Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 006347 21531678 na godz. na dobę w sumie
Faktoring w praktyce - ebook/pdf
Faktoring w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 122
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2832-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Faktoring może być zastosowany zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Do najważniejszych jego zalet należą: możliwość szybkiej zamiany posiadanych należności na środki pieniężne, systematyczny dopływ kapitału obrotowego oraz możliwość terminowego regulowania zobowiązań własnych. Aby jednak firma czerpała korzyści z tego narzędzia finansowego, należy sobie zdawać sprawę z tego, jakie pułapki czyhają w umowach oraz jak w tym zakresie wygląda prawo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A P R Z E D S I Ę B I O R C Y Zbigniew Biskupski FAKTORING W PRAKTYCE F a k t o r i n g w p r a k t y c e UOQ 14 ISBN: 978-83-269-2832-1 83,00 zł brutto UOQ14_okladka.indd 1 4/24/2014 9:58:33 AM FAKTORING W PRAKTYCE Zbigniew Biskupski UOQ14 srodki.indd 1 UOQ14 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:23 AM 4/24/2014 10:08:23 AM Autor: Zbigniew Biskupski Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny Grupy Czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2832-1 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Faktoring w praktyce” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzy- staniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, pora- dy i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpo- wiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOQ14 srodki.indd 2 UOQ14 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:26 AM 4/24/2014 10:08:26 AM Spis treści Rozdział I Faktoring – na czym polega usługa fi nansowa i komu jest dedykowana ................................ 7 I. Usługa faktoringowa ............................................................................................................................7 1. Czynności podstawowe .................................................................................................................7 2. Czynności dodatkowe ....................................................................................................................8 II. Faktoring w polskim prawie ..............................................................................................................8 1. Skutki umowy faktoringu ..............................................................................................................9 2. Cesja wierzytelności .......................................................................................................................9 3. Usługa dla handlujących towarami i usługami ........................................................................11 III. Cena usługi .....................................................................................................................................13 IV. Korzyści wynikające z faktoringu – przykłady ............................................................................14 1. Faktoring ratuje przed utratą płynności ....................................................................................15 2. Faktoring sposobem na sfi nansowanie start-upu z branży IT ...............................................16 3. Wykup wierzytelności zakładu opieki zdrowotnej ..................................................................16 4. Restrukturyzacja fi rmy, podwykonawcy z branży budowlanej ..............................................17 5. Restrukturyzacja fi rmy świadczącej usługi gastronomiczne ..................................................18 Rozdział II Faktoring czy kredyt, czyli zalety i wady ............................................................................... 19 I. Zalety faktoringu ................................................................................................................................19 II. Minusy faktoringu ............................................................................................................................20 III. Koszty ...............................................................................................................................................20 IV. Faktoring czy kredyt ........................................................................................................................22 Rozdział III Faktoring ma wiele twarzy – rzecz o typach usługi ............................................................... 25 3 UOQ14 srodki.indd 3 UOQ14 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:26 AM 4/24/2014 10:08:26 AM I. Faktoring pełny ..................................................................................................................................25 II. Faktoring niepełny ...........................................................................................................................26 III. Faktoring mieszany .........................................................................................................................28 IV. Faktoring mix ...................................................................................................................................29 V. Faktoring eksportowy .......................................................................................................................30 VI. Faktoring odwrotny ........................................................................................................................32 VII. Faktoring półotwarty ....................................................................................................................34 VIII. Faktoring z polisą klienta ............................................................................................................34 IX. Faktoring obsługowy ......................................................................................................................34 X. Faktoring z przejęciem ryzyka ........................................................................................................35 XI. Program faktoringowy Wiarygodny Dostawca ...........................................................................36 XII. Faktoring zamówieniowy .............................................................................................................37 XIII. Windykacja zamiast faktoringu .................................................................................................38 XIV. Sprzedaż wierzytelności ...............................................................................................................38 XV. Faktorama, czyli faktoring w formie aukcji internetowej .........................................................39 1. Załączniki do aukcji .....................................................................................................................41 2. Bezpieczeństwo aukcji faktoringowych .....................................................................................42 3. Przebieg aukcji ..............................................................................................................................43 4. Rozliczenia ...................................................................................................................................44 Rozdział IV Umowa faktoringu, czyli jakich uniknąć pułapek ................................................................. 46 I. Umowa faktoringu .............................................................................................................................46 II. Regulamin usługi ..............................................................................................................................48 III. Przedmiot i zakres czynności faktora ...........................................................................................49 IV. Oświadczenia i zobowiązania faktoranta ....................................................................................50 V. Ograniczenia w nabywaniu wierzytelności ...................................................................................51 VI. Warunki nabywania wierzytelności przez faktora ......................................................................52 VII. Finansowanie wierzytelności .......................................................................................................54 VIII. Skutki braku spłaty wierzytelności w terminie ........................................................................55 IX. Zwrotne przeniesienie wierzytelności do majątku faktoranta ..................................................56 X. Płatności nieprawidłowe ..................................................................................................................56 XI. Wynagrodzenie faktora ..................................................................................................................57 XII. Zawiadomienia ..............................................................................................................................58 XIII. Zabezpieczenia .............................................................................................................................59 XIV. Wygaśnięcie umowy .....................................................................................................................59 4 UOQ14 srodki.indd 4 UOQ14 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:26 AM 4/24/2014 10:08:26 AM XV. Postanowienia końcowe ................................................................................................................60 Rozdział V Faktoring a podatki dochodowe ............................................................................................ 62 I. Faktoring jest kosztem podatkowym ..............................................................................................63 II. Prowizja to nie strata ........................................................................................................................65 III. Faktoring zawsze odpłatny, a więc to nie cesja ............................................................................65 IV. Przychód i koszt z faktoringu ........................................................................................................67 V. Odszkodowanie jak przychód z faktury.........................................................................................68 VI. Faktoring a złe długi .......................................................................................................................69 1. Podatek dochodowy .....................................................................................................................69 2. VAT ................................................................................................................................................72 Rozdział VI Faktoring a VAT...................................................................................................................... 75 I. Cesja wierzytelności jako punkt odniesienia .................................................................................75 II. Faktoring w ustawie o VAT .............................................................................................................76 III. Obrót wierzytelnościami ................................................................................................................77 IV. Stawka VAT ......................................................................................................................................78 V. Podstawa opodatkowania ................................................................................................................78 VI. Jedno świadczenie czy kilka ..........................................................................................................79 VII. Faktoring odwrócony to nie pożyczka........................................................................................80 Rozdział VII Faktoring w interpretacjach podatkowych i orzecznictwie sądowym .................................. 83 I. Obrót wierzytelnościami to część usługi faktoringu .....................................................................83 II. Umowa złożona, ale jedna ...............................................................................................................85 III. Oparcie w prawie europejskim .....................................................................................................86 IV. Każda usługa faktoringowa jest opodatkowana jednakowo ......................................................88 V. Wynagrodzenie za faktoring, a nie za usługę fi nansową .............................................................90 VI. Czynności dodatkowe i pomocnicze do usługi głównej ............................................................91 VIII. Koszty poręczenia wekslowego faktoringu to koszt podatkowy w CIT ...............................97 IX. Usługa ściągania długów jest wyłączona ze zwolnienia od VAT ...........................................................................................................................99 X. Zbycie wierzytelności w ramach swapu ryzyka kredytowego nie jest objęte VAT.................101 5 UOQ14 srodki.indd 5 UOQ14 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:26 AM 4/24/2014 10:08:26 AM Rozdział VIII Faktoring: wyciąg z przepisów Kodeksu cywilnego ............................................................ 104 Rozdział IX Faktoring: słowniczek terminów .......................................................................................... 112 6 UOQ14 srodki.indd 6 UOQ14 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:26 AM 4/24/2014 10:08:26 AM Faktoring – na czym polega usługa fi nansowa i komu jest dedykowana Rozdział I Faktoring – na czym polega usługa fi nansowa i komu jest dedykowana W usłudze faktoringu występują trzy podmioty: 1) fi rma (dostawca towarów i usług) zwana faktorantem, 2) odbiorcy towarów lub usług tej fi rmy (dłużnicy określani w umowach faktoringo- wych także mianem kontrahentów) oraz 3) fi rma udzielająca fi nansowania (faktor). I. Usługa faktoringowa Istotą usługi faktoringowej jest wykup przez faktora należności (faktur) o odroczo- nym terminie płatności, wystawionych przez faktoranta dla jego odbiorców. Można więc w pewnym uproszczeniu porównać tę usługę do kredytu obrotowego. Umowę faktoringu zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) z nabywcą wierzy- telności (faktor). Jest to forma fi nansowania przedsiębiorstw poprzez wykup wierzytelności. 1. Czynności podstawowe Faktor (bank lub fi rma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, fakto- rant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Faktor wypłaca faktorantowi od 80 do 100 proc. (minus prowizja) wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu. Reszta należności, pomniejszona o opłatę na rzecz faktora, przekazywana jest faktoran- towi po otrzymaniu przez faktora zapłaty od odbiorcy (dłużnika). Na faktorze spoczywa obowiązek kontrolowania rozliczeń z odbiorcami i prowadzenie ich kont księgowych, w rzeczywistości więc to nie dostawca, lecz faktor musi czekać na za- płatę od odbiorcy. 7 UOQ14 srodki.indd 7 UOQ14 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:27 AM 4/24/2014 10:08:27 AM Rozdział I. Faktoring – na czym polega usługa fi nansowa i komu jest dedykowana Elementy umowy Umowa faktoringu łączy w sobie dwa elementy: cesję wierzytelności oraz pożyczkę, którą spłaca nabywca wierzytelności w drodze cesji. Faktorant ceduje każdą fakturę na faktora. Faktorant otrzymuje zapłatę: niezwłocznie po powstaniu wierzytelności i scedowaniu jej na faktora (faktoring dyskontowy lub zaliczkowy) lub w dniu wymagalności wie- rzytelności, po otrzymaniu zapłaty od dłużnika lub w innym terminie (faktoring wymagalnościowy). Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Nie jest on jednak stroną umowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest bo- wiem zmiana wierzyciela (z faktoranta na faktora). Dłużnik natomiast pozostaje ten sam. 2. Czynności dodatkowe Podkreślenia wymaga również fakt, że usługa faktoringowa ma charakter złożony i obok podstawowej czynności, jaką jest przelew wierzytelności, przedmiotem faktorin- gu czynią strony często wiele usług, jakie podmiot faktoringowy ma wykonać na rzecz przedsiębiorcy. Nazywane są one czynnościami dodatkowymi. Owe dodatkowe czynności podmiotu faktoringowego o charakterze usługowym obej- mują przede wszystkim:  przyjmowanie ryzyka wypłacalności dłużników,  windykację należności,  fi nansowanie przez dyskonto, udzielanie pożyczek,  monitorowanie dłużników,  wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności,  sporządzanie i wysyłanie monitów w przypadku nieterminowej zapłaty ze strony dłużników, a także okresowe sprawdzanie stanu wypłacalności dłużników,  kierowanie upomnień do dłużników opieszałych. II. Faktoring w polskim prawie Faktoring nie doczekał się jeszcze unormowań w krajowych przepisach prawa cywil- nego i jako taki funkcjonuje w Polsce w postaci umowy nienazwanej. W ramach umowy faktoringu dochodzi do przelewu wierzytelności, jednak nie jest to jedyna usługa wyko- nywana przez faktora na rzecz faktoranta. W ramach faktoringu nabywane są wierzytel- ności przed terminem ich wymagalności, przez co faktoring stanowi jeden ze sposobów fi nansowania działalności przedsiębiorcy. 8 UOQ14 srodki.indd 8 UOQ14 srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:27 AM 4/24/2014 10:08:27 AM Faktoring – na czym polega usługa fi nansowa i komu jest dedykowana 1. Skutki umowy faktoringu Taki sposób fi nansowania działalności przedsiębiorstwa charakteryzuje się tym, iż świadczący (faktor) kupuje od wierzyciela (faktoranta) niewymagalne wierzytelności, li- kwidując tym samym luki fi nansowe, oraz wykonuje na jego rzecz dodatkowe usługi, np. windykację, zarządzanie należnościami itd. Według Konwencji Ottawskiej z 1988 r., której wprawdzie Polska nie jest sygnata- riuszem, ale która w istotny sposób wpływa na kształtowanie instytucji faktoringu, aby faktoring miał miejsce, to oprócz przelewu wierzytelności faktor powinien świadczyć przynajmniej dwie spośród usług:  fi nansowanie faktoranta poprzez udzielanie mu zaliczek bądź pożyczek,  prowadzenie rozliczeń fi nansowych związanych z wierzytelnościami,  inkaso wierzytelności od dłużnika,  przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika. Faktoring może występować w formach:  faktoringu właściwego (bez prawa regresu faktora wobec faktoranta),  faktoringu niewłaściwego (z prawem regresu faktora wobec faktoranta),  faktoringu mieszanego (z podziałem ryzyka niewypłacalności dłużnika pomiędzy faktorem a faktorantem). Podkreślenia wymaga fakt, iż skutkiem, jaki wywołuje umowa faktoringu, jest zmiana osoby wierzyciela. Zmiana ta dokonywana jest w oparciu o przepisy zawarte w księdze trzeciej, tytule IX, dziale 1 pt. „Zmiana wierzyciela Kodeksu cywilnego”. Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umow- nemu lub właściwości zobowiązania. Z powyższego wynika, iż główną istotą faktoringu jest zmiana podmiotu uprawnionego (wierzyciela) w następstwie cesji (przelewu) wie- rzytelności. Umowa faktoringu niezależnie od wyżej wskazanego skutku, jaki wywołuje, tj. zmia- ny osoby wierzyciela, może powodować powstanie po stronie świadczącego ją podmiotu także inne skutki, np. zobowiązanie do zapewnienia drugiej stronie umowy fi nansowania, prowadzenia jej rozliczeń itp. Umowa ta może zawierać zatem także elementy charakte- rystyczne dla innych stosunków prawnych, np. umowy pożyczki, kredytu. Faktoring nie jest tożsamy wyłącznie z cesją wierzytelności, obejmuje bowiem różne dodatkowe czynności – usługi. Dwie podstawowe cechy faktoringu to: cesja wierzytel- ności i umowa o świadczenie usług. 2. Cesja wierzytelności Choć faktoring jest umową stosowaną w obrocie gospodarczym, która jest tzw. umową nienazwaną, tj. nieuregulowaną wprost w Kodeksie cywilnym, to zawiera w sobie wszyst- 9 UOQ14 srodki.indd 9 UOQ14 srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:27 AM 4/24/2014 10:08:27 AM Rozdział I. Faktoring – na czym polega usługa fi nansowa i komu jest dedykowana kie istotne elementy przelewu (cesji), zwłaszcza w przypadku faktoringu właściwego. Nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że w przypadku faktoringu właściwego właściciel (przedsiębiorca) przelewa swoje wierzytelności na faktora, a w zamian za te wierzytelno- ści uzyskuje od faktora kwoty pieniężne odpowiadające rozmiarom wierzytelności (po- mniejszone o prowizję faktora). Jednak faktoring, w przeciwieństwie do cesji wierzytelności, obejmuje ponadto wiele innych czynności, które już nie wiążą się bezpośrednio z samym przelewem wierzytel- ności, takich jak np.:  prowadzenie ksiąg handlowych,  monitoring sytuacji prawno-ekonomicznej dłużnika wierzytelności nabytej przez faktora,  prowadzenie egzekucji wierzytelności,  świadczenie usług marketingowych,  udostępnianie przedsiębiorstwu (zbywcy wierzytelności) informacji w zakresie tzw. wywiadowni gospodarczej,  doradztwo fi nansowe. Warto też w tym miejscu przypomnieć, że według 17. konwencji UNIDROIT o Mię- dzynarodowym Faktoringu z 28 maja 1988 r. przez umowę faktoringu rozumie się stałą umowę, w ramach której faktorant może lub jest zobowiązany przelać na faktora wierzy- telności wynikające z umów sprzedaży, zawartych pomiędzy faktorantem a jego klienta- mi (dłużnikami). Natomiast do obowiązków faktora należy wykonywanie takich funkcji, jak:  fi nansowanie faktoranta,  księgowanie wierzytelności,  inkasowanie wierzytelności,  ochrona przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Tym samym więc faktoring jest umową o charakterze złożonym, gdzie obok przenie- sienia wierzytelności występują elementy świadczenia usług przez faktora na rzecz fak- torantów. Ponadto zwykła cesja wierzytelności obejmuje w zasadzie wszelkie wierzytelności po- wstałe na tle stosunków obligacyjnoprawnych, a faktoring dotyczy tylko wierzytelności wynikających z umów dostawy, sprzedaży i umów o usługi. Z reguły chodzi przy tym o stałe powiązania prawne między dostawcami, sprzedawcami, usługodawcami a ich klientami. To zaś powoduje, że w przypadkach faktoringu mającego swe źródło w umowach długoterminowych mamy do czynienia ze stosunkami o charakterze ciągłym. Na ogół nie występują one w powiązaniu ze zwykłą cesją, chyba że chodziłoby o cesję globalną. Ponadto przedmiotem faktoringu czyni się w praktyce jedynie takie wierzytelności (długi), które związane są ze stosunkowo krótkimi terminami ich zaspokojenia przez dłużników danego przedsiębiorcy. Podsumowując – każda usługa obrotu wierzytelnościami mieści się w pojęciu usługi faktoringu, lecz usługami faktoringowymi są jedynie te usługi obrotu wierzytelnościa- mi, które wyróżniają się stałymi i ciągłymi powiązaniami prawnymi pomiędzy faktoran- 10 UOQ14 srodki.indd 10 UOQ14 srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:27 AM 4/24/2014 10:08:27 AM Faktoring – na czym polega usługa fi nansowa i komu jest dedykowana tem (przedsiębiorcą – zbywcą wierzytelności) a faktorem. Wynika to najczęściej z umów o charakterze długoterminowym pomiędzy tymi podmiotami, które oprócz nabycia wie- rzytelności zazwyczaj nakładają na faktora dodatkowe obowiązki w stosunku do faktoranta. 3. Usługa dla handlujących towarami i usługami Faktoring, jako usługa fi nansowa, dedykowany jest przede wszystkim fi rmom prowa- dzącym sprzedaż towarów i usług innym fi rmom lub instytucjom wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności. Przykład Przedsiębiorca (dostawca towaru) umawia się ze swoim kontrahentem, odbiorcą towaru, że płatność za dostawę tego towaru nastąpi w ciągu 30 dni. Jest to czas, w którym formalnie realizowany jest przychód, co powo- duje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpływa. W tym czasie może też zaistnieć potrzeba uregulowania innych należności, np. za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń itp. W tej sytuacji może pomóc faktoring; nim pieniądze spłyną od odbior- cy, dostawca może dużo szybciej uzyskać znaczną ich część od faktora. Aby otrzymać pieniądze za swoje faktury w krótkim czasie, należy przede wszystkim zawrzeć umowę z faktorem. Taka umowa jest zawierana na czas nieokreślony, co stanowi jej przewagę nad umo- wami kredytowymi zawieranymi zwykle na jeden rok. Nie ma potrzeby corocznego od- nawiania umowy. Ponadto zawarcie umowy faktoringu następuje szybko, ponieważ przesłanki do jej podjęcia są inne niż w np. przy udzielaniu kredytu bankowego. Ocena zdolności kredyto- wej ma mniejsze znaczenie, a ważna staje się tzw. faktorowalność transakcji, czyli w skró- cie to, czy w standardowym obrocie handlowym dostawcy z jego odbiorcami występują lub nie okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Przy zawieraniu umo- wy faktoringowej nie ma też innych rygorów narzucanych kredytodawcom przez prawo bankowe czy nadzór fi nansowy. Inną ważną przewagą jest brak obowiązku ustanawiania materialnych zabezpieczeń. Standardowymi formami zabezpieczenia w faktoringu są same faktury (wierzytelności) oraz weksel własny. Po zawarciu umowy między faktorantem a faktorem należy powiadomić odbiorców – kontrahentów, iż taka umowa została zawarta i na jej podstawie wszelkie prawa wie- rzyciela zostały przeniesione na faktora. Odtąd płatności za faktury odbiorca będzie kie- rować na konto faktora, a nie na dotychczasowe konto dostawcy. Jest to jedyna zmiana, jaką odczuje odbiorca towaru. UOQ14 srodki.indd 11 UOQ14 srodki.indd 11 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/24/2014 10:08:27 AM 4/24/2014 10:08:27 AM 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Faktoring w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: