Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 004341 24081798 na godz. na dobę w sumie
Exchange 2000.NET Server. Czarna księga - książka
Exchange 2000.NET Server. Czarna księga - książka
Autor: , , Liczba stron: 752
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-698-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka zawiera gotowe rozwiązania typowych problemów, jakie możesz napotkać w czasie zarządzania nowym systemem obsługi wiadomości i pracy grupowej, stanowiącym integralną część platformy .NET. W tej książce przedstawiono krok po kroku procedury implementacji usług i zarządzania nimi. Możesz tu znaleźć także plany tworzenia przepływów pracy oraz wyczerpujące informacje na temat platformy Exchange 2000.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Exchange 2000.NET Server. Czarna ksiêga Autorzy: Philip G. Schein, Evan Benjamin, Cherry Beado T³umaczenie: Marcin Jêdrysiak ISBN: 83-7197-698-4 Tytu³ orygina³u: Exchange 2000.NET Server Format: B5, stron: 718 Ksi¹¿ka zawiera gotowe rozwi¹zania typowych problemów, jakie mo¿esz napotkaæ w czasie zarz¹dzania nowym systemem obs³ugi wiadomoġci i pracy grupowej, stanowi¹cym integraln¹ czêġæ platformy .NET. W tej ksi¹¿ce przedstawiono krok po kroku procedury implementacji us³ug i zarz¹dzania nimi. Mo¿esz tu znaleĥæ tak¿e plany tworzenia przep³ywów pracy oraz wyczerpuj¹ce informacje na temat platformy Exchange 2000. u¿ytkowników i celach projektu i zarz¹dzania us³ugami czasu rzeczywistego • Najwa¿niejsze dane o topologii sieci, strukturze organizacyjnej, potrzebach • Konfiguracja i wdra¿anie us³ug Exchange 2000 w celu obs³ugi pracy grupowej • Optymalizacja wydajnoġci Exchange 2000 w wiêkszym ġrodowisku Windows 2000 • Zaawansowane funkcje architektury .NET, które pozwalaj¹ na zwiêkszenie • Rozszerzanie zakresu dostêpnych funkcji przy u¿yciu takich jêzyków jak ASP i XML • Uzyskiwanie dostêpu do zasobów wiedzy w Web Storage System niezawodnoġci, skalowalnoġci i wydajnoġci IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................o................................................ 21 Część I Wprowadzenie do platformy Windows 2000 oraz systemów obsługi wiadomości 25 Rozdział 1. Przesyłanie wiadomości i praca grupowa ................................................ 27 Usługi skalowalne...................................................l...................................................l.........28 Inicjatywa .NET ...................................................l...................................................l.....29 Zmiana paradygmatu w kierunku zarządzania wiedzą.................................................31 Projektowanie...................................................l...................................................l.........36 Narzędzia administracyjne: dostęp do serwera ...................................................l.........37 Usługi rozproszone...................................................l...................................................l.39 Fizyczna topologia...................................................l...................................................l........39 Infrastruktura magazynowania danych...................................................l............................40 Warstwa bazy danych...................................................l................................................42 Grupa baz danych...................................................l...................................................l...42 Konfiguracja rozproszona ...................................................l.........................................43 Klastrowanie...................................................l...................................................l...........44 Web Storage System ...................................................l.................................................44 Architektura OWA ...................................................l...................................................l.48 Protokoły obsługiwane przez OWA...................................................l..........................51 Rozszerzalność ...................................................l...................................................l.......54 Usługi internetowe ...................................................l...................................................l.55 Usługi pracy grupowej w czasie rzeczywistym...................................................l...............55 Usługa Microsoft Exchange Chat...................................................l..............................56 Błyskawiczne wiadomości ...................................................l........................................57 Część II Planowanie wdrożenia Exchange 2000 61 Rozdział 2. Systemy obsługi wiadomości...................................................o............... 63 Podstawowe funkcje serwera Exchange 2000...................................................l.................63 Do czego może służyć serwer Exchange?...................................................l.................64 Exchange 2000 — przegląd ...................................................l......................................64 Idealny serwer obsługi wiadomości ...................................................l..........................65 W jaki sposób Exchange 2000 spełnia kryteria?...................................................l.......66 Zalety Exchange 2000 ...................................................l...............................................73 Przypadek Exchange 2000...................................................l...............................................76 Ostrożny optymizm ...................................................l...................................................l77 Przemyślenia końcowe ...................................................l...................................................l.81 Porady i planowanie dla Windows 2000...................................................l...................81 6 Exchange 2000 .NET Server. Czarna księga Rozdział 3. Tworzenie wizji ...................................................o................................... 87 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l....................87 Opis wizji...................................................l...................................................l......................88 Cele organizacji...................................................l...................................................l......88 Określenie problemu ...................................................l.................................................89 Proponowane rozwiązanie...................................................l.........................................90 Analiza ryzyka...................................................l...................................................l........90 Zakres projektu...................................................l...................................................l.......90 Zasady planowania ...................................................l...................................................l.......91 Użycie modelu procesu ...................................................l.............................................91 Schemat operacyjny ...................................................l..................................................92 Zarządzanie ciągłością działania ...................................................l...............................93 Środki zapewniające ciągłość działania ...................................................l....................95 Zarządzanie usługami...................................................l................................................95 Zarządzanie zmianami...................................................l...............................................96 Zarządzanie problemami ...................................................l...........................................97 Analiza potrzeb...................................................l...................................................l.............98 Zdefiniowanie potrzeb konsumentów ...................................................l.......................98 Dostęp do istniejących zasobów i infrastruktury ...................................................l....100 Planowanie wdrożenia ...................................................l...................................................l103 Tworzenie planu organizacyjnego...................................................l...........................103 Tworzenie infrastruktury sprzętowej...................................................l.......................103 Ustalenie celów badania pilotażowego...................................................l..........................106 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........107 Etapy zarządzania projektem...................................................l.........................................107 Wykonanie analizy wpływu na działanie firmy ...................................................l............107 Wykonanie analizy ryzyka ...................................................l............................................108 Ocena kosztów i korzyści umowy o poziomie świadczonych usług (SLA).....................109 Zapewnienie możliwości przywrócenia usługi...................................................l..............109 Projektowanie badania pilotażowego ...................................................l............................109 Przeprowadzenie analizy luk ...................................................l.........................................110 Tworzenie planu zapewnienia ciągłości działania...................................................l.........110 Tworzenie protokołu komunikacji dla działu wsparcia technicznego..............................111 Tworzenie planu usunięcia katastrofy ...................................................l...........................112 Ocena środowiska...................................................l...................................................l.......112 Planowanie działań przed wdrożeniem ...................................................l.........................113 Planowanie folderów publicznych...................................................l.................................113 Obliczanie przestrzeni dyskowej ...................................................l...................................113 Rozdział 4. Planowanie implementacji ...................................................o................ 115 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................115 Metodologia zarządzania projektem...................................................l..............................115 Planowanie celów...................................................l...................................................l.116 Postrzegane korzyści ...................................................l...............................................118 Ustalenie celów badania pilotażowego...................................................l..........................119 Implementacja planu...................................................l...................................................l...120 Podstawowe narzędzia do zarządzania...................................................l....................121 Struktura fizyczna...................................................l...................................................l.122 Oprogramowanie serwera aplikacji...................................................l.........................122 Infrastruktura sieciowa ...................................................l............................................124 Komponenty usług katalogowych ...................................................l...........................124 Struktura logiczna Active Directory...................................................l........................125 Komponenty logiczne Active Directory...................................................l..................130 Role administracyjne...................................................l...............................................132 Spis treści 7 Grupy Active Directory...................................................l...........................................132 Zasady ...................................................l...................................................l..................133 Domyślne zasady adresatów ...................................................l...................................133 Struktura Exchange 2000...................................................l...............................................134 Zarządzanie adresatami ...................................................l...........................................134 Standardy nazewnictwa...................................................l...........................................135 Foldery publiczne ...................................................l...................................................l.136 Obce systemy pocztowe ...................................................l..........................................138 Usługi RTC...................................................l...................................................l...........138 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........140 Identyfikacja zadań wykonywanych przed instalacją...................................................l....140 Ustalenie zakresu grup Active Directory...................................................l.......................140 Planowanie przestrzeni nazw DNS...................................................l................................141 Planowanie kontekstów nazewnictwa ...................................................l...........................142 Zarządzanie kontenerem Configuration ...................................................l........................143 Planowanie zarządzania adresatami ...................................................l..............................143 Konfiguracja ustawień adresatów...................................................l..................................143 Usuwanie zasad adresatów ...................................................l............................................144 Definiowanie nowych zasad adresatów...................................................l.........................145 Ustalenie zakresu grup...................................................l...................................................l145 Tworzenie grup zabezpieczeń i grup dystrybucyjnych ...................................................l.146 Wykonanie kontroli obcego systemu pocztowego ...................................................l........146 Rozdział 5. Planowanie obiektów adresatów ...................................................o....... 147 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................147 Nowe koncepcje w Exchange 2000...................................................l...............................147 Obiekty katalogowe w Exchange 2000 ...................................................l...................149 Modele administracyjne obiektów adresatów ...................................................l.........157 Klasyczni adresaci w Exchange 2000...................................................l............................159 Znaczenie ADC dla zarządzania adresatami ...................................................l...........159 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........161 Tworzenie obiektu adresata z włączoną obsługą skrzynki pocztowej..............................161 Dodanie informacji o skrzynce pocztowej dla istniejących użytkowników.....................163 Tworzenie obiektu adresata z włączoną obsługą poczty ..................................................164 Włączenie obsługi poczty dla grupy zabezpieczeń lub dystrybucyjnej............................167 Planowanie dostępu adresatów do Exchange 2000 tylko przy użyciu klienta opartego na MAPI ...................................................l..............167 Włączanie obsługi poczty dla grup w środowisku z wieloma domenami ........................170 Optymalizacja ruchu replikacji dla grup z włączoną obsługą poczty...............................171 Planowanie skrzynki pocztowej poczmistrza ...................................................l................171 Planowanie dedykowanych skrzynek pocztowych z wyłączonymi kontami użytkowników...................................................l......................172 Ustalenie liczby skrzynek pocztowych, jaka może być dodana do pojedynczego serwera Exchange 2000.................................172 Ustawienie limitów magazynów dla obiektów adresatów................................................173 Użycie zasad adresatów dla obiektów adresatów...................................................l..........174 Aktualizacja obiektów adresatów przy użyciu usługi Recipient Update..........................176 Implementacja grup administracyjnych i przydzielenie im uprawnień............................177 Utworzone grupy administracyjne nie są widoczne w System Managerze......................178 Rozdział 6. Planowanie topologii lokalizacji...................................................o......... 181 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................181 Organizacja firmy ...................................................l...................................................l.......182 Tworzenie struktury fizycznej...................................................l.................................183 Struktura sieci...................................................l...................................................l.......183 8 Exchange 2000 .NET Server. Czarna księga Protokoły ...................................................l...................................................l..............184 Serwery wirtualne...................................................l...................................................l.187 Komponenty Exchange...................................................l..................................................188 Jądro transportowe ...................................................l..................................................188 Współpraca komponentów ...................................................l......................................191 Planowanie grup trasowania ...................................................l..........................................193 Tworzenie grupy trasowania ...................................................l...................................194 Rola głównego serwera grupy trasowania...................................................l...............194 Trasowanie informacji w Active Directory i DNS...................................................l..195 Trasowanie wiadomości i rozwijanie grup...................................................l..............195 Trasowanie stanu łącza...................................................l............................................195 Łącza lokalizacji...................................................l...................................................l...196 Podsumowanie...................................................l...................................................l............197 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........198 Planowanie struktury jednostek organizacyjnych ...................................................l.........198 Dostęp do zasobów wiedzy przy użyciu przeglądarki...................................................l...198 Kwestia typu grup Active Directory...................................................l..............................198 Ustalenie zakresu grup Active Directory...................................................l.......................199 Tworzenie grup w trybie mieszanym ...................................................l............................201 Tworzenie grup z włączoną obsługą poczty...................................................l..................201 Planowanie grup zabezpieczeń Active Directory ...................................................l..........201 Planowanie grup dystrybucyjnych Active Directory...................................................l.....202 Planowanie granic lokalizacji ...................................................l........................................202 Ustalenie liczby serwerów katalogu globalnego ...................................................l...........202 Oszacowanie wielkości bazy danych katalogu globalnego ..............................................203 Ustalenie wielkości serwera katalogu globalnego...................................................l.........203 Planowanie rozmieszczenia serwerów katalogu globalnego............................................204 Wybór atrybutów do replikacji w katalogu globalnym ...................................................l.205 Planowanie strategii trasowania ...................................................l....................................205 Planowanie przepływu wiadomości systemowych między lokalizacjami .......................206 Planowanie sposobu połączenia lokalizacji...................................................l...................207 Sprawdzenie dostępności ESMTP...................................................l.................................207 Włączenie obsługi ESMTP...................................................l............................................207 Żądanie ETRN/TURN z innego serwera...................................................l.......................208 Rozdział 7. Planowanie usług ...................................................o............................. 209 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................209 Rejestracja użytkowników poprzez Active Directory, a nie usługi KM ..........................209 Schematy Microsoftu i TCO ...................................................l...................................211 Narzędzia administracyjne...................................................l.............................................212 Współpraca ról administracyjnych...................................................l..........................212 Zarządzanie adresatami ...................................................l.................................................218 Struktura domeny ...................................................l...................................................l.219 Modele administracyjne ...................................................l..........................................220 Wyspecjalizowane narzędzia do zarządzania adresatami ..........................................221 Zarządzanie uprawnieniami ...................................................l....................................222 Zasady ...................................................l...................................................l..................223 Zarządzanie serwerem ...................................................l...................................................l224 Modele administracyjne ...................................................l..........................................225 Narzędzia obsługujące zarządzanie serwerem ...................................................l........226 Zasady systemowe i grupy ...................................................l......................................227 Inne obszary administracyjne ...................................................l........................................228 Grupy zabezpieczeń i dystrybucyjne...................................................l.......................228 Foldery publiczne ...................................................l...................................................l.228 Spis treści 9 RTC...................................................l...................................................l.............................229 Technologie i koncepcje pracy grupowej...................................................l................229 Usługa KM w Exchange 2000...................................................l.................................235 Outsourcing usług pracy grupowej...................................................l................................237 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........237 Łączenie z serwerem Exchange w celu uzyskania usługi ................................................237 Tworzenie konsoli MMC...................................................l...............................................238 Tworzenie dyskietki ratunkowej...................................................l....................................239 Modyfikacja klucza rejestru MMC RestrictAuthorMode.................................................240 Modyfikacja klucza rejestru MMC RestrictToPermittedSnapins.....................................241 Instalacja i zarządzanie usługami certyfikatów ...................................................l.............242 Instalacja ośrodka certyfikacji ...................................................l.......................................242 Instalacja usług KM...................................................l...................................................l....243 Przyznanie uprawnień Manage dla usług KM...................................................l...............244 Rejestracja użytkowników w usługach KM ...................................................l..................245 Tworzenie społeczności pogawędek...................................................l..............................246 Tworzenie kanału pogawędek ...................................................l.......................................247 Tworzenie listy ograniczonych pogawędek...................................................l...................248 Wyłączenie społeczności pogawędek bez jej usunięcia ...................................................l249 Usunięcie społeczności pogawędek...................................................l...............................249 Rozwiązywanie problemów związanym z usługami IM ..................................................250 Tworzenie nowej społeczności pogawędek...................................................l...................250 Instalacja usług IM ...................................................l...................................................l.....251 Zmiana zasad haseł dla serwera IM...................................................l...............................251 Ograniczenie liczby połączeń IM ...................................................l..................................251 Zapewnienie dostępu do usługi IM...................................................l................................252 Konfiguracja domyślnych ustawień kanału IM i opcji językowych ................................252 Tworzenie klasy użytkowników pogawędek...................................................l.................253 Tworzenie blokady użytkownika dla kanału IRC ...................................................l.........254 Rejestracja użytkowników poprzez Active Directory, a nie usługi KM ..........................254 Część III Instalacja i konfiguracja Exchange 2000 257 Rozdział 8. Zabezpieczenia, katastrofy i przywracanie ............................................ 259 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................259 Dlaczego bezpieczeństwo jest ważne? ...................................................l..........................259 Środki ochrony sieci...................................................l................................................260 Środki zabezpieczające chronią przed katastrofą ...................................................l....265 Uniwersalny plan awaryjny? ...................................................l.........................................271 Powiązana technologia ...................................................l............................................272 Uwaga na temat klastrów Exchange 2000 ...................................................l..............273 Strategie archiwizacji i przywracania...................................................l......................274 Użycie ESEUTIL i ISINTEG do zapewnienia spójności bazy danych......................282 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........283 Zabezpieczenie krytycznych magazynów skrzynek pocztowych.....................................283 Usunięcie skrzynki pocztowej w Exchange 2000 ...................................................l.........284 Konfiguracja okresu zachowania usuniętych elementów.................................................285 Konfiguracja okresu zachowania usuniętej skrzynki pocztowej ......................................286 Przyłączenie usuniętej skrzynki pocztowej do nowego obiektu użytkownika.................286 Przywrócenie skrzynki pocztowej z kopii zapasowej ...................................................l...287 Zmiana nazwy LegacyExchangeDN dla serwera odtwarzania ........................................290 Utworzenie wirtualnego serwera SMTP...................................................l........................291 Konfiguracja uwierzytelniania dla serwerów wirtualnych SMTP....................................293 Ograniczenie połączeń do serwerów wirtualnych według adresów IP lub domen ..........295 10 Exchange 2000 .NET Server. Czarna księga Tworzenie obiektu GPO dla domeny ...................................................l............................296 Instalacja przystawki Security Analysis and Configuration.............................................299 Planowanie optymalnej konfiguracji RAID ...................................................l..................300 Wyłączenie EFS dla wszystkich użytkowników w domenie ...........................................301 Sprawdzenie spójności baz danych przy użyciu ISINTEG i ESEUTIL...........................303 Usuwanie problemów z użyciem uprawnień zabezpieczeń z powodu brakującej zakładki Security...................................................l.......................304 Rozdział 9. Kwestie związane z serwerem Exchange .............................................. 307 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................307 Kwestie związane z bezpieczeństwem serwera...................................................l.............308 Użycie zabezpieczeń wiadomości ...................................................l...........................309 Zarządzanie treścią ...................................................l..................................................313 Zabezpieczenia antywirusowe...................................................l.................................315 Kwestie związane z DNS i TCP/IP ...................................................l...............................317 Użycie DNS do zapytań Active Directory ...................................................l..............318 DNS używany w konfiguracji frontonu i zaplecza ...................................................l.318 Integracja usługi Active Directory z istniejącymi serwerami DNS ...........................319 Exchange 2000 i TCP/IP ...................................................l.........................................320 Kwestie związane z delegacją praw ...................................................l..............................321 Wszystko zaczęło się od projektu Active Directory... ...............................................321 ... po czym nadeszło zarządzanie systemem Exchange..............................................323 Delegacja kontroli ...................................................l...................................................l324 Jeszcze bardziej szczegółowa kontrola nad Exchange 2000......................................324 Kwestie związane z migracją serwera Exchange 5.5 ...................................................l....325 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........333 Konfiguracja formatów wiadomości dla serwera wirtualnego POP3...............................333 Konfiguracja opcji zmiany formatu wiadomości dla poszczególnych użytkowników ....334 Konfiguracja formatów MIME dla domyślnego formatu wiadomości internetowych ....336 Użycie kreatora reguł w Outlooku 2000 do zarządzania treścią .........................................336 Użycie filtrów treści wiadomości w programie Outlook..................................................340 Wybór właściwego oprogramowania do zarządzania treścią...........................................341 Niewłaściwe użycie poczty na serwerze Exchange 2000.................................................342 Aktualizacja zabezpieczeń poczty w Outlooku 2000 ...................................................l....343 Łączenie Exchange 2000 z Internetem przy użyciu statycznego adresu IP .....................345 Ustawienie numerów portów TCP/IP dla firewalla w środowisku Exchange trybu mieszanego ..............................................346 Użycie kreatora Delegation of Control do przydzielenia uprawnień ...............................347 Ograniczenie dostępu do folderów publicznych w Outlooku 2000..................................349 Konwersja uniwersalnych grup dystrybucyjnych do uniwersalnych grup zabezpieczeń w celu zabezpieczenia dostępu do folderów publicznych..............................................351 Instalacja łącznika ADC z umową połączenia w środowisku Exchange trybu mieszanego ...................................................l................352 Rozdział 10. Instalacja podstawowych komponentów ............................................... 357 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................357 Grupy magazynowania ...................................................l..................................................357 Komunikacja internetowa...................................................l..............................................358 Dodatkowe serwery wirtualne SMTP ...................................................l.....................358 Brama pocztowa ...................................................l...................................................l...358 Łącznik SMTP...................................................l...................................................l......359 Konfiguracja DNS...................................................l...................................................l359 Spis treści 11 Active Directory ...................................................l...................................................l.........360 Instalacja lasu ...................................................l...................................................l.......360 Ustawienie domen ...................................................l...................................................l365 Ustawienie skrzynek pocztowych ...................................................l...........................367 Instalacja Exchange 2000 ...................................................l..............................................368 Komponenty Exchange 2000 ...................................................l..................................369 Narzędzia do zarządzania systemem Exchange ...................................................l......369 Praca grupowa w czasie rzeczywistym (RTC)...................................................l........370 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........370 Instalacja komponentów Exchange 2000 ...................................................l......................370 Instalacja Exchange 2000 w lesie bez wcześniejszych wersji Exchange .........................371 Instalacja Exchange 2000 w lesie z wcześniejszymi wersjami Exchange .......................372 Instalacja dodatkowych serwerów Exchange 2000 ...................................................l.......374 Instalacja Exchange 2000 na serwerach członkowskich Windows 2000.........................374 Instalacja serwera Exchange 2000 na klastrowanych serwerach .....................................375 Zautomatyzowana instalacja Exchange 2000...................................................l................375 Transfer roli Schema Master ...................................................l.........................................375 Transfer roli Schema Master w przypadku awarii...................................................l.........376 Ustawienie w rejestrze praw do zapisu schematu...................................................l..........377 Konfiguracja System Attendant w Exchange 2000 ...................................................l.......378 Konfiguracja Information Store...................................................l.....................................381 Ustawienie właściwości skrzynki pocztowej...................................................l.................382 Tworzenie nowego drzewa folderów publicznych ...................................................l........385 Dodanie magazynu folderów publicznych ...................................................l....................386 Ustawienie właściwości magazynu folderów publicznych ..............................................386 Zmiana serwera domowego folderów publicznych...................................................l.......388 Replikacja folderów publicznych ...................................................l..................................388 Planowanie replikacji dla wszystkich folderów w bazie danych......................................389 Planowanie replikacji dla pojedynczego folderu...................................................l...........389 Instalacja usługi IM ...................................................l...................................................l....390 Konfiguracja usług IM...................................................l...................................................l390 Włączenie usługi IM dla użytkowników ...................................................l.......................391 Instalacja klienta MSN Messenger Service ...................................................l...................392 Konfiguracja usługi pogawędek ...................................................l....................................393 Tworzenie społeczności pogawędek dla wybranej grupy administracyjnej.....................393 Łączenie społeczności pogawędek z serwerem...................................................l.............394 Usunięcie społeczności pogawędek z serwera ...................................................l..............395 Czasowe wyłączenie społeczności pogawędek ...................................................l.............395 Skasowanie społeczności pogawędek z serwera ...................................................l...........396 Tworzenie kanałów pogawędek ...................................................l....................................396 Konfiguracja połączenia internetowego ...................................................l........................396 Tworzenie dodatkowych serwerów wirtualnych SMTP...................................................l396 Tworzenie łącznika SMTP ...................................................l............................................397 Konfiguracja połączenia NNTP...................................................l.....................................398 Konfiguracja wirtualnego serwera NNTP ...................................................l.....................398 Tworzenie grup dyskusyjnych...................................................l.......................................399 Konfiguracja funkcji śledzenia wiadomości...................................................l..................400 Dodanie elementu konfiguracji przy użyciu MMC ...................................................l.......400 Konfiguracja widoku Taskpad w konsoli ...................................................l......................400 Ustalenie obciążenia roboczego przy użyciu Load Simulator..........................................402 Badanie wydajności przy użyciu LoadSim...................................................l....................402 Tworzenie topologii LoadSim ...................................................l.......................................403 12 Exchange 2000 .NET Server. Czarna księga Rozdział 11. Tworzenie strategii trasowania...................................................o.......... 405 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................405 Komponenty transportowe w Exchange 2000...................................................l...............405 Faza 1. Istniejące środowisko w organizacji ...................................................l.................408 Faza 2. Planowanie grup trasowania ...................................................l.............................410 Trasowanie w Exchange 5.5 i koegzystencja z Exchange 2000 ................................410 Tworzenie grup trasowania i ich granic ...................................................l..................411 Faza 3. Przepływ wiadomości w Exchange 2000 przy użyciu łączników .......................414 Topologia przepływu wiadomości w Exchange 2000................................................414 Architektura przepływu wiadomości w Exchange 2000............................................415 Implementacja łączników wiadomości ...................................................l...................417 Optymalizacja i rozwiązywanie problemów z trasowaniem wiadomości w Exchange 2000...................................................l............421 Narzędzia Exchange 2000 używane do rozwiązywania problemów .........................422 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........425 Zrozumienie koncepcji trasowania wiadomości w Exchange 5.5 ....................................425 Planowanie pojedynczych grup trasowania w organizacji ...............................................425 Planowanie wielu grup trasowania w organizacji ...................................................l.........426 Wdrożenie replik folderów publicznych w zdalnych grupach trasowania.......................426 Tworzenie strategii grup trasowania na podstawie modeli administracyjnych ................428 Wybór serwera RGM w grupie trasowania ...................................................l...................428 Tworzenie nowej grupy trasowania przy użyciu System Managera ................................430 Przenoszenie serwerów między grupami trasowania przy użyciu System Managera......430 Użycie funkcji trasowania stanu łącza dla wszystkich łączników w Exchange 2000......431 Ustalenie adresów docelowych serwerów przyczółkowych przy użyciu łącznika SMTP ...................................................l........................................431 Utworzenie łącznika RGC przy użyciu przystawki Exchange System Manager .............431 Ustalenie adresów docelowych serwerów przyczółkowych dla łącznika RGC ...............433 Konfiguracja łącznika X.400 opartego na protokole TCP/IP...........................................433 Kontrola kolejek SMTP przy użyciu narzędzia Queue Viewer w System Managerze ....435 Usuwanie i zatrzymywanie wiadomości w kolejkach SMTP przy użyciu System Managera ...................................................l....................................435 Automatyczne zarządzanie wzrostem kolejki w System Managerze ...............................436 Użycie funkcji śledzenia wiadomości w Exchange 2000.................................................439 Włączenie dzienników protokołów dla wirtualnego serwera SMTP ...............................441 Włączenie dzienników diagnostycznych dla serwera Exchange 2000.............................443 Rozdział 12. Instalacja oprogramowania klienckiego ................................................ 447 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................447 Protokoły Exchange 2000...................................................l..............................................447 Protokoły internetowe ...................................................l.............................................447 Protokół MAPI ...................................................l...................................................l.....456 Implementacja klientów Exchange...................................................l................................457 Microsoft Exchange Client...................................................l......................................457 Klienci Outlook ...................................................l...................................................l....458 Aktualizacja do Outlooka 2000...................................................l...............................466 Konfiguracja klientów internetowych ...................................................l.....................467 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........468 Instalacja Exchange Serwer i klienta Outlook na tym samym komputerze .....................468 Zmuszenie użytkowników do wybrania profilu klienta Outlook .....................................469 Konfiguracja profili dla klientów Outlook ...................................................l....................470 Dodanie magazynu folderów osobistych w kliencie Outlook.............................................470 Utworzenie pliku folderu trybu offline w Outlooku 2000................................................471 Konfiguracja ustawień folderu trybu offline w Outlooku 2000 .......................................471 Konfiguracja stanu połączenia offline w Outlooku 2000 .................................................471 Spis treści 13 Udostępnianie książki adresowej trybu offline dla użytkowników..................................472 Konfiguracja zdalnej poczty w Outlooku 2000 ...................................................l.............472 Włączanie Asystenta podczas nieobecności...................................................l..................473 Tworzenie nowej reguły w Outlooku 2000 ...................................................l...................475 Konfiguracja wirtualnego serwera SMTP ...................................................l.....................476 Konfiguracja i kontrolowanie dostępu do wirtualnego serwera POP3.............................477 Część IV Zarządzanie i optymalizacja Exchange 2000 479 Rozdział 13. Administracja systemu ...................................................o..................... 481 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................481 Modele administracyjne...................................................l.................................................481 Grupy administracyjne ...................................................l............................................482 Aktualny model administracyjny ...................................................l............................482 Grupy trasowania...................................................l...................................................l........482 Administracja funkcją trasowania ...................................................l...........................483 Zarządzanie połączeniami między serwerami Exchange ...........................................483 Zarządzanie serwerem ...................................................l...................................................l484 Aspekty zarządzania serwerem Exchange.............................................l.....................484 Zarządzanie serwerami Exchange 2000 w trybie mieszanym....................................485 Zasady administracyjne...................................................l...........................................485 Grupy zabezpieczeń a grupy dystrybucyjne...................................................l............487 Zarządzanie adresatami ...................................................l.................................................487 Foldery publiczne ...................................................l...................................................l.......488 Typy modeli administracyjnych ...................................................l....................................489 Zarządzanie scentralizowane...................................................l...................................489 Zarządzanie rozproszone (zdecentralizowane)...................................................l........491 Zarządzanie mieszane...................................................l..............................................493 Kiedy należy użyć RGC?...................................................l...............................................495 Procedury zabezpieczeń dla poczty elektronicznej ...................................................l.......495 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........496 Tworzenie zasad systemowych...................................................l......................................496 Wyświetlenie grup administracyjnych ...................................................l....................496 Wyświetlenie folderu zasad systemowych...................................................l..............496 Tworzenie zasady serwera...................................................l.......................................497 Tworzenie zasady magazynu skrzynek pocztowych..................................................497 Tworzenie zasady magazynu publicznego ...................................................l..............499 Tworzenie nowej zasady adresatów ...................................................l........................501 Stosowanie i weryfikacja zasad...................................................l...............................502 Zarządzanie adresatami ...................................................l.................................................502 Tworzenie użytkownika z włączoną obsługą skrzynki pocztowej.............................502 Tworzenie użytkownika z włączoną obsługą poczty .................................................503 Tworzenie kontaktu z włączoną obsługą poczty...................................................l.....504 Tworzenie grupy z włączoną obsługą poczty...................................................l..........505 Włączenie obsługi skrzynki pocztowej dla istniejącego użytkownika.......................505 Przeniesienie skrzynki pocztowej...................................................l..................................506 Usunięcie skrzynki pocztowej ...................................................l.......................................506 Zarządzanie adresami emailowymi ...................................................l...............................507 Dodanie nowego adresu ...................................................l..........................................507 Modyfikacja adresu dla użytkownika z włączoną obsługą skrzynki pocztowej ........507 Tworzenie adresu emailowego dla adresata z włączoną obsługą poczty .........................508 Ustawienie głównego adresu ...................................................l.........................................508 Konfiguracja ustawień wiadomości ...................................................l........................509 Ustawienie limitów wielkości wiadomości przychodzących.....................................510 14 Exchange 2000 .NET Server. Czarna księga Ustawienie limitów wielkości wiadomości wychodzących .......................................510 Ustawienie ograniczeń poczty dla użytkowników z włączoną obsługą skrzynki pocztowej ...................................................l...............511 Delegacja uprawnień do wysyłania wiadomości...................................................l...........511 Ustawienie adresu przekazywania...................................................l.................................512 Ustawienie limitów adresatów...................................................l.......................................512 Konfiguracja maksymalnej liczby adresatów wiadomości...............................................512 Ustawienie limitu wielkości skrzynek pocztowych...................................................l.......513 Konfiguracja okresu zachowania usuniętych elementów.................................................513 Ustawienie limitu wielkości wiadomości ...................................................l......................514 Ustawienie limitu maksymalnej wielkości wiadomości...................................................l514 Ustawienie ograniczeń wiadomości dla adresatów z włączoną obsługą poczty ..............514 Włączanie i wyłączanie funkcji Exchange ...................................................l....................515 Instalacja łącznika SMTP ...................................................l..............................................515 Przeglądanie właściwości łącznika SMTP ...................................................l....................516 Ustawienie terminarza połączenia ...................................................l.................................517 Konfiguracja opcji doręczania RGC...................................................l..............................517 Rozdział 14. Obsługa i rozwiązywanie problemów ...................................................o.. 519 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................519 Ustalenie celów obsługi organizacji z Exchange 2000...................................................l..520 Tworzenie celów obsługi dla zarządzania zasobami..................................................520 Tworzenie celów obsługi dla poziomów usług w organizacji ...................................525 Zmiany w konfiguracji systemu ...................................................l..............................526 Narzędzia do obsługi i monitorowania Exchange 2000 ...................................................l527 Użycie monitorów serwera w celu konserwacji Exchange 2000 ...............................528 Obsługa kolejek wiadomości...................................................l...................................530 Obsługa i optymalizacja plików baz danych i grup magazynowania.........................533 Sztuka rozwiązywania problemów ...................................................l................................536 Rozwiązywanie problemów z komunikacją serwerów Exchange 2000.....................538 Ścieżka wiadomości ...................................................l................................................539 Rozwiązywanie problemów z Active Directory ...................................................l.....542 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........543 Monitorowanie obciążenia procesora w Exchange 2000 .................................................543 Optymalizacja wykorzystania pamięci w Exchange 2000 ...............................................543 Optymalizacja pamięci wirtualnej dla serwerów z ponad 1 GB RAM ............................544 Konfiguracja monitora do śledzenia dostępnej pamięci wirtualnej..................................547 Konfiguracja powiadomień wysyłanych w przypadku spadku dostępnej pamięci wirtualnej ...................................................l....549 Ustawienie limitów liczby wiadomości SMTP w kolejkach............................................551 Manipulacja kolejkami SMTP w System Managerze ...................................................l...552 Instalacja zestawu Service Pack w przypadku problemów z kolejkami wiadomości dla łączników zewnętrznych ..................................................554 Wykonanie defragmentacji baz danych w trybie offline..................................................554 Uruchomienie narzędzia Eseutil w trybie Repair lub Integrity z przełącznikami /X lub /V...................................................l.....................555 Sprawdzanie spójności baz danych ...................................................l...............................556 Włączenie dzienników cyklicznych dla grupy magazynowania ......................................557 Zapisanie plików dzienników transakcji w innym katalogu lub na innym dysku............557 Rozdział 15. Łączenie z innymi systemami obsługi wiadomości ................................. 559 Wprowadzenie ...................................................l...................................................l..................559 Migracja obcych systemów obsługi wiadomości do Exchange 2000 ........................561 Łącznik MS Mail Connector for PC Networks ...................................................l.......562 Spis treści 15 Łącznik Exchange Lotus Notes Connector...................................................l....................564 Konfiguracja synchronizacji katalogów ...................................................l........................565 Konfiguracja terminarza Dirsync ...................................................l............................566 Synchronizacja katalogu cc:Mail ...................................................l............................566 Łącznik Novell GroupWise Connector ...................................................l.........................567 Przygotowanie systemu...................................................l...........................................567 Synchronizacja katalogów z GroupWise ...................................................l................568 Mobile Information Server (MIS) ...................................................l.................................569 Outlook Mobile Access i Outlook Mobile Manager ..................................................569 Gotowe rozwiązania...................................................l...................................................l..........570 Przeglądanie zainstalowanych łączników do obcych systemów ......................................570 Instalacja łącznika Exchange MS Mail Connector for PC Networks...............................570 Sprawdzenie prawidłowej instalacji łącznika MS Mail...................................................l.571 Konfiguracja przepływu wiadomości przez łącznik MS Mail .........................................571 Tworzenie PCMTA ...................................................l...................................................l....572 Tworzenie serwera Exchange 2000 Dirsync i komponentu wysyłającego żądanie .........573 Tworzenie łącznika Schedule+ Free/Busy...................................................l.....................573 Konfiguracja łącznika Schedule+ Free/Busy...................................................l.................574 Rozwiązywanie problemów z łącznikiem MS Mail...................................................l......574 Rozwiązywanie problemów z usługą Dirsync...................................................l...............575 Typowy problem: Dirsync nie działa ze względu na błąd Fatal 203 Rebuild Error......575 Konfiguracja łącznika Lotus Notes ...................................................l...............................575 Tworzenie identyfikatora Lotus Notes ...................................................l..........................576 Instalacja klienta Notes...................................................l..................................................577 Konfiguracja serwera Lotus Notes/Domino ...................................................l..................577 Instalacja łącznika Lotus Notes ...................................................l.....................................578 Konfiguracja łącznika Lotus Notes ...................................................l...............................578 Ustawienie połączenia z serwerem Lotus Notes ...................................................l...........579 Wybór i konfiguracja kontenera Import ...................................................l........................579 Wybór kontenera Export...................................................l................................................580 Konfiguracja trasowania wiadomości...................................................l............................581 Uruchomienie usługi łącznika ...................................................l.......................................582 Testowanie połączenia między serwerem Exchange i Lotus Notes .................................582 Wybranie książek adresowych Notes do synchronizacji..................................................583 Kontrola propagacji grup Lotus Notes do Exchange...................................................l.....584 Wyłączenie propagacji grup Lotus Notes do Exchange ...................................................l584 Ręczne żądanie aktualizacji katalogu ...................................................l............................584 Instalacja łącznika Lotus cc:Mail Connector...................................................l.................585 Konfiguracja łącznika Lotus cc:Mail...................................................l.............................586 Konfiguracja zakładki Post Office...................................................l.................................587 Konfiguracja zakładki Advanced ...................................................l..................................588 Konfiguracja zakładki Address Space ...................................................l...........................588 Konfiguracja zakładki Import Container ...................................................l.......................589 Wybór i konfiguracja kontenera Import ...................................................l........................589 Eksport kontaktów poprzez kontener Export ...................................................l................591 Zakładka Delivery Restriction...................................................l.................................591 Ograniczenie doręczania wiadomości do Lotus cc:Mail ..................................................591 Konfiguracja terminarza Dirsync ...................................................l..................................592 Testowanie połączenia...................................................l...................................................l592 Przygotowanie środowiska Novell GroupWise...................................................l.............593 Tworzenie i konfiguracja bramy API dla GroupWise 4.x................................................593 Tworzenie i konfiguracja bramy API dla GroupWise 5.x
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Exchange 2000.NET Server. Czarna księga
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: