Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 004254 24173835 na godz. na dobę w sumie
Excel. Nieoficjalny podręcznik - książka
Excel. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 816
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-872-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik po wszystkich tajnikach
najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego

Excel to najpopularniejsza aplikacja służąca do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i zarządzania nimi. Jego funkcje wykorzystywane są zarówno do zarządzania listami kontaktów, jak i do przeprowadzania skomplikowanych analiz finansowych. Chyba każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z zestawieniami, raportami i innymi dokumentami finansowymi, miał okazję poznać i docenić ogromne możliwości Excela. Jedyną wadą tego programu jest brak dokumentacji szczegółowo przedstawiającej wszystkie jego tajemnice.

Książka 'Excel. Nieoficjalny podręcznik' wypełnia tę lukę. Opisano w niej wszystko, co dotyczy Excela -- od podstawowych pojęć i zagadnień, poprzez narzędzia i funkcje stosowane w pracy z nim, aż po tematy zaawansowane związane z tworzeniem makr, programowaniem w VBA i używaniem języka XML. Czytając tę książkę, poznasz sposoby wykorzystania Excela do różnych zadań obliczeniowych. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, które będą Ci potrzebne podczas pracy z Excelem.

Jeśli chcesz opanować wszystkie możliwości Excela, nawet te najstaranniej ukryte, potrzebujesz takiej książki jak 'Excel. Nieoficjalny podręcznik'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Excel. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Matthew MacDonald T³umaczenie: Daniel Kaczmarek (rozdz. 21–24), £ukasz Amus (rozdz. 13–20, 25, 26, dod. A, B), Marta Macnar (rozdz. 8, 9), Joanna Sugiero (wstêp, rozdz. 1–5, dod. C), Grzegorz Werner (rozdz. 6–12) ISBN: 83-7361-872-4 Tytu³ orygina³u: Excel: The Missing Manual (Missing Manuals) Format: B5, stron: 816 Przewodnik po wszystkich tajnikach najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego (cid:129) Poznaj podstawowe zasady pracy z Excelem (cid:129) Zastosuj w obliczeniach formu³y i funkcje (cid:129) Rozbuduj mo¿liwoœci Excela za pomoc¹ VBA Excel to najpopularniejsza aplikacja s³u¿¹ca do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i zarz¹dzania nimi. Jego funkcje wykorzystywane s¹ zarówno do zarz¹dzania listami kontaktów, jak i do przeprowadzania skomplikowanych analiz finansowych. Chyba ka¿dy, kto mia³ kiedykolwiek do czynienia z zestawieniami, raportami i innymi dokumentami finansowymi, mia³ okazjê poznaæ i doceniæ ogromne mo¿liwoœci Excela. Jedyn¹ wad¹ tego programu jest brak dokumentacji szczegó³owo przedstawiaj¹cej wszystkie jego tajemnice. Ksi¹¿ka „Excel. Nieoficjalny podrêcznik” wype³nia tê lukê. Opisano w niej wszystko, co dotyczy Excela — od podstawowych pojêæ i zagadnieñ, poprzez narzêdzia i funkcje stosowane w pracy z nim, a¿ po tematy zaawansowane zwi¹zane z tworzeniem makr, programowaniem w VBA i u¿ywaniem jêzyka XML. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, poznasz sposoby wykorzystania Excela do ró¿nych zadañ obliczeniowych. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, które bêd¹ Ci potrzebne podczas pracy z Excelem. (cid:129) Tworzenie arkuszy i poruszanie siê po nich (cid:129) Wprowadzanie i edycja danych w arkuszach (cid:129) Formatowanie danych (cid:129) Wyszukiwanie i zastêpowanie (cid:129) Drukowanie arkuszy (cid:129) Tworzenie formu³ i stosowanie funkcji (cid:129) Korzystanie z szablonów i konspektów (cid:129) Graficzna prezentacja danych (cid:129) Analiza danych za pomoc¹ modu³u Solver (cid:129) Tabele przestawne (cid:129) Wymiana danych z innymi aplikacjami (cid:129) Makra i skrypty w VBA Jeœli chcesz opanowaæ wszystkie mo¿liwoœci Excela, nawet te najstaranniej ukryte, potrzebujesz takiej ksi¹¿ki jak „Excel. Nieoficjalny podrêcznik”. Spis treści Informacje o twórcach książki .......................................................................... 19 O Autorze ................................................................................................. 19 O Zespole ................................................................................................. 19 Seria Missing Manual ................................................................................ 20 Wstęp ................................................................................................................. 21 Do czego służy Excel? ................................................................................ 21 O tej książce .............................................................................................. 24 O organizacji .......................................................................................... 24 O/tych/ukośnikach ................................................................................. 25 Tylko podstawy ...................................................................................... 25 Przykłady ............................................................................................... 26 Część I Podstawowe informacje o arkuszach ..............................27 Rozdział 1. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich .................................29 Tworzenie podstawowego arkusza ............................................................. 30 Tworzenie nowego arkusza .................................................................... 31 Wstawianie tytułów w kolumnach .......................................................... 32 Wpisywanie danych ............................................................................... 34 Edytowanie danych ................................................................................... 34 Poruszanie się po Excelu ............................................................................ 36 Menu ..................................................................................................... 38 Okienko zadań ....................................................................................... 39 Paski narzędzi ........................................................................................ 43 Pasek formuły ........................................................................................ 47 Pasek stanu ............................................................................................ 47 Zapisywanie plików .................................................................................. 48 Zapisywanie skoroszytu w innych formatach .......................................... 50 Zapisywanie skoroszytu przy użyciu hasła .............................................. 51 Odzyskiwanie danych po katastrofie ....................................................... 53 Otwieranie plików .....................................................................................54 Otwieranie kilku okien jednocześnie ......................................................57 Szukanie plików .....................................................................................60 Rozdział 2. Wprowadzanie danych do arkusza ...............................................65 Wprowadzanie różnych typów danych .......................................................65 Kontrolowanie typów danych ..................................................................68 Metody szybkiego wpisywania danych .......................................................73 Autouzupełnianie ...................................................................................73 Autokorekta ...........................................................................................74 Autowypełnianie ....................................................................................75 Autodopasowanie ...................................................................................78 Cofnij i Wykonaj ponownie ....................................................................80 Rozdział 3. Przemieszczanie danych w obrębie arkusza ............................... 83 Zaznaczanie komórek ...............................................................................83 Zaznaczanie ciągłych obszarów ...............................................................84 Zaznaczanie nieciągłych obszarów ..........................................................86 Automatyczne zaznaczanie danych ........................................................88 Zaznaczanie komórek przy użyciu klawiatury .........................................88 Przemieszczanie komórek .........................................................................90 Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej ...................................90 Metoda przeciągnij-i-upuść .....................................................................93 Schowek .................................................................................................93 Wklejanie specjalne ................................................................................95 Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy ...............................................97 Wstawianie kolumn ...............................................................................98 Wstawianie wierszy ................................................................................98 Wstawianie skopiowanych lub wyciętych komórek .................................99 Usuwanie kolumn i wierszy ....................................................................99 Rozdział 4. Formatowanie arkuszy ................................................................ 101 Formatowanie wartości komórek .............................................................102 Formatowanie liczb ..............................................................................103 Formatowanie dat i godzin ....................................................................108 Specjalne formatowanie specjalnych liczb .............................................110 Formaty niestandardowe ......................................................................110 Formatowanie wyglądu komórek .............................................................119 Wyrównanie i orientacja .......................................................................119 Czcionki i kolory ..................................................................................123 Obramowanie i desenie ........................................................................125 Sprytne metody formatowania .................................................................128 Paski narzędzi ......................................................................................128 Autoformatowanie ...............................................................................131 Malarz formatów ..................................................................................133 Style .....................................................................................................134 Formatowanie warunkowe ...................................................................137 4 E X C E L . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Rozdział 5. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami .......................................141 Arkusze i skoroszyty ............................................................................... 142 Dodawanie, usuwanie i ukrywanie arkuszy .......................................... 143 Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich układu w skoroszycie ............. 144 Grupowanie arkuszy ............................................................................ 146 Przenoszenie arkuszy między skoroszytami .......................................... 149 Znajdź i zamień ...................................................................................... 150 Podstawowa funkcja Znajdź ................................................................. 151 Wyszukiwanie zaawansowane .............................................................. 153 Znajdowanie sformatowanych komórek ............................................... 154 Znajdowanie i zamiana wartości .......................................................... 156 Sprawdzanie pisowni ............................................................................... 158 Opcje sprawdzania pisowni .................................................................. 160 Rozdział 6. Oglądanie i drukowanie arkuszy ................................................ 163 Kontrolowanie widoku ............................................................................ 163 Powiększanie ....................................................................................... 164 Jednoczesne oglądanie odległych części arkusza .................................... 165 Blokowanie kolumn lub wierszy ........................................................... 169 Ukrywanie danych ............................................................................... 170 Zapisywanie ustawień widoku .............................................................. 172 Jednoczesne oglądanie wielu skoroszytów ............................................. 174 Drukowanie ............................................................................................ 176 Jak wydrukować plik Excela? ................................................................ 177 Dostosowywanie ustawień wydruku ..................................................... 179 Podgląd wydruku .................................................................................. 184 Podgląd podziału stron — widok „z lotu ptaka” ...................................... 186 Część II Formuły i funkcje ............................................................ 189 Rozdział 7. Konstruowanie prostych formuł ..................................................191 Tworzenie prostej formuły ...................................................................... 191 Kolejność działań w Excelu ................................................................... 193 Jak Excel formatuje komórki, które zawierają odwołania? ..................... 195 Funkcje ................................................................................................ 196 Określanie zakresów komórek .............................................................. 198 Błędy w formułach ............................................................................... 200 Operatory logiczne ............................................................................... 203 Szybkie konstruowanie formuł ................................................................ 204 Tworzenie formuł z wykorzystaniem myszy ......................................... 205 Edytowanie formuł z wykorzystaniem myszy ........................................ 206 Szybkie znajdowanie i używanie funkcji (działanie przycisku Wstaw funkcję) .................................................. 206 Analysis ToolPak ................................................................................. 209 Kopiowanie formuł .................................................................................. 210 Odwołania bezwzględne ....................................................................... 212 Odwołania mieszane ............................................................................ 214 Odwołania do innych arkuszy i skoroszytów ......................................... 215 S P I S T R E Ś C I 5 Rozdział 8. Funkcje matematyczne i statystyczne ........................................219 Zaokrąglanie liczb ...................................................................................219 ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ() i ZAOKR.GÓRA() — zaokrąglanie liczb .......220 MROUND(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i ZAOKR.W.DÓŁ() — kolejne funkcje zaokrąglające .........................................................221 ZAOKR.DO.CAŁK() i LICZBA.CAŁK() — odcinanie części ułamkowej ...........................................................222 ZAOKR.DO.PARZ() i ZAOKR.DO.NPARZ() — zaokrąglanie do parzystych lub nieparzystych wartości ...................223 Grupy liczb ..............................................................................................224 SUMA() — sumowanie liczb .................................................................225 ILE.LICZB(), ILE.NIEPUSTYCH() oraz LICZ.PUSTE() — zliczanie pozycji listy .....................................................................226 MAX() i MIN() — znajdowanie wartości maksymalnej i minimalnej .....227 MAX.K(), MIN.K() i POZYCJA() — ranking liczb ..................................228 ŚREDNIA() i MEDIANA() — wyznaczanie średniej lub mediany ...........229 WYST.NAJCZĘŚCIEJ() — znajdowanie liczb najczęściej występujących na liście ....................................................230 PERCENTYL() i PROCENT.POZYCJA() — zaawansowany ranking wartości ................................................................................230 CZĘSTOŚĆ() — identyfikowanie kategorii, do której należy liczba ........231 Ogólne funkcje matematyczne .................................................................234 ILOCZYN(), SILNIA(), POTĘGA() i PIERWIASTEK() — iloczyny, silnie, potęgi i pierwiastki kwadratowe ............................234 QUOTIENT() i MOD() — dzielenie z resztą ..........................................235 MODUŁ.LICZBY() i ZNAK.LICZBY() — wartość bezwzględna i sprawdzanie znaku liczby ................................................................236 LOS() i RANDBETWEEN() — generowanie liczb losowych ....................236 GCD() i LCM() — największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność .................................................238 KOMBINACJE() i PERMUTACJE() — obliczanie kombinacji i permutacji .......................................................................................239 Trygonometria i zaawansowana matematyka ..........................................240 Zaawansowana statystyka .......................................................................241 Rozdział 9. Funkcje finansowe .......................................................................247 Świat finansów ........................................................................................247 Funkcje finansowe ...................................................................................248 FV() — wartość przyszła ........................................................................249 PV() — wartość bieżąca .........................................................................252 PMT(), PPMT() i IPMT() — wyznaczanie kwoty i liczby rat ...................253 NPER() — ustalanie liczby rat potrzebnych do spłaty pożyczki albo osiągnięcia celu inwestycyjnego ..................................................255 RATE() — ustalanie stopy procentowej niezbędnej do osiągnięcia wartości przyszłej ..............................................................................256 NPV() i IRR() — wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu .........257 Amortyzacja ............................................................................................260 Inne funkcje finansowe ............................................................................263 6 E X C E L . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Rozdział 10. Manipulowanie datami, godzinami i tekstem ..........................267 Manipulowanie tekstem .......................................................................... 267 ZŁĄCZ.TEKSTY() — łączenie ciągów tekstu ........................................ 268 LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU() i PRAWY() — kopiowanie części tekstu ............................................................... 268 DŁ(), ZNAJDŹ() i SZUKAJ.TEKST() — zliczanie oraz wyszukiwanie znaków w ciągu ................................. 269 LITERY.WIELKIE(), LITERY.MAŁE() i Z.WIELKIEJ.LITERY() — zmiana wielkości liter ................................................................... 271 USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() i OCZYŚĆ() — usuwanie niepożądanych spacji i znaków niedrukowalnych ........... 272 PODSTAW() — zastępowanie sekwencji znaków .................................. 272 TEKST(), WARTOŚĆ(), ZAOKR.DO.TEKST() i KWOTA() — przekształcanie tekstu w liczby i vice versa ..................................... 273 Inne funkcje tekstowe .......................................................................... 275 Manipulowanie datami i godzinami ........................................................ 275 Obliczenia na datach i godzinach ............................................................. 277 Funkcje operujące na datach i godzinach .................................................. 279 DZIŚ() i TERAZ() — wstawianie bieżącej daty i godziny ........................ 279 DATA() i CZAS() — daty i godziny w obliczeniach ................................ 280 DZIEŃ(), MIESIĄC() i ROK() — więcej obliczeń na datach .................... 281 GODZINA(), MINUTA(), SEKUNDA() — więcej obliczeń związanych z czasem ......................................................................... 283 DZIEŃ.TYG() — ustalanie dnia tygodnia ............................................. 283 DATA.RÓŻNICA() — obliczanie różnicy między datami ..................... 284 DATA.WARTOŚĆ() i CZAS.WARTOŚĆ() — przekształcanie dat i godzin w numery seryjne ............................... 286 DNI.360() — ustalanie liczby dni między dwiema datami ..................... 287 Funkcje operujące na datach w dodatku Analysis ToolPak ....................... 288 EDATE() — obliczanie przyszłych dat ................................................... 288 YEARFRAC() — obliczanie, ile procent roku stanowi czas między dwiema datami ..................................................................... 288 EOMONTH() ...................................................................................... 289 NETWORKDAYS() — ustalanie liczby dni roboczych ........................... 290 WORKDAY() — ustalanie daty oddalonej o określoną liczbę dni roboczych .................................................................................... 290 WEEKNUM() — obliczanie tygodnia, w którym przypada data .............. 291 Rozdział 11. Funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne ............293 Podstawowe wyszukiwanie ...................................................................... 294 WYSZUKAJ.PIONOWO() — wyszukiwanie pionowe ........................... 295 WYSZUKAJ.POZIOMO() — wyszukiwanie poziome ............................ 297 Zaawansowane wyszukiwanie ................................................................. 298 PODAJ.POZYCJĘ() — znajdowanie pozycji elementu w określonym zakresie ...................................................................... 299 INDEKS() — pobieranie wartości z komórki .......................................... 299 Wyszukiwanie „w lewo” ....................................................................... 300 Podwójne wyszukiwanie ....................................................................... 301 S P I S T R E Ś C I 7 Kreator odnośników .............................................................................302 PRZESUNIĘCIE() — modyfikowanie odwołań do komórek ...................304 Inne funkcje referencyjne i wyszukiwawcze ..........................................306 ADR.POŚR() i ADRES() — praca z odwołaniami zapisanymi w postaci tekstu ..............................................................306 TRANSPONUJ() — zmiana wierszy w kolumny i odwrotnie .................309 Funkcje informacyjne ..............................................................................310 Funkcje „CZY” — sprawdzanie wartości przechowywanej w komórce ....310 TYP() i NR.BŁĘDU() — ustalanie typu danych i typu błędu ...................312 INFO() i KOMÓRKA() — gromadzenie informacji o komputerze i o komórkach arkusza .......................................................................312 Samouczek — szybkie wystawianie faktur na podstawie katalogu produktów .........................................................314 Rozdział 12. Pisanie zaawansowanych formuł ............................................. 317 Warunki w formułach ..............................................................................317 JEŻELI() — konstruowanie formuł warunkowych ..................................318 LICZ.JEŻELI() — zliczanie komórek spełniających określone kryterium .....................................................319 SUMA.JEŻELI() — dodawanie komórek spełniających określone kryterium .....................................................322 SUMA.ILOCZYNÓW() — mnożenie dwóch zakresów ..........................323 Opisowe nazwy odwołań ..........................................................................326 Tworzenie i używanie nazwanego zakresu ............................................327 Zarządzanie nazwanymi zakresami ......................................................327 Nadawanie nazw formułom i stałym .....................................................329 Automatyczne tworzenie nazwanych zakresów .....................................330 Stosowanie nazw w istniejących formułach ...........................................332 Zmienne tabele danych ...........................................................................333 Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną .............................................334 Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi .....................................335 Kontrolowanie przeliczania ......................................................................336 Poprawianie błędów w formułach .............................................................337 Krokowe obliczanie formuł ...................................................................339 Śledzenie poprzedników i zależności .....................................................340 Sprawdzanie błędów .............................................................................343 Część III Porządkowanie danych w arkuszach .......................... 345 Rozdział 13. Listy danych ................................................................................347 Podstawowe informacje na temat list danych ...........................................347 Tworzenie listy .....................................................................................349 Edytowanie listy ...................................................................................351 Używanie formularzy danych ..................................................................355 Edycja przy pomocy formularza danych ................................................356 Wyszukiwanie przy użyciu formularza danych ......................................357 Wyszukiwanie zaawansowane ..............................................................358 8 E X C E L . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Sortowanie i filtrowanie listy ................................................................... 359 Stosowanie prostego porządku sortowania ............................................ 359 Sortowanie z wykorzystaniem wielu kryteriów ..................................... 361 Stosowanie możliwości automatycznego filtrowania ............................. 363 Tworzenie niestandardowego filtra ....................................................... 365 Przeprowadzanie obliczeń na liście .......................................................... 366 Obliczenia dynamiczne ........................................................................ 368 Wiersz sumy ........................................................................................ 369 Funkcja SUMY.POŚREDNIE() ............................................................. 370 Funkcje bazy danych ............................................................................ 370 Rozdział 14. Grupowanie danych i tworzenie konspektów .........................375 Podstawy grupowania danych .................................................................. 376 Tworzenie grupy .................................................................................. 376 Zagnieżdżanie grup .............................................................................. 380 Podsumowywanie danych .................................................................... 381 Łączenie danych pochodzących z wielu tabel ......................................... 384 Sztuczki pozwalające na oszczędzanie czasu przy grupowaniu .................. 386 Autokonspekt ...................................................................................... 387 Automatyczne tworzenie sum częściowych .......................................... 388 Twój własny niestandardowy pasek narzędziowy grupowania ................... 391 Rozdział 15. Szablony .....................................................................................395 Zasada działania szablonów .................................................................... 396 Tworzenie nowych arkuszy przy użyciu szablonów ................................... 397 Szablony Arkusze kalkulacyjne ............................................................ 399 Odkrywanie najlepszych cech szablonów .............................................. 399 Szablony pochodzące z witryny Office Online ....................................... 402 Wyszukiwanie szablonów udostępnionych w witrynie Office Online .... 405 Tworzenie szablonów .............................................................................. 407 Zasada działania szablonów niestandardowych .................................... 408 Tworzenie własnego szablonu .............................................................. 409 Udostępnianie szablonów innym użytkownikom ................................. 412 Udoskonalanie szablonów ....................................................................... 415 Kontrola poprawności danych .............................................................. 415 Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem formuł i odwołań do komórek ....................................................................... 420 Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem list ...................... 423 Zablokowane i ukryte komórki ............................................................. 423 Ochrona całego skoroszytu ................................................................... 428 Część IV Wykresy i grafika .......................................................... 431 Rozdział 16. Tworzenie prostych wykresów ................................................ 433 Podstawowe informacje o wykresach ....................................................... 434 Wykresy osadzone i samodzielne .......................................................... 435 Kreator wykresów ................................................................................. 435 S P I S T R E Ś C I 9 Podstawowe działania na wykresach ........................................................438 Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu ..............................................439 Zmiana opcji wykresu ..........................................................................441 Edytowanie danych i dodawanie ich do wykresu ....................................442 Drukowanie wykresów .........................................................................444 Tworzenie wykresów w praktyce ..............................................................445 Wykresy z wieloma seriami liczb ..........................................................446 Określanie danych występujących na osi X ...........................................447 Dane używające skali dat lub czasu .......................................................450 Nieciągłe zakresy danych używanych przez wykresy ..............................452 Typy wykresów .......................................................................................455 Kolumnowy ..........................................................................................455 Słupkowy .............................................................................................457 Liniowy ................................................................................................458 Kołowy .................................................................................................459 XY (punktowy) .....................................................................................460 Warstwowy ..........................................................................................461 Pierścieniowy .......................................................................................463 Radarowy .............................................................................................464 Powierzchniowy ...................................................................................464 Bąbelkowy ............................................................................................466 Giełdowy ..............................................................................................466 Walcowy, stożkowy i ostrosłupowy .......................................................468 Rozdział 17. Formatowanie i udoskonalanie wykresów .............................. 469 Formatowanie elementów wykresu ..........................................................469 Manipulowanie elementami wykresu ...................................................472 Pasek narzędziowy Wykres ...................................................................472 Kolorowanie tła ....................................................................................473 Wymyślne wypełnienia .........................................................................474 Dodawanie tytułów ..............................................................................476 Dodawanie legendy ..............................................................................478 Dodawanie etykiet do serii danych ........................................................478 Dodawanie indywidualnych etykiet danych ..........................................481 Formatowanie serii danych i punktów danych ......................................482 Kontrolowanie skali wykresu ................................................................485 Udoskonalanie wykresów ........................................................................489 Dodawanie linii trendu .........................................................................489 Dodawanie słupków błędów do wykresów przedstawiających dane naukowe ......................................................492 Dodawanie tabeli danych ......................................................................493 Formatowanie wykresów trójwymiarowych ..........................................494 Zmiana kolejności serii danych ............................................................496 Zmiana kształtu trójwymiarowych kolumn ..........................................497 Zmiana sposobu wykreślania pustych wartości .....................................497 Zaawansowane możliwości wykresów .....................................................499 Rozsunięte fragmenty wykresu kołowego ..............................................499 Grupowanie fragmentów wykresu kołowego .........................................500 10 E X C E L . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Przerwy, szerokości i nakładki w wykresach kolumnowych ................... 502 Tworzenie kombinacji wykresów ......................................................... 503 Rozdział 18. Wstawianie grafiki .....................................................................507 Dodawanie obrazów do arkusza ............................................................... 508 Wstawianie obrazu ............................................................................... 508 Umiejscowienie i zmiana rozmiaru obrazka ......................................... 508 Retuszowanie obrazu ........................................................................... 512 Kompresja obrazów .............................................................................. 516 Biblioteka clipartów Excela ...................................................................... 517 Rysowanie kształtów ............................................................................... 521 Rysowanie kształtu .............................................................................. 523 Dodawanie tekstu do kształtu .............................................................. 526 Warstwy .............................................................................................. 527 Rysowanie obiektów graficznych na wykresach ........................................ 528 Część V Zaawansowane techniki analizy danych ..................... 531 Rozdział 19. Scenariusze i wyszukiwanie ukierunkowane na cel ................533 Korzystanie ze scenariuszy ...................................................................... 534 Tworzenie nowego scenariusza ............................................................ 534 Zarządzanie scenariuszami .................................................................. 538 Tworzenie raportu podsumowania ....................................................... 539 Korzystanie z narzędzia Szukaj wyniku .................................................... 541 Wyszukiwanie ukierunkowane na cel wykorzystujące złożone równania ...................................................... 543 Solver ...................................................................................................... 545 Zrozumienie działania Solvera ............................................................. 546 Definiowanie problemu w Solverze ....................................................... 547 Zaawansowane rozwiązania Solvera ..................................................... 551 Zapisywanie modeli Solvera ................................................................. 552 Konfigurowanie Solvera ........................................................................ 554 Rozdział 20. Tabele przestawne ....................................................................557 Nowe spojrzenie na tabele podsumowujące ............................................. 558 Życie bez tabel przestawnych ................................................................ 559 Życie z tabelami przestawnymi ............................................................ 561 Tworzenie tabel przestawnych ................................................................. 561 Przygotowywanie tabeli przestawnej ..................................................... 563 Znaczenie regionów tabeli przestawnej ................................................. 566 Układanie tabeli przestawnej ................................................................ 568 Zmiana układu tabeli przestawnej ........................................................ 570 Zaawansowane tabele przestawne ........................................................... 571 Tworzenie wielopoziomowych tabel przestawnych ............................... 571 Ukrywanie i pokazywanie szczegółów ................................................... 575 Filtrowanie tabel przestawnych ............................................................ 576 Formatowanie tabeli przestawnej ......................................................... 580 Dodawanie pola obliczeniowego ........................................................... 581 Tworzenie wykresów przestawnych ...................................................... 584 S P I S T R E Ś C I 11 Część VI Współużytkowanie danych ..........................................587 Rozdział 21. Współpraca między skoroszytami ............................................ 589 Identyfikacja użytkownika w Excelu ........................................................590 Stosowanie komentarzy ...........................................................................590 Wstawianie komentarza .......................................................................591 Ulepszanie komentarzy ........................................................................592 Przechodzenie między komentarzami ...................................................593 Drukowanie komentarzy ......................................................................595 Stosowanie mechanizmu śledzenia zmian ...............................................595 Włączanie śledzenia zmian ...................................................................597 Działanie Dziennika śledzenia zmian ...................................................597 Wyróżnianie zmian ..............................................................................599 Analiza Dziennika śledzenia zmian ......................................................601 Akceptowanie i odrzucanie zmian ........................................................603 Scalanie w jednym skoroszycie zmian dokonanych w kilku skoroszytach .....................................................605 Definiowanie łańcucha przeglądów ..........................................................607 Wysyłanie skoroszytu pocztą elektroniczną przy użyciu Excela .................608 Wysyłanie skoroszytu do przeglądu .......................................................609 Kierowanie skoroszytów do wielu osób ..................................................611 Udostępnianie skoroszytów .....................................................................613 Równoczesne próby uzyskania dostępu do nieudostępnionego skoroszytu ......................................................614 Włączanie mechanizmu udostępniania pliku ........................................615 Działanie mechanizmu udostępniania skoroszytów ..............................617 Rozdział 22. Wymiana danych z innymi programami ...................................619 Udostępnianie informacji w systemie Windows .......................................619 Osadzanie i łączenie obiektów .................................................................621 Eksportowanie wykresów .....................................................................622 Edycja obiektu osadzonego ...................................................................625 Edycja obiektu dołączonego ..................................................................628 Importowanie obiektów ........................................................................629 Transfer danych ......................................................................................630 Eksportowanie tabel z danymi ..............................................................630 Importowanie tabel z danymi ...............................................................632 Importowanie plików tekstowych .........................................................634 Excel i bazy danych ..................................................................................637 Definiowanie źródła danych .................................................................638 Wykonywanie kwerend na źródle danych ..............................................640 Rozdział 23. XML ............................................................................................ 645 Podstawowe informacje o języku XML .....................................................645 Czym naprawdę jest XML? ...................................................................646 Trzy reguły języka XML ........................................................................647 Pliki i schematy XML ...........................................................................650 12 E X C E L . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Historia języka XML w Excelu ................................................................. 651 Łączenie arkuszy i plików XML ............................................................... 652 Mapowanie prostego dokumentu ......................................................... 652 Importowanie i eksportowanie danych XML ......................................... 656 Mapowanie list .................................................................................... 657 Korzyści z mapowania danych XML ..................................................... 660 Rozdział 24. Podłączanie arkuszy do sieci WWW .........................................663 Publikowanie arkuszy w sieci WWW ....................................................... 663 Zapisywanie i publikowanie strony HTML ........................................... 664 Zapisywanie zwykłej strony WWW ...................................................... 666 Tworzenie interaktywnej strony WWW ................................................ 669 Wykonywanie kwerend sieci Web ............................................................ 673 Ograniczenia kwerend sieci Web .......................................................... 674 Tworzenie kwerendy sieci Web ............................................................. 675 Badanie — alternatywa dla kwerendy sieci Web ..................................... 678 Używanie hiperłączy ............................................................................... 678 Dodawanie hiperłącza do strony WWW lub dokumentu ....................... 680 Dodawanie hiperłącza wskazującego na lokalizację w arkuszu .................. 682 Funkcja HIPERŁĄCZE() — samodzielne tworzenie łącza ...................... 683 Część VII Programowanie Excela ................................................685 Rozdział 25. Automatyzacja zadań za pomocą makr ...................................687 Podstawowe informacje o makrach .......................................................... 687 Rejestrator makr ..................................................................................... 689 Rejestrowanie względne i bezwzględne ................................................. 690 Gdzie mieszkają makra ........................................................................ 691 Rejestrowanie makra ............................................................................ 692 Odtwarzanie makra .............................................................................. 695 Tworzenie praktycznych makr ................................................................ 697 Wstawianie nagłówka .......................................................................... 697 Naprzemienne formatowanie wierszy ................................................... 698 Zadanie łączone ................................................................................... 700 Makra i kwestie bezpieczeństwa ........................................................... 701 Dodawanie polecenia wywołującego makro do paska narzędzi lub do menu .......................................................... 703 Dołączanie makra do przycisku znajdującego się w arkuszu kalkulacyjnym .................................................................. 707 Rozdział 26. Programowanie arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu języka VBA ...................................................................................709 Edytor języka Visual Basic ....................................................................... 710 Okno projektu ..................................................................................... 710 Moduły i makra ................................................................................... 712 Szukanie i przenoszenie makr .............................................................. 714 Debugowanie makra ............................................................................ 714 S P I S T R E Ś C I 13 Analiza kodu makra ................................................................................717 Anatomia makra ..................................................................................717 Podstawowe zagadnienia dotyczące obiektów ........................................719 Używanie właściwości i metod ..............................................................719 Polowanie na obiekty ............................................................................721 Zgłębianie tajników języka VBA ..............................................................723 Wprowadzanie tekstu do bieżącej komórki ............................................724 Przechodzenie do innych komórek ........................................................725 Edytowanie określonych komórek ........................................................726 Formatowanie komórek .......................................................................727 Używanie zmiennych ...........................................................................728 Podejmowanie decyzji ..........................................................................729 Powtarzanie czynności za pomocą pętli .................................................731 Tworzenie funkcji niestandardowych ...................................................734 Dodatki .........................................................................................737 Dodatek A Korzystanie z pomocy w Excelu ...................................................739 Zadawanie pytań .....................................................................................739 Korzystanie z Pomocy w Excelu 2003 w trybie offline ............................742 Przeglądanie systemu pomocy ..............................................................743 Asystent pakietu Office ...........................................................................743 Inne opcje menu Pomoc ..........................................................................746 Dodatek B Dostosowywanie Excela ...............................................................749 Okno dialogowe Dostosowywanie ............................................................750 Zarządzanie paskami narzędzi ..............................................................750 Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie poleceń ...................................751 Używanie poleceń specjalnych ..............................................................753 Powrót do ustawień standardowych ......................................................754 Dołączanie pasków narzędzi do skoroszytu ...........................................755 Dodatek C Opis poleceń menu ........................................................................757 Menu Plik ...............................................................................................757 Nowy ...................................................................................................757 Otwórz .................................................................................................757 Zamknij ...............................................................................................758 Zapisz ..................................................................................................758 Zapisz jako ...........................................................................................758 Zapisz jako stronę sieci Web .................................................................758 Zapisz obszar roboczy ...........................................................................758 Wyszukaj plik .......................................................................................759 Uprawnienie ........................................................................................759 Podgląd strony sieci Web ......................................................................759 Ustawienia strony ................................................................................760 Obszar wydruku ...................................................................................760 Podgląd wydruku ..................................................................................760 Drukuj .................................................................................................760 14 E X C E L . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Wyślij do .............................................................................................. 760 Właściwości ......................................................................................... 761 Zakończ ............................................................................................... 761 Menu Edycja ........................................................................................... 761 Cofnij .................................................................................................. 761 Powtórz ............................................................................................... 762 Wytnij ................................................................................................. 762 Kopiuj .................................................................................................. 762 Schowek pakietu Office ........................................................................ 762 Wklej ................................................................................................... 762 Wklej specjalnie ................................................................................... 763 Wklej jako hiperłącze ........................................................................... 763 Wypełnij .............................................................................................. 763 Wyczyść ............................................................................................... 763 Usuń ................................................................................................... 764 Usuń arkusz ........................................................................................ 764 Przenieś lub kopiuj arkusz .................................................................... 764 Znajdź ................................................................................................. 764 Zamień ................................................................................................ 764 Przejdź do ............................................................................................ 765 Łącza ................................................................................................... 765 Obiekt ................................................................................................. 765 Menu Widok ........................................................................................... 765 Normalny ............................................................................................ 765 Podgląd podziału stron ......................................................................... 766 Okienko zadań ..................................................................................... 766 Paski narzędzi ...................................................................................... 766 Pasek formuły ...................................................................................... 766 Pasek stanu .......................................................................................... 766 Nagłówki i stopki ................................................................................. 766 Komentarze ......................................................................................... 767 Widoki niestandardowe ........................................................................ 767 Pełny ekran .......................................................................................... 767 Powiększenie ....................................................................................... 767 Menu Wstaw ........................................................................................... 768 Komórki .............................................................................................. 768 Wiersze ................................................................................................ 768 Kolumny .............................................................................................. 768 Arkusz ................................................................................................. 768 Wykres ................................................................................................ 768 Symbol ................................................................................................ 768 Podział strony ...................................................................................... 769 Funkcja ................................................................................................ 769 Nazwa ................................................................................................. 769 Komentarz ........................................................................................... 769 Obraz ................................................................................................... 769 Diagram .............................................................................................. 770 Obiekt ................................................................................................. 770 Hiperłącze ............................................................................................ 770 S P I S T R E Ś C I 15 Menu Format ..........................................................................................770 Komórki ...............................................................................................771 Wiersz ..................................................................................................771 Kolumna ..............................................................................................771 Arkusz .................................................................................................771 Autoformatowanie ...............................................................................771 Formatowanie warunkowe ...................................................................772 Styl ......................................................................................................772 Menu Narzędzia ......................................................................................772 Pisownia ..............................................................................................772 Badaj ....................................................................................................772 Sprawdzanie błędów .............................................................................773 Udostępnij obszar roboczy ....................................................................773 Udostępnij skoroszyt ............................................................................773 Śledź zmiany ........................................................................................774 Porównaj i scal skoroszyty ....................................................................774 Ochrona ...............................................................................................774 Współpraca online ................................................................................775 Szukaj wyniku ......................................................................................775 Scenariusze ..........................................................................................775 Inspekcja formuł ..................................................................................776 Solver ...................................................................................................776 Makro ..................................................................................................776 Dodatki ................................................................................................777 Opcje Autokorekty ...............................................................................777 Dostosuj ..............................................................................................777 Opcje ...................................................................................................777 Analiza danych .....................................................................................778 Menu Dane .............................................................................................778 Sortuj ...................................................................................................778 Filtr ......................................................................................................778 Formularz ............................................................................................778 Sumy częściowe ....................................................................................779 Sprawdzanie poprawności .....................................................................779 Tabela ..................................................................................................779 Tekst jako kolumny .............................................................................779 Konsoliduj ............................................................................................780 Grupy i konspekt ..................................................................................780 Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego ................................780 Importuj dane zewnętrzne ....................................................................781 Lista .....................................................................................................781 XML ....................................................................................................781 Odśwież dane .......................................................................................782 Menu Wykres ..........................................................................................782 Typ wykresu .........................................................................................782 Dane źródłowe .....................................................................................782 Opcje wykresu ......................................................................................782 Lokalizacja ...........................................................................................782 16 E X C E L . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Dodaj dane ........................................................................................... 783 Dodaj linię trendu ................................................................................ 783 Widok 3-W .......................................................................................... 783 Menu Okno ............................................................................................ 783 Nowe okno .......................................................................................... 783 Rozmieść ............................................................................................. 783 Porównaj obok siebie z ......................................................................... 784 Ukryj ................................................................................................... 784 Odkryj ................................................................................................. 784 Podziel ................................................................................................. 784 Zablokuj okienka ................................................................................. 784 Menu Pomoc ........................................................................................... 785 Microsoft Excel — Pomoc ..................................................................... 785 Pokaż Asystenta pakietu Office ............................................................ 785 Witryna Microsoft Office Online .......................................................... 785 Skontaktuj się z nami ........................................................................... 785 Sprawdź aktualizacje ............................................................................ 785 Wykryj i napraw ................................................................................... 786 Aktywuj produkt .................................................................................. 786 Opcje opinii klientów ........................................................................... 786 Microsoft Office Ex
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel. Nieoficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: