W związku z tym w żaden sposób nie powinny zniechęcić do wykorzystania analitycznych i wizualizacyjnych możliwości wykresu przestawnego. Jeśli napotkamy na problemy z terminologią lub pojęcia- mi zamieszczonymi w tym rozdziale, w celu zapoznania się z odpowiednimi podstawowymi informacjami należy zajrzeć do podrozdziału „Wykresy przestawne — wpro- wadzenie” znajdującego się w rozdziale 1. Porównanie tabel i wykresów przestawnych Ograniczenia dotyczące formatowania Jednym z głównych powodów niejasności jest to, że w przypad- ku wykresów i tabel przestawnych Excel stosuje różną termino- logię. Tu i tu istnieje obszar danych zawierający wyniki liczbowe, a także obszar strony, którego można użyć do filtrowania da- nych. Jednakże ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób Excel mapuje obszary wiersza i kolumny tabeli przestawnej na obszary wykresu przestawnego. Porównanie obszaru wiersza z obszarem kategorii W przypadku tabeli przestawnej obszar wiersza zawiera uni- katowe wartości (pozycje), które Excel wyodrębnił z okre- ślonego pola danych źródłowych. Odpowiednikiem tego obszaru w wykresie przestawnym jest obszar kategorii po- wiązany z osią X. Oznacza to, że każda unikatowa wartość pola danych źródłowych posiada odpowiadającą jej wartość osi kategorii. Porównanie obszaru kolumny z obszarem serii W przypadku tabeli przestawnej obszar kolumny przecho- wuje unikatowe wartości (pozycje), które Excel wyodrębnił z określonego pola danych źródłowych. Odpowiednikiem tego obszaru w wykresie przestawnym jest obszar serii po- wiązany z osią Y. Oznacza to, że każda unikatowa wartość pola danych źródłowych posiada odpowiadającą jej wartość osi serii. Typy wykresów Excel oferuje dużą liczbę typów wykresów. Domyślny typ wykresu przestawnego można zmienić na inny, w większym stopniu spełniający nasze oczekiwania (należy zapoznać się z częścią „Zmiana typu wykresu przestawnego” zamiesz- czoną w dalszej części rozdziału). Jednakże istnieją trzy typy wykresów, których nie można zastosować w roli wykre- sów przestawnych. Są to typy Bąbelkowy, XY (Punktowy) i Giełdowy. Dodawanie i usuwanie pól W przeciwieństwie do poprzednich wersji Excela nie można dodawać ani usuwać pól bezpośrednio z poziomu wykresu przestawnego Excela 2007. Po stworzeniu wykresu prze- stawnego podczas pracy z nim nie można dodawać ani usuwać pól. Jeżeli zachodzi potrzeba ponownej konfigura- cji pól wykresu przestawnego, należy w tym celu ponownie skonfigurować pola tabeli przestawnej, na podstawie której stworzony został wykres przestawny. Przestawianie pól W poprzednich wersjach Excela każde pole wykresu prze- stawnego posiadało własny przycisk, za pomocą którego można było przestawiać pola między różnymi partiami wy- kresu. Niestety, w Excelu 2007 nie ma już takiej możliwości. Jeżeli pole ma zostać przestawione z jednej części wykresu przestawnego do innej, trzeba to zrobić za pomocą powią- zanej z wykresem tabeli przestawnej. 146 Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli przestawnej W ykres przestawny można zdefi niować bezpo- średnio przy użyciu tabeli przestawnej. Dzię- ki temu można zyskać na czasie, ponieważ nie trzeba konfi gurować układu wykresu lub dowolnej in- nej opcji. W innym miejscu książki wspomniano, że bufor tworzo- ny przez Excela dla każdej tabeli przestawnej pozwala zaoszczędzić czas, pamięć i przestrzeń dyskową. Jeśli na przykład spróbujemy utworzyć nową tabelę przestawną korzystającą z tych samych danych źródłowych, co już istniejąca, Excel umożliwi im obu wspólne używanie jednych danych. Bufor tabeli przestawnej przydaje się też, gdy zamie- rzamy zdefi niować wykres przestawny. Jeżeli układ istniejącej tabeli przestawnej jest identyczny jak układ planowanego wykresu, można go utworzyć bezpośred- nio przy użyciu tabeli. W celu natychmiastowego utwo- rzenia wykresu przestawnego Excel korzysta z bufora tabeli przestawnej i jej układu. Przy zastosowaniu tej metody można zdefi niować wykres przestawny, wyko- nując zaledwie jedną lub dwie operacje kliknięcia lub wciśnięcia klawisza. Wykres można też utworzyć bezpośrednio za pomocą istniejącej tabeli przestawnej, korzystając z języka VBA. W celu wybrania obiektu PivotTable należy użyć me- tody PivotSelect, a następnie uaktywnić metodę Add obiektu Chart. Oto przykładowe makro języka VBA: Sub CreatePivotChart() Przetwarzanie pierwszej tabeli przestawnej aktywnego arkusza ActiveSheet.PivotTables(1).PivotSelect Dodanie wykresu Charts.Add End Sub Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli przestawnej Uwaga:. W niniejszym rozdziale wykorzystano skoroszyt Tabele przestawne.xlsx dostępny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ex27ta.zip. Można też utworzyć własną prostą bazę danych. 1 2 Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Wciśnij klawisz F11. 1 Excel utworzy nowy arkusz wykresu i wyświetli wykres przestawny oraz Okienko filtru wykresu przestawnego. R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 147 Tworzenie wykresu przestawnego obok tabeli przestawnej W ykres przestawny można utworzyć w tym sa- mym arkuszu, co powiązaną z nim tabelę prze- stawną. Dzięki temu można w prosty sposób porównywać tabelę i wykres przestawny. Gdy wykres przestawny jest defi niowany poprzez naciś- nięcie klawisza F11 przy użyciu istniejącej tabeli prze- stawnej (należy zapoznać się z częścią „Tworzenie wykre- su przestawnego przy użyciu tabeli przestawnej”), Excel umieści go w nowym arkuszu. Zwykle jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ pozwala uzyskać najwięcej miej- sca na potrzeby przeglądania i modyfi kowania wykresu przestawnego. Jednak często przydatna jest możliwość przeglądania wykresu przestawnego razem z powiązaną z nim tabelą. Przykładowo, gdy zmienia się widok tabe- li przestawnej, Excel automatycznie w taki sam sposób modyfi kuje widok wykresu. Nie trzeba przechodzić z jednego arkusza do drugiego w celu porównania wyni- ków wykresu i tabeli, gdyż operację taką można od razu wykonać, umieszczając je w tym samym arkuszu. W niniejszym zadaniu wyjaśniono, w jaki sposób w arku- szu przechowującym tabelę przestawną utworzyć nowy wykres przestawny. Operacja taka jest też nazywana osa- dzaniem wykresu przestawnego w arkuszu. Jeśli wykres już istnieje, można go przenieść do arkusza tabeli prze- stawnej (należy zapoznać się z częścią „Przenoszenie wy- kresu przestawnego do innego arkusza”). Tworzenie wykresu przestawnego obok tabeli przestawnej 1 Kliknij dowolną komórkę arkusza tabeli przestawnej. 1 2 Na karcie Opcje kliknij polecenie Wykres przestawny. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie wykresu. 2 148 Kliknij żądany typ wykresu. 3 Uwaga: W przypadku wykresu przestawnego nie można wybrać wykresów takich typów, jak XY (Punktowy), Bąbelkowy i Giełdowy. 4 5 Kliknij podtyp wykresu, który ma być zastosowany. Kliknij przycisk OK. • Excel osadzi wykres przestawny w arkuszu tabeli przestawnej. 3 4 5 Zastosuj to Excel osadza wykres przestawny w środku widocznego obszaru arkusza. W większości przypadków oznacza to, że nowy wykres będzie nachodził na istniejącą tabelę przestawną, co utrudni porównywanie wyników. Aby wyeliminować ten problem, można przesunąć wykres lub zmodyfikować jego rozmiar. W celu przemieszczenia wykresu przestawnego należy zlokalizować kursor myszy w pustym miejscu obszaru wykresu, a następnie kliknąć i przeciągnąć obiekt wykresu w nowe położenie. Aby zmienić rozmiar wykresu przestawnego, w celu zaznaczenia należy go najpierw kliknąć. W dalszej kolejności kursor myszy należy umieścić nad dowolnym z czarnych uchwytów zaznaczenia, które pojawiają się w narożnikach i po bokach obszaru wykresu. Uchwyt należy kliknąć i przeciągnąć tak, aby uzyskać żądany rozmiar wykresu. W części „Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli przestawnej” zamieszczonej wcześniej w tym rozdziale zawarto makro, które tworzyło nowy wykres przestawny na podstawie tabeli przestawnej. Makro to można tak zmodyfikować, aby za pomocą właściwości AddChart obiektu Chart osadziło wykres prze- stawny w arkuszu tabeli przestawnej. Dokładniej mówiąc, należy zastąpić instrukcję Charts.Add następującą instrukcją: Oto przykładowy kod: ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 149 Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli Excela J eśli dane, które zostaną podsumowane i poddane wi- zualizacji, mają postać tabeli Excela, w celu utworze- nia bazującego na niej wykresu przestawnego można skorzystać bezpośrednio z tych danych. Należy jednak zauważyć, że Excel nie pozwala na stworzenie jedynie wykresu przestawnego. Zamiast tego umożliwia jedno- czesne stworzenie tabeli przestawnej i osadzonego wy- kresu przestawnego. Jeżeli ktoś wie, jak analizować dane zarówno za pomocą wykresu przestawnego, jak i tabeli przestawnej, zaoszczędzi czas, gdyż osadzenie wykresu przestawnego obok tabeli przestawnej nie wymaga żad- nych dodatkowych kroków. Etapy tworzenia wykresu przestawnego są niemal iden- tyczne jak te, które należy wykonać, aby na podstawie zakresu danych stworzyć tabelę przestawną (należy zapoznać się z częścią „Tworzenie tabeli przestaw- nej z zakresu Excela” z rozdziału 2.). Po uruchomie- niu polecenia wstawiającego wykres przestawny Ex- cel zapyta o źródło danych oraz o lokalizację wykresu przestawnego i tabeli przestawnej (do wyboru jest nowy lub istniejący arkusz). Następnie korzysta się z Listy pól tabeli przestawnej, aby zdefi niować pola wier- szy i kolumn oraz pola danych i pola fi ltru, jeżeli takie są potrzebne. Należy zauważyć, że opisana metoda sprawdza się rów- nież, gdy dane znajdują się w postaci zakresu Excela, a nie tabeli. Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli Excela 1 2 3 Kliknij komórkę listy lub zakresu, który ma pełnić rolę danych źródłowych. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Tabela przestawna, a następnie wybierz opcję Wykres przestawny. 1 2 Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wykresu. zmieni się na Zaznacz opcję Nowy arkusz ). (pole (cid:129) Jeżeli tabela przestawna ma zostać umieszczona w istniejącej lokalizacji, należy wybrać opcję Istniejący arkusz, po czym użyć pola Lokalizacja i wskazać arkusz i komórkę, do których ma być wstawiona tabela przestawna. 4 Kliknij przycisk OK. 150 3 4 5 6 7 (cid:129) Excel utworzy pustą tabelę przestawną. (cid:129) Excel utworzy pusty wykres przestawny. (cid:129) Na ekranie pojawi się okno Lista pól tabeli przestawnej. Zaznacz pole wyboru obok pola, które chcesz dodać do pola osi wykresu przestawnego (pole zmieni się na ). 5 zmieni się na Zaznacz pole wyboru obok pola, które chcesz dodać do pola wartości wykresu przestawnego (pole (cid:129) Excel stworzy wykres przestawny. (cid:129) Aby podejrzeć p ełen wykres, możesz go kliknąć i przeciągnąć do nowej lokalizacji. ). Jeśli jest to konieczne w przypadku tabeli przestawnej, którą posiadasz, kliknij i przeciągnij pola z okna z polami tabeli przestawnej i upuść je w obszarze Pola osi (Kategorie) oraz Filtr raportu. Za każdym razem kiedy pole zostanie upuszczone, Excel zaktualizuje wykres przestawny, tak aby obejmował nowe dane. Wskazówka Jeśli wykres przestawny zawiera jedynie pole kategorii, Excel wyświetli wyniki, korzystając ze standardowego wykresu słupkowego. Jeżeli wykres przestawny uwzględnia zarówno pole kategorii, jak i pole serii, Excel po- każe dane, używając skumulowanego wykresu kolumnowego. Aby dowiedzieć się, jak przeglądać wykres prze- stawny, korzystając z innego typu wykresu, należy zapoznać się z sekcją „Zmiana typu wykresu przestawnego” znajdującą się w dalszej części rozdziału. Choć skumulowany wykres kolumnowy pozwala w znakomity sposób wizualizować wyniki 2-wymiarowej tabeli przestawnej, nie zawsze jest łatwy do odczytania. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dysponujemy dużą liczbą serii danych. Zwykle oznacza to, że większość kolumn w każdej kategorii jest dość mała. Aby ułatwić lepsze zrozumienie wykresu, można umożliwić stwierdzenie, jakie dane są reprezentowane przez określone kolumny. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi każdej kolumny, należy umieścić kursor myszy w obrębie kolum- ny widocznej w obszarze wykresu. Excel wyświetli komunikat o następującym formacie: Serie Pozycja_serii Punkt Pozycja_kategorii Wartość: Wartość Łańcuch Pozycja_serii identyfikuje pozycję pola serii. Z kolei łańcuch Pozycja_kategorii identyfikuje pozycję pola kategorii, natomiast łańcuch Wartość — wartość punktu danych. Jeśli na przykład pole Dostawca zawiera pozycję o nazwie United Package, pole Sprzedawca pozycję Stefan Bednarski, natomiast wartością jest 488, komunikat będzie miał następującą treść: Serie United Package Punkt Stefan Bednarski Wartość: 488 R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 151 Przenoszenie wykresu przestawnego do innego arkusza J eśli istniejący wykres przestawny znajduje się w od- dzielnym arkuszu wykresu, można go przenieść do zwykłego arkusza. W ten sposób można zmniejszyć liczbę arkuszy skoroszytu. Ponadto jeśli przeniesiemy wykres do arkusza tabeli przestawnej, ułatwimy porów- nywanie go z powiązaną z nim tabelą. W sekcji „Tworzenie wykresu przestawnego obok tabeli przestawnej” znajdującej się wcześniej w tym rozdzia- le objaśniono tworzenie nowego wykresu przestawnego w zwykłym arkuszu zamiast w domyślnej lokalizacji, którą jest oddzielny arkusz wykresu. Jednakże mogą zda- rzyć się sytuacje, w których niezależny arkusz wykresu jest niewygodny. Jeśli na przykład zamierzamy porównać wykres przestawny z powiązaną z nim tabelą przestawną, zadanie to będzie trudniejsze, gdy będą się one znajdowa- ły w oddzielnych arkuszach. Można też zdecydować się na umieszczenie wszystkich wykresów w jednym arku- szu, aby można było je porównać lub łatwiej znaleźć. Je- śli planujemy utworzenie kilku wykresów przestawnych, można zrezygnować z rozmieszczania ich w niezależnych arkuszach wykresów. We wszystkich wymienionych przypadkach rozwiąza- niem jest przeniesienie wykresu lub wykresów przestaw- nych do preferowanego arkusza. W poniższym zadaniu pokazano, jak umieścić wykres przestawny w nowym położeniu. Przenoszenie wykresu przestawnego do innego arkusza 1 Kliknij wykres przestawny, który ma zostać przeniesiony. 1 2 Na karcie Projektowanie kliknij Przenieś wykres. Można również kliknąć obszar wykresu prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać pozycję Przenieś wykres. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Przenoszenie wykresu. 2 152 3 4 Kliknij opcję Obiekt w: (pole się na ). zmieni , a następnie arkusz, Kliknij przycisk w którym ma się znaleźć przenoszony wykres przestawny. 5 Kliknij przycisk OK. Excel przemieści wykres w określone miejsce. 4 3 5 Wskazówka Kroki zaprezentowane w tym zadaniu dotyczą za- równo wykresów przestawnych osadzanych w nie- zależnych arkuszach wykresów, jak i obiektów wy- kresu zlokalizowanych w zwykłych arkuszach. Jednak w drugim przypadku jest dostępna dodatkowa me- toda. Najpierw należy kliknąć obiekt wykresu prze- stawnego, aby go zaznaczyć. W dalszej kolejności na karcie Narzędzia główne należy wybrać polecenie Wytnij, aby usunąć wykres przestawny i umieścić go w schowku systemu Windows. Następnie należy przejść do arkusza, gdzie ma zostać przemieszczony wykres przestawny, i kliknąć komórkę, w której ma się znaleźć lewy górny róg wklejanego wykresu. Te- raz na karcie Narzędzia główne należy kliknąć pole- cenie Wklej. Excel wklei obiekt wykresu przestawne- go na wskazanym arkuszu. W razie potrzeby wykres należy przemieścić i zmienić jego rozmiar. R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 153 Filtrowanie wykresu przestawnego D omyślnie każdy raport wykresu przestawnego wy- świetla podsumowanie dla wszystkich rekordów danych źródłowych. Zazwyczaj właśnie to chcemy zobaczyć, ale mogą się zdarzyć przypadki, w których bę- dziemy musieli skupić się bardziej na pewnych aspektach danych. Można to osiągnąć, wykorzystując fi ltr raportu wykresu przestawnego (zwany również polem strony). Załóżmy na przykład, że pracujemy z wykresem prze- stawnym, który sumuje dane z tysięcy faktur klienta z określonego przedziału czasowego. Podstawowy wykres przestawny może przedstawić łączną liczbę elementów sprzedanych dla każdej kategorii produktów. To może być interesujące, ale co jeżeli chcemy przeanalizować jednostki sprzedane dla każdej kategorii dla określonego kraju? Jeżeli pole Produkt umieszczone jest w obszarze Pola osi (kategorie), wówczas można by było dodać pole Kraj do obszaru Pola legendy (serie danych). Jednak dostęp- nych może być kilkadziesiąt krajów, więc nie jest to roz- wiązanie wydajne. Zamiast tego można dodać pole Kraj do obszaru Filtr raportu. Można wówczas nakazać Exce- lowi wyświetlić łączną wartość sprzedanych produktów dla określonego kraju, który nas w danym momencie in- teresuje. Innym przykładem może być sytuacja, w której, załóż- my, w poprzednim kwartale wyemitowaliśmy kampanię reklamową, w ramach której stworzony został plan mo- tywacyjny dla sprzedawców ustalający, że mogą oni zdo- bywać premie za sprzedaż minimum określonej liczby produktów. Załóżmy dodatkowo, że stworzony został wy- kres przestawny pokazujący sumę wszystkich sprzeda- nych sztuk każdego produktu. Aby sprawdzić liczby dla określonego pracownika, można dodać pole Sprzedawca do obszaru Filtr raportu, a następnie wybrać pracownika, któ- rego sprzedaż chcemy analizować. Filtrowanie wykresu przestawnego Wyświetlanie zaznaczonych elementów 1 Kliknij ikonę Filtra raportu. Excel wyświetli listę pól stron. 1 2 Kliknij element, który ma być wyświetlony. (cid:129) Jeżeli zachodzi potrzeba wyświetlenia danych dla dwóch lub większej liczby elementów, należy zaznaczyć opcję Zaznacz wiele elementów (pole ), po czym powtórzyć krok 2., aby wybrać inne elementy. zmieni się na 3 Kliknij przycisk OK. 154 2 3 Excel przefiltruje wykres przestawny tak, aby pokazać tylko dane dla zaznaczonego elementu (lub elementów). Wyświetlanie wszystkich elementów 1 2 3 Kliknij ikonę Filtra raportu. Excel wyświetli listę pól stron. Kliknij opcję Wszystkie. Kliknij przycisk OK. Excel przefiltruje wykres przestawny tak, aby pokazać dane dla wszystkich elementów. 1 2 3 Wskazówka Można także filtrować elementy obszaru Pola osi (kategorie). Na przykład na wykresie przestawnym, który obejmuje elementy z pola NazwaProduktu w obszarze wierszy, można chcieć wyświetlić tylko te produkty, których nazwy zaczynają się na literę G lub które zawierają w nazwie słowo tofu. Można to osiągnąć, stosując filtr na pole kategorii. Excel ofe- ruje wiele filtrów tekstowych, w tym Równa się, Nie równa się, Zaczyna się od, Kończy się na, Zawiera, Większe niż oraz Mniejsze niż. Jeżeli w polu wyko- rzystuje się datę, można zastosować filtr daty, taki jak Przed, Wczoraj, Ubiegły miesiąc, Ten rok. W części Pola osi (kategorie) Okienka filtru wykresu przestawnego należy kliknąć obok pola, z którym chcemy pracować, po czym kliknąć Filtry etykiet lub Filtry daty. Na wyświetlonej liście należy wskazać typ filtru, z którego chcemy skorzystać, na przykład filtr Zaczyna się od. Następnie trzeba wpisać kryteria i kliknąć przycisk OK. R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 155 Zmiana typu wykresu przestawnego M ożna tak zmodyfi kować wykres przestawny, aby korzystał z typu wykresu, który bardziej nadaje się do wyświetlenia zawartości raportu. Przy tworzeniu wykresu przestawnego domyślnie Excel korzysta ze skumulowanego wykresu kolumnowego. Jeśli do wykresu nie dodamy pola serii, Excel wyświetli ra- port przy użyciu zwykłych kolumn, które nadają się do porównywania wartości pozycji pola kategorii. Jeśli wy- kres będzie uwzględniał pole serii, Excel pokaże raport, korzystając ze skumulowanych kolumn, w przypadku których każda kategoria zawiera kilka kolumn różnego koloru ułożonych jedna na drugiej. Dla każdej pozy- cji pola serii istnieje jedna kolumna. Jest to przydatne w przypadku porównywania wkładu poszczególnych po- zycji serii w sumach całkowitych kategorii. Choć ten domyślny typ wykresu świetnie sprawdza się przy wielu zastosowaniach, nie zawsze jest najlepszą op- cją. Jeśli na przykład nie korzystamy z pola serii i chcie- libyśmy ustalić względny udział każdej pozycji kategorii w całości, lepszą propozycją będzie wykres kołowy. Jeżeli jesteśmy bardziej zainteresowani pokazaniem, jak wyni- ki prezentują się w czasie, zwykle idealny będzie wykres liniowy. Niezależnie od wymagań, Excel umożliwia zmianę do- myślnego typu wykresu przestawnego na dowolny z na- stępujących: Kolumnowy, Słupkowy, Liniowy, Kołowy, War- stwowy, Pierścieniowy, Radarowy, Powierzchniowy, Walcowy, Stożkowy i Ostrosłupowy. Trzeba pamiętać, że w przypadku wykresów przestawnych Excel nie pozwala na zasto- sowanie takich typów jak XY (Punktowy), Bąbelkowy lub Giełdowy. Zmiana typu wykresu przestawnego 1 2 Kliknij wykres przestawny. Na karcie Projektowanie kliknij polecenie Zmień typ wykresu. 2 Zostanie otwarte okno dialogowe Zmienianie typu wykresu. 1 3 Kliknij typ wykresu, który zostanie użyty. Excel wyświetli dostępne podtypy wykresów. 3 156 4 5 Kliknij żądany podtyp wykresu. Kliknij przycisk OK. 4 5 Excel ponownie wyświetli wykres przestawny używający nowego typu wykresu. Wskazówka Niektóre typy wykresów warto uzupełnić o rzeczywiste warto- ści znajdujące się w raporcie. Przykładowo, w przypadku wykre- su kołowego do każdego kawałka można dodać wartość, a także procent, jaki stanowi ona w sumie końcowej. Przeważnie można również dodać nazwę serii i kategorii. W celu dodania do wykresu przestawnego etykiet danych należy go kliknąć, a następnie na karcie Układ wybrać polecenie Etykiety danych. W wyświetlonym menu należy wskazać pozycję etykiet da- nych: Środek, Koniec wewnętrzny, Podstawa wewnętrzna, Koniec ze- wnętrzny, Dopasuj optymalnie (ta opcja dostępna jest tylko z okre- ślonymi typami wykresów). Można również kliknąć opcję Więcej opcji etykiet danych, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie etykiet danych, po czym zaznaczyć pole wyboru Wartość (pole zmieni się na ). W zależności od typu danych można również zaznaczyć pole wyboru Nazwa serii, Nazwa kategorii, Wartość pro- centowa (odpowiednie pole zmieni się na ). Jeśli dostępny jest konkretny typ wy- kresu, który chcielibyśmy zastosować w przypadku wszystkich tworzo- nych w przyszłości wykresów prze- stawnych, można mu przypisać rolę domyślnego. W celu otwarcia okna dialogowego Zmienianie typu wykresu należy wykonać kroki powyższego za- dania od 1. do 4., a następnie kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny wykres. Gdy Excel poprosi o potwierdzenie zamiaru przypisania typowi wykresu roli domyślnego, należy kliknąć przy- cisk Tak. Aby zamknąć okno dialogo- we Zmienianie typu wykresu, należy kliknąć przycisk OK. R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 157 Zmiana kolejności wykresu przestawnego M ożna dostosować wykres przestawny, tak aby se- rie danych były wyświetlane w innej kolejności. Po utworzeniu wykresu przestawnego i uwzględ- nieniu w nim pola serii Excel wyświetli serie danych w kolejności, w jakiej w tabeli przestawnej ustawiono pozycje pola. Oznacza to, że przy przemieszczaniu się od lewej do prawej strony przez kolejne pozycje pola kategorii wykresu przestawnego serie danych pola serii wykresu przechodzą od lewej do prawej (lub od góry do dołu z punktu widzenia legendy wykresu przestawnego). Choć w przypadku większości zastosowań ta domyślna kolejność serii jest optymalna, można zdecydować się na jej zmianę. Przykładowo, w przypadku domyślnego sku- mulowanego wykresu kolumnowego można zdecydować się na odwrócenie kolejności serii danych, tak że będą wyświetlane od prawej do lewej. W innych sytuacjach można preferować wyświetlenie serii danych w określonej niestandardowej kolejności. Przykładowo, można tak zmienić kolejność nazwisk pra- cowników, aby ci, którzy mają tego samego kierownika lub pracują w jednym dziale, zostali wyświetleni obok siebie. W tej części pokazane zostało, jak sortować dane według elementów serii danych i kategorii, ale Excel umożliwia również ręczną zmianę ich kolejności. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sortowania pozycji se- rii danych należy zapoznać się ze wskazówką zamiesz- czoną na końcu niniejszego zadania. Zmiana kolejności wykresu przestawnego Zmiana kolejności elementów serii danych 1 Kliknij wykres przestawny. 2 W obszarze Pola legendy (serie danych) kliknij ikonę serii, którą będziesz sortować. Excel wyświetli wszystkie dostępne opcje sortowania. Uwaga: Wyświetlone opcje sortowania zależą od typu danych pola. Opcje widoczne na zrzucie dostępne są dla danych typu data. 3 Kliknij kolejność sortowania, jakiej chcesz użyć. Excel ponownie wyświetli wykres przestawny, korzystając z nowej kolejności serii. 1 2 3 158 Zmiana kolejności kategorii 1 2 Kliknij wykres przestawny. W obszarze Pola osi (kategorie) kliknij ikonę kategorii, którą będziesz sortować. Excel wyświetli wszystkie dostępne opcje sortowania. Uwaga: Wyświetlone opcje sortowania zależą od typu danych pola. Opcje widoczne na zrzucie dostępne są dla danych typu tekst. 1 3 Kliknij kolejność sortowania, jakiej chcesz użyć. Excel ponownie wyświetli wykres przestawny, korzystając z nowej kolejności kategorii. 3 Wskazówka Poza standardową możliwością sortowania rosnąco i malejąco Excel umożliwia także ręczne sortowanie elementów serii danych lub kategorii. Niestety, Excel nie oferuje metody ręcznego sortowania elementów serii danych lub kategorii bezpośrednio na wykresie przestawnym. Zamiast tego należy przesortować dane tabeli przestawnej powiązanej z wykresem przestawnym. Kiedy zostanie to zrobione, Excel au- tomatycznie zastosuje nową kolejność sortowania do wykresów przestawnych. Aby ręcznie sortować elementy serii danych, należy wyświetlić powiązaną z wykresem prze- stawnym tabelę przestawną, po czym zaznaczyć etykietę pola kolumny, która ma zostać przenie- siona (na przykład Kw. 1 lub Kw. 2 w przykładzie pokazanym powyżej). Następnie należy przenieść kursor myszy na dolną krawędź komórki etykie- ty (wskaźnik zmieni się na czteroramienną strzał- kę), po czym kliknąć i przeciągnąć etykietę w lewo lub w prawo na nową pozycję. Aby ręcznie przesortować kategorie, należy wy- świetlić tabelę przestawną powiązaną z wykresem przestawnym, po czym wybrać etykietę elementu obszaru wiersza, która ma zostać przemieszczona (na przykład Napoje lub Przyprawy w przykładzie pokazanym powyżej). Następnie należy przemieścić kursor myszy na dolną krawędź komórki etykiety (wskaźnik zmieni się na czteroramienną strzałkę), po czym kliknąć i przeciągnąć etykietę w górę lub w dół na nową pozycję. Po powróceniu na arkusz z wykresem przestawnym będzie można zauważyć, że elementy serii danych lub kategorie wyświetlane są innej kolejności. teraz w 2 R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 159 Dodawanie tytułów do wykresu przestawnego osi wartości (Y) zlokalizowany z lewej strony etykiet osi wartości. Do wykresu przestawnego można dołączyć je- den lub więcej z tych tytułów. Choć Excel nie umożliwia przemieszczenia tytułów w inne miejsce, można mody- fi kować czcionkę, obramowanie, tło i wyrównanie tekstu tytułów. Wadą związaną z dodawaniem tytułów do wykresu prze- stawnego jest to, że każdy zajmuje określoną część obsza- ru wykresu. Oznacza to, że na wyświetlenie samego wy- kresu przestawnego pozostaje mniej miejsca. (Wyjątkiem jest ogólny tytuł wykresu nakładany na obszar kreślenia). W przypadku prostego wykresu zwykle nie stanowi to problemu. Jeśli jednak mamy do czynienia ze złożonym wykresem, zwłaszcza takim, który zawiera dużą liczbę pozycji kategorii, można zdecydować się na całkowite zrezygnowanie z wyświetlania tytułów lub pokazanie tylko jednego lub dwóch. 2 3 5 6 4 A by ułatwić zrozumienie wykresu przestawnego, można dodać do niego jeden lub więcej tytułów. Domyślnie Excel nie dodaje do wykresu przestaw- nego żadnego tytułu. W przypadku większości wykresów nie stanowi to problemu, ponieważ nazwy pól i etykiety pozycji często oferują wystarczającą ilość informacji, aby zrozumieć raport. Jednak używane dane mogą posiadać mało przejrzyste nazwy pól lub pozycji. W związku z tym przeanalizowanie domyślnego wykresu przestaw- nego może być utrudnione. W tym przypadku do wykre- su można dodać tytuły, które sprawią, że będzie on bar- dziej zrozumiały. Excel oferuje trzy tytuły wykresu przestawnego. Jest to ogólny tytuł umieszczony powyżej obszaru wykresu, tytuł osi kategorii (X), który znajduje się między pozy- cjami kategorii i przyciskiem pola kategorii, a także tytuł Dodawanie tytułów do wykresu przestawnego Dodawanie ogólnego tytułu wykresu 1 Kliknij wykres przestawny. Na karcie Układ kliknij polecenie Tytuł wykresu. Kliknij typ tytułu wykresu, jakiego chcesz użyć. 1 (cid:129) Excel doda tytuł do wykresu przestawnego. Kliknij wewnątrz tytułu wykresu. Wprowadź tytuł wykresu. Kliknij poza obszarem tytułu wykresu. 2 3 4 5 6 160 2 3 4 Dodawanie tytułów osi 1 Kliknij wykres przestawny. 2 3 4 5 6 7 Na karcie Układ kliknij polecenie Tytuły osi. Wybierz oś, dla której chcesz dodać tytuł. Kliknij typ tytułu osi, jakiego chcesz użyć. 1 (cid:129) Excel doda tytuł osi wykresu przestawnego. Kliknij wewnątrz tytułu osi. Wprowadź tytuł osi. Kliknij poza obszarem tytułu osi. 7 5 6 Zastosuj to W celu sformatowania tytułu wykresu należy go klik- nąć prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybrać pozycję Formatowanie tytułu wykresu. Aby sformatować tytuł osi, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać pozycję Formato- wanie tytułu osi. Można też kliknąć tytuł, po czym na karcie Układ wybrać polecenie Formatuj zaznaczenie. W otwartym oknie dialogowym za pomocą zakładki Wypełnienie należy zastosować kolor tła lub efekt wypełnienia. Korzystając z zakładek Kolor krawędzi i Style krawędzi, należy sformatować obramowanie tytułu. Przy użyciu zakładki Cień można zastosować do tytułu efekt cieniowania. Zakładka Format 3-W służy do dodawania do tytułu efektu trójwymiarowo- ści. Natomiast dzięki zakładce Wyrównanie można skonfigurować wyrównanie i orientację tekstu tytułu. Po zakończeniu formatowania należy kliknąć przycisk Zamknij. Warto zauważyć, że można również sfor- matować tytuł, klikając najpierw jego, a następnie przyciski karty Excela o nazwie Narzędzia główne. W celu zmodyfikowania tytułu należy kliknąć tytuł, aby go zaznaczyć, a następnie kliknąć prawym przy- ciskiem myszy tekst tytułu i wybrać polecenie Edytuj tekst. Excel oferuje następujące trzy metody usuwa- nia tytułu wykresu przestawnego: (cid:129)Wyko nując kroki niniejszej sekcji, w menu opcji (cid:129)Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć tytuł, który ma być usunięty, i z menu wybrać polecenie Usuń. tytułu wybrać opcję Brak. (cid:129)Po kliknięciu tytułu przeznaczonego do usunięcia należy wcisnąć klawisz Delete. R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 161 Przenoszenie legendy wykresu przestawnego A by udostępnić wykresowi większy obszar lub popra- wić wyświetlanie serii danych w obrębie legendy wy- kresu przestawnego, można zmienić jej położenie. Legenda wykresu przestawnego znajduje się poniżej przycisku pola serii i zawiera pozycje tego pola wraz z kolorowym kwadratem informującym, które serie na- leżą do jakiej pozycji. Domyślnie Excel wyświetla le- gendę z prawej strony obszaru wykresu. Zwykle jest to najlepsza lokalizacja, ponieważ nie koliduje z innymi ele- mentami wykresu, takimi jak tytuły (należy zapoznać się z poprzednią sekcją „Dodawanie tytułów do wykresu przestawnego”) lub etykiety osi wartości (Y). Jednakże umieszczanie legendy po prawej stronie powo- duje zajęcie miejsca, które mogło być wykorzystane przez wykres przestawny. Jeśli w raporcie wykresu znajduje się kilka pozycji kategorii, w celu udostępnienia wykresowi większej przestrzeni w poziomie preferowane może być wyświetlenie legendy powyżej lub poniżej jego obszaru. Excel umożliwia przemieszczenie legendy w jedno z pięciu miejsc zlokalizowanych z prawej lub lewej strony, na górze lub na dole bądź w prawym górnym narożniku obszaru wykresu. Excel umożliwia również nakładanie legendy na obszar wykresu, co oznacza, że nie zmienia się obszaru wykresu po to, aby wygospodarować miejsce na legendę. To użyteczna opcja, kiedy na wykresie do- stępny jest pusty obszar (na przykład u góry wykresu), gdzie można umieścić legendę w taki sposób, że nie przy- krywa ona żadnych danych. Przenoszenie legendy wykresu przestawnego 1 2 Kliknij wykres przestawny. Na karcie Układ kliknij przycisk Legenda. (cid:129) W tym miejscu można zdefiniować pozycję legendy. 1 3 Wybierz opcję Więcej opcji legendy. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Formatowanie legendy. 162 2 3 4 5 Kliknij zakładkę Opcje legendy. Wybierz żądaną pozycję legendy (pole (cid:129) Wyłączając to pole wyboru (pole zmieni się na zmieni się na że legenda będzie przesłaniać wykres. ), można spowodować, ). 6 Kliknij przycisk Zamknij. (cid:129) Excel wyświetli legendę w nowym położeniu. 4 5 6 Wskazówka W określonych sytuacjach może być preferowane zrezygnowanie z wyświetlania legendy. Jeśli na przy- kład wykres przestawny nie posiada pola serii, Excel w dalszym ciągu pokazuje legendę dla domyślnej „se- rii”. Ponieważ nie jest to szczególnie przydatne, ukry- wając legendę, można zyskać na potrzeby wykresu dodatkową przestrzeń. Należy wykonać kroki od 1. do 2., aby wyświetlić menu Legenda, po czym wy- brać opcję Brak. Można też prawym przyciskiem my- szy kliknąć legendę i z menu wybrać polecenie Usuń. Aby sformatować legendę, należy ją kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać pozycję Formatuj legendę. Można również kliknąć legendę, po czym na karcie Układ wybrać polecenie Formatuj zaznacze- nie. W oknie dialogowym Formatowanie legendy na zakładce Wypełnienie można zdefiniować kolor tła i efekt wypełnienia. Zakładki Kolor krawędzi i Style krawędzi służą do formatowania obramowania legen- dy, a zakładka Cień pozwala zastosować do legendy efekt cienia. Legendę można też sformatować przez jej zaznaczenie, a następnie kliknięcie przycisków karty o nazwie Narzędzia główne. Możliwe jest też modyfikowanie poszczególnych wpi- sów legendy. W tym celu należy zaznaczyć legendę, a następnie kliknąć ten jej wpis, który ma być prze- twarzany. Po kliknięciu wpisu prawym przyciskiem myszy z menu należy wybrać pozycję Formatuj wpis legendy. W otwartym oknie dialogowym przy użyciu kolejnych zakładek należy określić formatowanie dla wpisu. W tym samym celu można skorzystać z karty Narzędzia główne. R o z d z i a ł 9 . T w o r z e n i e w y k r e s u p r z e s t a w n e g o 163 Wyświetlanie tabeli danych wraz z wykresem przestawnym A by ulepszyć wykres przestawny, a także ułatwić zrozumienie i analizę raportu wykresu, można wy- świetlić tabelę danych, która zawiera wartości po- wiązane z każdą kategorią i serią danych. Zadaniem wykresu przestawnego jest połączenie moż- liwości wizualizacji oferowanych przez wykresy Excela z funkcjami przestawiania i fi ltrowania tabeli prze- stawnej. Część związana z wizualizacją ułatwia analizę danych, ponieważ pozwala szybko porównywać serie i kategorie, a także przeglądać punkty danych powiązane z innymi elementami raportu. Choć wizualizacja danych często się przydaje, jest po- zbawiona określonej precyzji, ponieważ nie udostępnia danych źródłowych. Excel oferuje kilka metod radzenia sobie z tym. Wśród nich należy wymienić tworzenie wy- kresu przestawnego w arkuszu, w którym znajduje się tabela przestawna (należy zapoznać się z częścią „Two- rzenie wykresu przestawnego obok tabeli przestawnej” zamieszczoną wcześniej w tym rozdziale), przenoszenie wykresu do arkusza tabeli (należy zapoznać się z częścią „Przenoszenie wykresu przestawnego do innego arkusza” zawartą wcześniej w tym rozdziale) i wyświetlanie ety- kiet danych (należy zapoznać się ze wskazówką z zadania „Zmiana typu wykresu przestawnego” znajdującego się wcześniej w tym rozdziale). Kolejna metoda polega na wyświetleniu tabeli danych wraz z wykresem przestawnym. W tego typu tabeli w ko- lumnach są udostępniane kategorie wykresu, natomiast w wierszach serie danych. Komórki zawierają faktyczne wartości danych. Ponieważ wartości te są wyświetlane bezpośrednio poniżej wykresu, tabela danych pozwala w prosty sposób połączyć grafi czny raport ze szczegóła- mi dotyczącymi wykorzystywanych danych. Wyświetlanie tabeli danych wraz z wykresem przestawnym 1 2 Kliknij wykres przestawny. Na karcie Układ kliknij polecenie Tabela danych. (cid:129) W tym miejscu można wybrać wcześniej zdefiniowaną tabelę danych. 1 2 3 Kliknij opcję Więcej opcji tabeli danych. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Formatowanie tabeli danych. 3 164 4 Kliknij zakładkę Opcje tabeli danych. (cid:129) Pola wyboru sekcji Obramowania tabeli można używać, aby określić, które obramowania tabeli danych mają być wyświetlane przez Excela. (cid:129) Jeżeli to pole wyboru zostanie wyłączone (pole ), to kolorowe pola identyfikujące każdą serię danych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: