Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 003477 21725579 na godz. na dobę w sumie
Excel w praktyce, wydanie wrzesień 2014 r - ebook/pdf
Excel w praktyce, wydanie wrzesień 2014 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3306-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Poradnik 'Excel w praktyce' to ponad 100 stron trików, porad i szczegółowych instrukcji popartych zrzutami ekranu (dla wersji 2003 lub 2007) i zrozumiałymi przykładami, ułatwiających efektywną pracę na Excelu 2003, 2007 i 2010. Z publikacji tej korzystają m.in. księgowi i finansiści, asystentki zarządu, dyrektorzy, kierownicy działów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis internetowy poradnika „Excel w praktyce” www.excelwpraktyce.pl E x c e l w p r a k t y c e Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy serwis internetowy. Atrakcyjna i czytelna szata graficzna oraz interfejs przyjazny użytkownikowi sprawią, że odszukanie konkretnej porady w archiwum, pobranie przykładów do tekstu czy zadanie pytania ekspertowi będzie dużo prostsze i wygodniejsze. Zaloguj się, aby wejść do strefy dla prenumeratorów. Login i hasło znajdziesz u dołu przedniej okładki bieżącej aktualizacji. A k t u a l i z a c j a ( 1 3 8 ) – W r z e s i e ń 2 0 1 4 Aktualizacja (138) Wrzesień 2014 (cid:102)(cid:102)(cid:102) PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak szybko sprawdzić, czy w arkuszu są błędy? • Czy można powiększyć liczby o określoną wartość bez wprowadzania formuł? • Jak automatycznie dopasować rozmiar komórek? • Jak szybko sporządzić podsumowanie wierszy i kolumn? • Czy można szybko sprawdzić kompletności danych w arkuszu? (cid:102)(cid:102)(cid:102) NAJNOWSZE TRIKI: Ochrona prywatności danych • Cofanie i powtarzanie czynności • Zastosowania funkcji LICZ.JEŻELI • Otwieranie skoroszytu w przeglądarce internetowej • Sposoby uruchamiania makr • Sumowanie warunkowe • Automatyczne wypełnianie ze skokiem co jedną minutę AUTOMATYZACJA PRACY Automatyczne wyróżnienie wybranego wyniku na wykresie A 066 Zastosowanie pomysłowego triku pozwala na stworzenie nietypowego jak na Excela wykresu prezentującego wyniki sprzedaży. OBLICZENIA Formuły warunkowe dla skrajnych wartości F 161 Jeśli wprowadzimy dodatkowe warunki, wykonanie nawet podstawowych obliczeń statystycznych może stać się wyzwaniem. Pokazujemy, jak sobie z nim poradzić. ZEWNĘTRZNE DANE Importowanie danych do Excela z baz danych I 001 Excel jest niezastąpionym narzędziem do analizy danych, które można pobierać z ze- wnętrznych źródeł. Od wersji 2007 można to zrobić za pośrednictwem połączeń da- nych pakietu Offi ce. PRZYGOTOWANIE DANYCH Porządkowanie danych o niestandardowym układzie P 086 Pokazujemy krok po kroku, jak zbudować formułę, która będzie potrafi ła automatycz- nie sortować zestawienia o niestandardowym układzie. AUTOMATYZACJA PRACY Rozróżnianie formy grzecznościowej z uwzględnieniem wyjątków R 001 Do ustalenia, jakiej formy grzecznościowej należy użyć, potrzeba dwóch tabel: z dany- mi personalnymi oraz tabeli wyjątków. AEX 138 Dane do logowania się na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX138 Hasło: AEX138_RKA Instrukcja do aktualizacji Wrzesień 2014 (138) Aktualizację można wpiąć do poradnika „Excel w praktyce”, traktując ją jako kolejny numer czasopisma. Proponujemy jednak wykorzystanie możliwości, jakie daje wymiennokartkowa forma poradnika. Aktualizacja składa się z kilku części, ale numeracja stron (na dole) jest jednolita dla całego pakietu. Warto więc podzielić aktualizację i powkładać jej poszczególne części do poradnika według podanej poniżej instrukcji: 1. Strony od 5 do 14 (Redakcja odpowiada – Listy 2014/IX) wpi- namy przed dotychczasowymi Listami w poradniku. 2. Strony od 15 do 44 (Triki 2014/IX) wpinamy za dotychczaso- wymi Trikami w poradniku. 3. Strony od 45 do 56 (Automatyczne wyróżnienie wybranego wy- niku na wykresie A 066) wpinamy za ostatnim hasłem na literę A. 4. Strony od 57 do 70 (Formuły warunkowe dla skrajnych wartości F 161) wpinamy za przekładką na literę F. 5. Strony od 71 do 80 (Importowanie danych do Excela z baz da- nych I 001) wpinamy za ostatnim hasłem na literę I. 6. Strony od 81 do 90 (Porządkowanie danych o niestandardowym układzie P 086) wpinamy za ostatnim hasłem na literę P. 7. Strony od 91 do 98 (Rozróżnianie formy grzecznościowej z uwzględnieniem wyjątków R 001) wpinamy za ostatnim ha- słem na literę R. 8. Strony 99 i 100 (Spis treści) wpinamy przed ostatnim spisem treści. Aktualizacja (138) Wrzesień 2014 Login: AEX138 Hasło: AEX138_RKA Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korza(cid:276)ski Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978-83-269-3362-2 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. (cid:224)otewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: rjanus@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk sp. z o.o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiello(cid:276)ska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na (cid:296)ródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pa(cid:276)stwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bąd(cid:296) charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka Drodzy Czytelnicy! W Excelu ważna jest nie tylko zawartość raportu, al e również sposób jego prezentacji. Dzięki atrakcyjnej stronie wizualnej zwiększa się przecież siła przekazu. Excel oferuje wiele narzędzi do graficznego przedsta- wiania danych, które są dość dobrze znane użytkowni- kom. Można je również wykorzystać na różne pomy- słowe sposoby. W artykule „Automatyczne wyró(cid:298)- nienie wybranego wyniku na wykresie” pokazuje- my, jak przygotować wykres kolumnowy, w którym słupek pokazujący sprzedaż dla wybranego regionu jest wyróżniony innym kolorem. Co istotne, dzieje się to automatycznie. Wykonanie podstawowych oblicze(cid:276) statystycznych, jak obliczanie skraj- nych wartości czy średniej, nie powinno sprawić nikomu problemu. Excel oferuje proste w obsłudze funkcje przeznaczone do tego typu analiz. Problemy mogą się pojawić wówczas, jeśli wprowadzimy dodat- kowe warunki, a dane (cid:296)ródłowe będą umieszczone w wielu kolumnach. W tej sytuacji potrzebne jest skorzystanie z kilku funkcji połączonych w formułę tablicową. W artykule „Formu(cid:225)y warunkowe dla skrajnych warto(cid:286)ci” Czytelnicy znajdą szczegółowe informacje, jak stworzyć, np. formułę obliczającą sumę kilku najmniejszych bąd(cid:296) największych kwot w tabeli. Excel jest niezastąpionym narzędziem do analizy danych, ale nie mając danych, nie zrobi się żadnej analizy. Jednym ze (cid:296)ródeł danych są zewnętrzne zasoby, np. baz danych. Od wersji 2007 można to zrobić za pośrednictwem połącze(cid:276) danych pakietu Office. Jak z nich korzy- stać, wyjaśniamy w artykule „Importowanie danych do Excela z baz danych”. Podczas lektury Czytelnicy nauczą się pobierać dane z serwera SQL czy też z baz analitycznych. Niejednokrotnie mamy do czynienia z zestawieniami przygotowanymi przez współpracowników, którzy nie do ko(cid:276)ca przemyśleli konstrukcję arkusza. Dane bywają wprowadzone chaotycznie, poszczególne grupy wartości składają się ze zmiennej liczby wierszy, wobec czego najprost- sza czynność, jak choćby sortowanie, staje się nie lada problemem. W artykule „Porz(cid:261)dkowanie danych o niestandardowym uk(cid:225)adzie” pokazujemy krok po kroku, jak zbudować formułę, która będzie potrafiła automatycznie sortować zestawienia o niestandardowym układzie. Zapraszam do lektury redaktor prowadzący poradnika „Excel w praktyce” (rjanus@wip.pl) Redakcja odpowiada Listy/IX/001 Sprawdźmy, z jakimi problemami borykają się inni użytkownicy Excela. Te rozwiązania mogą się przydać! Warto przeczytać: Jak szybko sprawdzić, czy w arkuszu są błędy Czy można powiększyć liczby o określoną wartość bez wprowadzania formuł Jak automatycznie dopasować rozmiar komórek Jak szybko sporządzić podsumowanie wierszy i kolumn Czy można szybko sprawdzić kompletności danych w arkuszu 001 002 005 007 008 JAK SZYBKO SPRAWDZIĆ, CZY W ARKUSZU SĄ BŁĘDY Otrzymałem obszerne zestawienie obejmujące kilkanaście tysięcy komórek. Moim zadaniem jest weryfikacja obliczeń przed przekazaniem gotowego raportu przeło- żonemu. Szukam sposobu na szybkie sprawdzenie, czy z arkusza zostały usunięte wszystkie błędy. W celu sprawdzenia występowania błędów użyjemy sprytnej formuły: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(SUMA(2:65536)); „Błędy!”;”Brak błędów”) W naszym przykładzie należy ją wprowadzić do ko- mórki D1. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 5 Listy/IX/002 Redakcja odpowiada Rys. 1. Formuła ostrzega o występowaniu błędów Wyja(cid:286)nienie dzia(cid:225)ania formu(cid:225)y: W pierwszej kolejności sprawdzane będzie, czy w wy- niku oblicze(cid:276) za pomocą funkcji SUMA zwracany jest błąd. Taki test przeprowadzany jest dzięki użyciu funk- cji CZY.B(cid:224)(cid:260)D. W naszym przykładzie znajdują się błędy, więc zwracana jest wartość logiczna PRAWDA. Jeśli zatem w pierwszym argumencie funkcji JE(cid:297)ELI zostanie zwrócona wartość PRAWDA, wówczas wy- świetlany jest tekst Błedy!. Gdy natomiast zwrócona zostanie wartość FA(cid:224)SZ (nie ma błędów w arkuszu), wyświetlony będzie komunikat Brak błędów. CZY MOŻNA POWIĘKSZYĆ LICZBY O OKREŚLONĄ WARTOŚĆ BEZ WPROWADZANIA FORMUŁ? W cenniku produktów do ceny jednostkowej zapomniałam dodać kosztów wysyłki. Czy muszę wprowadzać formuły pomocnicze w dodatkowej kolumnie, aby zaktuali- zować cennik? 6 Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/IX/003 Niekoniecznie. Można wykorzystać przydatne polece- nie Excela. Do zaprezentowanych na rysunku 1 cen na- leży dodać koszt wysyłki wynoszący 9 zł. Rys. 1. Przykładowy cennik Aby to błyskawicznie zrobić: 1. W dowolnej pustej komórce arkusza wpisz liczbę 9 i wciśnij Enter. 2. Zaznacz tę komórkę i skopiuj do schowka za pomo- cą kombinacji klawiszy Ctrl + C. 3. Zaznacz ceny, które mają być powiększone o koszt przesyłki, i z menu Edycja wybierz polecenie Wklej specjalnie (w Excelu 2007: rozwi(cid:276) listę poniżej przycisku Wklej). 4. W wyświetlonym oknie zaznacz opcję Dodaj. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 7 Listy/IX/004 Redakcja odpowiada Rys. 2. Okno dialogowe Wklejanie specjalne Po zatwierdzeniu OK uzyskasz oczekiwany efekt. Ceny zostały powiększone o koszt wysyłki. Rys. 3. Zaktualizowany cennik 8 Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/IX/005 JAK AUTOMATYCZNIE DOPASOWAĆ ROZMIAR KOMÓREK? Długie teksty wpisane do komórek czasami nie są wyświetlane w całości lub zasłania- ją komórki leżące po prawej. Jest to dla mnie uciążliwa sytuacja i chciałabym poznać sposób na błyskawicznie dopasowanie rozmiaru komórki do jej zawartości. Przyjmijmy, że do arkusza wpisaliśmy wartości jak na rysunku 1. Rys. 1. Długie teksty w komórkach Zauważmy, że tekst z komórki A2 jest wyświetlany w całości, ale zachodzi na komórkę B2, która w da- nej chwili jest pusta. Inaczej ma się sprawa z komórką A3. Znajdujący się w niej tekst został ucięty, ponieważ w komórce po prawej została wpisana kwota. Aby tek- sty z komórek A2 i A3 wyświetlić w całości, możemy dopasować szerokość kolumny lub zastosować zapis wielowierszowy. W tym celu: 1. Ustawiamy wska(cid:296)nik myszy nad prawą krawędzią nagłówka z oznaczeniem literowym kolumny. Powi- nien przyjąć kształt dwukierunkowej strzałki. 2. Teraz dwukrotne szybko klikamy lewy przycisk myszy. Szerokość kolumny Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 9 Listy/IX/006 Redakcja odpowiada Szerokość kolumny zostanie dopasowana do najdłuż- szego wpisu. Rys. 2. Szerokość dopasowana Zapis wielo- wierszowy Aby podzielić teksty z kolumny na kilka wierszy: 1. Zaznaczamy komórki A2:A3 i wciskamy kombina- 2. W oknie, które się pojawi, przechodzimy do zakład- cję klawiszy Ctrl + 1. ki Wyrównanie. 3. W sekcji Sterowanie tekstem zaznaczamy pole Zawi- jaj tekst i klikamy OK. Rys. 3. Zapis wielowierszowy W tym przypadku Excel wykonał odwrotną operację: dopasował tekst do szerokości kolumny. Zaproponowa- 10 Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/IX/007 ny podział tekstu może czasami nie odpowiadać. Może- my zatem podzielić tekst ręcznie, korzystając z kombi- nacji klawiszy lewy Alt + Enter, a następnie dostosować szerokość komórki (jak w pierwszej części triku). JAK SZYBKO SPORZĄDZIĆ PODSUMOWANIE WIERSZY I KOLUMN W tabeli liczb chcę szybko uzyskać sumy z wierszy i kolumn. Interesuje mnie także wy- nik podsumowania wszystkich wartości w tabeli. Czy jest jakaś sztuczka, dzięki której błyskawicznie otrzymam wyniki? W tym celu: 1. Zaznaczamy zakres komórek obejmujący wszystkie komórki z wartościami, a także dodatkowo przyle- gający z dołu pusty wiersz oraz niewypełnioną ko- lumnę po prawej. Rys. 1. Zaznaczamy odpowiedni obszar arkusza 2. Wciskamy kombinację klawiszy lewy Alt + = (znak równości). Jak widać na rysunku 2, wstawione zostały podsu- mowania wszystkich wierszy (zakres E1:E7), kolumn Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 11 Listy/IX/008 Redakcja odpowiada (zakres A8:D8) oraz łączna suma wszystkich wartości (E8). Rys. 2. Błyskawiczne podsumowania CZY MOŻNA SZYBKO SPRAWDZIĆ KOMPLETNOŚCI DANYCH W ARKUSZU? Niektóre rejestry przekazuję do wypełnienia swoim współpracownikom. Chcę wów- czas zabezpieczyć się przed pozostawianiem przez nich pustych wierszy pomiędzy danymi. Wiele narzędzi Excela wymaga bowiem, aby analizo- wany obszar był spójny i kompletnie wypełniony. Jeśli tak nie jest, czeka nas żmudne uzupełnianie braków lub ręczne usuwanie pustych wierszy. Okazuje się, że mo- żemy się przed tym bardzo łatwo uchronić. Fragment przykładowej tabeli przedstawia rysunek 1. 12 Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/IX/009 Rys. 1. Arkusz, który będzie uzupełniany kolejnymi danymi W przedstawionym arkuszu chcielibyśmy nadać takie ograniczenie w zakresie A2:D30, aby niemożliwe było pozostawienie pustych komórek wewnątrz listy. Aby to zrobić: 1. Rozpoczynając od komórki A2, zaznaczamy zakres A2:D30. 2. Z menu Dane wywołujemy polecenie Sprawdzanie poprawności (w Excelu 2007: uaktywniamy kartę Dane i w grupie polece(cid:276) Narzędzia danych wskazu- jemy Poprawność danych). 3. Z listy dozwolonych kryteriów poprawności wybie- ramy pozycję Niestandardowe. 4. Usuwamy zaznaczenie pola Ignoruj puste. 5. W polu Formuła wprowadzamy: =LICZ.PUSTE(A$2:A2)=0 6. Zatwierdzamy ustawienia, klikając przycisk OK. Teraz jeżeli ponad kolejnym wpisem pozostawimy pu- stą komórkę, pojawi się komunikat ostrzegawczy wi- doczny na rysunku 3. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 13 Listy/IX/010 Redakcja odpowiada Rys. 2. Ustawienia sprawdzania poprawności Rys. 3. Pozostawienie pustych wierszy jest niemożliwe W ten oto sposób mamy pewność, że arkusz uzupełnio- ny przez współpracownika jest gotowy do analizy i nie wymaga poprawek. 14 Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w praktyce, wydanie wrzesień 2014 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: