Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 008375 24101754 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko - książka
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko - książka
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1292-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości Excela, aby ułatwić sobie pracę i zarządzanie domowymi finansami

Microsoft Office Excel 2007 to nowoczesne narzędzie, które można wykorzystać nie tylko w biurze, ale także do sprawnego zarządzania finansami domowymi. Program ten pozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wyliczeń, analiz i zestawień, a poza tym posiada ogromne możliwości prezentacji danych. Dzięki zagnieżdżaniu funkcji może być stosowany do wyliczania premii lub wskazywania pracowników, którzy mają dostać nagrodę. W warunkach domowych przy użyciu Excela możesz dokonać wyboru najlepszej oferty kredytowej lub funduszu inwestycyjnego.

'Excel 2007 w firmie. Controling, finanse i nie tylko' pokazuje, w jaki sposób korzystać z programu w charakterze narzędzia analiz. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz pracę z Excelem, czy też używałeś go już wcześniej. Książka zawiera wiele praktycznych ćwiczeń oraz konkretnych przykładów wraz z objaśnieniami, które wskazują na różne zastosowania tego programu. Dowiesz się między innymi, w jaki sposób używać Excela do planowania płynności finansowej albo jak obliczyć okres zwrotu nakładów. Nauczysz się tworzyć prezentacje danych oraz własne funkcje. Co ważne, ten podręcznik został skonstruowany tak, żebyś mógł nie tylko wykorzystywać, ale i łączyć poszczególne funkcjonalności - i w efekcie biegle poruszać się wśród ogromnej liczby możliwości tej niesamowitej aplikacji.

Excel 2007 -- praktyczny zestaw nowoczesnych rozwiązań do zarządzania finansami firmowymi i domowymi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko Autor: Sebastian Wilczewski, Maciej Wrz(cid:243)d ISBN: 978-83-246-1292-5 Format: B5, stron: 392 Wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci Excela, aby u‡atwi(cid:230) sobie pracŒ i zarz„dzanie domowymi finansami (cid:149) Jak wykorzystywa(cid:230) funkcje zagnie¿d¿one do obliczania premii? (cid:149) Jak importowa(cid:230) dane finansowe z wielu (cid:159)r(cid:243)de‡? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) zestawienia zbiorcze z zastosowaniem sum czŒ(cid:156)ciowych? Microsoft Office Excel 2007 to nowoczesne narzŒdzie, kt(cid:243)re mo¿na wykorzysta(cid:230) nie tylko w biurze, ale tak¿e do sprawnego zarz„dzania finansami domowymi. Program ten pozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wyliczeæ, analiz i zestawieæ, a poza tym posiada ogromne mo¿liwo(cid:156)ci prezentacji danych. DziŒki zagnie¿d¿aniu funkcji mo¿e by(cid:230) stosowany do wyliczania premii lub wskazywania pracownik(cid:243)w, kt(cid:243)rzy maj„ dosta(cid:230) nagrodŒ. W warunkach domowych przy u¿yciu Excela mo¿esz dokona(cid:230) wyboru najlepszej oferty kredytowej lub funduszu inwestycyjnego. (cid:132)Excel 2007 w firmie. Controling, finanse i nie tylko(cid:148) pokazuje, w jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z programu w charakterze narzŒdzia analiz. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz pracŒ z Excelem, czy te¿ u¿ywa‡e(cid:156) go ju¿ wcze(cid:156)niej. Ksi„¿ka zawiera wiele praktycznych (cid:230)wiczeæ oraz konkretnych przyk‡ad(cid:243)w wraz z obja(cid:156)nieniami, kt(cid:243)re wskazuj„ na r(cid:243)¿ne zastosowania tego programu. Dowiesz siŒ miŒdzy innymi, w jaki spos(cid:243)b u¿ywa(cid:230) Excela do planowania p‡ynno(cid:156)ci finansowej albo jak obliczy(cid:230) okres zwrotu nak‡ad(cid:243)w. Nauczysz siŒ tworzy(cid:230) prezentacje danych oraz w‡asne funkcje. Co wa¿ne, ten podrŒcznik zosta‡ skonstruowany tak, ¿eby(cid:156) m(cid:243)g‡ nie tylko wykorzystywa(cid:230), ale i ‡„czy(cid:230) poszczeg(cid:243)lne funkcjonalno(cid:156)ci (cid:151) i w efekcie biegle porusza(cid:230) siŒ w(cid:156)r(cid:243)d ogromnej liczby mo¿liwo(cid:156)ci tej niesamowitej aplikacji. (cid:149) Funkcje statystyczne, logiczne i tekstowe (cid:149) Funkcje matematyczne i trygonometryczne (cid:149) Adresy wzglŒdne i bezwzglŒdne (cid:149) Operacje finansowe z wykorzystaniem daty i czasu (cid:149) Funkcje zagnie¿d¿one (cid:149) Analiza finansowa (cid:149) Analiza wielokryterialna (cid:149) UdostŒpnianie skoroszytu (cid:149) Ochrona danych przed kopiowaniem (cid:149) Automatyzacja pracy z danymi Excel 2007 (cid:151) praktyczny zestaw nowoczesnych rozwi„zaæ do zarz„dzania finansami firmowymi i domowymi Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI Wstęp 7 1. Zastosowanie wybranych funkcji do analizy finansowej i nie tylko 11 Funkcje statystyczne .............................................................................. 13 Wyszukiwanie wartości maksymalnej (zastosowanie funkcji Max()) na przykładzie analizy sprzedaży ................... 13 Wyszukiwanie wartości minimalnej (zastosowanie funkcji Min()) na przykładzie analizy sprzedaży .................... 16 Wyszukiwanie średniej (zastosowanie funkcji Średnia()) na przykładzie analizy sprzedaży ........................................... 19 Zliczanie osób i innych elementów (funkcja Licz.warunki()) spełniających dane warunki .................................................... 21 Funkcje logiczne ..................................................................................... 23 Wykonywanie obliczeń zależnych od spełnienia innych warunków (funkcja Jeżeli()) ........................................ 23 Sprawdzanie czy dane spełniają jeden z wielu warunków (funkcja LUB()) ......................................................................... 27 Funkcje tekstowe ................................................................................... 29 Pobieranie wybranych fragmentów tekstu do dalszego wykorzystania (funkcja Fragment.Tekstu()) ....... 29 Łączenie kilku ciągów znaków w jeden (funkcja Złącz.Teksty()) ............................................................ 32 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Zamiana ciągu znaków na ciąg pisany tylko małymi literami (funkcja Litery.Małe()) ...............................................34 Zamiana ciągu znaków na ciąg pisany tylko wielkimi literami (funkcja Litery.Wielkie()) ...........................................34 Zamiana ciągu znaków na ciąg pisany od wielkiej litery (funkcja Z.Wielkiej.Litery()) .....................................................34 Funkcje wyszukiwania i adresu .............................................................35 Wyszukiwanie informacji o osobach, towarach (zastosowanie funkcji Wyszukaj.pionowo()) na przykładzie przygotowania formatki faktury ....................35 Funkcje matematyczne i trygonometryczne ..........................................40 Obliczanie sumy (zastosowanie funkcji Suma()) na przykładzie analizy sprzedaży ...........................................40 Sumowanie tylko tych elementów, które spełniają zadane kryteria (zastosowanie funkcji Suma.jeżeli()), na przykładzie analizy sprzedaży ...........................................42 Zaokrąglanie danych finansowych (zastosowanie funkcji Zaokr()) .................................................45 2. Adresy względne i bezwzględne 49 Adresy względne .....................................................................................50 Adresy bezwzględne ...............................................................................56 3. Operacje finansowe z wykorzystaniem daty i czasu 65 Data i godzina jako część zestawień finansowych ................................66 Właściwa prezentacja daty i czasu w arkuszach programu Microsoft Office Excel 2007 ...................................71 Obliczenia prowadzone na dacie i czasie ...................................79 Funkcje kategorii Data i godzina ................................................81 4. Funkcje zagnieżdżone 101 Kilka słów o zagnieżdżaniu funkcji .....................................................102 Wykorzystywanie zagnieżdżeń funkcji do wyliczania premii ............103 Wykorzystanie funkcji zagnieżdżonych do wskazania pracowników, którzy mają otrzymać nagrodę jubileuszową ..........108 Kilka dodatkowych informacji .............................................................112 5. Pobieranie danych finansowych z różnych źródeł 113 Import danych finansowych z wielu źródeł ........................................114 Dostęp do danych opublikowanych na stronach internetowych ........124 Pobieranie informacji z programu Microsoft Outlook .........................133 4 Spis treści 6. Analiza finansowa 141 Wykonywanie działań analitycznych na danych z wielu arkuszy na przykładzie sumowania sprzedaży z różnych okresów ............. 142 Konsolidacja danych na przykładzie analizy czasu pracy poszczególnych pracowników w poszczególnych miesiącach i przy poszczególnych projektach ..................................................... 145 Filtrowanie danych .............................................................................. 150 Stosowanie autofiltru na przykładzie analizy informacji o sprzedaży ............................................................................ 150 Stosowanie filtru zaawansowanego na przykładzie analizy informacji o pracownikach ....................................... 157 Zliczanie obiektów występujących w bazie za pomocą funkcji Bd.ile.rekordów.A() na przykładzie analizy sprzedaży .................... 162 Tworzenie zestawień zbiorczych — zastosowanie sum częściowych .............................................................................. 165 Tworzenie elastycznych analiz za pomocą tabel i wykresów przestawnych ................................................................ 172 Wykorzystanie tabel przestawnych ......................................... 172 Wykorzystanie wykresów przestawnych ................................ 179 7. Właściwa prezentacja danych finansowych 183 Formatowanie danych finansowych ................................................... 184 Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w finansach i controllingu ..................................................................................... 201 Formatowanie warunkowe .................................................................. 206 Budowa wykresów w oparciu o dane finansowe ................................ 217 Przebudowa wykresów na potrzeby analizy finansowej .................... 223 8. Funkcje finansowe 239 Przyszła wartość inwestycji — zastosowanie funkcji FV() ................. 240 Dyskontowanie wartości — zastosowanie funkcji PV() ...................... 245 Stopa zwrotu ........................................................................................ 248 Stopa zwrotu z kapitału (ROI) .................................................. 248 Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) ................................. 248 Wewnętrzna stopa zwrotu — zastosowanie funkcji IRR() ...... 248 Wyliczanie raty kredytowej i analiza oprocentowania ...................... 251 Obliczanie raty kredytu przy ratach równych — zastosowanie funkcji PMT() .............................................. 251 Obliczanie raty kredytu przy ratach malejących ..................... 253 Efektywna i nominalna stopa procentowa .............................. 257 Sposoby wyliczania amortyzacji .............................................. 260 5 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 9. Zagadnienia optymalizacji danych 267 Analiza „co jeżeli” w przypadku danych finansowych ........................269 Analiza wrażliwości poprzez tabele danych ........................................274 Analiza wielowariantowa z wykorzystaniem scenariuszy .................281 Optymalizacja danych przy wielu niewiadomych ...............................288 Analiza danych .....................................................................................301 Histogram ..................................................................................301 Korelacja ....................................................................................303 10. Zarządzanie płynnością finansową oraz segmentami rynku 309 Wydzielanie rejonów rynku .................................................................310 Analiza wielokryterialna ......................................................................319 Planowanie płynności finansowej ........................................................326 11. Analiza inwestycji 333 Obliczanie okresu zwrotu nakładów ...................................................334 Określenie bieżącej i przyszłej wartości inwestycji — funkcja NPV() ................................................................................336 Wybór najkorzystniejszej inwestycji — indeks zyskowności .............338 12. Praca wielu osób na jednym skoroszycie 341 Udostępnianie skoroszytu ....................................................................342 Śledzenie zmian w udostępnionym skoroszycie ..................................346 Akceptacja i odrzucanie zmian ............................................................350 Ochrona skoroszytu ..............................................................................351 Ochrona arkusza ...................................................................................353 Nadawanie uprawnień do komórek .....................................................356 Zabezpieczenie pliku hasłem ................................................................358 Ochrona danych przed drukowaniem, kopiowaniem i dystrybucją ......................................................................................359 13. Wykorzystanie makra i własnych funkcji do usprawnienia analiz finansowych 363 Tworzenie funkcji finansowych ...........................................................364 Automatyzacja pracy z danymi — wykorzystanie makr ....................372 Rejestracja makra ......................................................................372 Skorowidz 383 6 9 ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI DANYCH Ten rozdziaï ma na celu prezentacjÚ moĝliwoĂci analitycznych programu Microsoft Office Excel 2007. Program nie tylko umoĝ- liwia obliczanie i wïaĂciwÈ prezentacje danych, pozwala równieĝ przy wykorzystaniu odpowiednich narzÚdzi obliczyÊ równania z jednÈ oraz z wieloma niewiadomymi. Moĝliwe jest takĝe wielo- wariantowe prezentowanie danych finansowych. Z tego rozdziaïu dowiesz siÚ: Q w jaki sposób przeprowadzaÊ analizÚ „co jeĝeli” i wyszukiwaÊ rozwiÈzañ równañ z jednÈ niewiadomÈ, Q jak moĝna wykorzystaÊ program Microsoft Office Excel 2007 do analizy wraĝliwoĂci, Q jak ïatwo prowadziÊ analizÚ wielowariantowÈ, Q w jaki sposób obliczaÊ równania z wieloma niewiadomymi, Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Q jakie narzÚdzia analizy statystycznej dostÚpne sÈ w programie. Program Microsoft Office Excel 2007 poza szerokimi moĝliwo- Ăciami obliczania i prezentowania danych finansowych pozwala na bardzo zaawansowanÈ ich analizÚ. WykorzystujÈc znajdujÈcÈ siÚ na wstÈĝce zakïadkÚ Dane, uzyskuje siÚ dostÚp do narzÚdzi sïu- ĝÈcych do przeprowadzania optymalizacji. NarzÚdzia te znajdujÈ siÚ w dwóch sekcjach: NarzÚdzia danych oraz Analiza. Ta druga sekcja domyĂlnie nie jest wïÈczona. Aby uzyskaÊ dostÚp do narzÚ- dzi Analiza danych oraz Solver, naleĝy zainstalowaÊ odpowiednie dodatki. Moĝna to wykonaÊ poprzez przejĂcie do polecenia Opcje programu Excel znajdujÈcego siÚ w rozwijanym menu otwieranym przyciskiem pakietu Office. Aby zainstalowaÊ dodatki umoĝliwiajÈce optymalizacjÚ danych, naleĝy: 1. WybraÊ przycisk pakietu Office (jedyny przycisk menu w nowym interfejsie Excela 2007), a nastÚpnie wskazaÊ polecenie Opcje programu Excel, co prezentuje rysunek 9.1. Rysunek 9.1. Wybór przycisku programu Excel 268 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych 2. W oknie Opcje programu Excel przejĂÊ do sekcji Dodatki w lewej czÚĂci okna — zostanÈ zaprezentowane aktywne i nieaktywne dodatki programu. 3. W sekcji ZarzÈdzaj wybraÊ z listy rozwijanej Dodatki programu Excel, a nastÚpnie wcisnÈÊ przycisk Przejdě…. 4. Po otwarciu okna Dodatki zaznaczyÊ przycisk opcji przy dodatkach: Analysis ToolPak oraz Dodatek Solver, po czym wybraÊ przycisk OK (rysunek 9.2). Rysunek 9.2. Okno Dodatki 5. Dodatki zostanÈ zainstalowane i umieszczone na zakïadce Dane w sekcji Analiza. Analiza „co jeĝeli” w przypadku danych finansowych JednÈ z podstawowych funkcjonalnoĂci zwiÈzanych z optymali- zacjÈ danych jest moĝliwoĂÊ symulowania sytuacji „co jeĝeli”, a wiÚc rozwiÈzywania równañ z jednÈ niewiadomÈ. Co stanie siÚ z zyskiem firmy, jeĂli zmniejszona zostanie marĝa, bÈdě jak bÚdÈ wyglÈdaïy koszty przedsiÚwziÚcia przy uĝyciu droĝszych 269 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko materiaïów wykoñczeniowych — to podstawowe pytania, na które firmy muszÈ odpowiadaÊ codziennie. Doskonaïym narzÚdziem uïatwiajÈcym takÈ analizÚ danych jest polecenie Szukaj wyniku, które w ïatwy sposób umoĝliwia odnale- zienie wskazanej wartoĂci niewiadomej przy okreĂlonych wszyst- kich pozostaïych wartoĂciach. Polecenie umieszczone jest na zakïadce Dane w sekcji NarzÚdzia danych pod listÈ rozwijanÈ Analiza symulacji. Po wyborze pole- cenia Szukaj wyniku otwiera siÚ okno z takÈ samÈ nazwÈ zawie- rajÈce trzy argumenty do wypeïnienia (rysunek 9.3). Rysunek 9.3. Okno Szukanie wyniku Argumenty oznaczajÈ kolejno: Q Ustaw komórkÚ — w tym polu moĝliwe jest wyïÈcznie wstawiania adresu komórki, która musi byÊ wypeïniona formuïÈ; jest to komórka, której wynik znamy. Q WartoĂÊ — miejsce, gdzie naleĝy wpisaÊ, jakÈ wartoĂÊ ma przyjÈÊ komórka okreĂlona w polu Ustaw komórkÚ, moĝe to byÊ zarówno liczba ujemna, jak i dodatnia. Q ZmieniajÈc komórkÚ — pole, w którym naleĝy wstawiÊ komórkÚ, która jest niewiadomÈ rozwiÈzywanego równania, np. komórka zawierajÈca zmienianÈ marĝÚ. Aby wykorzystaÊ polecenie Szukaj wyniku, naleĝy: 1. WstawiÊ formuïÚ obliczajÈcÈ równanie, np. wartoĂÊ zamówienia na okreĂlonÈ liczbÚ produktów przy zaïoĝonej marĝy, jak na rysunku 9.4. 2. Formuïa powinna wyglÈdaÊ nastÚpujÈco: =C3*(1+C4)*C5. 270 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych Rysunek 9.4. Przykïadowe dane finansowe 3. PrzyjmujÈc, ĝe WartoĂÊ zamówienia powinna osiÈgnÈÊ 3000 zï, obliczyÊ, jaka powinna byÊ narzucona Marĝa. 4. PrzejĂÊ w zakïadce Dane do listy rozwijanej Analiza symulacji i wybraÊ polecenie Szukaj wyniku. 5. W oknie Szukanie wyniku wpisaÊ wartoĂci jak na rysunku 9.5, co pozwoli osiÈgnÈÊ zaïoĝonÈ WartoĂÊ zamówienia. Rysunek 9.5. WartoĂci w oknie Szukanie wyniku 6. Po wyborze przycisku OK wartoĂÊ komórki C7 zostanie ustawiona na 3000 zï, a wysokoĂÊ Marĝy powinna osiÈgnÈÊ 19 . 7. Dodatkowo dostÚpne bÚdzie jeszcze okno Stan szukania wyniku, dziÚki któremu moĝna zaakceptowaÊ bÈdě odwoïaÊ wyliczone wartoĂci. 8. Po naciĂniÚciu przycisku OK wyliczone wartoĂci zostanÈ zachowane w poszczególnych komórkach. mwiczenie 9.1. WykorzystujÈc plik 9_1.xlsx, obliczyÊ wartoĂÊ raty kredytu inwe- stycyjnego, a nastÚpnie okreĂliÊ, jak dïugi powinien byÊ okres spïa- cania kredytu, biorÈc pod uwagÚ, ĝe wysokoĂÊ spïacanej raty nie moĝe przekroczyÊ 1200 zï miesiÚcznie. 271 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Plik 9_1.xlsx zawierajÈcy podstawÚ do tego Êwiczenia jest udostÚpniony wraz z innymi materiaïami dotyczÈcymi ksiÈĝki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ ´ex27wf.zip. Aby obliczyÊ ratÚ kredytu, a nastÚpnie wskazaÊ, jak dïugo bÚdzie on spïacany przy racie kapitaïowej w wysokoĂci 1200 zï, naleĝy: 1. W programie Microsoft Office Excel 2007 otworzyÊ plik 9_1.xlsx. 2. W arkuszu Kredyt przejĂÊ do komórki F13. 3. WybraÊ z wstÈĝki zakïadkÚ Formuïy, a nastÚpnie z listy rozwijanej Finansowe wstawiÊ funkcjÚ PMT. 4. OkreĂliÊ w oknie funkcji poszczególne argumenty, jak na rysunku 9.6, wprowadzajÈc znak minus w argumencie Wa, aby wartoĂÊ raty byïa liczbÈ dodatniÈ, i wcisnÈÊ przycisk OK. Rysunek 9.6. Argumenty funkcji PMT 5. Wyliczona rata jest zbyt wysoka, wiÚc z zakïadki Dane w sekcji NarzÚdzia danych wybraÊ listÚ Analiza symulacji, a nastÚpnie polecenie Szukaj wyniku. 272 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych 6. W oknie Szukanie wyniku w polu Ustaw komórkÚ wpisaÊ F13. 7. W polu WartoĂÊ zdefiniowaÊ wysokoĂÊ raty na 1200, a w polu ZmieniajÈc komórkÚ wpisaÊ adres F10 — okno polecenia prezentuje rysunek 9.7 — i wcisnÈÊ OK. Rysunek 9.7. Wypeïnione okno Szukanie wyniku 8. PotwierdziÊ wprowadzone obliczenia kolejnym przyciskiem OK. 9. Wynik Êwiczenia wskazuje na 113,5 rat, a wiÚc po 114 ratach (czyli po przeszïo 9 latach) nastÈpi spïata caïoĂci zaciÈgniÚtego kredytu inwestycyjnego. Efekt Êwiczenia prezentuje rysunek 9.8. Wynik Êwiczenia zostaï zapisany w pliku o nazwie 9_1_wynik.xlsx. Rysunek 9.8. Wynik Êwiczenia 273 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Analiza wraĝliwoĂci poprzez tabele danych Analiza wraĝliwoĂci jest jednÈ z podstawowych funkcjonalnoĂci programu Microsoft Office Excel 2007, jeĂli zacznie siÚ rozpa- trywaÊ jego moĝliwoĂci analityczne, szczególnie w perspektywie finansowej. Otóĝ analiza wraĝliwoĂci pozwala ustaliÊ próg ren- townoĂci inwestycji przy zmieniajÈcych siÚ czynnikach. Po pro- stu moĝliwe jest zaobserwowanie, w jaki sposób dane wyjĂciowe zawarte w arkuszu zostanÈ zmienione w przypadku zmiany wska- zanych danych wejĂciowych umieszczonych w tym arkuszu. Analiza wraĝliwoĂci moĝe byÊ wykorzystywana we wszystkich tych wyliczeniach, które majÈ wskazaÊ, przy jakim poziomie kosztu jednostkowego i ceny opïacalne jest wejĂcie na rynek lub przy jakim koszcie zmiennym warto prowadziÊ dziaïalnoĂÊ. Ana- liza wraĝliwoĂci pozwala ustaliÊ jeden bÈdě wiele czynników zmiennych (o których szerzej w rozdziale 10.), np. przy jakim oprocentowaniu i okresie spïaty rat najlepiej wziÈÊ kredyt in- westycyjny. W przypadku pracy z analizÈ wraĝliwoĂci w programie Microsoft Office Excel 2007 idealnym narzÚdziem jest polecenie Tabela danych. Umoĝliwia ono tablicowanie wzorów matematycznych wedïug wskazanego szablonu. Polecenie Tabela danych umiesz- czone jest na wstÈĝce w zakïadce Dane i, podobnie jak w przy- padku Szukaj wyniku, równieĝ naleĝy je wybraÊ z listy Analiza symulacji. Tabela danych umoĝliwia stablicowanie jednego wzoru do zazna- czanego zakresu, moĝe to byÊ jedna lub wiele kolumn, waĝne jest jednak, aby w lewej górnej komórce zaznaczonego zakresu poja- wiïa siÚ formuïa, która ma zostaÊ stablicowana. Dodatkowo w przypadku wpisywania formuïy dla argumentów, które bÚdÈ zmienne w tabeli, naleĝy wykorzystaÊ komórki zewnÚtrzne w sto- sunku do caïej póěniej zaznaczonej tabeli. W momencie urucho- mienia polecenia Tabela danych program wstawi po prostu do 274 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych zaznaczonych komórek odpowiedni wynik formuïy ze wskaza- nymi argumentami, a ĝeby mógï on obliczyÊ wynik, musi podsta- wiÊ zmienne argumenty do wolnych komórek. Okno Tabela danych zawiera dwa pola: Q Wierszowa komórka wejĂciowa — odpowiada za wartoĂci w tabeli danych umieszczone w pierwszym wierszu. Q Kolumnowa komórka wejĂciowa — odpowiada za wartoĂci tabeli umieszczone w pierwszej kolumnie. Aby wykorzystaÊ polecenie Tabela danych dla prostego wyliczenia tabliczki mnoĝenia, naleĝy: 1. W programie Microsoft Office Excel 2007 zbudowaÊ kolumnÚ oraz wiersz zawierajÈce komórki wypeïnione kolejnymi liczbami od 1 do 10, co prezentuje rysunek 9.9. Rysunek 9.9. Podstawa do wyliczenia tabliczki mnoĝenia 2. NastÚpnie na przeciÚciu siÚ kolumn i wierszy tabeli, czyli w komórce A1, wstawiÊ formuïÚ pozwalajÈcÈ na wyliczenie poszczególnych wyników mnoĝenia, wykorzystujÈc w tej formule komórki zewnÚtrzne w stosunku do tabeli danych. 3. Przykïadowa formuïa moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈco: =A15*B15. 4. ZaznaczyÊ caïy zakres, w którym ma zostaÊ stablicowany wzór mnoĝenia, a wiÚc od A1 do K10. 5. PrzejĂÊ na wstÈĝce do zakïadki Dane i wybraÊ z listy rozwijanej Analiza symulacji polecenie Tabela danych. 275 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 6. WypeïniÊ okno Tabela danych wartoĂciami jak na rysunku 9.10 i wcisnÈÊ przycisk OK. Rysunek 9.10. Okno Tabela danych 7. Program wyliczy wynik, który powinien wyglÈdaÊ jak na rysunku 9.11. Rysunek 9.11. Wynik Tablicy mnoĝenia Aby skorzystaÊ z tablicowania wzorów w przypadku analizy wraĝ- liwoĂci, czÚsto wykorzystuje siÚ wyïÈcznie jednÈ zmiennÈ (wiele zmiennych to analiza wielowariantowa, o czym szerzej w roz- dziale 10.). Analiza wraĝliwoĂci moĝe zostaÊ zaprezentowana na podstawie nastÚpujÈcego prostego przykïadu: firma sprzedaje lizaki po 1 zï za sztukÚ, ich koszt jednostkowy wynosi 50 gr. Popyt ksztaïtuje siÚ na poziomie 3000 sztuk, jednak cena jest równieĝ czynnikiem wpïywajÈcym na jego wielkoĂÊ: otóĝ popyt obniĝa siÚ o wartoĂÊ iloczynu 1000 sztuk i aktualnej ceny. Firma chce zoba- czyÊ, jaka cena dla takiego towaru bÚdzie najbardziej adekwatna na rynku, zaczynajÈc badanie od 50 gr, a koñczÈc na 3 zï (ze sko- kiem o 25 gr). Aby wykorzystaÊ tablicowanie wzorów w takiej analizie wraĝliwoĂci, naleĝy: 1. ZbudowaÊ wïaĂciwy model dla wskazanych danych, w nowym pliku programu Microsoft Office Excel 2007 wstawiÊ w komórkÚ B1 sïowo Cena, w komórkÚ B2 sïowo Koszt zmienny, w komórce B3 umieĂciÊ sïowo Popyt, a w komórce B5 Zysk. 276 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych 2. W komórce C1 umieĂciÊ cenÚ 1 zï, w komórce C2 koszt jednostkowy 0,5 zï. 3. W komórce C3 wprowadziÊ formuïÚ wyliczajÈcÈ wielkoĂÊ popytu, tj. =3000–1000*C1. 4. W komórce C4 wyliczyÊ wskaěnik zysku =C1*C3–C2*C3. 5. PrzejĂÊ do komórki B10 i wprowadziÊ liczbÚ 0,5 zï. 6. W nastÚpnej komórce wstawiÊ liczbÚ 0,75 zï. 7. ZaznaczyÊ obie liczby i przeciÈgnÈÊ do doïu aĝ do otrzymania wyniku 3 zï. 8. W komórce C9 wprowadziÊ formuïÚ obliczajÈcÈ Zysk, czyli ponowiÊ formuïÚ z komórki C4, a wiÚc =C1*C3–C2*C3. 9. Arkusz programu powinien wyglÈdaÊ jak na rysunku 9.12. Rysunek 9.12. Analiza wraĝliwoĂci ceny lizaka 10. ZaznaczyÊ zakres komórek od B9 do C20. 11. Na wstÈĝce wybraÊ zakïadkÚ Dane, a nastÚpnie z listy rozwijanej Analiza symulacji polecenie Tabela danych. 12. PodaÊ wyïÈcznie jednÈ zmiennÈ dla kolumnowej komórki wejĂciowej — bÚdzie to komórka zawierajÈca w formule cenÚ, a wiÚc C1. 277 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 13. Po klikniÚciu przycisku OK program stablicuje wzór zawarty w komórce C7, wstawiajÈc do poszczególnych komórek jako zmiennÈ cenÚ za sztukÚ lizaka. 14. Wyniki prezentuje rysunek 9.13. Rysunek 9.13. Analiza wraĝliwoĂci ceny lizaka 15. Dokïadnie wiÚc moĝna okreĂliÊ, iĝ przy powyĝszych zaïoĝeniach najbardziej poĝÈdanÈ cenÈ bÚdzie 1,75 zï za sztukÚ. mwiczenie 9.2. WykorzystujÈc plik 9_2.xlsx wyliczyÊ akceptowalny poziom kosztu zmiennego umoĝliwiajÈcy maksymalizacjÚ miesiÚcznego zysku z produkcji woreczków do lodów przy niezmiennych pozostaïych wartoĂciach. Plik 9_2.xlsx zawierajÈcy podstawÚ do tego Êwiczenia jest udostÚpniony wraz z innymi materiaïami dotyczÈcymi ksiÈĝki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ex27wf.zip. Aby dokonaÊ wïaĂciwego obliczenia poziomu kosztu, naleĝy: 1. OtworzyÊ plik o nazwie 9_2.xlsx i przejĂÊ do komórki C6. 2. WstawiÊ formuïÚ obliczajÈcÈ przychód ze sprzedaĝy, czyli iloczyn ceny i popytu: =C4*C1. 278 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych 3. W komórce C8 umieĂciÊ formuïÚ wyliczajÈcÈ wartoĂÊ zysku brutto, czyli przychodu pomniejszonego o koszty zmienne, a wiÚc =C6–C4*C2. 4. W komórce C12 powinna siÚ znaleěÊ formuïa wskazujÈca na zysk operacyjny, czyli pomniejszenie zysku brutto o koszty staïe, a wiÚc =C8–C10. 5. Natomiast w komórce C16 wpisaÊ wyliczenie uwzglÚdniajÈce podatek do zapïacenia, czyli formuïÚ =C12–C12*C14. 6. Dla wyliczenia zysku wykorzystanego w tablicy wstawiÊ w komórce F3 formuïÚ wskazujÈcÈ na wartoĂÊ przychodu =C6. 7. W komórce G3 podobnie wskazaÊ na zysk operacyjny z komórki C12, a w komórce H3 na zysk netto umieszczony w komórce C16. 8. W komórce I3 wstawiÊ formuïÚ obliczajÈcÈ wartoĂÊ caïkowitÈ kosztów, a wiÚc =C10+C4*C2. 9. Wypeïniony arkusz powinien wyglÈdaÊ jak na rysunku 9.14. Rysunek 9.14. Analiza wraĝliwoĂci kosztów 279 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 10. ZaznaczyÊ zakres komórek od E4 do I24. 11. Na wstÈĝce wybraÊ zakïadkÚ Dane, a nastÚpnie z listy rozwijanej Analiza symulacji polecenie Tabela danych. 12. PodaÊ wyïÈcznie jednÈ zmiennÈ dla kolumnowej komórki wejĂciowej — bÚdzie to komórka zawierajÈca w formule cenÚ, a wiÚc C2. 13. Po klikniÚciu przycisku OK program stablicuje wzór zawarty w komórkach F3, G3, H3 oraz I3, wstawiajÈc do nich jako zmiennÈ koszt jednostkowy. 14. W komórce H30 wstawiÊ funkcjÚ wyliczajÈcÈ maksymalnÈ wartoĂÊ z zakresu H4:H24 — formuïa wyglÈda nastÚpujÈco: =max(H4:H24). 15. Wyniki Êwiczenia prezentuje rysunek 9.15. Rysunek 9.15. Analiza wraĝliwoĂci ceny lizaka 16. Maksymalny zysk przy okreĂlonych warunkach wynosi wiÚc 11340 zï, w zwiÈzku z tym optymalnym poziomem kosztu zmiennego jest 1 zï. Wynik Êwiczenia zostaï zapisany w pliku 9_2_wynik.xslx. 280 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych Analiza wielowariantowa z wykorzystaniem scenariuszy Kolejnym bardzo przydatnym elementem w programie Microsoft Office Excel 2007 jest Menedĝer scenariuszy, który umoĝliwia przeprowadzenie wielowariantowej analizy danych. Za pomocÈ scenariuszy bardzo ïatwo moĝna zbudowaÊ kilka wariantów dzia- ïalnoĂci firmy, np. optymistyczne przychody, zakïadane przychody, oraz sprawdzaÊ, jak przy zdefiniowanych argumentach bÚdÈ nastÚ- powaïy zmiany. DziÚki scenariuszom w ïatwy sposób moĝna za- prezentowaÊ kilka wariantów tej samej sytuacji, wybierajÈc tÚ najbardziej realnÈ i odpowiedniÈ. Dla przykïadu moĝna zbudowaÊ model prezentujÈcy zarobki firmy ubezpieczeniowej w zaleĝnoĂci od liczby zatrudnionych agentów ubezpieczeniowych, zmieniajÈc w scenariuszach liczbÚ agentów i sprawdzajÈc, na jakim poziome ksztaïtowaÊ siÚ bÚdÈ koszty i przychody. OczywiĂcie aby dobrze wykorzystaÊ funkcjonalnoĂÊ scenariuszy, najwaĝniejsze jest zbudowanie wïaĂciwego modelu do analizy. Dopiero po tym podaje siÚ, które komórki wyliczajÈce wartoĂci w modelu bÚdÈ zmiennymi dla poszczególnych scenariuszy. Roz- wiÈzanie to jest rozwiÈzaniem odwrotnym do polecenia Szukaj wyniku — tam wiadomo byïo, jaki jest ostateczny wynik, nale- ĝaïo wyliczyÊ wyïÈcznie wartoĂÊ argumentu, który na ten wynik wpïywa, w przypadku scenariuszy znane sÈ argumenty umoĝli- wiajÈce obliczenie wyniku. Po zbudowaniu modelu moĝna przystÈpiÊ do tworzenia scenariu- szy. Polecenie Menedĝer scenariuszy umieszczone jest na wstÈĝce w zakïadce Dane jako ostatnie na liĂcie Analiza symulacji. Po wyborze polecenia otwarte zostanie okno o nazwie Menedĝer sce- nariuszy, w którym moĝliwe jest zarzÈdzanie wszystkimi dostÚp- nymi scenariuszami. Wybranie przycisku Dodaj… spowoduje otwarcie nowego okna o nazwie Dodawanie scenariusza (rysunek 281 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 9.16), w którym wpisuje siÚ nazwÚ scenariusza oraz zaznacza ko- mórki zmieniane, po czym okreĂla wartoĂci zaznaczonych komórek dla dodawanego scenariusza. Rysunek 9.16. Okna Dodawanie scenariusza W celu zaznaczenia kilku komórek leĝÈcych w róĝnych miejscach arkusza moĝna wykorzystaÊ umieszczony na klawiaturze przycisk Ctrl w poïÈczeniu z lewym przyciskiem myszy. Po prostu po wyborze pierwszej komórki wcisnÈÊ klawisz Ctrl i kolejno lewym przyciskiem myszy dodawaÊ zaznaczenie. Kiedy zostanÈ dodane wszystkie scenariusze, moĝna je pojedyn- czo wyĂwietlaÊ, wykorzystujÈc do tego celu przycisk Pokaĝ, jak i dodaÊ za pomocÈ przycisku Podsumowanie… nowy arkusz z pod- sumowaniem wszystkich dostÚpnych scenariuszy, wartoĂciami poszczególnych komórek oraz wynikami komórek docelowych. Podsumowanie moĝe mieÊ format tabeli przestawnej bÈdě zwy- kïego podsumowania danych. Aby dodaÊ scenariusze pozwalajÈce wyliczyÊ zwrot z inwestycji w lokatÚ terminowÈ (z kapitaïem poczÈtkowym 1000 zï, na 6,5 rocznie) przy okresie oszczÚdzania piÚÊ lat i przy róĝnych warto- Ăciach wpïacanych rat (50, 100, 500, 1000 zï), naleĝy: 282 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych 1. W programie Microsoft Office Excel 2007 zbudowaÊ wïaĂciwy model, np. w komórce B1 wstawiÊ 1000 zï, w komórce B3 wpisaÊ 6,5 , w B5 wprowadziÊ formuïÚ =5*12, a w B7 umieĂciÊ wartoĂÊ podstawowÈ raty, czyli 100 zï. 2. W komórce B9 wstawiÊ funkcjÚ FV, wykorzystujÈc zakïadkÚ Formuïy i listÚ rozwijanÈ Finansowe. 3. OkreĂliÊ poszczególne argumenty funkcji (dziÚki znakom minus dla Raty i Wa wyĂwietlony zostanie dodatni wynik funkcji) jak na rysunku 9.17 i wcisnÈÊ OK. Rysunek 9.17. Argumenty funkcji FV 4. PrzejĂÊ do zakïadki Dane i z listy rozwijanej Analiza symulacji wskazaÊ polecenie Menedĝer scenariuszy, a nastÚpnie wybraÊ przycisk Dodaj…. 5. W oknie Dodawanie scenariusza w polu Nazwa scenariusza wpisaÊ Podstawowy, a w komórki zmieniane wstawiÊ B7 i kliknÈÊ przycisk OK. 6. W oknie WartoĂci scenariusza nie zmieniaÊ wartoĂci, pierwszy scenariusz jest podstawÈ. 7. DodaÊ kolejny scenariusz za pomocÈ przycisku Dodaj. 8. NadaÊ scenariuszowi nazwÚ Pesymistyczny i nie zmieniajÈc adresu komórki, potwierdziÊ przyciskiem OK. 9. W oknie WartoĂci scenariusza wprowadziÊ wartoĂÊ 50. 283 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 10. DodaÊ dwa kolejne scenariusze o nazwie Ostroĝny i Optymistyczny oraz odpowiadajÈce im wartoĂci — 500 i 1000. 11. Po wprowadzeniu ostatniego scenariusza potwierdziÊ przyciskiem OK. 12. Okno Menedĝer scenariuszy powinno wyglÈdaÊ jak na rysunku 9.18. Rysunek 9.18. Okno Menedĝer scenariuszy 13. Moĝliwe jest teraz przeglÈdanie wyników obliczeñ funkcji FV dla poszczególnych scenariuszy, wystarczy zaznaczyÊ odpowiedni scenariusz i wybraÊ przycisk Pokaĝ. 14. Ostatnim krokiem bÚdzie zbudowanie podsumowania. 15. Po wybraniu przycisku Podsumowanie… otwarte zostanie okno Podsumowanie scenariuszy, w którym naleĝy zaznaczyÊ opcje jak na rysunku 9.19 i wcisnÈÊ przycisk OK. Rysunek 9.19. Wybór sposobu wstawienia podsumowania 284 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych 16. Zostanie dodany nowy arkusz zawierajÈcy poszczególne wartoĂci komórek zmienianych oraz wynik funkcji FV, co prezentuje rysunek 9.20. Rysunek 9.20. Arkusz Podsumowanie scenariuszy Warto zauwaĝyÊ, iĝ w podsumowaniu scenariuszy zarówno w kolumnach, jak i w wierszach dostÚpny jest przycisk rozwija- jÈcy i zwijajÈcy zgrupowane informacje. mwiczenie 9.3. WykorzystujÈc plik 9_3.xlsx, oblicz zysk netto, dodaj cztery scena- riusze zawierajÈce wskazane w arkuszu wartoĂci kosztów oraz cen jednostkowych, a nastÚpnie dodaj podsumowanie scenariuszy. Plik 9_3.xlsx zawierajÈcy podstawÚ do tego Êwiczenia jest udostÚpniony wraz z innymi materiaïami dotyczÈcymi ksiÈĝki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ex27wf.zip. Aby obliczyÊ zysk i dodaÊ scenariusze, naleĝy: 1. W pliku 9_3.xlsx w arkuszu Zysk netto umieĂciÊ aktywnÈ komórkÚ w C10. 2. ZbudowaÊ formuïÚ wyliczajÈcÈ Przychody ze sprzedaĝy, a wiÚc iloczyn ceny i iloĂci sprzedanych towarów. Formuïa wyglÈda nastÚpujÈco: =C5*C8. 285 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 3. PrzejĂÊ do komórki C12 i obliczyÊ Zysk bÈdě stratÚ brutto, które sÈ róĝnicÈ przychodów ze sprzedaĝy i kosztów zmiennych, a wiÚc =C10–C6*C8. 4. W komórce C16 wstawiÊ formuïÚ wyliczajÈcÈ Zysk operacyjny, a wiÚc róĝnicÚ pomiÚdzy zyskiem (stratÈ) brutto a kosztami operacyjnymi. Formuïa wyglÈda nastÚpujÈco: =C12–C14. 5. PrzejĂÊ do komórki C20 i zbudowaÊ formuïÚ obliczajÈcÈ Zysk netto przed opodatkowaniem, czyli róĝnicÚ zysku operacyjnego i odsetek kredytu =C16–C18. 6. W komórce C24 wstawiÊ ostatniÈ formuïÚ wyliczajÈcÈ Zysk netto, a wiÚc róĝnicÚ pomiÚdzy zyskiem netto przed opodatkowaniem a wyliczonÈ wartoĂciÈ podatku — naleĝy jednak pamiÚtaÊ, iĝ podatek pïacony jest wyïÈcznie wtedy, kiedy firma osiÈga zysk. Formuïa powinna zatem braÊ pod uwagÚ wartoĂci ujemne, wyglÈda wiÚc nastÚpujÈco: =JE¿ELI(C20 0;C20;C20–C20*C22). 7. Na wstÈĝce z zakïadki Dane wybraÊ z listy Analiza symulacji polecenie Menedĝer scenariuszy. 8. W oknie Menedĝera scenariuszy wcisnÈÊ przycisk Dodaj… i wpisaÊ nazwÚ dla pierwszego scenariusza: Podstawowy oraz okreĂliÊ komórki zmieniane: C5 i C6. Okno Edytowanie scenariusza prezentuje rysunek 9.21. Rysunek 9.21. Okno Edytowanie scenariusza 286 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych 9. W oknie WartoĂci scenariusza pozostawiÊ niezmienione dane, a nastÚpnie za pomocÈ przycisku Dodaj przejĂÊ do wstawiania kolejnego scenariusza. 10. WstawiÊ trzy kolejne scenariusze zaprezentowane w arkuszu Scenariusze, a wiÚc: Optymistyczny C5=22,5; C6=15,2, Pesymistyczny C5=17,2; C6=16, Oczekiwany C5=21,2; C6=18,2. 11. Po wpisaniu ostatniego scenariusza wcisnÈÊ przycisk OK. Okno Menedĝera scenariuszy powinno wyglÈdaÊ jak na rysunku 9.22. Rysunek 9.22. Wstawione wszystkie scenariusze 12. Z okna Menedĝer scenariuszy wybraÊ przycisk Podsumowanie…. 13. ZaznaczyÊ jako Typ raportu — Podsumowanie scenariuszy oraz wskazaÊ jako komórkÚ wynikowÈ C24 i wcisnÈÊ przycisk OK. 14. W nowym arkuszu zostanie wstawione podsumowanie, co prezentuje rysunek 9.23. Wynik Êwiczenia zapisany zostaï w pliku 9_3_wynik.xlsx. 287 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Rysunek 9.23. Podsumowanie scenariuszy Optymalizacja danych przy wielu niewiadomych Na poczÈtku rozdziaïu zostaïa zaprezentowana moĝliwoĂÊ oblicza- nia równañ finansowych z jednÈ niewiadomÈ. Bardzo czÚsto jed- nak w tak dynamicznie zmieniajÈcym siÚ Ărodowisku jak finanse firmy nieznanych jest duĝo wiÚcej elementów. Pomocnym narzÚ- dziem w analizie finansowej, umoĝliwiajÈcym maksymalizacjÚ wyniku finansowego lub minimalizacjÚ kosztów prowadzenia dziaïalnoĂci, jest Solver. Dodatek Solver pozwala na znalezienie najlepszego rozwiÈzania dla wskazanych komórek — optymali- zuje cel przy okreĂlonych warunkach ograniczajÈcych. NarzÚdzie to naleĝy dodaÊ do programu Microsoft Office Excel 2007 w spo- sób, jaki zostaï zaprezentowany na poczÈtku rozdziaïu. Po wïÈ- czeniu dodatku Solver jest on dostÚpny na wstÈĝce w zakïadce Dane w sekcji Analiza. Podczas pracy z poleceniem Solver najwaĝniejsze jest zbudowa- nie z posiadanych informacji wïaĂciwego modelu, dopiero potem moĝna wywoïaÊ okno Solver (rysunek 9.24). W oknie najwaĝniejsze sÈ trzy elementy: Q komórka docelowa — komórka, której wartoĂci majÈ zostaÊ zoptymalizowane do okreĂlonego celu (maksymalizacji, minimalizacji lub wskazanej wartoĂci), 288 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych Rysunek 9.24. Okno polecenia Solver Q komórki zmieniane — komórki, które w modelu sÈ niewiadomymi, jakie program musi rozwiÈzaÊ, Q ograniczenia — naïoĝone w modelu ograniczenia. Dodatkowe ustawienia moĝna wywoïaÊ, wybierajÈc przycisk Opcje otwierajÈcy kolejne okno (widoczne na rysunku 9.25). Rysunek 9.25. Okno Opcje Najwaĝniejsze ustawienia w tym oknie pozwalajÈ na dokïad- ne okreĂlenie metod wyliczania wyniku. Poszczególne opcje oznaczajÈ: Q Maksymalny czas — liczba sekund, w czasie których Solver musi odnaleěÊ rozwiÈzanie; maksymalna wartoĂÊ, którÈ moĝna wprowadziÊ, to 32767. Q Liczba iteracji — liczba poĂrednich obliczeñ; mniejsza wartoĂÊ skraca czas obliczania; maksymalna wartoĂÊ to równieĝ 32767. 289 Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Q DokïadnoĂÊ — wartoĂÊ wskazujÈca na dokïadnoĂÊ tolerancji dla komórki ograniczenia; wartoĂci z zakresu od 0 do 1; dokïadnoĂÊ tym wiÚksza, im wiÚcej miejsc dziesiÚtnych. Q Tolerancja — wartoĂÊ wskazujÈca w procentach akceptowalne odchylenie od wartoĂci optymalnej dla komórki docelowej speïniajÈcej ograniczenia caïkowite; zastosowanie wyïÈcznie dla zadañ z ograniczeniami caïkowitymi. Q Przyjmij model liniowy — opcja przyspieszajÈca wyszukiwanie rozwiÈzania w przypadku optymalizacji liniowej. Q Przyjmij nieujemne — komórki zmieniane bez okreĂlonej dolnej granicy w ograniczeniach przyjmujÈ minimalnÈ wartoĂÊ równÈ zero. Q Automatyczne skalowanie — opcja umoĝliwiajÈca skalowanie, jeĂli miÚdzy danymi i wynikami jest duĝa róĝnica wartoĂci. Q Pokaĝ wynik iteracji — zaznaczenie tej opcji pozwala na zatrzymanie poszukiwania rozwiÈzania i wyĂwietlenie kaĝdej iteracji (kaĝdego moĝliwego rozwiÈzania). Po rozwiÈzaniu zadania pojawia siÚ okno Solver – Wyniki (rysunek 9.26), w którym moĝliwe jest pozostawienie wyliczonego rozwiÈ- zania lub przywrócenie wartoĂci poczÈtkowych. Dodatkowo wy- liczony wynik po klikniÚciu przycisku Zapisz scenariusz… moĝe zostaÊ zapisany w Menedĝerze scenariuszy do póěniejszego wy- korzystania. Rysunek 9.26. Okno wyników 290 Rozdziaï 9. „ Zagadnienia optymalizacji danych Ostatnim elementem dostÚpnym w tym oknie sÈ raporty. ZostanÈ one dodane w nowych arkuszach, jeĂli ich nazwy bÚdÈ podĂwie- tlone. DostÚpne sÈ trzy typy raportów: Q Wyników — prezentuje informacje o wartoĂciach oryginalnych i koñcowych dla komórek zmienianych, wskazuje, jakie zostaïy naïoĝone ograniczenia oraz jakÈ wartoĂÊ przyjmuje komórka celu. Q WraĝliwoĂci — informacje wskazujÈce na czuïoĂÊ rozwiÈzania zawartego w komórce celu oraz na niewielkie zmiany w ograniczeniach. Q Granic — zawiera informacje o komórkach docelowych oraz zmienianych wraz z wartoĂciami koñcowymi, a takĝe prezentuje dolnÈ i górnÈ granicÚ, którÈ mogÈ przyjÈÊ poszczególne komórki zmieniane. W przypadku naïoĝenia warunku okreĂlajÈcego wynik jako liczby caïkowite Solver wyĂwietli wyïÈcznie raport wyników. Przykïadowe zastosowanie polecenia Solver moĝna pokazaÊ na nastÚpujÈcym zadaniu. Firma produkuje cztery rodzaje zabawek: klocki, samochody, pistolety na wodÚ i telefony. W fabryce zatrudnionych jest dwu- dziestu pracowników, którzy do wykorzystania majÈ cztery ma- szyny. Zabawki skïadajÈ siÚ z okreĂlonej liczby takich samych czÚĂci. Cena, jednostkowy czas pracy osób, jednostkowy czas pracy maszyn oraz wykorzystywane czÚĂci poszczególnych zabawek ksztaïtujÈ siÚ na poziomie: Cena Jednostkowy czas pracy osób Jednostkowy czas pracy maszyn Wykorzystywane czÚĂci samochód 13 zï 0,5 telefon 20 zï 1 klocki pistolet 17 zï 10 zï 0,7 0,2 0,1 0,24 0,055 0,14 5 15 10 7 291
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: