Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 005704 22956018 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty - książka
Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty - książka
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2516-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdobądź tajemną wiedzę na temat programu Microsoft Excel!

Arkusz kalkulacyjny Excel na dobre zagościł na dyskach komputerów - zarówno tych biurowych, jak i domowych. Jednym z jego największych atutów jest intuicyjność obsługi, dzięki której rozpoczęcie pracy z pierwszym arkuszem nie stanowi najmniejszego problemu. Jeżeli dodamy do tego ogrom możliwości, nieomylność i wytrwałość w najbardziej nawet mozolnych obliczeniach, otrzymujemy narzędzie doskonałe.

Nie zastanawiałeś się jednak, czy czynności wykonywane na co dzień można przyśpieszyć? Czy są lepsze sposoby na osiągnięcie zamierzonych celów? Dla Johna Walkenbacha to pasja. Ten wybitny znawca Excela przygotował zbiór porad, dzięki którym odkryjesz na nowo potęgę programu Microsoft Excel 2007! W trakcie lektury tej książki dowiesz się, jak efektywnie zaznaczać komórki i ich zakresy, ukrywać wiersze i kolumny, usuwać duplikaty wierszy, panować nad hiperłączami oraz formatować arkusz. Ponadto poznasz wiele przydatnych skrótów klawiaturowych, które znacząco podniosą wydajność Twojej pracy.

Ostrzeżenie:
Uwaga! Ponad 200 porad zawartych w tej książce sprawi, że będziesz musiał często odpowiadać na pytania współpracowników: 'Jak to zrobiłeś!?'.

Wrzuć piąty bieg - przyśpiesz swoją pracę z programem Microsoft Excel!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty Autor: John Walkenbach T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-2516-1 Tytu³ orygina³u: John Walkenbach s Favorite Excel 2007 Tips Tricks Format: 158235, stron: 448 Zdob¹dŸ tajemn¹ wiedzê na temat programu Microsoft Excel! • Jak dostosowaæ interfejs u¿ytkownika do swoich potrzeb? • Jak przyœpieszyæ wprowadzanie, edycjê i usuwanie danych? • Jak przygotowaæ i wydrukowaæ estetyczny arkusz? Arkusz kalkulacyjny Excel na dobre zagoœci³ na dyskach komputerów – zarówno tych biurowych, jak i domowych. Jednym z jego najwiêkszych atutów jest intuicyjnoœæ obs³ugi, dziêki której rozpoczêcie pracy z pierwszym arkuszem nie stanowi najmniejszego problemu. Je¿eli dodamy do tego ogrom mo¿liwoœci, nieomylnoœæ i wytrwa³oœæ w najbardziej nawet mozolnych obliczeniach, otrzymujemy narzêdzie doskona³e. Nie zastanawia³eœ siê jednak, czy czynnoœci wykonywane na co dzieñ mo¿na przyœpieszyæ? Czy s¹ lepsze sposoby na osi¹gniêcie zamierzonych celów? Dla Johna Walkenbacha to pasja. Ten wybitny znawca Excela przygotowa³ zbiór porad, dziêki którym odkryjesz na nowo potêgê programu Microsoft Excel 2007! W trakcie lektury tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jak efektywnie zaznaczaæ komórki i ich zakresy, ukrywaæ wiersze i kolumny, usuwaæ duplikaty wierszy, panowaæ nad hiper³¹czami oraz formatowaæ arkusz. Ponadto poznasz wiele przydatnych skrótów klawiaturowych, które znacz¹co podnios¹ wydajnoœæ Twojej pracy. Ostrze¿enie: Uwaga! Ponad 200 porad zawartych w tej ksi¹¿ce sprawi, ¿e bêdziesz musia³ czêsto odpowiadaæ na pytania wspó³pracowników: „Jak to zrobi³eœ!?”. • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym • Efektywne zaznaczanie komórek i ich zakresów • Dostosowywanie interfejsu u¿ytkownika • Wydajne wprowadzanie danych • Wykorzystanie funkcji Autouzupe³nianie • Formatowanie arkusza oraz komórek • Przydatne, niestandardowe formatowania • Praca z tekstem • Autouzupe³nianie formu³ • Formu³y przydatne w codziennej pracy • Konwersje i obliczenia matematyczne • Obliczanie pierwiastków • Analiza danych • Przygotowanie arkusza do wydruku • Podstawy jêzyka VBA • Ciekawe strony WWW poœwiêcone Excelowi Wrzuæ pi¹ty bieg – przyœpiesz swoj¹ pracê z programem Microsoft Excel! Spis treĈci O autorze ......................................................................................... 9 Wstöp ............................................................................................ 11 Rozdziaä 1. Podstawy korzystania z programu Excel .......................................... 19 Wersje programu Excel .................................................................................................. 21 ZwiĊkszanie wydajnoĞci korzystania ze WstąĪki ........................................................... 24 Wydajne zaznaczanie komórek ...................................................................................... 26 „Specjalne” zaznaczanie zakresów ................................................................................. 30 Cofanie, ponowne wykonywanie i powtarzanie operacji ................................................ 32 Kilka przydatnych skrótów klawiaturowych .................................................................. 35 Przemieszczanie siĊ pomiĊdzy arkuszami w ramach skoroszytu .................................... 37 Zerowanie znacznika uĪywanego obszaru arkusza kalkulacyjnego ................................ 38 RóĪnica miĊdzy skoroszytami i oknami ......................................................................... 39 Dostosowywanie paska narzĊdzi Szybki dostĊp ............................................................. 41 Uzyskiwanie dostĊpu do WstąĪki z poziomu klawiatury ................................................ 45 Dostosowywanie domyĞlnego skoroszytu ...................................................................... 45 Zastosowanie motywów dokumentów ............................................................................ 47 Zmiana wyglądu zakáadki arkusza .................................................................................. 51 Ukrywanie elementów interfejsu uĪytkownika ............................................................... 53 Ukrywanie kolumn lub wierszy ...................................................................................... 55 Ukrywanie zawartoĞci komórek ..................................................................................... 56 Tworzenie obrazów zakresów ........................................................................................ 57 Przeprowadzanie niedokáadnych wyszukiwaĔ ................................................................ 59 Zmiana formatowania ..................................................................................................... 62 Modyfikowanie schematu kolorów programu Excel ...................................................... 64 Ograniczanie uĪytecznej powierzchni arkusza kalkulacyjnego ...................................... 65 UĪywanie rozwiązaĔ alternatywnych dla komentarzy do komórek ................................... 68 System pomocy programu Excel .................................................................................... 69 Skuteczne ukrywanie arkusza kalkulacyjnego ................................................................ 72 Wyáączanie ostrzeĪeĔ dotyczących hiperáączy ............................................................... 73 Rozdziaä 2. Wprowadzanie danych .................................................................... 77 Wprowadzenie do typów danych .................................................................................... 79 Przemieszczanie wskaĨnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych .................... 83 Zaznaczanie zakresu komórek wejĞciowych przed wprowadzaniem danych ................. 84 Korzystanie z opcji Autouzupeánianie do automatyzacji wprowadzania danych ............ 85 Usuwanie duplikatów wierszy ........................................................................................ 86 Zapewnianie wyĞwietlania nagáówków .......................................................................... 88 4 Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty Automatyczne wypeánianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii .............. 89 Praca z uáamkami ........................................................................................................... 92 Zmiana wymiarów paska formuáy .................................................................................. 94 Odczytywanie danych za pomocą narzĊdzia Czytaj komórki ......................................... 95 Kontrolowanie automatycznych hiperáączy .................................................................... 97 Wprowadzanie numerów kart kredytowych ................................................................... 98 UĪywanie formularza wprowadzania danych oferowanego przez program Excel .......... 99 Dostosowywanie i udostĊpnianie wpisów Autokorekty ............................................... 101 Ograniczanie moĪliwoĞci przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych ............................................................................ 103 Kontrolowanie Schowka pakietu Office ....................................................................... 104 Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza ............................................................ 105 Rozdziaä 3. Formatowanie .............................................................................. 109 Szybkie formatowanie liczb ......................................................................................... 111 Zastosowanie minipaska narzĊdzi ................................................................................ 111 Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych ....................................................... 113 UĪywanie niestandardowych formatowaĔ liczb do skalowania wartoĞci ..................... 116 UĪywanie niestandardowych formatowaĔ wartoĞci daty i czasu .................................. 118 Kilka przydatnych niestandardowych formatowaĔ liczbowych .................................... 119 Aktualizowanie starych czcionek ................................................................................. 124 Nowe funkcje formatowania warunkowego ................................................................. 125 WyĞwietlanie tekstów i wartoĞci liczbowych w jednej komórce ..................................... 128 Scalanie komórek ......................................................................................................... 130 Formatowanie poszczególnych znaków w komórce arkusza ........................................ 131 WyĞwietlanie wartoĞci czasu wiĊkszych niĪ 24 godziny .............................................. 132 Przywracanie liczbom wartoĞci numerycznych ............................................................ 133 UĪycie ramki dla zakresu ............................................................................................. 134 Posáugiwanie siĊ liniami siatki, obramowaniami oraz podkreĞleniami ......................... 134 Wstawianie znaku wodnego ........................................................................................... 136 Zawijanie tekstu w komórce ......................................................................................... 138 Przeglądanie wszystkich dostĊpnych znaków czcionki ................................................ 139 Wprowadzanie znaków specjalnych ............................................................................. 141 UĪywanie stylów nazwanych ....................................................................................... 143 UĪywanie obrazu graficznego w charakterze táa arkusza kalkulacyjnego .................... 146 Rozdziaä 4. Podstawowe formuäy i funkcje ...................................................... 149 Zastosowanie funkcji autouzupeániania formuá ............................................................ 151 Kiedy uĪywaü odwoáaĔ bezwzglĊdnych ....................................................................... 152 Kiedy uĪywaü odwoáaĔ mieszanych ............................................................................. 153 Zmiana typu odwoáaĔ do komórek ............................................................................... 155 Konwersja pionowego zakresu na tabelĊ ...................................................................... 155 Sztuczki z poleceniem Autosumowanie ....................................................................... 157 UĪywanie statystycznych moĪliwoĞci paska stanu ....................................................... 158 Konwertowanie formuá na wartoĞci .............................................................................. 160 Przetwarzanie danych bez korzystania z formuá ........................................................... 160 Przetwarzanie danych za pomocą tymczasowych formuá ............................................. 161 Usuwanie wartoĞci przy zachowaniu formuá ................................................................ 163 Sumowanie w obrĊbie wielu arkuszy ........................................................................... 164 UĪywanie argumentów funkcji ..................................................................................... 165 Opisywanie formuá bez koniecznoĞci uĪywania komentarzy ....................................... 166 Tworzenie dokáadnej kopii zakresu komórek przechowujących formuáy ..................... 167 Kontrolowanie komórek z formuáami z dowolnego miejsca arkusza kalkulacyjnego .. 168 WyĞwietlanie i drukowanie formuá ............................................................................... 169 Spis treĈci 5 Unikanie wyĞwietlania báĊdów w formuáach ................................................................ 171 UĪywanie narzĊdzia Szukaj wyniku ............................................................................. 173 Sekret związany z nazwami .......................................................................................... 175 UĪywanie nazwanych staáych ....................................................................................... 176 UĪywanie funkcji w nazwach ....................................................................................... 178 Tworzenie listy nazw .................................................................................................... 179 UĪywanie dynamicznych nazw .................................................................................... 180 Tworzenie nazw na poziomie arkusza .......................................................................... 182 Obsáuga dat sprzed roku 1900 ...................................................................................... 184 Przetwarzanie ujemnych wartoĞci czasu ....................................................................... 185 Rozdziaä 5. Przykäady przydatnych formuä ........................................................ 187 Wyznaczanie dat dni Ğwiątecznych .............................................................................. 189 Obliczanie Ğredniej waĪonej ......................................................................................... 191 Obliczanie wieku osób .................................................................................................. 192 Szeregowanie wartoĞci za pomocą formuáy tablicowej ................................................ 194 Konwersja cali na stopy i cale ...................................................................................... 195 Zastosowanie funkcji DATA.RÓĩNICA ..................................................................... 196 Zliczanie znaków w komórce ....................................................................................... 197 Numerowanie tygodni .................................................................................................. 198 UĪycie tabeli przestawnej zamiast formuá .................................................................... 199 WyraĪanie liczb w postaci liczebników porządkowych w jĊzyku angielskim .............. 202 WyodrĊbnianie sáów z tekstów ..................................................................................... 204 Rozdzielanie nazwisk ................................................................................................... 205 Usuwanie tytuáów z nazwisk ........................................................................................ 206 Generowanie serii dat ................................................................................................... 207 OkreĞlanie specyficznych dat ....................................................................................... 209 WyĞwietlanie kalendarza w zakresie komórek arkusza ................................................ 212 RóĪne metody zaokrąglania liczb ................................................................................. 213 Zaokrąglanie wartoĞci czasu ......................................................................................... 216 Pobieranie zawartoĞci ostatniej niepustej komórki w kolumnie lub wierszu ................ 217 UĪywanie funkcji LICZ.JEĩELI .................................................................................. 218 Zliczanie komórek speániających wiele kryteriów jednoczeĞnie .................................. 220 Obliczanie liczby unikatowych wpisów w zakresie ...................................................... 223 Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących pojedynczy warunek ...................... 224 Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących wiele warunków ............................. 226 Wyszukiwanie wartoĞci dokáadnej ............................................................................... 228 Przeprowadzanie wyszukiwaĔ dwuwymiarowych ....................................................... 230 Przeprowadzanie wyszukiwania w dwóch kolumnach ................................................. 232 Przeprowadzanie wyszukiwania przy uĪyciu tablicy .................................................... 233 UĪywanie funkcji ADR.POĝR ..................................................................................... 235 Tworzenie megaformuá ................................................................................................. 237 Rozdziaä 6. Konwersje i obliczenia matematyczne ........................................... 241 Przeliczanie wartoĞci miĊdzy róĪnymi systemami jednostek ....................................... 243 Konwersja temperatur ................................................................................................... 244 Wyznaczanie parametrów trójkątów prostokątnych ..................................................... 244 Obliczanie pól powierzchni, obwodów oraz pojemnoĞci .............................................. 246 Rozwiązywanie liniowych ukáadów równaĔ ................................................................ 249 Rozwiązywanie równaĔ rekursywnych ........................................................................ 251 Generowanie liczb losowych ........................................................................................ 252 Obliczanie pierwiastków i reszt z dzielenia .................................................................. 254 Obliczanie Ğredniej warunkowej ................................................................................... 255 6 Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty Rozdziaä 7. Wykresy i elementy grafiki ........................................................... 257 Tworzenie wykresu tekstowego bezpoĞrednio w zakresie komórek ............................. 259 Zaznaczanie elementów wykresu ................................................................................. 261 Komentowanie zawartoĞci wykresu ............................................................................. 264 Tworzenie samopowiĊkszającego siĊ wykresu ............................................................. 265 Tworzenie kombinacji wykresów ................................................................................. 267 Obsáuga brakujących danych na wykresie liniowym .................................................... 269 Tworzenie wykresów Gantta ........................................................................................ 271 Tworzenie wykresów przypominających termometr .................................................... 272 Zastosowanie obrazów na wykresach ........................................................................... 274 WykreĞlanie funkcji matematycznych .......................................................................... 275 WyĞwietlanie pokazu slajdów z wykresami ................................................................. 278 àączenie tekstu wykresu z komórkami ......................................................................... 279 Tworzenie szablonu wykresów ..................................................................................... 280 Zapisywanie wykresu w postaci pliku graficznego ...................................................... 281 Ustalanie identycznych rozmiarów wykresów ............................................................. 283 Resetowanie caáego formatowania wykresu ................................................................. 284 „ZamraĪanie” wykresu ................................................................................................. 285 Zaznaczanie obiektów w obrĊbie arkusza ..................................................................... 287 Tworzenie kartki z Īyczeniami ..................................................................................... 288 Zastosowanie obrazów w roli znaczników wykresu liniowego .................................... 290 Zmiana ksztaátu pola komentarza do komórki .............................................................. 291 Wstawianie grafiki w pole komentarza do komórki ..................................................... 293 Rozdziaä 8. Analiza danych i listy .................................................................... 295 UĪywanie tabeli w Excelu 2007 ................................................................................... 297 Praca z tabelami ............................................................................................................ 299 UĪycie formuá w przypadku tabeli ................................................................................ 301 Numerowanie wierszy tabeli ........................................................................................ 306 UĪywanie widoków niestandardowych wraz z moĪliwoĞciami filtrowania .................. 307 Umieszczanie wyników dziaáania zaawansowanego filtra w róĪnych arkuszach kalkulacyjnych ......................................................................... 309 Porównywanie dwóch zakresów za pomocą formatowania warunkowego .................. 310 Ukáadanie rekordów listy w przypadkowej kolejnoĞci ................................................. 312 Wypeánianie pustych miejsc w raporcie ....................................................................... 314 Tworzenie listy z tabeli podsumowującej ..................................................................... 315 Odnajdowanie powtórzeĔ przy uĪyciu formatowania warunkowego ........................... 318 UniemoĪliwianie wstawiania wierszy lub kolumn w ramach zakresu .......................... 319 Szybkie tworzenie tabeli liczby wystąpieĔ ................................................................... 320 Kontrolowanie odwoáaĔ do komórek w tabeli przestawnej .......................................... 322 Grupowanie elementów w tabeli przestawnej wedáug dat ............................................ 323 Rozdziaä 9. Praca z plikami ............................................................................ 327 Korzystanie z listy Niedawno uĪywane dokumenty ..................................................... 329 Formaty plików Excela 2007 ........................................................................................ 330 Importowanie pliku tekstowego do zakresu komórek arkusza ..................................... 332 Pobieranie danych ze strony WWW ............................................................................. 334 WyĞwietlanie peánej ĞcieĪki dostĊpu do skoroszytu ..................................................... 337 Zapisywanie podglądu skoroszytu ................................................................................ 338 Korzystanie z wáaĞciwoĞci dokumentu ......................................................................... 340 Inspekcja skoroszytu .................................................................................................... 342 Odszukiwanie brakującego przycisku „Nie na wszystkie” podczas zamykania plików .... 343 Spis treĈci 7 Pobieranie listy nazw plików ........................................................................................ 343 Znaczenie haseá programu Excel .................................................................................. 345 UĪywanie plików obszaru roboczego ........................................................................... 346 Dostosowywanie paska moich miejsc .......................................................................... 347 Rozdziaä 10. Drukowanie .................................................................................. 349 Wybieranie elementów do wydrukowania .................................................................... 351 Umieszczanie powtarzających siĊ wierszy lub kolumn na wydruku ............................ 353 Drukowanie nieciągáych zakresów komórek na jednej stronie ..................................... 353 UniemoĪliwianie drukowania obiektów ....................................................................... 356 Sztuczki związane z numerowaniem stron ................................................................... 357 Podgląd podziaáu stron ................................................................................................. 358 Dodawanie i usuwanie znaków podziaáu stron ............................................................. 360 Zapisywanie danych w pliku PDF ................................................................................ 361 Unikanie drukowania okreĞlonych wierszy .................................................................. 362 Drukowanie arkusza na jednej stronie .......................................................................... 364 Drukowanie zawartoĞci komórki w obrĊbie nagáówka lub stopki ................................ 366 Kopiowanie ustawieĔ strony pomiĊdzy arkuszami ....................................................... 367 Drukowanie komentarzy komórek ................................................................................ 368 Drukowanie ogromnego baneru ................................................................................... 369 Rozdziaä 11. Znajdowanie, naprawianie i unikanie bäödów ................................. 371 Korzystanie z moĪliwoĞci sprawdzania báĊdów w Excelu ............................................ 373 Znajdowanie komórek formuá ...................................................................................... 375 Metody radzenia sobie z problemami związanymi z liczbami zmiennoprzecinkowymi ........377 Usuwanie nadmiarowych spacji .................................................................................... 379 Graficzne przeglądanie nazw ........................................................................................ 380 Odszukiwanie „Ğlepych” áączy ..................................................................................... 381 RóĪnica miĊdzy wartoĞciami wyĞwietlanymi a rzeczywistymi .................................... 382 ĝledzenie powiązaĔ wystĊpujących pomiĊdzy komórkami .......................................... 383 Rozdziaä 12. Podstawy jözyka VBA i korzystanie z makr .................................... 387 Podstawowe informacje o makrach i jĊzyku VBA ....................................................... 389 Rejestrowanie makra .................................................................................................... 390 Uruchamianie makr ...................................................................................................... 392 Zagadnienia bezpieczeĔstwa związane z makrami ....................................................... 396 Korzystanie ze skoroszytu makr osobistych ................................................................. 397 RóĪnice miĊdzy funkcjami a procedurami ................................................................... 398 WyĞwietlanie okien komunikatów ................................................................................ 400 Pobieranie informacji od uĪytkownika ......................................................................... 402 Uruchamianie makra przy otwieraniu skoroszytu ......................................................... 404 Tworzenie prostych funkcji arkusza kalkulacyjnego .................................................... 406 Sprawianie, by Excel przemówiá .................................................................................. 408 Ograniczenia funkcji niestandardowych ....................................................................... 409 Wywoáywanie poleceĔ WstąĪki za pomocą makra ....................................................... 410 Zapisywanie funkcji niestandardowych w postaci dodatku do programu ..................... 412 UĪywanie dodatków do programu Excel ...................................................................... 413 Rozdziaä 13. đródäa informacji na temat programu Excel ................................... 417 Wyszukiwanie pomocy w internecie ............................................................................ 419 Korzystanie z grup dyskusyjnych dotyczących Excela ................................................. 419 Ciekawe strony WWW na temat Excela ....................................................................... 422 Skorowidz .................................................................................... 425 Rozdziaä 2. Wprowadzanie danych W tym rozdziale poznasz sposoby wprowadzania danych do skoroszytu programu Excel. Wypeánianie arkusza jest, co prawda, zadaniem bardzo áatwym, ale podane tu rady z pewnoĞcią pomogą Ci znacznie zwiĊkszyü wydajnoĞü Twojej pracy. 78 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych Spis sposobów Sposób 27. Wprowadzenie do typów danych Sposób 28. Przemieszczanie wskaĨnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych Sposób 29. Zaznaczanie zakresu komórek wejĞciowych przed wprowadzaniem danych Sposób 30. Korzystanie z opcji Autouzupeánianie do automatyzacji wprowadzania danych Sposób 31. Usuwanie duplikatów wierszy Sposób 32. Zapewnianie wyĞwietlania nagáówków Sposób 33. Automatyczne wypeánianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii Sposób 34. Praca z uáamkami Sposób 35. Zmiana wymiarów paska formuáy Sposób 36. Odczytywanie danych za pomocą narzĊdzia Czytaj komórki Sposób 37. Kontrolowanie automatycznych hiperáączy Sposób 38. Wprowadzanie numerów kart kredytowych Sposób 39. UĪywanie formularza wprowadzania danych oferowanego przez program Excel Sposób 40. Dostosowywanie i udostĊpnianie wpisów Autokorekty Sposób 41. Ograniczanie moĪliwoĞci przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych Sposób 42. Kontrolowanie Schowka pakietu Office Sposób 43. Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza 79 83 84 85 86 88 89 92 94 95 97 98 99 101 103 104 105 Sposób 27. Wprowadzenie do typów danych 79 Sposób 27. Wprowadzenie do typów danych Zawsze, gdy wpisujesz coĞ do komórki arkusza kalkulacyjnego, program Excel rusza do pracy i podejmuje decyzjĊ dotyczącą okreĞlenia typu danych, które wprowadzasz. Aplikacja ma tu do wyboru nastĊpujące moĪliwoĞci:  Wpisana zostaáa wartoĞü liczbowa.  Wpisana zostaáa data lub czas.  Wpisany zostaá jakiĞ tekst.  Wpisana zostaáa formuáa. Zrozumienie sposobu, w jaki Excel interpretuje dane wprowadzone przez Ciebie do komórki, pozwoli Ci oszczĊdziü sobie sporej dawki frustracji związanej z sytuacją, w której program potraktuje Twoje dane inaczej, niĪ sobie tego Īyczysz. Wprowadzanie wartoĈci liczbowych KaĪda wprowadzona do komórki arkusza informacja skáadająca siĊ z cyfr jest rozpo- znawana jako wartoĞü liczbowa. WartoĞci numeryczne mogą równieĪ zawieraü kilka dodatkowych znaków specjalnych. Są to:  Znak minusa — poprzedzenie liczby znakiem minusa (—) spowoduje zinterpretowanie jej jako wartoĞci ujemnej.  Znak plusa — jeĞli przed liczbą pojawi siĊ znak plusa (+), zostanie ona potraktowana jako wartoĞü dodatnia, przy czym znak ten nie bĊdzie wyĞwietlany.  Znak procentu — umieszczenie znaku procentu ( ) za liczbą spowoduje, Īe Excel zinterpretuje ją jako wartoĞü procentową i automatycznie zastosuje formatowanie odpowiednie dla tego typu danych.  Znak waluty — umieszczenie uĪywanego w Twoim systemie znaku waluty wraz z wartoĞcią liczbową (znak ten w zaleĪnoĞci od ustawieĔ powinien znajdowaü siĊ przed liczbą lub teĪ za nią) spowoduje, Īe program potraktuje liczbĊ jako wartoĞü monetarną i automatycznie zastosuje odpowiednie formatowanie dla zawierającej ją komórki.  Separator tysiĊcy — jeĞli liczba bĊdzie zawieraü jeden znak separatora czĊĞci tysiĊcznych lub wiĊkszą ich iloĞü (znakiem takim moĪe byü na przykáad przecinek lub spacja, a uzaleĪnione jest to od ustawieĔ systemowych), Excel zinterpretuje wprowadzoną daną jako wartoĞü liczbową i zastosuje formatowanie odpowiednie dla tego typu wartoĞci, wyĞwietlając symbole separatorów tysiĊcy. Zwróü uwagĊ na fakt, Īe separatory powinny znajdowaü siĊ we wáaĞciwych miejscach. JeĞli na przykáad symbolem oddzielającym czĊĞci tysiĊczne jest w Twoim systemie znak spacji, dana 4 500 zostanie zinterpretowana jako wartoĞü liczbowa, jednakĪe wartoĞü 45 00 nie bĊdzie juĪ tak potraktowana. 80 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych  Notacja naukowa — jeĪeli wprowadzona dana bĊdzie zawieraü literĊ E, program uzna, Īe jest to wartoĞü liczbowa zapisana w notacji naukowej. Zapis 3,2E5 zostanie na przykáad zinterpretowany jako liczba 3,2 x 105. Wprowadzanie wartoĈci daty i czasu Excel traktuje wartoĞci daty i czasu jako szczególny rodzaj wartoĞci numerycznych. WartoĞci tego typu są zwykle przedstawione w postaci okreĞlonej daty lub godziny, poniewaĪ dziĊki temu ludziom duĪo áatwiej zrozumieü, Īe chodzi o dane związane z czasem, nie zaĞ o jakieĞ abstrakcyjne liczby. Program przechowuje daty w postaci zwykáych wartoĞci liczbowych. Najstarszą datą, jaką moĪna zapisaü w Excelu, jest 1 stycznia 1900 roku. Data ta ma w programie wartoĞü liczbową 1. Jak áatwo siĊ domyĞliü, data 2 stycznia roku 1900 bĊdzie miaáa wartoĞü 2, a kaĪ- dy nastĊpny dzieĔ opisany jest odpowiednimi kolejnymi liczbami. Zastosowany tu system znacznie upraszcza korzystanie z dat we wszelkiego rodzaju formuáach, czego przykáadem moĪe byü formuáa obliczająca iloĞü dni, które upáynĊáy pomiĊdzy dwie- ma okreĞlonymi datami. W przykäadach wykorzystywanych w tej ksiñĔce uĔywa siö polskiego sposobu zapisu dat. Oznacza to, Ĕe — w zaleĔnoĈci od ustawieþ regionalnych zastosowanych w Twoim komputerze — data wprowadzona w postaci 1 czerwiec 2008 moĔe zostaè zinterpre- towana jako ciñg tekstowy, a nie jako wartoĈè opisujñca datö. W takim przypadku bödziesz musiaä zmieniè systemowe ustawienia dotyczñce formatu daty lub wprowa- dzaè jñ w odpowiedniej postaci, na przykäad jako Czerwiec 1, 2008, jak miaäoby to miejsce w przypadku amerykaþskiego systemu zapisu dat. W zamieszczonej poniĪej tabeli przedstawiono kilka przykáadów dat oraz sposobów ich interpretacji przez program Excel. Po wpisaniu wartoĞci masz moĪliwoĞü ustawienia for- matu wyĞwietlania daty; powinieneĞ w tym celu skorzystaü z zakáadki Liczby okna dialo- gowego Formatowanie komórek. WartoĈè wprowadzona do komórki 26-6-06 8-6-26 2008-6-26 26/6/6 8/6/26 2008/6/26 26-6/6 26 czerwiec 2008 cze 26 26 cze Dana zinterpretowana przez program (przy polskich ustawieniach regionalnych) 6 czerwca 2026 26 czerwca 2008 26 czerwca 2008 6 czerwca 2026 26 czerwca 2008 26 czerwca 2008 6 czerwca 2026 26 czerwca 2008 26 czerwca bieĪącego roku 26 czerwca bieĪącego roku Sposób 27. Wprowadzenie do typów danych 81 WartoĈè wprowadzona do komórki czerwiec 26 6/26 26/6 6-26 Dana zinterpretowana przez program (przy polskich ustawieniach regionalnych) 26 czerwca bieĪącego roku 26 czerwca bieĪącego roku 26 czerwca bieĪącego roku 26 czerwca bieĪącego roku Excel radzi sobie caákiem nieĨle z interpretacją wprowadzonych przez Ciebie dat, nie jest jednak w tym wzglĊdzie doskonaáy. Nie rozpozna na przykáad Īadnej z nastĊpujących da- nych jako daty: Czerwiec 1, 2008, Cze-1 2008 czy Cze-1/2008. Informacje te zostaną raczej potraktowane jako ciągi tekstowe. JeĞli wiĊc zamierzasz korzystaü z dat w swoich for- muáach, upewnij siĊ, Īe wprowadzone przez Ciebie dane są interpretowane przez program jako daty, gdyĪ w innym przypadku formuáy te bĊdą zwracaü niewáaĞciwe wyniki. Typowym problemem związanym z rozpoznawaniem danych jako wartoĞci dat przez program jest sytuacja, w której próbujesz wprowadziü liczbĊ w postaci uáamka zwykáego. JeĞli na przykáad zechcesz wpisaü do komórki arkusza uáamek 1/5, Excel zinterpretuje go jako datĊ 5 stycznia bieĪącego roku. Rozwiązaniem bĊdzie tu poprzedzenie uáamka zna- kiem równoĞci (=). Wprowadzane przez Ciebie wartoĞci czasu są traktowane przez program Excel po prostu jako uáamkowe czĊĞci danych uĪywanych do zapisu dat. Innymi sáowy, Excel zapisuje dane o czasie jako uáamki dni. WartoĞcią numeryczną daty 1 czerwca 2008 bĊdzie na przykáad liczba 39600. Poáudnie (a wiĊc poáowa dnia) 1 czerwca 2008 bĊdzie zatem zapi- sane jako wartoĞü numeryczna 39600,5, poniewaĪ czĊĞü uáamkowa odpowiedzialna za przechowywanie informacji o czasie zostanie po prostu dodana do liczby reprezentu- jącej powyĪszą datĊ w celu otrzymania peánej danej liczbowej okreĞlającej odpowiednią godzinĊ konkretnego dnia. RównieĪ tutaj nie musisz specjalnie przejmowaü siĊ wszystkimi tymi abstrakcyjnymi liczbami opisującymi dni i ich czĊĞciami uáamkowymi okreĞlającymi godziny. PowinieneĞ jedynie podaü wartoĞü czasu w formacie rozpoznawanym przez program, a konwersja zostanie przezeĔ przeprowadzona automatycznie. W znajdującej siĊ poniĪej tabeli zostaáo zebranych kilka przykáadów formatów wartoĞci czasu rozpoznawanych przez program Excel. WartoĈè wprowadzona do komórki Dana zinterpretowana przez program 11:30 11:30:00 am 11:30:00 AM 11:30 pm 13:30 1:30 PM 11:30 11:30 11:30 23:30 13:30 13:30 82 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych PowyĪsze przykáady nie zawierają informacji o dniach, do których naleĪą podane godziny, dlatego przechowywane są w postaci wartoĞci mniejszych od 1. Innymi sáowy, w przy- padkach, gdy wprowadzane są jedynie wartoĞci okreĞlające czas, Excel przyjmuje wartoĞü daty jako nieistniejący dzieĔ 0 stycznia 1900 roku. Wpisując dane, moĪesz jednak oczy- wiĞcie podawaü jednoczeĞnie informacjĊ zarówno opisującą datĊ, jak i czas, tak jak zostaáo to przedstawione w poniĪszej tabeli. WartoĈè wprowadzona do komórki 08/6/6 11:30 08/6/6 12:00 2008/6/26 0:00 Dana zinterpretowana przez program 11:30 dnia 6 czerwca 2008 poáudnie 6 czerwca 2008 póánoc 26 czerwca 2008 Gdy wprowadzisz wartoĞü okreĞlającą czas dáuĪszy niĪ 24 godziny, związana z nim data zostanie odpowiednio zwiĊkszona. Wpisanie przedstawionej poniĪej wartoĞci czasu zo- stanie wiĊc na przykáad zinterpretowane jako wartoĞü okreĞlająca godzinĊ 1:00 dnia 1 stycznia 1900 roku: 25:00:00 CzĊĞü liczby odpowiedzialna za datĊ jest zwiĊkszana o 1, poniewaĪ podana wartoĞü czasu przekracza 24 godziny. PamiĊtaj, Īe wartoĞü czasu niezwiązana z Īadną konkretną datą otrzyma jako datĊ dzieĔ 0 stycznia 1900 roku. Wprowadzanie wartoĈci tekstowych JeĞli Excel nie bĊdzie mógá zinterpretowaü danej wprowadzonej przez Ciebie do komórki arkusza kalkulacyjnego jako wartoĞci liczbowej, wartoĞci daty lub czasu bądĨ teĪ formuáy, uzna, Īe zostaá do niej wpisany tekst. Pojedyncza komórka moĪe przechowywaü caákiem sporą iloĞü tekstu, bo aĪ okoáo 32 000 znaków. Przekonasz siĊ jednak, Īe program Excel narzuca wiele ograniczeĔ w związku z uĪywaniem duĪych danych tekstowych znajdujących siĊ w jednej komórce. W gruncie rzeczy nie jest nawet w stanie wyĞwietliü wszystkich wchodzących w ich skáad znaków. Wprowadzanie formuä Sygnaáem, Īe wprowadzany do komórki arkusza tekst stanowi formuáĊ, jest zwykle umieszczenie przed nim znaku równoĞci (=). Excel zinterpretuje jednak równieĪ w ten sposób znajdujący siĊ przed daną znak plusa (+) lub minusa (-). Co wiĊcej, w przypadku, gdy Twoja formuáa zaczynaü siĊ bĊdzie od wywoáania funkcji arkusza kalkulacyjnego, zaakceptowany w tej roli zostanie równieĪ znak maápy (@), funkcjonuje on bowiem w celu zapewnienia zgodnoĞci ze starszymi wersjami pakietu Lotus 1-2-3. Znak ten zostanie jednak zmieniony na znak równoĞci zaraz po naciĞniĊciu przez Ciebie klawisza Enter. Sposób 28. Przemieszczanie wskaĒnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych 83 Formuáy mogą zawieraü nastĊpujące elementy:  operatory matematyczne, takie jak + (dla dodawania) czy * (dla mnoĪenia),  nawiasy,  odwoáania do komórek (w tym odwoáania do komórek i zakresów nazwanych),  wartoĞci lub teksty,  funkcje arkusza kalkulacyjnego (takie jak SUMA czy ĦREDNIA). JeĞli wpisana przez Ciebie formuáa nie bĊdzie posiadaáa wáaĞciwej skáadni, program Excel prawdopodobnie zaproponuje Ci wprowadzenie w niej poprawek. PamiĊtaj jednak, Īe sugerowane przez aplikacjĊ korekty nie zawsze bĊdą odpowiednie. Sposób 28. Przemieszczanie wskaĒnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych Gdy naciĞniesz klawisz Enter, Excel standardowo przesuwa wskaĨnik bieĪącej komórki do kolejnej komórki arkusza, znajdującej siĊ pod tą, do której wprowadzaáeĞ dane. Aby zmieniü to zachowanie, skorzystaj z okna dialogowego Opcje programu Excel (kliknij przycisk Przycisk pakietu Office/Opcje programu Excel). Poszukiwane ustawienie znajduje siĊ w obrĊbie karty Zaawansowane okna Opcje programu Excel w sekcji Opcje edycji (rysunek 28.1). Rysunek 28.1. Za pomocą karty Zaawansowane okna dialogowego Opcje programu Excel okreĞl, gdzie po naciĞniĊciu klawisza Enter zostanie przemieszczony wskaĨnik komórki 84 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych Pole opcji kontrolujące to zachowanie jest opisane etykietą PrzenieĞ zaznaczenie po naciĞniĊciu klawisza Enter. Po wáączeniu opcji uzyskasz równieĪ moĪliwoĞü okreĞlenia kierunku przemieszczania wskaĨnika aktywnej komórki; do wyboru są opcje: W dóá, W górĊ, W prawo i W lewo. Dokonany w tym miejscu wybór jest tylko i wyáącznie kwestią Twoich osobistych preferencji. Ja na przykáad wolĊ wyáączyü tĊ opcjĊ i korzystaü z klawiszy strzaáek zamiast z klawisza Enter. Bez Īadnych niespodzianek klawisze te przeniosą wskaĨnik aktywnej komórki w kierunku, który bezpoĞrednio im wskaĪesz. Wydaje mi siĊ, Īe podczas wpro- wadzania danych do wiersza arkusza wygodniej Ci bĊdzie nacisnąü klawisz prawej strzaáki (ĺ) niĪ klawisz Enter. Pozostaáe klawisze strzaáek równieĪ bĊdą siĊ zacho- wywaáy tak, jak siĊ tego spodziewasz; bĊdziesz tu mógá skorzystaü nawet z klawiszy PgUp i PgDn. Sposób 29. Zaznaczanie zakresu komórek wejĈciowych przed wprowadzaniem danych Oto informacja, o której nie ma pojĊcia wiĊkszoĞü uĪytkowników programu Excel: gdy przed rozpoczĊciem wprowadzania danych zaznaczysz zakres komórek, po kaĪdym naciĞniĊciu klawisza Enter Excel automatycznie przeniesie wskaĨnik aktywnej komórki do kolejnej komórki wchodzącej w skáad zaznaczonego obszaru. Ta „kolejna komórka” jest okreĞlona przez ustawienie pola Kierunek: znajdującego siĊ na karcie Zaawansowane okna dialogowego Opcje programu Excel (wiĊcej informacji zamieszczono w treĞci sposobu 28.). Na przykáad wybranie z listy Kierunek: opcji W dóá lub usuniĊcie symbolu zaznaczenia z pola opcji PrzenieĞ zaznaczenie po naciĞniĊciu klawisza Enter spowoduje, Īe program bĊdzie zachowywaá siĊ w poniĪej opisany sposób. JeĞli zaznaczony zakres zawiera wiele wierszy, wskaĨnik bĊdzie przemieszczaá siĊ w dóá w ramach kolejnych kolumn aĪ do na- potkania koĔca zaznaczonego obszaru; wówczas zaĞ przejdzie do pierwszej zaznaczonej komórki nastĊpnej kolumny. Aby pominąü okreĞloną komórkĊ, powinieneĞ po prostu na- cisnąü klawisz Enter bez wprowadzania jakichkolwiek danych. Natomiast Īeby wróciü do poprzedniej komórki, naleĪy nacisnąü kombinacjĊ klawiszy Shift+Enter. JeĪeli wolisz wpisywaü dane wierszami, nie zaĞ kolumnami, w miejsce klawisza Enter powinieneĞ na- ciskaü klawisz Tab. Sposób 30. Korzystanie z opcji Autouzupeänianie do automatyzacji wprowadzania danych 85 Sposób 30. Korzystanie z opcji Autouzupeänianie do automatyzacji wprowadzania danych Oferowana przez program Excel moĪliwoĞü wykorzystania opcji Autouzupeánianie znacznie uáatwi Ci wprowadzanie tych samych tekstów do wielu komórek arkusza. Ko- rzystając z niej, powinieneĞ jedynie wprowadziü kilka pierwszych liter tekstu, który ma siĊ znaleĨü w komórce, a program automatycznie uzupeáni wpis w oparciu o informacje podane wczeĞniej w komórkach arkusza znajdujących siĊ powyĪej. Oprócz zredukowa- nia iloĞci koniecznych do wpisania znaków moĪliwoĞü ta zmniejsza równieĪ ryzyko popeánienia báĊdu w danych oraz zapewnia ich spójnoĞü. Teraz dowiesz siĊ, jak to dziaáa. Powiedzmy, Īe wpisujesz do kolejnych komórek kolumny informacje na temat pewnych produktów. Jeden z nich nosi nazwĊ Bajerek Maáy. Za pierwszym razem, gdy wprowadzasz do komórki sáowa Bajerek Mađy, Excel je zapamiĊ- tuje. Przy nastĊpnej okazji, gdy zaczniesz w tej samej kolumnie wpisywaü sáowa Bajerek Mađy, program rozpozna je po kilku pierwszych literach i dokoĔczy wprowadzanie za Ciebie. Wystarczy, ĪebyĞ nacisnąá klawisz Enter, a caáa praca zostanie natychmiast wykonana. Excel automatycznie dostosuje równieĪ wielkoĞü liter. JeĞli wiĊc za drugim razem za- czniesz wprowadzaü sáowo bajerek (zaczynające siĊ maáą literą b), program odpowiednio zmieni znak b na B, aby wprowadzane dane byáy zgodne z wpisami znajdującymi siĊ powyĪej w ramach tej samej kolumny. JeĞli kolumna przechowuje wpisy z pasującymi kilkoma pierwszymi znakami, Excel nie wyĞwietli Īadnych propozycji, dopóki wprowadzany wpis nie bĊdzie jednoznacznie zgodny z jednym z tych wpisów. JeĪeli na przykáad kolumna zawiera teĪ produkt o nazwie Bajerek DuĪy, funkcja autouzupeániania nie uaktywni siĊ do momentu wprowadzenia pierwszej litery sáowa Maáy lub DuĪy. Program oferuje Ci równieĔ dostöp do moĔliwoĈci autouzupeäniania zwiñzanych z uĔy- waniem myszki. ēeby z nich skorzystaè, powinieneĈ kliknñè w komórce prawym przy- ciskiem myszki, a nastöpnie wybraè z menu kontekstowego polecenie Wybierz z listy rozwijanej. Excel wyĈwietli listö zawierajñcñ wszystkie wpisy wprowadzone dotñd do bieĔñcej kolumny. SpoĈród nich bödziesz mógä wybraè odpowiadajñcy Ci tekst (rysunek 30.1). Dostöp do listy rozwijanej moĔesz nawet uzyskaè z poziomu klawiatury. W tym celu zastosuj kombinacjö klawiszy Shift+F10, Ĕeby wyĈwietliè menu podröczne, a na- stöpnie naciĈnij klawisz W (klawisz skrótu polecenia Wybierz z listy rozwijanej). Za pomocñ klawiszy strzaäek dokonaj wyboru i naciĈnij klawisz Enter. PamiĊtaj, Īe opcja autouzupeániania dziaáa jedynie w przypadku ciągáych kolumn ko- mórek. JeĪeli wiĊc pomiĊdzy komórkami wystąpi choü jeden pusty wiersz, narzĊdzie bĊdzie rozpoznawaü tylko dane pochodzące z komórek znajdujących siĊ pod nim. 86 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych Rysunek 30.1. Prawym przyciskiem myszy kliknij komórkĊ i z menu podrĊcznego wybierz polecenie Wybierz z listy rozwijanej. W rezultacie pojawi siĊ lista wpisów kolumny JeĞli stwierdzisz, Īe Autouzupeánianie zamiast pomagaü, jedynie CiĊ rozprasza, w kaĪdej chwili bĊdziesz mógá je wyáączyü w obrĊbie karty Zaawansowane okna dialogowego Opcje programu Excel (kliknij przycisk Przycisk pakietu Office/Opcje programu Excel). Opcja o nazwie Wáącz Autouzupeánianie wartoĞci komórek znajduje siĊ w sekcji Opcje edycji. Sposób 31. Usuwanie duplikatów wierszy Na liĞcie ĪyczeĔ związanych z Excelem od dawna znajduje siĊ umoĪliwienie automatycz- nego usuwania duplikatów wierszy arkusza. W przypadku Excela 2007 Microsoft wreszcie speániá to konkretne Īyczenie. Rysunek 31.1 prezentuje zakres danych po skonwertowaniu do tabeli za pomocą polecenia Wstawianie/Tabele/Tabela. Zwróü uwagĊ na to, Īe tabela zawiera kilka zduplikowanych wierszy. Najpierw zaznacz dowolną komórkĊ tabeli, a nastĊpnie wywoáaj polecenie NarzĊdzia tabel/Projektowanie/NarzĊdzia/UsuĔ duplikaty. Excel otworzy okno dialogowe widoczne na rysunku 31.2. Okno wyszczególnia wszystkie kolumny tabeli. Wstaw symbol zazna- czenia w polach obok kolumn, które mają zostaü uwzglĊdnione w operacji wyszukiwania duplikatów. PrzewaĪnie zaznacza siĊ wszystkie kolumny. W tym przypadku duplikat wier- sza jest definiowany jako mający identyczne dane w kaĪdej kolumnie. Po klikniĊciu przycisku OK program Excel pozbĊdzie siĊ duplikatów wierszy i wyĞwietli komunikat informujący o liczbie usuniĊtych duplikatów (rysunek 31.3). Sposób 31. Usuwanie duplikatów wierszy 87 Rysunek 31.1. Celem jest usuniĊcie z tabeli wszystkich duplikatów wierszy Rysunek 31.2. Usuwanie duplikatów wierszy jest prostą operacją Rysunek 31.3. Excel informuje o wyniku operacji usuwania duplikatów wierszy JeĈli dane nie znajdujñ siö w tabeli, w celu otwarcia okna dialogowego Usuwanie dupli- katów wywoäaj polecenie Dane/Narzödzia danych/Usuþ duplikaty. 88 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych Musisz wiedzieè, Ĕe zduplikowane wartoĈci sñ okreĈlane na podstawie wartoĈci wyĈwietlanej w komórce, a niekoniecznie przez wartoĈè przechowywanñ w komórce. ZaäóĔmy, Ĕe dwie komórki zawierajñ identycznñ datö. Pierwsza data jest prezentowana w formacie 2008/5/15, a druga w postaci 15 maj 2008. Podczas usuwania duplika- tów Excel uzna obie daty za róĔne. Sposób 32. Zapewnianie wyĈwietlania nagäówków Typowy arkusz kalkulacyjny zawiera tabelĊ danych posiadającą opisowe nagáówki ko- lumn umieszczone w jej pierwszym wierszu. W momencie przewijania arkusza ku doáowi pierwszy wiersz zostaje przemieszczony poza bieĪący obszar okna i nagáówki kolumn przestają byü widoczne. Excel 2007 eliminuje ten istniejący od dawna problem towarzyszący arkuszom kalkula- cyjnym i wszystkim zajmuje siĊ samoczynnie — jednak tylko wtedy, gdy dane mają postaü tabeli utworzonej za pomocą polecenia Wstawianie/Tabele/Tabela. Rysunek 32.1 prezentuje tabelĊ, której zawartoĞü przewiniĊto w dóá. Standardowo podczas przewijania nagáówki kolumn nie są widoczne. Jednak gdy pracujesz z tabelą, Excel wyĞwietla nagáówki ko- lumn tam, gdzie normalnie pojawiają siĊ litery identyfikujące kolumny. Rysunek 32.1. Nagáówki kolumn tej tabeli są wyĞwietlane w miejscu, w którym normalnie pojawiają siĊ litery identyfikujące kolumny ZauwaĪ, Īe nagáówki kolumn są widoczne wyáącznie gdy zostanie zaznaczona komórka w obrĊbie tabeli. JeĪeli dane nie mają postaci tabeli, musisz niestety siĊgnąü po przestarzaáą metodĊ bazującą na poleceniu Zablokuj okienka. Metoda powoduje, Īe nagáówki pozostają widoczne pod- czas przewijania zawartoĞci arkusza. Aby zablokowaü pierwszy wiersz, uĪyj polecenia Widok/Okno/Zablokuj okienka/Zablokuj górny wiersz. Excel wstawi ciemną poziomą liniĊ identyfikującą zablokowany wiersz. W celu zablokowania pierwszej kolumny zastosuj polecenie Widok/Okno/Zablokuj okienka/ Zablokuj pierwszą kolumnĊ. Sposób 33. Automatyczne wypeänianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii 89 JeĪeli zamierzasz zablokowaü wiĊcej niĪ jedną kolumnĊ lub wiersz, przenieĞ wskaĨnik komórki do komórki zlokalizowanej poniĪej i z prawej strony obszaru, który ma byü za- blokowany. Wywoáaj polecenie Widok/Okno/Zablokuj okienka/Zablokuj okienka. JeĞli na przykáad chcesz zablokowaü pierwsze dwa wiersze i pierwszą kolumnĊ, przed wyko- naniem polecenia wskaĨnik umieĞü w komórce B3. W celu zablokowania pierwszych trzech wierszy (lecz bez uwzglĊdniania jakichkolwiek kolumn) przed wywoáaniem pole- cenia Zablokuj okienka zaznacz komórkĊ A4. Niektóre klawisze nawigacyjne bĊdą zachowywaü siĊ tak, jak gdyby zablokowane wiersze i kolumny w ogóle nie istniaáy. JeĞli wiĊc podczas korzystania z arkusza kalkulacyjnego z zablokowanymi okienkami naciĞniesz na przykáad kombinacjĊ klawiszy Ctrl+Home, wskaĨnik komórki zostanie umieszczony w pierwszej od góry i od lewej strony komórce arkusza, która nie jest zablokowana. Podobnie bĊdzie z klawiszem Home, którego naci- ĞniĊcie spowoduje przejĞcie do pierwszej niezablokowanej komórki znajdującej siĊ w bie- Īącym wierszu. Do zablokowanych komórek moĪesz jednak bez problemu przejĞü, korzy- stając z klawiszy strzaáek lub wskaĨnika myszki. Aby usunąü zablokowane okienka, powinieneĞ wykonaü polecenie Widok/Okno/Zablokuj okienka/Odblokuj okienka. Sposób 33. Automatyczne wypeänianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii JeĞli bĊdziesz zmuszony do wypeánienia zakresu komórek arkusza kalkulacyjnego serią wartoĞci, bĊdziesz miaá do dyspozycji kilka rozwiązaĔ. Jednym bĊdzie wstawienie pierw- szej danej do odpowiedniej komórki, a nastĊpnie napisanie formuáy, która obliczy kolejną wartoĞü, i skopiowanie tej formuáy do nastĊpnych komórek. Przykáadem moĪe tu byü arkusz zawierający seriĊ kolejnych liczb w kolumnie A. Zostaá on przedstawiony na rysunku 33.1. W komórce A1 znajduje siĊ liczba 1, a komórka A2 zawiera odpowiednią formuáĊ, która zostaáa równieĪ skopiowana do pozostaáych komórek w kolumnie: =A1+1 Prostszym rozwiązaniem bĊdzie wykorzystanie dostĊpnego w programie Excel narzĊ- dzia Autowypeánienie. Korzystając z niego, trzeba bĊdzie jedynie wykonaü nastĊpujące czynnoĞci: 1. WprowadĨ liczbĊ 1 do komórki A1. 2. WprowadĨ liczbĊ 2 do komórki A2. 3. Zaznacz zakres komórek A1:A2. 4. PrzesuĔ kursor myszki do prawego dolnego naroĪnika komórki A2, w którym znajduje siĊ tak zwany uchwyt wypeániania. NastĊpnie, gdy wskaĨnik myszki zmieni siĊ w czarny krzyĪyk, przeciągnij go do koĔca zakresu, który ma zostaü wypeániony danymi. Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych 90 Rysunek 33.1. Excel oferuje prosty sposób wprowadzania serii wartoĞci takich jak te, które przedstawione zostaáy w niniejszym arkuszu Takie dziaäanie moĔe zostaè wyeliminowane lub dopuszczone. JeĈli komórki sñ po- zbawione uchwytu wypeäniania, kliknij przycisk Przycisk pakietu Office/Opcje programu Excel, a nastöpnie w oknie dialogowym Opcje programu Excel uaktywnij kartö Zaawan- sowane. W sekcji Opcje edycji wäñcz opcjö Wäñcz uchwyt wypeäniania oraz przeciñganie i upuszczanie komórek. Dane wprowadzone w 1. i 2. kroku powyĪszej procedury dostarczają Excelowi informacji, które potrzebne są do stwierdzenia, jakiego typu serie mają byü uĪyte. GdybyĞ do komórki A2 wpisaá liczbĊ 3, seria skáadaáaby siĊ z kolejnych nieparzystych liczb caákowitych, a wiĊc z wartoĞci: 1, 3, 5, 7 i tak dalej. Oto kolejna sztuczka związana z autowypeánianiem: jeĞli na początku dane są nieregularne, w celu zrealizowania swoich dziaáaĔ funkcja autowypeániania stosuje regresjĊ liniową i wprowadza przewidywane wartoĞci. Rysunek 33.2 pokazuje arkusz z kilkoma warto- Ğciami sprzedaĪy miesiĊcznej dla miesiĊcy od stycznia do lipca. JeĪeli po zaznaczeniu zakresu C2:C8 zastosujesz autowypeánianie, Excel rozszerzy dane dotyczące sprzedaĪy, bazując na najlepiej pasującym trendzie liniowym i uzupeáni brakujące wartoĞci. Rysunek 33.3 przedstawia przewidywane wartoĞci wraz z wykresem. Rysunek 33.2. Wykorzystanie funkcji autowypeániania do zastosowania regresji liniowej i prognozowania wartoĞci sprzedaĪy dla miesiĊcy od sierpnia do grudnia Sposób 33. Automatyczne wypeänianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii 91 Rysunek 33.3. WartoĞci sprzedaĪy po zastosowaniu autowypeániania Autowypeánienie dziaáa równieĪ w przypadku dat, a nawet niektórych rodzajów elementów tekstowych, takich jak nazwy dni i miesiĊcy. W zamieszczonej poniĪej tabeli zebrano kilka przykáadów typów danych, które pozwalają na skorzystanie z moĪliwoĞci autowypeánienia. Pierwsza wartoĈè 1 Niedziela Kwartađ-1 Sty Styczeē Miesiæc 1 WartoĈci utworzone przez narzödzie Autowypeänienie 2, 3, 4 i tak dalej Poniedziađek, Wtorek, Ħroda i tak dalej Kwartađ-2, Kwartađ-3, Kwartađ-4, Kwartađ-1 i tak dalej Lut, Mar, Kwi i tak dalej Luty, Marzec, Kwiecieē i tak dalej Miesiæc 2, Miesiæc 3, Miesiæc 4 i tak dalej MoĪesz równieĪ opracowaü swoje wáasne listy elementów, które bĊdą wykorzystywane przy autowypeánianiu. W tym celu otwórz okno dialogowe Opcje programu Excel i uak- tywnij kartĊ Popularne. Kliknij przycisk Edytuj listy niestandardowe, Īeby wyĞwietliü okno dialogowe Listy niestandardowe. Po wprowadzeniu pozycji w polu Lista wpisów (kaĪdej w nowym wierszu) kliknij przycisk Dodaj w celu utworzenia listy. Na rysunku 33.4 przed- stawiono niestandardową listĊ nazw regionów, która uĪywa cyfr rzymskich. Rysunek 33.4. Pokazane tu nazwy regionów zostaną wykorzystane przez narzĊdzie Autowypeánienie 92 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych JeĞli chcesz mieü wiĊkszą kontrolĊ nad procesem automatycznego wypeániania komórek danymi, powinieneĞ uĪyü prawego przycisku myszki podczas przeciągania uchwytu wy- peániania. Po zwolnieniu przycisku myszki na ekranie pojawi siĊ przedstawione na rysunku 33.5 menu kontekstowe zawierające zestaw dostĊpnych moĪliwoĞci. DostĊpnoĞü opcji widocznych w tym menu uzaleĪniona jest od typu zaznaczonych danych. JeĞli pierwsza komórka naleĪąca do serii bĊdzie na przykáad zawieraáa datĊ, dostĊpne bĊdą moĪliwoĞci związane z wypeánianiem pól odpowiednimi datami. Rysunek 33.5. Menu kontekstowe Autowypeánienia Sposób 34. Praca z uäamkami Mimo Īe wiĊkszoĞü uĪytkowników Excela zwykle korzysta z wartoĞci zapisanych w postaci uáamków dziesiĊtnych, moĪe siĊ czasem zdarzyü sytuacja, w której bardziej przydatne okaĪą siĊ liczby zapisane jako uáamki zwykáe. Tutaj przedstawiĊ Ci moĪliwoĞci wprowadzania wartoĞci niecaákowitych w formie takich wáaĞnie uáamków. Aby wpisaü caáą wartoĞü i uáamek zwykáy do komórki, powinieneĞ zostawiü spacjĊ po- miĊdzy caákowitą czĊĞcią liczby a jej czĊĞcią uáamkową. Na przykáad w celu wyĞwietlenia liczby 6 7/8 naleĪy wpisaü 6 7/8, a nastĊpnie nacisnąü klawisz Enter. Gdy przejdziesz do komórki zawierającej taką liczbĊ, w polu edycji na pasku formuáy zobaczysz wartoĞü 6,875, jednak zawartoĞü komórki w arkuszu kalkulacyjnym bĊdzie wyĞwietlana w postaci uáamka zwykáego. JeĪeli zachodzi potrzeba wpisania jedynie czĊĞci uáamkowej, gdyĪ liczba nie posiada czĊĞci caákowitej (jak na przykáad wartoĞü 1/8), powinieneĞ poprzedziü ją wartoĞcią 0 (w podanym przykáadzie wpiszesz zatem 0 1/8). W innym przypadku program Excel zinterpretuje wprowadzoną daną jako wartoĞü okreĞlającą datĊ. Po przejĞciu do komórki na pasku for- muáy ujrzysz wartoĞü 0,125, ale w arkuszu nadal bĊdzie widoczna jej uáamkowa repre- zentacja, a wiĊc 1/8. JeĞli licznik uáamka wprowadzonej przez Ciebie liczby bĊdzie wiĊkszy od jego mianownika, program przekonwertuje ją na wartoĞü skáadającą siĊ z czĊĞci caákowitej oraz uáamkowej. JeĪeli wiĊc wpiszesz na przykáad wartoĞü 0 65/8, Excel zmieni ją na liczbĊ w postaci 8 1/8. Sposób 34. Praca z uäamkami 93 Po wprowadzeniu uáamka przyjrzyj siĊ bliĪej ustawieniom formatowania liczb związanym z komórką. ZauwaĪysz tu, Īe Excel zastosowaá dla niej jeden ze swoich formatów liczb uáamkowych, tak jak zostaáo to przedstawione na rysunku 34.1. Rysunek 34.1. Lista standardowych formatów liczb uáamkowych programu Excel Na rysunku 34.2 pokazano arkusz kalkulacyjny zawierający szereg wartoĞci uáamkowych. Liczby w kolumnie C są wyraĪone w postaci üwiartek oraz wartoĞci ósmych i szesnastych, zaĞ wszystkie wartoĞci w kolumnie D zostaáy przedstawione jako szesnaste czĊĞci uáamkowe. Rysunek 34.2. WyĞwietlanie wartoĞci w postaci uáamków zwykáych JeĞli Īaden ze standardowych typów formatów uáamkowych Excela nie speánia Twoich oczekiwaĔ, moĪesz opracowaü swój wáasny format liczbowy. W tym celu powinieneĞ zastosowaü kombinacjĊ klawiszy Ctrl+1, kliknąü zakáadkĊ Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek, a nastĊpnie z listy Kategorie: wybraü pozycjĊ Niestandardowe i w polu tekstowym Typ: wprowadziü áaĔcuch znakowy definiujący wymagany przez Ciebie format wyĞwietlania liczb. Aby uáamki byáy wyĞwietlane w postaci trzydziestych drugich, powinieneĞ na przykáad wprowadziü nastĊpujący ciąg znaków: # ??/32 94 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych Przedstawiony poniĪej ciąg znaków definiujących formatowanie liczb spowoduje z kolei wyĞwietlanie wartoĞci w postaci caákowitych i uáamkowych setnych czĊĞci záotego. Na przykáad liczba 154,87 zostanie w arkuszu przedstawiona w postaci 154 i 87/100 zđotego. # i ??/100 zđotego Zaprezentowany niĪej przykáad formatowania sprawi, Īe liczby bĊdą wyĞwietlane jako wartoĞci szesnastych ze znakiem cudzysáowu umieszczonym z ich prawej strony. Format taki moĪe siĊ okazaü przydatny w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zapisywania wartoĞci wyraĪonych w calach, na przykáad 2/16 . # ??/16 Sposób 35. Zmiana wymiarów paska formuäy W poprzednich wersjach Excela edycja komórki zawierającej dáugą formuáĊ lub wiele tekstu czĊsto powodowaáa, Īe arkusz stawaá siĊ mniej przejrzysty. Rysunek 35.1 prezentuje okno Excela 2003 po zaznaczeniu komórki przechowującej doĞü dáugi tekst. Zwróü uwagĊ na to, Īe wiele komórek zostaáo zakrytych przez rozszerzoną zawartoĞü paska formuáy. Excel 2007 ostatecznie eliminuje ten problem, oferując pasek formuáy, którego rozmiary mogą byü modyfikowane. Rysunek 35.1. W poprzednich wersjach edytowanie dáugiej formuáy lub komórki zawierającej sporą iloĞü tekstu czĊsto zmniejszaáo przejrzystoĞü arkusza Sposób 36. Odczytywanie danych za pomocñ narzödzia Czytaj komórki 95 Choü pasek formuáy Excela 2007 udostĊpnia z prawej strony niewielką kontrolkĊ prze- wijania w pionie, moĪe nie byü oczywiste, Īe w celu zmiany wysokoĞci paska moĪesz przeciągnąü dolną krawĊdĨ jego obramowania. Rysunek 35.2 przedstawia przykáad paska formuáy o zmodyfikowanych rozmiarach. Jak widaü, zwiĊkszenie wysokoĞci paska nie powoduje zakrywania informacji w obrĊbie arkusza. Rysunek 35.2. Zmiana wysokoĞci paska formuáy znacznie uáatwia edycjĊ dáugich formuá. Ponadto nadal pozostają widoczne wszystkie komórki arkusza Wprawdzie moĪliwoĞü zmiany wysokoĞci paska formuáy to stosunkowo drobna modyfi- kacja, moĪe jednak okazaü siĊ bardzo pomocna (jeĞli wiesz o jej istnieniu). Excel 2007 oferuje równieĪ nowy skrót klawiaturowy — Ctrl+Shift+U. Zastosowanie go powoduje zmianĊ wysokoĞci paska formuáy w celu pokazania jednego lub dwóch wierszy. Sposób 36. Odczytywanie danych za pomocñ narzödzia Czytaj komórki W Excelu 2002 zostaáo wprowadzone przydatne narzĊdzie konwertujące tekst na mowĊ. MoĪesz je wykorzystaü do odczytywania danych z okreĞlonego zakresu komórek, lecz moĪesz go uĪywaü równieĪ do bieĪącego czytania informacji podczas ich wprowadzania. Jednak w przypadku Excela 2007 narzĊdzie to wydaje siĊ nieobecne. MoĪesz przeszuki- waü WstąĪkĊ caáy dzieĔ, a i tak nie natrafisz na Ğlad narzĊdzia zamieniającego tekst na mowĊ. SzczĊĞliwie narzĊdzie nadal jest obecne — musisz jedynie poĞwiĊciü kilka minut, Īeby je udostĊpniü. Aby do paska narzĊdzi Szybki dostĊp dodaü ikony narzĊdzia konwer- sji tekstu na mowĊ, wykonaj nastĊpujące kroki: 96 Rozdziaä 2. i Wprowadzanie danych 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pasek narzĊdzi Szybki dostĊp, po czym z menu podrĊcznego wybierz polecenie Dostosuj pasek narzĊdzi Szybki dostĊp. Excel wyĞwietli kartĊ Dostosowywanie okna dialogowego Opcje programu Excel. 2. Kliknij listĊ rozwijaną po lewej stronie i wybierz pozycjĊ Polecenia, których nie ma na WstąĪce. 3. PrzewiĔ listĊ i odszukaj piĊü pozycji, które zaczynają siĊ od sáowa Czytaj. Zaznacz kaĪdą pozycjĊ i kliknij przycisk Dodaj. 4. Kliknij przycisk OK, Īeby zamknąü okno dialogowe Opcje programu Excel. Po wykonaniu powyĪszych kroków na pasku narzĊdzi Szybki dostĊp pojawi siĊ piĊü nowych ikon. W celu odczytania zawartoĞci zakresu komórek zaznacz go, a nastĊpnie kliknij przycisk Czytaj komórki. MoĪesz równieĪ okreĞliü kierunek odczytywania (umoĪliwiają to kontro- lki Czytaj komórki wierszami i Czytaj komórki kolumnami). Aby dane byáy odczytywane podczas wprowadzania, kliknij przycisk Czytaj komórki przy wprowadzaniu. Niektórzy uĪytkownicy (do nich zaliczam siĊ i ja) opisywanej tu funkcji, którą moĪna je- dynie kochaü lub nienawidziü, uwaĪają, Īe gáos generowany przez komputer jest zbyt denerwujący, aby moĪna go byáo sáuchaü przez dáuĪszy czas. W dodatku, jeĞli bĊdziesz wprowadzaá dane doĞü szybko, komputer nie bĊdzie w stanie nadąĪyü za Tobą przy ich od
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: